Kritisch Nieuws

K R I T I S C H   N I E U W S

V O O R H E E N

W O R L D   T H E   C H A N G E S

!!!   H E T   V R I J E   I N F O R M A T I E   N E T W E R K   !!!

 

S P E C I A A L   I N   H E T   L E V E N   G E R O E P E N

O M   H E T   C O R O N A   B E D R O G   T E   O N T M A S K E R E N !

 

H E T   I S   D E   B E D O E  L I N G   D A T   D E  Z E   B L O G S I T E

D E   P E R I O D E   Z  A L   B E S L A A N   V A N

 2 7 - 0 2 - 2 0 2 0   T O T   0 1 - 1 1 - 2 0 2 2

 

V O O R   Z O V E R 

H E T   C O R O N A B E L E I D   V A N   D E   (  R  )  O V E R H E I D

M I J   M E T   L E V E N

N I E T

V O O R   D  I E   D A T U M

V O L L E D I G   O N M O G E L I J K   M A A K T . . .

 

Z O A L S

M E T   D E   I N T R O D U C T I E   V A N   D I E

Z I N L O Z E   M O N D K A P J E S

( H O E   Z I N L O O S ?

D A T   M E R K T   U   P A S   W A N N E E R   Z I C H

E E N   E C H T   D O D E L I J K   V I R U S   V O O R D O E T ! )

 

G E E N

B O O D S C H A P P E N   K U N N E N   D O E N

V A N W E G E   D E   V E R P L I C H T I N G

E E N   M O N D K A P JE   T E   M O E T E N   D R A G E N . . .

 

E E N   V E R P L I C H T   M O N D K A P J E

N O T A B E N E

Z O N D E R   T O E G E V O E G D E   W A A R D E . . .

 

A L D U S   E E R D E R E   U I T S P R A K E N

V A N U I T   H E T

O M T

E N

H U G O   D E   J O N G E

Z E L F

N A A R   A A N L E I D I N G   V A N

A D V I E Z E N

V A N   D I E   Z O G E N A A M D E

E X P E R T S !

 

D I S C R I M I N A T I E   E N   U I T S L U I T I N G

V A N W E G E   E E N   V I R U S J E

W A A R   R U I M   9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

A M P E R   T O T   G E E N

L A S T  VAN   O N D E R V I N D T . . .

 

S T A A T   G E L I J K   A A N

M OE T E N   L E V E N   I N   E E N

F A S C I S T I S C H E   D I C T A T U U R

D A A R   P A S   I K   V O O R ! ! ! !

 

D I E G E N E N   O N D E R   U

D I E   E V E N E E N S   H E T   L E V E N   O N M O G E L I J K

W O R D T   G E M A A K T

D O O R   D I E   D U I V E L S E   ( R ) O V E R H E I D . . .

W E N S   I K   V E E L   G E L U K !

 

D E   R E S T . . .

Z O E K T   H E T   Z E L F   M A A R    U I T . . .

HA D D E N   Z E   M A A R   N I E T   O P   D A T

L I B E R A A L   F A S C I S T I S C H   S A T A N S G E B R O E D

M O E T E N   S T E M M E N ! !

 

W I E   S T E M T . . .

G E E F T   I M M E R S   Z 'N   M A C H T   U I T   H A N D E N !

E N   W E L

A A N   P E R S O N E N   D A N   W E L   P A R T I J E N

D I E   C L A I M E N   V O O R   H E T Z E L F D E   T E   S T A A N   A L S

D I E G E N E N

W A A R A A N   Z I J   H U N   S T E M   T E   D AN K E N   H E B B E N ! !

 

P E R S O N E N   E N   P A R T I J E N

D I E   E R   E C H T E R   E E N   E I G E N   A G E N D A

O P   N A   H O U D E N ! !

 

P E R S O N EN   E N   P A R T I J E N

D I E   N E T   Z O   S N E L   V A N   S T A N D P U N T   W I S S E L E N

W A N N E E R   D A T   H E N   M E E R   S T E M M E N

O P L E V E R T ! ! !

 

I K    H E B   E C H T E R

I N   D E   L O O P   D E R   J A R E N   K U N N E N   O N D E R V I N D E N

H O E   D U I V E L S   V E R R A D E R L I J K

H E T   M E N S E L I J K   R A S

K A N   Z I J N ! ! !

D E 

A R B E I D E R S K L A S S E

V E R R A D E N

W I M  K O K   ( P v d A )

I S   D A A R   E E N   G O E D   V O O R B E E L D   V A N !

 

V A N

V A K B O N D S L E I D E R

I E M A N D   D I E   D E   W E R K N E M E R S   B E S C H E R M T

T E G E N   U I T B U I T I N G   D O O R   W E R K G E V E R S

 

N A A R

P R E M I E R

I E M A N D   D I E   D I E   W E R K G E V E R S    T O E S T A A T

W E R K N E M E R S   U I T   T E   B U I T E N

 

D E

R E G E R I N G S P E R I O D E

T E N   T I J D E   V A N   D E

Z O G E H E T E N   P A A R S E   K A B I N E T T E N ! !

G E L D   -   M A C H T   -   C O R R U P T I E

N O R M E N   E N   W A A R D E N

M O E T E N   H E T   D A A R B I J   V A A K   O N T G E L D E N

G L U I P E R I G E

P O L I T I E K E   S P E L L E T J E S

A L   D I E   A N D E R E   P A R T I J E N . . .

Z I J N   N E T   ZO   E R G . . .   Z O   N I E T   E R G E R !

 

 D I E   G L U I P E R I G E   D 6 6

V O O R O P . . .

 

D 6 6

D E   P A R T I J

D I E   H A A R   E I G E N

R A A D G E V E N D   R E F E R E N D U M

W E G S T E M D E . . .

 

O M D A T   H E T   V O L K   I E T S   A N D E R S   W I L D E

D A N   D E   P O L I T I E K ! !

D E

O M G E K E E R D E   W E R E L D

D 6 6

D E   P A R T I J

D I E   V A N   E E N   D O N O R C O D I C I L . . .

( Geen donor tenzij men specifiek aangeeft wel donor te willen worden )

 

E E N   D O N O R W E T   M A A K T E !

( Automatisch donor tenzij men specifiek aangeeft geen donor te willen worden )

Z O D O E N D E   H E T   B E S T A A N D E   S Y S T E E M

M E T   E I G E N   K E U S . . .

 

V E R A N D E R E N D

I N   E E N   S Y S T E E M   G E B A S E E R D   O P   D W A N G

 M E T   V E R P L I C H T E   K E U Z E

 

E N F I N . . .

H E T   C O R O N A B E L E I D   I S   N O G   M A A R   H E T   B E G I N

D E   H U I D I G E   S C H U L D E N   M A A T S C H A P P I J

R E S U L T E E R T

V R O E G   O F   L A A T

I N

S L A V E R N I J

 

T O E N E M E N D E

A R M O E D E   E N   C R I M I N A L I T E I T

E T C . . .

 

M A A R   D A T   I S   B I N N E N K O R T

N I E T   M E E R   M I J N   Z O R G !

H E T   C O R O N A   V E R H A A L

" B E G I N T "

I N   D I T  G E V A L

 V A L T

M E T E E N   A L    M E T   D E

C O R O N A   T E S T S

Z I J N   I M M E R S   N I E T   G E S C H I K T   O M

B E S M E T T E L I J K H E I D

A A N   T E   T O N E N !

 

C O R O N A   T E S T S

K U N N E N

E N K E L   E N   A L L E E N

V I R U S   R N A

A A N T O N E N . . .

 

T E S T S

D I E   E E N   A A N Z I E N L I J K E   F O U T M A R G E   H E B B E N

P O S I T I E F   G E T E S T . . .

E N   T O C H   N E G A T I E F   Z I J N !

V O O R   N I E T S   I N   Q U A R A N T A I N E ! !

 

N E G A T I E F   G E T E S T . . .

E N   T O C H   P O S I T I E F   Z I J N !

Z O D O E N DE   N I E U W E   B E S M E T T I N G S H A A R D E N

V E R O O R Z A K E N ! !

 

H E R S T E L -   T E S T -   V A C C I N A T I E -

" B E W I J Z E N "

S T E L L E N   H E L E M A A L   N I E T S   V O O R . . .

 

H E R S T E L D E   M E N S E N

K U N N E N   W E D E R O M   B E S M E T   R A K E N

Z O D O E N D E   O O K   A N D E R E N   B E S M E T T E N !

 

M E N S E N   D I E   N E G A T I E F   G E T E S T   Z I J N

K U N N E N   T O C H   P O S I T I E F   Z I J N

Z O D O E N D E   O O K   A N D E R E N   B E S M E T T E N ! !

 

M E N S E N   D I E   G E V A C C I N E E R D   Z I J N

K U N N E N   N O G   S T E E D S   B E S M E T   R A K E N

Z O D O E N D E    O O K   A N D E R E N   B E S M E T T E N ! ! !

 

D E R H A L V E   Z I J N

Q R - C O D E S

   E N

A P S

   W A A R O N D E R

 1 G   -   2 G   -   3 G

N E T   Z O   W A A R D E L O O S   A L S   B O V E N G E N O E M D E

" B E W I J Z E N "

 

W A N N E E R   D R I N G T   D A T   E I N D E L I J K  E E N S

T O T   U   D O O R ?

 

I S   H E T   Z O    M O E I L I J K . . .

T E   A C C E P T E R E N   D A T   U    D O O R   D A T   G E S P U I S

I N   D E N   H A A G

W O R D T   B E D R O G E N ?

 

O F    H E E F T   U    E R   S O M S   M O E I T E   M E E

D A T   U   I N   D I E   F L A U W E K U L   B E N T   G E T R A P T ?

 

B A N G

V O O R   D O M   U I T G E M A A K T   T E   W O R D E N ?

 

D O M

B E N T   U   P A S . . .

W A N N E E R   U   H E T

   T E G E N   B E T E R   W E T E N   I N

V E R T I K T

U W    V E R S T A N D   T E   G E B R U I K E N !

S M A R T P H O N E S

M E T   C O R O N A   A P P S

H E B B E N   H E L E M A A L   G E E N   Z I N

N I E T   I E D E R E E N   HE E F T   E E N   S M A R T P H O N E. . .

 

V E R D E R

I S   N I E T   I E D E R E E N   B E R E I D T

E E N   C O R O N A   A P P   T E  D O W N L O A D E N !

 

D E S A L N I ET T E M I N

I S   D A T   E E N   V E R E I S T E

W I L   Z O ' N   A P P   Ü B E R H A U P T   K U N N E N

   F U N C T I O N E R E N . . .

 

I N   I E D E R   G E V A L   I S   Z O ' N

C O R O N A   A P P

H E T

P E R F E C T E   C O N T R O L E   M I D D E L . . .

W A N N E E R   H E T   E R O M   G A A T

T E N   A L L E N   T I J D E . . .

   T E   K U N N E N   B E P A L E N   W A A R   U   B E N T   G E W E E S T !

 

M E N   K A N   Z O   Z E L F S   A C H T E R H A L E N

E N   M E T   W I E

U   M O G E L I J K   C O N T A C T   H E E F T   G E H A D ! !

 

M O G E L I J K . . .

W A N T   D E   A P P   K A N   " N O G   N I E T "   O N D E R S C H E I D E N

O F   E R   Z I C H   A L   D A N   N I E T   E E N   O B S T A K E L

( D E N K   B . V .   A A N   E E N   M U U R )

T U S S E N   D E   D E S B E T R E F F E N D E   P E R S O N E N

B E V I N D T ! ! !

 

M E T   E X T R A  N A D R U K   O P

" N O G   N I E T "

 

L O C K D O W N S

W E R K E N   N I E T !

 

Z E K E R   A L S  W E   N A A R

   D E   O N S   O M R I N G E N D E   L A N D E N   K I J K E N

D I E   V E E L   S T R E N G E R E   L O C K D O W N S   H A N T E E R D E N

 

O O K   D A A R   Z I E N   W E

D A T   S T E E D S   H O G E R E    T O P P E N   W O R D E N   G E Z E T !

 

G R O O T   B R I T T A N N I E

O F T E W E L

H E T   V E R E N I G D   K O N I N K R I J K . . .

 

HE E F T   H E T    I N M I D D E L S   B E G R E P E N

G E E N   L O C K D O W N S   M E E R ! 

G E E N   M O N D K A P J E S   P L I C H T   M E E R ! !

G E E N   C O R O N A   A P P S   M E E R ! ! !

 

A L   D I E   S H I T   H E E F T   H E T

C O R O N A   V I R U S

   N I E T

T E G E N   K U N N E N   H O U D E N . . .

Z E L F S   D E

V A C C I N A T I E S

N I E T !

I S R A Ë L

É É N   V A N   D E   L A N D E N

WA A R V A N   W O R D T   G E C L A I M D

D A T   D I E   E E N

H O G E   V A C C I N A T I E   G R A A D

Z O U D E N   H E B B E N . . .

 

M E L D T   Z E L F S

E E N   E X P L O S I E V E   S T I J G I N G

V A N   H ET T   A A N T A L

" B E S M E T T I N G E N "

A H U M . . .

" P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N "

https://nos.nl/artikel/2394501-israel-zet-vol-in-op-derde-prik-na-explosieve-stijging-besmettingen

W A N N E E R . . .

G A A N   W E   O N D E R H A N D

W E E R   E E N S   N O R M A A L   D O E N ?

 

I K   V R A A G   D A T   E X P R E S   A A N   U !

W A N T

A L S   W E   D A T   L A T E N   A F H A N G E N

V A N   D I E   R A N D D E B I E L E N   I N   D E N   H A A G . . .

 

K O M T   D A A R   N O O I T   I E T S   V A N   T E R E C H T ! !

W A N T   D I E   H O B B E L E N

A L T I J D

A C H T E R   D E   F E I T E N   A A N ! ! !

 

H O E   L A N G   LA A T   U   D I E

W A A N Z I N N I G E N

N O G   H U N   G A N G   G A A N ?

L I E V E R   C O R O N A   D A N   E EN   S P U I T

H O E   L A N G E R   H E T   C O R O N A B E L E I D

V A N   D I E

W A A N Z I N N I G E N

A A N   B L I J F T   H O U D E N . . .

 

W O R D E N

M I L J O E N E N   O N G E V A C C I N E E R D E   B U R G E R S

W A A R O N D E R   M I J Z E L F . . .

 

M I L J O E N E N   S C H O L I E R E N   E N   S T U D E N T E N . . .

 

 M I L J O E N E N   E E N Z A M E   O U D E R E N . . .

 

   S T E E D S

D E P R E S S I E V E R !

 

D E S A L N I E T T E M I N

 M O E S T   I K   T O C H   W E L   G L I M L A C H E N

( A L   W A S   H E T   D A N   M A A R    E V E N )

T O E N   I K   H E T   V O L G E N D E   A R T I K E L   L A S !

https://nos.nl/artikel/2406287-opzettelijk-besmet-met-corona-mensen-gaan-op-zoek-naar-sluiproutes

E E N   A R T I K E L   O V E R

B E S M E T T I N G S   F E E S T J E S

B I J E E N K O M S T E N

W A A R   M E N S E N   Z I C H   M E T   O P Z E T

L A T E N   B E S M E T T E N

M E T   H E T   C O R O N A   V I R U S !

 

E E N   T A M E L I J K   C R E A T I E V E   M A N I E R

O M   A A N   E E N

H E R S T E L

" B E W I J S "

T E   K U N N E N   K O M E N !

 

H E T   L A A T   T E G E L I J K   Z I E N   H O E

B E L A C H E L I J K

D I E

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

Z I J N ! !

E N

H O E   S M E R I G

D E   P O L I T I E K   T E   W E R K   I S   G E G A A N

D O O R   B U R G E R S   R ON D U I T   T E

M A N I P U L  E R E N

B E D R I E G E N   -   C H A N TE R E N

O M   Z I C H   TT E   L A T E N   V A C C I N E R E N

T E R W I J L   R U I M

9 8 %

V A N   D E  B E V O L K I N G

A M P E R   T O T   G E E N

L A S T

O N D E R V I N D T

V A N   D E   C O R O N A    G R I E P   V I R U S S E N

N E T   A L S   B I J

A L L E

T O T   D U S V E R   B E K E N D E

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N !

 

H E T   G E E F T   O O K   A A N

D A T   E R   T O C H   N O G   M E N S E N   Z I J N

D I E   H U N   G E Z O N D   V E R S T A N D   G E B R U I K E N . . .

 

M E N S E N

D I E   Z I C H   N I E T   Z O   G E M A K K E L I J K   L A T E N

  I N T I M I D E R E N   E N   M A N I P U L E R E N

O N D A N K S

D A T   Z E   W O R D E N

 G E D I S C R I M I N E E R D   E N   B U I T E N   G E S L O T E N !

B O V E N D I E N

N I E T

Z O   B A N G   U I T G E V A L L E N

A L S   H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G ! ! !

 

M E N S E N

D I E   H U N   G E Z O N D E   V E R S T A N D   G E B R U I K E N . . .

H E B B E N   M I J N S   I N Z I E N S

M I N D E R   T E   V R E Z E N !

 

A N N E M I E K   V A N   D E R   E I J K

( A R T S - B I O L O O G   E R A S M U S   M C )

I S   V A N   M E N I N G   D A T   D E

" A N G S T   V O O R   V A C C I N A T I E S "

D I E N T   T E   W O R D E N   W E G G E N O M E N ? ! ?

 

I K   Z I E   D A T   E C H T E R   A N D E R S !

D E   A N G S T   V O O R

" B E S M E T T I N G "

M E T   H E T   C O R O N A   V I R U S . . .

D I E N T   J U I S T   W E G G E N O M E N   T E   W O R D E N !

 

A N D E R S   K O M E N   W E

V O O R   Z O V E R   N I E M A N D   H E E F T   B E G R E P E N

W A A R   H E T   H I E R   W E R K E L I J K   O M   G A A T . . .

N O O I T   M E E R   T E R U G

N A A R   H E T   O U D E   N O R M A A L ! ! !

I K   V E R Z E K E R   U

   D A T   H E T   C O R O N A   B E L E I D

N I E T S...

M A A R   D A N   O O K   W E R K E L I J K

N I E T S . . .

M E T   G E Z O N D H E I D   T E   M A K E N   H E E F T !

 

O O K   I N   C O R O N A   T I J D

W O R D T  N O G   S T E E D S

V O O R   1 0 0 - E N   M I L J O E N E N

B E Z U I N I G D

O P   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G ! !

 

T E R W I J L

M I L J A R D E N   W O R D E N   V E R S P I L T

A A N

N U T T E L O Z E

M U I L K O R V E N

 C O R O N A   T E S T S   E N   V A C C I N S

D A T   V A L T   G E W O O N   N I E T   U I T   T E   L E G G E N ! ! !

 

H E T   N U T   V A N   V A C C I N S

K A N   N O O I T   E N   T E   N I M M E R   W O R D E N   B E W E Z E N

O M D A T   R U I M   9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

O O K   Z O N D E R   V A C C I N A T I E

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T   O N D E R V I N D T

V A N   H E T

C O R O N A   G R I E P V I R U S

 

D E   B I J W E R K I N G E N   Z I J N   E C H T E R   R E Ë E L

D I E   V I N D T    J E   T E R U G

O P   D E   W E B S I T E   V A N   L A R E B

 

I K   Z O U   Z E G G E N

L E E S

D E   A R T I K E L E N

O P   D E   D I V E R S E   P A G I N A ' S

L E E S   Z E   K R I T I S C H   E N   O V E R T U I G   U Z E L F !

I K   B E N   S L E C H T S   E E N

I N F O R M A T I E   V E R Z A M E L A A R

W A T   U   M E T   D I E   I N F O R M A T I E   D O E T . . .

M O E T   U   V E R D E R   H E L E M A A L   Z E L F   W E T E N !

 

E E N   G E W A A R S C H U W D   M E N S

T E L T   V O O R   T W E E ! !

 

O F T E W E L

I E M A N D   D I E   Z I C H   B E W U S T   I S   V A N

W A T   E R   A L L E M A A L   M I S   G A A T . . .

 

K A N   Z I C H   E R   B E T E R   O P

V O O R B E R E I D E N ! ! !

 


D E   M A R K E T I N G   V A N   A N G S T

H E T   C O R O N A   S C H A N D A A L

BLCKBX TV ( video onder )

O N E   V O I C E   O N E   M E S S A G E

AB OSTERHAUS

( DIE HUFTER DIE FLINK VERDIENDE AAN DE MEXICAANSE GRIEP )

ORGANISEERDE OP 22 JANUARI 2019

SAMEN MET MARC VAN RANST EEN CURSUS

" PANDEMIE MARKETING "

 

NOG GEEN JAAR LATER WERD DIE PANDEMIE EEN FEIT

TOEVAL ?

E V E N E M E N T

NAAM EVENEMENT:

"Communication & Public Engagement"

HET EVENEMENT WERD GEHOUDEN DOOR

ESWI

V A C C I N   L O B B Y G R O E P

ESWI

IS EEN VACCIN LOBBY GROEP

TER BEVORDERING VAN

DE VACCINATIE BEREIDHEID ONDER BURGERS

ONDER LEIDING VAN AB OSTERHAUS . . .

 

U WEET WEL . . .

DIE GOZER DIE FLINK VERDIENDE

AAN ZIJN ANGSTBOODSCHAPPEN BETREFFENDE HET

MEXICAANSE GRIEP VIRUS

https://eswi.org/

MARC VAN RANST

DE BELGISCHE JAAP VAN DISSEL

IS DAARBIJ GASTSPREKER

 

MARC HOUDT EEN TRIOMFANTELIJKE TOESPRAAK

VOOR EEN VOLLE ZAAL MET INTERNATIONALE COLLEGA'S

 

DAARBIJ LEGT HIJ TROTS UIT

HOE HIJ DE HOGE VACINATIEGRAAD IN BELGIË

VOOR ELKAAR KREEG . . .

 

DAARBIJ DEELT HIJ

" DE KNEEPJES VAN HET VAK ! "

ZOALS MEN DAT NOEMT

M A N I P U L A T I E

HOE

MANPULEER JE DE PERS

POLITICI

EN HET VOLK

ZODAT JE DIE MET ANGST KUNT GIJZELEN

OPDAT ZIJ ZULLEN SMEKEN OM GEVACCINEERD TE WORDEN !

 

FLAVIO PASQUINO IN GESPREK MET

JEAN JACK VAN BEMMEL

REGISSEUR VAN DE DOCUMENTAIRE . . .

" F R A M I N G   T H E   P A N D E M I C "

MET

DICK VAN DEN BERG

ALS HOOFDROLSPELER EN FRAMING SPECIALIST !

 

CITAAT: "De pers en de burger GELOVEN ALLES wat ik zeg"

DOELENDE OP DE BELGISCHE

MARC VAN RAST

H E R S E N S P O E L I N G

IN DE VIDEO WORDT OOK EEN KLEINE DOCUMENTAIRE GETOOND

OVER DE ANGST DIE ONDER DE EBVOLKING ZOU HEERSEN

 

NIET ZO VERWONDERLIJK ALS JE BESEFT DAT

DE

GLOBALE MEDIA

DIE ANGST ONDER DE BEVOLKING VOEDT

MET HAAR

REPETERENDE BERICHTGEVINGEN

OVER HET AANTAL

" B E S M E T T I N G E N "

( FOUT: HET HANDELT OM POSITIEVE TEST UITSLAGEN )

EN...

ZOGENAAMDE... JAWEL... ZOGENAAMDE . . .

CORONA VIRUS SLACHTOFFERS !

 

DE MEESTE SLACHTOFFERS OVERLEDEN AAN

OUDERDOM

DAN WEL . . .

ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

TEL DAAR DE SLACHTOFFERS BIJ OP

DIE VEROORZAAKT WERDEN

DOOR DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG ! !

 

EN AL DIEGENEN

DIE DE REST VAN HUN LEVEN

KAMPEN

MET DE GEVOLGEN VAN DE BIJWERKINGEN

VAN DE VACCINATIES ! ! !

 

L E V E N   E N   D O O D

WIE IS DE ( R ) OVERHEID

OM TE BEPALEN WIE MAG BLIJVEN LEVEN

EN WIE MOET STERVEN ?

 

WIE EEN BEHANDELINGE KRIJGT

DIE MILJOENEN KOST . . .

EN WIE NIET EENS EEN GOEDKOOP PILLETJE VERGOEDT KRIJGT ?

G L O B A L E   M E D I A

V E R S P R E I D T   N E P   N I E U W S

GELUKIG ZIJN ER OOK MENSEN

DIE NIET KLAKKELOOS HET NEP NIEUWS GELOVEN

DAT DE GLOBALE MEDIA VERSPREIDT . . .

 

OF DE LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID

HAAR RIVM MET OMT EN " RED TEAM "

EN DE WHO !

AL IS HET MAAR EEN FRACTIE VAN DE TOTALE BEVOLKING

D E   L E U G E N   R E G E E R T

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL

DE WAAREID ACHTERHAALT HAAR UITEINDELIJK WEL

AL ZAL DAT VOOR HET GROS VAN DE BEVOLKING TE LAAT ZIJN

D U B I E U Z E   W E T E N S C H A P

GEVACCINEERD

OP GROND VAN ONWETENSCHAPPELIJKE

AANNAMES EN SPECULATIES

G E V A C C I N E E R D

V A N W E G E   D E   L E U G E N . . .

D A T   J E   H E T

V O O R   E E N   A N D E R   Z O U   D O E N ! !

VACCINATIES

KUNNEN GEEN BESMETTINGEN VOORKOMEN ! 

 

ZODOENDE KAN EEN GEVACCINEERDE NET ZO GOED

BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN ! !

 

GEVACCINEERDEN WANEN ZICH BESCHERMD

ZODOENDE NEMEN ZIJ OVER HET ALGEMEEN MEER RISICO'S ! ! !

B I J W E R K I N G E N   V A C C I N A T I E S

K U N N E N   E C H T E R   W E L

D E    G E Z O N D H E I D   S C H A D E N ! ! ! !

GEZONDE MENSEN KUNNEN ZIEK WORDEN

DOORDAT HET IMMUUNSYSTEEM VERSTOORT RAAKT

 

DOOR STOFFEN DIE ZICH IN VACCINS BEVINDEN

WAAR ZIJ ALLERGISCH VOOR ZIJN

ZODOENDE KOMT HET WEL EENS VOOR

DAT HET IMMUUNSYSTEEM HET EIGEN LICHAAM AANVALT

 

DE CLAIM DAT VACCINS NIET VERANTWOORDELIJK ZOUDEN ZIJN

IS DUS SLECHTS TEN DELE WAAR

 

ALS DE PERSOON IN KWESTIE NIET GEVACCINERD ZOU ZIJN

ZOU DIE ALLERGISCHE REACTIE IMMERS NIET ZIJN OPGETREDEN

 

OF DE VACCINATIES

OOK CONSEQUENTIE HEBBEN VOOR DE GEZONDHEID

OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN

IS ONBEKEND !

TIP: https://interessantetijden.nl/2021/08/13/victor-sannes-vws-vaccineren-doen-we-niet-voor-elkaar/

E E N   O N E E R L I J K E   R U I L

DE LEVENSJAREN VAN JONGERE MENSEN

DIE NOG EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH GEHAD KUNNEN HEBBEN

 

INGERUILD

VOOR EEN POGING

JAWEL ...

NIETS MEER DAN EEN POGING

 

HET LEVEN VAN OUDEREN

DIE AL EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH HEBBEN

DAARBIJ VAAK AL MET BÉÉN BEEN IN HET GRAF STAAN

NOG IETS TE REKKEN ?

 

VANDAAR DAT IK SPREEK VAN EEN ONEERLIJKE RUIL !

M I S L E I D I N G

WAT HEB JE AAN CORONA TESTS . . .

DIE GEEN BESMETTELIJKHEID KUNNEN AANTONEN ?

HOE KUN JE DAAR ÜBERHAUPT EEN BELEID MEE OPZETTEN ?

https://www.hpdetijd.nl/2020-12-08/waarom-het-nieuwe-massatestbeleid-niet-deugt/

WAT HEB JE AAN . . .

HERSTEL-, TEST- en VACCINATIE

" B E W I J Z E N "

WANNEER DIE FEITELIJK NIETS KUNNEN BEWIJZEN

NIET MEER DAN EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GEVEN

DERHALVE JUIST ZELFS EEN GEVAAR VORMEN ?

 

MENSEN DIE ZICH VEILIG WANEN . . .

NEMEN OVER HET ALGEMEEN MEER RISICO'S !

 

MENSEN DIE VAN HET CORONA VIRUS HERSTELD ZIJN . . .

KUNNEN WEDEROM BESMET RAKEN

EN OOK DIE BESMETTING DOORGEVEN !

 

MENSEN DIE NEGATIEF GETEST  ZIJN. . .

KUNNEN TOCH POSITIEF ZIJN

EN DE BESMETTING DOORGEVEN ! !

 

MENSEN DIE ZIJN GEVACCINERD

KUNNEN OOK NOG STEEDS BESMET RAKEN . . .

EN DIE BESMETTING OOK DOORGEVEN ! ! !

 

DIE QR-CODE's EN APP'S HEBBEN DUS NET ZO WEINIG ZIN

ALS DIE ZOGENAAMDE HERSTEL- TEST- EN VACCINATIE-

"B E W I J Z E N " ? ! ?

 

WANNEER DRINGT EINDELIJK TOT U DOOR ?

DAT U AL DIE TIJD

VOOR DE GEK BENT GEHOUDEN ?

 

WAAROM

DENKT U VOOR DE VERANDERING NIET EENS ZELF NA . . .

IN PLAATS VAN DAT AAN ANDEREN OVER TE LATEN ?

 

WAAROM

GEEFT HET GROS VAN DE BEVOLKING

HAAR PRIVACY EN VRIJHEID OP

VOOR EEN VIRUSJE

WAAR AMPER IEMAND LAST VAN HEEFT ?

 

EEN VIRUSJE

DAT NET ALS AL DIE INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

NOOIT MEER ZAL VERDWIJNEN !

S C H I J N V E I L I G H E I D

ZOALS MET DE PLAATSING VAN CAMERA'S

EEN ZINLOZE EN BOVENDIEN KOSTBARE POGING

OM DE CRIMINALITEIT IN TE DAMMEN !

 

EEN ZINLOZE MAATREGEL

WAT HET LOST DE CRIMINALITEIT NIET OP

MAAR VERPLAATST DIE

BUITEN HET BEREIK VAN DE CAMERA'S ! !

 

ZODOENDE WORDT OOK HIER

EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GECREËERD ! ! !

 

DE ( R ) OVERHEID

VEROORZAAKT IN DE REGEL ALLEEN MAAR PROBLEMEN

BIEDT DAARBIJ ALLEEN SCHIJN OPLOSSINGEN AAN

SCHUIFT DE PROBLEMEN

ALLEEN MAAR DOOR NAAR DE VOLGENDE GENERATIES

H E B Z U C H T

CORONA

IS EEN ZEER LUKRATIEF WINSTMODEL GEWORDEN

VOOR DE FARMACEUTISCHE VACCIN INDUSTRIE

MET HAAR

MILJARDAIRS -  AANDEELHOUDERS - INVESTEERDERS

 

MONSTERS

DIE HUN VERMOGENS IN ZO KORT MOGELIJKE TIJD

PROBEREN TE VERMEERDEREN

MIDDELS DIT VACCINATIE GOKSPEL

 

( EEN GOKSPEL ZONDER RISICO

ZEKER WANNEER JE BEDENKT DAT

DE ( R ) OVERHEID DAAR AAN MEE WERKT

DOOR EVENTUELE SCHADECLAIMS OP ZICH TE NEMEN

LEES

 OP DE BELASTINGBETALER AF TE SCHUIVEN )

 

ZO GAAT HET ER OOK AAN TOE...

IN HET BEDRIJFSLEVEN EN DE WONINGMARKT !

 

ALLEMAAL ZIJN ZIJ VERWORDEN TOT GOKSPELLETJES . . .

WAAR DE ELITE KLASSE VERMOGENS AAN VERDIENT ! !

K A P I T A L I S M E

DE OPOFFERING VAN MENSENLEVENS

OMDAT ER SIMPELWEG GROF GELD MEE VERDIEND KAN WORDEN

 

LAAT U NIET MISLEIDEN

DOOR DE "GIFTEN" VAN DE ELITE KLASSE AAN "GOEDE DOELEN"

DIE ZIJ GROTENDEELS AFTREKKEN VAN DE BELASTING

 

DE LIEFDADIGHEIDSPROJECTEN DIE MET VEEL BOMBARIE

MIDDELS BEROEMDE FIGUREN

DOOR DE GLOBALE MEDIA WORDEN GEPRESENTEERD

 

POPULARITEIT OPWEKKERS

DIE AFLEIDEN VAN DE WERKELIJKE AGENDA

VAN DEZE ELITE KLASSE

 

HET VERGAREN VAN STEEDS MEER

MACHT EN RIJKDOM

TOT ZIJ ALLES EN IEDEREEN BEZITTEN

( ALS WERKGEVER ZOWEL ALS SCHULDEISER )

D E   V A L S E   C L A I M

HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

IS ALS WE DE INGEBOUWDE DOCUMENTAIRE MOGEN GELOVEN . . .

 

VAN DIEN AARD DAT DE ( R ) OVERHEID

NIET VERANTWOORDELIJK WIL WORDEN GEHOUDEN

VOOR HET AANTAL SLACHTOFFERS DAT HET

CORONA VIRUS

ZOGENAAMD ZOU MAKEN . . .

 D E   H Y P O C R I S I E

V A N   H E T   V E R H A A L

DESALNIETTEMIN

EIST HET CORONA BELEID JUIST SLACHTOFFERS !

HET CORONA BELEID

HEEFT ZELFS MEER LEVENSJAREN GEKOST

DAT HET HEEFT OPLEVERT ! !

28-03-2020 https://www.ad.nl/binnenland/coronamaatregelen-veroorzaken-op-langere-termijn-juist-meer-doden~a0f0aa10/

02-08-2021 https://artsencollectief.nl/ambtenaren-ez-tonen-nevenschade-aan-lockdown-kost-ruim-half-miljoen-levensjaren/

ZEKER ALS JE BESEFT DAT DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

DECENNIA LANG HEEFT BEZUINIGD

OP DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG !

 

BOVENDIEN VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE

STEEDS VERDERGAANDE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG

MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN ! !

 

ONDER MEER VANWEGE DIE REDEN MOETEN ZIEKENHUIZEN

NU ZO'N SLORDIGE

180.000 - 200.000

OPERATIES INHALEN ! ! !

 

CITAAT: "Sinds het voorjaar van 2020 zijn er zo'n 400.000 OPERATIES MINDER UITGEVOERD dan gebruikelijk."

 

DAARBIJ MOETEN AMPUTATIES WORDEN UITGEVOERD DIE

NIET

NODIG ZOUDEN ZIJN GEWEEST WANNEER

GEEN AFSCHALING

IN DE REGULIERE ZORG

 ZOU HEBBEN PLAATSGEVONDEN ! ! !

30-09-2021 https://nos.nl/artikel/2399823-zorgautoriteit-ziekenhuizen-moeten-nog-180-000-tot-200-000-operaties-inhalen

F E I T E N       T I P       F E I T E N

GEVOLGEN

VAN DE AFSCHALING VAN DE ZORG

 

CITAAT: "Tijdens de EERSTE CORONAGOLF is gemiddeld 23 PROCENT

Van deze behandelingen NIET doorgegaan.

 

De GEZONHEIDSWINST

Die behandelingen normaal gesproken opleveren is daardoor

NIET BEREIKT.

 

Dit wordt uitgedrukt in

‘VERLOREN GEZONDE LEVENSJAREN’'

Een eenheid die effecten op sterfte en kwaliteit van leven aangeeft.

 

Door de UITGEVALLEN BEHANDELINGEN zijn er
naar schatting 34.000 tot 50.000 MINDER gezonde levensjaren bereikt."

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0183.pdf

 

CITAAT: "In de EERSTE GOLF werd tot wel

75 PROCENT AFGESCHAALD.

Alleen de spoed- en semi-spoedeisende hulp ging door."

75%

REGULIERE ZORG AFGESCHAALD

IK HOOP DAT U BESEFT HOE ERNSTIG DIT IS !

https://www.tergooi.nl/de-intensive-care-voor-coronapatienten-in-tergooi-een-afdeling-onder-hoogspanning/

G E Z O N D H E I D S Z O R G

I N   G E V A A R

DE POLITIEK HEEFT ZWAAR GEFAALD !

HET AANTAL ZIEKENHUIZEND DAT DE SEH

( SPOEDEISENDE HULP AFDELINGEN )

MOETEN SLUITEN LOOPT STEEDS VERDER OP.

 

CITAAT: "Er is TE WEINIG GEKWALIFICEERD PERSONEEL

En het aantal patiënten met complexe problemen stijgt."

11-10-2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2401179-steeds-meer-zorg-stopt-de-politiek-moet-keuzes-maken

STEEDS MEER STRESS

IN DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG !

 

BEHALVE BURNOUT KLACHTEN ! !

 

GESTRESST PERSONEEL

WAARDOOR DE KANS OP FOUTEN TOENEMT ! ! !

 

DE KWALITEIT VAN DE ZORG NEEMT DAARBIJ AF ! ! ! !

Z E L F R E D Z A A M H E I D

DE MEEST ASOCIALE

 BEZUINIGINGSMAATREGEL

DIE OOIT DOOR DE ( R ) OVERHEID INGEVOERD . . .

 

OUDEREN VEEL TE LANG THUIS LAAT WONEN

AAN HUN LOT OVERLATEN !

O N N O D I G   V E E L   E X T R A

S L A C H T O F F E R S

DE ( R ) OVERHEID GAAT NIET VRIJUIT !

HAAR BELEID VEROORZAAKT MEER SLACHTOFFERS

DAN HET VOORKOMT.

 

CITAAT: "IRA HELSLOOT, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, is ervan overtuigd dat de huidige CORONA MAATREGELEN MEER SCHADE aan de VOLKSGEZONDHEID toebrengen dan het aan winst oplevert."

 

HET GEMIDDELDE CORONA SLACHTOFFER IS 80 JAAR...

STAAT VAAK AL MET ÉÉN BEEN IN HET GRAF

K O S T E N   V E R S U S   B A T E N 

DE CORONA MAATREGELEN

KOSTEN MEER LEVENSJAREN DAN ZIJ OPLEVERT  !

 

CITAAT: "Met ALLE MAATREGELEN houden we maar een

BEPERKT AANTAL MENSEN IN LEVEN,

Terwijl je er een VEELVOUD AAN LEVENSJAREN VOOR 'WEGGOOIT'."

 

CITAAT:  "We moeten ook KIJKEN naar al die mensen

Waar je LEVENSJAREN van AFNEEMT."

 

SLACHTOFFERS VAN DE AFSCHALING IN DE ZORG

PSYCHISCHE SCHADE

( STRESS door WERKDRUK en UITSLUITING van de "SS AMEN LEVING" )

ZELFMOORDEN

D E   I L L U S I E   V A N   H E T

C O R O N A   B E L E I D

DE LEVENSJAREN VAN JONGEREN

DIE ANDERS NOG EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH HADDEN GEHAD

INGEROLEN VOOR EEN POGING

OM HET AANTAL LEVENSJAREN VAN OUDEREN

DIE EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH HEBBEN TE VERLENGEN

LIJKT MIJ EEN TAMELIJK BIZARRE RUIL !

28-03-2020 https://www.ad.nl/binnenland/coronamaatregelen-veroorzaken-op-langere-termijn-juist-meer-doden~a0f0aa10/

IK HEB INMIDDELS 2 JAAR VAN MIJN LEVEN GEWIJD

AAN HET VERZAMELEN VAN CORONA NIEUWS ARTIKELEN

DAARBIJ

DE HYPOCRIETE UITSPRAKEN EN LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID, HAAR RIVM  MET OMT EN " RED TEAM "

DE WHO EN DE FARMACEUTISCHE MAFFIA

BLOOTGELEGD !

G E H O O R Z A A M H E I D S

E X P E R I M E N T E N

WAT HIER WERKELIJK GAANDE IS

WORDT U VANZELF DUIDELIJK WANNEER U DE

OP DEZE BLOGSITE VERZAMELDE GEGEVENS DOORSPIT !

 

IK KAN ALLEEN MAAR HOPEN DAT HET U DE OGEN OPENT

EN DAT U GEZAMENLIJK ACTIE ZULT ONDERNEMEN

 

AL GELOOF IK NIET

DAT IK DAT ZELF NOG ZAL MEEMAKEN

DE REDEN ZIJNDE

DAT IK HET OVER NIET AL TE LANGE TIJD VOOR GEZIEN HOUDT

IN EEN WERELD ALS DIE VAN VANDAAG DE DAG

WIL IK NIET MEER LEVEN !

 

EENZAAM BINNENSHUIS WEGKWIJNEND

GEDISCRIMINEERD EN BUITENGESLOTEN

FUCK

DEN HAAG

EN EEN IEDER DIE HAAR BELEID STEUNT !

D E   C O R O N A   L E U G E N

I S   N O G   M A A R   H E T   B E G I N !

ALS HET CORONA VIRUS ECHT ZO DODELIJK ZOU ZIJN

ALS STEEDS WORDT BEWEERD . . .

 

WAS DE MENSHEID MET ZO'N BELEID

ALLANG UITGESTORVEN ! !

S C H I J N V E I L I G H E I D

HET MISPLAATSTE VERTROUWEN IN

HERSTEL - TEST - VACCINATIE

" BEWIJZEN "

EN

VACCINATIES

 

VACCINAZIS

V A C C I N   N A Z I 'S

 

( U DOET ER GOED AAN DIT

WOORDGRAPJE

SERIEUS TE NEMEN

ZOWEL UW LEVEN ALS DAT VAN UW NAGESLACHT

HANGT ER VANAF ! )

B O O S T E R

V A C C I N A T I E S

HOE MEER VACCINATIES

HOE HOGER DE KANS OP BIJWERKINGEN . . .

19-06-2021 https://www.destentor.nl/regio/tweede-prik-met-pfizer-of-moderna-veroorzaakt-meer-bijwerkingen-dan-de-eerste-en-dit-is-waarom~a7a1c54b/

 

WAAROM DAT ZO IS

WETEN DE EXPERTS NIET ? ! ?

 

HOEZO

" E X P E R T S "

 

DAT HADDEN ZE IN IEDER GEVAL MOETEN WETEN

ZEKER NU STEEDS VAKER WORDT GEPRIKT

 

HET BEWIJST WEL . . .

DAT NOG TE WEINIG BEKEND WAS EN NOG STEEDS IS

BETREFFENDE VACCINATIES !

 

BOVENDIEN

EN DAT IS TAMELIJK ZORGWEKKEND TE NOEMEN . . .

 

BLIJKT DAT DE VACCINS TOCH NIET ZO GOED WAREN GETEST

ALS OORSPRONKELIJK GECLAIMD

VOORDAT

ZE WERDEN GOEDGEKEURD EN IN GEBRUIK GENOMEN !

 

HOE MEER VACCINATIES

HOE GROTER DE KANS DAT DE BIJWERKINGEN

ELKAAR VERSTERKEN !

 

OP DIT MOMENT

ZIJN REEDS BIJWERKINGEN BEKEND

WAARBIJ HET IMMUUNSYSTEEM HET EIGEN LICHAAM AANVALT

IN PLAATS VAN REPAREERT !

 

OOK WEL 

AUTO-IMMUUNZIEKTEN

GENOEMD

WAARONDER

ANAFALACTISCHE SHOCK

11-03-2021 https://www.nporadio1.nl/nieuws/gezondheid/539da23f-0cc2-40a6-8cef-934f5dfb107c/met-deze-bijwerkingen-moet-je-rekening-houden-na-een-coronaprik

 

BIJ ELKE INMIDDELS BEKENDE BIJWERKING

WERD STEEDS GECLAIMD DAT HET SLECHTS BIJ

1 OP DE 10.000

GEVACCINEERDEN ZOU VOORKOMEN

 

FRAPPANT

MAAR DAT AANTAL IS INMIDDELS ALWEER ACHTERHAALD

2,5 OP DE 10.000

EEN RUIME VERDUBBELING !

 

CITAAT: "Onlangs kwamen onderzoekers in het vakblad JAMA uit op een VEEL HOGER AANTAL: 2,5 keer per 10.000 prikken van Moderna of Pfizer."

A C U T E    A L L E R G I C   R E A C T I O N S

T O

M - R N A   C O V I D - 1 9   V A C C I N E S

08-03-2021 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417

 

RIVM GEVOLGEN AFSCHALING VAN DE ZORG 2020 0183
PDF – 4,4 MB 30 downloads

24-01-2022

O U D E R E N

O P   I L L E G A L E    F E E S T J E S

STEEDS MEER MENSEN

HEBBEN SCHOON GENOEG VAN HET CORONA BELEID

WILLEN ONDERHAND HUN NORMALE LEVEN WEER OPPAKKEN !

 

ZEKER

SINDS AL ENIGE TIJD BLIJKT

DAT HET GEVAAR DAT VAN HET CORONA VIRUS UIT ZOU GAAN

SCHROMELIJK WERD OVERDREVEN ! !

 

EN HET

CORONA BELEID

MEER LEVENSJAREN HEEFT GEKOST DAN OPGELEVERD ! ! !

 


24-01-2022

C O R O N A

W E L   O F   G E E N

P A N D E M I E

2009

UITBRAAK A/H1N1 VARKENSGRIEP VIRUS

OOK WEL  BEKEND ALS DE

MEXICAANSE GRIEP

 

DE WHO VERKLAART DE MEXICAANSE GRIEP

HETZELFDE JAAR NOG TOT

PANDEMIE !

11-06-2009 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/mexicaanse-griep-is-pandemie/

 

HET AANTAL

BESMETTINGEN EN SLACHTOFFERS

DOEN ER IN DIT ARTIKEL EVEN NIET TOE . . .

 

WAAR HET MIJ OM GAAT IS DE VOLGENDE CLAIM . . .

KNOOP DIE GOED IN UW OREN !

 

CITAAT:"Bij STERFGEVALLEN is vaak sprake van een COMBINATIE VAN ÉÉN OF MEERDERE AANDOENINGEN waardoor de patiënt reeds een sterk verminderde gezondheid heeft.

OVERLIJDEN AAN ALLEEN MEXICAANSE GRIEP IS ZELDZAAM."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep

O V E R L I J D E N   A A N   A L L E E N

   M E X I C A A N S E   G R I E P

  IS

ZELDZAAM

EEN CLAIM

WAARIN DESTIJDS EERLIJK WERD TOEGEGEVEN

 

DAT EVENTUELE GEMELDE SLACHTOFFERS . . .

IN HOOFDZAAK

OVERLEDEN

AAN ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

NIET

VANWEGE HET MEXICAANSE GRIEP VIRUS !

 

DIT

IN TEGENSTELLING TOT HET

CORONA GRIEP VIRUS

2019

 

WAARBIJ MEN VOL BLIJFT HOUDEN

DAT HET IN HOOFDZAAK

OM SLACHTOFFERS VAN HET CORONA VIRUS ZOU HANDELEN

 

HET ENIGE VERSCHIL

BESTAAT DAARIN DAT ER

N U

V E E L   M E E R   O U D E R E N

MET ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES ZIJN !

 

LOGISCH GEZIEN

ZOUDEN ER DUS OOK

MEER SLACHTOFFERS MOETEN VALLEN

ONDER DE OUDERE GENERATIE

D E

B A B Y B O O M   G E N E R A T I E

1 9 4 5 - 1 9 5 5

VANAF

2 0 1 1

NEEMT HET AANTAL 65+ ERS DRASTISCH TOE

 

OUDEREN

DIE VROEG OF LAAT EEN BEROEP DOEN

OP  DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG

B E Z U I N I GI N G E N

I N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G

DOCH

IN PLAATS VAN DAAR REKENING MEE TE HOUDEN . . .

 

VOERT DE ( R ) OVERHEID JUIST

DECENNIA LANG

EEN BELEID VAN BEZUINIGINGEN DOOR

OP DE GEZONDHEIDSZORG ZOWEL ALS DE OUDERENZORG . . .

 

VERANDERT DAARBIJ OOK NOG EENS DE

VERZORGINGSSTAAT

IN EEN

IEDER VOOR ZICHZELF EN GOD VOOR ONS ALLEN SITUATIE

ONBEGRIJPELIJK ? ! ?

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/leren-met-het-cbs/gereedschappen/babyboomers

EEN JAAR LATER

WAS DE PANDEMIE ALWEER VOORBIJ

10-08-2010 https://www.parool.nl/nieuws/mexicaanse-griep-geen-pandemie-meer~b398db20/

 

TIP: DE HYPE VAN DE MEXICAANSE GRIEP

EEN GESPONSORDE PANDEMIE !

EEN ARTIKEL VAN

DR. DICK BIJL ( VOORMALIG HUISARTS EN EPIDEMIOLOOG )

"MEDICIJNEN GENEZEN NIET, EEN GEZONDERE LEEFSTIJL WEL !"

EN

PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS ( VOORMALIG LID CBG )

( COLLEGE TER BEOORDELING VAN MEDICIJNEN )

 

NA 10 JAAR IN HET CBG TE HEBBEN GEZETEN

VOND HUUB HET WELLETJES . . .

 

HIJ WILDE NIET LANGER DEEL UITMAKEN

VAN EEN SYSTEEM

DAT DE PROBLEMEN VERERGERT

IN PLAATS VAN OPLOST !

18-11-2010 https://www.ge-bu.nl/artikel/iii-de-gesponsorde-pandemie-van-de-mexicaanse-griep

 

TIP: DR D BIJL: "DE WERKING VAN CORONA VACCINS

WORDT TE ROOSKLEURIG VOORGESTELD"

31-03-2021 https://www.doq.nl/dr-bijl-mensen-moeten-op-basis-van-eerlijke-informatie-zelf-keuze-kunnen-maken-voor-coronavaccinatie/

 

TIP: PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS

DE PERVERSIES VAN HET SYSTEEM

https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_345825~opgestapt-cbg-lid-huub-schellekens-uit-forse-kritiek-op-de-perversies-van-het-systeem~.html

 

DE ELITE KLASSE

EN

HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

VALLEN STEEDS WEER IN HERHALING

 

HETZELFDE

GEBEURD NAMELIJK MET HET CORONA VIRUS

 

MEN GAAT VOOR HET CORONA BELEID UIT VAN

DOOMSDAY SCENARIO'S

 

DOOMSDAY SCENARIO'S

WORDEN DOOR DE GLOBALE MEDIA STERK UITVERGROOT

BOVENDIEN STEEDS WEER HERHAALT

W E R E L D B E V O L K I N G

G E G I J Z E L F   D O O R   A N G S T

ZO BLIJFT DE ANGST ERIN

ONDER HET GROS VAN DE BEVOLKING

 

MET ANGST

KUN JE DE BEVOLKING GEMAKKELIJKER MANIPULEREN . . .

 

OVERHALEN

DIE DINGEN TE DOEN

DIE ZE ANDERS NOOIT ZOUDEN DOEN !

 

ZOALS

ZICH LATEN VACCINEREN

TERWIJL MEN ZICH KERNGEZOND VOELT

DAARBIJ  EVENTUELE RISICO'S / BIJWERKINGEN VOOR LIEF NEEMT

E I N D   P A N D E M I E   I N   Z I C H T ?

ENFIN . . .

HANS KLUGE ( DIRECTEUR WHO )

GEEFT AAN

DAT HET EINDE VAN DE PANDEMIE IN ZICHT KOMT !

 

DE WHO

ZIJNDE DE ORGANISATIE

DIE BEPAALD WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN PANDEMIE . . .

 

DE WHO

ZIJNDE DE ORGANISATIE

DIE 2 MAANDEN

VOORDAT DE MEXICAANSE GRIEP UITBRAK . . .

DE DEFINITIE VAN

 EEN PANDEMIE VERSOEPELDE

 

CITAAT: "In DE OUDE WHO DEFINITIE van 2005

ging men nog uit van VEEL DODEN EN ZIEKEN bij een pandemie.

DE ERNST VAN HET VIRUS IS NU GEEN CRITERIUM MEER !"

 

MARK SPRENGER ( DIRECTEUR ECDC )

( EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL )

 

GAF OP 16 NOV 2010 IN NIEUWSUUR

DE WHO HET ADVIES

 OM HAAR ANGEPASTE DEFINITIE VAN EEN PANDEMIE

TE HEROVERWEGEN

OMDAT HET VERKEERDE ASSOCIATIES OP ZOU ROEPEN !

https://www.skipr.nl/nieuws/who-moet-definitie-pandemie-aanpassen/

16-11-2010 https://www.griepencorona.nl/nieuwsberichten/definitie-pandemie-oorzaak-gekte-mexicaanse-griep/

16-11-2010 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/draai-criteria-pandemie-terug.htm

 

VOOR ZOVER IK WEET

IS DAT ECHTER NOG STEEDS NIET GEBEURD !

 

VANDAAR

DAT WE NU AL 2 JAAR

MET SHCROMELKIJK OVERDREVEN MAATREGELEN

EN MILJARDEN AAN ONKOSTEN

OPGESCHEEPT ZITTEN ! !

 

OM UITEINDELIJK OOK HET

CORONA VIRUS

ALS EEN ORDINAIR GRIEP VIRUS TE BESTEMPELEN ! ! !

04-01-2022 https://www.nu.nl/coronavirus/6175178/we-zitten-er-al-22-maanden-in-wanneer-is-een-pandemie-geen-pandemie-meer.html

 

HANS KLUGE MEENT

DAT ER EEN EIND KOMT AAN DE PANDEMIE

DANKZIJ VACCINATIES EN DE VELE BESMETTINGEN ? ! ?

 

WAT VACCINATIES BETREFT . . .

IS HET EINIGE WAT CONCREET TE BEWIJZEN VALT

DE SLACHTOFFERS VAN DE BIJWERKINGEN

 

DE OPMERKING DAT

DE VELE BESMETTINGEN ZOUDEN HEBBEN BIJGEDRAGEN

AAN HET NADERENDE EINDE VAN DE PANDEMIE . . .

 

WIJST ER JUIST OP

DAT HET CORONA BELEID . . .

 

DAT GERICHT WAS OP HET

VOORKOMEN

VAN BESMETTINGEN

JUIST AVERECHTS HEEFT GEWERKT !

 

VACCINS Dr Bijl Mensen Moeten Op Basis Van Eerlijke Informatie Zelf Een Keuze Kunnen Maken Voor Coronavaccinatie
PDF – 915,9 KB 0 downloads

22-01-2022

C O R O N A

W E L   O F   G E E N

G R I E P ?

JAAP VAN DISSEL ( rivm )

GEEFT AAN DAAR NOG STEEDS NIET UIT TE ZIJN ?

 

ALHOEWEL HET CORONA VIRUS

NAGENOEG OVER DEZELFDE EIGENSCHAPPEN BESCHIKT

ALS AL DIE

HEDENDAAGS BEKENDE

CORONA ZOWEL ALS  INFLUENZA

VIRUS VARIANTEN . . .

C O R O N A   V E R S U S   I N F L U E N Z A

BEIDE VIRUS VARIANTEN

HEBBEN NAGENOEG HETZELFDE ZIEKTEBEELD

MET NAGENOEG DEZELFDE SYMPTOMEN !

 

BIJ

ZOWEL HET CORONA VIRUS

ALS HET

INFLUENZA VIRUS . . .

D E   G E B R E K E N

V A N   H E T   O U D E R   W O R D E N

ZIJN HET

DIEGENEN MET EEN VERZWAKT AFWEERSSYSTEEM

( VOORNAMELIJK OUDEREN ) . . .

 

DIE

" MOGELIJK "

LAST ONDERVINDEN

VAN DE STRIJDT

TUSSEN HET VIRUS EN HET IMMUUNSYSTEEM !

 

" MOGELIJK "

WANT OOK VEEL OUDEREN

HEBBEN AMPER LAST VAN HET CORONA VIRUS

G E Z O N D   L E V E N

DAT HANGT IN GROTE MATE AF VAN DE

LICHAAMSGESTELDHEID !

 

GOEDE VOEDING ( vitamines )

GOEDE HYGIËNE

SCHOON DRINKWATER EN VOLDOENDE BEWEGING ! !

 

OOK DE 

LUCHTKWALITEIT

SPEELT DAARBIJ EEN BELANGRIJKE ROL ! ! !

 

ENFIN . . .

AAN WIE DANKEN WE HET CORONA BELEID

ANDERS DAN AAN DIE MALLOTEN IN DEN HAAG . . .

 

HET RIVM . . .

DE ZOGENAAMDE GEZONDHEIDSWAAKHOND

VAN DE ( R ) OVERHEID

C O M P U T E R   R E K E N   M O D E L L E N

DIE EEN

VOORSPELLEND

KARAKTER ZOUDEN HEBBEN . . .

 

REKENMODELLEN

GEPROGRAMMEERD DOOR ENE

J A C C O   W A L L I N G A !

H O O F D

" V I R U S   M O D E L L E U R "

JACCO

GEEFT ZELF AL AAN

DAT WE NOG STEEDS TE WEINIG WETEN OVER VIRUSSEN 

HOE VIRUSSEN ONTSTAAN

EN

HOE VIRUSSEN ZICH VERSPREIDEN

 

DESALNIETTEMIN

HEEFT HIJ EEN COMPUTER PROGRAMMAATJE ONTWIKKELD

DAT OVERIGENS MEER WEG HEEFT VAN EEN

MUZIEK OPNAME STUDIO . . .

 

U WEET WEL . . .

ZO'N KEYBOARD VOL MET KNOPJES

 

ALS JE AAN HET ENE KNOPJE DRAAIT . . .

VERANDERT HET RITME

 

EEN ANDER KNOPJE

VERANDERT DE GOLFLENGTE

 

WEER EEN ANDER KNOPJE

VOEGT ER MEER OF MINDER BAS TOE

ETC. 

 

ZODOENDE

KUN JE EEN BEPAALDE MUZIEKOPNAME

NET ZO LANG VERANDEREN

DAT HET KLINKT ZOALS JE HET WILT HEBBEN !

M A N I P U L A T I E

V A N

G E G E V E N S

EEN AANTAL ONDER U

ZULLEN WAARSCHIJNLIJK AL WEL SNAPPEN

WAAR IK NAAR TOE WIL !

 

VOOR DIEGENEN

DIE HET NOG NIET SNAPPEN . . .

 

HOE IS HET MOGELIJK

OM EEN PROGRAMMA TE ONTWIKKELEN

DAT ZOGENAAMD MOET KUNNEN VOORSPELLEN . . .

 

1. HOEVEEL MENSEN EEN VIRUS KAN BESMETTEN . . .

2. HOE LANG ZO'N VIRUS DAAROVER ZOU KUNNEN DOEN . . .

3. HOEVEEL SLACHTOFFERS ZO'N VIRUS DAARBIJ ZOU MAKEN . . .

 

TERWIJL . . .

AMPER IETS BEKEND IS

OVER HET VIRUS . . .

 

LAAT STAAN WELKE FACTOREN

DAARBIJ EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN ? ! ?

 

GOED...

JE KUNT NET ALS MET DAT

MUZIEK OPNAME STUDIO KEYBOARD

 

VERSCHILLENDE KNOPJES INBOUWEN . . .

EN DAAR NET ZO LANG AAN DRAAIEN TOT ER EEN BEPAALD

" GEWENST RESULTAAT "

UIT

VOORT VLOEIT !

 

MAAR DAT IS NOG ALTIJD

GEEN

GEDEGEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK . . .

EERDER

BESODEMIERIJ ! ! 

 

WANNEER

GAAN U ZO ONDERHAND DE OGEN OPEN ?

 

WANNEER

ZEGT

U:

G E N O E G   I S   G E N O E G ! " 

IK WIL MIJN

" V R I J H E I D "

TERUG !

 

DIE FLAUWEKUL

IS INMIDDELS AL 2 JAAR AAN DE GANG !

 

DUS

LATEN WE ZO ONDERHAND

WEER

" N O R M A A L "

DOEN !

 

AHUMMM...

WAT IS EIGENLIJK

NORMAAL . . .

IN DIE RARE WERELD

WAAR WE VAN VANDAAG DE DAG IN LEVEN ?

 

OF WAS HET . . .

RARE WERELD WAAR WE IN GELEEFD WORDEN ? ! ?

I N B R E U K   P R I V É   S F E E R

DE ( R ) OVERHEID DRINGT IMMERS

STEEDS DIEPER

IN DE

 PERSOONLIJKE SFEER

VAN HAAR BURGERS BINNEN !

 

DICTEERT

DAARBIJ STEEDS MEER

WAT ZIJ

WEL OF NIET

MOGEN !

 

AHUM...

HET WOORDJE

" WEL "

IS HIER EIGENLIJK NIET OP Z'N PLAATS !

V R I J H E I D

W A T   W I L   D A T   Z E G G E N ?

WANT

TERWIJL U STEEDS MINDER MAG . . .

 

MOGEN ZIJ

DANKZIJ AL DIE INGEBOUWDE UITZONDERINGEN

EN

IMMUNITEITS REGELGEVING . . .

EN

HET ZELF NIET NALEVEN VAN HUN EIGEN REGELS

STEEDS MEER ! !

S L O T R E D E

OMIKRON BLIJKT MINDER ZIEKMAKEND . . .

ZOU INMIDDELS OOK

DE ZOGENAAMD DODELIJKERE

DELTA CORONA VARIANT

OVERHEERSEN !

 

WAAROM

DAN NOG STEEDS DIE KLAARBLIJKELIJK

 N I E T

W E R K E N D E

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

E N

L O C K D O W N S

HANDHAVEN ?

 

NOG EVEN TERUG

NAAR DIE VIRUS REKEN MODELLEN

DIE HET RIVM HANTEERT . . .

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen

HET RIVM

MEENT NAMELIJK DAT DIE BIJ ZOUDEN DRAGEN BIJ DE

BESTRIJDING

VAN

VIRUSSEN

 

ALS KRITISCH MENS

DENK IK DAAR ECHTER ANDERS OVER !

 

IK VRAAG MIJ AF

W A A R O M

IEMAND DE BEVOLKING

D O E M   S C E N A R I O ' S

VOOR ZOU WILLEN HOUDEN

DIE VOORTVLOEIEN UIT

COMPUTER GEGENEREERDE REKEN MODELLEN . . .

 

MET DE KANS

DAT DAAROP PANIEK UITBREEKT ONDER DE BEVOLKING

MET WIE WEET WAT VOOR GEVOLGEN !

 

ZEKER ALS EJ BESEFT DAT MEN TEGELIJK AANGEEFT

WEINIG TE WETEN OVER VIRUSSEN . . .

 

DUS OOK

NIET

W E L K E

F A C T O R E N

EVENTUEEL

EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN . . .

BIJ HET ONTSTAAN EN DE VERSPREIDING VAN VIRUSSEN !

 

ZO'N

COMPUTER PROGRAMMA

HEEFT NAMELIJK GEEN ENKELE ZIN . . .

 

ANDERS

DAN WELLICHT

BIJ DE NALEVING VAN ÉÉN OF ANDERE

D U I S T E R E   A G E N D A !

MEN HEEFT HET ZELF EIGENLIJK AL AANGEGEVEN

EEN SOORT VAN

G E H O O R Z A A M H E I D S

O E F E N I N G !

HET CREËREN VAN EEN SCHAAPACHTIG RAS

DAT DE HERDER . . .

 

IN DIT GEVAL DE ( R ) OVERHEID

BLINDELINGS NAAR HET SLACHTHUIS VOLGT !

E E N   K W E S T I E   V A N

V E R T R O U W E N

VERTROUWEN

IN DE

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

 

ALWAAR MILJARDEN WORDEN VERDIEND

AAN AL DAN NIET

VERZONNEN SYNDROMEN EN ZIEKTE VERSCHIJNSELEN . . .

 

EEN INDUSTRIE

DIE ZICH KEER OP KEER HEEFT BEWEZEN ALS ZIJNDE

ONBETROUWBAAR . . .

WAT BETREFT EVENTUELE

BIJWERKINGEN

VAN HUN PRODUCTEN ?

 

ZEG EENS EERLIJK . . .

HOEVEEL VERTROUWEN

HEEFT U IN DE ( R ) OVERHEID ?

P O L I T I E K   B E L E I D

 E N   M A N I P U L A T I E   D O O R

S P I N D O C T O R S

POLITICI ZIJN OVER HET ALGEMEEN GLUIPERIGE WEZENS

GLADJAKKERS EN MOOIPRATERS . . .

DIE KEER OP KEER

VEEL BELOVEN MAAR ZELDEN WOORD HOUDEN !

V E E L   B E L O V E N

E N   W E I N I G   G E V E N . . .

 

D O E T   D E   G E K

I N   V R E U G D E   L E V E N !

DIE VOOR HUN BELEID

VAAK TEN RADE GAN BIJ ZOGENAAMDE

SPINDOCTORS !

 

EEN SPINDOCTOR

IS IEMAND DIE WAT DE POLITIEK BETREFT . . .

 

DEZE ADVISEERT

BIJ HET ZO POSITIEF MOGELIJK OVERBRENGEN

VAN EEN BEPAALD BELEID . . .

 

SPINDOCTORS

ZIJN ZODANIG GETRAIND IN DE LETTERKUNDE . . .

 

DAT ZIJ ZELFS

ANDERS ONRECHTVAARDIG BELEID

ZODANIG WEET OVER TE BRENGEN OP DE BEVOLKING

DAT DIE HET ZONDER MEER ACCEPTEERT !

 


21-01-2022

S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N

( 5 7 . 5 4 9 )

A A N T A L   P O S I T I E V E   U I T S L A G E N

TERWIJL HET AANTAL

CORONA PATIËNTEN IN DE ZIEKENHUIZEN . . .

NOG STEEDS

GESTAAG VERDER AFNEEMT !

 

HET

CORONA BELEID . . .

MET HAAR LOCKDOWNS

HAAR 1 1/2 METER AFSTAND REGELS

HAAR AVONDKLOK

HAAR ONZINNIGE "BEWIJSJES "

EN WEET IK

WAT AL NIET MEER VOOR ONZINNIGE MAATREGELEN . . .

 

2 JAAR LANG

VAN

POLITIEK GEKLOOI . . .

 

HEEFT GEZIEN HET

DRASTISCH STIJGENDE AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

NIETS GEHOLPEN . . .

 

BIJ HET

TERUGDRINGEN VAN

HET AANTAL CORONA BESMETTINGEN !

 

DUS . . .

WORDT HET ZO ONDERHAND NIET EENS TIJD

OM WEER NORMAAL TE DOEN ?

 

AL WAS HET MAAR OM DAT GESMIJT MET

MILJARDEN AAN ZUUR OPGEBRACHT BELASTINGGELD

IN DIE BODEMLOZE

CORONA PUT 

EEN HALT TOE TE ROEPEN . . .

 

MAAR BOVENAL

IEDEREEN Z'N VRIJHEID TERUG TE GEVEN !

 

WEG MET DIE VERVLOEKTE MONDKAPJES . . .

DIE MIJ EN VELEN MET MIJ VERHINDEREN

OM DE DOOR DE WEEKSE BOODSCHAPPEN TE DOEN !

 

GOOI VERDOMME DIE WINKELS OPEN . . .

VOORDAT HET GEHELE

MKB

FAILLISSEMENT AANVRAAGT

EN IEDEREEN IN DE BIJSTAND TERECHT KOMT !

 

WEG MET DIE DUIVELS IN DEN HAAG !

DIE AL DIE TIJD

EEN CORONA BELEID HEBBEN GEVOERD . . .

 

AAN DE HAND VAN

SCHROMELIJK OVERDREVEN

REKEN DOOMSDAY MODELLEN !

 

WEG MET AL DIE

PROPAGANDA MEDIA BEDRIJVEN . . .

 

DIE NU AL 2 JAAR LANG

DE BEVOLKING VOLKOMEN ONTERECHT

EEN ANGST SYNDROOM HEBBEN AANGESMEERD

 

AL DAT LEED . . .

ZOWEL LICHAMELIJK

( UITGESTELDE REGULIERE ZORG )

 

ALS PSYCHISCH

( DEPRESSIES - EENZAAMHEID - STRESS )

HELEMAAL VOOR NIETS !

 

20-01-2022

D E S A S T R E U S   C O R O N A   B E L E I D

DE SUPERMARKTEN

GEVEN BIJ DEZE TE KENNEN . . .

 

DAT WANNEER HET CORONA GESODEMIETER NOG LANG DUURT . . .

DE SCHAPPEN IN DE SUPERMARKTEN LEEG ZULLEN RAKEN !

 

IK NEEM AAN DAT U WEET

WAT ZO'N SCENARAIO VOOR CONSEQUENTIES ZAL HEBBEN

DE PLEURIS BREEKT UIT . . .

 

ONTEVREDENHEID

CHAOS - RELLEN - PLUNDERINGEN

BENDE VORMING

DAARNA

BREEKT DE HEL PAS ECHT LOS !

MOORD - DOODSLAG - VERKRACHTINGEN

 

MET DIT SOORT ZAKEN IN HET VOORUITZICHT

KUN JE WEL ZEGGEN DAT DE

( R ) OVERHEID

ER EEN FLINK ZOOITJE VAN HEEFT GEMAAKT !

 


20-01-2022

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

 

V O O R T V L O E I E N D E

U I T   C O M P U T E R   G E G E N E R E E R D E

M O D E L   B E R E K E N I N G E N

 

D I E   U I T G A A N   V A N

" W O R S T   C A S E   S C E N A R I O 'S "

 

OFTEWEL

IN NORMALE WOORDEN . . .

 

SCHROMELIJK OVERDREVEN

DOOM

SCENARIO'S !

 

BANGMAKERIJ ! !

 

IK KAN ME ZO ONDERHAND WEL VOORSTELLEN

DAT 

GEVACCINEERDEN

ZO ONDERHAND FLINK ZULLEN BALEN . . .

 

NA JAREN VAN AANMODDEREN

MET CORONA LOCKDOWNS EN CORONA MAATREGELEN

IS DE ENIGE OPTIE DIE OVERBLIJFT . . .

E N D E M I S C H E   V I R U S S E N

HET CORONA VIRUS

ENDEMISCH TE VERKLAREN . . .

 

OMDAT

MEN IN 2 JAAR TIJD

NOG GEEN STAP VERDER IS OPGESCHOTEN

WAT

BETREFT

DE ELIMINATIE VAN

HET

CORONA GRIEP VIRUS !

 

MAARRUHHH . . .

DAT WAS EIGENLIJK AL WEL TE VERWACHTEN !

 

HET IS ZE IMMERS TOT OP HEDEN OOK NIET GELUKT

OOK MAAR ÉÉN

VAN DIE

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

TE

ELIMINEREN ! !

 

ENFIN...

GEVACCINEERDEN ZULLEN WAARSCHIJNLIJK WEL BALEN . . .

 

ENERZIJDS VANWEGE HET FEIT

DAT VACCINS GEEN BESMETTINGEN TEGEN KUNNEN HOUDEN !

DAT IS INMIDDELS EEN VASTSTAAND FEIT !

 

ANDERZIJDS

OMDAT NOOIT EN TE NIMMER TE BEWIJZEN VALT

DAT VACCINS HET ZIEKTEVERLOOP MILDER ZOUDEN MAKEN ! !

 

VOOR NIETS

GECHANTEERD EN GEVACCINEERD ! ! !

 

JAAP VAN DISSEL

SPREEKT OOK IN DIT ARTIKEL

OVER

A A N N A M E S

DIE ZOUDEN TE PESSIMISTISCH ZIJN GEWEEST

EN DAT IS NOGAL ZWAK UITGEDRUKT !

A A N N A M E S   E N   S P E C U L A T I E S

O F T E W E L

G O K K E N   EN   H O P E N

IS NOU NIET BEPAALD WAT IK VERSTA ONDER

K E N N I S

V E R K R E G E N

U I T

G E D E G E N

W E T E N S C H A P P E L I J K

O N D E R Z O E K . . .

IK NEEM AAN

DAT U HET DAAR TOCH WEL MEE EENS BENT !

 

EEN ARTIKEL

MET AAN HET EIND

EEN LAF ONTWIJKEND ANTWOORD

VAN

JAAP VAN DISSEL . . .

W I E   B E P A A L T   W E L K E   V R A G E N

R E L E V A N T

Z I J N ?

 OP DE VRAAG :

"WAS DE LOCKDOWN EIGENLIJK WEL NODIG ? "

GAF

JAAP VAN DISSEL

HET VOLGENDE ANTWOORD . . .

"DAT IS NIET RELEVANT ! "

? ! ?

 

MAAR DAT ANTWOORD

LAAT ZICH ZO OOK WEL RADEN . . .

 

NEE . . .

DIE LOCKDOWN WAS EIGENLIJK NIET NODIG GEWEEST !

 

DE REKENMODELLEN DIE MEN HANTEERT

WAREN NIET ALLEEN SCHROMELIJK OVERDREVEN

MAAR DEUGEN SOWIESO NIET !

 

HET IS ONMOGELIJK

OM ALLE FACTOREN TE KENNEN

EN DE ROL DIE ZIJ ZOUDEN KUNNEN SPELEN . . .

 

TIJDENS

HET ONTSTAAN VAN . . .

DAN WEL

BIJ

DE VERSPREIDING VAN . . .

VIRUSSEN !

GEEN ENKEL VIRUS IS EXACT HETZELFDE ! !

ELKE SITUATIE IS ANDERS ! ! !

 


20-01-2022

O P Z E T T E L I J K E   B E S M E T T I N G E N

NOG NIET ZO LANG GELEDEN

HEB IK EEN ARTIKEL ONDER UW AANDACHT GEBRACHT

OVER

BESMETTINGSFEESTJES . . .

 

MET TOT DOEL

MENSEN TE BESMETTEN

ZODAT DIE EEN " HERSTEL BEWIJS " KUNNEN BEMACHTIGEN . . .

 

IN EEN POGING OM

VACCINATIES

EN

UITSLUITING VAN DE SS A MEN LEVING

TE

OMZEILEN !

 

ZO OOK DEZE ZANGERES

WAARVAN DE ECHTGENOOT EN ZOON BESMET WAREN

TERWIJL ZE NOTABENE VOLLEDIG WAREN GEVACCINEERD

 

HET MERKWAARDIGE AAN DIT VERHAAL

ZE ZOU KORT NA DE BESMETTING ZIJN GESTORVEN

ZE ZOU LAST HEBBEN GEHAD VAN HAAR RUG ? ! ?

BOVENDIEN GESTIKT ? ! ?

F A B E L   O F   W E R K E L I J K H E I D ?

ALS ZE AAN HET CORONA VIRUS ZOU ZIJN GESTORVEN

MOET HAAR AFWEERSYETEEM NIET GOED HEBBEN GEWERKT

EN LEED ZE WAARSCHIJNLIJK AL AAN ÉÉN OF MEER

ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

IK BETWIJFEL

OF RUGPIJN OOK MAAR IETS

MET EEN CORONA BESMETTING TE MAKEN HEEFT

HET WORDT NERGENS VERMELD ALS SYMPTOOM

WEL

GEWRICHTSPIJN - HOOFDPIJN - SPIERPIJN 

 

GESTIKT !

GESTIKT IN VOEDSEL ?

GESTIKT ALS IN VERMOORD . . .

TERWIJL MEN HAAR DOOD OP HET CORONA VIRUS

PROBEERT AF TE WENTELEN ?

 

ENFIN...

DIT MERKWAARDIGE VERHAAL

WORDT NU GEBRUIKT OM MENSEN OVER TE HALEN 

ZICH TE LATEN VACCINEREN !

 

WAT DENKT U ?

BESODEMIETERIJ

OF ZIT ER EEN KERN VAN WAARHEID IN ?

 


20-01-2022

P R I J S O P D R I J V E N D   E F F E C T

C O R O N A   B E L E I D

HET ZAL U WELLICHT NIET ONTGAAN ZIJN

DAT DE BOODSCHAPPEN

EEN FLINK STUK DUURDER ZIJN GEWORDEN !

 

HET CORONA VIRUS

ALS VERSTERKENDE FACTOR VAN ORDINAIRE HEBZUCHT

MET

EXORBITANTE PRIJSVERHOGINGEN

VAN ZO'N SLORDIGE

20% !

A-MERKEN

MAGGI - NESCAFÉ - KITKAT - GARDEN GOURMET - MORA

 

MAARRUHHH . . .

DE

SUPERMARKTEN

HEBBEN VAN HUN EIGEN PRODUCTEN

B-MERKEN

NET ZO GOED DE PRIJS FLINK OPGEDREVEN !

 


19-01-2022

L E E R   M E T   V I R U S S E N   T E   L E V E N

DAT IS DE

BOODSCHAP

VAN DE BRITSE PREMIER JOHNSON

 

U WEET WEL . . .

ÉÉN VAN DIE GOZERS DIE DE BURGERBEVOLKING

CORONA MAATREGELEN OPLEGT . . .

TERWIJL HIJ DIE ZELF STEEDS WEER AAN ZIJN LAARS LAPT !

 

ENFIN . . .

GEEN MUILKORVEN MEER

GEEN CORONA PASSEN OF ANDERE TOEGANGSBEWIJZEN

GEEN ISOLATIEPLICHT NA BESMETTING

C O V I D

EN D E M I S C H   V E R K L A A R D

COVID

VALT NIET MEER UIT DE SAMENLEVING WEG TE DENKEN !

 

AL BLIJFT DIE MALLOOT ECHTER VOLHARDEN

DAT VACCINS EN BOOSTERS

ZOUDEN WERKEN

 

EEN CLAIM

DIE ECHTER NOOIT TE BEWIJZEN VALT !

 


19-01-2022

M I S - C    B I J   K I N D E R E N

MIS-C

IS EIGENLIJK HELEMAAL GEEN ZIEKTE

MAAR EEN

O N T S T E K I N G S R E A C T I E

EEN " ZELDZAME " AANDOENING

1 OP DE 6 000 - 10 000 KINDEREN . . .

VOLGENS DE CLAIM VAN KINDERARTS TACO KUIJPERS

OP DE WEBSITE VAN DE ( R ) OVERHEID ? ! ?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/05/kinderarts-taco-kuijpers-over-zeldzame-ontstekingsziekte-mis-c-bij-kinderen-na-corona

 

OPMERKING: ONGEVEER NET ZO

" ZELDZAAM "

ALS DE CLAIM VAN VACCIN FABRIKANTEN

WAT BETREFT ERNSTIGE BIJWERKINGEN VAN HUN VACCINS . . .

 

EVENEENS ZO'N SLORDIGE

1 OP DE 10 000 PER BIJWERKING

WEL TE VERSTAAN !

O N T S T E K I N G E N

WORDEN O.A. GEVORMD DOOR

OVERREACTIES VAN HET IMMUUNSYSTEEM

OP HET BINNENDRINGEN VAN LICHAAMSVREEMDE STOFFEN . . .

 

DAT KUNNEN BACTERIËN EN VIRUSSEN ZIJN

MAAR OOK

BEPAALDE STOFFEN IN VACCINS

DIE IRRITATIE ALLERGIEËN TRIGGEREN !

MAAR DAT ZAL MEN NOOIT TOE WILLEN GEVEN

VANWEGE HET VERLIES VAN VERTROUWEN

IN DIE FARMACEUTISCHE MILJARDEN ZWENDELAARS . . .

 

MOGELIJKE ZELFS SCHADECLAIMS . . .

AL MOETEN DE SLACHTOFFERS DAAR ZELF AAN MEEBETALEN

 

AANGEZIEN DE ( R ) OVERHEDEN VAAK DEALS SLUITEN

MET FARMACEUTEN

 EN DIE VAAK

IMMUNITEIT VAN RECHTSVERVOLGING

AANBIEDEN !

 

EENZELFDE CORRUPTIE UITLOKKEND SYSTEEM

 ZIEN WE TERUG BIJ DE

EUROPESE CENTRALE BANK !

 

ENFIN . . .

DE CLAIM WAAR HET IN DIT ARTIKEL OM GAAT

IS DAT WANNEER KINDEREN EENMAAL BESMET ZIJN GEWEEST

EN DAARVAN ZIJN HERSTELD

ZIJ BIJ EEN VOLGENDE BESMETTING

MINDER KANS LOPEN OP EEN ERNSTIGE ONTSTEKING

EN DUS

NIET

HOEVEN TE WORDEN GEVACCCINEERD !

 

EEN BULSHIT CONCLUSIE

OMDAT DIE EIGENLIJK VOOR ALLE LEEFTIJDSGROEPEN OPGAAT

DERHALVE HOEFT BIJNA NIEMAND TE WORDEN GEVACCINEERD !

 

NET ZO'N BULLSHIT

ALS DE CLAIM DAT 1 OP DE 4 000 ONGEVACCINEERDE KINDEREN 

KANS ZOUDEN HEBBEN OM ONTSTEKINGEN TE KRIJGEN

 

( EERDER WERD AANGEGEVEN

DAT 1 OP DE 5 000 - 10 000 EEN ONTSTEKING KON KRIJGEN )

 

HET ZOU

" A A N N E M E L I J K "

ZIJN

DAT VACCINATIE TEGEN ONTSTEKINGEN ZOU BESCHERMEN ? ! ?

 

AANNEMELIJK ? ! ?

NIET BEPAALD WETENSCHAPPELIJK !

 

AL DIE ZOGENAMDE EXPERTS . . .

DIE MET DAT SOORT KRETEN KOMEN AANDRAVEN

ZOUDEN EIGENLIJK MOETEN WORDEN BERISPT

EN HOREN ZEKER NIET THUIS

OP EEN WEBSITE VAN DE ( R ) OVERHEID !

 


2018-01-2022

W E I N I G   A N I M O

B O O S T E R

V A C C I N A T I E S

 

TERWIJL HET AANTAL " BESMETTINGEN " DE AFGELOPEN TIJD

STEEDS HOGERE TOPPEN ZETTEN . . .

 

( FRAPPANT IS DAT NIEMAND ZICH DAARBIJ AFVRAAGT . . .

OF DIE EXPLOSIEVE STIJGING MOGELIJK DOOR DE VACCINATIES

 WORDT VEROORZAAKT )

 

EN INMIDDELS BEKEND IS

DAT DIE VACCINS

EEN KORTE WERKINGSDUUR SCHIJNEN TE HEBBEN . . .

 

BOVENDIEN

SNEL AAN EFFECTIVITEIT SCHIJNEN IN TE BOETEN

VANWEGE DE

" NOODZAAK "

VAN ZOGENAAMDE BOOSTER VACCINATIES . . .

 

BEGINNEN INMIDDELS TEEDS MEER MENSEN

ZICH AF TE VRAGEN

OF DIE VACCINS EIGENLIJK WEL WERKEN !

 

OF HET EIGENLIJK WEL EEN GOED IDEE IS

OM KINDEREN TE VACCINEREN . . .

 

BEZINNEN ZICH WELLICHT OOK AF TE VRAGEN

OF LAREB WEL ALLE BIJWERKINGEN MELDT !

 

IK BEDOEL 1 OP DE 10.000 MOGELIJKE ERNSTIGE BIJWERKINGEN

PER VACCINATIE . . .

 

TERWIJL

SLECHTS EEN ENKELING SPORADISCH

IN HET NIEUWS KOMT  ! ?

 


18-01-2022

2 G   E N   3 G

M I N I M A A L   E F F E C T

C O R O N A   B E S M E T T I N G E N

EIGENLIJK

GEEFT MEN HIER TOE . . .

V A C C I N A T I E S

DAT

VACCINS

NAUWELIJKS EFFECT HEBBEN !

 

DAT VACCINS ZOUDEN WERKEN

IS OVERIGENS NIET DE ENIGE ONBEWIJSBARE CLAIM ! !

M O N D K A P J E S P L I C H T

DE MONDKAPJES PLICHT

HEEFT OOK HELEMAAL GEEN ZIN !

 

LOGISCH GEZIEN . . .

KAN ZO'N MONDKAPJE U BIJ LANGDURIG GEBRUIK

ZELFS ZIEK MAKEN ! !

 

U ADEMT IMMERS

STOFDEELTJES EN BACTERIËN IN

DIE ZICH IN HET MONDMASKER OPHOPEN . . .

NAARMATE U HETZELFDE MASKER BLIJFT GEBRUIKEN

M O N D M A S K E R S

O N G E Z O N D E   M U I L K O R V E N

WINKEL IN . . .

MONDKAPJE OP !

 

WINKEL UIT . . .

MONDKAPJE AF !

 

MONDKAPJE

VERDWIJNT IN BROEKZAK OF JASZAK

 

WINKEL IN . . .

MONDKAPJE UIT BROEK- OF JASZAK

MONDKAPJE WEER OP . . .

MONDKAPJES

WAAR ZICH STOF UIT DE ZAKKEN HEEFT AANGEHECHT

WINKEL UIT . . .

ETC.

 

DE ENIGE UITZONDERING DAAROP

IS WANNEER U DENKT DIE NIET MEER NODIG TE HEBBEN

WANT DAN EINDIGT DIE

SMERIGE MUILKORF

WAARSCHIJNLIJK

ALS ZWERFVUIL OP STRAAT !

 

ENFIN . . .

AL DIE ROTZOOI DIE ZICH IN DE MUILKORF HEEFT GENESTELD

KAN VROEG OF LAAT . . .

IN UW LONGEN  TERECHT KOMEN !

 

IRRITATIE EN ONTSTEKINGEN

VEROORZAKEN . . .

WELLICHT WORDT U EERDAAGS WAKKER IN ZO'N IC BED !

 

AAN

A D E M H A L I N G S A P P A R A T U U R . . .

VAN

PHILIPS !

 

LAAT PHILIPS NOU IN DE LOOP DER JAREN

MILJOENEN APPARATEN TERUG HEBBEN MOETEN ROEPEN . . .

OMDAT ZE NIET DEUGDEN !

 


17-01-2022

P S Y C H I S C H E   S C H A D E

D O O R   S L U I T I N G   S C H O L E N

https://www.nu.nl/nujij/6178171/psychische-schade-door-sluiting-scholen-kabinet-rutte-iv.html

O N D E R W I J S

LAAT IK VOOROP STELLEN

DAT IK BLIJ BEN

DAT MIJN  SCHOOLJAREN

TOT HET VERRE VERLEDEN BEHOREN . . .

 

IK ZOU ONDANKS DE LEERPLICHT

SOWIESO NIET MEER NAAR SCHOOL ZIJN GEGAAN

ALS IK DAARVOOR

GETEST - GEVACCINEERD - GEMUILKORFD

DIEN TE WORDEN !

 

IK LAAT MIJ NIET VOOR DE GEK HOUDEN

DAN WEL VOOR JOKER TE GEBRUIKEN !

 

FEIT IS DAT HET CORONA BELEID

VEEL PSYCHISCH LEED VEROORZAAKT

DAT WORDT VAAK ONDERSCHAT

 

HET BETREFT NIET ALLEEN LEERLINGEN

MAAR NET ZO GOED VEREENZAAMDE OUDEREN

 

BOVENDIEN 2 MILJOEN ONGEVACCINEERDEN

DIE NERGENS MEER NAAR TOE KUNNEN !

C O R O N A   C R I S I S

EN ZELFS TIJDENS DE

CORONA CRISIS

 

ONTSTAAN DOOR HET

CORONA BELEID

 

DUS NIET DOOR HET

CORORNA VIRUS

 

WETEN DIE DUIVELS IN DEN HAAG

MILJARDEN TE BEZUINIGINGEN

OP DE GEZONDHEIDSZORG . . .

A G R E S S I E

AL DIE AGRESSIE VANUIT HET VOLK

DE

SCHELDWOORDEN

DOODSBEDREIGINGEN

BEKOGELING MET TOMATEN EN EIEREN . . .

 

HEEFT DIE VERVLOEKTE POLITIEK

DAN ECHT NIETS GELEERD ?

IS DAT ZOOITJE IN DEN HAAG ECHT ZO ACHTERLIJK ?

 

NEEM HET VOLK

VOOR DE VERANDERING IS SERIEUS

VERTEGENWOORDIG HAAR BELANGEN !

 

NIET DE BELANGEN VAN DIE

GELDGIERIGE GRAAIENDEA

NUTTELOZE

MONDKAPJES - CORONA TESTS - CORONA VACCIN

FABRIKANTEN !

 


17-01-2022

H E T   C O R O N A   V I R U S

IK HEB 3 GRAFIEKEN VOOR U

WAAR HEBBEN WE HET EIGENLIJK OVER ? ! ?

 

GRAFIEK 1

AANTAL NIEUWE

" BESMETTINGEN "

AHUM

DIE GASTEN VAN HET RIVM

SCHIJNEN HET MAAR NIET TE LEREN . . .

 

POSITIEVE TESTS - GEEN BESMETTINGEN - MAAR POSITIEVE TESTS

STELLETJE DEBIELEN !

ENFIN . . .

 

GRAFIEK 2

ZOGENAAMD AANTAL CORONA PATIENTEN IN HET ZIEKENHUIS

AANGEZIEN DEZE GRAFIEK EEN ANDERE SCHAAL HEEFT

BEN IK ZO VRIJ GEWEEST

OM BEIDE GRAFIEKEN IN ÉÉN GRAFIEK ONDER TE BRENGEN

 

 

GRAFIEK 3

AANTAL POSITIEVE TESTS

EN

AANTAL CORONA PATIËNTEN

IN ÉÉN GRAFIEK ONDERGEBRACHT

TREK ZELF UW CONCLUSIES !

 

 

LAAT IK VOOR DE GRAP DEZE KEER OOK MAAR METEEN

DE WAARDEN MEENEMEN

VAN HET AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

4 2 . 4 2 7

 

STEEDS HOGERE TOPPEN

ONDANKS DAT 84 PROCENT WAS GEVACCINEERD

 

WAT METEEN OPVIEL . . .

WAS DAT MEN HET

PROCENTUELE AANTAL GEVACCINEERDEN . . .

HEEFT VERVANGEN DOOR HET

PROCENTUELE AANTAL BOOSTERPRIKKEN !

4 9 , 6 %

 


17-02-2022

N E D E R L A N D

Z A T   E E N   M A A N D   I N   L O C K D O W N

W A S   D A T   W E L   N O D I G ?

DE REDEN DAT NEDERLAND OP SLOT GING

SCHIJNT VOORT TE KOMEN UIT EEN COMPUTER SIMULATIE . . .

DIE JACCO WALLINGA

VOOR HET RIVM PROGRAMMEERDE !

V I R T U E L E   R E K E N   M O D E L L E N

LAAT HET AAN

WETENSCHAPPERS EN PROGRAMMEURS

OVER . . .

 

OM REKENMODELLEN TE MAKEN DIE JE DE ERGSTE

DOOM SCENARIO'S

VOOR WETEN TE SPIEGELEN !

 

DOCH

DIE ARROGANTE

WETENSCHAPPERS EN PROGRAMMEURS

BEGRIJPEN NIET EENS

WAT EEN VIRUS IS . . .

 

DAN WEL

WAT EEN VIRUS DOET . . .

 

LAAT STAAN

ALLE FACTOREN KENNEN

DIE EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN

BIJ HET ONTSTAAN EN DE VERSPREIDING VAN VIRUSSEN !

DAT SOORT " MEDISCHE WETENSCHAP ' IS EEN FARCE ! !

NEPPERIJ !

 

CITAAT: "In het OMT-overleg van 17 december zijn GUNSTIGE SCENARIO'S WEL BESPROKEN.

We hebben ongeveer TWINTIG VERSCHILLENDE SCENARIO'S gezien, aldus Bonten.

MAAR VOOR HET BELEID KIES JE EEN HEEL SLECHT SCENARIO,

WANT DAAR MOET JE JE OP VOORBEREIDEN."

 

IK BEDOEL MAAR . . .

AL DIE FLAUWEKUL EN ONTBERINGEN . . .

VOOR EEN NAGENOEG ONSCHULDIG GRIEPACHTIG VIRUSJE . . .

DAT  MET BEHULP VAN EEN COMPUTER VIRUS SIMULATOR

ALS EEN DODELIJKE BEDREIGING

VOOR HET VOORTBESTAAN VAN DE MENSHEID

WERD AANGEPREZEN !

 

OVERIGENS

WERD GISTEREN OOK BEKEND GEMAAKT

DAT DE POLITIEK

VERKEERDE GRAFIEKEN BIJ HAAR PRESENTATIES GEBRUIKT

" E X P E R T S "

G O E D   D A T   D E   P O L I T I E K

G R A F I E K E N   G E B R U I K T

M A A R   K IE S   W E L   D E   J U I S T E

https://nos.nl/artikel/2413130-experts-goed-dat-kabinet-grafieken-gebruikt-maar-kies-wel-de-juiste

CIJFERS, GRAFIEKEN EN TABELLEN

EEN KWESTIE VAN ZODANIG BLIJVEN MANIPULEREN

TOTDAT HET VERHAALTJE KLOPT !

 

IK SCHREEF VROEGER AL ENKELE STUKKEN

OVER DE WIJZE WAAROP DE POLITIEK GOOCHELT MET GETALLEN

BETREFFENDE: 

DE ECONOMIE - DE WERKLOOSHEID - ETC.

" VOORSPELLINGEN "

MET VERGELIJKBARE COMPUTER REKENMODELLEN

 

IN DE PRAKTIJK

KLOPT DAAR NOOIT EEN REET VAN . . .

BLIJKEN ER ALTIJD MEER GEDUPEERDEN TE ZIJN

DAN VOORHEEN GECLAIMD !

 


17-02-2022

D E M O N S T R A T I E S

T E G E N   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

https://nos.nl/artikel/2413259-zij-demonstreren-vanmiddag-tegen-de-corona-maatregelen

17-01-2021

" NEDERLAND IN VERZET "

1.000-EN DEMONSTRANTEN

KWAMEN OP HET MUSEUMPLEIN BIJEEN

OM KOFFIE TE DRINKEN

 

VANMIDDAG

WORDT ER WEER GEDEMONSTREERD

D I L Y S   D E R K S E N   ( 4 4 )

U I T   K A M P E N

W E R K Z A A M   I N   D E   Z O R G S E C T O R

A L S   O R G A N I S A T I E   A D V I S E U S E

ER WORDT GEWAARSCHUWD

VOOR EEN RONDWAREND CORONA VIRUS

DAT BESMETTELIJK EN DODELIJK ZOU ZIJN . . .

 

MAAR IK ZIE GEEN LIJKEN OP STRAAT !

VOOR MIJN GEVOEL IS ER NIETS AAN DE HAND

WEL GEK DAT ER ALLEMAAL RESTRICTIES WORDEN OPGELEGD

EN DAT DE ( R ) OVERHEID BEPAALD

WAT IK IN MIJN EIGEN HUIS DOE !

 

ZE GAAT DAN OOK BIJNA ELKE WEEK

NAAR EEN DEMONSTRATIE GERICHT TEGEN HET CORONA BELEID

 

DE REGERING LEGT ALLES STIL

MENSEN WORDEN BANG GEMAAKT

HET CORONA BELEID ZORGT VOOR VEEL ONDERLIGGEND LEED

DEPRESSIEVE JONGEREN EN EENZAME OUDEREN

 

HET AANTAL DEMONSTRANTEN NEEMT GESTAAG TOE . . .

MENSEN DIE DACHTEN DOOR TE VACCINEREN

EINDELIJK VAN HET BELEID AF TE ZIJN

EN EEN NORMAAL LEVEN TE KUNNEN LEIDEN . . .

KWAMEN BEDROGEN UIT !

SLUITEN ZICH BIJ DE DEMONSTRANTEN AAN . . .

 

W A L T E R   L U D W I G   ( 6 7 )

U I T   A M S T E R D A M

DE

CORONA MAATREGELEN

ZIJN

BUITEN PROPORTIONEEL

EN

WE GAAN NAAR EEN

CONTROLE MAATSCHAPIJ

TOE

 

DE LOCKDOWNS

GAAN TEN KOSTE VAN

DE ECONOMIE EN HET WELZIJN VAN DE MENSEN

 

GEZIEN HET HOGE AANTAL " BESMETTINGEN "

POSITIEVE TESTUITSLAGEN

IS HET

STERFTECIJFER

BETREKKELIJK LAAG !

 

HIJ VERTROUWT DE CIJFERS

BETREFFENDE ZIEKENHUIS BEZETINGEN NIET

IN DE WINTER LIGGEN DIE SOWIESO HOGER DAN NORMAAL

DE AANTALLEN WORDEN VAAK DOOR DE MEDIA OVERDREVEN

DE GLOBALE MEDIA DOET AAN OVERHEIDSPROPAGANDA

 

HIJ GAAT ALLEEN NAAR DE GROTE DEMONSTRATIES

WANT DE KLEINE DEMONSTRATIES

KUNNEN DE BOODSCHAP NIET DOORGEVEN

M I C H E L   K A M P H U I S   ( 4 3 )

U I T   V L I S S I N G E N

HIJ IS HET NIET EENS MET HET BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

DE CIJFERS VAN HET RIVM

KLOPPEN NIET MET DE SITUATIE IN DE ZIEKENHUIZEN

WE WORDEN VOOR DE GEK GEHOUDEN

 

IEDEREEN DIE ONDERZOEK DOET NAAR DIT FENOMEEN

EN EEN ANDERE MENING IS TOEGEDAAN

WORDT VOOR COMPLOT THEORIST AANGEMERKT

 

VEEL

" COMPLOTTEN "

BLIJKEN LATER ECHTER EEN KERN VAN

WAARHEID

TE

BEVATTEN . . .

 

IN NEDERLAND

GEBEUREN WEL MEER RARE DINGEN !

 

DEMONSTRATIES

ZIJN ER OM MENSEN WAKKER TE SCHUDDEN !

 

ALS EEN DIRECTIE NIET GOED FUNCTIONEERT

WORDT DIE ONTSLAGEN . . .

 

WAAROM GAAT DAT EIGENLIJK NIET OP

VOOR NIET GOED FUNCTIONERENDE POLITICI ?

 

WE WORDEN GEACHT

IN EEN VRIJ LAND TE LEVEN . . .

WAAR IEDEREEN

RECHT HEEFT OP EEN EIGEN MENING !

 


17-01-2022

F R A N K R I J K

E M M A N U E L   M A C R O N

H O U D T   Z I J N   W O O R D

EERDER

GAF DE FRANSE PERSIDENT EMMANUEL MACRON

OP OPRUIENDE WIJZE

AAN

DAT HIJ ONGEVACCINEERDEN ZOU TREITEREN . . .

 

FRANKRIJK VOERT DE ZOGENAAMDE 

2 G   P A S

IN !

 

ONGEVACCINEERDEN

WORDEN ZODOENDE IN HUN DAGELIJKSE LEVEN BELEMMERD

 

KRIJGEN

GEEN TOEGANG MEER

TOT ZOWAT ALLE OPENBARE FACILITEITEN

BIOSCOPEN - CULTURELE INSTELINGEN - RESTAURANTS

ETC . . .

 

JE SNAPT GEWOONWEG NIET

HOE DIT SOORT

SMERIGE FASCISTEN . . .

 

STEEDS WEER HERKOZEN WORDEN . . .

TERWIJL STEEDS MEER STEMMEN VANUIT DE BEVOLKING

AANGEVEN

ZO IEMAND UIT HET POLITIEK THEATER TE WILLEN GOOIEN !

 

NEDERLAND ZIT MET IETS VERGELIJKBAARS

IN DE VORM VAN

MARK RUTTE

 

WIE IK OOK TEGENKOM

NIEMAND CLAIMT OP HEM TE HEBBEN GESTEMD

DUS

HOE KOMT HET . . .

DAT DIE GOZER NOG STEEDS PREMIER IS ?

 

HOE KOMT HET . . .

DAT AL DIE FALENDE POLITI

GEWOON EEN ANDERE FUNCTIE KRIJGEN BINNEN DE POLITIEK

IN PLAATS VAN ONTSLAG ? ! ?

 


17-01-2022

P A N D E M I E

A L S   L U K R A T I E F   V E R D I E N M O D E L

ALS ER AL IEMAND WIJZER IS GEWORDEN

VAN DIE ZOGENAAMDE CORONA PANDEMIE . . .

DAN ZIJN HET WEL DE MILJARDAIRS !

 

DAT GRAAIEND KAPITALISTISCH GESPUIS

VERDIENT MILJARDEN

AAN

ZINLOZE

MONDKAPJES - TESTEN  - VACCINS

 

ENFIN . . .

2

VAN DIE MILJARDAIRS

WORDEN MET NAAM GENOEMD . . .

 

JEFF BEZOS EN ELON MUSK

ZOUDEN SAMEN

MEER DAN 1 MILJARD EURO PER DAG VERDIENEN

TIJDENS DEZE

CORONA "PANDEMIE"

 

ELON MUSK VERDIENT DAT VERMOGEN

NIET

MET DE VERKOOP VAN ZIJN ELEKTRISCHE

TESLA VOERTUIGEN

MAAR MET DE HANDEL IN EMISSIERECHTEN !

23-07-2020 https://www.dagelijksauto.nl/autonieuws/tesla-maakt-weer-winst/

 

EMISSIERECHTEN

DIE IN HET LEVEN ZIJN GEROEPEN

OM ZOGENAAMD DE KLIMAATVERANDERING TE STOPPEN

CO2 IS ECHTER NIET DE BOOSDOENER . . .

MAAR DE HEBZUCHT VAN DE GRAAIENDE ELITE !

 

DIE EMISSIERECHTEN

ZORGEN NIET VOOR EEN BETER KLIMAAT

 

HET VERHINDERT JUIST

DAT DE MEEST VERVUILENDE BEDRIJVEN

IN SCHONERE PRODUCTIE MOGELIJKHEDEN INVESTEREN !

 

HET KOPEN VAN EMISSIERECHTEN

EN ZELFS DE BOETES

KOSTEN DAT SOORT BEDRIJVEN VEEL MINDER . . .

DAN DE AANPASSINGEN DIE ZE ZOUDEN MOETEN MAKEN

OM SCHONER TE KUNNEN PRODUCEREN !

 


16-01-2022

H E T    N I E U W E   K A B I N E T

I S   G E V O R M D

IK GAF EERDER AL AAN

DAT DIT KABINET NOG HETZELFDE JAAR ZAL VALLEN

WANNEER ER NIETS VERANDERT AAN HET BELEID

 

GEMEENTE RAADSLEDEN

WORDEN STEEDS VAKER BEDREIGD

https://nos.nl/artikel/2413325-verdrievoudiging-van-bedreigingen-en-geweld-tegen-gemeenteraadsleden

IK KAN ME DAAR WEL IETS BIJ VOORSTELLEN !

 

DE AANLEG VAN

WINDMOLEN PARKEN -  ZONNEPANEEL PARKEN

ASIELZOEKERSCENTRA - ZENDMASTEN

EN DE OVERLAST DIE DAT MET ZICH MEEBRENGT . . .

 

DE PURE WILLEKEUR

WAARMEE DE ÉÉN WEL EEN

DAKKAPEL - ANTENNE - SCHOTEL

OP Z'N WONING KAN PLAATSEN EN DE ANDER NIET !

 

DINGEN DIE DE BEVOLKING BEGINNEN TE IRRITEREN

OMDAT ZE WEINIG TOT GEEN INSPRAAK KRIJGEN

IN DIE ZOGENAAMDE

" DEMOCRATIE "

 

DAN WEL

HET CORONA BELEID

EN DE IRRITATIE EN STRESS DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN

A G R E S S I E

ONLINE SCHELDPARTIJEN EN BEDREIGINGEN

BESMEURDE WONINGEN EN VUURWERKBOMMEN

VOORTVLOEIENDE UIT FRUSTRATIE

VANUIT DE BEVOLKING

 

STEEDS MEER

REGELS WAAR DE BURGER ZICH AAN DIENT TE HOUDEN

WAAR DE MAKERS ZELF ZICH WEINIG VAN AANTREKKEN !

 

" ZE MOETEN JE KAPOT SCHIETEN "

" ZE MOETEN DE DARMEN UIT JE BUIK SNIJDEN "

 

GROF TAALGEBRUIK

WAARUIT DE FRUSTRATIE EN WOEDE VAN MENIG BURGER BLIJKT

 

HET MAG DAN NIET LEUK ZIJN

MAAR HET IS VAAK DE ENIGE NOG OVERGEBLEVEN

GEWELDLOZE

OPTIE !

 

BESEF WEL

DAT HET POLITIEK BELEID

ZOWEL OP

GEMEENTELIJK - PROVINCIAAL - LANDELIJK

NIVEAU

IMPACT HEEFT OP DE INWONERS . . .

 

ELK BELEID

VEROORZAAKT SLACHTOFFERS

WANNEER MEN DAAR GEEN AANDACHT AAN GEEFT

ZOU DAT UITEINDELIJK IN GEWELD KUNNEN ONTAARDEN !

 

WIE NIET NIET LUISTEREN WIL . . .

MOET MAAR VOELEN !

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4024266/ze-moeten-de-darmen-uit-je-buik-snijden-agressie-tegen-lokale-politici

 

2 MILJOEN MENSEN

WORDEN SOWIESO AL DOOR HET CORONA BELEID BENADEELD

GEDISCRIMINEERD

BUITEN GESLOTEN VAN DE

SS AMEN LEVING

VANWEGE EEN SIMPELE GRIEP VIRUS VARIANT

 

DE POLITIEK ZAL NIET GAUW TOEGEVEN

DAT HAAR BELEID VERKEERD WAS

WANT DAARMEE LIJDT ZIJ

GEZICHTSVERLIES

 

DESALNIETTEMIN

WORDT STEEDS DUIDELIJKER

DAT HET CORONA BELEID MEER LEVENSJAREN KOST

DAN DAT HET OPLEVERT !

 

DOOR

DIE POPPENKAST

TOCH VOL TE BLIJVEN HOUDEN

EN DAARMEE DE BURGER EEN NORMAAL LEVEN TE ONTZEGGEN

ZAL DE BEVOLKING DAT DE

POLITIEK

ZEKER NIET IN DANK AFNEMEN . . .

 

ALS ZE MET VUUR BLIJVEN SPELEN

ZOU HET MIJ NIET VERBAZEN WANNEER ER

VROEG OF LAAT

ZELFS KOPPEN ZULLEN ROLLEN !

 


15-02-2022

( S T O F F E N )

M O N D K A P J E S

W E R K E N   N I E T !

DAT WISTEN ZE IN DEN HAAG AL LANG

DESALNIETTEMIN

WERDEN ZE VERPLICHT

 

OOK DE MEDISCHE MONDKAPJES

ZULLEN HET VIRUS NIET KUNNEN STOPPEN !

 

CITAAT: "De VERSCHILLEN tussen niet-medische en medische mondmaskers zijn NIHIL, zegt onderzoeker Ruud Verdaasdonk.

En dat geldt OOK voor de zogeheten FFP2-maskers.

"Pas met een toevoeging op het masker is er wat verschil qua effectiviteit."

11-01-2022 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/type-2-niet-medisch-of-ffp2-zo-verschillen-de-soorten-mondkapjes-van-elkaar/

 

MEDISCHE FFP2 MONDKAPJES

WORDEN VEELAL IN DE CHIRURGIE GEBRUIKT

MOETEN DE CHIRURG BESCHERMEN

TEGEN

 OPSPATTEND

BLOED

 

DE TEST VAN RUUD VERDAASDONK . . .

GEEFT AAN DAT OOK DE FFP2 MASKERS ONGESCHIKT ZIJN

OM ER VIRUSSEN MEE TEGEN TE HOUDEN !

C O R O N A   T E S T S

TESTS

MET EEN TESTSYSTEEM

DAT ONGESCHIKT IS

OM ER BESMETTINGEN MEE TE METEN

HALEN OOK NIETS UIT !

 

BOVENDIEN

ZULLEN MENSEN DIE BESMET ZIJN . . .

MAAR DAAR VERDER NIETS VAN MERKEN

( WE HEBBEN HET OVER ZO'N RUIME 98% VAN DE BEVOLKING )

ZULLEN ZICH OOK NIET LATEN TESTEN !

 

LEER MET VIRUSSEN TE LEVEN ZOALS DAT REEDS GEBEURD BIJ

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

 

WAAROM DAN NIET OOK BIJ

CORONA GRIEP VIRUSSEN

NAGENOEG DEZELFDE SYMPTOMEN EN ZIEKTEBEELDEN

LONGONTSTEKINGEN

 

HET IMMUUNSYSTEEM VAN GEZOND MENS

KAN DIE VIRUSSEN

OOK ZONDER VACCINATIES

GOED AAN . . .

 

MOGELIJK ZELFS BETER

DAN WANNEER JE BENT GEVACCINEERD . . .

 

VIRUSSEN WORDEN OP NATUURLIJKE WIJZE GEVORMD 1

( TENZIJ ERMEE IS GEËXPERIMENTEERD IN EEN LABORATORIUM )

 

VACCINS BEVATTEN SOWIESO ONNATUURLIJKE STOFFEN !

DIE ONNATUURLIJKE STOFFEN

 KUNNEN HEFTIGERE REACTIES VAN HET IMMUUNSYSTEEM

VEROORZAKEN !

" LEVEN MET COVID "

DE BRITTEN HEBBEN DAT INMIDDELS EINDELIJK BEGREPEN . . .

NU DE REST VAN DE WERELD NOG !

V E R E N I G D   K O N I N K R I J K

S C H R A P T

V E R P L I C H T E   Z E L F I S O L A T I E

N A

C O R O N A   B E S M E T T I N G !

2 JAAR LANG

IS DE

VRIJHEID

VAN DE BRITTEN INGEPERKT GEWEEST

IN EEN POGING

HET CORONA VIRUS TE STOPPEN !

 

HET HOGE AANTAL

POSITIEVE TESTUITSLAGEN . . .

LAAT ECHTER ZIEN

DAT AL DIE MAATREGELEN

BITTER WEINIG HEBBEN UITGEHAALD !

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5281548/vk-schrapt-verplichte-zelfisolatie-na-coronabesmetting

 

WANNEER WORDT U WAKKER !

 


15-01-2022

A F S C H A L I N G

R E G U L I E R E   Z O R G

W E E R

O P G E S C H A A L D

IN FEITE

WAS HET NIET NODIG GEWEEST

OM DE REGULIERE ZORG AF TE SCHALEN

 

ALS DIE DUIVELSE POLITIEK NIET DECENNIA LANG

HAD BEZUINIGD OP

DE GEZONDHEIDSZORG EN OUDERENZORG

 

DIE AFSCHALING

HEEFT OOK LEVENSJAREN GEKOST

 

LEKKER TOCH

DAT OPERATIES NIET DOOR KONDEN GAAN

VANWEGE DE INKRIMPING VAN HET AANTAL

ZIEKENHUIS BEDDEN

 

LEKKER TOCH

THUIS LIGGEN CREPEREN

( UITERAARD SARCASTISCH BEDOELD )

 

HEUP EN LIESBREUK OPERATIES

 UITGESTELD . . .

 

DAN DENK IK TOCH AL GAUW AAN

PATIËNTEN

DIE GEDURENDE LANGERE TIJD ONNODIG PIJN MOESTEN LIJDEN

VANWEGE ONBEZONNEN BEZUINIGINGEN

VAN DE ( R ) OVERHEID

 

BOTTEN

DIE MOGELIJK VERKEERD AANGROEIDEN

EN

EVENTUEEL OPNIEUW GEBROKEN MOETEN WORDEN

OM ZE WEER RECHT TE KUNNEN ZETTEN

 

FUCK

HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

 


12-01-2022

C O R O N A   N I E U W S

HET ZAL NIEMAND VERBAZEN

DAT HET

CORONA VIRUS . . .

 

IK

BEDOEL

CORONA BELEID . . .

 

DE

" SS AMEN LEVING "

IN 2 KAMPEN

HEEFT OPGESPLITST . . .

 

VOORSTANDERS - TEGENSTANDERS

 

IN BEIDE KAMPEN

BEVINDEN ZICH BEHALVE GEWONE BURGERS

OOK

MEDISCH SPECIALISTEN

 

DE

GLOBALE MEDIA

IS ALLANG NIET MEER ZO ONAFHANKELIJK ALS IEDEREEN DENKT

ZIJ IS VERWORDEN TOT EEN

DOORGEEFLUIK

VAN

DUBIEUZE INFORMATIE . . .

 

WAT BETREFT HET CORONA VIRUS . . .

AFKOMSTIG UIT DE FARMACEUTISCHE MILJARDEN INDUSTRIE

EN

DE ( R ) OVERHEID

MET HAAR GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDS WAAKHONDEN

RIVM - OMT

 

ALLE INFORMATIE

DIE INDRUIST TEGEN DATGENEWAT ZIJ VOOR

WAARHEID VERKONDIGEN . . .

 

WORDT VERWIJDERD

DAN WEL ONTOEGANKELIJK GEMAAKT . . .

 

UIT DE ZOEKOPDRACHTEN

VAN ZOEKMACHINES ALS BING EN GOOGLE WEGGELATEN . . .

 

DAN WEL

ERGENS ACHTERIN VERSTOPT

ALS DUBIEUZE DAN WEL GEÏNFECTEERDE WEBSITES AANGEMERKT

GECENSUREERD !

 

DE VOOR SOCIAAL DOOR MOETEN GAANDE

WEBSITES

FACEBOOK -TWITTER - SKYPE - LINKED IN - YOUTUBE

ETC. 

DOEN VROLIJK MEE

AAN AAN DEZE VORM VAN CENSUUR BEDRIJVEN !

 

LAAT IK VOOROP STELLEN

DAT HET NIEUWS OP DEZE BLOGSITE

IN HOOFDZAAK DIRECT UIT DE GLOBALE MEDIA KOMT

IK DOE NIET AAN CENSUUR !

 

DAT WIL ZEGGEN . . .

DE ENIGE VORM VAN CENSUUR

DIE U OP DEZE WEBSITE TEGEN ZOU KUNNEN KOMEN . . .

 

IS DE VERVANGING VAN GROF TAALGEBRUIK

IN EVENTUELE REACTIES . . .

DOOR

. . . . . . . . . .

U ZIET HET GOED

STIPPELTJES

 

HOE ZOU HET TOCH KOMEN

DAT

TELKENS WEER KABINETTEN WORDEN GEVORMD

MET PARTIJEN EN PERSONEN

DIE DOOR DE BEVOLKING ZIJN AFGESTRAFT ?

 

IK BEDOEL . . . MARK RUTTE IV ?

TERWIJL EEN RUIME MEERDERHEID VAN DE BEVOLKING

IN EEN EERDER ARTIKEL AANGAF . . .

https://nos.nl/artikel/2410140-van-sprankje-hoop-tot-diepe-teleurstelling-reacties-op-regeerakkoord

WEINIG TOT GEEN

VERTROUWEN

TE HEBBEN IN HET NIEUW TE VORMEN KABINET . . .

ZO'N KABINET ZOU HETZELFDE JAAR NOG KUNNEN OMVALLEN !

 

HUGO DE JONGE

VAN GEZONDHEID NAAR WONINGBELEID

OP GEZONDHEID BAKTE DIE GOZER ER AL NIETS VAN

WAT WIL HIJ DOEN TEGEN AL DIE MILJARDAIRS

MET HUN ZOGENAAMDE INVESTERINGSFONDSEN

DIE NEDERLANDSE WONINGEN OPKOPEN

EN WOEKERHUREN REKENEN ?

 

HET ASIEL- EN IMMIGRATIE BELEID IS OOK AL EEN ZOOITJE

DAT MOET TOCH ALLEMAAL NIET KUNNEN ? ! ?

DENK DAAR MAAR EENS OVER NA !

 


11-01-2022

D E

R E K E N I N G

V A N   2   J A A R   G E S M I J T   M E T

B E L A S T I N G G E L D

SINDS DE UITBRAAK VAN HET CORONA VIRUS

ZIJN WE INMIDDELS 2 JAAR VERDER . . .

 

WAT HEEFT HET GESMIJT MET BELASTINGGELD

DE BURGER CONCREET OPGELEVERD ?

 

NIETS !

HELEMAAL NIETS ! !

 

DAT IS NIET HELEMAAL WAAR . . .

TOCH ?

 

WE HEBBEN ER IMMERS EEN AARDIGE

REKENING

AAN OVER GEHOUDEN !

 

EEN

R E K E N I N G

DIE DE

K O M E N D E   G E N E R A T I E S

OP MOGEN HOESTEN ! !

https://nos.nl/artikel/2412673-kabinet-schuift-forse-lasten-door-naar-toekomstige-generaties

EN DAT TIJDENS DE

T R A N S I T I E

NAAR

 D E   V I E R D E

I N D U S T R I Ë L E   R E V O L U T I E ! ! !

WAARBIJ

HONDERDEN MILJOENEN BANEN

OP DE TOCHT LIGGEN / ZULLEN VERDWIJNEN ! ! !

GEEN GEMAKKELIJKE OPGAVE

 

TSJA . . .

WAT HET

C O R O N A   V I R U S

BETREFT . . .

WANT DAAR GING HET VOLGENS DE POLITIEK IMMERS OM . . .

 

DAT RAKEN WE

N O O I T   ME E R   V A N A F

EN DAT WAS

VAN BEGIN AF AAN

EIGENLIJK AL WEL TE VERWACHTEN !

 

DEZE BLOG

BEN IK JUIST OM DIE REDEN BEGONNEN . . .

 

IN DE EERSTE PLAATS

DE

ZINLOOSHEID

VAN AL DIE MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

AANTONEN !

 

MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

DIE BOVENDIEN 

MEER LEVENSJAREN HEBBEN GEKOST

 DAN OPGEBRACHT . . .

 

IN DE TWEEDE PLAATS

DE

VERKWISTING

VAN ONS ZUUR OPGEBRACHTE BELASTINGGELD

AAN DE KAAK STELLEN ! !

 

IN DE DERDE PLAATS

DE

ONNODIGE ANGST EN COMMOTIE

RONDOM EEN SIMPEL GRIEPACHTIG VIRUSJE

AAN DE KAAK STELLEN . . .

ZOALS DAT NOG NIET ZO LANG GELEDEN

TEN TIJDE VAN

DE MEXICAANSE GRIEP

GEBEURDE . . .

 

WAT DAARBIJ OPVIEL

WAS DAT DIE DUIVELS VOORTDUREND IN HERHALING VALLEN . . .

ALS HET EROM GAAT

HUN VERBORGEN AGENDA ER DOOR TE DRUKKEN . . .

 

ZIJNDE

E E N

W E R E L D R E G E R I N G

WAARIN ZIJ DE BAAS KUNNEN SPELEN !

 

DAT DOET MIJ

 AAN HITLER EN CONSORTEN DENKEN

"EIN VOLK - EIN REICH - EIN FÜHRER "

 

DAT HEEFT NIETS

MAAR DAN OOK HELEMAAL NIETS

MET EENDER WELKE VORM VAN

" DEMOCRATIE "

TE

MAKEN ! !

 

ENFIN . . .

AL DIE MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

 VOOR EEN SIMPEL

GRIEPACHTIG VIRUSJE

WAAR WE NOOIT MEER VANAF KOMEN . . .

HETGEEN ZIJ ZELF AL ENKELE MALEN HEBBEN AANGEGEVEN ! ! !

 

VACCINS

DIE HET KEER OP KEER LATEN AFWETEN . . .

 

NA 2 VACCINATIES

EN EEN BOOSTER VACCINATIE . . .

ZITTEN ER DIT JAAR

NOG 2 VACCINATIES AAN TE KOMEN . . .

 

WAARSCHIJNLIJK

GEVOLGD DOOR NOG MEER BOOSTER VACCINATIES . . .

 

WANNEER HOUDT DAT OP ?

 

AL DIE FLAUWEKUL OVER

" DE VOORDELEN DIE ZOUDEN OPWEGEN TEGEN DE NADELEN "

TERWIJL

DE GEVAREN

OFTEWEL DE BIJWERKINGEN VAN HET VACCINS

EN DE SLACHTOFFERS MET HUN FAMILIE- DAN WEL GEZINSLEDEN

VOLKOMEN WORDEN GENEGEERD !

 

FUCK

DE FARMACIE - DE POLITIEK - DE GLOBALE MEDIA

 

BIJ ELKE VACCINATIE

VERSTERKEN DE ZOGENAAMDE

" EFFECTIEVE STOFFEN "

IN DE VACCINS

WELISWAAR DE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN

VAN HET VACCIN

 

MAAR OOK DE 

NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN

OOK WEL BIJWERKINGEN GENOEMD

VAN HET VACCIN

 

BOVENDIEN NEEMT KANS OP BIJWERKINGEN TOE

BIJ ELKE VACCINATIE

 

EEN VAN DE STOFFEN

DIE WE IN VACCINS TEGEN KUNNEN KOMEN IS

P O L Y E T H Y L E E N G L Y C O L

OOK WEL

P E G

GENOEMD

 

EEN STOF DIE

" O V E R G E V O E L I G H E I D S R E A C T I E S "

KAN VEROORZAKEN

https://www.ntvg.nl/artikelen/overgevoeligheidsreacties-op-covid-19-vaccins

EN DAT KAN IK ME GOED VOORSTELLEN

ALS JE BESEFT DAT DIT MIDDEL O.A. WORDT GEBRUIKT

IN ZETPILLEN EN LAXEERMIDDELLEN

( SCHIJTEN )

 

BOVENDIEN

ALS CONSERVEERMIDDEL VAN

HOUT !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyethyleenglycol

 

IK KAN ME OOK DE

ERGERNIS

ONDER DE GEVACCINEERDE BEVOLKING

VOORSTELLEN . . .

 

TOEN BLEEK DAT

VACCINATIES HELEMAAL GEEN BESCHERMING BODEN TEGEN

HET OPLOPEN VAN EEN BESMETTING . . .

 

IN HET BEGIN

GING HET OFFICIËLE VERHAAL

DAT WANNEER IEMAND ZICH ZOU LATEN VACCINEREN

MEN BESCHERMD ZOU ZIJN TEGEN BESMETTING MET HET VIRUS

 

AL GAUW WERD HET OFFICIËLE VERHAAL AANGEPAST

EN WERD ER MEER OP DE EMOTIES

VAN DE BEVOLKING

INGESPEELD

 

IEMAND DIE ZICH NU LIET VACCINEREN

DEED DAT OM DE KWETSBARE OUDEREN TE BESCHERMEN

WANT DE VACCINATIES BLEKEN

NIET

OF MINDER EFFECTIEF

TE WERKEN

BIJ DE KWETSBARE OUDEREN

 

HET IMMUUNSYSTEEM VAN DE MEESTE OUDEREN

IS VANWEGE OUDERDOMSVERSCHIJNSELEN NIET MEER IN STAAT

HAAR WERK NAAR BEHOREN UIT TE VOEREN . . .

 

TERWIJL VACCINS

( VOOR ZOVER DIE ÜBERHAUPT HEBBEN GEWERKT )

JUIST AFHANKELIJK ZIJN

VAN EEN GOED FUNCTIONEREND

IMMUUNSYSTEEM

OMDAT DEZE ANDERS GEEN REACTIE KUNNEN OPWEKKEN

 

ENFIN . . .

ERGERNIS

OMDAT DE POLITIEK

DE INMIDDELS GEVACCINEERDE BEVOLKING

HAD VOORGELOGEN . . .

 

TOEN DEZE CLAIMDE

 DAT WANNEER MEN ZICH ZOU LATEN VACCINEREN

MEN DAARMEE DE KWETSBARE OUDEREN

VOOR BESMETTING ZOU BEHOEDEN !

 

ERGERNIS

OOK

OMDAT DE POLITIEK DE

S P E L R E G E L S

V A N   H E T   V A C C I N E R E N

TIJDENS HET SPELEN BLIJFT VERANDEREN ! !

ZODAT EERDER GEDANE BELOFTES

 BETREFFENDE

M E E R   V R I J H E D E N

NET ZO SNEL WEER KWAMEN TE

V E R V A L L E N   ! ! !

VRIJHEDEN

DIE NU PAS WORDEN GEGUND

WANNEER DE GEVACCINEERDEN OOK EEN

B O O S T E R   V A C C I N A T I E

HALEN ! ! ! !

 

WANNEER

HOUDT DAT GEZEIK NOU EENS OP ?

 

INMIDDELS IS ER ÉÉN ZEKERHEID

DIE PAAR MILJOEN

DIE DE ( R ) OVEHEID DACHT TE KUNNEN BESPAREN . . .

 

DOOR TE BEZUINIGEN

OP DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG . . .

KOST DE BURGER NU MILJARDEN !

 

DE ( R ) OVERHEID BLIJKT ECHTER HARDLEERS TE ZIJN . . .

EN VERVALT VOORTDUREND IN HERHALING !

 

NOG 5 MILJARD

AAN

BEZUINIGINGEN

OP DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG

ZIT ER AAN TE KOMEN !

19-12-2021 https://nos.nl/artikel/2410140-van-sprankje-hoop-tot-diepe-teleurstelling-reacties-op-regeerakkoord

 

DENK DAAR OOK MAAR EENS GOED OVER NA ! !

WANNEER U DE VOLGENDE KEER WEER GAAT STEMMEN ! ! !

WEG MET DE ( R ) OVERHEID !

 


10-01-2022

V R I J H E I D S B E P E R K I N G EN

Z E T T E N   D O O R

VAN DE LAATSTE ZOGENAAMDE CORONA MUTATIE

OMIKRON

IS INMIDDELS BEKEND

 DAT DEZE WELISWAAR BESMETTELIJKER ZOU ZIJN

MAAR VERDER TAMELIJK ONSCHULDIG !

 

DE BESMETTINGEN MOGEN DAN WEL HARD OPLOPEN . . .

MAAR HET AANTAL PATIËNTEN OP DE IC'S . . .

DAALT GESTAAG VERDER ! !

R A . . . R A . . .

 

DESALNIETTEMIN

ACHT HET OMT HET NODIG . . .

 

OM DE BEVOLKING OOK

BUITEN

TE MUILKORVEN !

 

VAN DIE MUILKORFPLICHT

ZIJN WE DUS NOG LANG NIET AF !

 

VANDAAG NOG

HOORDE IK IEMAND OPBIECHTEN

DAT ZIJ HAAR WEGWERP MONDKAPJE AL

ANDERHALVE WEEK GEBRUIKT ? ! ?

 

DIE MUILKORF

ZAL INMIDDELS AL WEL VOL BACTERIËN EN STOF ZITTEN

HET LIJKT MIJ NIET ZO GEZOND

OM AL DIE VIEZIGHEID STEEDS WEER IN TE ADEMEN !

YUCK ! ! !

 

ANDEREN GAVEN TE KENNEN DAT ZIJ BLIJ WAREN

DAT DIE MUILKORF WEER AF MOCHT ZODRA ZE BUITEN WAREN

"EINDELIJK WEER FRISSE LUCHT !"

 

IK KAN ME DAN OOK NIET INDENKEN

DAT DE BEVOLKING OP EEN MUILKORFPLICHT VOOR BUITEN

ZIT TE WACHTEN !

 

EN DAN HEB IK HET NOG NIET EENS GEHAD OVER DE

FRUSTRATIE . . .

DIE BIJ AL DIE GEVACCINEERDEN MOET ZIJN ONTSTAAN

VANWEGE DE INMIDDELS LOZE BELOFTES

VAN DE ( R ) OVERHEID . . .

 

GEVACCINEERDEN

WERD IMMERS TOEGSTAAN ZICH VRIJ TE BEWEGEN

DE KROEG - HET RESTAURANT - DE BIOSCOOP

DIERENPARKEN - EVENEMENTEN

ETC.

 

TEN OPZICHTE VAN

ONGEVACCINEERDEN

DIE ALS HET WARE OPGESLOTEN ZITTEN . . .

TUSSEN 4 MUREN !

 

GEDISCRIMINEERD

DOOR HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID . . .

 

TERWIJL

GEVACCINEERDEN

OOK NOG STEEDS BESMET KUNNEN RAKEN

EN ANDEREN AANSTEKEN . . .

 

MAAR DAT IS MET DIT CORONA VIRUS NIET ZO ERG !

 

GEVACCINEERDEN

WORDEN NU OOK HUN BELOOFDE VOORDEELTJES

DOOR DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

DOOR DE NEUS GEBOORD . . .

WANNEER ZIJ GEEN BOOSTER VACCINATIE HALEN !

 

WANNEER SLAAN BIJ U DE STOPPEN DOOR ?

WANNEER VIND OOK U . . .

DAT DIE FLAUWEKUL LANG GENOEG HEEFT GEDUURD ?

O V E R S T E R F T E   O N D E R    O U D E R E N

VERDER WORDT ER EEN HOGERE OVERSTERFTE GEMELD

ONDER OUDEREN

" E E N Z A A M H E I D

   M O G E L I J K   O O R Z A A K

O V E R S T E R F T E "

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4021676/eenzaamheid-mogelijke-oorzaak-oversterfte-kbo-brabant-wil-onderzoek

DAARBIJ WORDT EENZAAMHEID ALS BOOSDOENER AANGEWEZEN

EENZAAMHEID VEROORZAAKT DOOR HET CORONA BELEID

VAN DE ( R ) OVERHEID

 

OPMERKING: 

EEN MEER REËLE REDEN

VOOR DIE OVERSTERFTE ZOU OUDERDOM KUNNEN ZIJN

 

DE

BABYBOOM GENERATIE

HEEFT INMIDDELS EEN ZODANIGE LEEFTIJD BEREIKT

DAT . . .

( Vul zelf maar in )

 

HET IS GOED MOGELIJK DAT AL DIE VACCINATIES

MET

BOOSTERPRIKKEN

DAARBIJ EEN ROL SPELEN !

 

BIJ MEERDERE VACCINATIES

VERSTERKEN DE

" WERKZAME STOFFEN "

IMMERS

NIET ALLEEN

DE VOORDELEN

MAAR OOK

DE NADELEN OFTEWEL BIJWERKINGEN

 

DE VOORDELEN VALLEN NIET TE BEWIJZEN

OMDAT RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIES . . .

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDT

VAN HET CORONA VIRUS !

 

DE BIJWERKINGEN DAARENTEGEN ZIJN ECHTER

WEL

AANTOONBAAR !

 

DIE WORDEN IMMERS GEMELD BIJ

LAREB

 

DEZE LAATSTE THEORIE

OVER VACCINATIE SLACHTOFFERS

ZOU WEL EENS HET DICHTST BIJ DE WAARHEID KUNNEN ZITTEN

OVER HET WAAROM LEEST U OP

( KLIK LINK ) >>>  9 FOR NIEUWS <<< ( KLIK LINK )

R E I N E R   F Ü L L M I C H

G E E F T   U P D A T E   O V E R

" N E U R E N B E R G   2 . 0 " :

INTERNATIONAAL STRAFPROCES

" OVER ENKELE WEKEN "

VAN START !

 

EEN ONDERZOEKSJURY MOET AANKLACHTEN ONDERZOEKEN

TEGEN BEKENDE KOPSTUKKEN WAARONDER:

B I L L   G A T E S

( OPRICHTER MICROSOFT )

ONTWERPER VAN DE COMPUTER BESTURINGS SOFTWARE

ONTWERPER VAN VOORSPELLENDE

COMPUTER GEGENEREERDE

VIRUS PROGRAMMA'S

BOUWER VAN 9 VACCIN FABRIEKEN

C H R I S T I A N   D R O S T E N

( DUITSE VIROLOOG )

DE " ONTDEKKER " VAN HET CORONA VIRUS

DE " UITVINDER " VAN DE PCR-TEST

DE " AUTEUR " VAN HET CORMAN-DROSTEN PAPER

 

STELLING:

ALDUS DROSTEN SAMEN MET 26 COLLABORENDE COLLEGAE

"We stand together to strongly condemn conspiracy theories suggesting that COVID-19 does not have a natural origin."

 

DE STELLING GEEFT OP ZICH

GEEFT EIGENLIJK AANLEIDING TOT TWIJFEL

OVER HET ONTSTAAN EN DE HERKOMST

VAN HET CORONA VIRUS MET AL HAAR

" MUTATIES " !

 

DE "ONTDEKKING" EN DE "TESTMETHIODE"

HEBBEN DROSTEN INMIDDELS VEEL BEKENDHEID GEGEVEN

 

MAAR WAT ALS HIJ FOUTEN HEEFT GEMAAKT ?

IS HIJ DAN OOK BEREID ZIJN FOUTEN TOE TE GEVEN ?

IK DENK HET NIET . . .

 

HET CORMAN-DROSTEN PAPER

ZIT BOORDEVOL FOUTEN !

 

EEN COLLECTIEF VAN MEDISCH SPECIALISTEN

IS AL ENIGE TIJD BEZIG HET PAPER INGETROKKEN TE KRIJGEN !

 

WANNEER DAT LUKT

ZAL DAT ZIJN CARRIËRE ZEKER GEEN GOED DOEN !

A N T H O N Y   F A U C I

( A M E R I K A A N S E   I M M U N O L O O G )

DE PANIEKZAAIER RONDOM DE MEXICAANSE GRIEP

DE PANIEKZAAIER RONDOM HET CORONA VIRUS

T E D R O S

A B H A N O M   G H E B R E Y E S U S

( WHO )

 

G L O B A L   H E A L T H   L E A D E R S

L A U C H   D E C A D E   O F   V A C C I N E S

 C O L L A B O R A T I O N

B I L L   &   M E L I N D A   G A T E S

F O U N D A T I O N

T H E   G L O B A L   V A C C I N A T I O N   P L A N

https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2010/12/global-health-leaders-launch-decade-of-vaccines-collaboration

The Leadership Council is comprised of:

 • Dr. Margaret Chan, Director General of WHO;
 • Dr. Anthony S. Fauci, Director of NIAID, part of the National Institutes of Health;
 • Mr. Anthony Lake, Executive Director for UNICEF; 
 • Ms. Joy Phumaphi, Chair of the International Advisory Committee and Executive Secretary, African Leaders Malaria Alliance
 • Dr. Tachi Yamada, President of Global Health at the Bill & Melinda Gates Foundation;

 

The Steering Committee includes globally recognized experts in vaccine delivery, advocacy, research and development, and access:

 • Dr. Nicole Bates, Senior Program Officer, Global Health Policy and Advocacy, Bill & Melinda Gates Foundation
 • Dr. Seth Berkley, President & CEO, International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)
 • Dr. Zulfiqar Bhutta, Founding Chair, Division of Women and Child Health, Aga Khan University  
 • Dr. Lola Dare, CEO, Center for Health Sciences Training, Research and Development International
 • Ms. Helen Evans, Acting CEO, GAVI Alliance
 • Dr. Lee Hall, Chief, Parasitology and International Programs Branch, Division of Microbiology and Infectious Diseases, NIAID
 • Dr. T. Jacob John, Professor and Head, Departments of Clinical Microbiology and Virology, Christian Medical College, Vellore, India (Retired)
 • Dr. Orin Levine, Executive Director, International Vaccine Access Center (IVAC)
 • Dr. Jean-Marie Okwo-Bele, Director, WHO Department of Immunization, Vaccines and Biologicals
 • Dr. Ciro de Quadros, Executive Vice President, Sabin Vaccine Institute
 • Dr. David Salisbury, Director of Immunization, UK Department of Health
 • Dr. Anne Schuchat, Director, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC
 • Dr. Peter A. Singer, Director, McLaughlin-Rotman Centre for Global Health, University of Toronto
 • Dr. Lucky Slamet, Deputy for Therapeutic Products, Narcotic, Psychotropic and Addictive Substance Control, National Agency of Drug and Food Control, Indonesia
 • Dr. Gina Tambini, Area Manager, Family and Community Health, PAHO
 • Dr. Jos Vandelaer, Chief, Immunization, Programme Division, UNICEF
 • Ms. Sandy Wrobel, CEO and Managing Director, Applied Strategies

 

" VACCINES ARE MIRACLES "

 

OPMERKING:

ALLEEN EEN GEK

GELOOFT IN WONDEREN !

 

KWAKZALVERS

KUNNEN GROF GELD AAN VACCINS  VERDIENEN

OF ZE OOK WERKEN . . .

VALT ECHTER NOOIT TE BEWIJZEN !

 

DE BIJWERKINGEN ECHTER WEL ! !

DEZE

VEROORZAKEN ONNODIG LEED

EN

SLACHTOFFERS ! ! !

 

HET IS TEGENWOORDIG GOED VERDIENEN

AAN DE

ANGST VOOR VIRUSSEN !

 

MAARRUHHH . . .

VIRUSSEN KOMEN EN GAAN

EN DOOD GAAN WE OP DEN DUUR ALLEMAAL ! !

DURF ZONDER ANGST TE LEVEN !

 

TIP 1:

GEZONDE VOEDING - GOEDE HYGIËNE - VOLDOENDE BEWEGING

DAN LEEF JE HET LANGST !

 

TIP 2:

ZO'N SMERIGE MUILKORF OP ?

NIET DOEN !

HET IS SCHADEKLIJK VOOR JE GEZONDHEID !

BOVENDIEN EEN ZWARE BELASTING VOOR HET MILIEU !

( ZWERF AFVAL )

 

H E T   B O E K

D A T   H E T   E I N D E   K A N   B E T E K E N E N

V O O R

A N T H O N Y   F A U C I

E N

D E   O N G E L O O F L I J K E   D R U K

O M    E R   E E N

V A C C I N A T I E   P L I C H T

D O O R H E E N   T E   D R U K K E N !

VOOR EEN KORTE INHOUDSOPGAVE ZIE LINK ONDER

ENGELSTALIG

https://www.todayville.com/the-book-that-could-spell-the-end-of-anthony-fauci-and-the-incredible-push-for-vaccine-mandates/

 

B I G   P H A R M A

E E N

M I L J A R D E N   I N D U S T R I E

M E T

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

DE AMERIKAANSE GEZONDHEIDSWAAKHOND

FDA

VAN ZIJN INKOMSTEN BESTAAT

45%

UIT DONATIES VAN FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN !

 

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH

NIH

BEZIT 1.000-EN FARMACEUTISCHE PATENTEN !

 

CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

CDC

BESTEEDT 4,9 MILJARD DOLLAR

 VAN HAAR 12 MILJARD DOLLAR BUDGET

OFTEWEL

ZO'N SLORDIGE 40% AAN VACCINS !

 

18-10-2019 EVENT 201

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/media

21-08-2019 https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2019/2019-08-21-event201.html

 

PANDEMIC PLANNING EVENT SIMULATION

HOSTED BY BILL GATES ( MICROSOFT ) AND AVRIL  HAINES ( CIA )

FORMER US DEPUTY NATIONAL SECURITY ADVISOR

 

EDUARDO MARTINEZ - THE UPS FOUNDATION

 

MEDIA TRAINING SEMINAR 4

DE WIJZE WAAROP DE GLOBALE MEDIA

CENSUUR DIENEN TE BEDRIJVEN

BETREFFENDE INFORMATIE

DIE TEGEN DE MAINSTREAM INDRUIST

EEN FENOMEN ZIJNDE

WAAR

GOOGLE EN YOUTUBE

ZICH OOK SCHULDIG AAN SCHIJNEN TE MAKEN

 

( ZIE ENGELSTALIGE VIDEO ONDER

DAN WEL LINK NAAR DESBETREFENDE VIDEO ONDER )

https://www.youtube.com/watch?v=tBjstx_IhoM

 ETC.

 

ALS ER IETS IS WAT IK HEB GELEERD

VAN DE "AANSLAGEN" OP 11 SEPTEMBER 2001 OP HET WTC

DAN WEL DE BOM AANSLAGEN IN DE METRO IN LONDEN

DAN IS HET WEL

DAT IK NIET IN TOEVAL GELOOF !

 


10-01-2022

N I E U W

R U T T E   IV   K A B I N E T   B E Ë D I G D

BEST WEL AMUSANT . . .

 

AANGEZIEN EEN OVERGROTE MEERDERHEID

VAN DE BEVOLKING BIJ VOORBAAT AL

AANGEEFT . . .

 

WEINIG VERTROUWEN TE HEBBEN . . .

IN EEN NIEUW KABINET MET

MARK RUTTE !

LAAT STAAN IN DE OVERIGE DEELNEMENDE PARTIJEN ! !

P O L I T I E K

E E N

K W E S T I E   V A N   V E R T R O U W E N

HET ZIET ER NAAR UIT . . .

 DAT MIJN EERDER GEDANE VOORSPELLING

BETREFFENDE DE VAL VAN HET KABINET RUTTE IV

BINNEN DITZELFDE JAAR

UIT ZAL KOMEN !

 

IK BEN OVERIGENS BENIEUWD

WAT

HUGO DE JONGE

IN ZIJN ROL VAN

MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING

GAAT DOEN . . .

 

TEGEN DE UITWASSEN VAN HET KAPITALISME

OFTEWEL

DE AANKOOP VAN WONINGEN DOOR MILJARDAIRS

DAN WEL HUN

INVESTERINGSFONDSEN . . .

 

WELKE WOEKERWINSTEN MAKEN

OVER DE RUGGEN VAN HUN HUURDERS !

 


08-01-2022

B I J W E R K I N G E N   V A C C I N A T I E S

WORDEN IN DE REGEL

 EERST DOOR DE FARMACEUTEN VERZWEGEN

VANWEGE

INKOMSTENDERVING

 

DE ANGST DAT

INVESTEERDERS

HUN BELEGDE VERMOGENS UIT HET BEDRIJF

TERUGTREKKEN

 

MOCHT BLIJKEN DAT

HET IN ONTWIKKELING ZIJNDE PRODUCT

VERTRAGING OPLEVERT

OF

BIJWERKINGEN

HET PRODUCT SCHADEN

 

DAARNA

WORDT EEN TIJD LANG ONTKENT

DAT DE VACCINATIES DE OORZAAK ZOUDEN ZIJN

VAN DE

BIJWERKINGEN

 

UITEINDELIJK

WANNEER

ONAFHANKELIJKE ONDERZOEKSBUREAU'S

WEL DEGELIJK EEN LINK VINDEN

TUSSEN

VACCINATIE EN BIJWERKINGEN . . .

 

WORDT HET PAS TOEGEGEVEN

ZIJ HET DAN OP BAGATELLISERENDE WIJZE

 

ZOALS IN HET GEVAL VAN DE

MENSTRUATIE

BLOEDINGEN EN CYCLUSSEN

 

CITAAT: "Veel vrouwen gaven aan dat de menstruatie anders is dan wat ze eerder ervaren hebben.

Hevige menstruatie werd het meest gemeld (4.537 keer),

gevolgd door verlate menstruatie (3.198 keer),

onregelmatige menstruatie (3.079 keer)

en tussentijds bloedverlies (3.079 keer)."

22-12-2021 https://www.lareb.nl/news/menstruatiestoornissen-mogelijk-een-bijwerking-van-coronavaccins

 

CITAAT:Bertho Nieboer, gynaecoloog van het Radboudumc in Nijmegen, zei in Trouw dat deze menstruatiestoornissen nog geen reden zijn tot zorg.

,,We weten dat er een interactie is tussen het immuunsysteem en de geslachtshormonen.

Dus zo’n heftige bloeding of juist het uitblijven van de menstruatie kan zeker het gevolg zijn van een vaccinatie.

Maar wel eenmalig.

Er is geen wetenschappelijke basis voor een blijvend effect.”

 

OPMERKING: ER IS NAAR MIJN WETEN

GEEN ENKEL ONDERZOEK GEWEEST NAAR

MENSTRUATIE PROBLEMEN

TEN GEVOLGE VAN

VACCINATIES !

 

OM DAN MAAR OP VOORHAND TE ZEGGEN

DAT HET EENMALIG ZOU ZIJN

OF

NIET BLIJVEND . . .

 

IS NOU NIET WAT JE EEN

WETENSCHAPPELIJKE BENADERING

ZOU KUNNEN NOEMEN !

31-12-2021 https://www.meerovermedisch.nl/article/menstruatieklachten-na-coronaprik-de-buikkramp-was-heel-heftig/

 


08-01-2022

V A C C I N A T I E   N A   V A C C I N A T I E

TOT DUSVER HEEFT HET GROS VAN DE BEVOLKING

1 á 2

VACINATIES GEHAD

 

EEN AANTAL ZELFS EEN ZOGENAAMDE

BOOSTER VACCINATIE

 

VOOR 2022 GELDT

2

NIEUWE

VACCINATIE RONDES

 

VOOR ELKE VACCINATIE GELDT:

NAARMATE MEN ZICH VAKER LAAT VACCINEREN

NEEMT DE KANS OP BIJWERKINGEN EVENREDIG TOE !

 

ELKE VACCINATIE

VERSTERKT ZOWEL DE POSITIEVE ALS DE NEGATIEVE EFECTEN !!

 

DE POSITIVE EFFECTEN

KAN MEN NOOIT EN TE NIMMER BEWIJZEN . . .

 

OMDAT RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE . . .

 

AMPER TOT GEEN LAST HEEFT

VAN HET CORONA VIRUS !

 

DE NEGATEVE EFFECTEN

OOK WEL BIJWERKINGEN GENOEMD . . .

 

DAARENTEGEN

WEL !!

 


06-01-2022

L O C K D O W N S

N I E T

E F F E C T I E F

OVERAL

ZIEN WE DE

POSITIEVE CORONA TEST UITSLAGEN

OPLOPEN . . .

 

TERWIJL NEDERLAND IN EEN LOCKDOWN ZIT

EN

BELGIË EN FRANKRIJK

NIET !

 

HET ULTIEME BEWIJS

DAT LOCKDOWNS NIET HELPEN

EN DAT VACCINS GEEN BESMETTING TEGEN KUNNEN HOUDEN

 

MAARUHHH . . .

OF WE NU ZO ONDERHAND WEER NORMAAL GAAN DOEN . . .

IS NOG STEEDS NIET ZEKER . . .

 

ONDANKS DAT STEEDS MEER MENSEN

HET ZO ONDERHAND KOTSBEU WORDEN . . .

 

OM VAN DE ENE NAAR DE ANDERE LOCKDOWN

TOE TE MOETEN LEVEN !

 

UITERAARD

ZIJN DE VERANTWOORDELIJKEN

VOOR DE LOCKDOWNS HET DAAR NIET MEE EENS

( WAARONDER HUGO DE JONGE )

07-01-2022 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5279465/de-jonge-corona-lockdown-tempert-grote-verwachtingen-we-moeten

 

MAARRUUHHH...

DIE MISLUKTE GOZER

HEEFT NIETS MEER TE ZEGGEN OVER HET CORONA BELEID

'K HAD ZELF OOK LIEVER GEZIEN

DAT HIJ VOLLEDIG UIT HET

POLITIEK CORONA THEATER

WERD GEGOOID !

 

DE WERELD HEEFT EEN NIEUWE REGERINGSVORM NODIG . . .

MEER INSPRAAK VAN DE BURGER !

 

ANDERS

KRIJG JE DAT DE ELITE KLASSE

DE WERELD NAAR HUN HEBZUCHTIGE IDEE OMVORMEN

EN MET HUN MULTINATIONALS REALISEREN . . .

 

GEEN VACCIN GEEN WERK !

 

ALS JE NIET DOET WAT DIE DICTATORS WILLEN

HEB JE GEEN LEVEN !

 

D E

I L L U S I E

V A N

W E R K E N D E   V A C C I N S

WAAROM

LEZEN WE AL JAREN NIETS MEER

IN DE GLOBALE MEDIA . . .

 

OVER

DE NORMALERWIJSE JAARLIJKS TERUGKERENDE

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN ?

 

VIRUSSEN

DIE VOORHEEN EEN TOL EISTEN ONDER DE

OUDERE KWETSBARE BEVOLKING

2017-2018

ZELFS 9.000 SLACHTOFFERS

 

VERGELIJKBARE GRIEPACHTIGE SYMPTOMEN HEBBEN

ALS HET CORONA VIRUS . . .

 

BOVENDIEN

VERGELIJKBARE LONGKLACHTEN VEROORZAKEN ?

D E

S L A C H T O F F E R S   V A N   H E T   B E L E I D

P S Y C H I S C H E   K L A C H T E N

WAAROM LEZEN WE ZO WEINIG IN DE

GLOBALE MEDIA . . .

 

OVER AL DIE

VACCINATIE SLACHTOFFERS ?

 

1 : 10.000

ZO WORDT BIJ ELKE BIJWERKING GESTELD

 

OP EEN BEVOLKING VAN ZO'N 17,5 MLJOEN INWONERS

ALTIJD NOG ZO'N 1.750 ONNODIGE SLACHTOFFERS VAN VACCINATIE

PER ERNSTIGE BIJWERKING WEL TE VERSTRAAN !

 

OP EEN WERELDBEVOLKING VAN ZO'N

8.000.00.000

TOCH AL GAUW

ZO'N SLORDIGE 800.000 ONNODIGE SLACHTOFFERS

 

EN DAN HEBBEN WE DE

SLACHTOFFERS

VANWEGE DE AFSCHALING REGULIERE ZORG . . .

EN

ZELFMOORDEN DAN WEL POGINGEN DAARTOE

NOG NIET EENS MEEGENOMEN !

 

DE GEVOLGEN VAN

STRESS EN OPSLUITING

KOMEN VROEG OF LAAT OOK NAAR BUITEN !

 

ZEKER VOOR EEN VIRUSJE

WAAR RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

AMPER TOT GEEN LAST VAN ONDERVINDT !

 

EERDER GAF MEN AL AAN DAT HET

LOCKDOWN BELEID

MEER LEVENSJAREN HEEFT GEKOST . . .

DAN OPGELEVERD !

 

WANNEER GAAN U DE OGEN OPEN ?

 

O V E R H E I D S   P R O P A G A N D A

1. VACCINEREN BESCHERMT TEGEN BESMETTING ?

 

MENSEN DIE GEVACCINEERD ZIJN

KUNNE NOG STEEDS BESMET WORDEN 1

 

DAT IS DUS DE EERSTE

LEUGEN ! ! !

 

2. DOOR TE VACCINEREN BESCHERM JE KWETSBARE OUDEREN ?

 

MENSEN DIE GEVACCINEERD ZIJN

KUNNEN NIET ALLEEN NOG STEEDS BESMET WORDEN . . .

MAAR DIE BESMETTING OOK NOG STEEDS DOORGEVEN 1

 

DAT IS DUS DE TWEEDE

LEUGEN ! ! !

 

DANKZIJ VACCINATIE MILDERE ZIEKTE SYMPTOMEN ?

 

DAT VALT NIET TE BEWIJZEN

98%

VAN DE BEVOLKING

HEEFT IMMERS OOK ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS !

 

HELAAS

KAN IK OM DIEZELFDE REDEN

NIET AANGEVEN OF HET AL DAN NIET OM EEN

DERDE LEUGEN

HANDELT

 

DESALNIETTEMIN

WAAG IK MIJ AAN DE VOLGENDE STELLING:

 

DAT DIEGENEN DIE TELKENS OPNIEUW LIEGEN . . .

NIET TE VERTROUWEN ZIJN !

 

( DAARBIJ DOEL IK OP DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

EN DE POLITIEK IN HET BIJZONDER ! )

G E L D   C O R R U M P E E R T

V E E L   G E L D

C O R R U M P E E R T  VE E L   M E E R

DE ELITE KLASSE

MET HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

 

MET GELD KUN JE MENSEN PAAIEN

MET VEEL GELD KUN JE VEEL MEER MENSEN PAAIEN

 

DE

HUIDIGE

" DEMOCRATIE "

IS

EEN

AANFLUITING !

 

DE ELITE KLASSE

GEBRUIKT HAAR VERMOGEN EN HAAR GLOBALE MEDIA

OM DE KIEZER

TE

MANIPULEREN ! !

 

GEORGE SOROS - PRODEMOS - KIESWIJZER

 

EIGEN UNIVERSITEITEN

WAAR ACTIVISTEN WORDEN OPGELEIDT

 

HONGARIJE

DEED ER GOED AAN DIE TE SLUITEN !

 

GELOOFT U MIJ NIET ?

 

IK DAAG U UIT

ZELF OP ONDERZOEK UIT TE GAAN !

 


06-01-2022

C O R O N A

E N

G E W E T E N S B E Z W A R E N

RAPPER BOEF

https://www.rtlnieuws.nl/entertainment/artikel/5279148/rapper-boef-corona-campagne-donatie

ZOU 20.000 EURO HEBBEN VERDIEND

MET EEN PROPAGANDA SPOTJE VAN HET

RIVM

 

HIJ GEEFT AAN

DAT MET DE KENNIS DIE HIJ INTUSSEN HEEFT OPGEDAAN

DAAR NU SPIJT VAN HEEFT !

 

CITAAT: ''Ik ben niet voor of tegen vaccinaties, maar ik sta voor vrijheid.

Wat er nu gebeurt met plannen voor een 2G-beleid, lockdowns waar ondernemers door kapot gaan en de zorg die maar niet opgeschaald wordt, is iets wat we later niet aan onze kinderen kunnen uitleggen', zo verklaart de rapper zijn standpunt."

 

RAPPER BOEF

ZOEKT DAN OOK EEN GOED DOEL

OM DIE 20 000 EURO

DIE HIJ MET HET PROPAGANDA SPOTJE VERDIENDE

AAN TE DONEREN !

 


06-01-2022

L A N G D U R I G E   K L A C H T E N

N A

C O R O N A   B E S M E T T I N G ?

ALDUS DE CLAIM . . .

 

DE MEESTE

" COVID "

KLACHTEN . . .

 

WORDEN ECHTER OOK AAN DE

BIJWERKINGEN

 VAN CORONA VACCINS TOEGESCHREVEN !

WAARONDER

HOOFDPIJN EN HARTPROBLEMEN . . .

 

DEPRESSIES

KUNNEN DOOR ALLERLEI REDENEN ONTSTAAN

ONTSLAG  - OVERLIJDEN

LOCKDOWNS ! !

 

HAARUITVAL

KAN EEN OUDERDOMS KWAALTJE ZIJN !

MAAR HET KAN OOK AAN KANKER BEHANDELINGEN LIGGEN ! !

( CHEMO KUUR )

ZELFS DOOR HAAR SHAMPOOS WORDEN VEROORZAAKT ! ! !

 

ANGSTAANVALLEN

KUNNEN O.A. VEROORZAAKT WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN

MONDKAPJES !

B A N G M A K E R I J

AL MET AL

HEB JE HELEMAAL NIETS

AAN DIT SOORT PUBLICATIES ! ! !

 

IK ZOU EIGENLIJK WEL EENS WILLEN WETEN . . .

HOEVEEL VAN DIE 1,3 MILJOEN MENSEN MET KLACHTEN

GEVACCINEERD ZIJN ! ! ! !

 


06-01-2022

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

C O R O N A   V A C C I N S

TSJA . . .

WAT ZAL IK ZEGGEN . . .

 

HET LIJKT MIJ DUIDELIJK DAT HET

ONWENSELIJK

IS . . .

 

WANNEER BELEGGERS

FARMACEUTEN ONDER DRUK ZETTEN

ZO SNEL MOGELIJK EN ZO VEEL MOGELIJK

VACCINS TE VERKOPEN

 

DAT HEEFT NIETS

MAAR DAN OOK NIETS

MET GEZONDHEID TE MAKEN !

 

EERDER

MET PURE HEBZUCHT ! !

 REDEN TE MEER

OM JE JUIST

NIET

TE LATEN VACCINEREN ! ! !

 

ALS DIE VACCINS HADDEN GEWERKT

WAREN WE ALLANG VAN HET CORONA VIRUS AF !

 

NU

BLIJVEN WE ECHTER

DE ENE NA DE ANDER PRIK ZETTEN . . .

 

OMDAT DE WERKING VAN DIE VACCINS

SLECHTS VAN KORTE DUUR BLIJKT TE ZIJN ! !

( VOOR ZOVER VACCINS ÜBERHAUPT HEBBEN GEWERKT ! )

3 .  0 0 0

M I L J A R D

IS HET VERMOGEN

DAT DIE

" INSTITUTIONELE BELEGGERS "

IN DE VACCIN INDUSTRIE HEBBEN GESTOKEN !

 

NIET OMDAT ZE ZO BEGAAN ZOUDEN ZIJN

MET DE MENSHEID . . .

 

MAAR VANUIT DE VERWACHTING

DAAR FLINK AAN TE KUNNEN VERDIENEN ! !

 

DE CLAIM

DAT HET CORONA VIRUS

EEN BEDREIGING VORMT VOOR DE WERELDWIJDE ECONOMIEËN . . .

IS FLAUWEKUL !

 

VOOR ZOVER ER AL SPRAKE IS VAN EEN BEDREIGING

GAAT DIE UIT

VAN HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEDEN ! !

 

DE

ZINLOZE

REPETERENDE LOCKDOWNS ! ! !

 

OPMERKING: 

RUIM 98 PROCENT

VAN DE WERELD BEVOLKING . . .

 

HEEFT SOWIESO ZONDER VACCINATIE . . .

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS ! ! ! !

 

LOGISCH GEZIEN

VOLGT DAAR EIGENLIJK AL UIT DAT NIET HET CORONA VIRUS

DE OORZAAK IS . . .

MAAR HET CORONA BELEID !

 


06-01-2022

C O R O N A B E L E I D

O O R Z A A K   P R I J S S T I J G I N G E N ?

DAT DE LONEN

ELKE KEER WEER ACHTER BLIJVEN

WANNEER ZICH PRIJSSTIJGINGEN VOOR DOEN

IS OP ZICH NIETS NIEUWS

 

DIT FENOMEEN

OOK WEL INFLATIE GENOEMD

OFTEWEL 

GELDWAARDE VERMINDERING . . .

 

KOMT VOORNAMELIJK VOOR

WANNEER DE CENTRALE BANKEN STEEDS MEER

GELD

BIJDRUKKEN . . .

 

ELK JAAR

WORDEN NIEUWE LENINGEN EN HYPOTHEKEN VERSTREKT

 

MOCHT U SOMS DENKEN DAT DIE BANKEN

DE RISICO'S VAN HUN EIGEN

NIET INBARE

LENINGEN

OP ZICH NEMEN . . .

 

DAN HEEFT U EEN VOLKOMEN VERKEERD BEELD VAN HET

BANKWEZEN !

 

DAARVOOR HEBBEN DIE CENTRALE BANKEN IMMERS HET

RENTE MECHANISME

ONTWORPEN !

 

( IK GA DAAR IN DIT ARTIKEL ECHTER NIET VERDER OP IN ! )

P R O D U C T   P R I J S   S T I J G I N G E N

IK VIND HET WEL JAMMER

DAT MAAR WEINGIG MENSEN HET VERBAND LEGGEN

TUSSEN HET CORONA BELEID . . .

 

EN DE EXORBITANTE PRIJSSTIJGINGEN

VAN DE AFGELOPEN 2 JAAR !

 

PRIJS

STIJGINGEN

ZOU JE KUNNEN ZIEN ALS EEN VORM VAN

INDIRECTE

GELDWAARDE VERMINDERING

 

DEZE DOET ZICH IN DE REGEL VOOR

WANNEER

DE VRAAG NAAR PRODUCTEN HOGER IS DAN HET AANBOD !

 

DOOR HET CORONA BELEID

LIGGEN VEEL PRODUCTIE FACILITEITEN STIL . . .

 

DAN WEL

DRAAIEN OP EEN LAGER PITJE !

 

ZODOENDE RAKEN DE VOORRADEN SNELLER UITGEPUT . . .

EN KRIJG JE VANZELF EEN SITUATIE

WAARIN

DE VRAAG HET AANBOD

OVERTREFT !

 

EEN ANDER FENOMEEN

IS

DIRECTE

GELDWAARDE VERMINDERING

 

DIE ONTSTAAT WANNEER DE CENTRALE BANKEN

GELD BIJ DRUKKEN !

 

DIT GEBEURD WANNEER MENSEN EN BEDRIJVEN GELD LENEN

EN HEEFT TE MAKEN MET HET

RENTE MECHANISME

 VAN DE CENTRALE BANKEN !

 

ELKE CENT

DIE BANKEN ALS LENING OF HYPOTHEEK UITGEVEN

MOET DOOR DE CENTRALE BANK WORDEN BIJGEDRUKT

 

HOE MEER GELD ER IN OMLOOP WORDT GEBRACHT

HOE MINDER WAARDE DAT GELD KRIJGT

ZEKER SINDS MEN DE GOUD STANDAARD HEEFT LOS GEKOPPELD

 

NORMAAL GESPROKEN

ZOU HET EXTRA BIJGEDRUKTE VIRTUELE GELD

WEER MOETEN WORDEN VERNIETIGD

WANNEER DE LENINGEN EN HYPOTHEKEN ZIJN VOLDAAN

WAARDOOR DE GELDWAARDE VERMINDERING

WEER WORDT TERUG GEDRAAID . . .

 

MAAR OF DAT IN DE PRAKTIJK OOK GEBEURD

 IS NOG MAAR DE VRAAG

ZELFS ZEER ONWAARSCHIJNLIJK . . .

 

DE BANKEN MOETEN IMMERS REGELMATIG AFSCHRIJVEN

OP NIET INBARE LENINGEN EN HYPOTHEKEN

 

WAT DENKT U ?

ZULLEN BANKEN DIE SCHADE OP ZICH NEMEN . . .

 

OF ZULLEN ZIJ PROBEREN DIE SCHADE OP DE

" SS AMEN LEVING "

U

TE VERHALEN ?

 

HOE DAN OOK . . .

WE ZIEN OOK HIER

GELDWAARDE VERMINDERING !

 

OVER ENIGE TIJD

STAAT IEDEREEN VOOR NIETS TE WERKEN . . .

VAN IEDEREEN WORDT DAN VERWACHT

BIJ TE DRAGEN AAN DIE

" SS AMEN LEVING "

S L A V E R N I J

V A N   D E   T O E K O M S T

TERWIJL DE ARBEIDERSKLASSE

DE EINDJES AAN ELKAAR PROBEERT TE KNOPEN . . .

OFTEWEL IN ARMOEDE LEEFT !

 

LEEFT DE ELITE KLASSE IN WEELDE

TERWIJL ZIJ DE ARBEIDERSKLASSE BLIJFT MISBRUIKEN !

V I V A   L A   R E V O L U T I O N

WANNEER VINDT OOK U

DAT DIT AFGELOPEN MOET ZIJN ?

 


05-01-2022

D E   F R AN S E   P O L I T I C U S

E M M A N U E L   M A C R O N

L A A T   Z I J N   W A R E   A A R D   Z I E N

DE WERELD IS OPGESPLITST IN LANDEN

DIE AL DAN NIET

EEN VERPLICHTE VACCINATIE PLICHT

HEBBEN INGEVOERD !

 

NOTABENE

VANWEGE EEN VIRUSJE

WAAR RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIES

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDT

 

TERWIJL ER

SINDS DE INTRODUCTIE EN NA DE GOEDKEURING

STEEDS MEER BIJWERKINGEN AAN WORDEN TOEGESCHREVEN

WAARVAN SOMMIGE ERNSTIG !

 

1 OP DE 10.000

WORDT ER GECLAIMD

PER ERNSTIGE BIJWERKING WEL TE VERSTAAN

EN ZELFS DAT WEERDEN ER AL GAUW MEER

 

DE VOORDELEN WEGEN OP TEGEN DE NADELEN

WERD ER DAARAN GECLAIMD

DE VOORDELEN KAN MEN NOIT EN TE NIMMER BEWIJZEN

DE NADELEN WEL

 

IK HEB EERDER AL GEZEGD

DAT HET EEN SLECHTE RUIL WAS !

 

HET LEVEN VAN JONGERE MENSEN

MIDDELS EXPERIMENTELE

BOVENDIEN ONODIGE VACCINS IN GEVAAR BRENGEN . . .

 

( HET LICHAAM VAN EEN GEZOND IEMAND

IS IMMERS GOED IN STAAT EEN VIRUS TE BESTRIJDEN )

 

IN EEN POGING

JAWEL NIET MEER DAN EEN POGING . . .

 

HET LEVEN VAN OUDEREN IETWAT TE REKKEN

MAAR OOK DAT IS SCHIJN !

 

DIE OUDEREN

LIJDEN IMMERS OOK

ONDER DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG 1

 

ZODOENDE

VERLIEST

MEN JUIST MEER LEVENSJAREN

DAN MEN DACHT TE KUNNEN WINNEN !

 

ENFIN...

EMMANUEL MACRON

LAAT METEEN ZIJN WARE AARD ZIEN

DOOR EEN BELEID NA TE STREVEN

DAT DE BEVOLKING TEGEN ELKAAR OPHITST

 

DIT SOORT

OORLOGZUCHTIGE DICTATORS

DIE HUN EIGEN BURGERS TEGEN ELKAAR OPHITSEN . . .

 

ZIJN NIET GESCHIKT OM POLITIEK TE BEDRIJVEN

VORMEN ZELFS EEN GEVAAR VOOR DE

WERELDVREDE !

 

ZIJ HET EEN

BURGEROORLOG

DAN WEL

WERELD OORLOG 3

 

HOE EEN NAGENOEG ONSCHULDIG VIRUSJE

ZODANIG WORDT GEËXPLOITEERD . . .

 

DAT DE MEESTE BURGERS

DAAR NIET ALLEEN HUN HUN VRIJHEID . . .

MAAR OOK HUN GEZONDHEID

VOOR OPOFFEREN !

 

EEN VERHAAL OVER

FASCISME

DISCRIMINATIE - OPRUIÏNG - POLARISERING -TWEEDELING

VRIJHEIDSBEROVING

MET MOGELIJK EEN BURGEROORLOG TOT GEVOLG

 

BINNENKORT

MAAKT HET SOWIESO NIETS MEER UIT 1

 

DE VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

KAN ALLEEN TOT STAND KOMEN

OP DE RUÏNES

VAN DE VOORGAANDE PERIODE

 

HET MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF

ZAL DOOR MULTINATIONALS WORDEN VERNIETIGD

WINKELS ZULLEN VERDWIJNEN

DAARVOOR ZUILEN VOORRAADDEPOTS ONTSTAAN

BESTELLEN VIA HET INTERNET

EN THUISBEZORGD

 

ZZP'ERS

ZIJN MENSEN

DIE ZIJN WIJSGEMAAKT

DAT ZIJ IN STAAT ZOUDEN ZIJN

 VOOR ZICHZELF DAN WEL HUN GEZIN TE ZORGEN !

 

EEN TRUC

OM DE AFSCHAFFING VAN DE

VERZORGINGSSTAAT

IN EEN HOGERE VERSNELLING TE ZETTEN

 

HET LIBERALE BELEID

IS EROP GERICHT

ZOVEEL MOGELIJK MENSEN

TEGEN ELKAAR OP TE ZETTEN ALS CONCURRENTEN

 

HET CORONA BELEID

DOET PRECIES HETZELFDE

HET HITST VOOR- EN TEGENSTANDERS VAN VACCINATIE

TEGEN ELKAAR OP

 

ENFIN . . .

DE VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

 

MILJOENEN MENSEN

ZULLEN WERELDWIJD HUN BAAN VERLIEZEN

HET VERSCHIL TUSSEN ARM EN RIJK NIET MEER TE OVERBRUGGEN

 

GETTO'S

BREIDEN ZICH STEEDS VERDER UIT

DE ARMOEDE NEEMT GESTAAG VERDER TOE

ZIEKTES ZULLEN UITBREKEN

DE

ONTEVREDENHEID

ZAL IK UITEINDELIJK IN RELLEN ONTAARDEN

 

OORLOG

IS ONVERMIJDELIJK !

 

WAT ZO'N NAGENOEG ONSCHULDIG VIRUSJE

AL NIET TEWEEG KAN BRENGEN !

 


04-01-2022

D E   V O O R I N G E N O M E N

   G L O B A L E   M E D I A 

ELKE KEER WANNEER IK HET NIEUWS LEES

VALT MIJ OP

DAT DE GLOBALE MEDIA

HET ALTIJD HEEFT

OVER DE GECLAIMDE POSITIEVE ZIJDEN

VAN HET VACCINEREN

 

GECLAIMD

DAT WIL ZEGGEN

DAT DIE CLAIMS NIET TE BEWIJZEN VALLEN

ZO OOK DE

" ANTI STOFFEN "

CLAIM

 

TERWIJL DIEZELFDE GLOBALE MEDIA

HET AMPER HEEFT OVER DE RISICO'S VAN HET VACCINEREN

DE BIJWERKINGEN

WAARVAN SOMMIGE ERNSTIG !

 

HET ZOU ALGEMEEN BEKEND MOETEN ZIJN

DAT BIJ

MEDICIJNEN EN VACCINS

DE WERKING

TOENEEMT DAN AFWEL AFNEEMT

NAARMATE DE ZOGENAAMDE WERKZAME STOFFEN

IN MEDICIJNEN EN VACCINS

TOENEMEN DAN WEL AFNEMEN

 

IN HET GEVAL VAN CORONA VACCINATIES

WORDEN

MET ELKE VACCINATIE . . .

 

ZOWEL DE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN

VERSTERKT

( VOOR ZOVER DIE ÜBERHAUPT BESTAAN )

 

ALSOOK DE NEGATIEVE EIGENSCHAPEN

( BIJWERKINGEN )

VERSTERKT

(WELKE REËEL ZIJN ) 

 

NIET ALLEEN DE

KANS

OP BIJWERKINGEN

NEEMT MET ELKE VACCINATIE TOE

MAAR OOK DE

STERKTE

VAN DIE BIJWERKINGEN !

 


04-01-2022

B E S M E T T I N G S C I J F E R S

S T I J G E N   O O K   I N   L O C K D O W N

B E Z E T T I N G   Z I E K E N H U I Z E N

D A A L T   N O G

https://nos.nl/artikel/2411900-besmettingscijfers-stijgen-nu-ook-in-lockdown-bezetting-ziekenhuizen-daalt-nog

CITAAT: "Na een maand van dalende cijfers, stijgen de besmettingscijfers weer, meldt het RIVM.

 

Afgelopen week werden 113.554 positieve tests geregistreerd, tegen 84.398 een week geleden. Dat is een toename van circa 35 procent.

 

Die toename is er ondanks dat er een lockdown is ingesteld, constateert het RIVM, en gaat hand in hand met de verspreiding van de besmettelijkere omikronvariant.

Die is in Nederland inmiddels dominant.

De toename kan niet worden verklaard doordat er vaker is getest."

 

UIT DE GRAFIEKEN

KOMEN 2 DINGEN ZEER DUIDELIJK NAAR VOREN:

 

1. LOCKDOWNS WERKEN NIET !

 

NEDERLAND GING OP

14-12-2021

IN EEN LOCKDOWN . . .

https://nos.nl/artikel/2360666-nederland-vanaf-vandaag-in-lockdown-de-maatregelen-tot-en-met-19-januari

NOTABENE

IN EEN PERIODE

WAARIN HET AANTAL POSITIEVE TESTS DALENDE WAS ! !

DE DALING HEEFT DUS NIETS TE MAKEN MET DE LOCKDOWN

 

TEGEN HET EIND VAN DECEMBER

ZETTE DE STIJGING VAN HET AANTAL POSITIEVE TESTS

IMMERS ALWEER IN ! ! !

 

DE ENIGE CONCLUSIE

DIE WE DAARAAN ZOUDEN KUNNEN VERBINDEN

IS

DAT WE AF MOETEN VAN HET LOCKDOWN BELEID !

 

2. OMIKRON MAG DAN BESMETTELIJKER ZIJN

MAAR IS OOK MINDER GEVAARLIJK !

 

WAAROM DAN TOCH

NOG STEEDS ONNODIG VEEL ANGST ZAAIEN ?

 

WIL MEN SOMS VAN DIE GROTE VOORRAAD VACCINS AF

VOORDAT DIE OVER DE DATUM ZIJN ?

 

OF

WAREN ZE AL OVER DE DATUM . . .

EN WORDEN DAAROM DIE ZOGENAAMDE

BOOSTER VACCINATIES

GEPROMOOT ?

 

EEN ANDER INTERESSANT WETENSWAARDIGHEIDJE

ER WORDT GESJOEMELD

MET DE CIJFERS VAN HET

TOTALE AANTAL

VOLLEDIG GEVACCINEERDEN !

04-01-2022 https://nos.nl/artikel/2411900-besmettingscijfers-stijgen-nu-ook-in-lockdown-bezetting-ziekenhuizen-daalt-nog

EERDER CLAIMDE NU.NL

IN HAAR DAGELIJKES BLAUWE VACCINATIE BERICHTJES

DAT 83,7% VAN DE BEVOLKING VOLLEDIG GEVACCINEERD ZOU ZIJN

 

NOU CLAIMT DE NOS

65% VOLLEDIG GEVACCINEERD IN DECEMBER 2021

TEGEN

72% VOLLEDIG GEVACCINEERD IN JANUARI 2022

 

DESALNIETTEMIN

MEER

VOLLEDIGE VACCINATIES !

MEER

POSITIEVE TEST UITSLAGEN ! !

 

IS ER WELLICHT EEN

VERBAND ?

 


02-01-2022

H E T   A A N T A L

P O S I T I E V E   T E S T S   S T I J G T

TEGELIJKERTIJD

STIJGT HET AANTAL BOOSTER VACCINATIES

IS ER EEN VERBAND ?

 

ZO JA . . .

ZOU MEN ZICH EIGENLIJK AF MOETEN VRAGEN

OF MEN WEL VAN HET CORONA VIRUS

AF WIL ?

 

IK BEDOEL

ALS JE STEEDS DEZELFDE MAATREGELEN NEEMT . . .

 

MAATREGELEN DIE NIET SCHIJNEN TE WERKEN

ANDERS WAREN WE IMMERS ALLANG VAN HET VIRUS AF GEWEEST

KRIJG JE OOK STEEDS HETZELFDE RESULTAAT !

 

DE VACCINS WERKEN NIET

SOWIESO

NIET BIJ OUDEREN . . .

WAAR ZE OORSPRONKELIJK VOOR BEDOELD WAREN !

EN

WIENS IMMUUNSYSTEEM VANWEGE OUDERDOM

NIET MEER GOED FUNCTIONEERT ! !

 

JE ZOU JE DERHALVE OOK AF MOETEN VRAGEN . . .

WAAROM ZOU JUIST BIJ DIE DOELGROEP

DE INFLUENZA GRIEP VACCINATIE WEL WERKEN ?

 

OF DIE VACCINS

BIJ AL DIE OVERIGEN WEL WERKEN

VALT NOOIT EN TE NIMMER TE BEWIJZEN !

 

ANGEZIEN HET GROS VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE . . .

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDT

VAN HET CORONA VIRUS !

 

MEN MOET ER MAAR BLINDELINGS OP VERTROUWEN

DAT DE FARMACIE HET BESTE MET IEDEREEN VOOR HEEFT . . .

 

AL HEEFT DIE

BEDRIJFSTAK

NIET ALLEEN IN HET VERLEDEN

MAAR OOK NU NOG

KEER OP KEER

LATEN ZIEN ONBETROUWBAAR TE ZIJN . . .

 

DOOR

CRUCIALE GEGEVENS ACHTER TE HOUDEN

BETREFFENDE BIJWERKINGEN ! !

 

ZIJ HEBBEN BOVENDIEN GELOGEN

TOEN ZIJ CLAIMDEN DAT DIE VACCINS GOED GETEST WAREN ! ! !

 

BIJ

LAREB

ZIJN NA DE GOEDKEURING DOOR DIE ZOGENAAMDE

GEZONDHEIDSWAAKHONDEN

STEEDS MEER BIJWERKINGEN BOVEN TAFEL GEKOMEN !

 

DUS VAN GOED GETEST KAN GEEN SPRAKE ZIJN ! !

EN

WAT DIE VACCINS DOEN

OP DE MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN . . .

( OVER ENKELE GENERATIES )

JOOST MAG HET WETEN ! ! !

 

ELKE

VACCINATIE

VERGROOT

NIET ALLEEN DE KANS OP

BIJWERKINGEN

MAAR VERSTERKT DEZE OOK !

 


30-12-2021

K O P P E N   R O L L E N

B I N N E N   D E   P O L I T I E K

MAAR LIEFST

3

CDA MINISTERS WAARONDER HUGO DE JONGE

MOETEN HET VELD RUIMEN !

 

DAT ZOOITJE ONGEREGELD

KRIJGT ECHTER GEEN ONTSLAG !

ZE KRIJGEN HET BEHEER OVER EEN ANDERE PORTEFEUILLE ! !

KUNNEN ZE DAAR DE BOEL VERDER VERZIEKEN ! ! !

 

1. FERDINANT GRAPPERHAUS ( CDA VEILIGHEID )

2. ( HUGO DE JONGE ( CDA VOLKSGEZONDHEID )

3. WOPKE HOEKSTRA ( CDA FINANCIËN )

 

DE NAAM ERNST KUIPERS WORDT GENOEMD

ALS MOGELIJKE VERVANGER VAN

HUGO DE JONGE

 

IK KAN ME WEL INDENKEN WAAROM

HIJ GAAT METEEN UIT VAN HET ERGSTE DOOM SCENARIO

HOUDT DAARBIJ EEN VERHAAL BOORDEVOL

A A N N A M E S   E N   S P E C U L A T I E S

( ZIE VIDEO ONDERIN )

 

KUIPERS IS BLIJKBAAR OOK VERSLAAFD AAN

GOKKEN

NET

ZOALS DE MEESTE

" EXPERTS "

EN

" WETENSCHAPPERS "

A L L E    N A M E N

N I E U W   K A B I N E T   B E K E N D :

https://nos.nl/artikel/2411628-alle-namen-nieuwe-kabinet-bekend-hoekstra-op-buitenlandse-zaken-en-kuipers-op-vws

Deze bewindspersonen levert VVD:

 • Mark Rutte - Minister-president en minister van Algemene Zaken
 • Liesje Schreinemacher - Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Dilan Yeşilgöz - Minister van Justitie en Veiligheid
 • Eric van der Burg - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
 • Dennis Wiersma - Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs
 • Aukje de Vries - Staatssecretaris Toeslagen en Douane
 • Christophe van der Maat - Staatssecretaris van Defensie
 • Mark Harbers - Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Micky Adriaansens - Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Christianne van der Wal - Minister voor Natuur en Stikstof
 • Conny Helder - Minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deze bewindspersonen levert D66:

 • Sigrid Kaag - Minister van Financiën
 • Kajsa Ollongren - Minister van Defensie
 • Robbert Dijkgraaf - Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • >>>
 • Ernst Kuipers - Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • >>>
 • Franc Weerwind - Minister voor Rechtsbescherming
 • Rob Jetten - Minister voor Klimaat en Energie
 • Alexandra van Huffelen - Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
 • Hans Vijlbrief - Staatssecretaris Mijnbouw
 • Gunay Uslu - Staatssecretaris Cultuur en Media

Deze bewindspersonen levert CDA:

 • Wopke Hoekstra - Minister van Buitenlandse Zaken
 • Hanke Bruins Slot - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • >>>
 • Hugo de Jonge - Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • >>>
 • Karien van Gennip - Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Vivianne Heijnen - Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • Marnix van Rij - Staatssecretaris Fiscaliteit

Deze bewindspersonen levert de ChristenUnie

 • Henk Staghouwer - Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Carola Schouten - Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
 • Maarten van Ooijen - Staatssecretaris Jeugd en Preventie

 

IK HOOP DAT HET NIEUWE KABINET VAN

MARK RUTTE

NOG HETZELFDE JAAR VALT !

 

MAARRUHHH . . .

IK HEB MIJN BUIK VOL VAN DIE

DEMISSIONAIRE DICTATOR KABINETTEN !

 

IK WENS AL DIEGENEN DIE HUN VERSTAND GEBRUIKEN

EEN VOORSPOEDIG 2022 !

 

IK HOOP VERDER

DAT DE REST VAN DE BEVOLKING

HET KOMENDE JAAR

Z'N VERSTAND GAAT GEBRUIKEN ! !

ANDERS ZIE IK HET SOMBER IN VOOR DE MENSHEID  ! ! !

 

Ernst Kuipers gaat in prognose uit van te negatieve gegevens bij voorlichting aan de Tweede Kamer

OPMERKING: 

LEES VOORAL DE REACTIES

MARLEEN PETERS:

Fantastisch. We nemen aan, we gaan er vanuit.

We weten niet wat de omicron doet, maar we weten dat er ziekenhuis opnames volgen.

 

We weten niet wat het effect van boosteren is.

Maar we moeten zo snel mogelijk boosteren.

 

De negatieve effecten van de booster schrijven we toe aan omicron en daarmee tonen we dan aan dat het plaatje klopt.

 

Hoewel tot nu toe nog niet één voorspelling is uitgekomen.

Maar als we met voorspellingen doen en we rommelen nog met met de cijfers dan komt er misschien ooit 1 voorspelling uit?

 

Eigenlijk weten we niets.

Maar we zijn bang dus we voeren maatregelen in.

MIKA BAARS:

Allemaal leuk dit.

Maar als je vanuit Engeland hoort dat de kans op ziekenhuisopname en IC 50 tot 70% minder groot is met omikron ten opzichte van dan bij delta lijkt dit me wel een heel overdreven situatie die kuipers laat zien.

GERT VIS VAN HEEMSv

Het negeren van feiten en uitgaan van aannames die gammele modellen moeten voeden, leiden tot gewenste uitkomsten uitkomsten die niets met de werkelijkheid van doen hebben. Ronduit misdadig.

TIP:

VRIEND RICK

Als een 4e prik nodig is dan moeten wij dat doen!

De 1e werkte niet De 2e werkte niet De 3e werkt niet

Dan doen we de 4e........

Ligt het aan mij of zijn ze zwakzinnig.

Als je steeds hetzelfde doet dan krijg je ook hetzelfde resultaat.

 

Vroeger hadden we griep!

Ook ieder jaar een andere variant.

Daar merkten we wereldwijd niet veel van, we hadden dan ook voldoende zorgcapaciteit!

 

Nu hebben we een hele dure zorgverzekering die verplicht is.

We hebben geen tot weinig zorgcapaciteit meer.

En we hebben een virus wat veel kenmerken heeft als de griep.

 

Van dit virus merken we eigenlijk niet zo veel.

Maar de maatregelen die zijn draconisch.

De zorg is nog nooit zo duur geweest en de capaciteit nog nooit zo laag.

 

Rutte draait dat om.

We hebben teveel besmettingen ipv we hebben te weinig zorgcapaciteit. Beveelt hij ons nu dat we niet ziek mogen worden

 

Wel zegt hij dat NL een extreem rijk land is en dat de zorg in NL goed draait en veel winst maakt.

 

Dat kan ook snel natuurlijk.

Wel de verplichte premie innen maar dan in de winter de zorg op slot gooien i.v.m. teveel besmettingen.

 

Zo'n verdienmodel wil ik ook wel.

Verplichte deelname bij wet, torenhoge premie en als ik dan de ingehuurde diensten moet leveren dan doe ik de deur op slot.

 

Dat de ingehuurde diensten niet leiden tot lagere premies is vreemd te noemen.

 

Dat er veel geld verdwijnt zonder aanwijsbare redenen is ook vreemd te noemen.

 

De verklaring hiervoor was

Deze mensen werkten heel erg hard en het was schandalig hoe wij het durfden te vragen waar het verdwenen geld was.

 

Dit wordt erger en erger.

Een centraal gestuurde regering die ons verplicht stelt om hun producten verplicht af te nemen.

Producten die wij niet willen zoals sla verkocht als vlees met wel de prijs van vlees.

Ik  chargeer maar even

Als wij protesteren dan pakken ze onze vrijheid af, foei zeggen ze dan.

Je moet gewoon doen wat wij van je wensen anders dan krijg je huisarrest!

 

Vroeger had ik onbeperkte vrijheid!

Nu hebben we vrijheid onder voorwaarden.

Nu gaat het om een prikje die niet erg goed werkt.

Welke voorwaarden zullen er straks nog meer geëist worden ?

 

De QR-pas is het gereedschap waarmee ze ons willen dwingen.

Deze pas verschaft geen vrijheid maar is het instrument om onze vrijheid te beteugelen.

 

DENK GOED NA MENSEN. DE PRIK IS NIET ZONDER RISICO!

 

Het  cdc omschrijft common human coronaviruses als volgt:

Symptoms of common human coronaviruses:

runny nose sore throat headache fever cough general feeling of being unwell Human coronaviruses can sometimes cause lower-respiratory tract illnesses, such as pneumonia or bronchitis.

This is more common in people with cardiopulmonary disease, people with weakened immune systems, infants, and older adults

 

Vergelijk dat met de griep gevolgen in 2015

Komt het vaak voor?

Heel vaak.

In 2015 stelden huisartsen ruim 250.000 keer longontsteking vast.

Mannen krijgen iets vaker longontsteking dan vrouwen, zeker op oudere leeftijd.

 

Waarom is niet bekend.

Jaarlijks worden ongeveer 35.000 mensen met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen.

Dat aantal stijgt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds de jaren tachtig flink.

Zo is het aantal ziekenhuisopnames van 65-plussers met longontsteking tussen 1981 en 2005 verdrievoudigd.

 

Waarschijnlijk heeft dat met de vergrijzing te maken en met het feit dat ziektes als suikerziekte of kanker steeds beter te behandelen zijn.

Patiënten blijven langer in leven, maar door hun kwetsbare gezondheid zijn ze extra gevoelig voor longontsteking.

 

Kun je door een griepje longontsteking krijgen?

Jazeker.

Griep ontstaat door een virus.

Meestal verloopt een virusinfectie niet ernstig, maar het griepvirus kan wel voor een tijdelijke verzwakking van de trilhaartjes in de luchtpijp zorgen.

 

Soms ontstaat daardoor bovenop de griep een longontsteking.

Meestal door een bacterie die haar kans schoon ziet en toeslaat.

 

Update Ivermectine is verboden omdat het onveilig zou zijn.

Ivermectine heeft in 40 jaar gebruik 2.764 x een melding van bijwerkingen gekregen.

Ivermectine heeft 69 meldingen per jaar gekregen.

Ivermectine is onveilig bevonden!

 

AstraZeneca heeft in 1 jaar 421.823 meldingen van bijwerkingen.

AstraZeneca is veilig bevonden.

 

Pfeizer heeft in 1 jaar 640.045 meldingen van bijwerkingen.

Pfeizer is veilig bevonden.

 

Moderna heeft in 1 jaar 175.080 meldingen van bijwerkingen.

Moderna is veilig bevonden.

 

Janssen heeft in 6 maanden 40.967 meldingen van bijwerkingen.

Janssen is veilig bevonden.

 

IFR = 0,01 leeftijd 0 - 55 99,99% overleefd de ziekte

IFR = 0,05  leeftijd 56 - 70 99,95% overleefd de ziekte

IFR = 0,09 leeftijd 71 - 150 99,91% overleefd de ziekte

Ik kan niet meer melden over de andere merken omdat de toegang tot de eudravigilance site opeens niet meer wil laden.

 

 Slechts 1 - 10% wordt gemeld

De werkelijke cijfers zijn dus veel hoger.

 Update 19-12-2021

 

- - -

 

ENFIN . . .

Tijdens de technische briefing van 21 december . . .

Waar de Tweede Kamer werd bijgepraat over Corona . . .

Vertelt Ernst Kuipers

Dat hij bij gebrek aan betere informatie . . .

Er van uitgaat . . .

Dat Omicron net zo ziekmakend is als de Delta variant ? ! ?

 

Op 21 december

Was echter uit studies uit Zuid-Afrika

Al lang bekend

Dat dit niet het geval is.

 

CITAAT: "In de provincie waar de Omikron uitbraak als eerste begon zijn de BESMETTINGSCIJFERS inmiddels al MET DE HELFT GEDAALD.

Het AANTAL ZIEKENHUISOPNAMES per dag is LAGER GEBLEVEN dan ten tijde van Delta EN DAALT INMIDDELS OOK.

In het VK is OMIKRON inmiddels DOMINANT, maar het aantal gerapporteerde POSITIEVE TESTS LIJKT TE STABILISEREN.

DEENSE CIJFERS van het Omikron aandeel voor de laatste paar dagen ontbreken, maar dit aandeel lijkt DEZELFDE TREND te volgen als in het VK."

22-12-2021 https://www.maurice.nl/2021/12/22/omikron-in-zuid-afrika-update-21-12-2021/

 

Ook uit het Verenigd Koninkrijk kwamen toen al dergelijke signalen.

 

Waarom wordt de Tweede Kamer . . .

Hier dan bang gemaakt met doemscenario's . . .

Waarvan bij voorbaat al vaststaat dat ze niet gaan uitkomen ?

 

IK KAN NIET ANDERS DAN CONCLUDEREN

DAT DE BEVOLKING BEWUST MET ANGST WORDT GEVOEDT

 

POLITICI EN WETENSCHAPPERS

DIE BURGERS

DIT SOORT FLAUWEKUL VOORHOUDEN . . .

ZIJN

ORDINAIRE CRIMINELEN !

 

HOREN LEVENSLANG TE KRIJGEN . . .

VOOR DE MILJARDEN AAN ECONOMISCHE SCHADE ! !

 

VOOR HET LICHAMELIJK ZOWEL ALS PSYCHISCH LEED

DAT ZE DE BURGER HEBBEN AANGEDAAN ! ! !

 

30-12-2021

C O R O N A

D E M O N S T R A T I E S

KLEINE DEMONSTRATIES

( 3 . 5 0 0 )

HEBBEN OVER HET ALGEMEEN WEINIG EFECT

GROTE DEMONSTRATIES

DAARENTEGEN

( 2 5 . 0 0 0 )

ZIJN VEEL BETER

IN HET OVERBRENGEN VAN EEN BEPAALDE BOODSCHAP

 

HOEWEL DEMONSTREREN EEN GRONDRECHT IS

WORDT HET VAAK DOOR DE ( R ) OVERHEID EN HAAR AMBTENARIJ OP

LANDELIJK  -PROVINCIAAL - GEMEENTELIJK

NIVEAU

VERBODEN

 

DEMONSTRATIES WORDEN VAAK GEZIEN

ALS VORM VAN VERZET TEGEN HET SYSTEEM . . .

E E N   A A N T A S T I N G   V A N

D E   M A C H T   V A N   D E   G E V E S T I G D E

( W A N ) O R D E / D I C T A T U U R

ENFIN . . .

MEN STELT DAT 25.000 PROTESTANTEN

EEN GEVAAR ZOUDEN OPLEVEREN . . .

 

DOORDAT ZO'N GROTE GROEP MENSEN

GEEN 1 1/2 METER AFSTAND

KAN HOUDEN

 

IK ZIE HIER HET PROBLEEM NIET !

 

DIE 25.000 DEMONSTRANTEN

HEBBEN ZICH NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID

NIET LATEN TESTEN OF VACCINEREN . . .

 

ZIJ ZIJN NIET BANG OM RISICO TE LOPEN

BESMET TE RAKEN

MET HET CORONA GRIEP VIRUS !

 

WELLICHT

HOPEN ZIJ ZELFS OP EEN BESMETTING

WANT DAN KUNEN ZE  IMMERS EEN HERSTELBEWIJS KRIJGEN

WAARMEE ZIJ ZICH VERDER

OVERAL

VRIJ ROND MOGEN BEWEGEN !

BEVRIJD

VAN DE WAANZIN VAN DIE DUIVELSE POLITIEK

MET HAAR ZOGENAAMDE GEZONDHEIDSWAAKHONDEN

RIVM - OMT

 

ONTSNAPT UIT DE KLAUWEN VAN DE

FARMACEUTISCHE VACCIN KWAKZALVERS

 


29-12-2021

C O R O N A   S N E L T E S T

N O G   O N B E T R O U W B A A R D E R   D A N

P C R - T E S T   G G D

DE CORONA TESTS

WAREN VAN BEGIN AF AAN AL ONBETROUWBAAR !

 

DE TESTS

KONDEN ALLEEN AANGEVEN

OF BIJ IEMAND VIRUS RNA WAS GEVONDEN ! !

 

NIET OF HET VIRUS PAS WAS OPGELOPEN

OF REEDS ENIGE TIJD TERUG ! ! !

 

DUS OOK NIET . . .

OF DE PERSOON DIE DE TEST LAAT DOEN

OP HET MOMENT VAN TESTEN BESMETTELIJK IS OF NIET ! ! ! !

 

DERHALVE WAREN DE TESTS FEITELIJK

SOWIESO AL ONGESCHIKT ! ! ! ! !

 

( TOCH WEET MEN ALTIJD WEL EEN MANIER TE VINDEN

OM DE BOEL ZODANIG TE VERDRAAIEN

DAT IETS NEGATIEFS

TOCH IETS POSITIEFS ZOU KUNNEN ZIJN

OF ANDERSOM ) 

C O R O N A   Z E L F T E S T

O N B E T R O U W B A A R D E R

D A N   P C R - T E S T   V A N   G G D

 

T O C H   E E N   T O E V O E G I N G   ? ! ?

https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/coronazelfenshy-test-onbetrouwenshy-baarenshy-der-dan-pcr-test-van-ggd-en-toch-een-toevoeging~a75d2b58/

 

TOEN DUIDELIJK WERD DAT CORONA TESTS

GEEN

BESMETTELIJKHEID KONDEN METEN . . .

 

WERD HET WOORD BESMETTELIJKHEID

VERVANGEN

DOOR POSITIEVE TESTS !

 

AL HEERST ER TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

NOG STEEDS VEEL VERWARRING ! !

 

HET HEEFT LANG GEDUURD . . .

MAAR EINDELIJK

KUNNEN ZE ER BIJ DE OMIKRON CORONA VARIANT

( VOOR ZOVER HET ÜBERHAUPT MOGELIJK IS

DAT EEN VIRUS ZO VAAK KON MUTEREN IN AMPER 2 JAAR TIJD )

NIET MEER OMHEEN !

H E T   C O R O N A   B E L E I D

S T A A T

 

I N   D I T   G E V A L

V A L T

 

B I J   D E   C O R O N A   T E S T S   !

ZIJNDE HET BEGIN VAN ALLE ELLENDE . . .

DE ZINLOZE MAATREGELEN DIE PROCENTUEEL GEZIEN

AMPER BESCHERMING BIEDEN ! !

WAARONDER

DE NIET PROFESSIONELE MONDKAPJES

 

DE ZELFGEMAAKTE

" M U I L K O R V E N "

( LETTERLIJK ZOWEL ALS FIGUURLIJK )

BIEDEN AL HELEMAAL GEEN BESCHERMING ! ! !

 

MAAR DAT ZAL DIE DUIVELS IN DEN HAAG EEN WORST WEZEN

ZIJ ZIJN ENKEL EN ALLEEN GEÏNTERESSEERD

IN HET CREËREN VAN VOLGZAME BURGERS

 

ZIJ HEBBEN DAARBIJ VOOR DE

PSYCHOLOGISCHE

AANPAK GEKOZEN

P S Y C H O L O G I E

O R D I N A I R E   H E R S E N S P O E L I N G

IN DIT GEVAL

DOOR IN TE SPELEN

OP DE ANGST VAN DE BURGER

OM TE STERVEN

( MONA KEIZER EN ANGST PROPAGANDA )

https://twitter.com/i/status/1476443424605810688

DE GEVESTIGDE ( WAN ) ORDE

DIE AL DECENNIA LANG DE DIENST UITMAAKT

VREEST

IEDEREEN

DIE ZIJN EIGEN VERSTAND DURFT TE GEBRUIKEN

EN HAAR BELEID DURFT TE BEKRITISEREN !

 

CORONA DEMONSTRATIES

WORDEN ONDANKS HET RECHT OP DEMONSTREREN

VAAK DE KOP IN GEDRUKT ! !

 

ZO STAAT MEN TOE

DEMONSTRATIES TE HOUDEN

TEGELIJKERTIJD MET TEGEN DEMONSTRATIES

DIE

HOE KAN HET OOK ANDERS . . .

DAARNA VAAK IN RELLEN ONTAARDEN ! ! !

 

DAN WEL MIDDELS

PROVOCERING / UITLOKKING

DOOR EEN SPCIAAL OPGEZET TEAM

VAN " AGENTEN " IN BURGER ! ! ! !

 

HOE GROTER DE DEMONSTRATIE

HOE BETER DE BOODSCHAP TOT DE BURGER DOOR DRINGT

VANDAAR DAT VOORAL GROTE DEMONSTRATIES

OP VOORHAND WORDEN VERBODEN !

 

ENFIN . . .

DE FFP2 MONDKAPJES

DIE WEL ENIGE MATE VAN BESCHERMING ZOUDEN BIEDEN

KRIJGT DE BEVOLKING DUS NIET ! ! !

C O R O N A   C I J F E R S

DE CORONA CIJFERS WAREN SOWIESO

O N B E T R O U W B A A R

VEEL MENSEN DIE CORONA HEBBEN OF HEBBEN GEHAD

MERKEN OF MERKTEN DAAR VERDER NIETS VAN

HEBBEN DERHALVE DUS OOK

NIETS

DOORGEGEVEN !

 

DIE CIJFERS ZIJN ECHTER WEL CRUCIAAL

BIJ HET BEPALEN VAN DE

BESMETTELIJKHEID EN DODELIJKHEID

VAN EEN VIRUS ! !

D E   W E R E L D

D R A A I T   O M   C I J F E R S

HET WERKELIJKE TOTAAL

VAN BESMETTINGEN EN OVERLIJDENS

TEN GEVOLGE VAN HET

CORONA VIRUS . . .

 

ALLEEN DIE CIJFERS

BEPALEN

OF U AL DIE JAREN

AL DAN NIET

VOOR NIETS IN ANGST HEEFT GELEEFT ! !

 

OF U ZICH TERECHT OF ONTERECHT

OM HEEFT LATEN PRATEN . . .

RISICO'S TE NEMEN MET VACCINATIES

MET EXPERIMENTELE VACCINS ! ! !

 

RISICO'S . . .

VAN ERNSTIGE BIJWERKINGEN DIE U WAARSCHIJNLIJK

NIET

VAN TE VOREN ZIJN MEDEGEDEELD !

ANDERS HAD U WAARSCHIJNLIJK OOK GEWEIGERD ! !

E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S

IK HOOP VOOR U

DAT HET ALLEMAAL WEL GOED KOMT . . .

 

MAAR ER IS OOK NU NOG

NIEMAND . . .

DIE MET 100% ZEKERHEID KAN GARANDEREN . . .

 

DAT

VACCINS

OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN

NIET OOK

BIJWERKINGEN ZULLEN VERTONEN !

 

( DAT BIJVOORBEELD

OVER ENKELE GENERATIES . . .

 

( OM HET MAAR IN DEZELFDE WOORDEN

ALS DE FARMACEUTISCHE " EXPERTS " UIT TE DRUKKEN . . .

EN DEZELFDE

ANGSTAANJAGENDE FORMULERING TE GEBRUIKEN ) . . .

 

MOGELIJK

DNA VERANDERINGEN

BIJ BABIES VAN GEVACCINEERDE OUDERS

ZOUDEN KUNNEN VEROORZAKEN )

D E G E N E R A T I E

DAT ZOU DAN WEL EENS

HET EINDE VAN DE MENSHEID

KUNNEN BETEKENEN !

 

( PROBEER U OOK MAAR EENS VOOR DE GEIN

VOOR DE GEEST TE HALEN

HOE HET IS OM TE OVERLEVEN IN EEN WERELD VOL ZOMBIES

DIE JE VOORTDUREND NAAR HET LEVEN STAAN ! !

( DAN BEN JE SOWIESO DOOD BETER AF ))

V E R G E T E N   U I T S P R A K E N

ENFIN . . .

WEET U NOG DAT . . .

HUGO DE JONGE

EEN TIJDJE TERUG ZELF NOG CLAIMDE . . .

 

DAT DE CORONA TESTS

NIET ZO BETROUWBAAR WAREN . . .

 

EN DE CORONA SNELTESTS

ZELFS NOG MINDER BETROUWBAAR ?

https://youtu.be/M7IB6Ap4eiI?t=105

TEGENWOORDIG

ZIJN DIE ZELF SNELTESTS

GEWOON IN DE WINKEL TE VERKRIJGEN

 

DAT U UW ZUURVERDIENDE GELD

AAN DIE FLAUWEKUL UIT WIL GEVEN IS UW KEUS . . .

 

MAAR IK WIL U ER WEL OP WIJZEN

 DAT HET GEEN ZIN HEEFT

OM ZO'N SNELTEST TE GEBRUIKEN WANNEER U

GEEN KLACHTEN HEEFT !

03-12-2021 https://nos.nl/artikel/2408065-umc-utrecht-zelftest-roche-onbetrouwbaar-voor-mensen-zonder-klachten

 

ENFIN . . .

HUGO DE JONGE

BESLOOT TEGEN BETER WETEN IN

DOOR TE BGAAN MET HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DIE

CORONA TESTS EN CORONA SNEL TESTS

OMDAT ER SIMPELWEG GEEN GOED ALTERNATIEF BESTOND !

 

ONDERTUSSEN

ZIJN WE INMIDDELS AL WEER 2 JAAR VERDER . . . 

EN BESTAAT ER NOG STEEDS GEEN GOED ALTERNATIEF

VOOR BOVENSTAANDE ONBETROUWBARE TESTS METHODES

 

MAARRUHHH . . .

ZE ZOUDEN AL WEL BINNEN EEN TIJDSPANNE VAN SLECHTS 1 JAAR 

EEN GOED EN VEILIG VACCIN HEBBEN ?

 

TERWIJL DAAR NORMAAL ZO'N

10 TOT 15 JAAR

AAN GEDEGEN ONDERZOEK AAN VOORAF GAAT ? ! ?

 

TEGEN DIE TIJD

ZIJN DE VIRUSSEN SOWIESO ALWEER OP HUN RETOUR !

GEZONDE VOEDING - BETERE HYGIËNE - SCHOON DRINKWATER

MEER BEWEGING EN VITAMINES . . .

OM MAAR EEN PAAR WEL WERKENDE REDENEN TE NOEMEN !

 

REDENEN DIE AMPER HET NIEUWS HALEN . . .

OMDAT MEN ER SIMPELWEG WEINIG AAN KAN VERDIENEN

TYPISCH ZO'N ONGEWENSTE UITWAS VAN HET KAPITALISME !

K L E I N E   W E E T J E S

G R O T E   C O N S E Q U E N T I E S

MAG IK U ER OP WIJZEN . . .

DAT DE

FARMACEUTISCHE KWAKZALVER MAFFIA . . .

ER IN AL DIE TIJD OOK NOG STEEDS NIET IN IS GESLAAGD

OM VAN HET

INFLUENZA GRIEP VIRUS

AF TE KOMEN ?

 

DE CLAIM DAT VACCINS

HET ZIEKTEVERLOOP MILDER ZOUDEN DOEN VERLOPEN

VALT OOK NIMMER TE BEWIJZEN

AANGEZIEN RUIM 98% VAN DE BEVOLKING . . .

 

SOWIESO

ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST

ONDERVINDT VAN DIT SOORT GRIEPACHTIGE VIRUSSEN

D I E D E R I K   G O M M E R S

UITSPRAKEN VAN DIEDERIK GOMMERS

IN EEN INTERVIEW MET NIEUWSKAMER

 

ACHTERAF ZOU HIJ VOLGENS HET AD HEBBEN AANGEGEVEN

DAT DIE FRAGMENTEN UIT VERBAND ZIJN GERUKT

https://www.ad.nl/binnenland/gommers-baalt-van-clipje-waarin-hij-coronavirus-peanuts-noemt-uitspraak-is-uit-context-gehaald~a0853f0d/

 

OORDEEL ZELF !

CORONA VIRUS IS PEANUTS

WAAR MAKEN WE ONS DRUK OM

https://www.youtube.com/watch?v=Jl94yI2GtDI

 

03:57h - WE ZIJN 2 JAAR VERDER . . .

HEBBEN INMIDDELS ZELFS EEN DERDE PRIK GEHAD . . .

HEBBEN ECHTER NOG STEEDS GEEN PERSPECTIEF !

 

IN DE GEZONDHEIDSZORG

WORDT ONDERSCHEIDT GEMAAKT

BIJ TRANSPLANTAGES EN IVF KIJKEN WE NAAR DE LEEFTIJD !

 

GEZIEN HET CORONA VIRUS IN HOOFZAAK OUDEREN TREFT

DIENT ER OOK VERSCHIL TE WORDEN GEMAAKT

BIJ DE LEEFTIJD VAN JONGEREN EN OUDEREN

WAT BETREFT HET CORONA BELEID !

 

14:00h DIEDERIK TWIJFELT ZELF OVER CORONA VACCINATIES

2 PRIKKEN GEZET

WAAROM DAN OOK NOG EEN 3e BOOSTER

NOTABENE VOOR IEMAND DIE ZICH GEZOND VOELT ?

 

HET IS LOGISCH

OM NA TE DENKEN OVER WEL OF NIET VACCINEREN

NIET METEEN TOEGEVEN

AAN DE GRILLEN VAN HUGO DE JONGE

MAAR EERST GOED DE VOORDELEN EN NADELEN OVERWEGEN

 

18:25h HET MILIEUPROBLEEM IS VEEL GROTER

DAN HET CORONA VIRUS . . .

OM HET CORONA VIRUS MAKEN WE ONS MEER DRUK ? ! ?

 

CORONA IS PEANUTS

DE JONGEREN WORDEN ER NIET ZIEK VAN !

 

OPMERKING: 

DENK ONDERHAND EENS ZELF NA !

U HEEFT UW HERSENS TOCH NIET VOOR NIETS GEKREGEN ?

SOMS IS HET GOED OM KRITISCH TE WEZEN !

 

OOK TEN AANZIEN VAN MIJN ARTIKELEN . . .

MAAR DIE KOMEN EIGENLIJK VAN DE GLOBALE MEDIA ZELF

DUS DAAR VALT SIMPELWEG WEINIG OP AF TE KRAKEN !

 


28-12-2021

C U R A C A O

EEN EILAND MET HOOGUIT 125.000 INWONERS

55.000 ZOUDEN ZIJN GEVACCINEERD

DAARVAN HEBBEN SLECHTS 14.000 EEN 2E VACCINATIE GEHAD

V A C C I N E R E N

D O E   J E   V O O R   E E N   A N D E R

ZO WERD GESTELD . . .

TOEN BLEEK DAT DE VACCINATIES

NIET

WERKTEN BIJ DE OUDEREN

WAARVOOR DIE IN EERSTE INSTANTIE WAREN BEDOELD !

HET IMMUUNSYSTEEM ZOU NIET GOED MEER WERKEN

TEN GEVOLGE VAN OUDERDOM

 

DE BEWONERS WERD DERHALVE WIJS GEMAAKT

DAT WANNEER ZIJ ZICH ZOUDEN LATEN VACCINEREN . . .

 

ZIJ HET VIRUS

NIET DOOR ZOUDEN KUNNEN GEVEN !

 

LATEN GEVACCINEERDEN NOU

WEL DEGELIJK

HET CORONA GRIEP VIRUS

DOOR KUNNEN GEVEN ! !

 

MISSCHIEN - MOGELIJK - WAARSCHIJNLIJK - WELLICHT

 

ALLEMAAL WOORDEN

WAARMEE MEN DINGEN KAN

INSINUEREN

DIE ACHTERAF NIET WAAR BLIJKEN TE ZIJN !

 

WE KOMEN DIT SOORT WOORDEN DAN OOK VAAK TEGEN

IN ARTIKELEN AANGAANDE DE

" MEDISCHE WETENSCHAP "

 

EVENTUELE SCHADE

BIJVOORBEELD IN DE VORM VAN SCHADEKLIJKE BIJWERKINGEN

DIE VOORTVLOEIEN UIT DIT SOORT VALSE CLAIMS . . .

ZIJN DAN EIGENLIJK

NIET MEER TERUG TE DRAAIEN !

 


28-12-2021

F R A N K R I J K

V E R R U I L T   C O R O N A   P A S

V O O R   2 G   V A C C I N A T I E   P A S

F E I T E N :

HERSTEL - TEST - VACCINATIE

"B E W I J Z E N "

HEBBEN GEEN ENKEL NUT !

 

MENSEN DIE HERSTELD ZIJN KUNNEN WEER BESMET RAKEN !

KUNNEN ZODOENDE NOG STEEDS ANDEREN BESMETTEN ! !

 

NEGATIEF GETEST EN TOCH POSITIEF ZIJN !

ZODOENDE TOCH IN STAAT OM ANDEREN TE BESMETTEN ! !

 

GEVACCINEERDEN KUNNEN OOK NOG STEEDS BESMET RAKEN !

GEVACCINEERDEN KUNNEN EVENEENS ANDEREN BESMETTEN ! !

 

IS HET GROS VAN DE BEVOLKING

ACHTERLIJK ?

 

OF  ZO BANG GEMAAKT DOOR DE GLOBALE MEDIA

DAT ZE BLIND ZIJN GEWORDEN VOOR DE REALITEIT ? ?

 


27-12-2021

F R A U D E

M E T   B O N U S S E N   I N   D E   Z O R G

TOPMANNEN

ZORGVERLENENDE ORGANISATIES

STEKEN DE ZORG BONUSSEN IN EIGEN  ZAK !

 

DAN WEL FRAUDEREN

DOOR MEER PERSONEEL OP TE GEVEN

DAN ZE IN DIENST HEBBEN ! !

 


26-12-2021

D I T

I S   D E   L A A T S T E   K E E R

D A T   I K   N O G

C O R O N A   C I J F E R S

P U B L I C E E R

 

HET HEEFT NAMELIJK HELEMAAL GEEN ENKELE ZIN

OM CORONA CIJFERS TE PUBLICEREN !

 

DE CORONA CIJFERS ZIJN ONBETROUWBAAR ! !

 

ZEKER WANNEER MEN DE REGELS VAN HET SPEL

SPELENDERWIJS STEEDS WEER BLIJFT VERANDEREN ! ! !

 

ZO HAD DE WHO

DE REGELS WAARAAN EEN EPIDEMIE ZOU MOETEN VOLDOEN

VOORALEER DEZE TOT PANDEMIE KAN WORDEN VERKLAARD

NA HET UITBREKEN VAN DE MEXICAANSE GRIEP

VERDER VERSOEPELD

 

BIJ DE MEXICAANSE EPIDEMIE

BLEEK ACHTERAF DAT HET NIET OM EEN PANDEMIE HANDELDE.

 

TEGENWOORDIG

KAN MEN DANKZIJ DIE VERDERE VERSOEPELING

VAN DE PANDEMIE EISEN

ZOWAT  ELKE EPIDEMIE TOT PANDEMIE VERKLAREN

EN DAT NOU PRECIES WAT ER NU GAANDE IS

MET HET CORONA VIRUS !

 

MACHTSMISBRUIK

GELDVERDUISTERING

 

GIGANTISCHE BEDRAGEN AAN CORONA MAATREGELEN VERSPILD

ZELFS IN ROOK OPGEGAAN !

 

DE STAATSSCHULD

IS INMIDDELS MET 10-TALLEN MILJARDEN

ZONIET

100-EN MILJARDEN OPGELOPEN !

 

DAT MOGEN DE KOMENDE GENERATIES OPHOESTEN

SAMEN

MET DE KOSTEN VOOR HET

KLIMAAT BEDROG !

 

ALLEEN AL DE HOUTSNIPPERS

AFKOMSTIG VAN BOMEN UIT TROPISCHE REGENWOUDEN

OM IN DIE ZOGENAAMDE

BIOCENTRALES

OP TE STOKEN IS DESASTREUS TE NOEMEN !

14-04-2021 https://www.houtwereld.nl/blog/zuinig-met-hout-zijn/

 


24-12-2021

E U R O P A   B R E E K T

H E T   E N E    N A   H E T   A N D E R E

B E S M E T T I N G S

R E C O R D

 

O O P S . . .

D E   E N E   N A   D E   A N D E R E

P O S I T I E V E   T E S T   R E C O R D

DAT IS NOG STEEDS IETS ANDERS

DE CORONA TEST MEET ALLEEN DE AANWEZIGHEID VAN VIRUS RNA

 

DE BESMETTING

KAN GERUIME TIJD GELEDEN ZIJN OPGELOPEN

EN

HET BESMETTINGSGEVAAR

KAN INMIDDELS ALLANG GEWEKEN ZIJN

 

ENFIN . . .

DAT KRIJG JE WANNEER JE TEVEEL VERTROUWT OP

HERSTEL - TEST - VACCINATIE

"B E W I J Z E N "

DAN WEL DE VACCINATIES ZELF

DAARBIJ

DE GRENZEN ZOWEL ALS HET LUCHTRUIM

GEWOON OPEN LAAT

 

HOE GING DAT SPREEKWOORD OOK ALWEER ?

H O O G M O E D

K O M T   V O O R   D E   V A L

EEN VERHAAL OVER ONBEKWAME POLITICI

DIE HUN OREN LATEN HANGEN NAAR ARROGANTE BETWETERS

VANUIT DE MEDISCHE WERELD . . .

 

AL DAN NIET MET BANDEN

MET DE FARMACEUTISCHE VACCIN INDUSTRIE

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

BIJ VACCINATIE VAN GEZONDE MENSEN

DIE HELEMAAL GEEN VACCIN NODIG HEBBEN !

 


24-12-2021

B I J   C O R O N A   B E S M E T T I N G

O O K

G E V A C C I N E E R D E N

1 0   D A G E N   I N   Q U A R A N T A I N E

DAT BEWIJST WEDEROM

DAT VACCINEREN WEINIG ZIN HEEFT GEHAD !

LOCKDOWNS EN ANDERE CORONA MAATREGELEN AL EVENMIN ! !

ZO'N 84 PROCENT

VAN DE BEVOLKING

IS IMMERS GEVACCINEERD ! ! !

 

DESALNIETTEMIN

WERD EEN VEEL HOGERE TOP GEZET DAN IN 2019 ! ! ! !

 

ZELFS DE CLAIM

DAT VACCINATIES DE " ZIEKTE " COVID-19 MILDER ZOU MAKEN

KAN NIET HARD WORDEN GEMAAKT . . .

 

VANWEGE HET SIMPELE FEIT

DAT RUIM 82 PROCENT VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE . . .

 

AMPER TOT GEEN LAST HEEFT VAN EENDER WELKE

TOT NU TOE BEKENDE

CORONA VIRUS MUTATIE / VARIANT !

 

DE BIJWERKINGEN EISEN SLACHTOFFERS !

DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG OOK ! !

 

DE ZELFMOORDEN VANWEGE HET CORONA BELEID

DAN WEL DE POGINGEN DAARTOE MOGEN WE OOK NIET

VERGETEN ! ! !

 

EERDER WERD AL AANGEGEVEN DAT HET CORONA BELEID

MEER LEVENSJAREN KOST

DAN LEVENSJAREN OPLEVERT ! ! ! !

 

WAAROM GAAN ZE ER DAN TOCH MEE DOOR ? ! ?

EN

WANNEER WORDT U WAKKER ?

 


24-12-2021

B O O S T E R   V A C C I N A T I E S

HET JANSSEN VACCIN WORDT AFGERADEN

VANWEGE DE VERHOOGDE KANS OP TROMBOSE

11-05-2021 https://nos.nl/op3/artikel/2380281-de-zeldzame-bijwerking-van-astrazeneca-en-janssen-uitgelegd

14-10-2021 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1075064954/nieuwe-zeldzame-bijwerkingen-in-bijsluiter-astra-zeneca-en-janssen

 

BLOEDSTOLLINGSPROBLEMEN

OFWEL

EEN LAAG AANTAL BLOEDPLAATJES

DAN WEL

BLOEDPROPPEN

 • Kortademigheid
 • Pijn op de borst
 • Zwelling in de benen
 • Aanhoudende buikpijn
 • Zware, voortdurende hoofdpijn of wazig zien
 • Kleine onderhuidse bloedingen buiten de prikplek

DAT GELDT OVERIGENS OOK VOOR HET VACCIN VAN

ASTRAZENECA

 

MAARRUHHH...

PFIZER/BIONTECH EN MODERNA

 ( C O M I R N A T Y   V A C C I N   ---   S P I K E V A X   V A C C I N )

HAD JE DAARBIJ NIET EEN VERHOOGDE KANS

 OP INFECTIES VAN DE HARTSPIER EN HET HARTZAKJE ?

( M Y O C A R D I T I S   ---   P E R I C A R D I T I S )

PIJN OP DE BORST - BENAUWDHEID - HARTKLOPPINGEN

https://www.lareb.nl/news/ontsteking-van-de-hartspier-en-hartzakje-bijwerking-van-pfizer-en-moderna-vaccin

IS DAT NIET MINSTENS ZO ERG . . .DAT ZO NIET ERGER ? ! ?

 

IK BEDOEL MAAR TE ZEGGEN . . .

DIE VACCINS ZIJN UITERMATE SLECHTS GETEST

ALS DIT SOORT ERNSTIGE BIJWERKINGEN

AL NA RELATIEF KORTE TIJD

AAN HET LICHT KOMEN !

 


23-12-2021

C O R O N A   B E L E I D

G R I E K E N L A N D   E N   I T A L I Ë

V E R P L I C H T E    M ON D K A P J E S

GRIEKENLAND = DUBBEL MONDKAPJES IN SUPERMARKT

ITALIË = FFP2 MONDKAPJES IN OPENBARE GEBOUWEN

 

IK BEN OVERIGENS BENIEUWD

HOE LANG IEMAND ZO'N FFP2 MONDKAPJE OP KAN HOUDEN

WANT DIE ZOUDEN WEINIG ZUURSTOF DOORLATEN

 

ZELFS MEDISCH SPECIALISTEN

WAARONDER CHIRURGEN

KUNNEN ZO'N MONDKAPJE NIET LANG VELEN

VANWEGE PROBLEMEN MET DE ADEMHALING

 

CITAAT: "De FFP2-maskers die wel nauw aansluiten, kunnen bij langdurig gebruik een "ZELDZAME KEER" keer wel leiden tot een VERHOOGD GEHALTE aan KOOLSTOFDIOXIDEGAS IN HET BLOED.

Dat blijkt uit onderzoek bij verpleegkundigen die tijdens shiften van 12uur ofwel een FFP2-masker ofwel een gewoon chirurgisch masker droegen.

Die maskers zijn echter niet bedoeld om buiten een medische setting te gebruiken.

Meer dan 90% van de verpleegkundigen verdroeg de maskers perfect, maar enkelen met een FFP2-masker kloegen na langdurig dragen toch van LICHTE DUIZELIGHEID en hadden een licht verhoogd gehalte van koolstofdioxidegas in het bloed."

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/krijg-je-te-veel-co2-binnen-wanneer-je-een-mondmasker-draagt

 

CLAIM: "Het klopt NIET dat je voortdurend je uitgeademde lucht opnieuw inademt."

 

BOVENSTAANDE CLAIM

IS VOLKOMEN BULLSHIT !

 

ZO ERVOER IK

NADAT IK ZO'N 5 MINUTEN LANG

 ZO'N BLAUW MONDMASKER DROEG . . .

 

CONENTRATIEPROBLEMEN

LICHTE DUIZELIGHEID

HARTKLOPPINGEN

HET GEVOEL DAT IK BEWUSTELOOS ZOU RAKEN

 

IK BEN DAN OOK METEEN NAAR BUITEN GESTROMPELD

EN HEB DAT KLOTE DING AFGEDAAN !

 

( MISSCHIEN BEN IK WEL

1 VAN DE 10.000

OOPS . . .

2,5 VAN DE 10.000

DIE NIET TEGEN DE CORONA BULLSHIT

VAN DE ( R ) OVERHEID KAN ) ! !

MAATREGELEN DIE AMPER EEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN

 

DIE SCHIJNVEILIGHEID BIEDEN . . .

WAARDOOR DE BOEL JUIST VERDER ESCALEERT ! ! !

 

WAT U

BESLIST MOET WETEN

OVER MONDMASKERS EN WAAROM DE MEESTE MONDMASKERS

NIET

WERKEN !

Z E L F G E M A A K T E   M A S K E R S

O F

M A S K E R S   Z O N D E R   K E U R M E R K

W E R K E N   A V E R E C H T S

https://www.allsafety.com/kennisbank/veiligheidskunde/algemeen/correct-gebruik-van-mondmaskers/

 

Correct Gebruik Van Mondmaskers En Waarom FFP 1 Niet Werkt
PDF – 770,3 KB 1 download

23-12-2021

D U I T S L A N D

O V E R W E E G T   V A N W E G E   D E

O M I K R O N   C O R O N A   M U T A T I E

E E N

V A C C I N A T I E   P L I C H T

TERWIJL DE WHO EERDER AL HEEFT AANGEGEVEN

DAT DE OMIKRON VARIANT WELISWAAR BESMETTELIJKER IS . . .

MAAR MINDER GEVAARLIJK LIJKT TE ZIJN !

 

EEN

VACINATIE PLICHT

IS DUS SOWIESO OVERBODIG . . .

ZAL ER BOVENDIEN NIET VOOR ZORGEN

DAT HET VIRUS UITSTERFT ! !

 

IEMAND DIE GEVACCINEERD IS

KAN IMMERS NOG STEEDS HET VIRUS OPLOPEN

EN ANDEREN BESMETTEN ! ! !

 

ZOLANG DIE CORONA MAATREGELEN NIET WORDEN OPGEHEVEN

ZAL NIEMAND OP GEHEEL NATURLIJKE WIJZE

LANGDURIGE IMMUNITEIT

OP KUNNEN BOUWEN !

 

( DUITSTALIGE VIDEO WELT OMIKRON STRESSTEST )


23-12-2021

O M I K R O N

B E S M E T T E L I J K E R

M A A R   M I N D E R   G E V A A R L I J K

HET IS DUS VOLKOMEN ZINLOOS OM NIEUWE VACCINS TE MAKEN

VOOR DE OMIKRON CORONA 

" MUTATIE " 

 

'K GELOOF OVERIGENS NIET IN DIE MATATIE FLAUWEKUL

8 'A 9 MUTATIES IN AMPER 2 JAAR TIJD . . .

IS NOG NOOIT EERDER GEBEURD !

 

2002 HET CORONA VIRUS SARS-COV 1 WAS ZO VOORBIJ !

GEEN MUTATIES

2012 HET CORONA VIRUS MERS WAS ZO VOORBIJ ! !

EVENEENS GEEN MUTATIES

 

BEIDE CORONA VIRUSSEN HEBBEN WERELDWIJD OOK

AMPER SLACHTOFFERS GEMAAKT !

 

HOEZO ZOU SARS -COV-2 WERELDWIJD

INEENS MILJOENEN SLACHTOFFERS MAKEN ?

 

KOMT DAT MISSCHIEN DOOR HET LOCKDOWN BELEID ?

ZOU DAT DE REDEN ZIJN

WAAROM

DE BEVOLKING NU

GEEN

NATUURLIJKE WEERSTAND 

OP KAN BOUWEN ?

 


22-12-2021

V A C C I N S   V E I L I G   ?

1 7 . 0 0 0

M E L D I N G E N

M E N S T R U A T I E   S T O O R N I S S E N

N A

V A C C I N A T I E   !

 


21-12-2021

C O R O N A   B E L E I D

E N

E C O N O M I E

TIJDENS DE  EERSTE LOCKDOWN

GINGEN VEEL BEDRIJVEN DICHT

 

EEN AANTAL BEDRIJVEN

INVESTEERDEN IN HET CORONA PROOF MAKEN

ZODAT ZE TOCH OPEN KONDEN 

MAAR DAT MOCHT ALLEMAAL NIET BATEN

 

NU ZITTEN ZE MET EEN TWEEDE LOCKDOWN

VEEL BEDRIJVEN BLIJVEN NU ZITTEN MET

VOEDSEL- EN PRODUCT VOORRADEN

OMDAT ZE DIE NIET KUNNEN VERKOPEN

 

83%

VAN DE ONDERNEMERS

 GEEFT AAN TE VREZEN VOOR HET VOORTBESTAAN

VAN HUN BEDRIJF

 


21-12-2021

O N D E R H U I D S E

C O R O N A   C H I P   P A S

I N   D E   M A A K

VERICHIP

EEN ONDERHUIDS IMPLANTAAT

WAARME JE STRAKS TOEGANG HEBT TOT DE

BIOSCOOP - KROEG - FESTIVAL

23-12-2021 https://panorama.nl/artikel/469611/bizar-onderhuidse-chip-met-coronapas-in-de-maak

LANGE TIJD NIETS MEER VAN GEHOORD . . .

EEN ZWEEDS TECH BEDRIJF GENAAMD DSRUPTIVE SUBDERMALS

https://dsruptive.com/

PROBEERT DIE DUIVELSE CHIP WEER NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN

 


21-12-2021

T E D R O S   G H E B R E Y E S U S

D E   M A N   A C H T E R   D E

W H O

EEN ORGANISATIE

DIE REEDS EERDER ONNODIG PANIEK HEEFT VEROORZAAKT

TEN TIJDE VAN

DE MEXICAANSE GRIEP !

29-03-2010 https://www.europa-nu.nl/id/vidwefmc9ezd/nieuws/raad_van_europa_

NU DOEN ZE HET ALWEER MET HET CORONA VIRUS

 

ALS HET AAN

TEDROS EN ZIJN WHO

LIGT

KOMT ER EEN

VACCINATIE PLICHT !

 

MAARRUHHH...

WAAROM ZOU JE DE WHO NOG SERIEUS NEMEN

ZEKER WANNEER BLIJKT

DAT DIE BESTUURD SCHIJNT TE WORDEN

DOOR EEN CRIMINEEL !

01-12-2020 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1322553470/journalist-sleept-who-baas-voor-strafhof-om-genocide

TEDROS WORDT NAMELIJK

AANGEKLAAGD

DOOR DE AMERIKAANSE JOURNALIST

D A V I D   S T E I N M A N

VANWEGE DE GENOCIDE OP ETHIOPIËRS

TEN TIJDE VAN ZIJN AMBT ALS MINISTER VAN BuZa

 

TEDROS ZOU BOVENDIEN LID ZIJN VAN DE

TPLF

( Tigray People’s Liberation Front )

 

EEN STEL GEWAPENDE REBELLEN

DIE VOORTDUREND IN CONFLICT ZIJN MET HET

ETHIOPISCHE LEGER

 

TEDRIOS WERD IN 2017 AANGESTELD ALS TOPMAN VAN DE WHO

MEDE DANKZIJ STEUN VANUIT CHINA

 

TOEN DONALD TRUMP BESLOOT

DE AMERIKAANSE SUBSIDIES AAN DE WHO STOP TE ZETTEN

VERHOOGDE CHINA HAAR SUBSIDIES

https://www.cfr.org/blog/who-and-china-dereliction-duty

 

DAT ZOU WELLICHT EEN ROL GESPEELD KUNNEN HEBBEN BIJ HET

" ONDERZOEK "

NAAR DE OORZAAK VAN HET CORONA VIRUS

MEN IS HET NOG STEEDS NIET EENS OVER DE HERKOMST

 

WEL OF NIET

AFKOMSTIG  / ONTSNAPT

 UIT EEN CHINEES LAB DAT AL ENIGE TIJD ONDERZOEK DEED

NAAR VLEERMUIZEN EN CORONA VIRUSSEN

 

IK BEDOEL MAAR . . .

S A R S - C O V - 1   2 0 0 2

WERELDWIJD AMPER BESMETTINGEN ( 8.000 )

DAN WEL SLACHTOFFERS ( 744 )

 

ALS WE DAT VERGELIJKEN MET

S A R S - C O V - 2   2 0 1 9

WERELDWIJD 100-EN MILJOENEN BESMETTINGEN

MILJOENEN SLACHTOFFERS ? ! ?

DAAR KOMEN DAN OOK NOG EENS 8 CORONA MUTATIES  BIJ ? ! ?

( Zie tabel onder )

DAT KLINKT ALLEMAAL ERG ONWAARSCHIJNLIJK

DAN WEL

ZIET HET ER NAAR UIT

DAT DIE CORONA MAATREGELEN

MET LOCKDOWNS AVERECHTS HEBBEN GEWERKT

B E L A N G E N

V E R S T R E N G E L I N G

DAT DE WHO " EXPERTS " OOK BANDEN HEBBEN

MET DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE WAS AL BEKEND

04-06-2010 https://www.bbc.com/news/10235558

 

S A R S - C O V - 2

A A N T A L   C O R O N A   M U T A T I E S

8


20-12-2021

F O U T J E   B E D A N K T

DE GGD

ZOU DE TESTUITSLAGEN VAN 273 MENSEN UIT

FRIESLAND EN GRONINGEN

HEBBEN OMGEKEERD

 

POSITIEF GETESTE MENSEN

KREGEN TE HOREN DAT ZIJ NEGATIEF WAREN

 

NEGATIEF GETESTE MENSEN

KREGEN TE HOREN DAT ZIJ POSITIEF WAREN

 

EEN FOUTJE IS MENSELIJK

DOCH IN DIT GEVAL ZEER ONWENSELIJK

 


20-12-2021

N I E U W

C O R O N A   V A C C I N

N U V A X O V I D   V A N   N O V A V A X

HET VIJFDE VACCIN

DAT AMPER IS GETEST . . .

DESALNIETTEMIN VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD

DOOR DE

EMA

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-nuvaxovid-authorisation-eu

 


20-12-2021

N E D E R L A N D S

L O C K D O W N   B E L E I D

R O E P T   V R A A G T E K E N S   O P !

ALLE

NIET ESSENTIËLE WINKELS

MOETEN SLUITEN . . .

 

( DE BASISMAATREGELEN

WAARONDER DE  MONDKAPJESPLICHT

BLIJVEN OOK VAN KRACHT ! )

 

18-12-2021https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5275314/nieuwe-coronamaatregelen-persconferentie-rutte-de-jong-van-dissel

 

UITGEZONDERD

ALLE WINKELS OP SCHIPHOL ? ! ?

 

DE ( R ) OVERHEID HOUDT ER MAAR EEN

MERKWAARDIG BELEID

OP NA !

 

HET ARTIKEL

WEKT BOVENDIEN DE INDRUK

DAT HET VLIEGVERKEER OOK GEWOON DOOR BLIJFT GAAN

 

ALS HET OM EEN ECHT

GEVAARLIJK

VIRUS ZOU HANDELEN . . .

 

ZOU JE OP Z'N MINST MOGEN VERWACHTEN

DAT DE GRENZEN WORDEN GESLOTEN . . .

 

EN HET

VLIEGVERKEER

WORDT STILGELEGD . . .

 

OM ZODOENDE NIEUWE UITBRAKEN TE VOORKOMEN

OF NIET SOMS ?

S C H I J N H E I L I G E

S C H I J N   V E I L I G H E I D

HERSTEL - TEST - VACCINATIE

"BEWIJZEN "

VOORKOMEN GEEN BESMETTING !

 

MENSEN DIE HERSTELD ZIJN

KUNNEN  WEDEROM BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN !

 

MENSEN DIE NEGATIEF GETEST ZIJN

KUNNEN TOCH POSITIEF ZIJN EN ANDEREN BESMETTEN ! !

( DE CORONA TESTS ZIJN NIET GESCHIKT

OM BESMETTELIJKHEID AAN TE TONEN )

 

MENSEN DIE GEVACCINERD ZIJN

KUNNEN EVENEENS BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN ! ! !

 

VOOR ZOVER

MEN

NOG STEEDS NIETS DOOR HEEFT

EN IN HET

 POLITIEK CORONA BELEID

BLIJFT BGELOVEN . . .

 

VRAAG IK MIJ STEEDS VAKER AF

WAAROM HET GROS VAN DE BEVOLKING

HERSENEN HEEFT GEKREGEN

ALS MEN TOCH

NIET

VAN PLAN IS

DIE TE GEBRUIKEN ? ! ?

 


18-12-2021

C O R O N A   B E L E I D

E C O N O M I S C H E   R A M P !

IN DE GLOBALE MEDIA

LEEST U REGELMATIG DAT HET GOED GAAT MET DE ECONOMIE

 

MAARRUHHH . . .

IS DAT WEL ZO ?

I N K O M S T E N D E R V I N G

W I N K E L   S L U I T I N G

E X T R A   I N V E S T E R I N G E N

VEEL ONDERNEMERS

ZIJN DE KLAP VAN DE EERSTE LOCKDOWN

NOG NIET EENS TE BOVEN GEKOMEN

 

HET WATER STAAT MENIG

MKB'ER EN ZZP'ER

REEDS  TOT AAN DE LIPPEN

 

TERWIJL DE VASTE LASTEN ALSMAAR BLIJVEN STIJGEN

DALEN DE INKOMSTEN

 

GRONDSTOFFEN ZIJN EEN STUK DUURDER GEWORDEN

DOORDAT DE WINNING

OP EEN LAAG PITJE IS KOMEN TE STAAN

 

DE VRAAG NAAR PRODUCTEN STIJGT

MEDE DOORDAT PRODUCTEN AAN VERVANGING TOE ZIJN

DAT HEEFT PRIJSSTIJGINGEN TOT GEVOLG

I N F L A T I E

G E L D W A A R D E   V E R M I N D E R I N G

DE INFLATIE

BEDRAAGT MOMENTEEL

5,6%

 

NIET ALLEEN NVANWEGE DE PRIJSSTIJGINGEN

MAAR VOORAL VANWEGE HET RENTEMECHANISME

VAN DE CENTRALE BANKEN

TE WIJTEN AAN

HET OPKOPEN VAN SCHULDEN

DIE LATER MOETEN WORDEN AFGESCHREVEN

16-12-2021 https://nos.nl/artikel/2409675-europese-centrale-bank-worstelt-met-inflatie-rente-en-steun

 

VEEL ONDERNEMERS

HEBBEN TIJDENS DE EERSTE LOCKDOWN

AL FLINK MOETEN INVESTEREN IN AANPASSINGEN

OM OPEN TE KUNNEN

 

KUNNEN

IS ECHTER NIET HETZELFDE ALS

MOGEN

 

HOGERE KOSTEN VERSUS LAGERE INKOMSTEN

STEEDS MINDER RESERVES

VERSUS

STEEDS HOGERE SCHULDEN

 

VEEL ONDERNEMERS

GEVEN DAN OOK AAN TE STOPPEN WANNEER ER EEN

TWEEDE LOCKDOWN AAN ZIT TE KOMEN !

 

LET OP MIJN WOORDEN ! ! !

ALLEEN MULTINATIONALS ZULLEN OVERLEVEN

HAAR MONOPOLIE POSITIES

ZULLEN DE PRIJZEN STEEDS VERDER OPDRIJVEN !

L E V E N   I N   A N G S T

EN DAT ALLES

OMDAT DE ( R ) OVERHEID

ZICH MEE HEEFT LATEN SLEPEN IN DE

ANGST PROPAGANDA

VAN DE ELITE KLASSE VANWEGE EEN SIMPEL

CORONA GRIEP VARIANT

 

( DAN WEL ER BEWUST AAN MEEWERKT

DEZE MARIONETTEN VAN HET KAPITAAL

HEBBEN IMMERS HET GLOBALISERINGSPROCES GEBRUIKT

OM STAATSBEDRIJVEN EN DIENSTEN

OPGEZET MET BELASTINGGELD TE PRIVATISEREN

MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN VOOR DE WERKGELEGENHEID

ZOWEL ALS ALLE FACTOREN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN )

 

ENFIN . . .

PRIKKEN - PRIKKEN - PRIKKEN

EEN LUKRAAK VERDIENMODEL VOOR DE VACCIN INDUSTRIE

VAN DE ELITE KLASSE

ALS BEZITTER ( FABRIKANT ) DAN WEL INVESTEERDER

 

TSJA . . .

ER STAAT HEEL WAT OP HET SPEL

1. DE GELOOFWAARDIGHEID VAN DE ( R ) OVERHEID !

2. HET VERTROUWEN IN DE FAMACEUTISCHE INDUSTRIE

 

DIE IN HET VERLEDEN

REEDS KEER OP KEER HEEFT BEWEZEN

ONBETROUWBAAR TE ZIJN ! !

MEDE

VANWEGE HET VERZWIJGEN VAN ERNSTIGE BIJWERKINGEN

IETS WAAR ZIJ ZICH OOK IN DEZE TIJD NOG STEEDS

SCHULDIG AAN MAAKT ! ! !

T E S T F A S E   V A C C I N S

WERDEN DE VACCINS GOED GETEST . . .

VOORDAT ZE OP DE MARKT WERDEN TOEGELATEN ?

 

( OP DE WEBSITE VAN LAREB

https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins

KOMEN STEEDS MEER MELDINGEN VAN BIJWERKINGEN

WAARVAN EEN AANTAL ERNSTIG )

V A C C I N S   G O E D   G E T E S T ?

NIET DUS !

ER ZIJN SIMPELWEG TE WEINIG GEGEVENS BEKEND

VOORAL OP DE

MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN . . .

DAAR ZOU GEEN ENKELE TWIJFEL OVER MOETEN BESTAAN ! !

 

DE DRUK

OM EEN GOEDWERKEND MAAR VOORAL VEILIG VACCIN TE PRODUCEREN

IS ONTZETTEND HOOG

 

STRESS

OP ZICH EEN RECEPT VOOR HET MAKEN VAN FOUTEN

EN DIE ZULLEN BEST WORDEN GEMAAKT

MAAR NOOIT TOEGEGEVEN . . .

 

ALS DEZE VACCINS NIET WERKEN

DAN WERKEN WAARSCHIJNIJK OK AL DIE ANDERE VACCINS NIET

 

DAN VALT HET DOEK VOOR DE GEHELE VACCIN INDUSTRIE

EN DAT MAG NATUURLIJK NIET

WANT ER GAAT VOOR MILJARDEN IN OM !

16-11-2021 https://www.bd.nl/brabant/werken-die-vaccins-nu-al-niet-meer-viroloog-en-microbioloog-jean-luc-murk-legt-uit~ae8c2e4e/

WAT OPVALT . . .

HET IS VOOR HET EERST

DAT ER IN ZO'N KORTE TIJDSPANNE

AMPER 2 JAAR

ZOVEEL MUTATIES

( 8 - 9 )

VAN EEN VIRUS ZIJN ONTSTAAN ! ! 1

 

MAARRUHHH...

DAT KOMT DIE FARMACEUTEN EVEN GOED UIT

WANT NU KUNNEN ZE DE MUTATIES DE SCHULD GEVEN

VAN HET FALEN VAN HUN VACCINS !

 

MEN HEEFT UITEINDELIJK AL TOEGEGEVEN

DAT VACCCINS SLECHTS KORTE TIJD WERKZAAM ZIJN !

( ALS ZE ÜBERHAUPT AL GEWERKT HEBBEN )

04-11-2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/04/iets-minder-effectief-zijn-de-coronavaccins-nog-steeds-effectief-a4064391

ZO BESCHERMD HET VACCIN VAN

JANSSEN

NA EEN 1/2 JAAR NOG MAAR VOOR 13 PROCENT

 

( EVEN DAARGELATEN OF HET VACCIN ÜBERHAUPT AL BESCHERMING BOOD . . .

MOET MEN ZICH DUS ELK HALF JAAR OPNIEUW LATEN PRIKKEN . . .

OM "BESCHERMD " TE BLIJVEN ! )

10-11-2021 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-een-boostervaccin-voor-iedereen-nodig-werking-prik-neemt-af-maar-beschermt-nog-goed-tegen-ernstige-ziekte/

MEN HEEFT ZELFS AL TOEGEGEVEN

DAT DE VACCINS HELEMAAL NIET ZOUDEN WERKEN

BIJ KWETSBARE OUDEREN MET EEN VERZWAKT

IMMUUNSYSTEEM . . .

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Bulletin_2308_p271-275.pdf

ZIJNDE EEN OUDERDOMSVERSCHIJNSEL

DAN WEL

HET GEVOLG VAN DIVERSE ONDERLIGGENDE KWALEN

ONDER ANDERE VANWEGE

ONGEZOND VOEDSEL - VERGIFTIGINGEN - TE WEINIG BEWEGING

 

VANDAAR DE ZOGENAAMDE  " NOODZAAK " VAN

BOOSTER VACCINATIES

 

( ECHTER HOE MEER PRIKKEN

HOE MEER KANS OP BIJWERKINGEN

EN HOE STERKER DE NEGATIEVE EFFECTEN

( BIJWERKINGEN )

VAN DE VACCINS ZULLEN ZIJN )

 

HOEWEL MEN IN HET BEGIN NOG ONDERSCHEID MAAKTE

TUSSEN VACCINATIES MET VERSCHILLENDE VACCINS . . .

 

WORDT ER MERKWAARDIG GENOEG

GEEN ENKEL VERSCHIL

MEER GEMAAKT WANNEER HET GAAT OM DIE

BOOSTER VACCINATIES ? ! ?

 

PRIKKEN IS HET MOTTO

MAAKT NIET UIT WAARMEE OF WAT JE EERDER IS INGESPOTEN

 

OPMERKING:

VOORGAANDE CORONA VIRUSSEN

HEBBEN IN HET VERLEDEN AMPER SLACHTOFFERS GEMAAKT

 

2002

SARS-COV-1 CORONA VIRUS

ZOGENAAMD

WERELDWIJD 8000 BESMETTINGEN EN 774 SLACHTOFFERS

 

IN WERKELIJKHEID

ZIJN ER VEEL MEER BESMETTINGEN GEWEEST

ALLEEN WERDEN DIE NIET GEMELD

OMDAT MEN ER NAGENOEG GEEN LAST VAN KREEG

 

2012

MERS CORONA VIRUS

WERELDWIJD 1800 BESMETTTINGEN EN 640 SLACHTOFFERS

 

HIER GAAT HETZELFDE V ERHAAL OP

OOK HIER WERDEN BESMETTINGEN NIET GEMELD

OMDAT MEN ER GEEN LAST VAN KREEG

 

( IK GEEFT DIT EXPRES EVEN AAN OMDAT NIET

DE BESMETTINGSFACTOR MAAR DE DODELIJKHEIDSFACTOR

ER WERKELIJK TOE DOET !

 

EEN VIRUS KAN BESMETTELIJK ZIJN

MAAR HOEFT NIET PERSÉ DODELIJK TE ZIJN )

 

2019

SARS-COV02 CORONA VIRUS

ZO WORDT GECLAIMD . . .

MILJOENEN SLACHTOFFERS ? ! ?

LAAT ME NIET LACHEN !

 

HET GEHELE TEST- EN REGISTRATIE GEBEUREN

IS OP ZICH AL EEN SCHIJNVERTONING . . .

 

ENERZIJDS OMDAT MENSEN DIE WEL BESMET ZIJN

MAAR DAAR WEINIG OF NIETS VAN MERKEN . . .

ZICH OOK NIET LATEN TESTEN

TERWIJL ZIJ WEL ANDEREN KUNNEN BESMETTEN

 

AMPER 2% VAN DE BEVOLKING ZAL IN MEER OF MINDERE MATE

ZIEKTE SYMTOMEN ONTWIKKELEN

 

MET DE NADRUK OP

" ZOU KUNNEN "

WANT DAT HOEFT DUS NIET EENS HET GEVAL TE ZIJN

 

STERVEN MET CORONA ! !

NIET

STERVEN DOOR CORONA ! ! !

 

DE FOCUS ZOU

NIET

MOETEN  LIGEN OP BESMETTELIJKHEID . . .

MAAR OP DODELIJKHEID !

 


16-12-2021

2

N I E U W E

C O R O N A   M E D I C I J N E N

X E V U D Y   E N   K I N E R E T

1 . 0 5 7   P A T I Ë N T E N

W A A R V A N   G E W O O N L I J K   D E    H E L F T   E E N   P L A C E N T A

A M P E R   G E T E S T . . .

T O C H   G O E D G E K E U R D !

Z O 'N   O N D E R Z O E K   K U N   J E   N I E T   S E R I E U S   N E M E N !

 


16-12-2021

A S T R A   Z E N E K A   V A C C I N

B I E D T   T O T A A L   G E E N   B E S C H E R M I N G

T E G E N

C O R O N A   M U T A T I E

O M I K R O N

A L D U S   R I V M   B A A S   J A A P   V A N   D I S S E L

 

CITAAT: "Volgens Van Dissel blijkt uit de cijfers dat mensen die TWEE KEER GEVACCINEERD zijn met AstraZeneca, 'BIJNA NUL' BESCHERMD zijn tegen een infectie met OMIKRON.

De studie is gedaan onder bijna 600 Britse patiënten."

 

EEN CONCLUSIE

GETROKKEN UIT EEN STUDIE

DIE SLECHTS ONDER 600 MENSEN WERD GEHOUDEN ? ! ?

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5274342/astrazeneca-bescherming-omikron-booster-van-dissel-rivm

B E S O D E M I E T E R I J

O V E R H E I D S P R O P A G A N D A

B O O S T E R P R I K

 


14-12-2021

R A A R   M A A R   W A A R

W A A R   K O M T   D A T   V E R S C H I L 

V A N D A A N ?

R T L   N I E U W S   E N   N U . N L

H A N T E R E N   N O T A B E N E   O P   D E Z E L F D E   D A T U M

1 4 - 1 2 - 2 0 2 1

T O T A A L   V E R S C H I L L E N D E   C O R O N A

G R A F I E K E N ? ! ?

 

H O E W E L

B E I D E N   N A A R    H E T

R I V M

V E R W I J Z E N

A L S   B R O N   V A N   I N F O R M A T I E ? ! ?

 

I N   E E N   E E R D E R   A R T I K E L   G A F   I K   A L   A A N

 DA T   D E   I N F O R M A T I E   V A N

N U

Z E L F S   I E T S   N A U W K E U R I G E R   ZOU   Z I J N

D A N   D I E   V A N   D E

N O S

D E   L A A T S T E   T O P   V A N

2 0 2 1

D U B B E L   Z O    H O O G

A L S   V A N

2 0 2 0

O N D A N K S   D E   H O G E   V A C C I N A T I E G R A A D   V A N

8 4 , 1 %

D I E   I N M I D D E L S   A L W E E R   I N G E Z A K T   Z O U   Z I J N   N A A R

8 3 , 7 %

 

D A T   B E T E K E N D   D U S

D A T   D E   G R A F I E K   V A N   R T L   N I E U W S ( linkse grafiek )

N I E T   D E U G T !

 

14-12-2021

V E R A N D E R D   T E S T B E L E I D

G E E F T   V E R T E K E N D   B E E L D

C O R O N A   C I J F E R S !

 


13-12-2020

C O R O N A   B E L E I D   ( O ) V E R H E I D

Z O E K   D E   V E R S C H I L L E N

N O V E M B E R   2 0 2 0

P I E K   3 0 - 1 0 - 2 0 2 0   O K T O B E R   1 1 . 0 6 6

03-11-2021 https://nos.nl/artikel/2355114-coronaweek-in-grafieken-minder-mensen-besmet-aandeel-ouderen-groter

P I E K   2 0 - 1 2 - 2 0 2 0   D E C E M B E R   1 2 . 9 9 7

13-12-2020 https://nos.nl/artikel/2360458-bijna-10-000-positieve-tests-veel-meer-dan-gemiddeld-afgelopen-week

+ / -    1 0 . 0 0 0   P O S I T I E V E   T E S T S

Z O N D E R

V A C C I N A T I E S

- - -

O N D E R

N O V E M B E R   2 0 2 1

P I E K   2 8   N O V E M B E R   V E L E   M A L E N   H O G E R   D A N   I N   2 0 2 0

05-11-2021 https://www.nu.nl/uitgelicht/6166203/de-coronacijfers-van-vandaag.html

A L L E   P I E K E N   I N   É É N   G R A F I E K

P I E K   3 1 - 1 0 - 2 0 2 0 --- 9 . 9 8 5

P I E K   2 2 - 1 2 - 2 0 2 0 -- 1 1 . 7 2 8

P I E K   2 4 - 0 4 - 2 0 2 1 --- 8 . 2 6 4

P I E K   1 8 - 0 7 - 2 0 2 1 -- 1 0 . 0 1 6 

P I E K   2 8 - 1 1 - 2 0 2 1 -- 2 2 . 4 6 4

E I N D E   G R A F I E K   1 4 - 1 2 - 2 0 2 1 -- 1 6 . 6 4 4

( ZIE GRAFIEK ONDER DAN WEL VOLG DE LINK ONDER )

14-11-2021 https://www.nu.nl/uitleg-over-het-coronavirus/6173124/de-coronacijfers-van-vandaag.html

( BEWEEG DE MUIS OVER DE GRAFIEKEN OP BOVENSTAANDE LINK VOOR DE DATUMS

DE GRAFIEKEN VAN NU.NL ZIJN EEN STUK DUIDELIJKER DAN DIE VAN DE NOS )

 

HOUDT VOOR OGEN

DAT DE VACCINATIEGRAAD

BIJ DE LAATSTE PIEK OP RUIM 84% LIGT !

 

J A N U A R I

2 0 2 1

N E D E R L A N D

B E G I N T   M E T   V A C C I N E R E N

ASTRAZENEKA

( V A X Z E V R I A   V A C C I N )
MODERNA

( S P I K E V A X   M - R N A   V A C C I N )
PFIZER/BIONTECH

( C O M I R N A T Y   M - R N A   V A C C I N )

 

VANAF APRIL 2021

KOMT DAAR NOG EEN VACIN BIJ

JANSSEN/ZILAG

( ? V E C T O R   V A C C I N )

 

( DIT VACCIN BEVAT EEN KLEIN STUKJE

GENETISCHE CODE

VAN HET CORONA VIRUS

DAT IN EEN VERKOUDHEIDSVIRUS WORDT INGEBRACHT )
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/04/vaccineren-na-drie-maanden/

Op 06-01-2021 WERD DE EERSTE CORONA VACCINATIE GEZET

( SANNA ELKADIRI ( 39-JARIGE VERPLEEGHUISMEDEWERKSTER ))
https://nos.nl/artikel/2363236-mega-operatie-van-start-nederland-begonnen-met-vaccineren-tegen-corona

NEDERLAND

ALPHA CORONA VARIANT ( BLAUW )

30 NOV - 6 DEC 2020

TOT

27 SEP - 03 OKT 2021


BETA CORONA VARIANT ( GEEL )

21-27 DEC 2020

TOT

28 JUN - 04 JUL 2021


GAMMA CORONA VARIANT ( GROEN )

15-21 FEB 2021

TOT

06-12 SEP 2021

> > > W E R K   I N   U I T V O E R I N G < < <

12-18 APR 2021

TOT

28 NOV 2021

ALLEEN NOG MAAR DELTA CORONA VARIANT WAARGENOMEN

OMIKRON CORONA VARIANT ( PAARS )

NOVEMBER / DECEMBER

NOG GEEN GEGEVENS BESCHIKBAAR
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/varianten

A L P H A   -   B E T A   -   G A M M A   -   D E L T A   -   O M  I K R O N

ZOVEEL CORONA MUTATIES

IN EEN TIJDSPANNE VAN AMPER 2 JAAR ?

2 0 0 3   S A R S - C O V - 1

( C O R O N A   V I R U S )

GEEN MUTATIES - GEEN CORONA MAATREGELEN - GEEN VACCINATIES

WERELDWIJD AMPER SLACHTOFFERS

2 0 1 2   M E R S

( C O R O N A   V I R U S )

GEEN MUTATIES - GEEN COROMA MAATREGELEN - GEEN VACCINATIES

WERELDWIJD AMPER SLACHTOFFERS

( I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N )

1510 AFRIKAANSE \ AZIEATISCHE GRIEP

1890 AZIATISCHE / RUSSISCHE GRIEP

1920 SPAANSE GRIEP

1958 AZIATISCHE GRIEP

1969 HONGKONG GRIEP

1977 RUSSISCHE GRIEP

2009 MEXICAANSE GRIEP ( HOAX ) PANIEK OM NIETS !

https://www.newscientist.nl/nieuws/de-zeven-keer-in-de-geschiedenis-dat-de-griep-flink-huishield/

 

V A C C I N A T I E G R A A D

8 4 , 1 %

D E    L A A T S T E   T O P

V A N   B O V E N S T A A N D E   G R A F I E K

LA A T   D U I D E L I J K   Z I E N

D A T   V A C C I N E R E N   D U S   N I E T   HE L P T !

G E V A C C I N E E R D E N   R A K E N   T O C H   B E S M E T

G E V E N   D I E   B E S M E T T I N G   N E T   Z O   G E M A K K E L I J K

Z O   N I E T   G E M A K K E L I J K E R   D O O R

A L S   N I E T   G E V A C C I N E E R D E N ! !

 

D E   R E D E N   I S   D A T   G E V A C C I N E E R D E N

Z I C H   V E I L I G   W A N E N

D E R H A L V E   M E E R   R I S I C O 'S   N E M E N ! ! !

O N G E V A C C I N E E R D E N   K U N N E N   B O V E N D I E N

Z O W A T   N E R G E N S   M E E R   N A A R   T O E

O N G E V A C C I N E E R D E N

P A R I A 'S

V E R S C H O P P E L I N G E N

V E R B A N N E N

U I T   D E

" S S   A M E N   L E V I N G " !

H O E V E E L   M E E R   B E W I J S   W I L T   U   H E B B E N

V O O R D A T   D E Z E

C O R O N A   G A T E

D E   E R N S T   V A N   D E   S I T U A T I E

T O T   U   D O O R D R I N G T ?

 

I S   H E T   U   O V E R I G E N S   O P G E V A L L E N .  .  .

D A T   D E   V A C I N A T I E G R A A D   N U   A L   T E R U G   L O O P T ?

V A N   8 4 , 1 %   N A A R   8 3 , 7 %

D E   V A C C I N S   V E R L I E Z E N   W E L   E R G   S N E L   H U N   W E R K I N G

H E B B E N   D I E   V A C C I N S   E I G E N L I J K   W E L   G E W E R K T ?

 

R U I M   9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

H E E F T   I M M E R S   O O K   Z O N D E R   V A C C I N A T I E

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T

V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S !

 

1   O P   D E   1 0 . 0 0 0

H E E F T   E C H T E R W E L   L A S T

V A N   É É N   V A N   D E   B I J W E R K I N G E N ! !

 

D E   C O R O N A   C I J F E R S

G E V E N  T E L K E N S   E E N   V E R T E K E N D   B E E L D

W A N N E E R   H E T   T E S T B E L E I D   V E R A N D E R D ! ! !

I N   D I T   G E V A L   H O E F D E N   M I  N D E R   M E N S EN   Z I C H   T E   L A T E N   T E S T E N

 

S L I M

W A N T   Z O   W O R D T    H E T   E E N   S T U K   L A S T I G E R

O M   B E P A A L D E   M A A T R E G E L E N   T E   V E R G E L I J K E N !


10-12-2021

D R A A G V L A K

C O R O N A B E L E I D

 O P   N I E U W   D I E P T E P U N T

S L E C H T S   1 6   P R O C E N T

S T E U N T   B E L E I D   ( R ) O V E R H E I D

https://nos.nl/artikel/2408903-rivm-mensen-houden-zich-meer-aan-maatregelen

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden

45 PROCENT

LAAT ZICH REGELMATIG TESTEN

VOORHEEN WAS DAT NOG MAAR 29 PROCENT

 

TEGELIJKERTIJD

ZIEN WE EEN STERKE DALING

VOOR HET DRAAGVLAK VAN HET CORONA BELEID

INGESTORT VAN 76% OP HET HOGTEPOUNT

NAAR 16 % NU

D E   A N G S T H A Z E N

WILLEN NOG ZWAARDERE MAATREGELEN . . .

MOGELIJK ZELFS DE INVOERIN VAN EEN VACCINATIEPLICHT !

 

HOEWEL ZE EIGENLIJK

DE VIRUSUITBRAAK IN 2020 . . .

 

ZOUDEN MOETEN VERGELIJKEN

MET DE VIRUSUITBRAKEN IN 2021 !

DIE ONDANKS DE HOGE VACCINATIEGRAAD

( RUIM 84 PROCENT )

STEEDS HOGERE TOPPEN ZETTEN !

 

NOTABENE

ZELFS VEEL HOGERE TOPPEN

 DAN TIJDENS DE VIRUSUITBRAAK  IN 2020 ! !

 

JE ZOU BIJNA ZEGGEN . . .

DAT DIE VACCINATIES JUIST DE OORZAAK ZIJN ? ! ?

D E   R E A L I S T E N

WILLEN VAN DIE CORONA MAATREGELEN AF

OMDAT ZE SIMPELWEG NIET WERKEN !

 

EEN BELEID DAT BOVENDIEN . . .

MILJOENEN MENSEN IN GIJZELING HOUDT ! !

 

MENSEN DIE NIET MEER MOGEN PARTICIPEREN IN DE 

" SS AMEN LEVING "

 

DAARBIJ IN HUN WONING WEGKWIJNEN . . .

ZELFMOORD PLEGEN ! ! !

 

ZIJ REALISEREN ZICH

DAT HET CORONA VIRUS NOOIT MEER VERDWIJNT

DAT ZE DAAR DUS MEE MOETEN LEREN LEVEN !

 

DE FARMACIE

HEEFT ALS WETENSCHAP GEFAALD !

 

DE VACCINS WERKEN NIET ! !

SOWIESO NIET . . .

BIJ DE KWETSBARE OUDEREN WIENS IMMUUNSYSTEEM

DOOR OUDERDOM EN ONDERLIGGENDE KWALEN IS AANGETAST ! ! !

 

HETGEEN DE VACCIN FABRIKANTEN

ZELF

MEERDERE MALEN HEBBEN AAN / TOE GEGEVEN ! ! ! !

 

DAT DE VACCINS BIJ AL DIE OVERIGEN WEL ZOUDEN WERKEN

VALT SIMPELWEG NOOIT TE BEWIJZEN . . .

 

DOORDAT AL DIE OVERIGEN OOK

ZONDER VACCINATIE . . .

 

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDEN

VAN HET CORORNA VIRUS !

 

DE VACCINS HEBBEN ECHTER WEL BEWEZEN BIJWERKINGEN

WAARVAN ENKELE ZEER SCHADELIJK ZIJN ! !

1   O P   D E   1 0 . 0 0 0

MAG DAN WEINIG KLINKEN . . .

MAAR BLIJFT DESALNIETTEMIN EEN SLACHTOFFER

DAT VOORKOMEN HAD KUNNEN WORDEN !

 

ONDANKS DE CLAIM DAT DE VACCINS

" GOED GETEST "

WAREN . . .

 

BLEKEN ER ACHTERAF

STEEDS MEER BIJWERKINGEN BIJ TE KOMEN

WAARVAN SOMMIGE ERNSTIG !

 

WAT MET NAME DE

EXPERIMENTELE M-RNA VACCINS

OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN DOEN

BLIJFT VOORALSNOG EEN RAADSEL ! !

G E D R A G S M A N I P U L A T I E

DE GEDRAGSUNIT VAN DE RIVM

GAF OOK TE KENNEN

DAT STEEDS MINDER MENSEN ELKAAR OPZOEKEN !

A N T I   S O C I A L I S M E   E N

V E R V R E E M D I N G

MET ANDERE WOORDEN . . .

DAT DE BEVOLKING VAN ELKAAR VERVREEMD !

 

EEN PROCES DAT EIGENLIJK AL OP GANG KWAM

 TOEN DE ( R ) OVERHEID DE

AFSCHAFFING VAN DE VERZORGINGSSTAAT UITRIEP . . .

DAARBIJ HET BEGRIP

" Z E L F Z E D Z A A M H E I D "

 INTRODUCEERDE.

 

EIGENLIJK NOG DAARVOOR . . .

TOEN DE ( R ) OVERHEID INZETTE OP

G L O B A L I S M E

E N

P R I V A T I S E R I N G !

DAARBIJ STAATSBEDRIJVEN EN DIENSTEN IN DE UITVERKOOP DEED

MASSAONTSLAGEN - REORGANISATIES - MASSAONTSLAGEN

 

DE INTRODUCERING VAN HET BEGRIP

Z Z P ' E R

BURGERS DIE ELKAAR KAPOT CONCURREREN

OM IN HET LEVENSONDERHOUD VAN HET

E I G E N   G E Z I N

TE KUNNEN VOORZIEN !

 

ALLEMAAL FACTOREN DIE MEESPELEN

ALS HET EROM GAAT AAN TE KUNNEN TONEN DAT

S O C I A L I S M E   E N   K A P I T A L I S M E

N I E T

D O O R   É É N   D E U R   G A A N !

POLITICI SCHIJNEN DAT NIET TE WILLEN BEGRIJPEN

 

20211210 Corona Gedrag Resultaten Onderzoek Gedragsregels En Welbevinden RIVM
PDF – 131,1 KB 7 downloads

10-12-2021

V E R E N I G D   K O N I N K R I J K

 

C O R O N A   R E G E L S 

V O O R   H E T   G E W O N E   V O L K

 

C O R O N A   F E E S T J E S

V O O R   D E   H O G E   H E R E N !

 

COMMOTIE

RONDOM EEN KERST BORREL . . .

 

EEN FEESTJE IN STRIJDT MET DE CORONA REGELS

WOORDVOERSTER

ALEGRA STRATTON

ONTSLAGEN !

 


09-12-2021

V A C C I N A T I E

P L I C H T

O O S T E N R I J K

VANAF

01-02-2022

DIENT IEDEREEN VANAF 14 JAAR

ZICH VERPLICHT TE LATEN VACCINEREN !

WEIGERAARS RISKEREN EEN BOETE VAN 3.600 EURO ! !

 

VERPLICHTE VACCINATIE

VOOR EEN GRIEPACHTIG VIRUSJE

WAAR NOG GEEN 2 PROCENT VAN DE BEVOLKING

LAST VAN HEEFT \ ZOU KUNNEN HEBBEN . . .

 

HEEFT WEINIG WEG VAN EEN VRIJE DEMOCRATIE

MET HET RECHT OP ZELFBESCHIKKING VAN LIJF EN LEDEN . . .

 

EERDER VAN EEN FASCISTISCHE DICTATUUR

DIE BIJ GEBOORTE ELK MENS ALS BEZIT OPEIST !

 

MENSEN MET SCHULD

ZOU JE EVENTUEEL NOG ALS WERKSLAAF KUNNEN OPEISEN

IN IEDER GEVAL TOT DE SCHULD IS AFBETAALD !

 

MAAR IEMAND DIE GEEN SCHULDEN HEEFT . . .

KUN JE OOK NIET DWINGEN !

 


08-12-2021

M E E R D E R H E I D

T E G E N

V A C C I N A T I E P L I C H T

 

TOPPEN

AANTAL BESMETTINGEN . . .

 

NOTABENE

MET HOGE VACCINATIEGRAAD . . .

( RUIM 84 PROCENT )

HOGER !

 

DAN TOPPEN VAN

AANTAL BESMETTINGEN

ZONDER

VACCINATIEGRAAD ? ! ?

 

WAT WIL DAT NOU PRECIES ZEGGEN ?

 

LAAT HET DENKEN NIET AAN ANDEREN OVER !

TREK ZELF UW EIGEN CONCLUSIES !

 


07-11-2021

A F S C H A L I N G

R E G U L I E R E   Z O R G

P A K T   D E S A S T R E U S   U I T

21 ZIEKENHUIZEN

GEVEN AAN NIET EENS MEER

KRITIEKE ZORG BINNEN 6 WEKEN TE KUNNEN LEVEREN

LANGERE WACHTTIJDEN VOOR OPERATIES

 

41 ZIEKENHUIZEN

LEVEREN ZELFS AL HELEMAAL GEEN PLANBARE ZORG MEER

 

DE LEVENSJAREN VAN DE ÉÉN WORDEN INGEROLEN

VOOR DE LEVENSJAREN VAN EEN ANDER . . .

 

DAT HEEFT WEINIG MEER MET ZORG TE MAKEN !

 


05-12-2021

P O L I T I E K   C O R O N A   B E L E I D

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1863395754/gezinsdrama-duitsland-gezin-met-drie-kinderen-dood-gevonden-in-woning

O M   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E

D R I J F T   M E N I G E E N   T O T

W A A N Z I N

HET IS DIEP TREURIG

DAT MENSEN DIE DIE HUN GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN

MET DE RUG TEGEN DE MUUR WORDEN GEDREVEN . . .

 

GEEN ANDERE UITWEG MEER ZIEN

DAN HET GEHELE GEZIN OP TE OFFEREN . . .

 

OMDAT HEN EEN NORMAAL LEVEN

ONMOGELIJK WORDT GEMAAKT !

 

DIT DRAMA

IS NIET ALLEEN DE SCHULD VAN DE POLITIEK . . .

MAAR VAN IEDEREEN DIE DIT

ACHTERLIJKE POLITIEK GEMOTIVEERDE

CORONA BELEID

STEUNT ! !

 

ONWETENDHEID IS GEEN EXCUUS ! ! !

 

BUURTBEWONERS CLAIMEN EEN SCHOT TE HEBBEN GEHOORD

https://m.limburger.nl/cnt/dmf20211205_94927978

ÉÉN SCHOT ?

VIJF SLACHTOFFERS ? ! ?

 

RAAR MAAR WAAR . . .

ZO STAAT HET IN IEDER GEVAL GEDRUKT !

 


07-12-2021

Z I E K E N H U I Z E N

K U N N E N   G E E N   K R I T I E K E   Z O R G

M E E R   L E V E R E N

 

WIE BEPAALT

WIE MOET STERVEN OPDAT EEN ANDER KAN LEVEN ?

 

AFSCHALING VAN DE GEZONDHEIDSZORG . . .

KOST MENSENLEVENS !

IS

ASOCIAAL ! !

 

NET ZO ASOCIAAL ZO NIET ASOCIALER . . .

ALS DE DECENNIA LANGE BEZUINIGINGEN IN DE ZORG !

 

ZEKER ALS JE BESEFT

DAT MEN HAD KUNNEN WETEN

DAT DE BABYBOOM GENERATIE

1945 - 1955

 

VANDAAG DE DAG

EEN ZODANIGE LEEFTIJD HEEFT BEREIKT

DAT ZIJ AFHANKELIJK IS VAN DE GEZONDHEIDSZORG !

 


06-12-2021

J O N G E R E N   H E R S T E L L E N

V A N   B I J W E R K I N G   V A C C I N A T I E

HERINNERT U ZICH NOG

DAT MEN CLAIMDE DAT DE VACCINS VEILIG ZOUDEN ZIJN ?

TERWIJL KEER OP KEER BLIJKT

DAT DIE VACCINS STEEDS MEER BIJWERKINGEN VERTONEN ? ! ?

 

ANAFALACTISCHE SHOCK

ALLERGISCHE REACTIE OP STOFFEN IN HET VACCIN

( PFIZER/BIONTECH VACCIN )

( MODERNA VACCIN )

https://venticare.nl/nieuws/anafylactische-reactie-zeldzaam-na-coronavaccinatie.html

 

GUILLAIN-BARRÉ SYNDROOM

( JANSSEN VACCIN )

HET AFWEERSYSTEEM BESCHADIGT DE EIGEN ZENUWCELLEN

KLACHTEN

PIJN - GEVOELLOOSHEID - SPIERZWAKTE - VERLAMMING

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/07/22/guillain-barre-syndroom-zeer-zeldzame-bijwerking-van-coronavaccin-janssen

 

MYOCARDITIS EN PERICARDITIS

ONTSTEKINGEN AAN DE HARTSPIER EN HET HARTZAKJE

( PFIZER ( COMIRNATY VACCIN )) - ( MODERNA ( SPIKEVAX  VACCIN ))

BEIDE M-RNA VACCINS

KLACHTEN

BENAUWDHEID - HARTKLOPPINGEN - PIJN OP DE BORST

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/zeer-zeldzame-hartontstekingen-kunnen-voorkomen-na-een-prik-met-pfizer-en-moderna

 

TROMBOSE EN TROMBOCYTOPENIE

BLOEDPROPPEN EN TEKORT AAN BLOEDPLAATJES

( ASTRAZENECA ( VAXZEVRIA VACCIN ))

https://corona.nhg.org/covid19-vaccinatie/vaccins-covid-19-vaccinatie/

( JANSSEN VACCIN )

https://www.trombosestichting.nl/nieuws/algemeen/vragen-over-de-coronavaccins-en-trombose/

( ASTRAZENECA ( VAXZEVRIA VACCIN ))

( PFIZER/BIONTACH ( COMIRNAY VACCIN ))

( MODERNA VACCIN )

03-05-2021 https://www.pw.nl/nieuws/bijna-400-meldingen-trombose-en-embolieen-na-vaccinatie

 

OM ER ENKELE BIJ NAAM TE NOEMEN . . .

 

HET EMA EN HET CBG

BLIJVEN ECHTER BIJ HUN STELLING

DE " VOORDELEN "

ZOUDEN OPWEGEN TEGEN

DE NADELEN ? ! ?

 

VOORDELEN

NIET NIET BEWEZEN KUNNEN WORDEN . . .

 

OMDAT 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN

LAST VAN HET CORONA VIRUS ONDERVINDT . . .

 

TERWIJL DE NADELEN

DUIDELIJK ZICHTBAAR AANWEZIG ZIJN !

 

FEIT:

DE CLAIM

DAT VACCINS VEILIG ZOUDEN ZIJN

WAS DUIDELIJK GELOGEN !

 

WAAR HEEFT DAT

SATANSGEBROED

NOG MEER OVER GELOGEN ?

 


06-12-2021

O N L I N E   D A T A B A S E S

IK BEN ALTIJD AL TEGEN ONLINE DATABASES GEWEEST

E P D

( ELEKTRONISCH PATIËNT DOSSIER )

E K D

( ELEKTRONISCH KIND DOSSIER )

( GEGEVENSPARADIJS VOOR PEDOFIELEN )

 

ONLINE DATABASES

ZIJN OVER HET ALGEMEEN SLECHT BEVEILIGD

 

HET IS DAN OOK GEEN WONDER

DAT DE MEDIA REGELMATIG BERICHT OVER

GEHACKTE DATABASES

 

WAARBIJ TELKENS WEER

DE GEGEVENS VAN JOOST MAG WETEN HOEVEEL MENSEN

1.000-EN - 10.000-EN - 100.000-EN - MILJOENEN

UIT

ONLINE

KLANTEN - LEDEN - PATIËNTEN ETC.

BESTANDEN

OP STRAAT TERECHT KOMEN !

I D E N T I T E I T S D I E F S T A L

WAAR CRIMINELE ORGANISATIES ZICH TEGOED AAN DOEN

DOOR ZICH UIT TE GEVEN VOOR PERSONEN

WAARVAN ZIJ DE GEGEVENS HEBBEN BEMACHTIGD

 

ZEKER VAN DE WEBSITES VAN DE ( R ) OVEHEID

ZOU JE MOGEN VERWACHTEN

DAT ZE VOLDOENDE BESCHERMD ZOUDEN ZIJN

OPDAT HACKERS NIET IN DE GELEGENHEID WORDEN GESTELD

PERSOONLIJKE GEGEVENS TE STELEN

 

OOK HIER

LAAT DE ( R ) OVERHEID

HET DUS FALIKANT AFWETEN !

 

IN DIT GEVAL

LIGGEN DE GEGEVENS VAN ZO'N SLORDIGE

6 1/2 MILJOEN MENSEN

DIE CONTACT HEBBEN GEHAD MET DE GGD

OP STRAAT !

 


06-12-2021

O N G E V A C C I N E E R D E N

U I T G E S L O T E N

V A N   D E E L   S A M E N L E V I N G

EN DAT ALLES VANWEGE EEN

GRIEP ACHTIG VIRUS

EEN VIRUS WAARVAN DE WETENS CHAPPERS

DIVERSE MALEN HEBBEN GECLAIMD

DAT WE DAAR NOOIT MEER

MAAR DAN OOK ECHT NOOIT MEER

VANAF KOMEN .

 

NET ZOALS VAN AL DIE TALLOZE INFLUENZA GRIEPVARIANTEN

VIRUSSEN WAARMEE WE HEBBEN LEREN LEVEN !

 

EEN VERHAAL OVER

DISCRIMINATIE - FASCISME - MACHTSMISBRUIK

UITSLUITING EN TWEEDELING

BINNEN DE

SS AMEN LEVING !

 

MET DE NADRUK OP

SS

 


03-12-2021

G E E S T E L I J K   V E R Z O R G E R S

Z I E N   W E R K D R U K   T O E N E M E N

D O O R   C O R O N A :

" M E N S E N   S T E R V E N   H E E L   S N E L "

https://nos.nl/artikel/2408067-geestelijk-verzorgers-zien-werkdruk-toenemen-door-corona-mensen-sterven-heel-snel

S  T E R V E N   V A N   O U D E R D O M

O U D E R D O M

CITAAT: "Geestelijk verzorgers in verpleeghuizen, zorgcentra en ziekenhuizen ervaren extra drukte doordat weer MEER MENSEN OVERLIJDEN door corona."

O V E R L I J D E N   D O O R   C O R O N A ?

IS DAT NIET ERG KORT DOOR DE BOCHT ?

 

IN DE 1E PLAATS

HANDELT HET VAAK OM MENSEN

DIE INMIDDELS EEN ZODANIGE LEEFTIJD HEBEN BEREIKT . . .

" B A B Y B O O M   G E N E R A T I E "

DAT ZIJ OOK

ZONDER CORONA

AL MET ÉÉN BEEN IN HET GRAF STAAN . . .

HET HANDELT OM EEN GEHEEL NATUURLIJK VERSCHIJNSEL !

C O R O N A   V I R U S

V E R S U S

C O R O N A   B E L E I D

IN DE 2E PLAATS STERVEN DEZE MENSEN

NIET

DOOR HET CORONA VIRUS

MAAR

DOOR HET CORONA BELEID !

 

CITAAT: "Ze moeten niet alleen mensen op hun sterfbed bijstaan; ook zieken, kwetsbare en eenzame ouderen en zorgpersoneel hebben MEER BEHOEFTE AAN GEESTELIJKE ONDERSTEUNING, ziet de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)."

 

VEEL OUDEREN LEVEN IN EEN AFGEZONDERDE OMGEVING

ZIJN EENZAAM

KRIJGEN NAUWELIJKS OF ZELFS HELEMAAL GEEN

BEZOEK !

 

TERWIJL VRIJWILLIGERS

NIET MEER VOOR DE BENODIGDE AFLEIDING KUNNEN ZORGEN

OMSDAT ZIJ NIET MEER WELKOM ZIJN

EEN MAATREGEL DIE HET BESMETTINGSRISICO MOET BEPERKEN !

 

VEEL OUDEREN

ZIEN HET LEVEN DERHALVE NIET MEER ZITTEN !

ZO OOK MIJN VADER ( 85 )

 

AL MOET IK TOEGEVEN

DAT DAAR OOK ANDERE ZAKEN EEN ROL BIJ SPEELDEN

WAARONDER HET PLATSPUITEN MET

ANTIPSYCHOTICA - KALMERINGSMIDDELLEN - SLAAPMIDDELEN

OM ZIJN ONRUST WEG TE NEMEN !

 

ONRUST

ONTSTAAN VANWEGE HET GEMIS VAN ZIJN FAMILIE ! !

DIE VANWEGE HET CORONA BELEID

NIET MEER OP BEZOEK MOCHTEN KOMEN

 

PLATGESPOTEN

OMDAT ZIJN ONRUST

OP DE OVERIGE BEWONERS OVER KUNNEN SLAAN ! ! !

O N Z I C H T B A R E   S L A C H T O F F E R S

V A N   H E T   C O R O N A   B E L E I D

ENFIN...

DIT SOORT OUDEREN GEVEN HET OP DEN DUUR OP !

 

VOOR HEN HOEFT HET LEVEN NIET MEER

ALS HET ZO MOET

ZOALS HET ER NU AAN TOE GAAT ! !

 

VEEL JONGEREN

DENKEN ER OVERIGENS NET ZO OVER . . .

 

HET AANTAL ZELFMOORDEN

ONDER JONGEREN . . .

IS DAN OOK TIJDENS HET CORONA BELEID

STERK GESTEGEN !

18-08-2021 https://www.gelderlander.nl/binnenland/zorgelijke-stijging-van-aantal-zelfmoorden-onder-twintigers-er-is-iets-aan-de-hand~a8fab429/

P R O P A G A N D A   M E D I A

ZIJNDE AL DIE NIEUWS BRONNEN DIE ERVOOR ZORG DRAGEN

DAT ALLE NEGATIEVE INVLOEDEN

VAN HET POLITIEK BELEID . . .

ZOGENAAMD ALLEMAAL WEL MEE ZOUDEN VALLEN !

 

NIEUWSBRONNEN

ALS HET CBS - DE GGD'S - HET RIVM - HET OMT . . .

DIE ONDERDEEL VORMEN VAN DE ( R ) OVERHEID ZELF

22-01-2021 https://nos.nl/artikel/2365475-meer-thuis-en-vaker-alleen-door-corona-maar-niet-meer-zelfdoding

M E E R   P S Y C H I S C H E   K L A C H T E N

M A A R   N I E T   M E E R

Z E L F D O D I N G E N

23-01-2021 https://www.ggznieuws.nl/meer-psychische-klachten-door-corona-maar-niet-meer-zelfdodingen/

21-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5226486/zelfdoding-suicide-2020-cbs-113-corona-pandemie-coronacrisis

JEUGDHULP EN SPOEDARTSEN

DENKEN DAAR ECHTER ANDERS OVER !

Z E L F M O O R D

H E T   T O P J E   V A N   D E   I J S B E R G

20-01-2021 https://www.ad.nl/binnenland/jeugdhulp-ziet-een-toename-van-suicidaal-gedrag-en-eetstoornissen-door-coronaregels~a65786a2/

S P O E D E I S E N D E   H U L P A R T S

Z I E T   M E E R   J O N G E R E N   D I E

H E T   N I E T   M E E R   Z I E N   Z I T T E N :

" E R   I S   V E E L   V E R B O R G E N   L E E D "

01-12-2020 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/arts-ziet-meer-jongeren-die-het-door-corona-niet-meer-zien-zitten-op-spoedeisende-hulp-er-is-veel/

M E E R   K I N D E R E N

I N   H E T   Z I E K E N H U I S

N A   Z E L F M O O R D P O G I N G

D O O R   C O R O N A   C R I S I S :

 " H E T   W O R D T   S T E E D S   E R G E R "

OP DE INTENSIVE CARE VAN DE ZIEKENHUIZEN

LIGT HET VOL MET KINDEREN

DIE EEN POGING TOT ZELFMOORD HEBBEN GEDAAN !

 

LIGGEN DAAR DUS NIET VANWEGE HET CORONA VIRUS

MAAR VANWEGE HET CORONA BELEID !

18-01-2021 https://www.ad.nl/tiel/meer-kinderen-in-ziekenhuis-na-zelfmoordpoging-door-coronacrisis-het-wordt-steeds-erger~a339c4f6/

 

LAAT DAT GEGEVEN GOED TOT U DOORDRINGEN

WANNEER U BESLUIT

HET CORONA BELEID VAN  DE ( R ) OVERHEID

VERDER TE STEUNEN !

 

JONGEREN DIE IN HUN VRIJHEID WORDEN BELEMMERD

RAKEN GEFRUSTREERD EN GESTREST EN WORDEN ONRUSTIG

DAT WORDT DOOR DE OUDERS VAAK ALS LASTIG ERVAREN

 

OUDERS BEGRIJPEN DAT NIET

MISHANDELEN HUN KINDEREN IN EEN EEN POGING

OM ZE WEER RUSTIG TE KRIJGEN

SCHIJNEN NIET DOOR TE HEBBEN

DAT DAAR EEN AVERECHTSE WERKING VAN UIT GAAT

 

JONGEREN WORDEN ZO JUIST STEEDS OPSTANDIGER

BEGINNEN HUN OUDERS ZELFS TE HATEN

 

JE MOET DE OORZAAK WEGNEMEN

DE OORZAAK ZIJNDE HET CORONA BELEID

VAN DE ( R ) OVERHEID

 

BETER IS HET OM DE ( R ) OVERHEID AF TE ZETTEN

ALS ZIJNDE DE VEROORZAKER VAN AL DIE PROBLEMEN

P O L I T I C I

E E N   B E N D E   M A L L O T E N

DIE EEN BELEID VOEREN

TERWIJL ZE EIGENLIJK NERGENS

VERSTAND VAN SCHIJNEN TE HEBBEN !

 

DAARBIJ

"TEN RADE GAAN"

BIJ DE FARMACEUTEN - HAAR LOBBYGROEPEN

EN ZOGENAAMDE DENKTANKS ! !

 

ALLEMAAL

IN HANDEN VAN

DAN WEL OPGEZET DOOR

DE

E L I T E   K L A S S E

HET IS DAN OOK GEEN WONDER

DAT DE ELITE KLASSE BIJ ELKE POLITIEKE VERANDERING

STEEDS RIJKER EN MACHTIGER WORDEN ! ! !

 

DAARBIJ STEEDS MEER INVLOED UITOEFENEN

OP DIE ZOGENAAMDE

" D E M O C R A T I E S "

DIE HEDEN TEN DAGE DE ILLUSIE WEKKEN . . .

DAT HET VOLK OOK MAAR IETS TE ZEGGEN HEEFT

BIJ HET TE VOEREN BELEID ! ! ! !

 

DESALNIETTEMIN DE WERELD

LANGZAAM MAAR ZEKER IN CHAOS STORTEN !

 

HET ERGSTE IS TOCH WEL

DAT ZIJ DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HUN EIGEN DADEN

OP LAFFE WIJZE OP ANDEREN AFSCHUIVEN ! !

 

IK ZAG DESTIJDS AL, EN NU NOG STEEDS

DAT DE WERELD STEEDS VERDER VERLOEDERD . . .

 

DAT VOORHEEN ABNORMALE THEMA'S

TEGENWOORDIG STEEDS NORMALER WORDEN ? ! ?

 

DAT DE CRIMINALITEIT

STEEDS MEER DE OVERHAND NEEMT

EN INMIDDELS DIEP IN DE SAMENLEVING VERANKERT ZIT ! ! !

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning/invloed-van-ondermijnende-criminaliteit-op-samenleving

17-03-2018 https://www.ed.nl/eindhoven/criminaliteit-in-zuidoost-brabant-runnen-criminelen-winkels-in-onze-dorpen-of-infiltreren-ze-in-de-politiek~abce529a/

29-08-2018 https://www.raadvanstate.nl/@113263/w16-18-0272-ii-vo/

I N F L U E N Z A   E N   C O R O N A

BEIDEN BEHOREN ZIJ TOT DE RNA VIRUSSEN

DE VERSCHIJNSELEN ZIJN EVENEENS NAGENOEG HETZELFDE

BEIDEN VEROORZAKEN LONGONTSTEKINGEN

 

( EIGENLIJK IS DAT EEN ONJUISTE BEREDENERING

DE VIRUSSEN VEROORZAKEN IRRITATIE

EN DE REACTIE VAN HET IMMUUNSYSTEEM DAAROP

KAN ONTSTEKINGEN VEROORZAKEN )

 

DAT GAAT OOK OP VOOR VACCINS . . .

LICHAAMSVREEMDE STOFFEN

DIE IN EEN LICHAM WORDEN GESPOTEN

EN VOOR IRRITATIE ZORGEN

WAAROP HET IMMUUNSYSTEEM REAGEERT

 

VANDAAR MIJN PLEIDOOI

OM HET CORONA VIRUS TE ACCEPTEREN

ZOALS HET INFLUENZA GRIEP VIRUS IS GEACCEPTEERD

 

JE KOMT ER NOOIT MEER VANAF

VEEL WETENSCHAPPERS ZIJN HET DAAR INMIDDELS OVER EENS

W E T E N S C H A P P E R S :

C O R O N A V I R U S

G A A T   N I E T   M E E R   W E G

27-02-2021 https://nos.nl/artikel/2370489-wetenschappers-coronavirus-gaat-niet-meer-weg

W H O :

C O R O N A V I R U S

M I S S C H I E N   N O O I T   M E E R   W E G

CITAAT: "'We verwachten dat HET VIRUS BLIJFT CIRCULEREN en dat het over een paar jaar ÉÉN VAN DE NORMALE GRIEPZIEKTES ZAL WORDEN', zegt Marion Koopmans, hoogleraar Virologie aan het Erasmus MC en adviseur van de WHO. 'Dat zal gebeuren als de immuniteit hoger zal worden en wanneer je kunt vaccineren.'"

 

OPMERKING: GEWONE GRIEPVIRUSSEN ! ! !

 

"'Dat zal gebeuren als de immuniteit hoger zal worden en wanneer je kunt vaccineren.' "

 

OPMERKING: IMMUNITEIT OKÉ

MAAR DAT IMMUNITEIT ALLEEN VERKREGEN KAN WORDEN

WANNEER MEN ZICH LAAT VACCINEREN

IS EEN

ORDINAIRE LEUGEN !

 

RUIM 98 PROCENT VAN DE BEVOLKING

VERKRIJGT SOWIESO OOK ZONDER VACCINATIES . . .

NATUURLIJKE IMMUNITEIT ! !

DIE WERKT BOVENDIEN VEEL LANGER DOOR ! ! !

14-05-2020 https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10410528/who-coronavirus-misschien-nooit-meer-weg

 

LAAT HET VIRUS DAAROM EENS GOED UITRAZEN . . .

ZODAT IEDEREEN NATUURLIJKE IMMUNITEIT

OP KAN BOUWEN TEGEN HET VIRUS ! !

 

HET EIGEN IMMUUNSYSTEEM

WERKT BIJ GEZONDE MENSEN BETER DAN ZO'N VACCIN

 

VACCINS WAARVAN MEN

CLAIMT

DAT DIE ZOUDEN WERKEN !

 

EEN CLAIM DIE NOOIT TE BEWIJZEN VALT !

MAAR OM DIEZELFDE REDEN

OOK NIET KAN WORDEN WEERLEGD . . .

ZONDER ONAFHANKELIJK WETENSCHAPELIJK ONDERZOEK ! !

VANDAAR DAT MEN ZO'N CLAIM ÜBERHAUPT DURFT TE MAKEN ! ! !

 

DIE REDEN ZIJNDE . . .

DAT RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCIN

AMPER TOT GEEN LAST

VAN HET VIRUS ONDERVINDT ! ! ! !

 

BIJ DE OORSPRONKELIJKE DOELGROEP

DE KWETSBARE OUDEREN

WERKEN DIE VACCINS SOWIESO AL NIET !

HUN IMMUUNSYSTEEM

FUNCTIONEERT IMMERS NIET GOED MEER ! !

 

OM NOU TE STELLEN DAT GEZONDE MENSEN

ZICH MOETEN LATEN VACCINEREN . . .

OM ZODOENDE GROEPSIMMUNITEIT TE BEWERKSTELLIGEN

IS VOLKOMEN ABSURD ! !

 

DE ( R ) OVERHEID HEEFT MIJNS INZIENS

ZELFS VEEL TIJD VERLOREN MET HAAR LOCKDOWNS

EN OVERIGE CORONA MAATREGELEN . . .

 

MAATREGELEN DIE DE OPBOUW VAN NATUURLIJKE IMMUNITEIT

AL DIE TIJD JUIST HEBBEN VERHINDERD !

 

DE ENIGEN

DIE ZICHTBAAR HEBBEN GEPROFITEERD

VAN  HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID:

 

1. DE FABRIKANTEN VAN VACCINS

WAARVAN NIET TE BEWIJZEN VALT DAT ZE ÜBERHAUPT WERKEN

 

2. DE FABRIKANTEN VAN WAARDELOZE MONDKAPJES

DIE ONGESCHIKT ZIJN OM VIRUSSEN TEGEN TE HOUDEN

DERHALVE HOOGUIT SCHIJNVEILIGHEID BIEDEN

 

MONDKAPJES DIE BOVENDIEN ZIEK MAKEN

DOORDAT BACTERIËN ZICH IN HET MASKER NESTELEN

DIE DE DRAGER VAN HET MONDKAPJE DAN WEER INADEMT

 

3. DE FABRIKANTEN VAN ZINLOZE TESTS

DIE NIET GESCHIKT ZIJN

OM ER BESMETTELIJKHEID MEE TE METEN

 

OP ZICH EEN ZINLOOS BELEID

DAT ONNODIG SLACHTOFERS MAAKT

ONDER JONG ZOWEL ALS OUD VANWEGE DE DECENIA LANGE BEZUINIGINGEN OP DE GEZONDHEIDSZORG EN OUDERENZORG . . .

DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG . . .

EN HET TOEGENOMEN AANTAL ZELFMOORDEN

DAN WEL POGINGEN DAARTOE

NIET TE VERGETEN !

 

EEN BELEID DAT BOVENDIEN

ONNODIG VEEL EXTRA AFVAL CREËERT

HETGEEN DESASTREUS IS VOOR HET MILIEU ! !

ETC.

 


01-12-2021

V A C C I N A T I E   P L I C H T

  N E D E R L A N D

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5271010/vaccinatieplicht-corona-2g-vaccineren-covid-verplichting-dwang

" N I E T   A A N   D E   O R D E

M A A R   O O K   N I E T   U I T G E S L O T E N "

"Zelfs de meest verstokte pro-vaccinatiepartijen in Den Haag willen daar niet aan."

MARK RUTTE MEENT ECHTER DAT JE NIETS UIT KUNT SLUITEN

 

CITAAT: "Voor MILITAIREN bestaat er al WEL een vaccinatieplicht, voor gewone BURGERS ( NOG )  NIET."

 

MEN HOEFT DAARVOOR ALLEEN DE WET EVEN AAN TE PASSEN

 

SORRY

MA

MOCHT JE DIT LEZEN . . .

 

WEET DAN DAT WANNER DIE

VACCINATIEPLICHT

ER DOOR WORDT GEDRUKT . . .

IK MIJ GENOODZAAKT ZIE MIJN BELOFTE TE BREKEN !

DE BELOFTE ZIJNDE

DAT IK MIJN DOOD NOG ÉÉN JAAR ZOU UITSTELLEN

VANWEGE HET OVERLIJDEN VAN ONS PA IN JANUARI VAN DIT JAAR

 

SINDS DE DOOD VAN MIJN VROUW

ZIJN INMIDDELS 4 JAAR EN 1 MAAND VERSTREKEN

 

DE GRAFRECHTEN VERLOPEN GESTAAG VERDER

MIJN ZELFONTWORPEN GRAFSTEEN

STAAT NOG STEEDS BIJ DE NATUURSTEEN FABRIKANT

TE WACHTEN

OP DE GRAVERING VAN DE DATUM VAN MIJN OVERLIJDEN

 

IK HEB AL GENOEG PROBLEMEN

MET HET VERWERKEN VAN HET VERKLIES VAN MIJN VROUW

 

EN DIE

HYPOCRIETE HUFTERS

IN DEN HAAG . . .

 

MAKEN MIJ HET LEVEN OOK NIET ECHT GEMAKKELIJKER

MET DAT SCHURFTIGE CORONA BELEID . . .

 

VANWEGE ZO'N SIMPEL GRIEP ACHTIG VIRUSJE

WAAR AMPER IEMAND LAST VAN HEEFT

 

EERDER ONDRAAGLIJKER

MET DIE MONDKAPJES VERPLICHTING !

 

IK WORDT GEDISCRIMINEERD

BUITENGESLOTEN

VAN DE

SS AMEN LEVING

 

SS AMEN LEVING

FASCISME

SCHULDENMAATSCHAPPIJ

SLAVERNIJ

 

DAAR PAS IK VOOR !

 

DIT

ACHTERLIJKE

RAS

 

( UITZONDERINGEN DAAR GELATEN . . .

DIEGENEN DIE NET ALS IK LIJDEN ONDER HET BELEID

WENS IK VEEL GELUK ! )

 

EEN IEDER DIE HET BELEID STEUNT

VERDIENT DATGENE WAT OP HEN AFKOMT !

 


30-11-2021

N O S

K A N   N I E T   R E K E N E N

DE NOS CLAIMT DAT ER DE AFGELOPEN WEEK

155.000

POSITIEVE CORONA TESTS WAREN

TEGEN

154.000 

DE WEEK DAAR VOOR

 

155.000

ZOU DUS VOLGENS DE NOS

IETS MINDER ZIJN

DAN 154.000 ? ! ?

 

WAT HEBBEN DIE JOKERS DIE BIJ DE NOS WERKEN

AL DIE TIJD OP SCHOOL UITGEVRETEN ?

 


30-11-2021

B E Z O R G D E

V A C C I N   F A B R I K A N T E N

DE BESTAANDE VACCINS ZOUDEN 

MINDER EFECTIEF ZIJN TEGEN DE NIEUWE OMIKROM MUTATIE

 

OPMERKING:  WAREN DIE VACCINS DAN WEL EFFECTIEF

TEGEN AL DIE VOORGAANDE CORONA MUTATIES ?

E E N   C L A I M   D I E

N O O I T

   T E   B E W I J Z E N   V A L T !

OF

KOMT DIE "BEZORGDHEID" SOMS VOORT UIT DE

A N G S T

DAT DIE

V A C C I N A T I E   L E U G E N

EINDELIJK

" D O O R G E P R I K T "

ZAL GAAN WORDEN ?

 

DAT ZOU KUNNEN BETEKENEN . . .

DAT ER EINDELIJK

LETTERLIJK DAN WEL FIGUURLIJK

KOPPEN GAAN ROLLEN !

 

9 CORONA MUTATIES . . .

BINNEN EEN TIJDSPANNE VAN SLECHTS ÉÉN JAAR . . .

IS OP ZICH AL

 EEN MERKWAARDIG FENOMEEN ! !

 

HET ZOU EROP KUNNEN DUIDEN DAT DIE CORONA MAATREGELEN

DIE ZOWAT GELIJKTIJDIG . . .

DUS OP GLOBALE SCHAAL WERDEN INGEVOERD

NIET HEBBEN GEHOLPEN ! ! !

 

ZO'N GLOBAAL BELEID

KRIJG JE NORMALERWIJZE NIET ZO SNEL VOOR ELKAAR

TENZIJ DAAR LANGE TIJD AAN

VOORBEREIDING

AAN VOORAF IS GEGAAN

 

EN DAT DIT GLOBALE BELEID HET CORONA VIRUS

JUIST HEEFT LATEN ESCALEREN . . .

 

BOVEBNDIEN DAT AL DIE

POLITICI . . .

GEZONDHEIDSWAAKHONDEN . . .

VACCINFABRIKANTEN . . .

 EN AANHANG . . .

G E N O C I D E   /   M A S S A M O O R D 

TE VERWIJTEN VALT !

( BELANGEN VERSTRENGELING

ZOWEL OP FINANCIËEL GEBIED

ALS OP HET GEBIED VAN MACHTSMISBRUIK )

 

ZEKER ALS JE BESEFT HOEVEEL MACHT HET

DEMISSIONAIRE KABINET

VAN MARK RUTTE

HEEFT UITGEOEFEND

OM DAT ZINLOZE CORONA BELEID ER DOORHEEN TE DRUKKEN

O N G E S C H I K T E   C O R O N A   T E S T S

CORONA TESTS

DIE ONGESCHIKT ZIJN

OM ER BESMETTINGEN MEE TE METEN . . .

N I E T   W E R K E N D E   V A C C I N S

VACCINATIES

WAARVAN REEDS ENKELE MALEN IS TOEGEGEVEN

DAT DIE NIET WERKEN BIJ DE KWETSBARE DOELGROEP OUDEREN !

E M O T I O N E L E   C H A N T A G E

SINDS DIE LEUGEN IS DOORGEPRIKT

HEEFT MEN HET VERHAAL ZODANIG AANGEPAST

DAT GEZONDE MENSEN ZICH MAAR UIT

N A A S T E N L I E F D E

MOETEN LATEN INJECTEREN

OM DIE KWETSBARE OUDEREN TE BESCHERMEN

 

NOTABENE

IN EEN LIBERAAL KAPITALISTISCHE MAATSCHAPPIJ

WAAR IEDEREEN

ZOWEL MKB'ERS ALS ZZP'ERS

TEGEN ELKAAR WORDT OPGEHITST

ONDER DE BENAMING

C O N C U R R E N T I E

OM IN DE BEHOEFTES VAN HET EIGEN GEZIN

TE KUNNEN VOORZIEN ? ! ?

V A C C I N A T I E S

WAARVAN BOVENDIEN NOOIT TE BEWEZEN VALT

OF DIE AL DAN NIET WERKEN BIJ DE REST VAN DE BEVOLKING . . .

 

AANGEZIEN RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

ZONDER VACCINATIE

IMMERS AL WEINIG OF NIETS MERKT VAN HET CORONA VIRUS !

M O N D K A P J E S

DIE NAUWELIJKS TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN

HETGEEN HERHAALDELIJK IS AANGEGEVEN

ZOWEL DOOR HET OMT

ALSOOK HUGO DE JONGE ZELF

H E R S T E L   -   T E S T   -   V A C C I N A T I E

" B E W I J Z E N "

DIE SLECHTS SCHIJNVEILIGHEID BIEDEN . . .

IN ALLE 3 DE GEVALLEN

KUNNEN MENSEN IMMERS NOG STEEDS BESMET RAKEN

EN DIE BESMETTING DOORGEVEN AAN ANDEREN ETC. 

 

ENFIN . . ..

IK KAN ME DERHALVE GOED INDENKEN DAT

POLITICI - GEZONDHEIDSWAAKHODNEN - VACCINFABRIKANTEN

O N G E R U S T

BEGINNEN TE WORDEN . . .

 

ZEKER WANNEER STEEDS MEERE MENSEN TOT HET BESEF KOMEN

DAT DIE MAATREGELEN NIET IN STAAT WAREN

OM HET CORONA VIRUS TOT STAAN TE BRENGEN !

 

WAT OVERIGENS NIET ZO VERWONDERLIJK IS

AANGEZIEN DAT OOK MISLUKTE BIJ

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN !

 

MAATREGELEN DIE NAUWELIJKS EEN

TOEGEVOEGDE WAARDE

HEBBEN GEHAD . . .

 

JARENLANGE OPOFFERINGEN

VOOR NIETS !

 

GEVACCINEERDEN RAKEN IMMERS NOG STEEDS BESMET ! !

 

EN GEVEN DIE BESMETTING NET ZO GEMAKKELIJK DOOR

ALS NIET GEVACINEERDEN ! ! !

 

ER BESTAAT SOWIESO GEEN ENKEL CONCREET BEWIJS

DAT VACCINS ÜBERHAUPT HEBBEN GEWERKT !

 

IN DE REGEL GING ZO'N 10 - 15 JAAR AAN ONDERZOEK VOORAF

AAN DE INVOERING VAN DIT SOORT

W O N D E R M I D D E L T J E S

INTUSSEN

WAREN DE VIRUSSEN ALLANG WEER OP HUN RETOUR

DANKZIJ BETERE HYGIËNE

GEZOND VOEDSEL EN SCHOON DRINKWATER

V I T A M I N E S

WERDEN IN DE LOOP DER TIJD UIT DE VOEDING GEHAALD

OP CHEMISCHE NAGEMAAKT EN IN SUPPLEMENTEN GESTOPT . . .

WAARDOOR EEN NIEUW VERDIENMODEL ONTSTOND !

 

IN DE LOOP DER JAREN

IS DE KWALITEIT VAN HET VOEDSEL

LANGZAAM MAAR ZEKER VERSLECHTERD

TEVEEL VET - TEVEEL ZOET - TEVEEL ZOUT

DAT MAAKT HET OOK VOOR HET

IMMUUNSYSTEEM

MOEILIJKER HAAR TAAK NAAR BEHOREN UIT TE VOEREN

 

 ( OVERWERKT

ZULLEN WE MAAR ZEGGEN )

 

ENFIN . . .

TERUG NAAR DE WONDERMIDDELTJES EN

H E T   V A L S E   G E L O O F

WAAR MEDICIJN- EN VACCIN FABRIKANTEN

JARENLANG VERMOGENS AAN HEBBEN VERDIEND !

 

AANGEZIEN RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIES

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS HEEFT ! !

 

DANKZIJ HET CORONA BELEID

LOPEN NU NIET ALLEEN DE KWETSBARE OUDEREN GEVAAR . . .

 

( DE BEVOLKINGSGROEP WAARBIJ IS TOEGEGEVEN

DAT DE VACCINATIES NIET ZOUDEN WERKEN )

 

MAAR LOPEN NU OOK JONGEREN GEVAAR !

ZOWEL VANWEGE DE VELE CORONA MUTATIES . . .

ALSOOK VANWEGE DE BIJWERKINGEN VAN DE VACCINATIES ! !

1   O P   D E   1 0 . 0 0 0

V A C C I N A T I E   S L A C H T O F F E R S

ZO WORDT GECLAIMD . . .

 

DAT LIJKT OP HET EERSTE GEZICHT WEINIG

MAAR ALS WE NAAR HET TOTALE PLAATJE KIJKEN . . .

 

DAT AANTAL GELDT OVERIGENS VOOR ELKE

AFZONDERLIJKE BIJWERKING . . .

 

BOVENDIEN

OP EEN TOTAAL VAN 7,753 MILJARD MENSEN OP DE WERELD

( WANNEER IEDEREEN GEVACCINEERD ZOU ZIJN )

7 753 000 000 : 10 000 = 755 300

 

775 300

ONNODIGE BOVENDIEN ONSCHULDIGE

VACCINATIE SLACHTOFFERS PER ERNSTIGE BIJWERKING

WEL TE VERSTAAN !

 

IN TOTAAL

SPREKEN WE OVER ENKELE MILJOENEN SLACHTOFFERS !

 

SLACHTOFFERS

NIET ZO ZEER IN DE ZIN VAN

OVERLIJDEN . . .

 

MAAR WEL IN DE ZIN VAN

GEEN NORMAAL LEVEN MEER KUNNEN LEIDEN !

 

TEL DAAR BIJ OP . . .

DE SLACHTOFFERS VEROORZAAKT DOOR DE AFSCHALING

VAN DE REGULIERE ZORG ! !

 

 EN DAN MAAR BLIJVEN ROEPEN. . .

DE VOORDELEN WEGEN OP TEGEN DE NADELEN

HET VOORDEEL IS FICTIEF . . .

DAT WIL ZEGGEN DAT HET NIET TE BEWIJZEN VALT !

 

DE NADELEN ZIJN MIDDELS DE BIJWERKINGEN . . .

ECHTER WEL AANTOONBAAR ! !

H E T   Z A L   J E   M A A R   O V E R K O M E N

O F     N O G   E R G E R

H E T   Z A L   J E   K I N D   M A A R   W E Z E N !

 

WORDT HET ZO ONDERHAND NIET EENS TIJD

DAT U UW OGEN OPENT VOOR DE HARDE REALITEIT ?

 

U SCHAADT NIET ALLEEN UZELF

MAAR OOK EEN ANDER !

 

DOOR IN HET SCHADELIJKE CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

EN DE WONDERMIDDELTJES VAN DE VACCIN FABRIKANTEN

 TE BLIJVEN GELOVEN !

 


30-11-2021

C O R O N A

G E L D W A A R D E   V E R M I N D E R I N G

5 , 6 P R O C E N T

INFLATIE

WIL EIGENLIJK NIETS ANDERS ZEGGEN DAN

GELDWAARDE VERMINDERING .

 

ENERZIJDS VANWEGE HET RENTEMECHANISME VAN DE BANKEN !

ANDERZIJDS VANWEGE HET CORONA BELEID ! !

 

DE LOCKDOWNS

HEBBEN PRODUCTIE FACILITEITEN OP EEN LAGER PITJE GEZET

DAN WEL VOLKOMEN STILGELEGD

 

NA VERLOOP VAN TIJD

STIJGT DE VRAAG NAAR PRODUCTEN

VERSLETEN PRODUCTEN MOETEN IMMERS WORDEN VERVANGEN

 

AANGEZIEN VEEL PRODUCTIE FACILITEITEN

OP EEN LAGER PITJE DRAAIEN DAN WEL STILLIGGEN

ZIJN GRONDSTOFTEKORTEN ONTSTAAN

 

WANNNEER TIJDENS DEZE TEKORTEN

DE VRAAG TOENEEMT . . .

 

STIJGT DE PRIJS VAN DE GRONDSTOFFEN

EN DAT ZORGT ER OP HAAR BEURT VOOR DAT PRODUCTEN

DIE VAN DIE GRONDSTOFFEN WORDEN GEMAAKT

EVENEENS DUURDER WORDEN !

 

DUS NIET ALLEEN DE FARMACEUTEN

PROTITEREN VAN HET CORONA BELEID

MAAR OOK DE FABRIKANTEN VAN LEVENSNOODZAKELIJKE

PRODUCTEN

 

TSA...

EN HOE DUURDER DE PRODUCTEN...

HOE MEER BTW OVER DIE PRODUCTEN MOET WORDEN BETAALD

DUS ZELFS DE ( R ) OVERHEID PROFITEERT

VAN HAAR EIGEN CORONA ZELFMOORD BELEID !

 

DAT NIET IEDEREEN PROFITEERT IS DUIDELIJK

DE BURGER

IN HAAR HOEDANIGHEID

ALS KLANT  EN BELASTINGBETALER

WORDT GENAAIT !

 

DUURDERE PRODUCTEN / HOGERE BTW AFDRACHT

DE BTW WORDT IMMERS BETAALD OVER DE TOTALE KOSTPRIJS

VAN DE PRODUCTEN !

 


30-11-2021

M A C H T S M I S BR U I K

V R I J H E I D S B E R O V I N G

R E S P E C T

ALS IEMAND ZICH LAAT VACCINEREN

OMDAT HIJ / ZIJ MEENT DAT VACCINS BESCHERMING BIEDEN

IS DAT EEN PERSOONLIJKE KEUS !

 

ECHTER

ALS IEMAND ZICH NIET WIL LATEN VACCINEREN

OMDAT HIJ / ZIJ VAN MENING IS DAT VACCINS SCHADELIJK ZIJN

IS DAT EVENEENS EEN PERSOONLIJKE KEUS ! !

 

DE STELLING DAT ONGEVACCINEERDEN

EEN GEVAAR ZOUDEN VORMEN VOOR GEVACCINEERDEN

IS VOLKOMEN ABSURD !

 

ALS GEVACCINEERDEN ONDANKS HUN VACCINATIE

TOCH ZIEK WORDEN . . .

 

 BETEKEND DAT NIETS MEER EN NIETS MINDER DAN

DAT DIE VACCINS NIET WERKEN . . .

PUNT .

 

VACCINS WERKEN OF VACCINS WERKEN NIET

OVER DIT SIMPELE FEIT . . .

ZOU NIET EENS GEDISCUSSIEERD HOEVEN TE WORDEN ! !

M E N S E N R E C H T E N   S C H E N D I N G

MENSEN DWINGEN ZICH TEGEN HUN WIL TE LATEN VACCINEREN 

IS BOVENDIEN IETS

WAT JE ZOU MOGEN VERWACHTEN VAN EEN

DICTATUUR !

 


29-11-2021

S T E R F T E   V  E R P L E E G H U I Z E N

T E R U G   B I J   A F

https://nos.nl/artikel/2407502-sterftecijfer-in-verpleeghuizen-weer-net-zo-hoog-als-in-de-tweede-golf

HET PERCENTAGE CORONA SLACHTOFFERS

IN DE VERPLEEGHUIZEN

ZOU WEER OP HETZELFDE NIVEAU LIGGEN ALS TIJDENS DE

" TWEEDE CORONA GOLF "

 

EN DAT ONDANKS

DAT ZOWAT IEDEREEN IN DIE VERPLEEGHUIZEN

VOLLEDIG IS GEVACCINEERD !

 

WAT ZEGT DAT OVER DIE VACCINS ?

SIMPEL

ZE WERKEN NIET !

NIET BIJ OUDEREN MET EEN SLECHT IMMUUNSYSTEEM

C L A I M S   Z O N D E R   B E W I J S

VERDER VALT NIMMER TE BEWIJZEN . . .

DAT VACCINS BIJ DE REST VAN DE BEVOLKING

WEL ZOUDEN WERKEN ! !

 

ZEKER WANNEER JE BESEFT DAT

98% VAN DE BEVOLKING

SOWIESO ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST HEEFT VAN HET

CORONA VIRUS ! ! !

 

WORDT VERDOMME ONDERHAND EENS WAKKER !

DAN KUNNEN WE EINDELIJK

WEER TERUG NAAR HET OUDE NORMAAL ! !

 

DIE HALFWAS CORONA MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

HEBBEN IN HET VERLEDEN NIET GEWERKT

EN ZULLEN IN DE TOEKOMST OOK NIET WERKEN

VACCINS WERKEN OOK NIET

 

WAAROM BLIJFT MEN STEEDS WEER IN HERHALING VALLEN

IN PLAATS VAN NAAR ECHTE OPKLOSSINGEN TE ZOEKEN ?

E F F E C T I V I T E I T   V A N   V A C C I N S

OPMERKING: DAT DE EFFECTIVITEIT

VAN DE VACCINATIES AF ZOU NEMEN VANWEGE DE DELTA VARIANT

ZOALS CEES HERTOGH ( HOOGLERAAR OUDERENKUNDE ) STELT . . .

 

IS WEDEROM EEN ONWETENSCHAPPELIJKE AANNAME

PURE SPECULATIE

DERHALVE VOLKOMEN FLAUWEKUL !

 

ER ZIJN ZOALS IK EERDER AL AANGAF INMIDDELS AL MINSTENS

9 CORONA MUTATIES

 

GAAN WE NOU ELKE MUTATIE DE SCHULD GEVEN

VAN FALENDE VACCINS ?

N E G A T I E V E    E N   P O S I T I E V E

E I G E N S C H A P P E N

M E D I C I J N E N   E N   V A C C I N S

HET PUNT MET MEDICIJNEN EN VACCINS IS

DAT WANNEER ER STEEDS MEER

VAN DEZELFDE STOFFEN IN HET LICHAAM WORDEN GEPOMPT . . .

 

ZOWEL DE POSITIEVE

ALSOOK DE NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN

WORDEN VERSTERKT !

 

BOVENDIEN KAN HET LICHAAM NA VERLOOP VAN TIJD

IMMUNITEIT

TEGEN DIE STOFFEN OPBOUWEN . . .

WAARDOOR DEZE MINDER GOED WERKEN !

( ALS DIE STOFFEN ÜBERHAUPT AL GEWERKT HEBBEN )

 


29-11-2021

L E V E N   I N   A N G S T

VOLGENS SCHOENMAKERS

( GYNEACOLOOG MC ROTTERDAM )

ZOUDEN SINDS JUNI 13 BABIES DOOD ZIJN GEBOREN

D O O D   G E B O O R T E S   B I J   N I E T

G E V A C C I N E E R D E   V R O U W E N

N A   O N T S T E K I N G   D O O R   C O R O N A

https://nos.nl/artikel/2407489-doodgeboortes-bij-niet-gevaccineerde-vrouwen-na-ontsteking-door-corona

HIJ MEENT DAT HET

CORONA VIRUS

DAARVAN DE OORZAAK ZOU ZIJN 

 

HET ZOU DAARBIJ OM EEN

ZELDZAAM

VERSCHIJNSEL HANDELEN

 

1. ER BESTAAT ECHTER

GEEN

CONCREET BEWIJS . . .

 

DAT HET CORONA VIRUS

DAAR VERANTWOORDELIJK VOOR ZOU ZIJN !

 

2. VACCINS HEBBEN ECHTER WEL AANTOONBAAR

ZELDZAME BIJWERKINGEN

WAARONDER

A N A F A L A C T I S C H E   S H O C K

( AUTO IMMUUN ZIEKTE)

ALLERGISCHE REACTIE OP BEPAALDE STOFFEN

( IN DIT GEVAL DE STOFFEN DIE IN VACCINS VOORKOMEN )

N A R C O L E P S I E

SLAAPZIEKTE

M Y O C A R D I T I S   E N   P E R I C A R D I T I S

ONTSTEKINGEN AAN HET HART

( PFIZER EN MODERNA )

( VOLGENS DE CLAIM  1 OP DE 10.000 )

T R O M B O S E 

( LAAG AANTAL BLOEDPLAATJES EN STOLINGSPROBLEMEN

( TTS ))

( JANSSEN EN ASTRAZENECA )

( VOLGENS DE CLAIM  WEDEROM 1 OP DE 10.000 )

 

OVER ERNSTIGE BIJWERKINGEN

WORDT ECHTER AMPER GESPROKEN !

 

ALS HET AL TER SPRAKE KOMT . . .

WORDT STEEDS GECLAIMD DAT DE

"V O O R D E L E N "

OPWEGEN TEGEN DE

"N A D E L E N "

 

" VOORDELEN "

DIE ECHTER NIET TE BEWIJZEN VALLEN AANGEZIEN

RUIM 98 % VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDT

VAN HET CORONA VIRUS !

 

NADELEN

VAN DE BIJWERKINGEN VAN VACCINS

WAARVAN ENKELE ZEER ERNSTIG

VALLEN ECHTER GEMAKKELIJK TE BEWIJZEN !

D E   O R D I N A I R E   L E U G E N S

V A N   D E

F A R M A C I E   E N   D E   ( R ) O V  E R H E I D

VERDER

WERD VAN BEGIN AF AAN

DOOR ZOWEL DE FARMACEUTEN . . .

ALS DE ( R ) OVERHEID

( ALS DOORGEEFLUIK VAN DE VALSE INFORMATIE

DIE DE FARMACEUTEN HEBBEN VERSTREKT )

GECLAIMD . . .

 

DAT DE VACCINS GOED GETEST WAREN

EN VEILIG GEVONDEN VOORALEER DIE VACCINS

BINNEN DE RECORDTIJD VAN AMPER 1 JAAR

IN GEBRUIK WERDEN GENOMEN !

 

ALS DE BOVENSTAANDE CLAIMS

OP WAARHEID ZOUDEN BERUSTEN . . .

 

HOE KOMT HET DAN DAT

BINNEN EEN TIJDSBESTEK VAN SLECHTS 1 JAAR

TENMINSTE

39

NIEUWE BIJWERKINGEN

ZIJN GEVONDEN WAARVAN SOMMIGE ERNSTIG ?

 

OPMERKING: DE CLAIM DAT BIJWERKINGEN OVER HET ALGEMEEN

IN DE EERSTE WEKEN OPTREDEN IS VOLKOMEN LARIEKOEK !

 

MEN WEET IMMERS NIET OF DE

VACCINS

OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN

VERSTORINGEN IN HET IMMUUNSYSTEEM

KUNNEN VEROORZAKEN . . .

 

WANT DAAR HEEFT MEN GEWOONWEG NOG

GEEN ONDERZOEK

NAAR KUNNEN DOEN !

HET HANDELT IMMERS OM EXPERIMENTELE VACCINS

WEET U NOG ?

09-11-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5266027/vaccins-corona-covid-19-bijwerkingen

 


27-22-2021

F R AN K R I J K

C O R O N A   P A S   O N G E L D I G

WANNEER MEN

GEEN

3e " BOOSTERPRIK "

HAALT

O R D I N A I R E   C H A N T A G E

MERKWAARDIG

DAT VOORGAANDE CORONA VIRUSSEN

S A R S - C O V - 1

M E R S

ZOWAT

NET ZO SNEL WEER VERDWENEN ALS DAT ZE OPKWAMEN

ZONDER

CORONA MAATREGELEN EN ZONDER VACCINATIES !

 

VIRUSSEN DIE NOTABENE

WERELDWIJD

AMPER SLACHTOFFERS HEBBEN GEMAAKT ? ! ?

 

TERWIJL HET HUIDIGE

CORONA VIRUS

SARS-COV-2

ONDERHAND AL MEER MUTATIES KENT

DAN HET AANTAL BEKENDE INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN !

DAARBIJ

MILJOENEN SLACHTOFFERS WORDEN TOEGESCHREVEN ? ! ?

T E G E N S T R I J D I G H E D E N

HOE KON DIT GEBEUREN ?

WIE IS / ZIJN VERANTWOORDELIJK ?

 

LAAT DIT GOED TOT U DOORDRINGEN

 

DESTIJDS

( SARS 2002 EN MERS 2012-2013 )

( SARS-COV-1 8.000 BESMETTINGEN 774 SLACHTOFFERS )

https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

( MERS 1.800 BESMETINGEN EN 640 SLACHTOFFERS )

https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

https://www.rivm.nl/mers-coronavirus

 

AMPER TOT GEEN CORONA MAATREGELEN

GEEN VACCINATIES EN WEINIG SLACHTOFFERS

 

NU ( SARS 2019 )

WEL CORONA MAATREGELEN

WEL VACCINATIES EN VEEL SLACHTOFFERS

BOVENDIEN INMIDDELS FLINK WAT MUTATIES

M I S L E I D I N G

IK WEET NIET OF U OOK IS OPGEVALLEN

MAAR DE MEDIA VERSTREKT REGELMATIG VALSE INFORMATIE !

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/09/coronvirus-nu-officieel-dodelijker-dan-sars-uitbraak/

ZO WEKT DE KOP VAN HET ARTIKEL VAN DE BELGISCHE VRT

DE INDRUK DAT

CORONA VIRUSSEN

DODELIJKER ZOUDEN ZIJN

DAN

SARS VIRUSSEN ? ! ?

 

DIE IMBECIELEN HEBBEN BLIJKBAAR NIET EENS IN DE GATEN DAT

SARS EN MERS

BEIDEN

TOT DE CORONA VIRUSSEN BEHOREN !

 

NOG AL ZO'N SLORDIGE EN TAMELIJK VERWARRENDE FOUT

IN HET ARTIKEL ZELF ! !

CITAAT: "SARS was net zoals 2019-nCoV nu een coronavirus afkomstig uit China"

DE BENAMING " SARS " BETREFT HET CORONA VIRUS

SARS-COV-1

DE BENAMING "2019-nCOV" ZAAIT VERWARRING

BETREFT HET CORONA VIRUS

SARS-COV-2

- - -

HET FRIESCH DAGBLAD MAAKT HET ECHTER NOG BONTER !

https://frieschdagblad.nl/samenleving/Wat-is-er-toch-gebeurd-met-de-dreigende-virusziekte-SARS-26792670.html

W A T   I S   E R   T O C H   G E B E U R D

M E T   D E   D R E I G E N D E   Z I E K T E

S A R S ?

DAT ZOU IK OOK WEL EENS WILLEN WETEN . . .

WERELDWIJD 8.000 BESMETTINGEN EN BIJN 8O0 DODEN !

( OM PRECIES TE ZIJN 740 SLACHTOFFERS )

 

ENFIN...

MEN CLAIMT DAARBIJ EEN STERFTECIJFER VAN ZO'N

10%

 

HET WERKELIJKE AANTAL BESMETTINGEN

LIGT NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID VELE MALEN HOGER

 

VEEL MENSEN HADDEN DESTIJDS OOK AL AMPER TOT GEEN LAST

VAN HET CORONA VIRUS !

 

DACHTEN WAARSCHIJNLIJK MET EEN INFLUENZA GRIEP VIRUS

TE MAKEN TE HEBBEN . . .

OMDAT DE VERSCHIJNSELEN NAGENOEG HETZELFDE ZIJN

 

HET IS DUS AANNEMELIJK DAT VEEL MENSEN OM DIE REDEN

DAN OOK GEEN MELDING HEBBEN GEDAAN !

H O E   G E V A A R L I J K   I S   C O R O N A

I N   W E R K E L I J K H E I D ?

HET STERFTECIJFER VAN

10%

GEEFT DAAROM EEN VOLKOMEN VERTEKEND BEELD !

 

DAT IS VERDER DUIDELIJK TERUG TE VINDEN AAN HET BEGIN

VAN DE GRAFIEK BETREFFENDE SARS-COV-2

( ZIJNDE EEN PERIODE MET LAGE TOPPEN JUIST OMDAT IN HET BEGIN AMPER WERD GETEST )

 

27-11-2021

SA R S - C O V - 2

 K E N T   I N M I D D E L S   Z E L F S

9

C O R O N A   V A R I A N T E N   !

https://nos.nl/liveblog/2407233-aantal-besmettingen-omikronvariant-morgen-bekend-zuid-afrika-voelt-zich-gestraft

 


27-11-2021

W O N D E R P I L

B L I J K T   B U L L S H I T   T E   Z I J N

 

WONDERPILLEN BESTAAN NIET !

 

VIRUSREMMER

M O L N I P U R A V I R

VAN MERCK

KON HAAR CLAIM NIET WAARMAKEN

 

DE VIRUSREMMER BIEDT HELEMAAL GEEN

50 PROCENT BESCHERMING TEGEN ZIEKENHUISOPNAME

MAAR DAT WAS AL WEL TE VERWACHTEN ! !

( OOK DE NIEUWE CLAIM VAN 30 PROCENT ZAL HET NIET HALEN )

O R D I N A I R E   B E S O D E M I E T E R I J

HET VALT ME EERLIJK GEZEGD NOG MEE

DAT DEZE LEUGEN NOG ZO SNEL ACHTERHAALD WERD ! ! !

 

NOU ALLEEN NOG MAAR DE

LEUGENS

BETREFFENDE DE VERMEENDE DODELIJKHEID VAN DAT

CORONA VIRUS !

 

DAN WEL DE

LEUGENS

BETREFFENDE DE VERMEENDE BESCHERMING VAN DIE

CORONA VACCINS ! !

 

DAN KUNNEN EINDELIJK KOPPEN ROLLEN . . 

BIJ DE VERANTWOORDELIJKE TOP BINNEN DE

"SS AMEN LEVING" !

 

DE GLADJAKKERS

DIE AL DIE ZINLOZE CORONA MAATREGELEN

AAN DE BEVOLKING OPDRINGEN ! !

 

DISCRIMINEREN

MILJOENEN BURGERS VAN DE SAMENLEVING UITSLUITEN

 

GEVACCINEERDEN TEGEN ONGEVACCINEERDEN OPHITSEN

 

TWEEDELING BINNEN DIE SAMENLEVING ZAAIEN

 

BEPALEN WIE MOET STERVEN

OPDAT ANDEREN MOGELIJK LANGER KUNNEN LEVEN

 

DUIVELS

 


20-21-1127

W H O   V A L T   I N   H E R H A L I N G

W E D E R O M   A N G S T   P R O P A G A N D A

D E   N I E U W E   A F R I K A A N S E   C O R O N A   V A R I A N T

B . 1 . 1 . 5 2 9

K R I J G T   D E   N A A M

O M I K R O N

 

DAARBIJ CLAIMT DE WHO DAT HET OM EEN

" ZORGELIJK "

VIRUS HANDELT

 

ALS JE KIJKT NAAR HET AANTAL

"M U T A T I E S "

DIE AAN DIT CORONA VIRUS WORDEN TOEGESCHREVEN

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/covid-19

ALPHA VARIANT - VERENIGD KONINGKRIJK

BETA VARIANT - ZUID-AFRIKA

GAMMA VARIANT - BRAZILIAANSE VARIANT

DELTA VARIANT - INDISCHE VARIANT

 

EN NU ALWEER

EEN AFRIKAANSE VARANT

 

EN DAT VERGELIJKEN MET

CORONA VIRUSSEN

IN HET VERLEDEN . . .

https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

VALT OP DAT

HET CORONA VIRUS SARS-COV-01 UIT 2002 ( CHINA )

NOTABENE WERELDWIJD

AMPER ( 774 ) SLACHTOFFERS HEEFT GEMAAKT

 

HET CORONA VIRUS MERS UIT 2012-2013 ( MIDDEN OOSTEN )

EVENEENS WERELDWIJD

AMPER ( 640 )SLACHTOFFERS HEEFT GEMAAKT

C O R O N A   V I R U S

Z O E K   D E   V E R S C H I L L E N

WAT IS HET VERSCHIL

MET HET CORONA VIRUS UIT 2019 ?

 

1. HET CORONA VIRUS UIT 2019 HEEFT IN KORTE TIJD

FLINK WAT MUTATIES ONDERGAAN !

 

2. CORONA MAATREGELEN MET LOCKDOWNS

 

3. VACCINATIES

J E   Z O U   J E   A F   K U N N E N   V R A G E N :

1. OF HET WELLICHT VERSTANDIGER WAS GEWEEST

OM OOK DIT CORONA VIRUS GEWOON UIT TE LATEN RAZEN ?

 

2. OF VACCINATIES ZELF WELLICHT ZELF

NIEUWE BESMETTINGSGOLVEN VEROORZAKEN ?

 

MEN INJECTEERT IMMERS GEZONDE MENSEN

MET VIRUSDEELTJES !

TERWIJL HET IMMUUNSYSTEEM VAN ELK LICHAAM

DAAR ANDERS OP KAN REAGEREN !

 

( LICHTE TOT ERNSTIGE BIJWERKINGEN

VANWEGE DE STOFFEN IN VACCINS ) 

 

3. HEBBEN DE VACCINATIES MISSCHIEN OOK BIJGEDRAGEN 

BIJ DE MUTATIE VAN HET CORONA VIRUS ?

 

OVER DE GEHELE WERELD GEZIEN

KRIJGT IEDEREEN IMMERS DEZELFDE VACCINS TOEGEDIEND . . .

 

TERWIJL IN AL DIE LANDEN VERSCHILLENDE

VERSCHILLENDE FACTOREN EEN ROL KUNNEN SPELEN

WAARONDER HET KLIMAAT !

 

MOGELIJK SPELEN ZELFS VERSCHILLEN IN DNA

EEN BELANGRIJKE ROL ! !

- - -

DE PCR TEST

ZOU VOLGENS DE LINKS

DE BESTE TESTMETHODE ZIJN

DIE MOMENTEEL BESCHIKBAAR IS

 

TOCH IS DEZE METHODE

NIET GESCHIKT

OM ER BESMETTINGEN MEE TE METEN !

 

DE SNELTEST

DIE IN DE TESTSTRATEN WORDEN GEBRUIKT

EN IN WINKELS VERKRIJGBAAR ZIJN . . .

ZIJN ZELFS NOG ONBETROUWBAARDER ! !

 

DE TESTS GEVEN BOVENDIEN FOUTMELDINGEN AAN ! ! !

 

GEZIEN HET AANTAL MUTATIES KIJKEN VAN DIT CORONA VIRUS

KOMEN WE NOOIT MEER VAN DIT CORONA VIRUS AF . . .

NET ZO MIN

ALS VAN ALLE BESTAANDE INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN !

 

MOET IEDEREEN ZICH VOORTAAN OM DE 4 - 6 MAANDEN

OPNIEUW LATEN VACCINEREN . . .

 

ALLEEN MAAR OMDAT DE VACCINS HOOGUIT ENKELE MAANDEN

ZOUDEN WERKEN ?

( VOOR ZOVER VACCINS ÜBERHAUPT AL HEBBEN GEWERKT )

 

MOET IEDEREN NU

OM DE ZOVEEL MAANDEN OPNIEUW IN EEN LOCKDOWN . . .

 

ALLEEN MAAR OMDAT DIE DUIVELSE ( R ) OVERHEID HET VERTIKT

OM DE ZIEKENHUIZEN DIE ZIJ IN DE LOOP DER JAREN

MIDDELS DECENNIA LANGE BEZUINIGINGEN

STEEDS VERDER AFGEBROKEN . . .

EINDELIJK WEER OP TE SCHALEN ?

 

DE KEUS IS AAN U !

 


25-11-2021

K I N D E R E N   V A C C I N E R E N

DE VOORDELEN VAN HET VACCINEREN

ZOUDEN OPWEGEN

TEGEN DE RISICO'S VAN HET VACCINEREN

ALDUS  DE STELLING

 

VOOR ZOVER ER ÜBERHAUPT AL SPRAKE IS VAN VOORDELEN

VALLEN DIE NIMMER TE BEWIJZEN !

 

RUIM

98%

VAN DE BEVOLKING . . .

 

HEEFT IMMERS OOK

ZONDER

TE ZIJN GEVACCINEERD

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET VIRUS !

 


25-11-2021

C O R O N A    M U T A T I E S

HET ENE

CORONA VIRUS

IS NOG NIET VERDWENEN

OF EEN ANDERE NEEMT HAAR PLAATS ALWEER IN

 

ALS JE DE

" W E T E N S C H A P "

MAG GELOVEN. . .

 

IS ELKE NIEUW ONTDEKTE CORONA VARIANT

BEMETTELIJKER DAN WEL DODELIJKER

DAN DE

VOORGAANDE ? ! ?

CITAAT: "B.1.1.529 maakt een steile opmars, en LIJKT BESMETTELIJKER én beter in staat om onze immuniteit te omzeilen."

26-11-2021 https://www.demorgen.be/nieuws/nieuwe-variant-b-1-1-529-combineert-het-slechtste-van-alle-vorige~bd194805/

 

NIETS MEER DAN

ANGST

PROPAGANDA

 

ALLEEN MET HET VERSPREIDEN VAN ANGST

KUN JE ZOWAT DE GEHELE BEVOLKING

ONDER CONTROLE BRENGEN

GIJZELEN

B . 1 . 1 . 5 2 9

IS DE NAAM VAN DE NIEUWE CORONA VARIANT

AFKOMSTIG UIT AFRIKA

 

DEZE NIEUWE VARIANT

ZOU OOK AL IN HONGKONG EN ISRAËL ZIJN GESIGNALEERD !

 

WAS HET NIET BETER GEWEEST . . .

OM HET VIRUS GEWOON UIT LATEN RAZEN ? ! ?

 


25-11-2021

D E   ( R ) O V E R H E I D

I N T R O D U C E E R T   E E N

   3 6 5   D A G E N   G E L D I G

H E R S T E L   " B E W I J S "

HIERVOOR

MOET IK EVEN TERUG NAAR HET BEGIN VAN DE BLOGSITE

ALWAAR EEN ARTIKEL STOND OVER BESMETTINGSFEESTJES

https://nos.nl/artikel/2406287-opzettelijk-besmet-met-corona-mensen-gaan-op-zoek-naar-sluiproutes

WAAR IK TOCH EVEN OM MOEST LACHEN

 

MENSEN LATEN ZICH EXPRES BESMETTEN

OM VOOR EEN CORONA

HERSTEL "BEWIJS"

IN AANMERKING TE KOMEN ? ! ?

 

BALEN

VOOR AL DIE MENSEN

DIE REEDS HEBBEN LATEN VACCINEREN

 

BOVENDIEN

VOLKOMEN ABSURD . . .

 

ALS JE BEDENKT DAT MENSEN DIE BESMET ZIJN GEWEEST

NOG STEEDS BESMET KUNNEN RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN !

 

HETZELFDE GAAT OOK OP VOOR GEVACCINEERDEN ! !

EN ZELFS VOOR NEGATIEF GETESTE MENSEN ! ! !

 

IK ZOU ZEGGEN . . .

LAAT JE LEKKER TESTEN !

DAN KOMEN WE ZEKER NOOIT MEER TERUG

NAAR HET OUDE NORMAAL ! !

 

JE KUNT ECHTER OOK JE HERSENS EEN KEER LATEN WERKEN 

GEEN TESTS MEER

GEEN POSITIEVEN MEER ! ! !

 

DES TE EERDER

ZIJN WE WEER TERUG NAAR HET OUDE NORMAAL ! ! ! !

 

DE ( R ) OVERHEID

HEEFT NU TOCH WEL LANG GENOEG VOOR

DICTATOR

MOGEN SPELEN

ZEKER VOOR EEN " ONSCHENDBAAR " DEMISSIONAIR KABINET

 


25-11-2021

L E O N   V A N   D E N   T O O R N

L O N G A R T S

HELFT PATIENTEN OUDEREN MET SLECHTE GEZONDHEID

MAAR DAT WISTEN WE AL LANG

 

VERDER CLAIMT LEON

DAT ONGEVACCINEERDEN MEER KANS ZOUDEN HEBBEN

IN EEN ZIEKENHUIS TE WORDEN OPGENOMEN

 

EEN GEDURFDE KREET . . .

MAAR WAAR IS HET BEWIJS ?

 

DE CLAIM IS SOWIESO ONJUIST

DE HELFT

BESTOND IMMERS AL UIT GEVACCINEERDE OUDEREN

MET EEN " BROZE " GEZONDHEID . . .

 

TERWIJL

DIE VACCINATIES HEN JUIST HADDEN MOETEN BESCHERMEN !

 

MAAR DAT GEBEURD DUS NIET . . .

WANT ZE BELANDEN TOCH IN EEN ZIEKENHUIS ! !

EN DAT IS DE HARDE WERKELIJKHEID ! ! !

 


25-11-2021

Z I E K E N H U I Z E N   V E R O O R Z A K E N

B E S M E T T I N G S H A A R D E N

TENMINSTE ALS JE LOGISCH NADENKT

EN DAT SCHIJNT VOOR VEEL MENSEN NOGAL MOEILIJK TE ZIJN

 

WELKE IDIOOT

HAALT HET IN Z'N HOOFD

OM BESMET PERSONEEL DOOR TE LATEN WERKEN ?

ALLEEN MAAR

OMDAT ER EEN TEKORT ZOU ZIJN AAN ZORGPERSONEEL ? !

 

HETGEEN OVERIGENS GROTENDEELS TE WIJTEN IS

AAN DE

DECENNIA LANGE BEZUINIGINGEN

VAN DE ( R ) OVERHEID !

 

ENFIN...

DIE IDIOOT BLIJKT

DAVID JONGEN

( Bestuursvoorzitter Atrium MC )

  TE ZIJN !

 

ZIEKENHUISPERSONEEL

WORDT GEVRAAGD DOOR TE WERKEN

TERWIJL ZE BESMET ZIJN . . .

TERWIJL DE CORONA MAATREGELEN

BIJ STEEDS MEER MENSEN ONDERHAND DE NEUS UITKOMEN . . .

DAT IS TOCH VRAGEN OM NIEUWE BESMETTINGEN  ? ! ?

 

WERKEN IN DE ZORG:

EEN SLECHTBETAALDE BAAN

WAARBIJ JE TEGENWOORDIG OOK STRESS BESTENDIG MOET ZIJN

 

VEEL GEVACCINEERDEN GEDRAGEN ZICH

ALSOF ZE ONKWETSBAAR ZIJN

NEMEN DAARBIJ STEEDS GROTERE RISICO'S

 

OP ZICH . . .

IS DAT BIJ DIT CORONA VIRUS

NIET ZO ERG !

 

RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

HEEFT IMMERS OOK ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST ! !

 

WANNEER ZICH ECHTER

EEN SERIEUZE VIRUS DREIGING VOORDOET

REAGEREN ZE WAARSCHIJNLIJK NET ZO ONVERANTWOORD ! ! !

 

MOGELIJK NEMEN VEEL MENSEN DE VOLGENDE

" DREIGING "

NIET EENS MEER SERIEUS ! ! ! !

 

DAN HEB JE PAS ECHT EEN PROBLEEM

MET DANK AAN DE ( R )OVERHEID ! ! ! ! !

 


25--11-2021

G E E N

V A C C I N A T I E   V E R P L I C  T I N G

 

WORDT TELKENS WEER

GECLAIMD

 

DESALNIETTEMIN

GAAT DAT NIET OP VOOR IEDEREEN

 

BOVENDIEN

WORDEN DIEGENEN DIE WEIGEREN ZICH TE LATEN VACCINEREN

EMOTIONEEL GECHANTEERD

DAN WEL

ZONDER PARDON VAN DE SAMENLEVING UITGESLOTEN

W H A T   T H E   F U C K

ENKEL EN ALLEEN . . .

OMDAT HET GROS VAN DE BEVOLKING

WEIGERT HAAR GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN !

 

WORDEN GEZONDE MENSEN

DIE HUN GEZONDE VERSTAND WEL GEBRUIKEN

GEDWONGEN

RISICO'S TE NEMEN

MET EXPERIMENTELE VACCINS  ? ! ?

IN WAT VOOR WERELD LEVEN WE EIGENLIJK ? ! ?

E E N   K W E S T I E   V A N

R E S P E C T

WANNEER IEMAND ZO HARNEKKIG IN VACCINS BLIJFT GELOVEN

DAT ZELFS BEWIJZEN WAARUIT HET TEGENDEEL BLIJKT

VOLKOMEN WORDEN GENEGEERD . . .

MOET DIE ZICH VOORAL LATEN VACCINEREN !

 

VERLANG ECHTER NIET

VAN IEMAND DIE ER EEN ANDERE MENING OP NA HOUDT

ZICH OOK TE LATEN VACCINEREN MET EXPERIMENTELE VACCINS !

 


25-11-2021

S O M M I G E   M E N S E N

Z I J N   N I E T   B E P A A L D   S N U G G E R !

EEN BELGISCHE ARTS

ZOU ZO'N 2.000 VACCINATIE " BEWIJZEN " HEBBEN VERVALST

 

DOORDAT

HIJ ZOWEL DE 1e ALS DE 2e CORONA VACCINATIE

OP DEZELFDE DAG INVULDE . . .

VIEL HIJ AL SNEL DOOR DE MAND !

 


25-11-2021

W E E T   U   N O G   W A T   I K   Z E I ?

D A T   H E T

C O R O N A   B E L E I D . . .

 

N I E T S   M E E R   D O E T

D A N   D E

L E V E N S J A R E N

V A N   D E   É É N   ( V A A K   J O N G E R E )

I E M A N D   D I E   N O G   E E N   L E V E N   V O O R   Z I C H

H A D   K U N N E N   H E B B E N . . .

 

O M W I S S E L E N

 

V O O R   D E

L E V E N S J A R E N

V A N   D E   A N D E R   ( V A A K   O U D E R E ) ?

I E M A N D   D I E   A L   E E N   L E V E N    A C H T E R   Z I C H   H E E F T

 

D E   R E G U L I E R E   Z O R G

W O R D T   I M M E R S   S T E E D S   V  ER D E R

A F G E S C H A A L D . . .

 

O P E R A T I E S

W O R D E N   U I T G E S T E L D

 

T E R W I J L   D E   Z I E K E N H U I Z E N

A M P E R   D E   T I J D   H E B B E N   G E H A D

H U N   A C H T E R S T A N D E N   W E G   T E   W E R K E N

? ! ?

Z O 'N   B E L E I D   E I S T   S L A C H T O F F E R S !