C O V I D - 1 9

D E   G R O O T S T E   P O L I T I E K E   H O A X

U I T   D E   G E S C H I E D E N I S   V A N   D E   M E N S H E I D !

https://zlj13051967.wordpress.com/2020/08/12/46316/

CORONA GRAFIEK VIROLOGISCHE UITSLAGEN

2019 EN 2020

GEEN CORONA GRIEP VIRUS

MAAR

RHINO INFLUENZA GRIEP VIRUS


06-10-2022

C O R O N A   G R A F I E K E N

T O T   O P   H E D E N . . .

 

B A N G M A K E R I J !

 

GRAFIEK BOVEN:

Officiële data niet compleet!

Aantal positieve tests valt in 2020 en 2021 beduidend hoger uit!

Er werd in he begin echter amper getest!

Veel mensen hebben geen last van het virus en laten zich dus ook niet testen!

 

TABEL ONDER:

Als we het aantal sterfgevallen delen door het aantal besmettingen...

Komen we uit op...

0,0027

 

Logisch gezien ligt het aantal besmettingen beduidend hoger...

Omdat diegenen die besmet zijn en daar verder geen last van ondervinden...

Zich ook niet laten testen.

 

Zij worden dus niet in de berekeningen meegenomen!

Zodoende is die 0,0027 naar alle waarschijnlijk zelfs nog te hoog ingeschat!

 

Het aantal slachtoffers...

Is in ieder geval amper de moeite van het vermelden waard!

De meeste ouderen overleden bovendien aan de gebreken van ouderdom!

Sterven met corona...

Niet

Sterven aan corona!

Corona kan men vergelijken met een zware griep!

 

't Is overigens wel frappant dat het influenza griep virus...

Zich tijdens die zogenaamde corona jaren...

2020 - 2022

Amper heeft laten zien!

Tenzij men opzettelijk de boel heeft besodemieterd!

 

GRAFIEK ONDER:

Corona virus na 2 jaar alweer op haar retour!

Was wel te verwachten aangezien...

SARS-COV-1 ( 2002-2003 ) en MERS ( 2012 )

In het verleden amper slachtoffers hebben gemaakt!

 

Aantal slachtoffers valt ook nu weer reuze mee...

Niet vanwege de vaccinaties en de corona maatregelen...

Aantal corona slachtoffers schromelijk overdreven!

Sterven aan de gebreken van ouderdom!

 

Sterven met corona...

Niet

Sterven aan corona!

 

Eerder sterven vanwege het wanbeleid van de (r) overheid!

Uitgestelde operaties - Uitgestelde diagnoses...

Vaccinatie slachtoffers...

Zelfmoorden!


25-06-2022

U P D A T E   2 5 - 0 6 - 2 0 2 2

C O R O N A   G R A F I E K   Z I E K E N H U I S O P N A M E S

I N C L U S I E F

G R A F I E K   V A C C I N A T I E G R A A D   1 3 . 3 98 7 . 0 2 0   M E N S E N

O V E R   D E   P E R I O D E

1 0   J A N U A R I   2 0 2 1   - 1 5   M E I   2 0 2 2

 

C O N C L U S I E :

C O R O N A   V A C C I N S

H O U D E N   C O R O N A   V I R U S   B E S M E T T I N G E N    N I E T   T E G E N !

 

C L A I M S

D A T   C O R O N A   V A C C I N S   H E T   Z I E K T E V E R L O O P   M I L D E R   M A K E N

V A L L E N   N I E T   T E   B E W I J Z E N . . .

 

A A N G E Z I E N   R U I M   9 8   P R O C E N T   V A N   D E   B E V O L K I N G

S O W I E S O

A M P E R   TO T    G E E N   L A S T   H E E F T   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S ! !

 

Z E L F S   V A N   D I E   2   P R O C E N T   V O O R N A M E L I J K   O U D E R E N

H E E F T   A M P E R   I E M A N D   L A S T   V A N   H E T   V I R U S ! ! !

 

I K   K A N   M E   O O K   N I E T   I N D E N K E N

D A T   H E T   I N F L U E N Z A   G R I E P V I R U S   T I J D E N S   D E Z E   P E R I O D E

N I E T   A C T I E F    I S   G E W E E S T !

 

U I T G A A N D E   V A N   E E R D E   C O R O N A   UJ I T B R A K E N

S A R S - C O V - 1   E N   M E R S

D I E   W E R L D W I J D   A M P E R   S L A C H T O F F E R S   H E B B E N   G E M A A K T

B O V E N D I E N   Z O N D E R   M A A T R E G E L E N

 

K A N   I K   A L L E E N   M A A R   Z E G G E N

U   W O R D T   W E E R   W E R D   B E S O D E M I E T E R D

Z O A L S   M E N   D A T   D E E D

TR E N   T I J D E   V A N   H E T   M A CX I C A A N S E    G R I E P V I R U S !

M E E R   S L A C H T O F F E R S   D O O R   C O R O N A   B E L E I D !

S L A C H T O F F E R S

B I J W E R K I N G E N   V A N   E X P E R I M E N T E L E   C O R O N A   V A C C I N S

A L   D A N   N I E T   O P   D N A   B A S I S !

 

S L A C H T O F F E R S

U I T G E S T E L D E   O P E R A T I E S   E N   P R O G N O S E S !

 

Z E L F M O O R D E N !

E T C . . . .

L O C K D O W N S

D E   E C O N O M I E   G A A T   N A A R   D E    K L O T E N

O N T S L A G E N

P S Y C H I S C H E   K L A C H T E N

P R I J S S T I J G I N G E N

V A L S E   C L A I M S   ( R ) O V E R H E I D

V A C C I N E R E N   D O E   J E   V O O R   E E N   A N D E R !

N I E T   D U S ! !

 

D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

L A C H T   Z I C H   K A P O T ! ! !

 

R U I M   1 3   M I L J O E N   M E N S E N

L I E T E N   Z I C H   V O O R   D E   G E K   H O U D E N

 

S L E C H T S   4   M I L J O E N   M E N S E N

G E B R U I K T E N   H U N   G E Z O N D   V E R S T A N D !

 

D E   G R A F I E K   I S   H E T   B E W I J S !

A L   D I E    V A C C I N A T I E S   K O N D E N   H E T   C O R O N A   V I R U S   N I E T   S T O P P E N !

 

D E   P O L I T I E K   Z I E T   D E   B U I   A L   H A N G E N

H E T   A A N T A L   "B E S M E T T I N G E N "  L O O P T   W E E R   O P

D E   ( R ) O V E R H E I D   B L I J F T    L A K S

 

A L L E E N   E E N   I D I O O T

D U R F T    N U   N O G   T E    C L A I M E N . . .

D A T   D I E   M A A T R E G E L E N   H E B B E N   G E H O L P E N !

 

W I E   D I E   F L A U W E K U L   N U   N O G   S T E E D S   G E L O O F T

I S   V O L S L A G E N    K R A N K Z I N N I G !

 


14-02-2022

C O R O N A   S L A C H T O F F E R S

H O E V E E L   M E N S E N

Z I J N   E R   E C H T

A A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   O V E R L E D E N ?

 

H O E V E E L   M E N S E N

O V E R L E D E N   D A A R V A N   A A N   O U D E R D O M

D A N   W E L

É É N   O F   M E E R

O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S ?

 

M A A R   W E R D E N   A L S

C O R O N A   S L A C H T O F F E R S

A A N G E M E R K T . . .

 

A L L E E N   M A A R

O M D A T   E E N   T E S T   U I T W E E S

D A T   Z E   M O G E L I J K   O O K   C O R O N A   H A D D E N ?

 


13-02-2022

H E T   Z I E T   E R   N A A R   U I T

D A T   E R   Q U A   A A N T A L   P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

E E N   D A L E N D E   T R E N D

I S   I N G E Z E T !

 

M A A R   S C H I  J N   K A N   B E D R I E G E N . . .

I N   H E T   W E E K E I N D E   W O R D T   M I N D E R   G E T E S T !

 

CITAAT: ""Mensen laten zich in het weekend MINDER testen.

We weten niet waarom dat is.""

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3213127/lange-rijen-bij-utrechtse-teststraten-maar-er-is-echt-nog-wel-plek

S Y M P T O M E N

T E S T E N

H E E F T   O O K   G E E N   Z I N

A L S   J E   G E E N   S Y M P T O M E N   H E B T !

 

( W A T   B E T R E F T   D E   S Y M P T O M E N . . .

D I E   Z I J N   N A G E N O E G   H E T Z E L F D E   A L S   B I J   E E N

S I M P E L E   V E R K O U D H E I D

D A N   W E L

E E N   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S ! )

https://www.umcutrecht.nl/nieuws/corona-zelftest-alleen-betrouwbaar-bij-symptomen

Z E L F T E S T S

B L I J K E N   B O V E N D I E N   M I N D E R   B E T R O U W B A A R

B I J   L A G E   T E M P E R A T U R E N !

 

B I J   E E N   M E T I N G   O P   E E N   K I N D E R F E E S T J E

B I J   8   G R A D E N   C E L S I U S

G A F   D E   C O R O N A   T E S T   B I J   I E D E R E E N

E E N   P O S I T I E V E   U I T K O M S T !

 

D I E Z E L F D E   C O R O N A   T E S T

G A F   B I J   K A M E R T E M P E R A T U U R   B I J   I E D E R E E N

E E N   N E G A T I E V E   U I T K O M S T ? ! ?

 

H E T G E E N   O P   Z I C H   A L   M E R K W A A R D I G   I S !

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/20/eerst-een-testje-dan-een-feestje-maar-doe-het-testje-bij-kam/

 

O PM E R K I N G :

D E   U I T S L A G   V A N   Z O ' N   C O R O N A   T E S T

B L I J K T   D U S   T E M P E R A T U U R   G E V O E L I G   T E   Z I J N

 

V A N DA A R   M I J N   V R A A G : 

" O N D E R   W E L K E   T E M P E R A T U U R

W E R D   E I G E N L I J K   G E M E T E N . . .

 

I N   A L   D I E

I N   A L L E R I J L   O P G E Z E T T E

T E S T S T R A T E N ?

 

Z E K E R   D I E   W A A R   J E  V A N U I T   D E   A U T O

Z O 'N   W A T T E N S T A A F J E   I N   J E   N E U S   W E R D   G E S T O K E N ? "

 

- - -

 

D E   R E S T   V A N   B O V E N S T A A N D   A R T I K E L

I S   I N   D I T   S T A D I U M   V E R D E R   N I E T   V A N   B E L A N G

 

D E   L E U G E N S   O V E R

" W E R K E N D E "

C O R O N A   T E S T S . . .

 

W O R D E N   T E   Z I J N E R   T I J D

V A N Z E L F

O N T M A S K E R D !

S T R E S

H E T   Z O U   M I J   O V E R I G E N S   N I E T   V E R B A Z E N

W A N N E E R

I N F L U E N Z A   R N A   G R I E P V I R U S S E N

D O O R

D E   T E S T E R S   I N   D E   L A B O R A T O R I A   V O O R

C O R O N A   R N A   G R I E P   V I R U S S E N

   W O R D E N   A A N G E Z I E N !

D E

M E N S E L I J K E   F O U T M A R G E

V O O R T V L O E I E N D E

U I T   E E N   S T E E D S   H O G E R E   W E R K D R U K   

O M   S N E L   T E S T R E S U L T A T E N   T E   M O E T E N   P R E S E N T E R E N !

 

07-02-2022

C O R O N A   C I J F E R S

G E V E N   S O W I E S O   E E N   V E R T E K E N D    B E E L D

1. VANWEGE STORINGEN IN DE NETWERKEN  !

2. ACHTERSTANDEN BIJ DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS ! !

3. DE NAAR VERHOUDING LAGE TESTCAPACITEIT ! ! !

4. NIET IEDEREEN DIE BESMET HEEFT LAST VAN DE BESMETTING

EN LAAT ZICH DUS OOK NIET TESTEN ! ! ! !

D E   Z I N   E N   O N Z I N   V A N   H E T   T E S T E N

TESTEN

HEEFT HELEMAAL GEEN ZIN !

1. DE TESTS ZIJN ONGESCHIKT OM BESMETTELIJKHEID TE METEN . . .

DE TEST KUNNEN HOOGUIT METEN OF IEMAND DRAGER IS VAN VIRUS RNA

 

MAAR OOK WEER NIET . . .

WANNEER IN EEN TE VROEG STADIUM WORDT GETEST

DAN ZOU JE EIGENLIJK

ENKELE DAGEN ACHTEREEN MOETEN TESTEN

 

DE TESTS KUNNEN OOK GEEN ONDERSCHEID MAKEN

TUSSEN OUDE EN NIEUWE VIRUS DEELTJES

OFTEWEL

ACTIEF DAN WEL INACTIEF !

 

DAAR KOMT DAN OOK NOG EENS DE

FOUTMARGE

BIJ DIE VOORTVLOEIT UIT DE

MENSELIJKE FACTOR

HET WERKEN ONDER HOGE WERKDRUK

OVERWERKT EN GESTREST !

 

2. DE TESTS HEBBEN OOK NOG EENS EEN RELATIEF HOGE

FOUTMARGE

 

POSITIEF GETEST

TERWIJL JE NEGATIEF BENT

( ZIT JE VOOR NIETS IN QUARANTAINE )

 

NEGATIEF GETEST

TERWIJL JE POSITIEF BENT

( ZO VEROORZAAK JE ONBEWUST NIEUWE BESMETTINGSHAARDEN )

 

DE CORONA TESTS BLIJKEN BOVENDIEN TEMPERATUUR GEVOELIG

WANNEER BIJ LAGE TEMPERATUREN WORDT GEMETEN

GEEFT DE TEST VAKER VALSE POSITIEVEN !

 

IEDEREEN DIE ZICH LAAT TESTEN

IS ER DE SCHULD VAN

DAT DE ( R ) OVERHEID

HET CORONABEID LANGER DAN NOODZAKELIJK

HAAR BELEID BLIJFT AANHOUDEN . . .

 

TERWIJL AL LANG BEKEND IS DAT DE OMIKRON VARIANT  OVERHEERST . . .

OMIKRON MAG DAN BESMETTELIJKER ZIJN MAAR IS MINDER DODELIJK !

( VOOR ZOVER EEN VIRUS AL VAN PLAN ZOU ZIJN BIJ VOORBAAT ZELFMOORD TE PLEGEN

DOOR HAAR GASTHEER TE VERMOORDEN . . .

HETGEEN ONLOGISCH KLINKT ! )

3 G - 2 G - 1 G

DAAR MAAK

IK

MIJ OP DIT MOMENT NOG NIET ZO DRUK OM

WANT IK KOM SOWIESO AMPER MEER DE DEUR UIT . . .

 

IK KAN ALS ONGEVACCINEERDE

IMMERS SOWIESO AL NERGENS MEER NAAR TOE !

 

BIBLIOTHEKEN - BIOSCOPEN - EVENEMENTEN - KROEGEN - MUSEA - RESTAURANTS - ZWEMBADEN

INTERESSEREN MIJ EIGENLIJK STEEDS MINDER

 

DE

LEVENSVREUGDE . . .

VOOR ZOVER DAAR NOG IETS VAN OVER WAS

( NA HET OVERLIJDEN VAN MIJN VROUW OP 52-JARIGE KLEEFTIJD )

 

IS DANKZIJ DE BUITEN PROPORTIES OPGEBLAZEN DREIGING

VAN EEN GRIEP ACHTIG VIRUSJE . . .

( 2002 SARS-COV-1 - WERELDWIJD 844 SLACHTOFFERS

2012 MERS - WERELDWIJD 640 SLACHTOFFERS )

INMIDDELS HELEMAAL VERVLOGEN !

 

PRETPARKEN

INTERESSEREN MIJ NOG HET ALLERMINST

SINDS WIJ AAN DEN LIJVE HEBBEN ONDERVONDEN

HOE DAT SOORT DUIVELSE BEDRIJVEN HUN PERSONEEL BEHANDELEN

( SLAVERNIJ EN UITBUITING )

D E   M U I L K O R F   P L I C H T

MUILKORVEN

HEBBEN WEINIG TOEGEVOEGDE WAARDE

OMDAT DE VIRUSSEN GEMAKKELIJK DOOR DE PORIEËN VAN DE MONDKAPJES DRINGEN !

 

DIE MUILKORVEN ZIJN BOVENDIEN SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID

OMDAT ZICH DAAR BACTERIEËN EN STOFDEELTJES OPHOPEN ! !

 

DIE JE DAN WEER INADEMT

ZODAT DEZE IN JE LONGEN TERECHT KOMEN

ALWAAR ZIJ IRRITATIE EN ONTSTEKINGEN KUNNEN VEROORZAKEN ! ! !

 

HET BELEMMERT BOVENDIEN EEN AANTAL MENSEN

OM ZELF BOODSCHAPPEN TE KUNNEN DOEN

MIJZELF IN BEGREPEN ! ! ! !

D E S I N F E C T I E   M I D D E L E N

EN GA NOU NIET DIE

DESINFECTERENDE

ROTZOOI

OP JE HANDEN OF HET WINKELKARRETJE SMEREN !

 

WANT HET VERNIETIGT OOK DE GOEDE BACTERIEËN

DIE ALS HET WARE DE EERSTE VERDEDIGINGSLINIE VAN HET LICHAAM VORMEN ! !

 

BOVENDIEN

KOM JE VAAK AL DAN NIET BEWUST MET JE HANDEN AAN JE GEZICHT

EN WRIJF JE DIE TROEP DUS ONGEMERKT IN JE OGEN

WAARDOOR JE OP DEN DUUR BLIND OF SLECHTZIEND KUNT WORDEN ! ! !

 

DE HYPOCRISIE

DIE VAN DESINFECTIE MIDDELEN UITGAAT . . .

 

IK BEDOEL

WEL HET HANDVAT VAN HET WINKELKARRETJE INSPUITEN . . .

 

MAAR NIET

DE HANDVATEN VAN DE KOELCELLEN

WAAR IEDEREEN OOK MET Z'N KLAUWEN AAN ZIT ? ! ?

DAT HEEFT DUS GEEN ENKELE ZIN !

 

ALS JE ECHT ZO BANG BENT . . .

MOET JE MAAR HANDSCHOENTJES DRAGEN ! !

 

VERREK . . .

TREK METEEN EEN ASTRONAUTEN PAK AAN ! ! !

 

EN HOE ZIT HET MET AL PRODUCTEN

DIE ANDEREN IN HUN KLAUWEN HEBBEN GEHAD

MAAR WEER HEBBEN TERUGGELEGD OMDAT ZE ZICH HEBBEN BEDACHT ?

 

IK ZOU ZEGGEN . . .

DENK MAAR EENS GOED NA OVER AL DIE FLAUWEKUL !

 

HET HELE CORONA BELEID IS EEN WASSEN NEUS . . .

 

HET EERSTE WAT MEN BEHOORT TE DOEN

ZODRA MEN TE HOREN KRIJGT DAT ER EEN NIEUW VIRUS RONDWAART . . .

 

IS DE GRENZEN EN HET LUCHTRUIM SLUITEN . . .

MAAR DAAR WAS NAUWELIJKS SPRAKE VAN !

 


28-01-2022

V A C C I N A T I E S

H O U D E N   G E E N   B E S M E T T I N G E N   T E G E N

STEEDS HOGERE TOPPEN

NAVENANT

AMPER PATIËNTEN MET CORONA IN DE ZIEKENHUIZEN

TOCH DIE FLAUWEKUL

" BEWIJSJES "

HANDHAVEN ? ! ?

 

ENKELE PARTIJEN GEVEN AAN BANG TE ZIJN

DAT DIE ZOGENAAMDE

" TIJDELIJKE "

CORONAS PASSEN

NIET MEER VERDWIJNEN !

 

CITAAT: "Het is NIET VETROUWENWEKKEND als de overheid OP ELK MOMENT NAAR BELIEVEN JE VRIJHEID KAN INPERKEN terwijl het GEEN DRAAGVLAK heeft."

https://www.nu.nl/politiek/6180473/partijen-vrezen-dat-tijdelijke-coronapas-niet-meer-verdwijnt.html

 


24-01-2022

D E   V E R B O R G E N   

STEEDS HOGERE TOPPEN

6 4 . 7 5 7

P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

ONDANKS

DAT RUIM 94% VOLLEDIG WAS GEVACCINEERD

EN 54,9% EEN

BOOSTERPRIK ZOU HEBBEN GEHAALD !

 

WANNEER ER MEER WORDT GETEST IS OOK HET LOGISCH DAT JE MEER

" BESMETTINGEN "

LEES

POSITIEVE TEST UITSLAGEN

( INCLUSIEF FOUTMELDINGEN )

TEGENKOMT

 

IN ELK VACCIN

ZITTEN VIRUS DEELTJES

DEZE MOETEN IMMERS EEN REACTIE ONTLOKKEN

AAN HET IMMUUNSYSTEEM

ZODAT DEZE HAAR VERDEDIGINGSMECHANISMEN OP HET VIRUS AF KAN STEMMEN . . .

 

HET ZOU MIJ DAN OOK NIETS VERBAZEN

WANNEER VACCINATIES EVENEENS ZOUDEN BIJDRAGEN

AAN DE STIJGING VAN HET AANTAL

POSITIEVE TESTUITSLAGEN !

 

EERDER WERD IMMERS O.A. DOOR MARION KOOPMANS VAN HET RIVM OMT TOEGEGEVEN

DAT CORONA TESTS NIET AAN KUNNEN GEVEN

OF IEMAND BESMETTELIJK IS . . .

 

MAAR ALLEEN AAN KUNNEN TONEN

OF IEMAND VIRUS RNA BIJ ZICH DRAAGT . . .

 

BEHALVE WANNEER IN EEN TE VROEG STADIUM WORDT GEMETEN

WANT DAN ZIT ER NOG VEEL TE WEINIG VIRUSMATERIAAL IN HET LICHAAM

VANDAAR HET ADVIES OM ENKELE DAGEN ACHTEREEN TE METEN !

 


17-01-2022

H E T   C O R O N A   V I R U S

IK HEB 3 GRAFIEKEN VOOR U

WAAR HEBBEN WE HET EIGENLIJK OVER ? ! ?

 

GRAFIEK 1 ( links ) 

AANTAL NIEUWE

" BESMETTINGEN "

AHUM

DIE GASTEN VAN HET RIVM

SCHIJNEN HET MAAR NIET TE LEREN . . .

 

POSITIEVE TESTS - GEEN BESMETTINGEN - MAAR POSITIEVE TESTS

STELLETJE DEBIELEN !

 

ENFIN . . .

 

GRAFIEK 2 ( rechts )

ZOGENAAMD AANTAL CORONA PATIENTEN IN HET ZIEKENHUIS

AANGEZIEN DEZE GRAFIEK EEN ANDERE SCHAAL HEEFT

BEN IK ZO VRIJ GEWEEST

OM BEIDE GRAFIEKEN IN ÉÉN GRAFIEK ONDER TE BRENGEN

 

 

GRAFIEK 3 ( onder )

AANTAL POSITIEVE TESTS

EN

AANTAL CORONA PATIËNTEN

IN ÉÉN GRAFIEK ONDERGEBRACHT

TREK ZELF UW CONCLUSIES !

 

 

LAAT IK VOOR DE GRAP DEZE KEER OOK MAAR METEEN

DE WAARDEN MEENEMEN

VAN HET AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

4 2 . 4 2 7

STEEDS HOGERE TOPPEN

ONDANKS DAT 84 PROCENT WAS GEVACCINEERD

 

WAT METEEN OPVIEL . . .

WAS DAT MEN HET

PROCENTUELE AANTAL GEVACCINEERDEN . . .

HEEFT VERVANGEN DOOR HET

PROCENTUELE AANTAL BOOSTERPRIKKEN !

4 9 , 6 %

 


04-01-2022

B E S M E T T I N G S C I J F E R S

S T I J G E N   O O K   I N   L O C K D O W N

B E Z E T T I N G   Z I E K E N H U I Z E N

D A A L T   N O G

https://nos.nl/artikel/2411900-besmettingscijfers-stijgen-nu-ook-in-lockdown-bezetting-ziekenhuizen-daalt-nog

CITAAT: "Na een maand van dalende cijfers, stijgen de besmettingscijfers weer, meldt het RIVM.

 

Afgelopen week werden 113.554 positieve tests geregistreerd, tegen 84.398 een week geleden. Dat is een toename van circa 35 procent.

 

Die toename is er ondanks dat er een lockdown is ingesteld, constateert het RIVM, en gaat hand in hand met de verspreiding van de besmettelijkere omikronvariant.

Die is in Nederland inmiddels dominant.

De toename kan niet worden verklaard doordat er vaker is getest."

UIT DE GRAFIEKEN

KOMEN 2 DINGEN ZEER DUIDELIJK NAAR VOREN:

 

1. LOCKDOWNS WERKEN NIET !

 

NEDERLAND GING OP

14-12-2021

IN EEN LOCKDOWN . . .

https://nos.nl/artikel/2360666-nederland-vanaf-vandaag-in-lockdown-de-maatregelen-tot-en-met-19-januari

NOTABENE

IN EEN PERIODE

WAARIN HET AANTAL POSITIEVE TESTS DALENDE WAS ! !

DE DALING HEEFT DUS NIETS TE MAKEN MET DE LOCKDOWN

 

TEGEN HET EIND VAN DECEMBER

ZETTE DE STIJGING VAN HET AANTAL POSITIEVE TESTS

IMMERS ALWEER IN ! ! !

 

DE ENIGE CONCLUSIE

DIE WE DAARAAN ZOUDEN KUNNEN VERBINDEN

IS

DAT WE AF MOETEN VAN HET LOCKDOWN BELEID !

 

2. OMIKRON MAG DAN BESMETTELIJKER ZIJN

MAAR IS OOK MINDER GEVAARLIJK !

 

WAAROM DAN TOCH

NOG STEEDS ONNODIG VEEL ANGST ZAAIEN ?

 

WIL MEN SOMS VAN DIE GROTE VOORRAAD VACCINS AF

VOORDAT DIE OVER DE DATUM ZIJN ?

 

OF

WAREN ZE AL OVER DE DATUM . . .

EN WORDEN DAAROM DIE ZOGENAAMDE

BOOSTER VACCINATIES

GEPROMOOT ?

 

EEN ANDER INTERESSANT WETENSWAARDIGHEIDJE

ER WORDT GESJOEMELD

MET DE CIJFERS VAN HET

TOTALE AANTAL

VOLLEDIG GEVACCINEERDEN !

04-01-2022 https://nos.nl/artikel/2411900-besmettingscijfers-stijgen-nu-ook-in-lockdown-bezetting-ziekenhuizen-daalt-nog

EERDER CLAIMDE NU.NL

IN HAAR DAGELIJKES BLAUWE VACCINATIE BERICHTJES

DAT 83,7% VAN DE BEVOLKING VOLLEDIG GEVACCINEERD ZOU ZIJN

 

NOU CLAIMT DE NOS

65% VOLLEDIG GEVACCINEERD IN DECEMBER 2021

TEGEN

72% VOLLEDIG GEVACCINEERD IN JANUARI 2022

 

DESALNIETTEMIN

MEER

VOLLEDIGE VACCINATIES !

MEER

POSITIEVE TEST UITSLAGEN ! !

 

IS ER WELLICHT EEN

VERBAND ?

 


14-12-2021

R A A R   M A A R   W A A R

W A A R   K O M T   D A T   V E R S C H I L 

V A N D A A N ?

R T L   N I E U W S   E N   N U . N L

H A N T E R E N   N O T A B E N E   O P   D E Z E L F D E   D A T U M

1 4 - 1 2 - 2 0 2 1

T O T A A L   V E R S C H I L L E N D E   C O R O N A

G R A F I E K E N ? ! ?

 

H O E W E L

B E I D E N   N A A R    H E T

R I V M

V E R W I J Z E N

A L S   B R O N   V A N   I N F O R M A T I E ? ! ?

 

I N   E E N   E E R D E R   A R T I K E L   G A F   I K   A L   A A N

 DA T   D E   I N F O R M A T I E   V A N

N U

Z E L F S   I E T S   N A U W K E U R I G E R   ZOU   Z I J N

D A N   D I E   V A N   D E

N O S

D E   L A A T S T E   T O P   V A N

2 0 2 1

D U B B E L   Z O    H O O G

A L S   V A N

2 0 2 0

O N D A N K S   D E   H O G E   V A C C I N A T I E G R A A D   V A N

8 4 , 1 %

D I E   I N M I D D E L S   A L W E E R   I N G E Z A K T   Z O U   Z I J N   N A A R

8 3 , 7 %

 

D A T   B E T E K E N D   D U S

D A T   D E   G R A F I E K   V A N   R T L   N I E U W S ( linkse grafiek )

N I E T   D E U G T !

 

G R A F I E K   R T L   N I E U W S

F L A U W E K U L !


13-12-2020

C O R O N A   B E L E I D   ( O ) V E R H E I D

Z O E K   D E   V E R S C H I L L E N

N O V E M B E R   2 0 2 0

P I E K   3 0 - 1 0 - 2 0 2 0   O K T O B E R   1 1 . 0 6 6

03-11-2021 https://nos.nl/artikel/2355114-coronaweek-in-grafieken-minder-mensen-besmet-aandeel-ouderen-groter

P I E K   2 0 - 1 2 - 2 0 2 0   D E C E M B E R   1 2 . 9 9 7

13-12-2020 https://nos.nl/artikel/2360458-bijna-10-000-positieve-tests-veel-meer-dan-gemiddeld-afgelopen-week

+ / -    1 0 . 0 0 0   P O S I T I E V E   T E S T S

Z O N D E R

V A C C I N A T I E S

- - -

O N D E R

N O V E M B E R   2 0 2 1

P I E K   2 8   N O V E M B E R   V E L E   M A L E N   H O G E R   D A N   I N   2 0 2 0

05-11-2021 https://www.nu.nl/uitgelicht/6166203/de-coronacijfers-van-vandaag.html

A L L E   P I E K E N   I N   É É N   G R A F I E K

P I E K   3 1 - 1 0 - 2 0 2 0 --- 9 . 9 8 5

P I E K   2 2 - 1 2 - 2 0 2 0 -- 1 1 . 7 2 8

P I E K   2 4 - 0 4 - 2 0 2 1 --- 8 . 2 6 4

P I E K   1 8 - 0 7 - 2 0 2 1 -- 1 0 . 0 1 6 

P I E K   2 8 - 1 1 - 2 0 2 1 -- 2 2 . 4 6 4

E I N D E   G R A F I E K   1 4 - 1 2 - 2 0 2 1 -- 1 6 . 6 4 4

( ZIE GRAFIEK ONDER DAN WEL VOLG DE LINK ONDER )

06-11-2021 https://www.nu.nl/uitleg-over-het-coronavirus/6166372/de-coronacijfers-van-vandaag.html

( BEWEEG DE MUIS OVER DE GRAFIEKEN OP BOVENSTAANDE LINK VOOR DE DATUMS

DE GRAFIEKEN VAN NU.NL ZIJN EEN STUK DUIDELIJKER DAN DIE VAN DE NOS )

 

HOUDT VOOR OGEN

DAT DE VACCINATIEGRAAD

BIJ DE LAATSTE PIEK OP RUIM 84% LIGT !

 

J A N U A R I

2 0 2 1

N E D E R L A N D

B E G I N T   M E T   V A C C I N E R E N

ASTRAZENEKA ( VAXZEVRIA VACCIN )
MODERNA ( ? M-RNA VACCIN )
PFIZER/BIONTECH ( COMIRNATY M-RNA VACCIN )

 

VANAF APRIL 2021

KOMT DAAR NOG EEN VACCIN BIJ

JANSSEN/ZILAG ( ? VECTOR VACCIN )

 

( DIT VACCIN BEVAT EEN KLEIN STUKJE

GENETISCHE CODE

VAN HET CORONA VIRUS

DAT IN EEN VERKOUDHEIDSVIRUS WORDT INGEBRACHT )

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/04/vaccineren-na-drie-maanden/

Op 06-01-2021 WERD DE EERSTE CORONA VACCINATIE GEZET

( SANNA ELKADIRI ( 39-JARIGE VERPLEEGHUISMEDEWERKSTER ))
https://nos.nl/artikel/2363236-mega-operatie-van-start-nederland-begonnen-met-vaccineren-tegen-corona

NEDERLAND

ALPHA CORONA VARIANT ( BLAUW )

30 NOV - 6 DEC 2020

TOT

27 SEP - 03 OKT 2021


BETA CORONA VARIANT ( GEEL )

21-27 DEC 2020

TOT

28 JUN - 04 JUL 2021


GAMMA CORONA VARIANT ( GROEN )

15-21 FEB 2021

TOT

06-12 SEP 2021

> > > W E R K   I N   U I T V O E R I N G < < <

12-18 APR 2021

TOT

28 NOV 2021

ALLEEN NOG MAAR DELTA CORONA VARIANT WAARGENOMEN

OMIKRON CORONA VARIANT ( PAARS )

NOVEMBER / DECEMBER

NOG GEEN GEGEVENS BESCHIKBAAR
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/varianten

A L P H A   -   B E T A   -   G A M M A   -   D E L T A   -   O M  I K R O N

ZOVEEL CORONA MUTATIES

IN EEN TIJDSPANNE VAN AMPER 2 JAAR ?

2 0 0 3   S A R S - C O V - 1

( C O R O N A   V I R U S )

GEEN MUTATIES - GEEN CORONA MAATREGELEN - GEEN VACCINATIES

WERELDWIJD AMPER SLACHTOFFERS

2 0 1 2   M E R S

( C O R O N A   V I R U S )

GEEN MUTATIES - GEEN COROMA MAATREGELEN - GEEN VACCINATIES

WERELDWIJD AMPER SLACHTOFFERS

( I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N )

1510 AFRIKAANSE \ AZIEATISCHE GRIEP

1890 AZIATISCHE / RUSSISCHE GRIEP

1920 SPAANSE GRIEP

1958 AZIATISCHE GRIEP

1969 HONGKONG GRIEP

1977 RUSSISCHE GRIEP

2009 MEXICAANSE GRIEP ( HOAX ) PANIEK OM NIETS !

https://www.newscientist.nl/nieuws/de-zeven-keer-in-de-geschiedenis-dat-de-griep-flink-huishield/

 

V A C C I N A T I E G R A A D

8 4 , 1 %

D E    L A A T S T E   T O P

V A N   B O V E N S T A A N D E   G R A F I E K

LA A T   D U I D E L I J K   Z I E N

D A T   V A C C I N E R E N   D U S   N I E T   HE L P T !

G E V A C C I N E E R D E N   R A K E N   T O C H   B E S M E T

G E V E N   D I E   B E S M E T T I N G   N E T   Z O   G E M A K K E L I J K

Z O   N I E T   G E M A K K E L I J K E R   D O O R

A L S   N I E T   G E V A C C I N E E R D E N ! !

 

D E   R E D E N   I S   D A T   G E V A C C I N E E R D E N

Z I C H   V E I L I G   W A N E N

D E R H A L V E   M E E R   R I S I C O 'S   N E M E N ! ! !

O N G E V A C C I N E E R D E N   K U N N E N   B O V E N D I E N

Z O W A T   N E R G E N S   M E E R   N A A R   T O E

O N G E V A C C I N E E R D E N

P A R I A 'S

V E R S C H O P P E L I N G E N

V E R B A N N E N

U I T   D E

" S S   A M E N   L E V I N G " !

H O E V E E L   M E E R   B E W I J S   W I L T   U   H E B B E N

V O O R D A T   D E Z E

C O R O N A   G A T E

D E   E R N S T   V A N   D E   S I T U A T I E

T O T   U   D O O R D R I N G T ?

 

I S   H E T   U   O V E R I G E N S   O P G E V A L L E N .  .  .

D A T   D E   V A C I N A T I E G R A A D   N U   A L   T E R U G   L O O P T ?

V A N   8 4 , 1 %   N A A R   8 3 , 7 %

D E   V A C C I N S   V E R L I E Z E N   W E L   E R G   S N E L   H U N   W E R K I N G

H E B B E N   D I E   V A C C I N S   E I G E N L I J K   W E L   G E W E R K T ?

 

R U I M   9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

H E E F T   I M M E R S   O O K   Z O N D E R   V A C C I N A T I E

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T

V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S !

 

1   O P   D E   1 0 . 0 0 0

H E E F T   E C H T E R W E L   L A S T

V A N   É É N   V A N   D E   B I J W E R K I N G E N ! !

 

D E   C O R O N A   C I J F E R S

G E V E N  T E L K E N S   E E N   V E R T E K E N D   B E E L D

W A N N E E R   H E T   T E S T B E L E I D   V E R A N D E R D ! ! !

I N   D I T   G E V A L   H O E F D E N   M I  N D E R   M E N S EN   Z I C H   T E   L A T E N   T E S T E N

 

S L I M

W A N T   Z O   W O R D T    H E T   E E N   S T U K   L A S T I G E R

O M   B E P A A L D E   M A A T R E G E L E N   T E   V E R G E L I J K E N !

 

20-10-2021


19-10-2021

C O R O N A   G R A F I E K E N

VAN 27 FEB 2021 TOT 19-OKT 2021

HET AANTAL BESMETTINGEN LOOPT ONDANKS 23,8 MILJOEN VACCINATIES WEER OP

HET AANTAL SLACHTOFFERS BLIJFT ECHTER MIJLENVER ACHTER

 

INMIDDELS ZOU

98,3%

VAN DE POSITIEVE TEST UITSLAGEN BESTAAN UIT

D E   Z E E E E E E R   B E S M E T T T T T T E L I J K E

D E L T A   V A R I A N T

( SARCASTISCH BEDOELD )

( MAAR DAT WIST U WAARSCHIJNLIJK AL )

14-08-2021 https://www.destentor.nl/regio/kaart-aantal-nieuwe-coronagevallen-in-oost-nederland-neemt-weer-iets-af-delta-variant-nu-echt-volledig-dominant~a5efc48f/

WAAR MAKEN WE ONS EIGENLIJK DRUK OM ?

D O M M E   V I R O L O G E N

DACHTEN DIE IMBECIELEN NOU ECHT

DAT JE VIRUS BESMETTINGEN KUNT TEGENHOUDEN MET EEN VACCIN ? ! ?

ZO BLIJKT MAAR WEER DAT ZE TOTAAL GEEN FLAUW BENUL HEBBEN WAAR ZE MEE BEZIG ZIJN

EN DAT SOORT MENSEN VERTROUWT U UW LEVEN TOE ?

 

SOMMIGE GEVACCINEERDEN HEBBEN AL SPIJT ALS HAREN OP HUN HOOFD

( MOETEN ZE NATUURLIJK NIET KAAL ZIJN )

( GRAPJE )

 

VOORBEELDEN TE OVER OP HET INTERNET

GOOGLE EN GIJ ZULT VINDEN !

 

ALHOEWEL...

MET AL DIE FILTERS DIE GOOGLE DE LAATSTE TIJD IN HAAR ZOEKMACHINE INBOUWT

DIE BEPAALDE ZOEKOPDRACHTEN CENSUREREN

WORDT HET TOCH DE HOOGSTE TIJD

VOOR EEN EUROPESE DAN WEL NEDERLANDSE ZOEKMACHINE

DIE NIET AAN CENSUUR EN COOKIES DOET !

20-07-2021 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/virologen-slaan-alarm-deltavariant-verspreidt-zich-ook-via-gevaccineerden~b800c3e1/

VROEG OF LAAT

KOMT DIT CORONA SCHANDAAL SOWIESO NAAR BUITEN

EN ALHOEWEL IK BENIEUWD BEN HOE U OP DAT NIEUWS ZULT REAGEREN

ZAL IK DAT JAMMER GENOEG NIET MEER MEEMAKEN

 QR-CODE BIEDT EVENEENS GEEN GARANTIE

CITAAT: "Ook na te zijn gevaccineerd kan iemand nog steeds het virus oplopen en anderen ermee besmetten.

CONTROLE OP INENTING biedt dus GEEN ENKELE GARANTIE VOOR ANDEREN in de directe omgeving van gevaccineerden.

WAAROM DAN AL DIE HEISA?"

10-10-2021 https://www.telegraaf.nl/watuzegt/402768647/qr-code-biedt-geen-garantie

GEBRUIK UW VERSTAND !

 

ONDER

CORONA CIJFERS 10 11 12 13 OKTOBER 2021

ER IS EEN DUIDELIJKE STIJGING WAARNEEMBAAR

TOEVALLIG VALT DIE STIJGING IN HET NORMALE GRIEP SEIZOEN

AANTAL VACCINATIES INMIDDELS 23,8 MILJOEN

POSITIEVE TESTEN VERDUBBELEN VANAF 12 OKTOBER

INFLUENZA GRIEP SEIZOEN

14-10-2021

NU.NL

BESODEMIETERD OVERIGENS DE KLUIT

https://www.nu.nl/uitgelicht/6162353/bekijk-de-coronacijfers-van-vandaag.html

13 OKTOBER ZOUDEN ER 3.746 POSITIEVE TESTUITSLAGEN ZIJN GEWEEST ( TABEL BOVEN )

EEN STIJGING VAN 33,5%

 

14 OKTOBER ZOU HET OM 3.662 POSITIEVE UITSLAGEN HANDELEN ( TABEL ONDER )

MEN CLAIMT DAARBIJ EEN STIJGING VAN 20% ? ! ?

HOE KAN DAT ?

 

HET AANTAL POSITIEVE TESTEN BEDRAAGT 3.662

DAT IS IMMERS 84 MINDER

DAN DE 3.746 VAN DE DAG ERVOOR

 

HET HANDELT DUS OM EEN LICHTE DALING VAN 2,2%

VAN HET AANTAL POSITIEVE UITSLAGEN

EN GEEN STIJGING VAN 20%

ZOALS NU.NL STELT

 


17-06-2021

WAAR IS HET BEWIJS

DAT VACCINEREN WERKT ?

FLAVIO PASQUINO BLCKBX.TV

 

FRITSANDER LAHR STATISTICUS

versus

HUGO DE JONGE

MINISTER VOLKSGEZONDHEID

HUGO DE JONGE:

"VACINEREN WERKT"

Fritsander kwam hij o.a. tot de constatering

Dat de ZIEKENHUISBEZETTING vorig jaar rond deze periode ook TERUGLIEP...

En zelfs HARDER dan nu, en ZONDER vaccinatie.

Hoe kan dat?

13-03-2021

ANGSTPORNO IN HET KOETSHUIS

FLAVIO PASQUINO BLCKBX.TV

 

Maurice de Hond CONFRONTEERT het RIVM & OMT

Met pijnlijke feiten!

“Er was GEEN ENKELE REDEN om de AVONDKLOK

in te voeren en te handhaven”


 

WAKE UP CALL

Jean-François Toussaint ( Franse fysiologie professor )

Verklaart aan de hand van grafieken dat de corona pandemie allang voorbij is!

 

Hij geeft aan dat er meer getest wordt...

En dat de PCR- dan wel GEN-Tests dus ook meer POSITIEVE uitslagen zullen genereren.

Dat is niet meer dan normaal.

 

Inmiddels is het grootste deel van de bevolking met het corona virus in aanraking geweest.

De meesten zelfs zonder dat ze er ook maar iets van gemerkt hebben.

 

Desalniettemin zijn zij allemaal...

Drager van het genetisch ( RNA ) materiaal van het corona virus.

En daar reageren die PCR- en GEN testen op.

 

DE TESTS METEN HET RNA VAN HET VIRUS.

NIETS MEER EN NIETS MINDER

 

De meeste mensen hebben inmiddels IMMUNITEIT opgebouwd

Dragen desalniettemin nog steeds die SPOREN van het RNA van het virus bij zich.

Dat wil dus NIET zeggen dat iemand BESMET dan wel BESMETTELIJK is!

 

Alle maatregelen die Nu worden genomen zijn ALLEEN maar bedoeld om

HET GEDRAG VAN DE BURGER AAN TE PASSEN

De burger GEHOORZAMER te maken!

Door het aan blijven wakkeren van de ANGST voor het corona virus!

 

05:47h POSTIEVE PCR- en GEN-Test uitslagen kun je niet zomaar koppelen aan ziektes!

 

06:34h In het begin werd steeds over corona slachtoffers gesproken...

Sinds die achterwege bleven...

Is men overgegaan op de rapportage van het aantal besmettingen.

En mogelijk ernstige uitbraken in de nabije toekomst.

07:52h Het werkelijke aantal besmettingen ligt vele malen hoger dan het aantal dat door de tests

wordt weergeven!

 

 

GRAFIEK 1

Bovenstaande grafiek bestrijkt de gehele corona periode vanaf 27 FEB 2020 - 11 FEB 2021

En geeft het aantal personen weer waarbij de PCR-Test een "POSITIEVE" uitslag aangaf.

 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de "TOP" tijdens de zogenaamde "1e corona golf"

In hoofdzaak bestaat uit personen die met klachten naar het ziekenhuis werden verwezen.

De "TOP"  ligt daarbij volgens onderstaande grafiek op 500 met een enkele uitschieter iets over 600.

 

De beduidend hogere toppen tijdens de zogenaamde "2e corona golf" ontstonden...

Doordat het aantal PCR-Tests drastisch werd opgeschaald.

 

Als we kijken naar de snelheid waarmee virussen zich verspreiden...

En voor het gemak ervan uitgaan dat het virus de mensheid volkomen onverwachts heeft overvallen.

Is het logisch gezien zeer goed mogelijk dat de TOP tijdens de zogenaamde "1e corona golf"

Net zo hoog, zo niet hoger geweest zou zijn dan de toppen die later werden gezet.

 

O P M E R K I N G :

Waarschijnlijk is het u opgevallen dat ik "1e corona golf" en "2e corona golf" tussen haakjes heb gezet.

En daarbij het woord "ZOGENAAMDE" heb gebruikt.

 

Dat heb ik bewust gedaan omdat het begrip...

"Virus golf" dan wel "Corona golf"

Pas tijdens de corona virus uitbraak in gebruik werd genomen.

 

Voorheen bestond het begrip virus golf dan wel corona golf niet!

Dat is een VERZINSEL om u in de greep van de ANGST te houden!

( kom ik later uitgebreid op terug )


 

GRAFIEK 2

Bovenstaande grafiek bestrijkt de gehele corona periode...

vanaf 27 FEB 2020 - 11 FEB 2021.

 

En geeft het aantal personen weer dat met "covid-19" is opgenomen in een ziekenhuis.

De top ligt rond de 500 met een enkele uitschieter naar iets boven 600

 

De 1e piek geeft daarbij ook het aantal personen weer...

Waarbij de PCR-Test positief aangaf.

In het begin was er amper testmateriaal beschikbaar.

 

DE GRAFIEK ZEGT NIETS OVER DE AARD VAN DE KLACHTEN

DE GRAFIEK ZEGT OOK NIET HOE ERNSTIG DE KLACHTEN WAREN

DE GRAFIEK ZEGT OOK NIETS OVER HET AANTAL MENSEN DAT IS GENEZEN

 

Vooralsnog buiten beschouwing gelaten dat de PCR-Test niet kan aangeven...

Of iemand op het moment van testen BESMET dan wel BESMETTELIJK is.

( kom ik later uitgebreid op terug )

 


 

GRAFIEK 3

Bovenstaande grafiek bestrijkt de gehele corona periode...

vanaf 27 Feb 2010 - 11 FEB 2021.

En geeft het aantal personen weer dat aan "covid-19" zou zij overleden.

 

>>>   Z O U   Z I J N   O V E R L E D E N   <<<

Overleden M E T corona N I E T perse D O O R corona

( kom ik later uitgebreid op terug )

 

HET BETREFT HOOFZAKELIJK OUDEREN MET 1 OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES

 

De TOP van de zogenaamde ( 1e Corona golf ) ligt op 180

De TOPPEN van de zogenaamde ( 2e Corona golven ) liggen op 80 - 100

 

OPMERKING 1: Het begrip "VIRUS GOLF dan wel CORONA GOLF" werd pas in 2020 ingevoerd.

Voorheen bestond het begrip "GOLF" niet !!!

 

CITAAT 1: "Veel realistischer is dat het virus gewoon blijft rondgaan in feite één golf, die nu weer op een lager pitje gaat en dan weer wat hoger wordt. Absolute uitspraken doen over ‘"tweede golven" is onverstandig!"

 

CITAAT 2: "Een formele definitie van een "tweede golf" bestaat niet."

28-07-2020 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-dit-m-dan-de-gevreesde-tweede-golf~ba3121ce/

 

OPMERKING 2: Indien u mijn andere pagina's met de bijbehorende Youtube video fragmenten heeft bekeken...

Heeft u kunnen zien dat er GEROMMELD wordt met de rapportages van de aantallen corona slachtoffers

In werkelijkheid zijn er veel minder corona slachtoffers dan wordt geclaimd !!!

 

 

GRAFIEK 4

Gezien de grafieken allemaal verschillende verhoudingen hebben

( de VERTIKALE BALK met de AANTALLEN  )

Is het moeilijk om in één oogopslag te zien hoe de grafieken zich tot elkaar verhouden.

 

Vandaar dat ik de grafieken heb samengevat in één grafiek

Waarbij ik de grafiek waarin de  PCR-TEST een POSITIEVE uitslag aangaf als uitgangspunt heb genomen

 

NOGMAALS EEN POSITIEVE UITSLAG ZEGT NIETS

OVER BESMETTING DAN WEL BESMETTELIJKHEID OP HET MOMENT VAN TESTEN

 

Ik heb die grafiek met een factor 5 moeten uitvergroten

Omdat anders het aantal ziekenhuis opnames en aantal zogenaamde slachtoffers

Niet eens te zien zouden zijn geweest !!!

 

En dat geeft eigenlijk al aan dat de "DODELIJKHEID" van het corona virus schromelijk wordt overdreven

 


 

GRAFIEK 5

Diegenen die van mening zijn dat de maatregelen van de ( r ) overheid zouden hebben gewerkt

Hebben er blijkbaar NIETS van begrepen!

 

De meeste maatregelen gelden immers al vanaf het begin

Vanaf JANUARI zijn stapsgewijs steeds meer beperkingen opgelegd

 

 1 1/2 Meter afstand houden ( op straffe van een boete van 95 euro )

Thuis blijf advies ( alsof je ook maar ergens naar toe kunt, alles is immers gesloten )

Vrijblijvend MONDKAPJES advies

( ondanks dat regelmatig werd aangegeven dat niet medische kapjes amper nut hebben maar wel de gezondheid kunnen schaden ) 

De MONDKAPJESPLICHT werd uiteindelijk op 1 DEC 2020 alsnog ingevoerd

De AVONDKLOK ( zijnde een maatregel die aan de 2e Wereldoorlog doet denken ) ging echter pas op 23 JAN 2021 in

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatregelen_tijdens_de_coronacrisis_in_Nederland

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-2-februari-in-eenvoudige-taal

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december

 

De grafiek laat NADAT DE MONDKAPJESPLICHT op 1 DEC 2020 werd ingevoerd

Gedurende 2 WEKEN een VERDUBBELING zien van het AANTAL BESMETTINGEN !!!

 


 

Bovenstaande tabel geeft het aantal zogenaamde "covid-19 slachtoffers" weer...

Naar leeftijdsklasse en geslacht ( man / vrouw )

De meeste slachtoffers bevinden zich in de leeftijdsklasse 70 - 94 jaar!

Mensen die al vanwege hun hoge leeftijd en onderliggende ziektes sowieso vandaag of morgen zouden zijn overleden.

 


 

Wat ik overigens niet begrijp is...

Hoe het RIVM erbij komt om bij hooguit 600 positieve PCR-Test uitslagen te claimen...

Dat 1140.000 - 210.000 personen besmettelijk zouden zijn?

 

Dan wel...

Hoe het RIVM erbij komt om bij +/- 10.000 positieve PCR-Test uitslagen te claimen...

Dat 120.000 - 200.000 personen besmettelijk zouden zijn?

30-12-2020 https://nos.nl/collectie/13853/artikel/2362572-van-intelligente-lockdown-tot-tweede-golf-een-jaar-corona-in-grafieken

 

O P M E R K I N G :

Laten die cijfers nou komen uit een ruwe schatting voortvloeiende uit een computer rekenmodel.

Afkomstig van Jacco Wallinga ( hoofd modellering infectieziekten ) en z'n team programmeurs.

Waarbij het volgende wordt gezegd...

 

C I T A A T :

"Een rekenmodel is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en daarom dus een beetje fout!"

 

Een beetje fout?

Het lijkt er veel meer op dat flink wat variabele factoren ontbreken.

Een ernstige verdraaiing van de realiteit, als je het mij vraagt!

Een computerprogramma is net zo slim dan wel dom als haar ontwerper!

 

Eve buiten beschouwing gelaten of een aantal variabelen al dan niet met opzet zijn weggelaten...

Om de indruk te wekken dat de situatie erger te doen voorkomen dan die in werkelijkheid is.

Waar is die schatting eigenlijk op gebaseerd?

Welke variabelen werden daarbij als maatstaf gebruikt?

Etc.
29-03-2020 https://www.parool.nl/nieuws/modelleur-rivm-superverspreiders-spelen-een-grote-rol~b31a829d/

 


 

Ons leven wordt steeds meer bepaald door onmenselijke rekenmodellen.

Zo gebruikt de ( r ) overheid rekenmodellen wanneer zij haar beleid verandert...

In een poging om de impact van het beleid te voorspellen...

op het gebied van armoede, belastingen, economie, financiën werkloosheid etc.

 

Zo'n dom computer programma is echter niet in staat de persoonlijke situatie van elke burger afzonderlijk te bepalen.

Vandaar dat het beleid voor de ene groep gunstig uitpakt...

En voor een andere ( vaak kleinere groep ) ongunstig soms zelfs desastreus uitpakt.

 

Maar daar zitten ze in Den Haag niet mee!

Dat zagen we o.a. bij de toeslagen affaire die uiteindelijk toch tot de val van dat kolere kabinet MARK RUTTE III leidde.

 

RTL kopt met:

"De boevenstreken van de belastingdienst!"

23-12-2019 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4964351/toeslagenaffaire-belastingdienst-menno-snel-kinderopvang

 

Nou maar hopen dat het Nederlandse volk haar verstand gaat gebruiken.

En niet meer op diezelfde malloten blijft stemmen.

 

Enfin...

Wordt het niet rap tijd om die achterlijke "voorspellende" computerprogramma's af te schaffen?

De Elite klasse is al bezig met plannen te maken voor een systeem waar ze nog sneller meer aan kunnen verdienen.

 

Het is echter nog niet te laat om het huidige kapitalistische systeem...

Dat slechts enkele winnaars ( Elite klasse ) kent en veel verliezers ( Arbeidersklasse ).

Te vervangen voor een meer menswaardig systeem...

Waar iedereen gelijk is!

 

En niet alleen op dat vodje papier dat voor grondwet door moet gaan...

En door de dan heersende "democratisch gekozen" dictators naar believen kan worden aangepast!

 

Rekenmodellen...

Hebben ook bij het voorspellen van virussen geen enkele zin.

Want zowel de omstandigheden waarbij een virus uitbreekt...

Als de omstandigheden waarbij een virus zich verspreidt zijn van teveel factoren afhankelijk.

 

Waaronder de lichaamsgesteldheid van de besmette personen...

En de weersgesteldheid ( zon, regen, windkracht, windrichting etc. ).

 

A N G S T   I S   E E N   S L E C H T E   R A A D G E V E R !

 


 

OVERSTERFTE:

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over een hogere "OVERSTERFTE".

Waarbij steeds de indruk wordt gewekt dat die oversterfte zou komen door het corona virus.

 

DAT IS VOLSTREKT ONJUIST.

 

Vandaar dat ik er de CBS grafiek betreffende de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander bij heb gehaald.

 

De grafiek betreft ruwe schattingen uit 2004, 2008 en 2012.

Afgaande op het huidige jaar 2021...

Worden mannen dus gemiddeld 84-85 jaar oud en vrouwen gemiddeld 87 jaar oud.

 

Deze generatie staat bekend als de BABYBOOMERS generatie  ( 1940-1955 ).

Het is dus bekend...

Dat we een periode ingaan waarin meer mensen komen te overlijden aan ouderdom dan wel 1 of meer slopende onderliggende ziektebeelden!

- - - - - - -

>>> LAAT U NIET VOOR DE GEK HOUDEN <<<

>>> LAAT U NIET VOOR DE GEK HOUDEN <<<>>> LAAT U NIET VOOR DE GEK HOUDEN <<<

- - - - - - -

Dit wetende...

Mag men er zonder meer vanuit gaan...

Dat het gros van die zogenaamde "coronaslachtoffers" eigenlijk van ouderdom zijn gestorven.

Ouderdomsverschijnselen dan wel slopende onderliggende ziektebeelden!

De meeste ouderen zijn volledig opgebrand / versleten.

Dat maakt de volgende stelling die u waarschijnlijk al eens eerder bent tegengekomen een stuk waarschijnlijker!

 

Sterven MET het corona virus...

In plaats van...

Sterven DOOR het corona virus.

 

WE WORDEN BELAZERD MET DE CIJFERS OVER HET AANTAL CORONA SLACHTOFFERS

 

CORONA IN BELGIË: Piek 29 oktober 23.921

België voerde op 11 juli al de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, winkels, musea en theaters in.

Die plicht werd op 25 juli verder uitgebreid met openbare plaatsen, zoals markten, restaurants en cafés.

23-07-2020 https://www.bd.nl/brabant/belgie-verscherpt-coronamaatregelen-mondkapjes-verplicht-op-openbare-plaatsen~a4bbb90a/

 


 

Vandaar mijn simpele vraag: “Hoe staat België er NU voor?”

De weken 42-44 ( Oktober ) laten ondanks de mondkapjes een stijging zien!

https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB

https://www.kalender-365.nl/365/kalender-2020.html

 


CORONA IN DUITSLAND: Piek 22 december 36.153

 

Ook van Duitsland is bekend dat ze veel eerder dan Nederland mondkapjes verplicht stelden en werden er veel strengere lockdowns gehanteerd!

 

Zo werd al op 27 april het dragen van mondkapjes verplicht in met name bioscopen, museums. het OV, supermarkten, theaters en winkels!

04-05-2020 https://www.standorthamburg.eu/2020/mondkapje-in-duitsland-verplicht-zo-draag-je-m/


 

Ook hier dezelfde vraag: “Hoe staat Duitsland er nu voor?”

1.379.238 Besmettingen en 23.427 slachtoffers!

Let wel ondanks de mondkapjesplicht en de veel strengere lockdowns!

16-12-2020 https://www.dvhn.nl/extra/Enorme-stijging-coronapatiënten-in-Duitsland.-Bij-onze-oosterburen-is-vanaf-vandaag-een-harde-lockdown-van-kracht-26291908.html

 


CORONA IN NEDERLAND: piek 30 oktober 11.119

We zien hier hetzelfde als in België en Duitsland.

 

Op 1  December is de mondmasker PLICHT ingegaan.

Desalniettemin zien we een sterke stijging van het aantal besmettingen, NA 1 december, dus mondmaskers werken NIET!

Gezien het niet afstand houden al vanaf het begin werd geïntroduceerd mogen we ook stellen dat 1 1/2 meter afstand houden ook NIET werkt! 

 

Laten we België, Duitsland en Nederland eens met elkaar vergelijken.

Gezien de grafieken verschillende verhoudingen hebben qua aantallen ( België 0 - 25.000, Duitsland 0 - 40.000 en Nederland 0-15.000.

Heb ik de grafieken eerst in de juiste verhoudingen om moeten zetten.

 

Duitsland: 1.391.086 besmettingen 23.605 slachtoffers 83,2 miljoen inwoners.

België: 611.422 besmettingen 18.178 slachtoffers 11,46 miljoen inwoners.

Nederland: 649.970 besmettingen 10.332 slachtoffers 17,27 miljoen inwoners.

 

Als je de statistieken moet geloven scoort Duitsland het best als je beseft dat het ruim 4x zoveel inwoners heeft dan Nederland.

Desalniettemin doet Nederland het een stuk beter dan België!

 

12/16/2020 3:28 p.m.

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 


De conclusie is duidelijk…

België laat een stijging zien in oktober ondanks al haar maatregelen.

Nederland laat eveneens een stijging zien in oktober zowel als NA 1 DECEMBER zijnde de datum waarop de mondkapjes werden verplicht!

Duitsland laat een stijging zien in december ondanks dat daar veel zwaardere maatregelen werden genomen.

 

Mondkapjes hebben dus weinig tot geen invloed op het aantal besmettingen!

Hetzelfde kan gezegd worden van de 1 ½ meter uit elkaar regelgeving.

De lockdowns en de avondklok!

 

De ( r ) overheid is gefixeerd op het aantal besmettingen.

Niet zozeer uit bezorgdheid om de ouderen binnen de “samenleving”.

 

Ik bedoel maatschappij...

Want er is absoluut geen sprake van een samenleving in Nederland of eender welk Europees land dan ook...

Maar van een hoofdcultuur waarin diverse subculturen langs elkaar heen leven.

En die komen vanwege de onderliggende culturele verschillen en opvattingen regelmatig met elkaar in aanvaring.

 

Dankzij ( linkse zowel als rechtse ) LIBERALEN, wiens beleid in hoofdzaak het INDIVIDUALISME bevorderde...

Zijn we zelfs in een ronduit waanzinnige wereld terecht gekomen...

Waarin iedereen elkaar beconcurreert om in de behoeften van HET EIGEN GEZIN te kunnen voorzien.

 

DE

IEDER VOOR ZICHZELF

EN

GOD VOOR ONS ALLEN

MAATSCHAPPIJ

WEL TE VERSTAAN!

TIP: https://www.brainwash.nl/bijdrage/hoe-deze-maatschappij-eenzame-individuen-creert

 

Wat betreft het aantal besmettingen...

Dat had helemaal geen punt hoeven te zijn.

Als de Kabinetten Mark Rutte I, II en III de gezondheids- en ouderenzorg niet kapot hadden bezuinigd!

Want dan had Nederland voldoende operationele bedden gehad!

31-03-2020 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ic-professor-girbes-afgelopen-jaren-te-veel-nadruk-op-efficientie-in-de-zorg/

Want nu zitten we met de helft minder IC bedden!

Zo heeft Duitsland zo'n 30 IC bedden per 100.000 inwoners en Nederland slechts 7.

 

Het politiek beleid richt zich in hoofdzaak op het ontlasten van de intensive care.

Dus NIET zozeer op het BESCHERMEN van de kwetsbare groep ouderen.

 

Die vallen immers bij bosjes dood neer vanwege de afschaling van de reguliere zorg waar zij sterk afhankelijk van zijn!

Corona patiënten mogen immers voor, en voor corona bestaat überhaupt geen behandeling! 

 

CITAAT: "Momenteel is de PRIORITEIT vooral het VOORKOMEN VAN OVERBELASTING VAN DE INTENSIVE CARE: bij een te grote piek in het aantal opnames zal immers niet iedereen er meer terecht kunnen, wat tot extra sterfgevallen zal leiden."

https://icconnect.nl/wp-content/uploads/2020/03/PERSBERICHT-Onderschat-impact-intensive-care-opname-niet_19maart2020-2.pdf

 

OPMERKING: Alsof het afschalen van de reguliere zorg GEEN slachtoffers zou maken?!?

30-03-2020 https://www.consultancy.nl/nieuws/28138/helft-van-de-reguliere-zorg-stil-door-coronacrisis

 

CITAAT: "De ziekenhuiszorg voor covid-patiënten heeft veel mensenlevens gered, maar HET VERLIES AAN LEVENSJAREN bij andere patiënten is VEEL GROTER.

Daardoor zullen alleen al in Nederland ZEKER 10 DUIZEND MENSEN gemiddeld TIEN JAAR EERDER OVERLIJDEN."

21-05-2020 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-andere-rekening-van-de-coronazorg-door-uitgestelde-zorg-gingen-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren~bd73a0d5/

 

Die paar miljoen euro die Den Haag destijds dacht te kunnen besparen...

Kost de Nederlandse staatburger in haar hoedanigheid als belastingbetaler uiteindelijk vele miljarden!

Één van de zoveelste VERKEERDE INSCHATTINGSFOUTEN waarvoor de belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgt!

 


 

WAT IS DE BOODSCHAP

VAN DE GRAFIEK OVER DE ZIEKENHUIS BEZETTING ?

 

1. ZIEKENHUISBEZETTING IS SLIM GEKOZEN, WANT HET ZEGT NIETS OVER HET AANTAL CORONAPATIËNTEN.

 

2. VANAF HET BEGIN VAN DE GRAFIEK ( 01 JAN 2020 ) ZIEN WE EEN DALENDE TREND VAN HET AANTAL "CORONA" PATIËNTEN.

DAT IN HET ZIEKENHUIS ZOU ZIJN OPGENOMEN TERWIJL DE CORONAMAATREGELEN WERDEN VERSOEPELD.

 

3. VANAF 21 JUNI BEGINNEN DE ANTI CORONA DEMONSTRATIES

JE ZOU TOCH MOGEN VERWACHTEN DAT ER WEER EEN CORONA UITBRAAK AAN ZIT TE KOMEN

GEZIEN HET FEIT DAT DE 1.000-EN DEMONSTRANTEN

ZONDER MONDKAPJES

BINNEN 1 1/2 METER VAN ELKAAR

OPEENGEPAKT STAAN EN ZITTEN.

BEGIN SEPTEMBER ( DE TIJD DAT GRIEPVIRUSSEN  ACTIEVER WORDEN ) BEGINT DE GRAFIEK PAS WEER TE STIJGEN !

 

OPMERKING:

HET RIVM LAAT WETEN DAT ER OP ZO: 22-06-2020 VOOR HET EERST 0 CORONA SLACHTOFFERS ZOUDEN ZIJN.

WAAROM METRO DAARBIJ EEN LINK PLAATST NAAR EEN RIVM PAGINA OVER MAART IS ME OVERIGENS EEN RAADSEL ?!?

"Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanmiddag gemeld."

22-06-2020 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Wijzigingsdatum 12-03-2021 | 10:55

 

Actuele Informatie Over COVID 19 RIVM FEB EN MAA
PDF – 347,8 KB 130 downloads

 

22 JUN 2020

VOOR HET EERST SINDS BEGIN MAART ZIJN ER GEEN NIEUWE BESMETTINGEN

ALDUS HET RIVM

IN TOTAAL ZIJN ER OP DIT MOMENT 6.090 MENSEN AAN "CORONA" OVELEDEN.

 

opmerking:

met corona niet door corona !

25% van de slachtoffers stierf zelfs aan een schimmel !

 

DE MIDDELBARE SCHOLEN KUNNEN NA DE ZOMERVAKANTIE WEER HELEMAAL OPEN

 

opmerking:

daar kwam dus niet veel van terecht !

 

JONGEREN TOT 18 JAAR ZOUDEN HET VIRUS NAUWELIJKS OP ELKAAR OVERBRENGEN

 

opmerking:

Ook die stelling klopte niet !

iemand die besmet is kan anderen besmetten PUNT

ongeacht de leeftijd !

 

 

MIDDELBARE SCHOLEN OPEN ?

DAAR KWAM DUS WEINIG VAN UIT !

 

MARK RUTTE GEEFT IN DE VIDEOCLIP OOK AAN

DAT HET KABINET ZO "SUCCESVOL" ZOU ZIJN VANWEGE DE 1 1/2 METER REGELGEVING

DAN MAG MARK RUTTE HAARFIJN UITLEGGEN HOE HET KOMT DAT 

HET AANTAL POSIEF GESTESTE MENSEN

FLINK IS OPGELOPEN ONDANKS DIE 1 1/2 METER REGELGEVING ?!?

 


 

GRAFIEK ONDERZOEK  SEIZOENSGEBONDEN

 

CORONA VIRUSSEN

 

VERENIGD KONINKRIJK

SCHOTLAND

 

( A ) COV-229E - ( B ) COV-OC43 - ( C ) COV-NL63

 

JAN 2005 - SEP 2017

 

CORONA VIRUSSEN KOMEN AL JAREN VOOR

IN DE "SAMENLEVING"

 

NET ALS ALLE ANDERE SEIZOENSGEBONDEN

GRIEPVIRUSSEN

 

 

MET ANDERE WOORDEN

PCR-TESTS GEVEN ENKEL EN ALLEEN RNA AAN

DUS NIET OF IEMAND OP HET MOMENT VAN METEN BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

CORONA VIRUSSEN LEVEN AL JAREN ONDER DE BEVOLKING

DE CONCLUSIE LAAT IK VERDER AAN U OVER ...

https://www.researchgate.net/publication/340072565_Epidemiology_of_seasonal_coronaviruses_Establishing_the_context_for_COVID-19_emergence

 

Epidemiology Of Seasonal Coronaviruses Establishin
PDF – 639,8 KB 130 downloads

Gezamenlijke start corona-vaccinatie op 6 januari

 

Op woensdag 6 januari 2021 wordt in in het Brabantse Veghel begonnen met het vaccineren.

Eerst worden 269.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen gevaccineerd.

Daarna de 178.000 zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg.

Daarna de 166.000 zorgmedewerkers in de wijkverpleging en WMO-ondersteuning.

04-01-2021 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/04/gezamenlijke-start-corona-vaccinatie-op-6-januari

 

Er zijn nu 2,5 miljoen prikken gezet in Nederland

30-03-2021 Aantal vaccinaties in Nederland 2.505.283 = 13,88%

01-04-2021 https://www.dvhn.nl/extra/Er-zijn-nu-25-miljoen-prikken-tegen-corona-gezet-in-Nederland.-Kijk-hier-waar-we-staan-in-Europa-26358960.html

 

 

ALS JE KIJKT NAAR DE CORONA MAATREGELEN EN HET AANTAL POSITIEF GETESTE PERSONEN

KUN JE EIGENLIJK MAAR ÉÉN CONCLUSIE TREKKEN

!!! DE MAATREGELEN WERKEN NIET !!!

 


 

NOS

 

TERUGBLIK

 

OP HET JAAR

 

2020

 

NOS: 2020 HET JAAR VAN CORONA

 

00:50h COVID-19 ( COrona VIrus Disease 2019 )
Op oudejaarsdag geeft China te kennen dat op een markt in de miljoenenstad Wuhan
10-Tallen mensen een ernstige longontsteking hebben opgelopen.

 

01:15h JAN: 1e Corona slachtoffer op 1 januari, de markt gaat dicht het virus loopt los.
WHO spreekt van een internationale noodsituatie.

 

OPMERKING: Na de Mexicaanse griep versoepelde de WHO haar definities van "epidemieën en pandemieën".
Deze versoepeling stelt de WHO in staat nog eerder paniek te veroorzaken.
Want de paniek om de Mexicaanse griep bleek achteraf schromelijk overdreven.
Bovendien was er sprake van belangenverstrengeling.

 

01:45h FEB: De WHO introduceert COVID-19, corona uitbraak in het Italiaanse Lombardije.
Gevolgd door virusuitbraken in Spanje, Frankrijk, België en tenslotte Nederland.

 

02:20h MAA: 1e Corona slachtoffer op 6 maart, eerste virusuitbraken in Brabant.
Italië gaat in lockdown - Geen handen schudde, Mark Rutte geeft meteen het "goede" voorbeelddoor Jaap van Dissel de hand te schudden.
De WHO verklaart het coronavirus tot pandemie, coronamaatregelen ingevoerd, en de ziekenhuizen zouden vol stromen.

 

OPMERKING: Houdt er wel rekening mee dat de ( r ) overheid de gezondheidszorg en ouderenzorg decennia lang kapot heeft bezuinigd.
Zodoende is er nog slechts een fractie over van het aantal IC-bedden ( 6,4 bedden per 100.000 inwoners ).
België heeft 15,9 bedden per 100.000 inwoners en Duitsland heeft 29,2 bedden per 100.000 inwoners.
Zelfs de Oostblok landen presteren op het gebied van IC-capaciteit stukken beter dan Nederland!

 

Flatten de Curve - De meeste landen gaan in lockdown, Mark Rutte kiest voor een "intelligente lockdown".
Social Distancing 1 1/2 meter uit elkaar, blijf thuis advies, scholen gaan op slot - en er wordt asociaal gehamsterd in supermarkten.

 

03:55h APR: Wereldwijd zouden er 1 miljoen besmettingen en 100.000 slachtoffers zijn.

 

04:45h MEI: Op 6 mei gaat Nederland volgens Hugo de Jonge stap voor stap versoepelen.
Brazilië wordt de nieuwe corona brandhaard.

 

05:15h JUN: Testcapaciteit wordt uitgebreid - Mondkapjesplicht in OV.
SLECHT NIEUWS ongeveer 5,5% bloeddonors heeft corona antistoffen.

OPMERKING: SLECHT NIEUWS?
Eigenlijk is het juist GOED nieuws...
Want het bevestigd dat het lichaam goed in staat is om ANTISTOFFEN tegen het CORONA VIRUS aan te maken.
Het enige slechte aan dit nieuws is...
Dat de CORONA MAATREGELEN van de ( r ) overheid GROEPSIMMUNITEIT VERHINDEREN.
Zodat niemand besmet te raken opdat antistoffen aangemaakt kunnen worden.


De ECONOMIE krijgt klappen en er ontstaan PROTESTEN tegen de CORONA MAATREGELEN.

06:00h: Zorgmedewerkers zouden een bonus van 1.000 euro krijgen...
Terwijl miljarden in de zakken van de grote maatschappijen verdwijnen.

 

06:05h JUL: Illegale feesten.

 

06:21h AUG: Terwijl iedereen die zich NIET aan de corona maatregelen houdt een boete van 95 euro wacht...
Besluit GRAPPERHAUS ( Min. veiligheid ) te TROUWEN en lapt daarbij de corona maatregelen aan z'n laars.
Het reproductiegetal stijgt boven de 1, het aantal besmettingen zou weer toenemen.
Het woord CORONA GOLF wordt geïntroduceerd.

 

06:53h SEP: Aantal "besmettingen" neemt hard toe -

OPMERKING: Er is GEEN sprake van "BESMETTINGEN" maar van "POSITIEVE TESTUITSLAGEN" dat is heel wat anders.
1. De corona tests geven NIET aan of iemand op het moment van testen BESMET dan wel BESMETTELIJK is.
2. Vanwege de veel te hoge vergrotingsfactor uit gedrukt in Cycli ontstaan veel VALSE TESTUITSLAGEN.
( Normaal rond de 30 terwijl veel laboratoria rond de 40 zitten ).
Wanneer het aantal tests toeneemt neemt het aantal VALSE UITSLAGE ( POSITIEF zowel als NEGATIEF ) evenredig toe!
De "intelligente" lockdown wordt verder uitgebreid - Steeds meer mensen keren zich tegen de corona maatregelen.
Wereldwijd zouden er 1 miljoen mensen zijn gestorven.

 

OPMERKING: Inmiddels is bekend dat we worden besodemieterd met het aantal corona slachtoffers.
STERVEN MET CORONA NIET DOOR CORONA!

 

07:10h OKT: Trump zou corona hebben opgelopen - Er komt een slechtwerkende CORONA APP met routekaart.
De intelligente lockdown gaat over in een gedeeltelijke lockdown, aldus Mark Rutte.
Europa zou opnieuw het EPICENTRUM zijn van het corona virus, de lockdowns worden verstevigd.

 

07:35h NOV: De gedeeltelijke lockdown en de vaccins zouden werken.
Drukte op "BLACK FRIDAY" een koopjes dag die vanuit kapitalistisch Amerika is overgewaaid.

 

OPMERKING: Frappant want in veel verpleeghuizen breekt de pleuris uit VLAK NA VACCINATIE van ouderen!
Ouderen die tot 2x toe zijn gevaccineerd schijnen alsnog besmet te raken.

 

08:00h DEC: De ( r ) overheid voert een OMSTREDEN CORONA WET in.
De Mondkapjesplicht wordt ingevoerd ( je kunt zonder mondkapje geen boodschappen meer doen ).
Vanaf januari 2021 wordt de bevolking gevaccineerd.


OPMERKING: Experimentele vaccins die amper getest zijn bovendien gebaseerd op nieuwe m-RNA nano-technieken.
De zorgmedewerkers zouden volgens Mark Rutte weer onder druk staan.
De GEDEELTELIJKE lockdown maakt plaats voor een VOLLEDIGE lockdown.
Het Verenigd koninkrijk kampt met een corona mutatie - Het eerste corona vaccin wordt goedgekeurd.


OPMERKING: Tsja Mark... Dan had je maar niet zoveel moeten bezuinigingen op de gezondheidszorg !!!

 

ER WORDT NERGENS GESPROKEN OVER DE AFSCHALING VAN DE GEZONDHEIDSZORG...

TERWIJL MET NAME OUDEREN DIE AFHANKELIJK ZIJN VAN DE REGULIERE ZORG ONNODIG KOMEN TE OVERLIJDEN ?!?

 

ER WORDT NERGENS GESPROKEN OVER VALSE POSITIEVE EN NEGATIEVE TESTUITSLAGEN...

TERWIJL MEN AAN DE HAND VAN DIE DUBIEUZE TESTUITSLAGEN VACCINATIE BEWIJZEN WIL KOPPELEN ?!?

 

ER WORDT NERGENS GESPROKEN OVER DE RAADSELACHTIGE VERDWIJNING VAN HET INFLUENZA VIRUS ?!?

 

Op 23 JANUARI 2021 werden de corona maatregelen van de ( r ) overheid uitgebreid met een al even zinloze AVONDKLOK. 


DAARMEE IS DUIDELIJK DAT DE NOS GEEN ONAFHANKELIJK JOURNALISTIEK BEDRIJFT...
MAAR EEN DOORGEEFLUIK IS VAN STAATSPROPAGANDA !!!

 2021 TIJDLIJN CORONA MAATREGELEN ( R ) OVERHEID:

 

JANUARI 2021 https://tijdlijn-coronavirus.nl/januari-2021-avondklok/

FEBRUARI 2021 https://tijdlijn-coronavirus.nl/februari-2021-derde-golf/

MAART 2021 https://tijdlijn-coronavirus.nl/maart-2021-chaos/

APRIL 2021 

MEI 2021 

 


CORONA GRAFIEK ( onder ) d.d. 01-05-2021

 

ONDANKS ALLE MAATREGELEN

EN ONDANKS DAT STEEDS MEER MENSEN ZIJN GEVACCINEERD

ZIEN WE TOCH EEN STIJGING VAN HET AANTAL POSITIEVE TEST UITSLAGEN TERUG IN DE GRAFIEKEN

( De grafiek geeft het aantal positief geteste personen weer in de periode van 30 NOV 2020 - 26 APR 2021 )

 

RA RA

HOE KAN DAT

 

MEER TESTEN MEER VALSE POSITIEVE UITSLAGEN ?

 

VACCINATIES ZOUDEN WEL BESCHERMEN BIEDEN ( onbewezen )

MAAR KUNNEN DE VERSPREIDING VAN HET VIRUS NIET TEGEN GAAN ? ( bewezen )

 

WERKEN DE CORONA MAATREGELEN EIGENIJK WEL

OF MAKEN DE CORONA MAATREGELEN HET ALLEEN MAAR ERGER ?

 

DE CORONA MAATREGELEN VOORKOMEN IMMERS DE OPBOUW VAN NATUURLIJKE IMMUNITEIT

( Geen wonder dat de ( r ) overheid de maatregelen langzaamaan wil versoepelen )

( Tegen het advies van het OMT in wel te verstaan ) 

 

HET OMT EN DE FARMACIE HEBBEN ER BAAT BIJ DAT HET CORONA SPROOKJE IN STAND WORDT GEHOUDEN

HET OMT OMDAT HAAR GELOOFWAARDIGHEID IN HET GEDING KOMT

DE FARMACIE OMDAT ZE ER MILJARDEN AAN VERDIENEN

 


IETS OM OVER NA TE DENKEN

STIJGING AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

IS DEZE STIJGING ONDANKS DE CORONA MAATREGELEN OF JUIST VANWEGE DE CORONA MAATREGELEN

( DE CORONA MAATREGELEN VERHINDEREN IMMERS DE VORMING VAN NATUURLIJKE ( GROEPS ) IMMUNITEIT )

 

IS DEZE STIJGING ONDANKS DAT ER MEER WORDT GETEST ?

OF JUIST OMDAT ER MEER GETEST WORDT ?

( CORONA TESTS KUNNEN HOOGUIT AANGEVENEN OF BIJ IEMAND RNA IS GEDETECTEERD

CORONA TESTS KUNNEN NIET AANGEVEN OF IEMAND OP HET MOMENT VAN TESTEN BESMET DAN WEL BESMETTELIJK IS

HOE MEER WORDT GETEST HOE MEER VALSE POSITIEVEN EN VALSE NEGATOEVEN WORDEN GEGENEREERD )

 

IS DEZE STIJGING ONDANKS DAT STEEDS MEER MENSEN WORDEN GEVACCINEERD ?

OF KOMT DEZE STIJGING JUIST DOORDAT STEEDS MEER MENSEN WORDEN GEVACCINEERD ?

( ER WERDEN IMMERS CORONA UITBRAKEN GEDETECTEERD KORT NADAT DE BEWONERS WAREN GEVACCINEERD )

 

VERDER VALT OP DAT ER AL GERUIME TIJD NIET MEER OVER GRIEP SLACHTOFFERS WORDT GESPROKEN

 


BESTAAT ER EEN VERBAND

TUSSEN LUCHTVERVUILING EN HET AANTAL BESMETTINGEN

DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND BEHOORT TOT DE SLECHTSTE BINNEN DE EUROPESE UNIE

DE LUCHTKWALITEIT HEEFT IMMERS EEN BEHOORLIJKE INPACT OP HET IMMUUNSYSTEEM

VAN MENS EN DIER

Schadelijke luchtvervuiling: doodsoorzaak nr. 3 in Europa

CITAAT: "Het Europees Milieu Agentschap (EMA) heeft recent nog verklaard dat de Nederlandse lucht tot één van de slechtste van Europa behoort.

Vele duizenden Nederlanders overlijden hierdoor voortijdig; het blijkt dat we gemiddeld 13 maanden korter leven.

Ook de gezondheid en kwaliteit van leven kan sterk afnemen, want volgens het EMA kan luchtvervuiling het risico vergoten op: hoofdpijn, angsten, cardiovasculaire ziekten, ontstekingen, ademhalingsproblemen & astma, keel, neus en oogklachten, leverproblemen en onvruchtbaarheid."

14-05-2018 https://holistik.nl/luchtvervuiling-schadelijk/

 

Schadelijke Luchtvervuiling Doodsoorzaak Nr 3 In Europa En Dit Doe Je Er Aan Holistik
PDF – 1,5 MB 102 downloads

!!! WERK IN UITVOERING !!!


Is corona zo dodelijk als wordt gesteld?

Typ hier jouw vraag

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb