Kritisch Nieuws

K R I T I S C H   N I E U W S

V O O R H E E N

W O R L D   T H E   C H A N G E S

!!!   H E T   V R I J E   I N F O R M A T I E   N E T W E R K   !!!

 

S P E C I A A L   I N   H E T   L E V E N   G E R O E P E N

O M   H E T   C O R O N A   B E D R O G   T E   O N T M A S K E R E N !

 

H E T   I S   D E   B E D O E  L I N G   D A T   D E  Z E   B L O G S I T E

D E   P E R I O D E   Z  A L   B E S L A A N   V A N

 2 7 - 0 2 - 2 0 2 0   T O T   2 7 - 0 7 -  2 0 2 2

 

V O O R   Z O V E R 

H E T   ( C O R O N A ) B E L E I D   V A N   D E   (  R  )  O V E R H E I D

M I J   M E T   L E V E N

N I E T

V O O R   D  I E   D A T U M

V O L L E D I G   O N M O G E L I J K   H E E F T   G E M A A K T . . .

 

Z O A L S   M E T   D E

M U I L K O R F   P L I C H T . . .

 

H E T   P L A A T J E   O N D E R   G E E F T   H E T   A L   A A N . . .

 

V A N   D E   5   P R O F E S S I O N E L E   M O N D K A P J E S

Z O U D E N   E R   S L E C H T S   2   V O L D O E N !

 

M ON D K A P J E S

D I E    U   D U S   N I E T   K R I J G T ! !

 

Z E L F G E M A A K T E    M O N D M A S K E R S   W E R K E N

D U S   A L   H E L E M A A L   N I E T ! ! !

 

Z I N L O Z E   M O N D K A P J E S

H O E   Z I N L O O S ?

D A T   M E R K T   U   H E L A A S   P A S   W A N N E E R   Z I C H

E E N   E C H T   D O D E L I J K   V I R U S   V O O R D O E T !

 

V I R U S S E N

Z I J N   N A M E L I J K   Z O   M I C R O S C O P I S C H   K L E I N . . .

 

D A T   Z E   M E T   G E M A K

D O O R   D E   P O R I E Ë N  V A N   D E   M O N D K A P J E S

D O O R   K U N N E N   D R I N G E N !

 

B O V E N D I E N

S L U I T E N   D E   M E E S T E   M O N D K A P J E S   S L E C H T   A F

D A T   I S   V O O R A L   G O E D   T E   Z I E N

W A N N E E R   M E N   U I T A D E M T !

 

G E E N

B O O D S C H A P P E N   K U N N E N   D O E N

V A N W E G E   D E   V E R P L I C H T I N G

E E N   M O N D K A P JE   T E   M O E T E N   D R A G E N . . .

 

E E N   Z I N L O Z E

D E S A L N I E T T E M I N   VE R P L I C H T E   M U I L K O R F

 

N O T A B E N E

Z O N D E R   E N I G E   T O E G E V O E G D E   W A A R D E . . .

 

A L D U S   E E R D E R E   U I T S P R A K E N

V A N U I T   H E T

O M T

 

E N

H U G O   D E   J O N G E

Z E L F . . .

 

N A A R   A A N L E I D I N G   V A N

A D V I E Z E N

V A N   D I E   Z O G E N A A M D E

" E X P E R T S " . . .

 

D I E   I N   D E   R E G E L   U I T G A A N   V A N

A A N N A M E S   E N   S P E C U L A T I E S

I N   P L A A T S   V A N

G E D E G E N   W E T E N S C H A P P E L I J K   O N D E R Z O E K !

 

D I S C R I M I N A T I E   E N   U I T S L U I T I N G

V A N W E G E   E E N   V I R U S J E

W A A R   R U I M   9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

A M P E R   T O T   G E E N

L A S T  VAN   O N D E R V I N D T . . .

 

S T A A T   G E L I J K   A A N

L E V E N   I N   E E N

F A S C I S T I S C H E   D I C T A T U U R !

D A A R   P A S   I K   V O O R !

 

D I E G E N E N   O N D E R   U

D I E   E V E N E E N S   H E T   L E V E N   O N M O G E L I J K

W O R D T   G E M A A K T

D O O R   D I E   D U I V E L S E   ( R ) O V E R H E I D . . .

W E N S   I K   V E R D E R   V E E L   G E L U K !

 

W A T   B E T R E F T   D E   R E S T

K A N   I K   A L L E E N   M A A R   H O P E N . . .

D A T   D I E   E E R D A A G S   T O T   B E Z I N N I N G   K O M E N

V O O R A L E E R   H E T   T E   L A A T   I S !

S T A P J E   V O O R   S T A P J E

N A A R   D E   C O R O N A   W A A R H E I D

T I P

19-01-2022

P R I O R   C O V I D   I N F E C T I O N

M O R E   P R O T E C T I V E   T H A N

V A C C I N A T I O N

D U R I N G   D E L T A   S U R G E

 > > > U . S .   S T U D Y < < <

CITAAT: "Mensen die EERDER BESMET waren met COVID-19 waren BETER BESCHERMD tegen de Delta-variant DAN degenen die alleen waren GEVACCINEERD, wat suggereert dat NATUURLIJKE IMMUNITEIT een KRACHTIGER SCHILD was dan vaccins tegen die variant, meldden gezondheidsfunctionarissen van Californië en New York woensdag."

 

D E   D E L T A   C O R O N A   V A R I A N T

Z O   W E R D   G E C L A I M D

Z O U   D E   G E V A A R L I J K S T E   M U T A T I E

Z I J N   G E W E E S T !

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/

N O U   G O E D   O P L E T T E N !

 

U I T   D E Z E   A M E R I K A A N S E   S T U D I E

B L I J K T   D U S   D A T

N A T U U R L I J K   O P G E B O U W D E   I M M U N I T E I T

 

B E T E R   Z O U   B E S C H E R M E N

T E G E N

D E

" D O D E L I J K E "

C O R O N A   M U T A T I E   D E L T A . . .

 

D A N

V A C C I N S ! ! !

 

D E   R E S T   V A N   H E T   A R T I K E L

I S   V E R D E R

N I E T   V A N   B E L A N G !

 

H E T   I S   S L E C H T S   E E N   K W E S T I E   V A N   T I J D

V O O R A L E E R  O O K   D E   O V E R I G E   V A L S E   C L A I M S

W O R D E N   O N T M A S K E R D !

 

( Z I E   O O K   D E

C O R O N A   E N   V A C C I N   K A M E R V R A G E N   . P D F

V A N   D E   F V D   L I N K   O N D E R . . .

 

E N   D E

C O R O N A   E N   V A C C I N   A N T W O O R D E N

V A N   H U G O   D E   J O N G E . . .

 

U   W O R D T   E R   B E S L I S T   W I J Z E R   V A N ! )

> > > 15-11-2021 CORONA KAMERVRAGEN FVD < < <

 

E N F I N . . .

L A T E N   A L   D I E   (   R   )   O V E R H E D E N

N O U   E E N   B E L E I D   V O E R E N . . .

 

D A T   D E   N A T U U R L I J K E   O P B O U W   V A N   I M M U N I T E I T

J U I S T

V E R H I N D E R T !

 

U   W E E T   W E L :

A N D E R H A L V E   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N

A V O N D K L O K

L O C K D O W N S

M O N D K A P J E S P L I C H T

T H U I S   B L I J F   A D V I E S

W I N K E L S L U I T I N G

E T C .

S T E M M E N

" D E M O C R A T I S C H E "

V E R K I E Z I N G E N

W I E   S T E M T . . .

G E E F T   Z 'N   M A C H T   U I T   H A N D E N !

E N   W E L

A A N   P E R S O N E N   D A N   W E L   P A R T I J E N

D I E   C L A I M E N   V O O R   H E T Z E L F D E   T E   S T A A N   A L S

D I E G E N E N

W A A R A A N   Z I J   H U N   S T E M   T E   D AN K E N   H E B B E N !

 

P E R S O N E N   E N   P A R T I J E N

D I E   E R   B O V E N D I E N   V A A K   E E N   E I G E N   A G E N D A

O P   N A   H O U D E N ! !

 

P E R S O N EN   E N   P A R T I J E N

D I E   N E T   Z O   S N E L   V A N   S T A N D P U N T   W I S S E L E N

W A N N E E R   H E N   D A T   M E E R   S T E M M E N

O P   Z O U   K U N N E N   L E V E R E N ! ! !

 

I K    H E B   E C H T E R

I N   D E   L O O P   D E R   J A R E N   K U N N E N   O N D E R V I N D E N

H O E   D U I V E L S   V E R R A D E R L I J K

D E   P O L I T I E K   I S ! ! ! !

V O L K S V E R L A K K E R I J

W I M  K O K   ( P v d A )

I S   D A A R   O O K   V A N D A A G   D E   D A G   N O G

E E N   G O E D   V O O R B E E L D   V A N !

 

V A N

V A K B O N D S L E I D E R

I E M A N D   D I E   D E   W E R K N E M E R S   B E S C H E R M T

T E G E N   U I T B U I T I N G   D O O R   W E R K G E V E R S . . .

 

N A A R

P R E M I E R

I E M A N D   D I E    W E R K G E V E R S    T O E S T A A T

W E R K N E M E R S   U I T   T E   B U I T E N !

 

D E

R E G E R I N G S P E R I O D E

T E N   T I J D E   V A N   D E

Z O G E H E T E N   P A A R S E   K A B I N E T T E N ! !

G E L D   -   M A C H T   -   C O R R U P T I E

N O R M E N   E N   W A A R D E N

M O E T E N   H E T   D A A R B I J   V A A K   O N T G E L D E N

G L U I P E R I G E

P O L I T I E K E   S P E L L E T J E S

A L   D I E   A N D E R E   P A R T I J E N . . .

Z I J N   N E T   ZO   E R G . . .   Z O   N I E T   E R G E R !

 

 D I E   G L U I P E R I G E   D 6 6

V O O R O P . . .

 

D 6 6

D E   P A R T I J

D I E   H A A R   E I G E N

R A A D G E V E N D   R E F E R E N D U M

W E G S T E M D E . . .

 

O M D A T   H E T   V O L K   I E T S   A N D E R S   W I L D E

D A N   D E   P O L I T I E K ! !

D E

O M G E K E E R D E   W E R E L D

D 6 6

D E   P A R T I J

D I E   V A N   E E N   D O N O R C O D I C I L . . .

( Geen donor tenzij men specifiek aangeeft wel donor te willen worden )

 

E E N   D O N O R W E T   M A A K T E !

( Automatisch donor tenzij men specifiek aangeeft geen donor te willen zijn )

Z O D O E N D E   H E T   B E S T A A N D E   S Y S T E E M

M E T   E I G E N   K E U S . . .

 

V E R A N D E R D E

I N   E E N   S Y S T E E M   G E B A S E E R D   O P   D W A N G

 M E T   V E R P L I C H T E   K E U Z E

 

D 6 6

É É N   V A N   D E   P A R T I J E N   D I E   P R O B E E R D E

S E K S U E E L   O V E R S C H R I J D E N D   G E D R A G

V A N   H A A R   L E D E N

I N   D E   D O O F P O T   T E   S T O P P E N !

 

U I T E I N D E L I J K

W E R D   H E T   S L A C H T O F F E R

F I N A N C I E E L   G E C O M P E N S E E R D !

F U C K

D E   P O L I T I E K !

D I E   D U I V E L S

Z I J N   B L I J K B A A R   V A N   M E N I N G . . .

D A T

R E G E L S   E N   W E T T E N

A L L E E N   G E L D E N   V O O R   H E T   D O M M E   V O L K !

D A T   D I E   N I E T   V O O R   H U N   G E L D E N ! !

 

E N F I N . . .

H E T   C O R O N A B E L E I D   I S   N O G   M A A R   H E T   B E G I N

 

B E S E F

D A T   D E   H U I D I G E   S C H U L D E N   M A A T S C H A P P I J

V R O E G   O F   L A A T

R E S U L T E E R T

I N

S L A V E R N I J . . .

 

T O E N E M E N D E

A R M O E D E   E N   C R I M I N A L I T E I T !

E T C . . .

 

M A A R   D A T   I S   V A N A F

0 1 - 0 6 - 2 0 2 2

N I E T   M E E R   M I J N   Z O R G . . .

D A N    H O U D T   I K   H E T   V O O R   G E Z I E N !

H E T   C O R O N A   V E R H A A L

" B E G I N T "

I N   D I T  G E V A L

 V A L T

M E T E E N   A L    M E T   D E

C O R O N A   T E S T S

D I E   Z I J N   N A M E L I J K   N I E T   G E S C H I K T   O M   E R

B E S M E T T E L I J K H E I D

M E E

A A N   T E   T O N E N !

C O R O N A   T E S T S

K U N N E N

E N K E L   E N   A L L E E N

V I R U S   R N A

A A N T O N E N . . .

E N   D A T   I S   A L L E S !

 

B O V E N D I E N

H E B B E N   D I E   T E S T S

E E N   A A N Z I E N L I J K E   F O U T M A R G E !

 

P O S I T I E F   G E T E S T . . .

E N   T O C H   N E G A T I E F   Z I J N !

V O O R   N I E T S   I N   Q U A R A N T A I N E   O P G E S L O T E N ! !

 

N E G A T I E F   G E T E S T . . .

E N   T O C H   P O S I T I E F   Z I J N !

Z O D O E N DE   N I E U W E   B E S M E T T I N G S H A A R D E N

V E R O O R Z A K E N D ! !

( M A A R   D A T   I S   B I J   D I T   V I R U S   N I E T   Z O    E R G )

H E R S T E L -   T E S T -   V A C C I N A T I E -

" B E W I J Z E N "

S T E L L E N   O O K   A L   H E L E M A A L   N I E T S   V O O R . . .

 

H E R S T E L D E   M E N S E N

K U N N E N   W E D E R O M   B E S M E T   R A K E N

Z O D O E N D E   N O G   S T E E D S   A N D E R E N   B E S M E T T E N !

 

M E N S E N   D I E   N E G A T I E F   G E T E S T   Z I J N

K U N N E N   T O C H   P O S I T I E F   Z I J N

Z O D O E N D E

O O K   N O G   S T E E D S   A N D E R E N   B E S M E T T E N ! !

 

M E N S E N   D I E   G E V A C C I N E E R D   Z I J N

K U N N E N   Z E L F S   N O G   S T E E D S   B E S M E T   R A K E N

Z O D O E N D E   A N D E R E N   B E S M E T T E N ! ! !

 

D E R H A L V E   Z I J N

Q R - C O D E S

   E N

A P S

   W A A R O N D E R

 1 G   -   2 G   -   3 G

N E T   Z O   W A A R D E L O O S   A L S   B O V E N G E N O E M D E

" B E W I J Z E N "

 

W A N N E E R   D R I N G T   D A T   O O K

T O T   U   D O O R ?

 

I S   H E T   Z O    M O E I L I J K . . .

T E   A C C E P T E R E N   D A T   U    D O O R   D I E   D U I V E L S

I N   D E N   H A A G

W O R D T

B E S O D E M I E T E R D ?

 

O F

H E E F T   U    E R   S O M S   M O E I T E   M E E

D A T   U   I N   D I E   F L A U W E K U L   B E N T   G E T R A P T ?

 

B A N G

V O O R   D O M   U I T G E M A A K T   T E   W O R D E N ?

 

D O M

B E N T   U   E C H T E R   P A S . . .

 

W A N N E E R

U

T E G E N   B E T E R   W E T E N   I N

V E R T I K T

U W    G E Z O N D   V E R S T A N D   T E   G E B R U I K E N !

S M A R T P H O N E S

M E T   C O R O N A   A P P S

H E B B E N   O O K   H E L E M A A L   G E E N   Z I N

N I E T   I E D E R E E N   HE E F T   E E N   S M A R T P H O N E. . .

 

V E R D E R

I S   N I E T   I E D E R E E N   B E R E I D

E E N   C O R O N A   A P P   T E  D O W N L O A D E N !

 

D E S A L N I ET T E M I N

I S   D A T   E E N   V E R E I S T E

W I L   Z O ' N   A P P   Ü B E R H A U P T   K U N N E N

   F U N C T I O N E R E N . . .

 

I N   I E D E R   G E V A L   I S   Z O ' N

C O R O N A   A P P

H E T

P E R F E C T E   C O N T R O L E   M I D D E L . . .

 

W A N N E E R   H E T   E R O M   G A A T

T E N   A L L E N   T I J D E . . .

   T E   K U N N E N   B E P A L E N   W A A R   U   B E N T   G E W E E S T !

 

M E N   K A N   M E T   Z O ' N   A P P   Z E L F S   A C H T E R H A L E N

M E T   W I E

U   M O G E L I J K   C O N T A C T   H E E F T   G E H A D ! !

 

M O G E L I J K . . .

W A N T

D E   A P P   K A N   N O G   N I E T   O N D E R S C H E I D E N

O F   Z I C H   A L   D A N   N I E T   E E N   O B S T A K E L

( D E N K   B . V .   A A N   E E N   M U U R )

T U S S E N   D E   D E S B E T R E F F E N D E   P E R S O N E N

B E V I N D T ! ! !

 

M E T   E X T R A  N A D R U K   O P

" N O G   N I E T "

L O C K D O W N S

W E R K E N   N I E T !

Z E K E R   A L S  W E   N A A R

   D E   O N S   O M R I N G E N D E   L A N D E N   K I J K E N

D I E   V E E L   S T R E N G E R E   L O C K D O W N S   H A N T E E R D E N

 

O O K   D A A R   Z I E N   W E

Q U A   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

 

A H U M . . .

C O R R E C T I E . . .

A A N T A L   P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

D A T   S T E E D S   H O G E R E    T O P P E N   W O R D E N   G E Z E T !

 

N O U   M O E T   I K   D A A R   W E L   B I J   Z E G G E N . . .

D A T   N A A R M A T E   E R   M E E R   W O R D T   G E T E S T

E R   O O K   M E E R   B E S M E T T E   M E N S E N

   W O R D E N   G E V O N D E N !

 

D A T   G E L D T   O V E R I G E N S   O O K

V O O R   H E T   A A N T A L   G E V A C C I N E E R D E N ! !

 

H O E   M E E R   M E N S E N   W O R D E N   G E V A C C I N E E R D

H O E   M E E R   P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N ! !

 

I N   D I E   V A C C I N S

Z I T T E N   I M M E R S   R N A   S P O R E N

V A N   H E T   V I R U S . . .

 

A N D E R S

W E E T   H E T   I M M U U N S Y S T E E M   I M M E R S   N I E T

W E L K E

A N T I   S T O F F E N

Z I J   M O E T   A A N M A K E N !

 

G R O O T   B R I T T A N N I E

O F T E W E L

H E T

V E R E N I G D   K O N I N K R I J K . . .

 

H E E F T   H E T    I N M I D D E L S   A L   B E G R E P E N . . .

G E E N   L O C K D O W N S   M E E R ! 

G E E N   M O N D K A P J E S   P L I C H T   M E E R ! !

G E E N   C O R O N A   A P P S   M E E R ! ! !

 

A L   D I E   F L A U W E K U L   M A A T R E G E L E N

H E B B E N   H E T   C O R O N A   V I R U S

   N I E T

T E G E N   K U N N E N   H O U D E N . . .

 

Z E L F S

V A C C I N A T I E S

N I E T !

I S R A Ë L

É É N   V A N   D E   L A N D E N

WA A R V A N   W O R D T   G E C L A I M D

D A T   D I E   E E N

H O G E   V A C C I N A T I E   G R A A D

Z O U D E N   H E B B E N . . .

 

M E L D T   Z E L F S

E E N   E X P L O S I E V E   S T I J G I N G

V A N   H ET   A A N T A L

" B E S M E T T I N G E N "

A H U M . . .

" P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N "

https://nos.nl/artikel/2394501-israel-zet-vol-in-op-derde-prik-na-explosieve-stijging-besmettingen

W A N N E E R . . .

G A A N   W E   O N D E R H A N D

W E E R   E E N S   N O R M A A L   D O E N ?

 

I K   V R A A G   D A T   E X P L I C I E T   A A N   U !

W A N T

A L S   W E   D A T   L A T E N   A F H A N G E N

V A N   D I E   D U I V E L S E   P O L I T I C I   I N   D E N   H A A G . . .

 

K O M T   D A A R   N O O I T   I E T S   V A N   T E R E C H T ! !

D I E   H O B B E L E N   I N   D E   R E G E L   A C H T E R   D E   F E I T E N

A A N !

 

H O E   L A N G

LA A T   U   D I E   K R A N K Z I N N I G E N

N O G   H U N   G A N G   G A A N ?

L I E V E R   C O R O N A   D A N   E EN   S P U I T

N A A R M A T E

H E T   C O R O N A B E L E I D

L A N G E R   A A N   B L I J V E N   H O U D E N  . . .

 

W O R D E N

M I L J O E N E N   O N G E V A C C I N E E R D E   B U R G E R S

W A A R O N D E R   M I J Z E L F . . .

 

( M I L J O E N E N   S C H O L I E R E N   E N   S T U D E N T E N . . . )

 

(  M I L J O E N E N   E E N Z A M E   O U D E R E N . . . )

 

   S T E E D S

D E P R E S S I E V E R !

D A T   U I T   Z I C H   I N   D E   T O E N A M E   V A N   H E T   A A N T A L

Z E L F M O O R D P O G I N G E N !

Z E L F M O O R D !

 

H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

M A G   H E N   D A A R   D A N   T O E   A A N Z E T T E N . . .

M A A R   U   B E N T   M E D E P L I C H T I G

W A N T   U   L A A T   D E   P O L I T I E K   H A A R   G A N G   G A A N !

 

E N F I N . . .

I K    M O E S T   O V E R I G E N S   T O C H   W E L

E V E N

E V E N   G L I M L A C H E N

T O E N   I K   H E T   V O L G E N D E   A R T I K E L   L A S !

https://nos.nl/artikel/2406287-opzettelijk-besmet-met-corona-mensen-gaan-op-zoek-naar-sluiproutes

E E N   A R T I K E L   O V E R

B E S M E T T I N G S   F E E S T J E S

B I J E E N K O M S T E N

W A A R   M E N S E N   Z I C H   M E T   O P Z E T   L A T E N

B E S M E T T E N

M E T   H E T

C O R O N A   V I R U S !

 

E E N   W E L   U I T Z O N D E R L I J K   C R E A T I E V E   M A N I E R

O M   A A N   E E N

H E R S T E L

" B E W I J S "

T E   K U N N E N   K O M E N !

 

H E T   L A A T   T E G E L I J K   Z I E N   H O E

B E L A C H E L I J K

D I E

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

Z I J N ! !

 

E N

H O E   S M E R I G

D E   P O L I T I E K   T E   W E R K   I S   G E G A A N

D O O R   B U R G E R S   R ON D U I T   T E

M A N I P U L  E R E N

B E D R I E G E N   -   C H A N T E R E N

O M   Z I C H   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N

T E R W I J L

R U I M

9 8 %

V A N   D E

B E V O L K I N G

A M P E R   T O T   G E E N

L A S T

O N D E R V I N D T

V A N   C O R O N A    G R I E P   V I R U S S E N !

 

M A A R   M O G E L I J K   W E L

 V A N   D E   B I J W E R K I N G A N   V A N   D I E

E X P E R I M E N T E L E

V A C C I N S !

 

 N E T   A L S   B I J

A L L E

T O T   D U S V E R   B E K E N D E

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N !

V A C C I N S   H E B B E N   A L   D I E   V I R U S S E N

N O O I T

K U N N E N   U I T R O E I E N !

 

O F   V A C C I N S   D E   S Y M P T O M E N

D A A D W E R K E L I J K

M I L D E R   M A K E N   V A L T   N I E T   T E   B E W I J Z E N !

 

E N F I N . . .

G E L U K K I G   

Z I J N   E R   T O C H   N O G   M E N S E N

D I E   H U N   G E Z O N D   V E R S T A N D   G E B R U I K E N !

 

M E N S E N

D I E   Z I C H   N I E T   Z O   G E M A K K E L I J K   L A T E N

  I N T I M I D E R E N   E N   M A N I P U L E R E N . . .

 

O N D A N K S

D A T   Z E   W O R D E N

 G E D I S C R I M I N E E R D   E N   B U I T E N   G E S L O T E N !

 

B O V E N D I E N

N I E T   Z O   B A N G   U I T G E V A L L E N

A L S   H E T   M E R E N D E E L   V A N   D E   B E V O L K I N G !

 

M E N S E N

D I E   H U N   G E Z O N D E   V E R S T A N D   G E B R U I K E N . . .

H E B B E N   M I J N S   I N Z I E N S

M I N D E R

T E   V R E Z E N !

A N G S T   C U L T U U R

A N N E M I E K   V A N   D E R   E I J K

( A R T S - B I O L O O G   E R A S M U S   M C )

 

I S   V A N   M E N I N G   D A T   D E

" A N G S T   V O O R   V A C C I N A T I E S "

D I E N T   T E   W O R D E N   W E G G E N O M E N ? ! ?

 

I K   Z I E   D A T   E C H T E R   N E T   E V E N   I E T S   A N D E R S !

D E   A N G S T   V O O R

" B E S M E T T I N G "

M E T   H E T   C O R O N A   V I R U S . . .

D I E N T   J U I S T   T E   W O R D E N   W E G G E N O M E N !

 

A N D E R S   K O M E N   W E

V O O R   Z O V E R   N I E M A N D   H E E F T   B E G R E P E N

W A A R   H E T   H I E R   W E R K E L I J K   O M   G A A T . . .

N O O I T   M E E R   T E R U G

N A A R   H E T

O U D E   N O R M A A L ! ! !

I K   V E R Z E K E R   U

   D A T   H E T   C O R O N A   B E L E I D

N I E T S . . .

 

M A A R   D A N   O O K   W E R K E L I J K

N I E T S . . .

M E T   G E Z O N D H E I D   T E   M A K E N   H E E F T !

 

W A T   I K   O O K   H E L E M A A L   N I E T    B E G R I J P . . .

I S   D A T   O O K   I N   C O R O N A   T I J D

N O G   S T E E D S

V O O R   1 0 0 - E N   M I L J O E N E N   W O R D T

B E Z U I N I G D

O P   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   D E   O U D E R E N Z O R G ! !

 

E N   D A T

T E R W I J L   B E K E N D   I S

D A T   S T E E D S   M E E R   O U D E R E N

D A A R   E E N   B E R O E P   O P   Z U L L E N   D O E N !

 

O N D E R T U S S E N

W O R D E N   M I L J A R D E N   V E R S P I L T

A A N

N U T T E L O Z E   M U I L K O R V E N . . .

 C O R O N A   T E S T S   E N   C O R O N A   V A C C I N S ! !

 

D A T   V A L T   G E W O O N   N I E T   U I T   T E   L E G G E N ! ! !

 

H E T   N U T   V A N   V A C C I N S

V A L T   N O O I T   E N   T E   N I M M E R

T E   B E W I J Z E N !

 

O M D A T   R U I M   9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

O O K   Z O N D E R   V A C C I N A T I E . . .

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T   O N D E R V I N D T

V A N   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S !

 

V A C C I N A T I E S

J A G E N   B O V E N D I E N   H E T   A A N T A L

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N

J U I S T   M E E   O M H O O G . . .

 

V E R S T E R K E N

Z O D O E N D E   D E   I L L U S I E

D A T   H E T   E R G E R   I S   D A N   I N   W E R K E L I J K H E I D !

 

V A C C I N S

B E V A T T E N   R N A - V I R U S   D E E L T J E S . . .

 

D I E   M O E T E N  I M M E R S

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   A C T I V E R E N !

 

M E N   H E E F T   B O V E N D I E N   L E T T E R L I J K   N I E T S

O M   D E

V A C C I N A T I E   R E S U L T A T E N

M E E

T E   V E R G E L I J K E N !

 

D E   B I J W E R K I N G E N

Z I J N   E C H T E R   R E Ë E L

D I E   K U N   J E   G E W O O N   V I N D E N

O P   D E   W E B S I T E

V A N

B I J W E R K I N G E N   C E N T R U M

L A R E B !

 

I K   Z O U   Z E G G E N

L E E S

D E   A R T I K E L E N

O P   D E   D I V E R S E   P A G I N A ' S

 

L E E S   Z E   K R I T I S C H   E N   O V E R T U I G   U Z E L F !

I K   B E N   S L E C H T S   E E N

I N F O R M A T I E   V E R Z A M E L A A R

W A T   U   M E T   D I E   I N F O R M A T I E   D O E T . . .

M O E T   U   V E R D E R   H E L E M A A L   Z E L F   W E T E N !

 


25-06-2022

U P D A T E   2 5 - 0 6 - 2 0 2 2

C O R O N A   G R A F I E K   Z I E K E N H U I S O P N A M E S

I N C L U S I E F

G R A F I E K   V A C C I N A T I E G R A A D

O V E R   D E   P E R I O D E

1 0   J A N U A R I   2 0 2 1   - 1 5   M E I   2 0 2 2

1 3 . 3 8 7 . 0 2 0   M E N S E N

G E V A C C I N E E R D

 

C O N C L U S I E :

C O R O N A   V A C C I N S

H O U D E N   C O R O N A   V I R U S   B E S M E T T I N G E N

N I E T   T E G E N !

 

C L A I M S

D A T   C O R O N A   V A C C I N S   H E T   Z I E K T E V E R L O O P

M I L D E R   M A K E N

V A L L E N   N I E T   T E   B E W I J Z E N . . .

 

A A N G E Z I E N   R U I M   9 8   P R O C E N T

V A N   D E   B E V O L K I N G

S O W I E S O

A M P E R   TO T    G E E N   L A S T   H E E F T   V A N   H E T

C O R O N A   V I R U S ! !

 

Z E L F S   D I E   2   P R O C E N T . . .

V O O R N A M E L I J K   O U D E R E N

H E E F T   A M P E R   L A S T   V A N   H E T   V I R U S ! ! !

 

I K   K A N   M E   O O K   N I E T   I N D E N K E N

D A T   H E T   I N F L U E N Z A   G R I E P V I R U S

T I J D E N S   D E Z E   P E R I O D E

N I E T

A C T I E F    I S   G E W E E S T !

 

U I T G A A N D E   V A N   E E R D E   C O R O N A   U I T B R A K E N

S A R S - C O V - 1   E N   M E R S

D I E   W E R L D W I J D

A M P E R   S L A C H T O F F E R S   H E B B E N   G E M A A K T

B O V E N D I E N   Z O N D E R   M A A T R E G E L E N

 

K A N   I K   A L L E E N   M A A R   Z E G G E N

U   W O R D T   W E E R   W E R D   B E S O D E M I E T E R D

Z O A L S   M E N   D A T   D E E D

TR E N   T I J D E   V A N   H E T   M A CX I C A A N S E    G R I E P V I R U S !

M E E R   S L A C H T O F F E R S   D O O R

C O R O N A   B E L E I D !

S L A C H T O F F E R S

B I J W E R K I N G E N   V A N   E X P E R I M E N T E L E

C O R O N A   V A C C I N S

A L   D A N   N I E T   O P   D N A   B A S I S !

 

S L A C H T O F F E R S

U I T G E S T E L D E   O P E R A T I E S   E N   P R O G N O S E S !

 

Z E L F M O O R D E N !

E T C . . . .

L O C K D O W N S

D E   E C O N O M I E   G A A T   N A A R   D E    K L O T E N

O N T S L A G E N

P S Y C H I S C H E   K L A C H T E N

P R I J S S T I J G I N G E N

V A L S E   C L A I M S   ( R ) O V E R H E I D

V A C C I N E R E N   D O E   J E   V O O R   E E N   A N D E R !

N I E T   D U S ! !

 

D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

L A C H T   Z I C H   K A P O T ! ! !

 

R U I M   1 3   M I L J O E N   M E N S E N

L I E T E N   Z I C H   V O O R   D E   G E K   H O U D E N

 

S L E C H T S   4   M I L J O E N   M E N S E N

G E B R U I K T E N   H U N   G E Z O N D   V E R S T A N D !

 

D E   G R A F I E K   I S   H E T   B E W I J S !

A L   D I E    V A C C I N A T I E S

K O N D E N   H E T   C O R O N A   V I R U S   N I E T   S T O P P E N !

 

D E   P O L I T I E K   Z I E T   D E   B U I   A L   H A N G E N

H E T   A A N T A L   "B E S M E T T I N G E N "  L O O P T   W E E R   O P

D E   ( R ) O V E R H E I D   B L I J F T    L A K S

 

A L L E E N   E E N   I D I O O T

D U R F T    N U   N O G   T E    C L A I M E N . . .

D A T   D I E   M A A T R E G E L E N   H E B B E N   G E H O L P E N !

 

W I E   D I E   F L A U W E K U L   N U   N O G   S T E E D S   G E L O O F T

I S   V O L S L A G E N    K R A N K Z I N N I G !

 


O X F A M   N O V I B

 

E E N   O R G A N I S A T I E

D I E   CL A I M T   Z I C H   I N   T E   Z E T T E N

V O O R   D E   M E N S H E I D !

20-04-2021 https://www.oxfamnovib.nl/nieuws/oxfam-heeft-aandelen-in-big-pharma

H E E F T   E C H T E R   M E E R   W E G   V A N   E E N

L O B B Y C L U B

V O O R    V A C C I N A T I E   O P   G L O B A L E   S C H A A L !

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

I K   V I N D   H E T   O P M E R K E L I J K

D A T   D E Z E    O R G A N I S A T I E   B E L A N G   H E E F T

B I J   V A C C I N A T I E !

 

V A N W E G E

H A A R

A A N D E L E N

I N

B E D R I J V E N   D I E   V A C C I N S   P R O D U C E R E N !

 

O X F A M   N O V I B

G E E F T   Z E L F S   O P E N L I J K   T O E

D A T   Z I J

A A N D E L E N

H E E F T !

 

C I T A A T : "INDERDAAD, je leest het goed: OXFAM HEEFT AANDELEN in een aantal grote FARMACEUTISCHE BERIJVEN die nu de hoofdrol spelen tijdens de CORONAPANDEMIE. "

P F I Z E R

M O D E R N A

J O H N S O N & J O H N S O N

E V E N   B U I T E N  B E S C H O U W I N G   G E L A T E N

D A T   I K   D I E

F A R M A C E U T I S C H E   M I L J A R D E N   I N D U S T R I E

N I E T

V E R T R O U W . . .

 

 E N   D E

C O R O N A   P A N D E M I E

N I E T S   M E E R   I S   D A N   É É N

M I L J A R D E N   Z W E N D E L

D E   W H O

V E R S O E P E L D E

I M M E R S   D E   D E F I N I T I E S

O M   E E N   E P I D E M I E

T O T   E E N   P A N D E M I E   T E   V E R K L A R E N . . .

 

N A   H A A R   F I A S C O   B E T R E F F E N D E   D E

M E X I C A A N S E   G R I E P !

V A C C I N   L O B B Y

V E R S U S

F A C T   W E B S I T E S

29-04-2021 https://www.lnnmedia.nl/nieuws/internationaal/ontmaskerd-facebooks-onafhankelijke-covid-feitenchecker-site-factcheck-org-gefinancierd-door-19-miljard-vaccinlobby/

F A C E B O O K   O N T M A S K E R D :

F A C E B O O K

S C H I J N T   O V E R   E E N   E I G E N

" O N A F H A N K E L I J K E "

C O V I D   F E I T E N   C H E C K E R   W E B S I T E

 T E   B E S C H I K K E N . . .

https://www.factcheck.org/

D I E   G E F I N A N C I E R D   W O R D T   V A N U I T   D E

V A C C I N   L O B B Y . . .

R W J F

( R O B E R T    W O O D   J O H N S O N   F O U N D A T I O N )

https://www.factcheck.org/our-funding/

Financial Disclosure:

Fiscal Year 2022, Second Quarter
( three months ending Dec. 31, 2021 )

Annenberg Foundation: $149,523

Individual donors: $92,536

 > > >   Robert Wood Johnson Foundation: $63,418   < < <

Facebook ( Third-Party Fact-Checking Program ): $27,505

Facebook ( National Association of Black Journalists fact-checking fellowship program ): $17,472

Google: $19,405 

National Science Foundation: $9,089

 

D E Z E

Z O G E N A A M D E

" F I L A N T R O P I S C H E   I N S T E L L I N G "

B E S C H I K T   A L L E E N   A L

O V E R   1 , 9   M I L J A R D   D O L L A R   A A N   A A N D E L E N   I N

V A C C I N   F A B R I K A N T

J O H N S O N   &   J O H N S O N !

 

2 0 2 2

 J O H N S O N   &   J O H N S O N   A A N D E L E N

1 2 . 5 2 8 . 0 0 0

D E   T O T A A L W A A R D E   I S   I N M I D D E L S

2 , 1 4   M I L J A R D   D O L L A R !

https://wallmine.com/fund/15b/robert-wood-johnson-foundation

B E T R O K K E N   B I J   F R A U D E

09-06-2006 https://philanthropynewsdigest.org/news/former-robert-wood-johnson-analyst-pleads-guilty-to-fraud

19-10-2003 https://www.justice.gov/opa/pr/new-jersey-hospital-pay-635-million-resolve-allegations-inflating-charges-obtain-higher

T H E

J O H N S O N   &   J O H N S O N

D Y N A S T Y

C I T A A T : “Drug addictions, alcoholism, overdoses, adultery, homosexuality, child abuse in the form of molestation, suspected kidnapping, a murder plot, a shooting, tragic accidents, suicide, attempted suicides, and other mayhem.”

29-08-2013 https://archive.canadianbusiness.com/lifestyle/how-the-johnson-johnson-heirs-became-rich-bored-and-dangerously-aimless/

10-04-2005 https://www.nytimes.com/2005/04/10/nyregion/the-family-behind-the-company.html

T S J A . . .

W A T   Z E G T   D A T

O V E R   V A C C I N   F A B R I K A N T

J O H N S O N   &   J O H N S O N ?

Z E G   E E N S   E E R L I J K . . .

Z O U   U   Z I C H   H E B B E N   L A T E N   P R I K K E N

W A N N E E R   U   O V E R   D I E   K E N N I S   H A D   B E S C H I K T ?

 

Z O   J A . . .

B E N T   U   E C H T   N I E T   G O E D   W I J S !

 


23-06-2022

R I V M   E N   C B S

V E R S P R E I D E N   L E U G E N S

 

M A K E N   B O V E N D I E N   C L A I M S

D I E   Z I J   N O O I T   K U N N E N   B E W I J Z E N !

 

C B S   E N   R I V M

Z I J N   S T A A T S   O N D E R D E L E N . . .

A L S   D E   S T A A T

E R   E E N   B E P A A L D E   A G E N D A   O P   N A    H O U D T

D O E N   Z I J   D A T   O O K !

 

D E   W H O

I S   B I J   D E Z E   P A N I E K Z A A I E R   N U M M E R   1 !

 

Z E K E R   N A D A T   Z I J   D E   S P E L R E G E L S

V O O R   H E T   V E R K L A R E N   V A N   E E N   P A N D E M I E

H E B B E N   V E R S O E P E L D . . .

 

S I N D S   H A A R   P A N I E K Z A A I E R I J   R O N D O M

H E T

M E X I C A A N S E   G R I E P   V I R U S !

 

H E T   R I V M   M E T   H A A R   O M T

A D V I S E R E N   D E   S T A A T . . .

 

D E   A A N G E L E V E R D E   G E G E V E N S

Z I J N   N I E T   C O M P L E E T

M O G E L I J K   Z E L F S   M E T   O P Z E T   V E R V A L S T !

 

H E T   C B S

M A A K T   D E S A L N I E T T E M I N   T O C H

T A B E L L E N   E N   G R A F I E K E N . . .

 

M E T   D I E

I N C O M P L E T E   /   M O G E L I J K   V E R V A L S T E

G E V E N S !

 

D A N   K R I J G   J E   V A N   D I E

M I S L E I D E N D E   G R A F I E K E N   E N   T A B E L L E N  ! !

" D E   S L A G E R "

K E U R T   H A A R   E I G E N   V L E E S !

O U D E R E N   S T E R V E N    M E T   C O R O N A

N I E T

D O O R   C O R O N A ! ! !

 

S T E R V E N   V A N   O U D E R D O M

M E T   E E N   V E E L H E I D  V A N   O N D E L I G G E N D E   K W A L E N

D A N   W E L

L O N G O N T S T E K I N G E N

D I E   D O O R   G E W O N E   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N

W O R D E N   V E R O O R Z A A K T !

 

S L E C H T S   E E N   Z E E R   K L E I N E   G R O E P

V O O R N A M E L I J K   O U D E R E N

M E T   E E N

V E R Z W A K T   /   V E R S L E T E N

I M M U U N S Y S T E E M

S T E R F T   M O G E L I J K   A A N   D E   G E V O L G E N   V A N   Z O ' N

L O N G O N S T E K I N G . . .

N E D E R L A N D   V E R G R I J S T

E E N   S P R E K E N   H I E R

O V E R   E E N   F E N O M E E N   O P   G L O B A A L   N I V E A U

H E T   I S   D U S   N I E T   M E E R   D A N   L O G I S C H

D A T   M E E R   O U D E R E N   K O M E N   T E   O V E R L I J D E N !

 

D E   F A R M A C I E

V A A R T   W E L   B I J   A L   D E   C O R O N A   L E U G E N !

S L A C H T O F F E R S   C O R O N A   B E L E I D

D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

V A N    D E   ( R ) O V E R H E I D

V E R O O R Z A K E N

O O K   O N N O D I G   V E E L   S L A C H T O F F E R S !

 

B I J W E R K I N G E N   V A C C I N A T I E S . . .

U I T G E S T E L D E   O P E R A T I E S . . .

Z E L F M O O R D E N . . .

E T C .

 

M A A R   D A T   L E E S T   U   A L L E M A A L

O P   M I J N   V E R S C H I L L E N D E   C O R O N A   P A G I N A ' S

 

U   V I N D T   D A A R   O O K

D E   T E G E N G E S T E L D E   U I T S P R A K E N   E N   L E U G E N S . . .

 

   V A N   P E R S O N E N

D I E   B E T R O K K E N   W A R E N   B I J   H E T

C O R O N A   B E L E I D !

 

M A R K   R U T T E   -   H U G O   D E   J O N G E

J A A P   V A N   D I S S E L   -   M A R I O N   K O O P M A N S

E T C .

 

D E   A R T I K E L E N

Z I J N   O P   D A T U M   V A N   U I T G I F T E

G E P U B L I C E E R D

O M S P A N N E N   E E N   P E R I O D E   V A N   2   J A A R

G E D U R E N D E

D E   C O R O N A   G R I E P   V I R U S    U I T B R A A K !

 

V O O R G A A N D E   C O R O N A   V I R U S S E N

S A R S - C O V   1   2 0 0 2

M E R S   2 0 1 2

 

H E B B E N

W E R E L D W I J D

H O O G U I T   8 0 0   S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T

 

H O E   K A N   H E T   D A N

D A T   H E T   S A R S - C O V - 2   V I R U S

W E R E L D W I J D

M I L J O E N E N   S L A C H T O F F E R S   Z O U   M A K E N ? ! ?

 

B O V E N D I E N

Z O V E E L   M U T A T I E S

B I N N E N   E E N    T I J D S P A N N E   V A N   S L E C H T S   1   J A A R . . .

Z E T   J E   W E L   A A N   H E T   D E N K E N !

 

H A N D E L T   H E T   O M   E E N   B I O W A P E N ?

O F   L I E G T   M E N   D A T   H E T   G E D R U K T   S T A A T

W A T   B E T R E F T   H E T   A A N T A L

S L A C H T O F F E R S ?

 

H O E   L A N G

B E S T A A N   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N   W E L   N I E T

 

D E   V A C C I N    I N D U S T R I E

H E E F T   D I E   G R I E P V I R U S S E N   I N   A L   D I E   T I J D

N O O I T   U I T   K U N N E N   R O E I E N . . .

 

H E T   Z A L    H A A R   O O K   N O O I T    L U K K E N   M E T   D E

C O R O N A   G R I E P   V I R U S S E N !

 

D E   C L A I M S

D A T   V A C C I N S   W E R K E N

Z A L   M E N    O O K   N O O I T   K U N N E N   B E W I J Z E N !

 

V A C C I N S

K W A M E N   I M M E R S   P A S   J A R E N   J A R E N   L A T E R

O P   D E   M A R K T

T E G E N   D I E   T I J D

W A R E N   D E   V I R U S S E N   A L   O P   H U N   R E T O U R !

 

( B E T E R E   H Y G I Ë N E   -   G E Z O N D E R E   V O E D I N G

M E E R   B E W E G I N G   -   S C H O N E R   D R I N K W A T E R )

O N E T I S C H E   K W E S T I E S

 O N D E R T U S S E N

E X P E R I M E N T E R E N   V E E L   L A B O R A T O R I A

M E T   V I R U S S E N !

 

K W E K E N   Z E   O P . . .

W E K K E N   Z E   Z E L F S   O P N I E U W   T O T   L E V E N ! !

 

M A K E N   Z E   S T E E D S

B E S M E T T E L I J K E R   E N   D O D E L I J K E R ! ! !

 

J E   M O E T   E R   N I E T   A A N   D E N K E N

W A T   E R   K A N   G E B E U R E N

M O C H T E N   D I E   W E T E N   T E   O N T S N A P P E N !

H Y P O C R I S I E

W A T   I K   O O K   Z O   F R A P P A N T   V I N D . . .

 

H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G   W I L   G E E N

G E N E T I S C H   G E M O D I F I C E E R D E   G E W A S S E N . . .

 

L A T E N   Z I C H   E C H T E R   W E L   P R I K K E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E

G E N E T I S C H   G E M O D I F I C E E R D E   V A C C I N S ? ! ?

 

B E H A L V E   D A N   D I E

2 0  P R O C E N T

D I E   Z ' N   V E R S T A N D   G E B R U I K T E . . .

N I E T

G E V A C C I N E E R D !

 

D E N K   D A A R

M A A R   E E N S   R U S T I G   O V E R   N A !

 

L A A T   J E   N I E T S   W I J S M A K E N !

D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

I S   E E N   C O R R U P T   I N D U S T R I E   W A A R   M I L J A R D E N

M E E   Z I J N   G E M O E I D . . .

M A A K T   W E L    D E G E L I J K   S L A C H T O F F E R S !

 

H E T   A A N T A L   R E C H T S Z A K E N

T E G E N   D E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E . . .

( S C H A D E C L A I M S )

V O R M E N   E E N   N I E T   W E E R L E G B A A R   B E W I J S !

 

(  G O O G L E   Z E L F ! )

 

Z E   H O U D E N   C R U C I A L E   I N F O R M A T I E   A C H T E R

B E T R E F F E N D E   S C H A D E L I J K E   B I J W E R K I N G E N . . .

 

K O P E N   M E N S E N   O M

O M   P O S I T I E V E   B E R I C H T E N   T E   S C H R I J V E N

I N   M E D I S C H E   T I J D S C H R I F T E N . . .

 

Z E   D O E N  Z E L F   O N D E R Z O E K

O F   S U B S I D I Ë R E N   H E T   O N D E R Z O E K

N A A R   D E   V E I L I G H E I D   V A N   H U N   P R O D U C T E N . . .

 

" D E   S L A G E R "

K E U R T   Z ' N   E I G E N   M E D I C I J E N   E N   V A C C I N S !

 


14-06-2022

P A N I E K Z A A I E R

R I V M

H O U D T   D E   A N G S T    E R   W E E R   I N !

H E T   R I V M

G E E F T   A A N   W E E R   E E N   S T I J G I N G   T E   Z I E N

V A N   H E T   A A N T A L

C O R O N A   B E S M E T T I N G E N . . .

 

I K   V R A A G   M E   D A A R B I J   A F

O F   D I E   A C H T E R L I J K E   P O L I T I E K

D E Z E L F D E   Z I N L O Z E   M A A T R E G E L E N   N E E M T

 

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D    H O U D E N . . .

V E R P L I C H T   M U I L K O R V E N . . .

O N N A U W K E U R I G E   T E S T S   O N D E R G A A N . . .

D I E   B O V E N D I E N   G E E N

B E S M E T T E L I J K H E I D   K U N N E N   M E T E N

F L A U W E K U L   C O R O N A   P A S J E S   E N   A P P S

A V O N D K L O K

 

W E L L I C H T   A A N G E V U L D   M E T

V A C C I N A T I E   V E R P L I C H T I N G ?

O F   B L I J V E N   W E   D E Z E   K E E R   N O R M A A L   D O E N ?

 

A L S   H E T   A A N   M I J   L A G

 W E R D   D A T   G E H E L E   Z O O I T J E   B E D R I E G E R S

A A N G E K L A A G D !

 

O N N O D I G   V E E L    E X T R A   S L A C H T O F F E R S   

V A C C I N A T I E   B I J W E R K I N G E N . . .

 

O N N O D I G   U I T G E S T E L D E   O P E R A T I E S . . .

 

P S Y C H I S C H E   S C H A D E   L O C K D O W N S . . .

 

O N V E R A N T W O O R D E   B E Z U I N I G I N G E N

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G

Z E L F S   T I J D E N S   E N   N A   D I E   C O R O N A   G E K T E

 

E N   D A T

T E R W I J L   A L L A N G   B E K E N D   I S

D A T   E R   S T E E D S    M E E R   O U D E R E N   B I J K O M E N !

 

T E L   D A A R B I J   O P   D E   M I L J A R D E N   S C H A D E

O M   D E   E C O O M I E   W E E R   O P   G A N G   T E   B R E N G E N . . .

 

E N   D A N   H E B   I K   D I E

E X O R B I T A N T E   P R I J S S T I J G I N G E N

N I E T  E E N S   M E E G E R E K E N D !

20-06-2022

H E R   I N V O E R I N G

C O R O N A   R E G E L S ?

H E T   A A N T A L   C O R O N A   B E S M E T T I N G E N

N E E M T   W E E R   T O E

W E R K G E V E R S   Z I E N   D E   B U I   W E E R   H A N G E N

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5316214/werkgevers-mkb-nederland-vnoncw-corona-waarschuwing-afstand

V A C C I N A T I E

W O R D T   W E E R   B E S P R E E K B A A R

H O E W E L   W E   H E B B E N   K U N N E N   Z I E N

D A T

V A C C I N A T I E S

H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

N I E T   T E G E N   H E B B E N   K U N N E N   H O U D E N !

 

O F   V A C C I  N A T I E S

H E T   Z I E K T E V E R L O O P   M I L D E R   M A K E N

V A L T   O O K   N O O I T   T E   B E W I J Z E N ! !

https://www.ad.nl/binnenland/oproep-bedrijfsleven-neem-basisregels-weer-in-acht-tegen-corona~a65f3bf3/

D E   B A L   L I G T   B I J   U

L A A T   U   Z I C H   W E E R   J A R E N L A N G   B A N G   M A K E N . . .

T E R R O R I S E R E N   -   D I S C R I M I N E R E N . . .

E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N A T I E S   A A N S M E R E N . . .

B U I T E N S L U I T E N !

 

O F   G A A T   U   G E W O O N   V E R D E R

M E T   U W   L E V E N ?

 


02-06-202

J A A P   V A N   D I S S E L

B E S C H U L D I G D   V A N   C O R R U P T I E

D I E   B E S C H U L D I G I N G

Z O U   W A T   M I J   B E T R E F T   Z E L F S   V O O R   H E T   G E H E L E

R I V M   E N   H A A R   O M T   M O E T E N    G E L D E N !

 

D A T   C O R R U P T E   Z O O I T J E

I S   N O U   E E N M A A L   Z O D A N I G   G E K O Z E N . . .

D A T   Z I J   E L K A A R

D O O R   D I K   E N   D U N   B L I J V E N   S T E U N E N !

 

W E T E N S C H A P P E R S   E N   M E D I C I

D I E   E E N   A N D E R E   M E N I N G   Z I J N   T O E G E D A A N

 

W O R D E N    D E   M O N D    G E S N O E R D . . .

D A N W E L

V E R V A N G E N !

 

R I S K E R E N   B O V E N D I E N

D A T   Z E   H U N   B E R O E P   N I E T   M O G E N   U I T O E F E N E N

 

Z O   G A A T   H E T   E R   O O K   A A N   T O E

I N   D E   P O L I T I E K . . .

 

W A N N E E R   E R   É É N   S L E C H T   F U N C T I O N E E R T

K R I J G T   D I E    G E W O O N   E E N   F U N C T I E

O P   E E N   A N D E R E   A F D E L I N G !

 

Z O D O E N D E

B L I J F T   H E T   E C H T E   G A J E S   I N   D E   T O P

V E R Z E K E R D   V A N   H U N   L O Y A L I T E I T   E N   S T E U N !

F E I T E N :

E E R D E R E   C O R O N A   V I R U S S E N

H E B B E N   W E R E L D W I J D

A M P E R   S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T

S A R S   2 0 0 2   -   M E R S   2 0 1 2

 

( H E T   S T A A T   A L L E M A A L   I N   D I T    B L O G

I N C L U S I E F   H E T   A A N T A L   S L A C H T O F F E R S

W E R E L D W I J D   M I  N D E R   D A N

 1 . 0 0 0

V O O R   B E I D E   C O R O N A   V I R U S   U I T B R A K E N

G A   Z E L F   O P   O N D E R Z O E K   U I T ! )

 

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N

B E S T A A N   A L   H E E L   L A N G

 

O N D A N K S   A L   D I E   G R I E P   V A C C I N S

B E S T A A N   D I E   V I R U S S E N

T O T   O P   D E   D A G   V A N   V A N D A A G   N O G   S T E E D S !

G R I E P   V I R U S S E N

I N F L U E N Z A   Z O W E L   A L S   C O R O N A

Z I J N   V O O R   H E T   G R O S   V A N   D E   B E V O L K I N G

N A G E N O E G   O N G E V A A R L I J K . . .

 

W A N N E E R   D I E   E R   E E N   G E Z O N D E   L E V E N S S T I J L

O P   N A   H O U D E N !

 

J A M M E R   G E N O E G   K O S T   Z O 'N

G E Z O N D E   L E V E N S S T I J L

M E E R

D A N   M E N I G E E N   Z I C H   K A N   V E R O O R L O V E N . . .

 

B O V E N D I E N

W O R D T   T O T   O P   D E   D A G   V A N D A A G   N O G   S T E E D S

G E R O M M E L D   M E T   V O E D I N G !

B E D O R V E N    V L E E S

V E R M E N G D   M E T   V E R S    V L E E S

D A N   W E L   M E T

K L E U R - E N   G E U R S T O F F E N

V E R F R A A I D !

 

I K   Z E T   O O K   S T E E D S   G R O T E R E   V R A A G T E K E N S

B I J   A L   D I E   E - N U M M E R S   I N   D E   V O E D I N G !

 

W I E   B E P A A L T

W E L K E   S T O F F E N   D A N   W E L   W E L K E   H O E V E E L H E I D

V A N   D I E   S T O F F E N

A L  D A N   N I E T   G O E D   I S   V O O R   C O N S U M P T I E ?

W A A R   I S   D A T   O P   G E B A S E E R D ?

V A C C I N S

V A N    V A C C I N S   V A L T   I N   I E D E R    G E V A L

N I E T   T E   B E W I J Z E N

O F   D I E   O O K   D A A D W E R K E L I J K   W E R K E N !

 

9 8 %  V A N   D E   B E V O L K I N G

M E R K T   I M M E R S   W E I N I G   T O T   N I E T S

V A N   D I E   V I R U S S E N

 

O M   D A N   T E   D U R V E N   C L A I M E N

D A T   V A C C I N S   H E T   S T E R F T E C I J F E R

Z O U D E N   H E B B E N   V E R L A A G D . . .

 

N I E T S   M E E R

D A N   E E N

O P   O N W E T E N S C H A P P E L I J K E   W I J Z E

G E D A N E

A A N N A M E   /   S P E C U L A T I E

 

D E   V A C C I N S   W E R D E N   G E T E S T

   O P   G E Z O N D E   M E N S E N !

 

D I E   H E B B E N   S O W I E S O

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T   V A N   H E T   V I R U S . . .

D E    H E L F T   K R E E G   B O V E N D I E N   E E N   N E P M I D D E L !

B I J W E R K I N G E N

D E   S L A C H T O F F E R S   V A N   D E   B I J W E R K I N G E N

Z I J N   E C H T E R   W E L   R E Ë E L . . .

 

G E T U I G E

D E   S C H A D E C L A I M S   E N   R E C H T S Z A K E N

T E G E N   D I E   F A R M A C E U T I S C H E   B E D R I E G E R S !

 

D E   L O C K D O W N S   H E B B E N

H E T   V I R U S    O O K   N I E T   K U N N E N   S T O P P E N

N E T   Z O   M I N   A L S   A L   D I E   A N D E R E   M A A T R E G E L E N

 

V A L L E N   W E   D E   V O L G E N D E   H E R F S T

O P N I E U W   I N   H E R H A L I N G ?

 

O F   D O E N   W E   D E Z E   K E E R   N O R M A A L ?

S L O T O P M E R K I N G :

E T H I E K

D I V E R S E   L A B O R A T O R I A   O V E R   D E   W E R E L D

K W E K E N   S T E E D S

B E S M E T T E L I J K E R E   E N   D O D E L I J K E R E

V E R S I E S

V A N   B E K E N D E   V I R U S S E N . . .

 

Z I J N   E R   Z E L F S   I N   G E S L A A G D

R E E D S   U I T G E R O E I D E   V I R U S S E N   W E E R

T O T   L E V E N   T E   W E K K E N !

 

D U S

A L S  E R   O O I T

E E N   E C H T   G E V A A R L I J K   V I R U S   R O N D W A A R T

I S   D E  K A N S   G R O O T   D A T   H E T   O M   E E N

B I O W A P E N   ( T E S T )   H A N D E L T !

 


31-05-2022

C O R O N A   P A S S E N

I K   H E B   A L   V A K E R   G E Z E G D   D A T   E E N

C O R O N A   P A S

H E L E M A A L   G E E N   Z I N   H E E F T !

 

H E T   C O R ON A   V I R U S

I S   I M M E R S   V E R G E L I J K B A A R   M E T   E E N

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S

 

H E T

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S

 H E E F T   M E N   T O T   O P   D E   D A G    V A N   V A N D A A G

N O G   S T E E D S    N I E T

W E T E N   U I T   T E   R O E I E N !

 

H E T   I S   D U S   V O L K O M E N   O N L O G I S C H

O M   Z O N D E R   M E E R   A A N   T E   N E M E N

 D A T   V A C C I N   F A B R I K A N T E N

E R   W E L   I N   Z O U D E N   S L A G E N

H E T   C O R O N A   V I R U S   U I T   T E   R O E I E N !

 

L A N D E N

D I E   D E   C O R O N A    P A S   N O G   S T E E D S    H A N T E R E N

F R A N K R I J K   S P A N J E   P O R T U G A L   T U R K I J E

 

L A N D E N

D I E   D E   C O R O N A   N I E T   M E E R   H A N T E R E N

B E L G I E   G R O O T - B R I T T A N N I E   L U X E M B U R G   

N E D E R L A N D   D U I T S L A N D   I T A L I Ë

 

D A T   W I L   O V E R I G E N S   N I E T   Z E G G E N

D A T   H E T   C O R O N A   G E Z E I K  V O O R B I J   I S

 

H E T   Z O U   M I J   N I E T S   V E R B A Z E N

W A N N E E R   D I E   F L A U W E K U L

I N   D E   H E R F S T   T I J D E N S   H E T   G R I E P S E I Z O E N

W E E R   V A N   V O O R   A F   A A N   B E G I N T

 

I K   H O O P   T E G E N   D I E   T I J D

S A M E N   M E T   M I J N   V R O U W   I N   O N S   G R A F

T E   L I G G E N !

 

I K   B E N   H E T   G E Z E I K

V A N   D I E   V E R V L O E K T E   D U I V E L S E   ( R ) O V E R H E I D

 

D E   H Y P O C R I S I E

V A N   D E   B E L O F T E   V A N   V R I J H E I D

 

D E   L E U G E N

D A T   I E D E R E E N   G E L I J K  Z O U   Z I J N . . .

G E L I J K E   K A N S E N   E N   G E L I J K E   R E C H T E N

Z O U   H E B B E N . . .

 

O N D E R H A N D   S P U U G Z A T !

 

D E   D U I V E L   H A L E

D I E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E   I N   D E N   H A A G !

 


16-05-2022

O V E R   E E N   P A A R   M A A N D E N

B E G I N T   H E T

C O R O N A   G E Z E I K

W E E R   V A N   V O O R   A F   A A N !

D E   F A R M A C I E   H O E R E N

D R E I G E N   M E T   N I E U W E   L O C K D O W N S . . .

 

H A A R

A L   E V E N   D U I V E L S E   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N

S P E L E N   H E T   S P E L L E T J E   W E E R   M E E !

 

H ET    Z O U   M I J   N I E T   V E R B A Z E N

W A N N E E R   E R   D E Z E   K E E R

   E E N

V A C C I N A T I E P L I C H T

D O O R H E E N   W O R D T   G E D R U K T !

 

 N O T A B E N E

V O O R   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E . . .

 

E E N   V I R U S J E   W A A R

N O G   G E E N   2 %  V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   Z O U   K U N N E N   O N D E R V I N D E N !

 

M E T   D E   N A D R U K   O P

" Z O U "

 

W A N T

V O O R   H E T Z E L F D E   G E L D

M E R K T   H E T   G R O S   V A N   D I E

2 %

" K W E T S B A R E   O U D E R E N "

E R   N I E T S   V A N !

 

H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

M A A K T   O N D E R H A N D   M E E R   S L A C H T O F F E R S . . .

D A N   A L L E   V I R U S S E N   B I J   E L K A A R !

 


11-05-2022

C O R O N A   B E L E I D

S C H A D E L I J K E R   D A N   G E D A C H T

B E H A L V E   D A T   O U D E R E N

Z I C H   O N D E R   D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

N O G   E E N Z A M E R   V O E L D E N . . .

 

L E D E N   V E E L   J O N G E R E N

A A N

S T R E S S

E N

P S Y C H I S C H E   K L A C H T E N . . .

 

E N   W E L

V A N   Z O D A N I G E   A A R D

D A T   M E N I G E E N   Z E L F S   O V E R W O O G

Z E L F M O O R D

T E

P L E G E N !

 


15-04-2022

B E L A S T I N G   G E L D   V E R K W I S T I N G

W E I N I G   A N I M O

V O O R   N O V A V A X   C O R O N A   V A C C I N

8 5 0 . 0 0 0   D O S E S . . .

 

M E T   E E N   W A A R D E   V A N

1 5   M I L J O E N   E U R O

A A N

B E L A S T I N G G E L D

V E R S P I L T !

 


12-04-2022

W A S

C O R O N A   B E L E I D

B U I T E N P R O P O R T I O N E E L ?

C O R O N A

T O E G A N G S B E W I J Z E N

I N   I E D E R   G E V A L   W E L   V O L G E N S   D E

C H R I S T E N   D E M O C R A T E N

 

A L S   W E   K I J K E N   N A A R   H E T   G E H E E L

G A A T   D A T   E I G E N L I J K   O P

V O O R   E L K E   I N G E V O E R D E   C O R O N A   M A A T R E G E L !

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   H E E F T

N I E T

G E H O L P E N

B I J   H E T   T E R U G D R I N G E N   V A N   H E T   A A N T A L

B E S M E T T I N G E N . . .

 

D E

V A C C I N A T I E S

E V E N M I N !

 

S T E R K E R   N O G

H O E   M E E R   M E N S E N   W E R D E N   G E V A C C I N E E R D

H O E   M E E R

H E T   A A N T A L    B E S M E T T I N G E N   O P L I E P !

 

E N   D A T   I S   L O G I S C H . . .

A A N G E Z I E N   H E T   I M M U U N S Y S T E E M

D O O R   D E   V I R U S D E E L T J E S   I N   D E   V A C C I N S

A A N G E S P O O R D   M O E S T   W O R D E N . . .

 

O M   A N T I L I C H A M E N   A A N   T E   M A K E N

T E G E N   H E T   V I R U S

T E N E I N D E   I M M U N I T E I T    T E   V E R K R I J G E N !

 

D A A R U I T   V O L G T   D A T   D E

G E V A C C I N E E R D E N

H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N   H E B B E N

O P G E D R E V E N !

 

D E   C O R O N A    T E S T S   R E G I S T R E R E N   A L L E E N

O F   I E M A N D   D R A G E R   I S   V A N   V I R U S   R N A

N I E T   O F   H E T   V I R U S   R N A   A L   D A N   N I E T

A C T I E F   I S !

 

I E M A N D   D I E   G E V A C C I N E E R D   I S

I S   D R A G E R   V A N   V I R U S   R N A

 

H E T   V I R U S   Z E L F

B L I J K T   N A G E N O E G   N E T   Z O   ( O N ) G E V A A R L I J K . . .

A L S   E E N D E R   W E L K   A N D E R

L O N G O N T S T E K I N G   V E R O O R Z A K E N D

C O R O N A   D A N   W E L   I N F L U E N Z A

G R I E P   V I R U S !

O P M E R K I N G :

98 %

V A N   D E   B E V O L K I N G

H A D

S O W I E S O

W E I N I G    T O T   G E E N   L A S T

V A N   H E T

C O R O N A   V I R U S !

Z E L F S   V A N   D I E

2 %

D I E   I N   D E   G E V A R E N Z O N E   Z O U D E N   Z I T T E N

( O U D E R E N )

H A D   S L E C H T S   E E N   K L E I N   D E E L

E C H T   L A S T

V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S !

 

O M    N O U   I E D E R E E N   T E   W I L L E N

V A C C I N E R E N . . .

 

T E R W I J L   D U S   R U I M

9 9 %

V A N   D E

B E V O L K I N G

G E Z O N D   G E N O E G   I S

O M   Z E L F   I M M U N I T E I T   A A N   T E   M A K E N

I S   N I E T   N O R M A A L !

 

Z E L F S

C R I M I N E E L . . .

 

W A N N E E R

V A C C I N A T I E S

V E R P L I C H T

Z O U D E N   Z I J N   G E W E E S T !

 

I N   I E D E R   G E V A L . . .

 

Z I J N   A L   D I E G E N E N

D I E   Z I C H   L I E T E N  V A C C I N E R E N

O M D A T   H E N   W E R D   V O O R G E H O U D E N

D A T   Z I J   Z O D O E N D E

O U D E R E N   Z O U D E N   B E S C H E R M E N . . .

V O O R   D E   G E K   G E H O U D E N !

 

M O N D K A P J E S

H E B B E N   O O K   N I E T   G E H O L P E N

B I J    H E T   V O O R K O M E N   V A N   B E S M E T T I N G

M E T   H E T   V I R U S !

 

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N

A L

E V E N M I N !

 

D E

L O C K D O W N S

H E B B E N   N I E T   A L L E E N

D E   E C O N O M I E   S T I L G E L E G D . . .

 

M A A R   O O K   O N N O D I G

 F R U S T R A T I E

S P A N N I N G E N   E N   S T R E S S

B I N N E N   H UI S H O U D E N S   V E R O O R Z A A K T !

 

B O V E N D I E N

Z I J N   V A N W E G E   H E T   U I T V A L L E N   V A N

P R O D U C T I E L I J N E N . . .

 

P R O D U C T E N   S C H A A R S E R   G E W O R D E N !

 

E N   D A T   H E E F T   W E E R   E E N

P R I J S O P D R I J V E N D

E F F E C T !

 

D E R H A L V E

K U N   J E   W E L   S T E L L E N . . .

 

D A T   H E T   G E H E L E   C O R O N A   B E L E I D

B U I T E N

P R O P O R T I O N E E L

V E R W O E S T E N D . . .

I S

G E W E E S T !

 

B O V E N D I E N

D I S C R I M I N E R E N D ! !

 

I E M A N D   D I E   Z O 'N   C A T A S T R O F A A L   B E L E I D   V O E R T

H O O R T   N I E T   T H U I S   I N   D E   P O L I T I E K !

 

M A R K   R U T T E   -   H U G O   D E   J O N G E

E N   E E N   I E D E R

D I E   D A T   B E L E I D   H E B B E N   G E S T E U N D

O P R O T T E N !

 


09-04-2022

C O R O N A W E T   V E R D E R   B E P E R K T ?

L A A T   I K   N O U   L E Z E N . . .

D A T   H E T   K A B I N E T   A L L E E N   M A A R   G O E D K E U R I N G

N O D I G   H E E F T   V A N   H E T

P A R L E M E N T !

 

Z O   B L I J V E N   D I E

L A F B E K K E N

Z E L F   B U I T E N   S C H O T . . .

W A N N E E R

C O R O N A   M A A T R E G E L E N   W O R D E N   U I T G E V O E R D 1

V R I E N D J E S   P O L I T I E K

Z E   D O E N   A L S O F

Z E   T O E S T E M M I N G   N O D I G   H E B B E N . . .

 

W A N N E E R   Z E   E V E N T U E L E   C O R O N A

M A A T R E G E L E N . . .

R E G E L - E N   W E T G E V I N G

  I N G E V O E R D   W I L L E N   H E B B E N !

 

D A T   I S   E C H T E R   G E E N   P R O B L E E M

W A N T   Z E   H E B B E N   H U N   A A N H A N G E R S   I M M E R S   A L

O P   D E   J U I S T E   F U N C T I E S   G E P O S I T I O N E E R D !

 

D I E

T O E S T E M M I N G

G E V E N   Z E   Z I C H Z E L F   W E L . . .

 

Z E L F S

E E N   V E R P L I C H T E   V A C C I N A T I E

V A L T   D A A R B I J   N I E T   U I T    T E   S L U I T E N . . .

 

E N   D A T   V O O R   E E N

V I R U S J E

W A A R   N O G   G E E N   2  %   V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   O N D E R V I N D T !

 

J E   M O E T   T O C H   N I E T   G O E D   B  I J   J E   H O O F D   Z I J N

O M   G E Z O N D E   M E N S E N

T E

I N J E C T E R E N

M E T

E X P E R I M E N T E L E

V A C C I N S ? ! ?

 


07-04-2022

H U G O   D E   J O N G E

M O E T   Z I C H   R E K E N S C H A P   A F L E G G E N

V O O R   D E

M O N D K A P J E S D E A L

M E T

S Y W E R T   V A N   L I E N D E N

 

H U G O

Z O U   Z I J N   E I G E N

P R I V É   E M A I L   H E B B E N   G E B R U I K T

O M   D E   D E A L   T E   B E Z E G E L E N !

 

D E    K A M E R   O N V O L L E D I G   B E R I C H T . . .

N I E T   E E R L I J K   Z I J N   G E W E E S T . . .

Z I J N   B E T R O K K E N H E I D   H E B B E N   V E R Z W E G E N !

 

V E E L   P O L I T I C I

Z A G E N   H U N   P O L I T I E K E   C A R R I Ë R E

V O O R   M I N D E R   S N E U V E L E N !

 

MA A R R U H H H . . .

H U G O   D E   J O N G E

M A G   E C H T E R   G E W O O N   A A N B L I J V E N !

M A A R

D A T   W A S   E I G E N L I J K   W E L   T E   V E R W A C H T E N !

 

D A T   Z O O I T J E   O N G E R E G E L D

H O U D T   E L K A A R   D E   H A N D   B O V E N   H E T   H O O F D !

 


06-04-2022

L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R

K O M T   D E   W A A R H E I D   N A A R   B U I T E N . . .

W A T   B E T R E F T   D E   W E R K I N G   V A N   V A C C I N S !

 

O F   M O E T   I K   Z E G G E N

N I E T   W E R K E N D E   V A C C I N S ?

T W E E D E

P F I Z E R   B O O S T E R   P R I K

B E S C H E R M T

O U D E R E N   N I E T   L A N G !

A L D U S   D E   U I T K O M S T

V A N   E E N   I S R A Ë L I S C H   O N D E R Z O E K !

 

D E   R E S T

V A N   H E T   A R T I K E L

I S   V E R D E R   N I E T   I N T E R E S S A N T !

 

D I E   F L A U W K U L

W O R D T   T E   Z I J N E R   T I J D

V A N Z E L F

O N T S L U I E R D !

 

06-04-2022 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5300075/tweede-pfizer-boosterprik-corona-vaccinatie-bescherming-ouderen

 

P F I Z E R

C O R O N A   P I L   G O E D G E K E U R D ?

 


01-04-2022

H O U D T   G O E D   V O O R   O G E N

D A T   D E   C I J F E R S

N I E T   C O N F O R M   D E   W E R K E L I J K H E I D   Z I J N !

 

V E E L   "C O R O N A "   S L A C H O F F E R S

B E Z W E K E N   A A N   O U D E R D O M

E N   É É N   O F   M E E R

O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E B E E L D E N !

 


29-03-2022

2 0 2 0

H E T   E E R S T E   C O R O N A   J A A R

M E N S E N   D I E   A A N

" C O V I D - 1 9 "

O V E R L E D E N . . .

 

Z O U D E N   Z I J N   O V E R L E D E N

V A N W E G E

D I A B E T E S

H A R T- E N   V A A T Z I E K T E N

O B E S I T A S

 

A L   D I E   Z I E K T E   V E R S C H I J N S E L E N

W O R D E N   O O K   W E L

O N D E R L I G G E N D E   K W A L E N

G E N O E M D

 

A L   D I E   M E N S E N   Z O U D E N   D U S   O O K

Z O N D E R

H E T

C O R O N A   V I R U S

A A N   D I E   Z I E K T E B E E L D E N   O V E R L I J D E N !

 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

D O O R   C O R O N A !

 

M E R K W A A R D I G   G E N O E G

O V E R L E D E N

H E T   E E R S T E   C O R O N A   J A A R

V O O R A L

 M I G R A N T E N !

 

M A R O K K A N E N

I N D O N E Z E N   -   S U R I N A M E R S

T U R K E N

 

W E I N I G

N E D E R L A N D E R S ? ! ?

A L D U S   H E T   C B S !

 


11-03-2022

S T O P

M E T   M A S S A A L   T E S T E N

A L D U S   J E A N - L U C   M U R K

( Arts, microbioloog en viroloog )

( ETZ (Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ).

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4053582/stoppen-met-massaal-testen-en-isolatie-bij-corona-vindt-etz-viroloog-murk

 

 D E   B E V O L K I N G   H E E F T   Z O    O N D E R H  A N D    G E  N O E G

I M M U N I T E  I T

O P G E B O U W D    T E  G E N   H  E T   C O  R O N A    V I R U S !

 

M E N S E N   K R I J G E N

A A N   D E   L O P E N D E   B A N D   C O R O N A . . .

 

O O K

W A N N E E R   Z I J   Z I J N   G E V A C C I N E E R D . . .

E N

Z E L F S   W A N N E E R   Z I J   E E N

B O O S T E R P R I K   H E B B E N   G E H A D ! !

 

O N D A N K S   H E T   H O G E   A A N T A L   B E S M E T T I  N G EN

O O P S

P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

B E L A N D E N   S L E C H T S   W E I N I G   M E N S E N

I N   H E T   Z I E K E N H U I S   V A N W E G E   C O R O N A . . .

 

E E N   G R O O T   D E E L   V A N   D E

C O R O N A   P A T I Ë N T E N

W O R D E N   V O O R   A N D E R E   A A N D O E N I N G E 

BE H A N D E L D

D U S   N I E T   V O O R   C O R O N A     Z E L F !

O P M E R K I N G :

D A T   Z I E K E N T H U I S   P A T Ï E N T E N

O N T E R E C H T

V O O R   C O R O N A   P A T Ï E N T E N

W O R D E N   A A N G E M E R K T . . .

 

   S P E E L T   E I G E N L I J K   A L   V A N A F   H E T   B E G I N

V A N   D E   C O R O N A   U I T B R A A K !

 

H E T Z E L F D E

G E L D T   V O O R   Z O W A T   A L   D I E

C O R O N A

S L A C H T O F F E R S ! !

 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

O U D E R E N   D I E   V A N W E G E   H U N   H O G E   L E E F T I J D

S T E R V E N   A A N   O U D E R D O M S K W A L E N ! ! !

 

M E N S E N   D I E   D U S

N I E T

A A N   C O R O N A   S T I E R V E N !

 

E N F I N . . .

L A A T   J E   L E K K E R   D O O R   D I E   D IU I V E L S

B E S O D E M I E T E R E N . . .

 

N O G   L A N G E R

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

A A N H O U D E N

H E E F T   G E E N   E N K E L E   Z I N !

 

M A S S A A L   T E S T E N

I S

Z O N D E   V A N   A L   D I E   M O E I T E

B O V E N D I E N

B E L A S T I N G   G E L D   V E R S P I L L I N G !

 

A L D U S

J E A N - L U C   M U R K . . .

 

W E L

M O N D K A P J E S

I N   V E R P L E E G H U I Z E N   E N   Z I E K N H U I Z E N

O P M E R K I N G :

M O N D K A P J E S   Z I J N   E C H T E R

F L A U W E K U L . . .

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/mondkapjes

Z E L F S   D E  P R O F E S S I O N E L E R E   M ON D K A P J E S

B I E D E N   O N V O L D O E N D E   B E S C H E R M I N G

T E G E N   E E N   V I R U S . . .

 

B E M O E I L I J K E N

B O V E N D I E N   H E T   A D E M H A L E N !

 

D A R B I J   Z I J N   M O N D K AP J E S   O N G E Z O N D . . .

B A C T E R Ï E N   H O P E N   Z I C H   H I E R I N   O P

E N   D I E   A D E M   J E   D A N   W E E R   I N !

 

Z O D O E N D E

K O M E N   D I E   I N   J E   L O N G E N   T E R E C H T . . .

 

S A M E N   M E T   A L   D I E   S T O F D E E L T J E S

U I T   D E   J A S - E N  B R O E K Z A K K E N   E N   T A S S E N . . .

 

A L W A A R   V E E L   M E N S E N   H E T   M O N D K A P J E

I N   B E W A R E N . . .

O M   D I E   V E R V O L G E N S   I N   D E   V O L G E N D E   W I N K E L

W E E R   O P   T E   Z E T T E N . . .

 

O O K   K U N N E N   S T O F D E E L T J E S

 V A N    H E T   M A S K E R   Z E L F

L O S L A T E N   E N   I N    D E   L O N G E N   T E R E C H T   K O M E N

Z O D O E N D E

O N T S T E K I N G E N    V E R O O R Z A K E N !

H E T   O M T

D E N K T   D A A R   N O G   S T E E D S   A N D E R S   O V E R

A L H O E W E L   H E T   O M T

T I J D E N S   H E T   B E G I N   V A N   D E

C O R O N A   P A N D E   H O A X

Z E L F   A A N G A F   D A T   M O N D K A P J E S

W E I N G   T O E G E V O E G D E   W A A R D E   H A D D E N !

 

L A T E R

K W A M   H E T   O M T   D A A R   P L O T S   O P   T E R U G . . .

 

N E T   Z O A L S   H U G O   D E   J O N G E

D I E   O O K   P L O T S   V A N   M E N I N G    V E R A N D E R D E ? ! ?

 

 O O K   N U   B E W E E R T   H E T   O M T   W E E R   D A T

M O N D K A P J E S

Z O U D E N   W E RK E N   I N   H E T   O V

 

B U L L S H I T !

 


11-03-2022

N U V A X O V I D

H E T   N O V A V A X   V A C C I N

W E E R   E E N   C O R O N A   V A C C I N

O P   D E   M A R K T

D A T   A M P E R   G E T E S T   I S !

 

V O L G E N S   H E T   M I N I S T E R I E   V A N   V W S

Z O U   H E T   V A C C I N   N A   2   P R I K K E N

6 0 - 9 0   P R O C E N T

W E R K Z A A M   M O E T E N   Z I J N . . .

O P M E R K I N G 1 :

6 0 - 9 0   P R O C E N T ? ! ?

D A T   I S   O M   T E   B E G I N N E N

W E L   E E N   Z E E R   G R O T E   M A R G E

N I E T   D A N ?

 

' K   V R A A G   M E   A F   O P   W E L K E   W I J Z E

D A T   C I J F E R   T O T   S T A N D   I S   G E K O M E N . . .

 

G E Z I E N   D E   O N T W I K K E L I N G

V A N   E E N   N I E U W   V A C C I N . . .

 

I N   D E   R E G E L

Z O ' N   1 0 - 1 5   J A A R   D U U R T !

25-02-2020 https://www.ad.nl/binnenland/vaccin-ontwikkelen-duurt-normaal-10-tot-15-jaar-wij-zijn-in-januari-begonnen~aedef313/

O P M E R K I N G 2 :

5 0   -   9 0   P R O C E N T

W E R K Z A A M

 

A L T H A N S

V O L G E N S

H E T   M I N I S T E R I E   V A N 

W V C . . .

 

V O L G E N S

KL I N K T   N O U   N I E T   B E P A A L D

A L S   E E N   W E T E N S C H A P P E L I J K E   F E I T !

 

I K   K R I J G   D A N   O O K   D E   I N D R U K

D A T   D A T   A C H T E R L I J K E   Z O O I T J E   B I J   W V C . . .

 

Z E L F

G E E N  B A L   V E R ST A N D   H E E F T   V A N   V A C C I N S !

 

D E R H A L V E

S L E C H T S   F U N G E E R T   A L S

D O O R G E E F L U I K . . .

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

V A N   D E   I N F O R M A T I E   V A N U I T   D E

B E L A N G H E B B E N D E

F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E !

 

F A R M A C E U T E N

Z I J N   E N K E L   E N   A L L E E N

G E Ï N T E R E S S E E R D

I N

G E L D   V E R D I E N E N !

 

W A N T   D A T   I S   H E T

E N I G E

W A A R O P   D E Z E   K A P I T A L I S T I S C H  G E O R I Ë N T E E R D E

W E R E L D   D R A A I T !

O P M E R K I N G   3 :

H E T   N O V A V A X   V A C C I N   B E V A T

N A N O D E E L T J E S !

https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19

E V E N A L S

D E

M R N A   V A C C I N S

V A N

P F I Z E R   E N   M O D E R N A

M I S L E I D I N G   O N T M A S K E R D

W A T   Z E G T   D I T   N O U   C O N C R E E T ?

S I M P E L . . .

 

I N   D E   E E R S T E   P L A A T S

D A T   D E   C L A IM  V A N   H E T   W V C

" A L T E R N A T I E F   V O O R   M R N A   V A C C I N S "

R O N D U I T   G E L O G E N    I S !

 

I N   D E   T W E E D E   P L A A T S

B E V E S T I G T   H E T   M I J N   O P M E R K I N G

D A T   H E T   W V C   S L E C H T S   E E N   D O OR G E E F L U I K   I S

V A N   ( D E S ) I N F O R M A T I E   V A N U I T   D E

V A C C I N   I N DU S T R I E !

S L O T R E D E

W I L   I K   H E T   O OK   N O G   E V E N   H E B B E N   O V E R

O V E R   D E   " Z I E K T E "

"C O V I D - 1 9 "

 

C O V I D - 1 9

Z O U   I K   G E E N   Z I E K T E   W I L L E N   N O E M E N

A A N G E Z I E N   D I T   F E N O M E E N

I N   H O O F D Z A A K   O U D E R E N   T R E F T . . .

 

E N   D I E   O V E R L I J D E N   O V E R   H E T   A L G E M E E N

A A N   E E N

L O N G O N S T S T E K I N G !

 

E E N

V E R Z W A K T

I M M U U N S Y S T E E M . . .

M E D E   V E R O O R Z A A K T   D O O R   H E T

A F T A K E L I N G S P R O C E S

V A N   H E T

O U D E R   W O R D E N !

 

D A N   W E L

H E T   J A R E N L A N G   W E R K E N   M E T

 E N   /   O F

H E T   I N A D E M E N   V A N   G I F T I G E   S T O F F E N . . .

 


C O R O N A

Z O M A A R   E E N   F O L D E R

D A T U M   V A N   U I T G I F T E :

 2 6 - 1 1 - 2 0 2 1

 

W E L L I C H T

H E E F T   U   H E M   O O K   I N   D E   B R I E V E N B U S

O N T V A N G E N ?

 

H O E W E L   I K   V A N   M I J N   M O E D E R . . .

D I E   H E TZ E L F D E   G E H U C H T   W O O N T   A L S   I K

H E B   B E G R E P E N . . .

 

D A T   Z I J   D I E   F O L D E R

N I E T

Z O U   H E B B E N    G E H A D !

 

O P   Z ' N   Z A C H T S T   G E Z E G D . . .

M E R K W A A R D I G !

 

G R A F I E K

I N   D E   F O L D E R

W O R D T   I N   D E   G R A F I E K   L I N K S B O V E N . . .

( H i e r b o v e n   n o g   e e n s   f l i n k   u i t v e r g r o o t )

 

D E

B E L A N G R I J K S T E   C O N C L U S I E : 

V A C C I N S   K U N N E N   E E N   N E G A T I E F   E F F E C T

H E B B E N   O P   D E   I M M U N I T E I T . . .

 

E N

D E   V E R S P R E I D I N G   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S

J U I S T   V E R S T E R K E N !

 

A L S   B R O N   W O R D T   D E

 J O H N   H O P K I N S   U N I V E R S I T E I T

A A N G E H A A L D !

 

B O V E N D I E N

B E V A T   D E   F O L D E R   D E   V O L G E N D E   C L A I M :

 

E G Y P T E :

D E   L A A G S T E   V A C C I N A T I E   G R A A D

D E S O N D A N K S

HE T   L A A G S T E   A A N T A L   C O R O N A   S L A C H T O F F E R S !

 

I N   T E G E N S T E L L I N G   T O T

 

I S R A Ë L :

D E   H O O G S T E   V A C C I N A T I E   G R A A D . . .

D E S A L N I E T T E M I N

H E T   H O O G S T E   A A N T A L   C O R O N A   S L A C H T O F F E R S !

 

W A T   Z E G T   D A T   O V E R   D E

C O R O N A   V A C C I N S ?

 

H E T   I  S   O V E R I G E N S   N I E T   E C H T   D U I D E L I J K

W I E   D E Z E   F O L D E R   H E E F T   U I T G E V E N . . .

 

W A T  W E L  D U I D E L I J K   I S . . .

D E   B O O D S C H A P

D I E   V A N   D E Z E   F O L D E R   U I T G A A T !

 

C O R O N A   V A C C I N S

V E R O O R Z A K E N   M E E R   S L A C H T O F F E R S

D A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   Z E L F !

 

 

I N   D E   F O L D E R

Z I E N   W E   M I D D E N   B O V E N   E E N   T A B E L . . .

( H i e r b o v e n   n o g   e e n s   f l i n k   u i t v e r g r o o t )

 

M E T   D A A R I N   E E N   A A N T A L

Z I E K T E S . . .

 

H E T   G E C L A I M D E   E F F E C T

V A N   D E   G E B R U I K T E   V A C C I N S . . .

 

E N

H E T   P R O C E N T U E L E   S L A C H T O F F E R   A A N T A L

Z O N D E R    V A C C I N A T I E

A A N G E G E V E N !

 

D A A R B I J   W E R D   D E   O P M E R K I N G   G E P L A A T S T

D A T   B I J   A L L E   B E S T A A N D E

T R A D I T I O N E L E

V A C C I N S . . .

K I N K H O E S T   M A Z E L E N   P O K K E N

T E T A N U S

E T C.

H O E W E L   A L   D I E   V I R U S S E N

I N  M E E R   O F   M I N D E R E   M A T E

B E S M E T T E L I J K

Z I J N . . .

 

G E E N

S P R A K E   W A S   V A N

M O N D K A P J E S P L I C H T . . .

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N . . .

D A N   W E L   A N D E R E   M A A T R E G E L E N . . .

 

D I E

Z O A L S   U   A A N   D E   D R A S T I S C H E   S T I J G I N G

V A N   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

N O T A B E N E

B I J   E E N   S T E E D S   H O G E R E   V A C C I N A T I E G R A A D

H E E F T   K U N N E N   Z I E N . . .

 

A M P E R   I E T S   H E B B E N   U I T G E H A A L D !

 

V E R D E R

W A S   D E   W E R K I N G   V A N   D I E   V A C C I N S

N I E T

A F H A N K E L I J K . . .

 

V A N   O F   E E N   A N D E R

A L   D A N   N I E T   W A S   G E V A C C I N E E R D !

 

H E T   B L I J F T   E C H T E R   F R A P P A N T

D A T   M E N   D E

S E I Z O E N G E B O N D E N

G R I E P

V A C C I N S . . .

Z O W E L

 I N F L U E N Z A   A L S   C O R O N A . . .

N I E T

H E E F T   O P G E N O M E N   I N   D E   T A B E L

 

A A N G E Z I E N   B E I D E

V I R U S S E N

Z I C H   N A G E N O E G   H E T Z E L F D E   G E D R A G E N !

 

B E I D E   V I R U S S E N

S E I Z O E N S   A F H A N K E L I J K

Z I J N !

 

E N   V O O R   B E I D E

V I R U S S E N

G E L D T   D A T   J E   N A   V A C C I N A T I E

N O G   S T E E D S   B E S M E T   K U N T   W O R D E N !

 

D E

C L A I M

D A T   D AN K Z I J   V A C C I N A T I E S   H E T   Z I E K T E V E R L O O P

M I L D E R

Z O U   W O R D E N

V A L T   N O O T   E N   T E   N I M M E R   T E   B E W I J Z E N . . .

 

A A N G E Z I E N   E E N   O V E R G R O T E   M E E R D E R H E I D

V A N   D E   B E V O L K I N G

O O K

Z O N D E R   V A C C I N A T I E . . .

 

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T

O N D E R V I N D T

V A N   B E I D E   S E I Z O E N G E B O N D E N   V I R U S S E N !

G O O C H E L E N

M E T   C O R O N A   C I J F E R S

J A W E L

U

W E R D

V A N   H E T   B E G I N   A F   A A N

B E S O D E M I E T E R D . . .

 

Z O W E L   M E T   H E T   A A N T A L

O P G E N O M E N

C O R O N A   P A T I Ë N T E N

I N   D E   Z I E K E N H U I Z E N   E N   O P   D E   I C 'S

 

S T E R V E N

M E T

C O R O N A . . .

 

D O O R

O U D E R D O M

E N

O N D E R L I G G E N D E   G E B R E K E N

 

N I E T

D O O R

C O R O N A !

 

S T E E D S   W E E R

W O R D E N   A N D E R E   C R I T E R I A   G E B R U I K T

O M   D E   A A N T A L L E N   T E   M E T E N . . .

 

Z E L F S

C O M P U T E R   V O O R S P E L L I N G E N   G E B R U I K T !

 

F R A P P A N T

V O O R   E E N   Z O G E N A A M D   N I E U W   VI R U S

W A A R   M E N   N O G   W E I N I G   V A N A F   Z O U   W E T E N . . .

 

D U S   O O K   N I E T . . .

W E L K E   F A C T O R E N

A L L E M A A L   M E E    Z O U D E N   K U N N E N   S P E L E N !

 

I K   K A N   N I E T   A N D E R S   Z E G G E N . . .

D A N   D A T   H E T

" G E V A A R "

D A T   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S

U I T   Z O U   G A A N . . .

S C H R O M E L I J K   W E R D   O V E R D R E V E N !

 

I N   D E   F O L D E R

Z I E N   W E   L I N K S   O N D E R   E E N   T A B E L . . .

( H i e r b o v e n   n o g   e e n s   f l i n k   u i t v e r g r o o t )

 

D E

2

B E L A N G R I J K S T E   C O N C L U S I E S : 

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   M A A K T   A N T I S T O F F E N   A A N

N I E T   H E T   V A C C I N !

 

E N

B - G E H E U G E N   C E L L E N

D I E   D E   G E G E V E N S   V A N   E E N   V I R U S   O P S L A A N

I N   E E N   B I B L I O T H E E K . . .

 

Z O D O E N D E

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   H E T   V I R U S   H E R K E N T

B I J   E E N   V O L G E N D E   B E S M E T T I N G

E N

S N E L L E R

A N T I L I C H A M E N   K A N   P R O D U C E R E N !

E E N   V E R H A A L   O V E R

T R A D I T I O N E L E

V A C C I N S . . .

V A C C I N S

M E T   D O D E   C EL L E N

O F

A F G E Z W A K T E   L E V E N D E   C E L L E N

V A N   E E N

" G E V A A R L I J K "

V I R U S

 

O P M E R K I N G :

M R N A   -   V A C C I N S . . .

 

W E R K E N   V O L G E N S   E E N   I E T S   A N D E R   P R I N C I P E

B E H A L V E   D E   V O O R N O E M D E

D O D E   V I R U S   C E L L E N

OF

A F G E Z W A K T E   V I R U S   C E L L E N

Z I T T E N   E R   O O K   N A N O - D E E L T J E S   I N   V A C C I N S

( Microscopisch kleine robotjes die geprogrammeerd zijn . . .

Om een bepaald spike eiwit te produceren ! )

 

H E T   I M M U U N S Y S T E E M   I S   E C H T E R   I N   S T A A T

O M   V E E L   M E E R   T Y P E S

S P I K E   E I W I T T E N

T E   P R O D U CE R E N   B I J   D E   B S T R I J D I N G   V A N

V I R U S S E N !

 

H E T   I S   D U S   G O E D   M O G E L I J K

D A T   H E T   I M M U U N S Y S T E E M   E E N   C O M B I N A T I E

V A N   S P I K E   E I W I T T E N   W E E T   T E   C R E Ë R E N . . .

 

D I E   B E T E R   Z O U   B E S C H E R M E N

D A N   H E T   S P I K E   E I W I T

D A T   D E   N A N O - D E E L T J E S   I N   H E T   V A C C I N

P R O D U C E R E N !

 

M E R K   O O K   O P   D A T . . .

H E T   C O R O N A   V I R U S   Z I C H   V E R S P R E I D T   V I A

A E R O S O L E N

E V E N A L S   H E T   I N F L U E N Z A   V I R U S !

 

A E R O S O L E N

A D E M   J E   I N   E N   K O M E N   Z O D O E N D E . . .

D I R E C T 

V I A   D E   L U C H T W E G E N   I N   D E   L O N G E N !

 

( Mondkapjes werken niet . . .

De virussen zijn zo microscopisch klein . . .

Dat ze gemakkelijk langs de vaak slecht sluitende kapjes . . .

Zowel als door de poriën van de mondkapjes zelf kunnen dringen ! )

 

B E S M E T T I N G   V I A   C O N T A C T O P P E R V L A K T E N

K O M T   N A G E N O E G   W E I N I G   V O O R

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

CITAAT: "De kans dat het coronavirus SARS-CoV-2 zich VERSPREIDT VIA PAKKETJES OF OPPERVLAKTEN (bijvoorbeeld een deurklink, winkelwagen of toetsenbord) lijkt KLEIN.

In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij IDEALE OMSTANDIGHEDEN die in de praktijk ZELDEN zullen VOORKOMEN."

 

H A N D E N   W A S S E N

E N

O P P E R V L A K T E N   D E S I N F E C T E R E N

H E E F T   W E I N I G   Z I N . . .

 

J E   V E R N I E T I G D   Z O

N A M E L I J K   O O K   G O E D E   B A C T E R I Ë N !

 

B O V E N D I E N

K U N N E N   D E   D E S I N F E C T I E    M I D D E L E N

I N   J E   O G E N   T E R E C H T   K O M E N

M E T   A L L E   G E V O L G E N   V A N   D I E N . . .

( S L E C H T Z I E N D H E I D   E N   B L I N D H E I D ! )

B L O W E R S   V E R S U S   A F Z U I G E R S

L U C H T   C I R C U L A T I E   S Y S T E M E N

B L A Z E N

K O U D E   D A N   W E L   W A R M E   L U C H T   R O N D . . .

 

D R A G E N   Z O D O E N D E   J U I S T   B I J

A A N   D E   V E R S P R E I D I N G   V A N   V I R U S S E N !

 

A F G E S L O T E N   R U I M T E S

B E D R I J V E N

S U P E R M A R K T E N

E N

O V E R I G E   W I N K E L S

Z O U D E N   E I G E N L I J K   V O O R Z I E N   M O E T E N   Z I J N

V A N

L U C H T   A F Z U I G   I N S T A L L A T I E S . . .

 

B I J   V O O R K E U R   G E M O N T E E R D

I N   H E T   P L A F O N D   B O V E N   D E   G A N G P A D E N . . .

 

O M   E V E N T U E L E   V E R S P R E I D I N G   V A N   V I R U S S E N

T E G E N   T E   G A A N !

A F Z U I G I N G   V E R S U S   C I R C U L A T I E

H E T   R I V M

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

Z E T   U   O P   H E T   V E R K E E R D E   B E E N . . .

W A N N E E R   H E T   R I V M   C L A I M T

D A T   D E   K A N S   O P   B E S M E T T I N G

A F N E E M T

D O O R   T E   V E N T I L E R E N !

 

CITAAT: "Onder bepaalde omstandigheden kan BESMETTING ook plaatsvinden via virusdeeltjes die in de kleine druppeltjes (aerosolen) een grotere afstand kunnen afleggen.

Bijvoorbeeld in RUIMTES WAAR GEEN VENTILATIE IS en/of waar veel mensen, vooral voor een langere tijd, bij elkaar zijn.

Overdracht van het SARS-CoV-2-virus via luchtkanalen van ventilatiesystemen is niet waargenomen."

 

Z O A L S   I K   E E R D E R   A L   Z E I

A F Z U I G   I N S T A L L A T I E S . . .

( Direct naar buiten afzuigen van de lucht ! )

 

D A T   I S   G E H E E L   I E T S   A N D E R S   D A N

V E N T I L A T I E !

( Het circuleren van de lucht door de ruimte ! )

 


25-02-2022

P E R   1   A P R I L

V E R V A L L E N

C O R O N A   S T E U N   R E G E L I N G E N

V A N W E G E

" P O S I T I E V E "

E C O N O MI S C H E   V O O R U I T Z I C H T E N . . .

A L D U S   D E   ( R ) O V E R H E I D

 

A A N G E Z I E N   D E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

K O M E N   T E   V E R V A L L E N !

 

D A T   N E E M T   E C H T E R   N I E T   W E G

D A T   M E T    N A M E   D E   H O R E C A

D I E   A L   E E N   F L I N K E   K L A P   H E E F T   G E H A D . . .

P R I J S   S T I J G I N G E N

N O G   E E N   V E E L   G R O T E R E   K L A P

T E   W A C H T E N   S T A A T !

 

Z E K E R   A L S   J E   B E S E F T

D A T   A L   D I E   Z I N L O Z E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N . . .

V O O R   E E N   G R I E P A C H T I G   V I R U S J E

O O K   V O O R   D R A C O N I S C H E   P R I J S   S T I J G I N G E N

H E B B E N   G E Z O R G D !

 

J E   M O E T   W E L   G E K   Z I J N

O F   O N T Z E T T E N D   R I J K   W E Z E N . . .

 

A L S   J E   B E R E I D T   B E N T

N E T   Z O V E E L   T E   W I L L E N   B E T A L E N . . .

 

V O O R   E E N   P A A R   G L A A S J E S   B I E R

T E R W I J L   J E   V O O R   D A T Z E L F D E   G E L D

E E N   V O L L E   K R A T   K U N T   K O P E N

I N   D E   S U P E R M A R K T !

V R I J H E I D

B O V E N D I  E N

H O E   L A N G   D E N K T   U

D A T   D I E   N I E U W   V E R W O R V E N

" V R I J H E I D "

Z A L

D U R E N . . .

 

M E T    H E T   O O G   O P   H E T   K O M E N D E

G R I E P   S E I Z O E N ?

 

T S J A . . .

D E   Z Z P 'E R S   K O M E N   E R   A L T I J D

H E T   B E K A A I D S T   V A N A F !

( S O C I A A L   M I N I M U M    I N K O M E N )

G L O B A L I S E R I N G

D E

E X C E S S E N

V A N   H E T   G L O B A L I S E R I N G S   B E L E I D !

 

D E

P R I V A T I S E R I N G

V A N   S T A A T S B E D R I J V E N   E N   D I E N S T E N

 

S T E E D S   M E E R   M A C H T   N A A R   D I E

G R A A I E N D E

E L I T E   K L A S S E !

 

B E D R I J V E N

A L S

C H E M O U R S   /   D U P O N T   -   S H E L L   -   T A T A S T E E L

27-01-2020 https://www.letselschade.nu/arbeid-werkgeversaansprakelijkheid/eenvandaag-over-gevolgen-van-giflozingen-door-dupont/

01-02-2021 https://www.analist.nl/berichten/550267-shell-aansprakelijk-voor-twee-olielekkages-in-nigeria-oordeelt-nederlandse-rechtbank

17-07-2021 https://nos.nl/artikel/2389730-tata-steel-krijgt-opnieuw-tik-op-de-vingers-voor-lozen-giftige-stoffen

 

V E R G I F T I G E N

H E T   M I L I E U   E N   A L   H E T   L E V E N   O P   A A R D E . . .

 

Z O D O E N D E   W O R D T   D E   A A R D E

O P   E E N   G E G E V E N   M O M E N T

O N B E W O O N B A A R !

 

M A A R U U H H H...

L A A T   Z E   L E K K E R   H U N   G A N G   G A A N

( S A R C A S T I S C H )

 


25-02-2022

M O N D K A P J E P L I C H T

V E R V A L T

B E H A L V E

I N   H E T   O P E N B A A R   V E R V O E R

E N   H E T   V L I E G T U I G . . .

 

B O V E N D I E N

V E R V A L T

D E

1   1/2   M E T E R

A F S T A N D S R E G E L

 

E C H T E R

C O R O N A   P A S   E N   T E S T S

B L I J V E N  V O O R A L S N O G   G E L D E N

B I J   S O M M I G E   G R O T E   E V E N E M E N T E N !

 

'K   B E N   E C H T E R   B E N I E U W D

H O E   L A N G   D E Z E

" H E R N I E U W D E   V R I J H E I D "

A A N   Z A L   H O U D E N !

 

---

 

7 0 %

V A N   D E   E U R O P E S E   B E V O L K I N G

Z O U   I N M I D D E L S 

" V O L L E D I G "

Z I J N   G E V A C C I N E E R D !

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_nl

A L D U S   U R S U L A   V A N   D E R   L E Y E N

( C O M M I S S I E V O O R Z I T S T E R   V A N  H E T

E U R O P E E S   C O R O N A   V I R U S   R E S P O N S   T E A M )

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response/european-commissions-coronavirus-response-team_nl

" V O L L E D I G "

G E V A C C I N E E R D ? ! ?

D E Z E   T E R M   O P   Z I C H   I S   A L   G E L O G E N !

A A N G E Z I E N   V A C C I N S

H O O G U I T   E N K E L E   M A A N D E N   W E R K E N . . .

 

( A L S   Z E   Ü B E R H A U P T   A L   W E R K E N

W A N T   D A T   V A L T   I M M E R S   N I E T   N A   T E   G A A N )

 

I N   T E G E N S T E L L I N G   T O T

N A T U U R L I J K   O P G E B O U W D E   I M M U N I T E I T !

 

G E V A C C I N E E R D E N

W E R D E N   Z E L F S   H U N   V E R W O R V E N

" P R I V I L E G E S "

W E E R   A F G E P A K T . . .

 

A L S   Z E   N I E T   O O K   E E N

" B O O S T E R "

V A C C I N A T I E   H A A L D E N !

B I J W E R K I N G E N

E L K E   P I L

E N

E L K   V A C C I N   H E E F T

B I J W E R K I N G E N !

 

H O E   M E E R    P I L L E N   M E N   S L I K T

E N

H O E   V A K E R   M E N   Z I C H   L A A T   P R I K K E N . . .

 

H O E   G R O T E R

D E   K A N S   O  P   B I J W E R K I N G E N   Z A L   Z I J N !

E N

H O E   E R N S T I G E R

D I E   B I J W E R K I N G E N   K U N N E N   W O R D E N ! !

 


22-02-2022

M A R K   R U T T E

M E E N T   D A T   M E T   H E T

V E R D W I J N E N   V A N   H E T

C O R O N A   V I R U S

P O L A R I S A T I E   Z O U   S T O P P E N ? ! ?

 

P O L A R I S A T I E

D I E   N O T A B E N E   D O O R   H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

O P   G A N G   I S   G E B R A C H T !

 

D I S C R I M I N A T I E   E N   B U I T E N S L U I T I N G

V A N

O N G E V A C C I N E E R D E N ! !

 

G E Z I N N E N

D I E   U I T E E N   W O R D E N   G E T R O K K E N

V A N W E G E   G E H E R S E N S P O E L D E   L E ER L I N G E N ! ! !

 

Z O L A N G

D I E Z E L F D E   P O L I T I C I   A A N   D E   M A C H T   B L I J V E N

Z A L   P O L A R I S A T I E   B L I J V E N   B E S T A A N ! ! !

 

- - -

 

L I N K S   V E R S U S    R E C H T S

I S   O P   Z I C H

É É N   V A N   D E   O U D S T E   V O R M E N   V A N

P O L A R I S A T I E ! ! ! !

 

Z O L A N G   D E   M E N S

Z I C H   I N   H O K J E S   L A A T   W E G Z E T T E N . . .

Z A L   P O L A R I S A T I E   O O K   N O O I T   V E R D W I J N E N !

 

- - -

 

I K   B E N   O V E R I G E N S   B E N I E U W D

H O E   L A N G   H E T   D U U R T . . .

 

V O O R A L E E R   M E N   T O E   D U R F T   T E   G E V E N

D A T   A L   D I E   P A N I E K   R O N D O M   H E T   C O R O N A   V I R U S

S C H R O M E L I J K   W A S   O V E R D R E V E N !

 

H E T   M E X I C A A N S E   G R I E P   V I R U S

H E E F T   I M M E R S   N O G   S T E E D S   V E E L   M E E R

S L A C H T O F F E R S

G E M A A K T

D A N   H E T   C O R O N A   G R I E P   V I R U S. . .

21-10-2009 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ophef-mexicaanse-griep-overdreven/

 

T E R W I J L   H E T   M E X I C A A N S E    G R I E P   V I R U S

U I T   D E   H O O G S T E    A L A R M S C H A A L   W E R D   G E H A A L D !

 

W A N N E E R   G E B E U R D   D A T   M E T   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S ?

 

W A N N E E R   W O R D T   U

E I N D E L I J K   E E N S   W A K K E R ?

 


C O R O N A   G R I E P   V I R U S

V E R S U S

M E X I C A AN S E   G R I E P   V I R U S

 

B L C K B X   T V

F L A V I O   P A S Q U I N O

I N   G E S P R E K   M E T   D A A N   D E   W I T

( O N D E R Z O E K S J O U R N A L I S T )

 

( D O S S I E R   M E X I C A A N S E   G R I E P

E E N   V E R H A A L   O V E R   B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

B I J   D E   ( R ) O V E R H E I D . . .   R I V M   E N   W H O

 

M I L J A R D E N W I NS T E N

F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

 

O M Z E I L I N G   V E I L I G S H E I D S C R I T E R I A

D O O R   P A N D E M I E   V E R K L A R I N G

 

E N   W E R E L D B E V O L K I N G

A L S   P R O E F K O N I J N

 

D E   E L I T E

V A L T   S T E E D S   W E E R   I N   H E R H A L I N G )

 

- - -

 

9 9 %

V A N   D E   B E V O L K I N G   G I J Z E L E N . . .

 

I N   E E N   P O G I N G   O M

1 %

V A N   D E   B E V O L K I N G   T E   B E S C H E R M E N !

 

E E N   B E L E I D

G E D O E M D   T O T   F A L E N ! !

 

- - -

 

D E   L E V E N S J A R E N   V A N   J O N G E R E N

O P O F F E R E N . . .

 

I N   E E N   P O G I N G

O M

D E   L E V E N S J A R E N   V A N   O U D E R E N

T E

V E R L E N G E N !

 

E E N   S L E C H T E   R U I L ! !

E V E N E E N S

V A N   B E G I N   A F   A A N   A L   G E DO E M D   T O T

M I S L U K K E N ! ! !

 

H E T   B E L E I D   K W A M   V E E L  T E   L A A T   O P   G A N G

E N   H A P E R D E   A A N   A L L E   K A N T E N ! ! ! !

 

- - -

 

W A N N E E R   E R   S P R A K E  I S   V A N   E E N   N I E U W   V I R U S

E E R S T   G R E N Z E N   E N   L U C H T R U I M   D I C H T

 

A L H O E W E L   D A T   V O O R   D I T   C O R O N A   V I R U S

E I G E N L I J K   V O O R B A R I G   Z O U   Z I J N   G E W E E S T . . .

 

G E Z I E N   D E   A A R D   V A N   E E R D E R E

C O R O N A   V I R U S S E N !

 

S A R S - C O V - 1   ( 2 0 0 2 )

E N

M E R S   ( 2 0 1 2 )

 

B E I D E   C O R O N A   V I R U S S E N

H E B B E N   W E R E L D W I J D

B O V E N D I E N   Z O N D E R   M A A T R E G E L E N

A M P E R  S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T !

 

W A A R O M   Z O U   D I T   C O R O N A   V I R U S

P L O T S   A N D E R S   R E A G E R E N ?

 

- - -

 

V O X P O P S

M E D I A   M A N I P U L A T I E

https://www.voxpops.com/what-is-a-vox-pop/

V I D E O   S H O O T S

G E M A A K T   D O O R   D E   M E D I A

W A A R I N   Z O G E N A A M D   D E   M E N I N G

V A N   D E   B U R G E R

W O R D T   V A S T G E L E G D !

 

H I E R B I J

W O R D E N   M E N S E N   O P   S T R A A T   A A N G E S P R O K E N !

 

E C H T E R

O M D A T   M E N   N I E T   V A N   T E   V O R E N   W E E T

H O E   I E M A N D

O V E R   E E N   B E P A A L D   O N D E R W E R P   D E N K T . . .

 

W O R D E N

V E R S C H I L L E N D E   R E A C T I E S

O P G E N O M E N !

D E   V E R D R A A I D E   W A A R H E I D

W A A R N A   M E N   E E N   K E U Z E   M A A K T

U I T   D I E   R E A C T I E S . . .

 

Z O  K A N   M E N   O P    R E L A T I E F   E E N V O U D I G E   W I J Z E

H E T   S T A N D P U N T   V A N   E E N   M I N D E R H E I D

O V E R

V E R T E G E N W O O R D I G E N !

K U D D E

M E N T A L I T E I T

O P   E E N Z E L F D E   W I J Z E

Z O U   J E   K U N N E N   S J O E M E L E N

M E T   D E   C I J F E R S

V A N   H E T   A A N T A L   G E V A C C I N E E R D E N !

W E T E N S C H A P   V E R S U S   G O K W E R K

( E N   D A T   Z A L    I N   D E   P R A K T I J K

B E S T   W E L   G E B E U R E N

G E Z I E N   M E N   I N   H O O F D Z A A K   U I T   G A A T   V A N

C O M P U T E R   R E K E N   M O D E L L E N . . .

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen

J A W E L

O O K   Q U A   A A N T A  L   C O R O N A   O P N A M E S )

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/kennis-expertise-coronacrisis/voorspellen-ic-opnames/

O P M E R K I N G :

J U I S T

D O O R   D E   I N D R U K   T E   W E K K E N   D A T

S T E E D S   M E E R    M E N S E N

Z I C H   Z O U D E N   L A T E N   V A C C I N E R E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S. . .

 

L A T E N   S T E E D S   M E E R   M E N S E N

Z I C H   O O K   D A A D W E R K E L I J K   V A C C I N E R E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

 


15-02-2022

C O R O N A   E N   D E   M E D I A

W E E T   U . . .

   W A A R   I K   M I J   N O G   H E T   M E E S T   O M   E R G E R ?

  https://nos.nl/artikel/2417467-veel-maatregelen-verdwijnen-maar-voor-hoe-lang

D E   M A N I P U L A T I E V E   W I J Z E   W A A R O P   D E

G L O B A L E   M E D I A

H A A R   C O R O N A   N I E U W S   P R E S E N T E E R T !

 

D E   M E E S T E   M E N S E N

G E V E N   T E   K E N N E N   D A T   Z E   B L I J    Z I J N

D A T   H E T   E I N D E   V A N   D E  C O R O N A   M A A T R EG E L E N

N A   2   J A A R   E I N D E L I J K    I N   Z I C H T   K O M E N !

 

C I T A A T  1 : "Is het EINDE van de pandemie IN ZICHT ?

Bijna twee jaar nadat de eerste coronabesmetting in Nederland werd gemeld,

opent de samenleving grotendeels en gaat een flink deel van de maatregelen (  VOORLOPIG ) de prullenbak in. "

 

M A A R   I S   D A T   O O K   Z O ?

I S    H E T   N I E T   E E R D E R   E E N   A D E M P A U Z E

T O T   H E T   G R I E P S E I Z O E N   W E E R   A A N V A N G T ?

 

B E G I N T   D A N   D A T   C O R O N A   G E Z E I K

N I E T   W E E R   V A N   V O O R   A F   A A N ?

 

C I T A A T 2 : "Die IMMUNITEIT zakt ook weer in, en het DRAAGVLAK voor nog een booster NEEMT AF."

 

D E   T I J D   Z A L    H E T   L E R E N !

 

E N F I N . . .

W A T   I K   W I L D E   Z E G G E N . . .

 

D E   M E D I A   D O E T   A L S O F

A L L E E N   N I E T   G E V A C C I N E E R D E N

H E T   C O R O N A   V I R U S   O P   K U N N E N   L O P E N !

 

C I T A A T : "We zijn als bevolking STRAKS EEN TIJDJE MAXIMAAL IMMUUN; bijna iedereen die NIET gevaccineerd is, LOOPT HET VIRUS NU OP", zegt Snijder."

 

D I E G E N E N   D I E   W E L   G E V A C C I N E E R D   Z I J N

L O P E N   E C H T E R   N E T   Z O   G O E D

B E S M E T T I N G E N   O P !

 

N U   H E T   A A N T A L

P O S I T I E V E   U I T S L A G E N

S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N   L A A T   Z I E N . . .

 

E N   D E   T E S T C E N T R A

H E T   N I E T   M E E R   B I J   K U N N E N   B E N E N . . .

 

K A N   D E   ( R ) O V E R H E I D   E I G E N L I J K   N I E T   A N D E R S

D A N   H A A R   M A A T R E G E L E N   W E E R   O P H E F F E N . . .

 

D I E   H E B B E N   Z O   H E T   Z I C H   L A A T   A A N Z I E N

S O W I E S O

G E E N   E F F E C T   G E H A D !

 

Z O W E L

G E V A C C I N E E R D E N  A L S   O N G E V A C C I N E E R D E N

B O U W E N   S O W I E S O   I M M U N I T E I T   O P

N A D A T

Z E   E E R S T   B E S M E T   Z I J N   G E W E E S T !

 

D A T   H E T

N U

Z O   L A N G

( W E   Z I J N   I N M I D D E L S   2   J A A R   V E R D E R )

H E E F T   G E D U U R D . . .

 

K O M T   O M D A T   H E T   C O R O N A B E L E I D

E R   O P   W A S   G E R I C H T

D E   G E Z O N D S H E I D S Z O R G   T E   O N T L A S T E N . . .

 

O F T E W E L

H E T   V O O R K O M E N   V A N

B E S M E T T I N G E N . . .

D A T   I S   D U S

N I E T

G E L U K T !

E N   D A T   V A L T   E E N V O U D I G   A F   T E   L E I D E N

A A N   H E T   E X T R E E M   H O G E   A A N T A L

P O S I T I E V E

C O R O N A   T E S T S  !

 

- - -

 

E E R D E R

P U B L I C E E R D E   D E   M E D I A

E E N Z E L F D E   G E M A N I P U L E E R D E   S U G G E S T I E . . .

 

B E T R E F F E N D E   Z I E K E N H U I S   B E D D E N

W A A R I N   I N   H O O F D Z A A K   O N G E V A C I N E E R D E N

Z O U D E N   L I G G E N !

 

M A N I P U L A T I E F

I N   D I E   Z I N . . .

 

D A T  D E   M E D I A   B E W U S T

O N G E V A C C I N E E R D E N

M I S L E I D E N D E    I N F O R M A T I E   V O O R S C H O T E L T

O P D A T   Z I J   Z I C H   E V E N E E N S

L A T E N   V A C C I N E R E N !

 

H E T   A D

S P A N T   I N   D I T   O P Z I C H T   T O C H   W E L   D E   K R O O N !

L O N G A R T S E N :   M I S V E R S T A N D

D A T   G E V A C C I N E E R D E N   N E T

Z O   G O E D   I N

Z I E K E N H U I S   T E R E C H T   K O M E N !

H E T   A D

P U B L I C E E R T   K L A K K E L O O S   E E N   C L A I M   V A N

L E O N   V A N   D E N   T O O R N

( V O O R Z I T T E R   V A N   N V A L T )

( A R T S E N   V O O R   L O N G Z I E K T E N   E N   T U B E R C O L O S E )

 

W A A R I N   H I J   B E W E E R T   D A T

G E V A C C I N E E R D E N

G E E N

L O N G O N T S T E K I N G E N   Z O U D E N   K R I J G E N . . .

L A A T   S T A A N

I N   E E N   Z I E K E N H U I S   T E R E C H T   Z O U D E N   K O M E N !

 

C I T A A T : "Longartsen: ‘Misverstand dat gevaccineerden net zo goed in ziekenhuis terechtkomen.’"

15-11-2021 https://www.ad.nl/gezond/longartsen-misverstand-dat-gevaccineerden-net-zo-goed-in-ziekenhuis-terechtkomen~a8ab4a370/

B I J N A   H E L F T

C O R O N A   P A T I Ë N T E N

I N

Z I E K E N H U I Z E N   G E V A C C I N E E R D

E N   Z O   R E K E N E N    W E   O P   S I M P E L E   W I J Z E   A F

M E T   H E T   C I T A A T

I N   H E T   A R T I K E L   V A N   H E T   A D !

 

I N   D E   B E R E K E N I N G E N   V A N  D I T   A R T I K E L . . .

Z I J N   D E  V E R H O U D I N G E N   T U S S E N   H E T   A A N T A L

G E V A C C I N E E R D E N   E N   O N G E V A C C I N E E R D E N

I N D E R D A A D   S C H E E F . . .

 

M A A R   D A N   W E L   O P   E E N   G E H E E L   A N D E R E    W I J Z E

D A N   H I E R    W O R D T   A A N G E G E V E N !

13-11-2021 https://www.gld.nl/nieuws/7443619/bijna-helft-coronapatienten-in-ziekenhuizen-gevaccineerd-hoe-kan-dat

 

P U R E

F L A U W E K U L !

 

D E   M E D I A   I S   N I E T

O N B E V O O R O O R D E E L T ! !

 

H O U D T   O O K   V O O R   O G E N . . .

D A T   V A N   B E G I N   A F   A A N   W E R D   U I T G E G A A N

V A N   E E N

C O M P U T E R   G E G E N E E R D E

" W O R S T   C A S E "

S C E N A R I O !

13-02-2022 https://nos.nl/artikel/2417167-rivm-hield-rekening-met-catastrofale-impact-corona-maar-deelde-dat-niet-met-publiek

A A N G E Z I E N   V E E L   F A C T O R E N   O N B E K E N D   Z I J N

K A N   Z O 'N   C O M P U T E R   P R O G R A M M A

D I E   O O K   N I E T   O P N E M E N   I N   D E   B E R E K E N I N G E N

L A A T   S T A A N

E E N   S E R I E U Z E   V O O R S P E L L I N G   D O E N

 

J E   M O E T   D E   Z O ' N

C O M P U T E R   S I M U L A T I E . . .

D A N   O O K

N I E T

A L   T E   S E R I E U S   N E M E N . . .

A L   D E E D   H E T   R I V M   D A T   D A N   W E L !

 


15-02-2022

E N Q U E T E S

C O R O N A   B E L E I D

I K   M O E T   E E R L I J K   B E K E N N E N

D A T   I K   H E T   N I E T   Z O  H E B   O P   E N Q U E T E S

Z E K E R   N I ET

W A N N E E R   H E T   A A N T A L   G E Ë N Q U È T E E R D E N

O N B E K E N D   I S !

 

D E S A L N I E T T E M I N

G E L O O F   I K   W E L   D A T   D E   M E E S T E   M E N S E N

Z O   O N D E R H A N D

W E E R   T E R U G   W I L L E N   N A A R

H E T   O U D E   N O R M A A L !

 

Z E K E R   N U   H E T

A A N T A L   B E S M E T T I N G E N 

O O P S . . .

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T   U I T S L A G E N

 

O N D A N K S   A L   D I E   M A A T R E G E L E N

V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N   Z E T !

 

Z I J N D E   E E N   D U I D E L I J K E   I N D I C A T I E

D A T   H E T   C O R O N A  B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

N I E T

H E E F T   G E W E R K T !

 


15-02-2022

C O R O N A

B E L E I D   ( R ) O V E R H E I D

 

D E   B E L A N G R I J K S T E   R E G E L S

D I E   K O M E N   T E   V E R V A L L E N   Z I J N   T O C H   W E L   D E

M U I L K O R F P L I C H T

( M E T   U I T Z O N D E R I N G   V A N   H E T   O V )

EN

1   1 \ 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N !

 

D A T

O N G E V A C C I N E E R D E N

N I E T

N A A R   E V E N E M E N T E N   E N   F E S T I V A L S   M O G E N

I S   W E L I S W A A R   N O G   S T E E D S

D I S C R I M I N E R E N D

M A A R   D A A R   Z I T   I K   E I G E N L I J K   N I E T   Z O   M E E

 

I K   H O U D T   S O W I E S O

N I E T

V A N   G R O T E   G R O E P E N   M E N S E N   O M    M E   H E E N

 

D A T   N E E M T   N I E T   W E G

D A T   I K   M E

S I N D S   H E T   O V E R L I J D E N   V A N   M I J N   V R O U W

I N   D E   N A C H T   V A N

3 1   O K T   O P   1   N OV   2 0 1 7

 

( N U   A L W E E R   Z O 'N   4   J A A R

2   M A A N D E N   E N   1 5   D A G E N

G E L E D E N )

 

E E N Z A A M   E N   A L L E E N   V  O E L . . .

D E   T I J D   G I N G   W A T   D A T   B E T R E F T   S N E L !

 

M A A R  T E G E L I J K E R T I J D   O O K

T E R G E N D   L A N G Z A A M . . .

 

A L S   H E T   L E V E N    P L O T S   G E E N   E N K E L E   Z I N

M E E R   L I J K T   T E   H E B B E N . . .

 

E N   J E   E I G E N L I J K

A L L E E N   N O G   M A A R   O P   J E   E I G E N   D O O D

Z I T   T E    W A C H T E N !

 

H E T

C O R O N A   B E L E I D

H E E F T   D A T   G E V O E L   A L L E N   M A A R   V E R S T E R K T !

 

G E V A N G E N . . .

I N   E E N   W E R E L D

W A A R   J E   J E   N I E T   I N   T H U I S   V O E L T !

 

E E N   W E R E L D   W A A R   J E   W O R D T

G E D I S C R I M I NE E R D   E N   B U I T E N G E S L O T E N

O M D A T   J E   Z E L F   D U R F T   N A   T E   D E N K E N !

 

K R I T I E K   D U R F T   T E   L E V E R E N

O P   H E T   ( W A N )   B E L E I D

   V A N   D E

( R ) O V E R H E I D !

 

 I N    H E T   K A D E R   V A N

W A N B E L E I D

Z O U   I K   H E T   V O L G E N D E   W I L L E N

T O E V O E G E N . . .

G L O B A L I S E R I N G

E N

P R I V A T I S E R I N G

S T A A T S   B E D R I J F E N-   E N   D I E N S T E N

O P G E R I C H T

M E T   B E L A S T I N G   G E L D

 

V O O R   E E N   H A B B E K R A T S   V E R P A T S T

A A N   D E

E L I T E   K L A S S E

E N   H A A R

I N V E S T E R I N G S   F O N D S E N !

 

( D E

S P R I N K H A N E N P L A A G

W A A RO V E R   I K   R E E D S   S C H R E E F   O P

W O R L D   T H E   C H A N G E S

( D I E   I K   W E G E N S   O M S T A N D I G H E D E N

H E L A A S   O P   H E B   M O E T E N   D O E K E N ) )

 

A R B E I D S M A R K T

B E D R I J V E N   -   B E U R Z E N   -   H U I Z E N M A R K T

E N   W E E T   I K   W A T   A L   N I E T   M E E R . . .

 

 A L L E S   E N   I E D E R E E N . . .

 

V E R W O R D E N   T O T   G O K   E N   L U S T   O B J E C T

V A N   D I E   Z O G E H E T E N

E L I T E   K L A S S E !

 

T E R W I J L   D E   W E R E L D

G E S T A A G   V E R D E R   V E R L O E D E R D !

 

H E T   Z I E T   E R   M A A R   S O M B E R   U I T

V O O R   H E T   V O O R T B E S T A A N   V A N   D E   M E N S H E I D !

 

V A N U I T   M I J N   S T A N D P U N T   G E Z I E N

E E N   S C H A A P A C H T I G   R A S   D A T   H E I L I G   G E L O O F T

I N

K A P I T A L I S M E . . .

 

A A N G E D R E V E N   D O O R   E E N   E C O N O M I E . . .

D I E   O N D E R   M E E R   D R A A I T   O P

D R U G S H A N D E L   -  P R O S T I T U T I E   -   S C H U L D E N

S L A V E R N I J   -   W A P E N H A N D E L

E N

O O R L O G E N !

C O R O N A . . .

L A A T   J E   L E K K E R   V O O R   D E   G E K    H O U D E N !

 

N A T U U R L I J K   O P G E B O U W D E   I M M U N I T E I T

W E R K T   V E L E   M A L E N   B E T E R . . .

D A N   D I E   N E P   V A C C I N S ! !

 

B O V E N D I E N

Z O N D E R   N A R E   B I J W E R K I N G E N ! ! !

C O 2

H I E R V O O R   G E L D T   H E T Z E L F D E !

L A A T   J E   L E  K K E R   V O O R   D E   G E K   H O U D E N . . .

 

D A  T   H E T   K L I M A A T   V E R AN D E R T

Z A L   N I E M A N D   B I J   Z 'N   V O L L E   V E R S T A N D

K U N N E N   O N T K E N N E N . . .

 

D A T   C O 2   D E   OO R Z A A K   Z O U   Z I J N   I S   E E N

O R D I N A I R E   L E U G E N !

 

D A T   N E E M T   E C H T E R   N I E T   W E G   D A T   D E

U I T S T O O T   V A N   C O 2

D I E N T   T E   W O R D E N   V E R M I N D E R D . . .

 

M A A R   D A T   H E E F T   M E E R   T E   M A K E N   M E T

L U C H T V E R V U I L I N G !

 

V E E L

K L I M A A T   G E R E L A T E E R D E   M A A T R E G E L E N

Z E T T E N   G E E N   Z O D E N   A A N   D E   D I J K . . .

W A A R O N D E R

G E O   E N G I N E E R I N G

C H E M T R A I L S

H E T   S P R O E I E N   V A N   Z W A R E   M E T A L E N

E N   J O O S T   M A G   W E T E N   W A T   V O O R

S C H A D E L I J K E   S T O F F E N

I N   D E   H O G E R E   L U C H T L A G E N . . .

 

Z O G E N A A M D

O M   D E   A A R D E   T E   B E S C H E R M E N

T E G E N   O P W A R M I N G   D O O R   D E   Z O N . . .

 

I S   S C H A D E L I J K

V O O R   D E   G E Z O N D H E I D !

B I O   M A S S A   C E N T R A L E S

W A N N E E R

D A A R V O O R   H E L E   T R O P I S C H E   R E G E N W O U D E N

    W O R D E N    O M G E K A P T

O M   T E   V E R W E R K E N   T O T   H O U T S N I P P E R S !

 

B O M E N

Z E T T E N   C O 2   O M   I N   Z U U R S T O F . . .

 

A L S   J E   Z E   K A P T

W O R D T   M I N D E R   C O 2   O M G E V O R M D . . .

 

Z O D O E N D E

N E E M T   H E T   C O 2   G E H A L T E   T O E !

 

I K   B E N   M E   E R   G O E D   V A N   B E W U S T

D A T   I K   D E Z E   K E E R   F L I N K   B E N   A F G E W E K E N

   V A N   H E T   C O R O N A   G E B E U R E N . . .

 

M A A R U H H H . . .

C O R O N A   G R I E P   V I R U S S E N

 Z I J N   N I E T   H E T   E C H T E   P R O B L E E M !

 

D E   W I J Z E   W A A R O P

V E E L   B E D R I J V E N   E C H T E R   M E T

N A T U U R   E N   M I L I E U

O M S P R I N G E N

W E L !

 

Z I E   H E T   MA A R

A L S   I E T S   O M   O V E R   N A   T E   D E N K E N !

D E

T O E K O M S T

I S   V O O R   DE

V O L G E N D E   G E N E R A T I E S . . .

 

A L S   H E T   T E G E N   D I E   T I J D

Ü B E R H A U P T   N O G   M O G E L I J K   I S

O M   E E N   T O E K O M S T   O P   T E   B O U W E N !

 

M A A R   D A T . . .

I S   V E R D E R   N I E T   M I J N   P R O B L E E M ! !

 

T O T   S L O T   N O G   E E N   W I J Z E   R A A D . . .

L A A T   D E   T O E K O M S T    N I E T   A F H A N G E N   V A N   D I E

G R A A I E N D E   P E R V E R S E

E L I T E   K L A S S E . . .

 

H A A R

M U L T I N A T I O N A L S

E N

   P O L I T I E K E   M A R I O N E T T E N !

 


14-02-2022

C O R O N A   S L A C H T O F F E R S

H O E V E E L   M E N S E N

Z I J N   E R   E C H T

A A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   O V E R L E D E N ?

 

H O E V E E L   M E N S E N

O V E R L E D E N   D A A R V A N   A A N   O U D E R D O M

D A N   W E L

É É N   O F   M E E R

O N D E R L I G G E N D E   Z I E K T E S ?

 

M A A R   W E R D E N   A L S

C O R O N A   S L A C H T O F F E R S

A A N G E M E R K T . . .

 

A L L E E N   M A A R

O M D A T   E E N   T E S T   U I T W E E S

D A T   Z E   M O G E L I J K   O O K   C O R O N A   H A D D E N ?

 


13-02-2022

H E T   Z I E T   E R   N A A R   U I T

D A T   E R   Q U A   A A N T A L   P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

E E N   D A L E N D E   T R E N D

I S   I N G E Z E T !

 

M A A R   S C H I  J N   K A N   B E D R I E G E N . . .

I N   H E T   W E E K E I N D E   W O R D T   M I N D E R   G E T E S T !

 

CITAAT: ""Mensen laten zich in het weekend MINDER testen.

We weten niet waarom dat is.""

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3213127/lange-rijen-bij-utrechtse-teststraten-maar-er-is-echt-nog-wel-plek

S Y M P T O M E N

T E S T E N

H E E F T   O O K   G E E N   Z I N

A L S   J E   G E E N   S Y M P T O M E N   H E B T !

 

( W A T   B E T R E F T   D E   S Y M P T O M E N . . .

D I E   Z I J N   N A G E N O E G   H E T Z E L F D E

A L S   B I J

E E N   S I M P E L E   V E R K O U D H E I D

D A N   W E L

E E N   I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S ! )

https://www.umcutrecht.nl/nieuws/corona-zelftest-alleen-betrouwbaar-bij-symptomen

Z E L F T E S T S

B L I J K E N   B O V E N D I E N   M I N D E R   B E T R O U W B A A R

B I J   L A G E   T E M P E R A T U R E N !

 

B I J   E E N   M E T I N G   O P   E E N   K I N D E R F E E S T J E

B I J   8   G R A D E N   C E L S I U S

G A F   D E   C O R O N A   T E S T   B I J   I E D E R E E N

E E N   P O S I T I E V E   U I T K O M S T !

 

D E Z E L F D E   C O R O N A   T E S T

G A F   B I J   K A M E R T E M P E R A T U U R   B I J   I E D E R E E N

E E N   N E G A T I E V E   U I T K O M S T ? ! ?

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/20/eerst-een-testje-dan-een-feestje-maar-doe-het-testje-bij-kam/

 

O PM E R K I N G :

D E   U I T S L A G   V A N   Z O ' N   C O R O N A   T E S T

B L I J K T   D U S   T E M P E R A T U U R   G E V O E L I G   T E   Z I J N

 

V A N DA A R   M I J N   V R A A G : 

" O N D E R   W E L K E   T E M P E R A T U U R   W E R D   G E M E T E N

I N   A L   D I E   I N   A L L E R I J L   O P G E Z E T T E

T E S T S T R A T E N ? "

 

- - -

 

D E   R E S T   V A N   B O V E N S T A A N D   A R T I K E L

I S   I N   D I T   S T A D I U M   V E R D E R   N I E T   V A N   B E L A N G

 

D E   L E U G E N S   O V E R

" W E R K E N D E "

C O R O N A   T E S T S

W O R D E N   T E   Z I J N E R   T I J D

V A N Z E L F

O N T M A S K E R D !

S T R E S

H E T   Z O U   M I J   O V E R I G E N S   N I E T   V E R B A Z E N

W A N N E E R

I N F L U E N Z A   R N A   G R I E P V I R U S S E N

D O O R

D E   C O R O N A   L A B O R A T O R I U M   T E S T E R S

V O O R

C O R O N A   R N A   G R I E P   V I R U S S E N

   W O R D E N   A A N G E Z I E N !

D E

M E N S E L I J K E   F O U T M A R G E

V O O R T V L O E I E N D E

U I T   E E N   S T E E D S   H O G E R E   W E R K D R U K   

O M   S N E L   T E S T R E S U L T A T E N   T E   P R E S E N T E R E N !

 


11-02-2022

A C H T E R S T A N D E N

R I V M

N O G   S T E E D S   N I E T   B I J G E W E R K T

A A N T A L   P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

L I G T   2 5   %   H O G E R

D A N   W A T   M E D I A   B E D R I J F   N U   A A N G E E F T !

 

G E E N

8 0 . 0 0 0

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S . . .

 

M A A R   R U I M

1 0 0 . 0 0 0

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

A L D U S   H E T   R I V M !

 

W A A R O M   M E N   H E T   B E L E I D   L A A T   A F H A N G E N

V A N   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

 

I N   P L A A T S   V A N

H E T   A A N T A L   Z I E K E N H U I S   O P N A M E S

I S   O P   Z 'N   Z A C H T S T   G E Z E G D

M E R K W A A R D I G . . .

 

A A N G E Z I E N   J E    O P   D I E   M A N I E R

B E T E R   K U N T   Z I E N

D A T   H E T   A L L E M A A L   W E L   M E E V A L T

M E T   D E   D R E I G I N G

D I E   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   U I T   Z O U   G A A N !

B E Z U I N I G I N G E N

V E R G E E T   N I E T . . .

D A T   D E   ( R ) O V E R H E I D

D E C E N N I A   L A N G   H E E F T   B E Z U I N I G D

O P   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G

 

B O V E N D I E N

D E   Z O R G   G E P R I V A T I S E E R D E

O F T E W E L

A A N   M A R K T W E R K I N G   O V E R G E L A T E N . . .

 

D A T   Z O U   Z O G E N A A M D

D E   P R I J S   M O E T E N   D R U K K E N . . .

 

E E N   Z E E R   K O R T Z I C H T I G E   K I J K

O P   H E T   G E H E E L !

 

S T E E D S   M E E R   K L E I N E   Z O R G   A A N B I E D E R S

W A A R O N D E R   F R A U D E U R S . . .

 

B O V E N D I E N

H A D   D E   ( R ) O V E R H E I D   K U N N E N   W E T E N

D A T   É É N   G R O T E   S T A A T S   G E R E G U L E E R D E

Z O R G V E R L E N E R . . .

 

G O E D K O P E R   Z O R G   K A N   I N K O P E N

D A N   M E E R D E R E   K L E I N E R E   Z O R G V E R L E N E R S !

 

D E 

C L A I M

D A T   S T A A T S B E D R I J V E N

N I E T   E F F I C I Ë N T

Z O U D E N   K U N N E N   W E R K E N

I S

B U L L S H I T !

 

B O V E N D I E N

H A D   D E   ( R ) O V E R H E I D

E E N   B E T E R E   C O N T R Ö L E   O P   D E

P R I J S O N T W I K K E L I N G

G E H A D !

 

- - -

 

A L S   D E   ( R ) O V E R H E I D

N I E T

D E C E N N I A   L A N G   H A D   B E Z U I N I G D

O P   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   D E   O U D E R E N Z O R G

 

H A D D E N   D E   Z I E K E N H U I Z E N

N U

V O L D O E N D E   B E D D E N   G E H A D !

 

N I E T   Z O Z E E R   O M

C O R O N A   P A T I Ë N T E N   O P   T E   V A N G E N . . .

 

M A A R   A L   D I E G E N E N   U I T   D E

B A B Y   B O O M   G E N E R A T I E

D I E

I N M I D D E L S

E E N   Z O D A N I G E   L E E F T I J D   H E B B E N   B E R E I K T . . .

 

D A T   Z I J   E E N   B E R O E P   M O E T E N   D O E N

O P   D E   I N M I D D E L S

K A P O T

B E Z U I N I G D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G

K O R T Z I C H T I G H E I D

V A N   D E

( R ) O V E R H E I D !

D A A R   Z I T   H E M   H E T   E C H T E   P R O B L E E M !

A L S   D E   ( R ) O V E R H E I D

I E T S   H A D    G E L E E R D   V A N  H A A R   W A N B E L E I D

W A S    H E T   E E N   A N D E R   V E R H A A L . . .

 

D E   ( R ) O V E R H E I D

B L I J F T   E C H T E R   I N   H E R H A L I N G   V A L L E N . . .

 

O O K   N U    N O G   W O R D T   E R   V O O R

M I L J O E N E N   B E U I N I G D

O P   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   O U D E R E N Z O R G . . .

 

O N B E G R I J P E L I J K !

 

D E

 1 0 0 - E N   M I L J O E N E N

D I E   D E   ( R ) O V E R H E I D   J A A R L I J K S

D A C H T   T E   K U N N E N

B E S P A R E N ! 

 

K O S T E N

D E   B E L A S T I N G B E T A L E R   U I T E I N D E L I J K

1 0 0 - E N   M I L J A R D E N ! !

 

D E N K   D A A R   M A A R   E E N S

G O E D   O V E R   N A ! ! !

 


10-02-2022

S J O E M E L E N   M E T   C I J F E R S

T O T A A L   A A N T A L   G E V A C C I N E E R D E N

1 2 . 3 3 5 . 8 5 0

 

O P   E E N   B E V O L K I N G   V A N

1 7 . 4 4 0 . 0 0 0

I N W O N E R S !

 

D U S

5

M I L J O E N

O N G E V A C C I N E E R D E N !

 

W A T   I K   H I E R M E E   W I L   Z E G G E N

I S   D A T   D E   ( R ) O V E R H E I D   E N   H E T   R I V M

U   M I S L E I D E N   M E T   D E   C  I J F E R S !

 

V O O R D A T   M E D I A B E D R I J F

N U . N L

D E   B O O S T E R   G R A A D   C I J F E R S

V A N   H E T   R I V M   P U B L I C E E R D E . . .

 

P U B L I C E E R D E

Z I J

D E   V A C C I N A T I E   G R A A D   C I J F E R S

V A N   H E T   R I V M

 

V O O R   Z O V E R   I K   M I J   K A N   H E R I N N E R E N

L A G E N   D I E   C I J F E R S   E R G E N S   R O N D   D E

8 3 , 7

P R O C E N T

D A A R U I T   B L E E K   D A T

1 7 . 4 4 0 . 0 0 0   -   1 4 . 5 9 7 . 2 8 0

2 , 8

M I L J O E N   M E N S E N

N I E T    G E V A C C I N E E R D

Z O U   Z I J N !

 

I N   W E R K E L I J K H E I D   B L I J K E N   H E T   D U S

5 , 1

M I L J O E N   M E N S E N

T E   Z I J N !

 

D A T   I S   B I J N A   H E T

D U B B E L E !

 

E R   W E R D   S O W I E S O   A L   G E R O M M E L D

M E T   D E   C I J F E R S

Q U A

O O R Z A A K   V A N   O V E R L I J D E N

V A N   Z O G E N A A M D E   C O R O N A   S L A C H T O F F E R S !

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

D O O D G A A N   A A N   C O R O N A !

A L L E S   D R A A I T   O M   A N G S T

A N G S T   B L O K K E E R T   B I J   V E L E N   H E T   V E R M O G E N

O M   L O G I S C H   N A   T E   K U N N E N   D E N K E N !

 

I E M A N D   D I E   B A N G   I S . . .

I S   G E M A K K E L I J K E R   T E   M A N I P U L E R E N

O M   D I E   D I N G E N   T E   D O E N

D I E   Z I J   A N D E R S    N O O I T   Z O U D E N   D O E N !

 

W A A R O N D E R   V A C C I N E R E N

M E T

E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

 

V O O R   P R O E F K O N I J N   S P E L E N . . .

O N N O D I G   R I S I C O ' S   N E M E N !

 

D E

B O O S T E R G R A A D

Z O U   O P

6 0 , 2 %

S T A A N

 

J E   M A G   A A N N E M E N   D A T   D I E G E N E N

D I E   Z I C H   N I E T   H E B B E N   L A T E N   V A C C I N E R E N

S O W I E S O   G E E N   B O O S T E R P R I K   H A L E N

 

V A N   D I E

1 2

M I L J O E N   M E N S E N

D I E   W E L   G E V A C C I N E E R D   W A R E N . . .

 

V E R L I E P    A F G E L O P E N  D I N S D A G

V O O R   4 0   P R O C E N T   H E T   V A C C I N A T I E

"B E W I J S " !

 

N I E T   G E T R E U R D

D A T   " B E W I J S "   S T E L D E   S O W I E S O   N I E T S   V O O R

N E T  Z O   M I N   A L S   D E   R E S T   V A N   H E T

C O R O N A   B E L E I D

 

M E N   C R E Ë E R D E   E E N   G E V O E L   V A N

S C H I J N V E I L I G H E I D . . .

 

D E   W E R K E L I J K H E I D   I S

D A T   D E   ( R ) O V  E R H E I D   H E E F T   G E F A A L D !

E N   D A T   P R O B E E R T   Z I J   T E   V E R D O E Z E L E N . . .

D O O R   D E   A A N D A C H T   O P

M I N D E R   R E L E V AN T E   D I N G E N   T E   V E S T I G E N !

 

6 0

P R O C E N T

V A N   D E    V O O R H E E N

1 2

M I L JO E N

G E V A C C I N E E R D E N . . .

 

O F T E W E L

 4 , 8

M I L J O E N

O N G E V A C C I N E E R D E N

E R B I J !

 

D A T   W O R D E N   E R   D U S

9 , 8

M I L  J O E N

O N G E V A C C I N E E R D E N !

 

W A N T

I N M I D D E L S   I S   B E K E N D

D A T

V A C C I N A T I E S

H O O G U I T   E N K E L E    M A A N D E N

" H E L P E N "

 

(   A L S   Z E   Ü B E R H A U P T   A L   H E B B E N   G E H O L P E N . . .

E R   I S   N A M E L I J K   N O G   S T E E D S

G E E N   E N K E L

W E T E N S C H A P P E L I J K

B E W I J S !

 

N E T   Z O   M I N . . .

A L S   V O O R   D E   C L A I M

D A T   W A N N E R   J E   B E N T   G E V A C C I N E E R D

H E T   Z I E K T E V E R L O O P   M I L D E R   Z O U   Z I J N !

 

H O O G U I T   W A T   C L A I M S

M E T   A A N N A M E S   E N   S P E C U L A T I E S . . .

V A N U I T   DE    B E L A N G H E B B E N D E

F A R M A C E U T I S C H E   V A C C I N   I N D U S T R I E !

 

O N B E W E Z E N   C L A I M S

D I E   D O O R   D E

 ( R ) O V E R H E I D   M E T   H A A R   R I V M   E N   O M T

S T E E D S   W E E R

V I A   D E   G L O B A L E   M E D I A   W O R D E N   H E R H A A L D ! )

 

I K   K A N   M E   G O E D   V O O R S T E L L E N

D A T   D I E

E X - G E V A C C I N E E R D E N

 

 ( W H A H A H A H A

E X

G E V A C C I N E E R D E N

 

S O R R Y . . .

M A A R   H E T   K L O N K   E I G E N L I J K   B E S T   W E L   K O M I S C H

I K   K O N   M I J N   L A C H E N

E V E N   N I E T   M E E R   B E D W I N G E N ! )

 

E N F I N . . . .

I K   K A N   M E   W E L   V O O R S T E L L E N   D A T

E X -   G E V A C C I N E E R D E N

P I S S I G   Z I J N   O P

D I E   L E U G E N A C H T I G E   E N   O N B E T R O U W B A R E

   ( R ) O V E R H E I D  !

E E N   A N D E R E   A A N P A K

( Z E L F   Z O U   I K   H E T   A N D E R S   H E B B E N   G E D A A N . . .

Z O D R A   E R   E E N   M E L D I N G   B I N N E N K O M T

D A T   E R G E N S   I N   D E   W E R E L D

E E N   N I E U W   V I R U S

 R O N D W A A R T . . .

 

M E T E E N

D E   G R E N Z E N   E N   H E T   L U C H T R U I M

D I C H T !

 

V E R D E R

A L L E E N   L O K A L E   L O C K D O W N S

I N V O E R E N !

 

L I E V E R   S A F E   D A N  S O R R Y . . .

 

I N   I E D E R    G E V A L

T O T   Z E K E R   W A S   D A T   H E T    M E E   Z O U   V A L L E N

M A A R

D A T   I S   N I E T   G E B E U R D !

V E R K E E R D E   M A A T R E G E L E N

W A T   I K   Z E E R   Z E K E R

N I E T

Z O U   H E B B E N   G E D A A N . . .

 

M A A T R E G E L E N   I N V O E R E N

D I E   W A N N E E R   M O C H T   B L I J K E N

D A T   D I E   N I E T   W E R K E N . . .

 

T O C H   A A N  B L I J V E N   H O U D E N

Z O A L S   D E    ( R ) O V E R H E I D   D A T   D E E D !

 

I K   Z I E

G E E N   E N K E L E   L O G I C A

A C H T E R   H E T   O P L E G G E N   V A N   M A A T R E G E L E N . . .

 

D I E   Q U A

V O O R K O M E N   V A N . . .

D A N   W E L

B E S C H E R M I N G   T E G E N

B E S M E T T I N G E N . . .

A M P E R   E E N   T O E V O E G D E   W A A R D E   H E B B E N

M O G E L I J K   Z E L F S   D E   G E Z O N D H E I D   S C H A D E N ! )

 

T O T   S L O T   N O G   É É N   A D V I E S !

L A A T   U   N I E T   B A N G   M A K E N . . .

G E B R U I K   U W   V E R S T A N D !

 

 

O N D E R S T A A N D E   G R A F I E K

C L A I M T

D A T   V A N   A L   D I E G E N E N    D I E   Z I C H   L A T E N   T E S T E N

6 0 %

B E S M E T   Z O U   Z I J N !

 

I K   D E N K   D A T    H E T  E R   N O G   V E E L   M E E R   Z I J N

W I E   Z I C H   G E Z O N D   V O E L T . . .

 

L A A T   Z I C H   N I E T   T E ST E N

K A N    E C H T E R   W E L    B E S M E T   Z I J N

Z O D O E N D E   A N D E R E N   B E S M E T T E N !

 

( M E T   D I T   N A A R   V E R H O U D I N G   O N S C H U L D I G

C O R O N A   G R I E P   V I R U S JE   I S   D A T   N I E T   Z O   E R G ! )

 

( D E    C O R O N A   T E S T S

W A R E N   O M   T E   B E G I N N E N

O N G E S C H I K T

O M   B E S M E T T E L I J K H E I D   T E   M E T E N ! )

 

1

M I L J O E N   M E N S E N   G E T E S T

( G R O E N E   G R A F I E K )

6 0 0 . 0 0 0

M E N S E N   P O S I T I E F

( R O D E    L I J N )

 

I K   D E N K   D A T   Z O   O N D E R H A N D

H E T   M E R EN D E E L   V A N   D E   B E V O L K I N G

I N T U S S E N

W E L   É É N   O F   M E E R D E R E   K E R E N

B E S M E T   I S   G E W E E S T !

 

D A T   I N M I D D E L S

G R O E P S I M M U N I T E I T

I S   O N T S T A A N . . .

N I E T   D A N K   Z I J

M A A R

O N D A N K S

H E T   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D . . .

 

D A T   E R   S P E C I F I E K   O P   G E R I C H T   B L E E K

N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T   T E   V E R H I N D E R E N !

 

W A N T

V A C C I N A T E R E N

W A S   V O L G E N S   D E   ( R ) O V E R H E I D

D E   E N I G E   W E G

T E R U G   N A A R   H E T   O U D E   N O R M A A L !   

 

D E   L O C K D O W N S

H E B B E N   N I E T   G E H O L P E N . . .

 

D E   M O N D K A P J E S   P L I C H T   O O K   N I E T !

 

D E   1   1 / 2   R E G E L G E V I N G   E V E N E E N S   N I E T ! !

 

D E   A V O N D K L O K   A L   H E L E M A A L   N I E T ! ! !

 

D A T   D I E   M A A T R E G E L E N   N I E T   H I E L P E N

W A S   A L   V E E L   E E R D E R

B I J   D E   ( R ) O V E R H E I D   B E K E N D !

 

D E S A L N I E T T E M I N   B E S L O O T   D E   ( R ) O V E R H E I D

H A A R   B U R G E R S   T E   B L I J V E N   T R E I T E R E N . . .

 

D O O R   D I E   F L A U W K U L

L A N G E R   A A N   T E   H O U D E N  D A N   N O D I G   W A S . . .

 

W E G   M E T   D I E   D U I V E L S !

 


09-02-2022

R E G E R I N G   S C H A F T   M E E S T E

C O R O N A   R E G E L S

A F

V A N A F   V O L G E N D E   W E E K   M O G E L I J K

M I N D E R   T H U I S W E R K E N

M E E R   B E Z O E K   A A N   H U I S   M O G E L I J K

D E   H O R E C A   M A G   L A N G E R   O P E N

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   H O U D E N   V E R V A L T

 

M O G E L I J K   V E R V A L T   O O K   D E   M U I L K O R F P L I C H T

( K A N   I K   E I N D E L I J K   W E E R   Z E L F

B O O D S C H A P P E N   D O E N ! )

 

 

Z O G E N A A M D   O M D A T   D E   O M I K R O N    V A R I A N T

M I N D E R   D O D E L I J K   B L I J K T   T E   Z I J N . . .

 

I N   W E R K E L I J K H E I D

N E E M T   D E   S T E U N   V O O R   H E T   C O R O N A B E L E I D   A F !

 

V E R D E R   B E N   I K   N O G A L   S C E P T I S C H

W A T   B E T R E F T   H E T   A A N T A L   C O R O N A   V A R I A N T E N

V A N W E G E   H E T   K O R T E   T I J D S B E S T E K . . .

 

D A N   W E L

O F   E R   E C H T   Z O V E E L   V E R S C H I L   Z I T

I N   A L   D I E   Z O G E N A A M D E

" C O R O N A   M U T A T I E S "

Q U A

B E S M E T T E L I J K H E I D   E N   D O D E L I J K H E I D

 

E R   K L O P T   M I J N S   I N Z I E N S   W E I N I G

V A N   D E   R E P O R T A G E   V A N   H E T   A A N T A L

" C O R O N A   S L A C H T O F F E R S "

 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

D O O R   C O R O N A !

 C O R O N A

T U N A H A N   K U Z U

C O R O N A

G I D E O N   V A N    M E I J E R E N

V E R S U S

M A R K   R U T T E

H E T   B O E K   V A N  K L A U S   S C H W A B

C O V I D - 1 9   -   T H E   G R E A T   R E S E T

W O R L D   E C O N O M I C   F O R U M

https://www.stichting-jas.nl/2021/02/wie-is-klaus-schwab.html

C O V I D - 1 9   T H E   G R E A T   R E S E T

https://www.tribute.nu/post/het-verschrikkelijke-boek

E E N    V E R H A A L   O V E R

G L O B A L I S T E N . . .

 

D I E   H E T   C O R O N A   V I R U S

M I S B R U I K E N

O M   D E   W E R E L D   T E   R E S E T T E N !

 

A L A

C O M M U N I S M E ? ! ?

 

M A R K   R U T T E

C L A I M T   H E T   B O E K   N I E T   T E   H E B B E N   G E L E Z E N !

E N   W O R D T   D A A R O P   M E T   Z I J N   L E U G E N

G E C O N F R O N T E E R D

 

E E N   B R I E F   V A N

2 6 - 1 1 - 2 0 2 0

E E N   B R I E F   V A N

M A R K   R U T T E

G E R I C H T   A A N   K L A U S   S C H W A B

W A A R I N  H I J   B E D AN K T   V O O R   H E T   T O E S T U R E N

V A N   Z I J N   B O E K !

 

Z I J N D E

E E N   H O O P V O L L E   A N A L Y S E

V O O R   E E N   B E T E R E   T O E K O M S T ? ! ?

 

H E T   B O E K   O M H E L S T

H E T   R E S E T T E N   V A N   D E   W E R E L D !

 

D E   V E R V A N G I N G  V A N

D E

N A T I O N A L E   P A R L E M E N T A I R E   D E M O C R A T I E

D O O R   E E N

G L O B A L E   T E C H N O C R A T I E ! !

 

E E N   E I N D   A A N   P R I V É   B E Z I T ! ! !

 

Z I J N D E

E E N

N E O   C O M M U N I S T I S C H E

B O O D S C H A P !

 

O P M E R K I N G :

I K   B E N   O V E R I G E N S   B E N I E U W D   O F   D E

E L I T E   K L A S S E

O O K   H A A R   V E R M O G E N S   E N   B E Z I T T I N G E N

A F   Z U L L E N   S T A A N !

 

O F . . .

G E L D   D A T   A L L E E N   V O O R   D E

A R B E I D E R S K L A S S E ?

 

C O R O N A

F L E U R   A G E M A

E R N S T   K U I P E R S   C L A I M T

V O O R S T A N D E R

T E   Z I J N   V A N

V R I J W I L L I G E   V A C C I N A T I E . . .

 

M A A R   D A T   Z O U   N I E T   V R I J   Z I J N   V A N

C O N S E Q U E N T I E S !

B O O S T E R   V A C C I N A T I E S

6

M I L J O E N   M E N S E N

H E B B E N   D E   D E R D E   P R I K   N I E T   G E H A A L D !

 

H E B B E N   D U S

G E E N

O N B E L E M M E R D E   T O E G A N G   M E E R

T O T   H E T   U I T G A A N S L E V E N !

 

C  A F E ' S   -   M U S E A   -   R E S T A U R A N T S

A T T R A C T I E P A R K E N   -   D I E R E N P A R K E N

S A U N A 'S   -   Z O N N E   S T U D I O ' S   Z W E M B A D E N

E S S E N T I Ë L E   W I  N K E L S

 

( E L K E   W I N K E L   I S   E S S E N T I E E L

A N D E R S   B E S T O N D   D I E   N I E T ! )

E T C . 

 

E R N S T   K U I P E R S

H A M E R T

   O P   E E N   O N G E K E N D E   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

H I J    I S   V E R D E R   V O O R S T A N D E R   V A N   3 G

A L S   T O E G A N G S B E W I J S . . .

 

B E I D E   V E R K L A R I N G E N

H O U D E N   E C H T E R   G E E N   S T E E K !

 

A A N G E Z I E N   H E T   A A N T A L    C O R O N A P A T I Ë N T E N

N A V E N A N T   S T E R K   A C H T E R B L I J F T !

 

E N   D E   M E D I A   E E R D E R   A L   B E R I C H T T E N

DAT   2 G   E N   3 G   N A U W E L I J K S   E F F E C T   H E B B E N !

1 8-01-2022 https://nos.nl/artikel/2413501-onderzoekers-2g-en-3g-hebben-nu-nauwelijks-effect

 

T U   D E L F T

N I E K   M O U T E R

2 G   E N   3 G

W E R K E N   E E N   S T U K   M I N D E R   G O E D

W A T   B E T R E F T

H E T   T E R U G D R I N G E N   V A N   H E T   A A N T A L

B E S M E T T I N G E N !

 

E E N   D E L F T S   O N D E R Z O E K

H A D   E E R D E R   A L   A A N G E T O O N T

D A T   M O N D K A P J E S    G E E N   Z I N   H A D D E N !

20-11-2020 https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/onderzoek-naar-lekkage-van-mond-neusmaskers

15-09-2021 https://www.tudelft.nl/2021/3me/september/delftse-onderzoekers-ontmaskeren-miljoenen-onveilige-mondmaskers

 

Z W A B B E R   B E L E I D   ( R ) O V E R H E I D

M O N D K A P J E S   W E R K E N    N I E T !

08-07-2020 https://www.kijkmagazine.nl/science/tu-delft-onderzoekt-mondmasker/

TE S T S

M E T   W A T E R D A M P   E N   F L U O R E S C E R E N D E   V E R F

E E N   R E L A T I E F   G R O F F E   W E E R G A V E

V A N   M I C R O S C O P I S C H   K L E I N E   V I R U S S E N

V I R U S S E N

D I E   N I E T   A L L E E N   A A N  D E   S L E C H T   S L U I T E N D E

Z I J K A N T E N

V A N   H E T   M A S K E R

M A A R   O O K   D O O R   D E   P O R I ËN   V A N   H ET

G E B R U I K T E   M A T E R I A A L   D R I N G E N !

 

M O N D M A S K E R S

H U G O   D E   J O N G E

D E S K U N D I G E N   Z E G G E N   O N S

D A T   V O E G T   N I E T S   T O E !

 

 H E T   G A A T   O V E R   M A S K E R S   D I E   U H . . .

M E T   U H ...

 

D I E   M A S K E R S   D I E   W E L   W A T   T O E V O E G E N

O P   D A T   P U N T

L A T E N   W E   D I E   V O O R A L   I N   O N Z E

Z I E K E N H U I Z E N   - V E R P L E E G H U I Z E N - T H U I S Z O R G

G E B R U I K E N !

 

S C H I J N V E I L I G H E I D !

 

D E S A L N I E T T E M I N

V E R P L I C H T !

B O V E N D I E N   O N G E Z O N D !

 


C O R O N A

M E D I A   M A N I P U L A T I E

V E R S C H I L L E N D E   M E D I A   B R O N N E N

M E T

D E Z EL F D E   V I D E O 'S

E N

D E Z E L F D E   B O O D S C H A P

D E

E E R S T E

G E Ï N T E R V I E U W D E

E E N   V R O U W

D I E   L A N G S   L O O P T . . .

 

O P   D E   V R A A G

O F   C O R O N A   E E N   H O A X   I S

A N T W O O R D T   Z I J   T I J D E N S   H E T   P A S S E R E N

V L U C H T I G . . .

 

" I K   B E N   E E N   H U I S A R T S,   D U S   W A T   D E N K   J E   Z E L F ! "

 

H E T   L I J K T   M I J   D U I D E L I J K

G E P L A N D !

I K   G E L O O F   N I E T   Z O   I N   T O E V A L L I G H E D E N . . .

 

H E T    I S   Z EL F S   G O E D   M O G E L I J K

D A T   D I E   V R O U W

H E L E M A A L   G E E N   H U I S A R T S   I S

 

M A A R   E E N   F I G U R A N T E . . .

O O K   W E L   M E D I A   T R O L   G E N O E M D !

 

I N   I E D E R   G E V A L

Z E G T   D A T   A N T W O O R D   N I E T   V E E L

 

E R   Z I J N   I N M I D D E L S   G E N O E G   M E N S E N

U I T   D E   M E D I S C H E   W E R E L D   I N C L U S I E F

H U I S A R T S E N . . .

 

D I E   V I N D E N   D A T   H E T

G E V A A R

D A T   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   U I T   Z O U   G A A N

S C H R O M E L I J K   W O R D T   O V E R D R E V E N !

ED https://www.ed.nl/video/productie/coronavirus-een-hoax-ik-ben-huisarts-wat-denk-je-zelf-145064

AD https://www.ad.nl/video/productie/coronavirus-een-hoax-ik-ben-huisarts-wat-denk-je-zelf-145064

BNDeStem https://www.bndestem.nl/video/productie/coronavirus-een-hoax-ik-ben-huisarts-wat-denk-je-zelf-145064

 

W A T   V E R D E R   O P V A L T   Z I J N   D E   E I G E N   L O G O ' S

V O O R   É É N   E N   D E Z E L F D E   V I D E O !

 

E L K

M E D I A B E D R I J F

L E G T   Z O   I M M E R S   C L A I M   O P   D E   V I D E O

H O E   Z I T   H E T   M E T   C O P Y R I G H T S ?

 

M E N S E N   D I E   C O R O N A

W E L

E E N    H O A X   V I N D E N

K O M E N    O V E R I G E N S   O O K   U I T G E B R E I D   A A N   B O D !

 

G E E N   L O Z E   K R E E T   Z O A L S   DA T   V A N   D I E

" H U I S A R T S "

 


C O R O N A B E L E I D

M I S L E I D I N G

V R I J H E I D S B E R O V I N G

https://edepot.wur.nl/537488

M E N   S T E L T   D A T :

N I E M A N D   W O R D T   G E D W O N G E N

O M   Z I C H   T E   L A T E N

V A C C I N E R E N !

 

E N   D A T

V A C C I N A T I E

M E E R   V R I J H E I D   Z O U   B E T E K E N E N ! !

 

B E I D E   B E W E R I N G E N

Z I J N   O N J U I S T ! ! !

 

I E D E R E E N

W O R D T   I M M E R S   V O L L E D I G   G E S T R I PT

V A N

A L L E   R E E D S   V E R W O R V E N

V R I J H E DE N ! ! ! !

V R I J H E I D S B E P E R K I N G E N

T R E F F E N   V O O R A L

 N I E T   G E V A C C I N E E R D E N

W A N T   D I E   M O G E N

N I E T

 

N A A R   E V E N E M E N T E N !

M E T   H E T   O P E N B A A R   V E R V O E R !

N A A R   D E   B I B L I O T H E E K !

N A A R   E E N    B I O S C O O P !

N A A R   D E   K R O E G !

N A A R   E E N   M U S E U M !

N A A R   E E N   R E S T A U R A N T !

O P   V A K A N T I E !

N A A R   H E T   Z W E M B A D !

E T C .

 

A L L E E N   N A A R   D E   S U P E R M A R K T   V O O R   D E

D A G E L I J K S E   D A N   W E L   W E K E L I J K S E

B O O D S C H A P P E N . . .

 

M A A R   D A N   W E L   M E T   Z O 'N

V E R P L I C H T E

D E S A L N I E T E M I N   N U T T E L O ZE

M U I L K O R F

O P !

 

I N   F E I T E    M O G E N   Z E   A L L E E N   N O G   M A A R

T H U I S B L I J V E N !

 

D A T

G E E F T   V R O E G   O F   L A A T

P S Y C H I S C H E   P R O B L E M E N

I R R I T A T I E   E N   S T R E S S

E N   K A N   T E   Z I J N E R   T I J D

I N   A G R E S S I E    U I T M O N D E N !

 

D E   G E C L A I M D E    V R I J H E D E N   D I E

W E L   G E V A C C I N E E R D E N

   W O R D E N   V O O R G E H O U D E N . . .

W E R D E N   H E N   O O K   E E R S T   A F G E N O M E N !

 

B O V E N D I E N

H O U D E N   Z I J   M I N D E R   V R I J H E D E N   O V E R

D A N   Z I J   V O O R

D E   C O R O N A   C R I S I S

 H A D D E N !

 

D E   I N M I D D E L S   A L O M   B E K E N D E

S I G A A R   U I T   E I G E N   D O O S ! !

D E

C O R O N A   C R I S I S . . .

I S   D O O R   D E   ( R ) O V E R H E I D   G E S C H A P E N !

 

D U S   N I E T   D O O R   H E T

C O R O N A   V I R U S ! !

 

U I T E I N D E L I J K

Z A L   M E N   HET   C O R O N A   V I R U S

O O K   T O T   D E   G R I E P   V I R U S S E N   R E K E N E N !

 

A A N   U   V E R D E R   D E   K E U S   O F   U   B O V E N O P   D I E

N U T T E L O Z E   G R I E P   V A C C I N S . . .

 

O O K   N O G   Z O ' N   E X T R A

N U T T E L O O S   C O R O N A   V A C C I N   M E T   B O O S T E R S

N E E M T !

 

D A A R B I J   D E   K A N S   O P

B I J W E R K I N G E N

V O OR   L I E F   N E M E N D . . .

 

Z O D O E N D E

U W   G E Z O N D H E I D   J U I S T   I N   G E V A A R   B R E N G E N D !

V A C C I N A T I E S - B I J W E R K I N G E N

B E Z I N T

E E R   G I J   E R A A N   B E G I N T

H O E   M E E R   V A C C I N A T I E S

H O E   M E E R   K A N S   O P   B I J W E R K I N G E N

E N   H O E   S T E R K E R   D I E   B I J W E R K I N G E N   Z I J N

 

B I J   M E E R D E R E   V A C C I N A T I E S

M E T   D E Z E L F D E   " W E R K Z A M E "   S T O F F E N . . .

 

W O R D E N   I M M E R S   N I E T   A L L E E N   DE

P O S I T I E V E   E I G E N S C H A P P E N . . .

 

M A A R   O O K   D E

N E G A T I E V E   E I G E N S C H A P P E N . . .

V E R S T E R K T

 

O F T E W E L

D E

B I J W E R K I N G E N !

 

D E   F A R M A C I E

W O R D T   N I E T   V O O R   N I E T S

E E N   D U I V E L S E   I N D U S T R I E   G E N O E M D !

 

M E T   D E   P S Y C H I A T R I E

A L S   H A A R   R E C H T E R H A N D ! !

V A C C I N   V R I J   L E V E N !

https://libris.nl/boek?authortitle=door-frankema/vaccin-vrij---9789047706052

( R U I M   1 5   J A A R   G E L E D E N . . .

B E S L O O T   D O O R   F R A N K E M A

H A A R   K I N D E R E N   N I E T   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N !

 

D I E   B E S L I S S I N G   S T U I T T E   O P   E E N   M U U R

V A N

O N B E G R I P   E N   V O O R O O R D E L E N

W A N T . . .

V A C C I N S   Z I J N   E R   T O C H

O M   K I N D E R E N   T E   B E S C H E R M E N ?

 

 

H E T   W A S   V O O R   H A A R

H E T   B E G I N   V A N   E E N   L A N G D U R I G   O N D E R Z O E K

O M  D E   FE I T E N   O P   E E N   R I J   T E   K R I J G E N :

 

- E R   B L I J K E N   G I F T I G E   I N G R E D I Ë N T E N

I N   V A C C I N S   T E   Z I T T E N !


- D E   V O O R L I C H T I N G   I S   U I T E R M A T E   G E B R E K K I G !


- E R   I S   N A U W E L I J K S   O N A F H A N K E L I J K

W E T E N S C H A P P E L I J K   O N D E R Z O E K

N A A R   O N G E W E N S T E   R E A C T I E S   O P   H E T   V A C C I N !

 

- V R I J W E L   A L   H E T   B E S C H I K B A R E   O N D E R Z O E K

I S   G E F I N A N C I E R D

D O O R   D E   F A R M A C E U T I SC H E   I N D U S T R I E !

 

H E T   E N I G E   A D V I E S

D A T   I K   H I E R   K A N   G E V E N . . .

G A   Z E L F   O P   O N D E R Z O E K   U I T !

( I K   K A N   M E   G O E D   V O O R S T E L L E N

D A T   H E T   V O O R   U   A L S   L E E K   M O E I L I J K   I S

O M   N E P N I E U W S   V A N   E C H T   N I E U W S

T E   O N D E R S C H E I D E N . . .

S O M S   M O E T   U   D A A R B I J   O P   U W   G E V O E L   A F   G A A N !

 

N E E M  O O K   N I E T   K L A K K E L O O S   A A N

D A T   D E   G L O B A L E   M E D I A

D E   W A A R H E I D   I N   P A C H T   H E E F T !

 

D I E   M E D I A

B E H O O R T   I M M E R S   T O E   A A N   D E   E L I T E   K L A S S E

E N   D I E   B E S T A A T   U I T

D E   M E E S T   S C R U P U L E U Z E   G R A A I E R S

O N D E R   D E   M E N S H E I D

D I E   G E V E N   N I E T S   O M   U W   G E Z I N ! )

 

H E T Z E L F D E

G A A T   O P   V O O R   S T A A T S O M R O E P E N !

P R O P A G A N D A   V E R S P R E I D E R S

I N S T A N T I E S   ( O V E R H E D E N )

E N

O R G A N I S A T I E S ( N G O 'S )

D I E   E R   V A A K

G L O B A L E   P O L I T I E K E   A G E N D A ' S

O P   N A H O U D E N . . .

 

D I E   D A A R N A   O P

  O N D E M O C R A T I S C H E   W I J Z E

W O R D E N  D O O R G E V O E R D !

 

A G E N D A ' S

W A A R   D E   E L I T E   K L A S S E

A L T I J D   V A N   W E E T   T E   P R O F I T E R E N . . .

 

T E R W I J L   D E   A R B E I D E R S K L A S S E

S T E E D S   V E R D E R   W O R D T   U I T G E B U I T !

 


08-02-2022

C O R O N A   B E L E I D

N I E U W E   U I T G A N S P U N T E N

W E   Z I J N   I N M I D D E L S   A L W E E R

2

J A A R   V E R D E R . . .

 

A L   D I E   T I J D

M O D D E R D E N   D E   ( R ) O V E R H E D E N   M A A R   W A T   A A N . . .

Z I J   H E B B E N   M A A R   B I T T E R   W E I N I G   B E R E I K T !

 

A N D E R S   D A N   D A T   H A A R   B E L E I D   H E E F T   B E P A A L D

W I E   M O E S T E N   S T E R V E N . . .

H E T Z I J

V A N W E G E   D E   A F S C H A L I N G   V A N   D E   Z O R G . . .

D A N   W E L 

 V A C C I N A T I E   B I J W E R K I N G E N . . .

D A N   W E L

Z E L F M O O R D E N

O N D E R   J O N G E R E N   Z O W E L   A L S   O U D E R E N !

 

I N   E E N   P O G I N G   O M   H E T   A A N T A L

L E V E N S J A R E N

  V A N   W A T   O U D E R E  N   I E T W A T   T E   V E R L E N G E N !

 

H E T   A A N T A L

   B E S M E T T I N G E N

O O P S . . .

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N

I S   S I N D S   D E   U I T B R A A K   V A N  H E T   C O R O N A   V I R U S

M E T   E E N   F A C T O R

8

T O E G E N O M E N !

 

( M A A R   E R   W O R D T   W E L   W E E R   M E E R   G E T E S T . . .

A L   Z I J N   D I E   T E S T S   D A N   O N G E S C H I K T

O M   E R   B E S M E T T E L I J K H E I D

M E E   T E   M E T E N ! )

 

T E G E L I J K E R T I J D

Z A G E N   W E   D A T   H E T   A A N T A L

O P G E N O M E N   C O R O N A   P A T I Ë N T E N

O N D A N K S   D E Z E   S C H R I K  B A R E N D E   S T I J G I N G

N A G E N O E G   S T A B I E L   B L E E F !

Z I E K T E   V E R Z U I M

H E T

Z I E K T E V E R Z U I M

V A N   Z I E K E N H U I S P E R S O N E E L   E N   H U I S A R T S E N

E T C .

S T A A T   I N M I D D E L S   O P

1 0

P R O C E N T !

K E U Z E   U I T   N O O D Z A A K

D E  ( R ) O V E R H E I D

H A D   D U S   E I G E N L I J K   G E E N   A N D E R E   K E U S

D A N   D E   F O C U S

V A N   H E T   C O R O N A B E L E I D   T E   V E R L E G G E N !

 

A L   W A S   H E T   M A A R

V A N W E G E   H E T   S I M P E L E   F E I T . . .

D A T   H E T   B E L E I D   V A N   D E  ( R ) O V E R H E I D

O P   S T E E D S   M I N D E R   S T E U N   K A N   R E K E N E N

V A N U I T   D E   B E V O L K I N G !

 

Z O   I S   B I J V O O R B E E L D

D E   A N I M O   O M   B O O S T E R P R I K K E N   T E   H A L E N

E E N   F L I N K   S T U K   L A G E R ! !

 

L A N G Z A A M   M A A R   Z E K E R   K O M E N   S T E E D S   M E E R

   O N D E R Z O E K S R E S U L T A T E N   B U I T E N

W A A R U I T   B L I J K T   D A T

N A T U U R L I J K E   I M M U N I T E I T

B E T E R   W E R K T   D A N

V A C C I N S

( V O O R   Z O V E R   V A C C I N S

Ü B E R H A U P T   A L   H E B B E N   G E W E R K T

W A N T   D A T   V A L T   G E W O O N W E G   N I E T   T E   B E W I J Z E N

D E   B I J W E R K I N G E N   D A A R E N T E G E N   W E L ! )

 

V E R D E R   I S   B E K E N D   D A T   H E T

C O R O N A   B E L E I D . . .

M E E R   L E V E N S J A R E N   H E E F T   G E K O S T

D A N   O P G E L E V E R T !

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D

H E L P T   D E   N O R M A L E   E C O N O M I E   O M   Z E E P !

P R I J S   S T I J G I N G E N

H E T   C O R O N A   B E L E I D

H E E F T   E E N   S T I J G E N D E   P R I J S W E R K I N G

O P   P R O D U C T E N   E N   V O E D I N G

H E T   L E V E N   I S   E E N   S T U K   D U U R D E R   G E W O R D E N !

 

D E   K O M E N D E   G E N E R A T I E S

W O R D E N   B O V E N D I E N   O P G E S C H E E P T . . .

M E T   D E   M I L J A R D E N   A A N   C O R O N A   R E K E N I N G E N

V A N   H E T   C O R O N A   W A N B E L E I D  V A N   D E

( R ) O V E R H E I D !

K O S T B A R E   B E Z U I N I G I N G E N

D E   ( R ) O V E R H E I D   D A C H T   I N   H E T   V E R L E D E N

1 0 0 - E N   M I L J O E N E N

T E   K U N N E N   B E Z U I N I G E N   O P   D E

G E Z O N D H E I D S -   E N   O U D E R E N Z O R G !

 

D I E   B E Z U I G I N G E N

K O S T E N   D E   B E L A ST I N G B E T A L E R   N U

1 0 0 - E N   M I L J A R D E N ! !

 

T O C H   S C H I J N T   D E   ( R ) O V E R H E I D

H A A R   L E S J E    N I E T   T E   H E B B E N   G E L E E R D . . .

 

W A N T   Z E   B L I J F T

I N   H E R H A L I N G   V A L L E N  !

 

Z E   G A A T   G E W O O N   D O O R

M E T

B E Z U I N I G E N

O P   D E

G E Z O N D H E I D S -   E N   O U D E R E N Z O R G  ? ! ?

 

O N B E G R I J P E L I J K !

 


08-02-2022

R I V M

I N T R O D U C E E R T

N I E U W E   M A N I E R   V A N   W E R K E N !

A C H T E R S T A N D

3 1 7 . 1 8 4

P O S I T I E V E   C O R O N A   T E S T S

W E G G E W E R K T ? ! ?

 

E E N   D A G   E E R D E R

B E D R O E GS   D I E   A C H T E R S T A N D   N O G

1 9 1 . 0 0 0   T E S T S

N U

G A A T   H E T   I N E E N S   O M   1   1 / 2   K E E R   Z O   V E E L . . .

 

Z I J N   D I E   G E W O O N   V A N   T A F E L   G E V E E G D ?

N A T T E   V I N G E R   W E R K ?

 

I K   H E B   E R   N A M E L I J K   M O E I T E   M E E

T E   G E L O V E N

D A T   H E T   E E N   O V E R H E I D S I N S T A N T I E

I S   G E L U K T

E F F E C T I E V E R   T E   W E R K E N !

 

W A N T   D A N   W A S   H E T   D U S   H E L E M A A L   N I E T   N O D I G

O M   D E   S T A A T S   B E D R I J V E N -  E N   D I E N S T E N

T E   P R I V A T I S E R E N !

 

( L E E S   V O OR   E E N   H A B B E K R A T S   T E   V E R P A T S E N

A A N   D E   E L I T E   K L A S S E   M E T   H A A R

Z O G E N A A M D E   I N V E S T E R I N G S   F O N D S E N ! )

 


08-02-2022

H E E F T   U   H E M   O O K   I N   D E   B R I E V E N B U S

G E K R E G E N ?

H E T   F O L D E R T J E   H I E R O N D E R ?

" V A C C I N S

H O E   Z A T   D A T   O O K   A L W E E R ? "

( U I T L E G   O V E R   H E T   I M M U U N S Y S T E E M

E N   M R N A   V A C C I N S )

 

IK ZOU HEM MAAR GOED LEZEN

ALS IK U WAS !

 

LINKS BOVEN

ZIJN DE CORONA STERFTEN VAN 2 LANDEN UITGEZET

IN EEN GRAFIEK !

E G Y P T E

( GROENE GRAFIEK )

EEN LAND MET EEN ZEER LAGE VACCINATIEGRAAD

LAAT AMPER SLACHTOFFERS ZIEN . . .

I S R A Ë L

( RODE GRAFIEK )

EEN LAND MET EEN ZEER HOGE VACCINATIEGRAD

DAT MET EEN VEEL HOGERE STERFTE KAMPT !

 

HET GAAT HIER OM DE VOLGENDE BEWERING:

" Het VACCIN kan een NEGATIEF EFFECT hebben op de IMMUNITEIT

en de VERSPREIDING juist VERSTERKEN !" 

L A A T   D A T   G O E D

T O T   U   D O O R D R I N G E N !

MIDDEN BOVEN

HIER WORDEN EEN AANTAL VIRALE ZIEKTES VERMELD !

 

HET ZOGENAAMDE EFFECT VAN VACCINS

VAN 3 - 6 MAANDEN VOOR CORONA VACCINS

TOT LEVENSLANG VOOR HET GELE KOORTS VACCIN ? ! ?

 

BOVENDIEN

DE ZOGENAAMDE STERFTE ZONDER VACCINATIE ? ! ?

 

HET MOGE DUIDELIJK ZIJN

DAT DIE CIJFERS

NIET OP WETENSCHAPPELIJKE WIJZE ZIJN VERKREGEN

MAAR OP ÉÉN OF ANDERE MANIER

IN ELKAAR GEKNUTSELD !

 

( S JOEMELEN MET GETALLEN TABELLEN EN GRAFIEKEN

DAAR ZIJN DE

( R ) OVERHEID HAAR RIVM, OMT EN GGD'S

INMIDDELS GOED IN BEDREVEN ! )

 

ENFIN . . .

DIE TABEL KOMT MET DE VOLGENDE 2 BEWERINGEN:

 

1 " De WERKING van zo'n traditioneel VACCIN

Is op GEEN ENKELE MANIER afhankelijk

Van het AL DAN NIET NEMEN van het vaccin DOOR ANDEREN ! "

B O O S T E R   V A C C I N A T I E

O N N O D I G

OMDAT DE B-GEHEUGENCELLEN ZOUDEN WETEN

HOE ZIJ BIJ EEN HERINFECTIE ANTISTOFFEN AAN MOETEN MAKEN 

 

2 " In vrijwel ALLE gevallen van STERFTE door ( of met ) CORONA

Is er ONDERLIGGEND LIJDEN, OVERGEWICHT of HOGE LEEFTIJD

Aanwezig zoals we dat ook ELK JAAR bij GRIEP STERFTE zien ! " 

S T E R V E N   M E T   C O R O N A . . .

N I E T

D O O R   C O R O N A !

RECHTS ONDER:

HIER WORDT DE WERKING VAN MRNA-VACCINS UITGELEGD . . .

DAARBIJ WORDT DE VOLGENDE WAARSCHUWING GEGEVEN !

"LET OP: Je eigen lichaam gaat dus een SCHADELIJK eiwit aanmaken !"

 

MRNA VACCINS

MAKEN DUS SCHADELIJKE EIWITTEN AAN

 

VACCINATIES

JAGEN OOK HET AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

OMHOOG !

 

IK ZOU ZEGGEN BLIJF LEKKER TESTEN EN VACCINEREN . . .

DAN KOMEN WE ZEKER

NOOIT MEER

TERUG NAAR HET OUDE NORMAAL !

 


07-02-2022

R I V M

A C H T E R S T A N D   1 9 1 . 0 0 0   T E S T S

 


02-02-2022

K W A R T   P A T I Ë N TE N

" M E T "   C O R O N A   O P G E N O M E N

https://nos.nl/artikel/2415492-kwart-patienten-met-corona-opgenomen-wat-betekent-dat-voor-maatregelen

E I N D EL I J K

W O R D E N   I E T S   E E R L I J K E R E   C I J F E R S

G E P U B L I C E E R D

 

H E T   A A N T A L

I N   H E T   Z I E K E N H U I S   O P G E N O M E N

" C O R O N A   P A T I Ë N T E N "

I S   D E   A F G E L O P E N   W E E K   M E T    3 0 %   G E S T E G E N . . .

 

2 5 %

 V A N   D E Z E   P AT I Ë N T E N   LI G G E N   E C H T E R

N I E T

I N   H E T   Z I E K E N H U I S   V A N W E G E

C O R O N A

M A A R   V A N W E G E  E E N   G E B R O K E N   B E E N   T O T   E E N

H A R T A A N V A L !

 

Z E   W O R D E N   E C H T E R

W E L

A L S   C O R O N A   P A T I Ë N T   G E R E G I S T R E E R D !

D E   V E R D R A A I D E   W A A R H E I D

D E   O F F I C I Ë L E   C I J F E R S

V A N   D E   C O R O N A   Z I E K E N H U I S   O P N A M E S

K L O P P E N   D U S   N I E T !

 

D E Z E   V O R M   V A N

M I S L E I D I N G   /   P A N I E K   Z A A I E N

I S   A L   V A N A F   H E T   B E G I N   A A N   D E   G A N G !

 

B A N G M A K E R I J . . .

Z O D A T   M E N   Z I C H    L A A T   V A C C I N E R E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S !

R E K E N M O D E L L E N

V A N   H E T   R I V M

B I J   D E   P U B L I CA T I E   V A N   H E T   A A N T A L

O P G E N O M E N   Z I E K E N H U I S   P A T I Ë N T E N

G A A T   H E T   R I V M   N A M E L I J K   U I T   V A N

R E K E N M O D E L L E N !

 

(  Rekenmodellen die bovendien uitgaan van . . .

De ergste scenario's Die men maar kan bedenken ! )

R E K E N M O D L L E N

D I E   G E E N   O N D E R S C H E I D   M A K E N

T U S S E N . . .

P A T I Ë N T E N   D I E   P O S I T I E F   Z I J N   G E T E S T

E N   V O O R   C O R O N A   W O R D E N   B E H A N D E L T . . .

 

E N

P A T I Ë N T E N   D I E   P O S I T I E F   Z I J N   G E T E S T

D I E   N I E T   V O O R   C O R O N A   W O R D E N   B E H A N D E L T . . .

M A A R   V O O R   A N D E R E

   A A N D O E N I N G E N   E N   K W A L E N !

 

D E Z E   M I S L E I D E N D E   R E K E N M O D E L L E N

E N   D E   D A A R U I T   V O O R T V L O E I E N D E

T A B E L L E N   E N   G R A F I E K E N . . .

 

H E B B E N   W E   T E   D A N K E N   A A N

J A C C O   W A L L I N G A

( H O O F D M O D E L L E U R   V A N   H E T   R I V M )

 


02-02-2022

F R A U D E R E N

M E T

C O R O N A   S U B S I D I E S

M I L J O E N E N   W O R D E N   W E G G E S L U I S D

N A A R

B U I T E N L A N D S E   B A N R E K E N I N G E N ? ! ?

 

W T F

Z I T T E N   Z E   S O M S   T E   S L A P E N

O P

F I N A N C I Ë N ?

 

E E R S T

W A S   E R   S P R A K E   V A N

M I S B R U I K

U I T K E R I N G S G E L D E N

D O O R

B U I T E N L A N D S E

" A R B E I D S M I G R A N T E N " !

 

D A A R N A   K W A M   D E

T O E S L A G E N   A F F A I R E

D I E   N A   A L   D I E  J A R E N

N O G   S T E E D S   N I E T   I S   O P G E L O S T ! !

 

O M   M A A R   T E   Z W I J G E N   V A N   A L   D I E

S U B S I D I E   E N   U I T K E R I N G S   S C H A N D A L E N ! ! !

 

G E L D   V E R S P I L L I N G

A A N   S L E C H T E   I C T   P R O J E C T E N ! ! ! !

 

E N   D E

W O E K E R

B E L A S T I N G E N

N I E T   T E   V E R G E T E N !

 

H E T   G E L D

G R O E I T   M E   V E R D O M M E   N I E T   O P   D E   R U G !

 

K U T   P O L I T I E K ! !

A C H T E R L I J K   V O L K ! ! !

 

H E T   B E L A S T I N G G E L D

G A A T   S T E E D S   N A A R   D I E G E N E N

D I E   A L   H E T   M E E S T   T E   B E S T E D E N   H E B B E N !

W E G

M E T   A L   D I E

S U B S I D I E   V O R M E N

V E R K A P T E   C A D E A U T J E S

A A N   D E   Z O G E H E T E N   G E G O E D E   B U R G E R I J !

 

H U I Z E N   B E Z I T T E R S . . .

S U B S I D I E S   V O O R   W O N I N G   I S O L A T I E

S U B S I D I E S   V O O R   Z O N N E P A N E L E N

S U B S I D I E S   V O O R   B O I L E R S

H Y P O T H E E K   R E N T E   A F T R E K

E T C .

 

D U R E   W A G E N S   B E Z I T T E R S . . .

S U B S I D I E S   V O O R   D E   A A N S C H A F   V A N   D U R E

E L E K T R I S C H E   A U T O ' S

E T C .

 

W E G

M E T   H E T   S Y S T E E M !

 

D E   P O L I T I E K   E N   H A A R

N E P

D E M O C R A T I E ! !

 

G E C O R R U M P E E R D

M E T   D E   V E R M O G E N S   V A N   D E  E L I T E   K L A S S E !

M A N I P U L A T I E ! !

V E R K I E Z I N G S F R A U D E   E N   O M K O P I N G ! ! !

 D E   M A R K E T I N G   V A N   A N G S T

H E T   C O R O N A   S C H A N D A A L

BLCKBX TV ( video onder )

O N E   V O I C E   O N E   M E S S A G E

AB OSTERHAUS

( DIE HUFTER DIE FLINK VERDIENDE AAN DE MEXICAANSE GRIEP )

ORGANISEERDE OP 22 JANUARI 2019

SAMEN MET MARC VAN RANST EEN CURSUS

" PANDEMIE MARKETING "

 

NOG GEEN JAAR LATER WERD DIE PANDEMIE EEN FEIT

TOEVAL ?

E V E N E M E N T

NAAM EVENEMENT:

"Communication & Public Engagement"

HET EVENEMENT WERD GEHOUDEN DOOR

ESWI

V A C C I N   L O B B Y G R O E P

ESWI

IS EEN VACCIN LOBBY GROEP

TER BEVORDERING VAN

DE VACCINATIE BEREIDHEID ONDER BURGERS

ONDER LEIDING VAN AB OSTERHAUS . . .

 

U WEET WEL . . .

DIE GOZER DIE FLINK VERDIENDE

AAN ZIJN ANGSTBOODSCHAPPEN BETREFFENDE HET

MEXICAANSE GRIEP VIRUS

https://eswi.org/

MARC VAN RANST

DE BELGISCHE JAAP VAN DISSEL

IS DAARBIJ GASTSPREKER

 

MARC HOUDT EEN TRIOMFANTELIJKE TOESPRAAK

VOOR EEN VOLLE ZAAL MET INTERNATIONALE COLLEGA'S

 

DAARBIJ LEGT HIJ TROTS UIT

HOE HIJ DE HOGE VACINATIEGRAAD IN BELGIË

VOOR ELKAAR KREEG . . .

 

DAARBIJ DEELT HIJ

" DE KNEEPJES VAN HET VAK ! "

ZOALS MEN DAT NOEMT

M A N I P U L A T I E

HOE

MANPULEER JE DE PERS

POLITICI

EN HET VOLK

ZODAT JE DIE MET ANGST KUNT GIJZELEN

OPDAT ZIJ ZULLEN SMEKEN OM GEVACCINEERD TE WORDEN !

 

FLAVIO PASQUINO IN GESPREK MET

JEAN JACK VAN BEMMEL

REGISSEUR VAN DE DOCUMENTAIRE . . .

" F R A M I N G   T H E   P A N D E M I C "

MET

DICK VAN DEN BERG

ALS HOOFDROLSPELER EN FRAMING SPECIALIST !

 

CITAAT: "De pers en de burger GELOVEN ALLES wat ik zeg"

DOELENDE OP DE BELGISCHE

MARC VAN RAST

H E R S E N S P O E L I N G

IN DE VIDEO WORDT OOK EEN KLEINE DOCUMENTAIRE GETOOND

OVER DE ANGST DIE ONDER DE EBVOLKING ZOU HEERSEN

 

NIET ZO VERWONDERLIJK ALS JE BESEFT DAT

DE

GLOBALE MEDIA

DIE ANGST ONDER DE BEVOLKING VOEDT

MET HAAR

REPETERENDE BERICHTGEVINGEN

OVER HET AANTAL

" B E S M E T T I N G E N "

( FOUT: HET HANDELT OM POSITIEVE TEST UITSLAGEN )

EN...

ZOGENAAMDE... JAWEL... ZOGENAAMDE . . .

CORONA VIRUS SLACHTOFFERS !

 

DE MEESTE SLACHTOFFERS OVERLEDEN AAN

OUDERDOM

DAN WEL . . .

ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

TEL DAAR DE SLACHTOFFERS BIJ OP

DIE VEROORZAAKT WERDEN

DOOR DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG ! !

 

EN AL DIEGENEN

DIE DE REST VAN HUN LEVEN

KAMPEN

MET DE GEVOLGEN VAN DE BIJWERKINGEN

VAN DE VACCINATIES ! ! !

 

L E V E N   E N   D O O D

WIE IS DE ( R ) OVERHEID

OM TE BEPALEN WIE MAG BLIJVEN LEVEN

EN WIE MOET STERVEN ?

 

WIE EEN BEHANDELINGE KRIJGT

DIE MILJOENEN KOST . . .

EN WIE NIET EENS EEN GOEDKOOP PILLETJE VERGOEDT KRIJGT ?

G L O B A L E   M E D I A

V E R S P R E I D T   N E P   N I E U W S

GELUKIG ZIJN ER OOK MENSEN

DIE NIET KLAKKELOOS HET NEP NIEUWS GELOVEN

DAT DE GLOBALE MEDIA VERSPREIDT . . .

 

OF DE LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID

HAAR RIVM MET OMT EN " RED TEAM "

EN DE WHO !

AL IS HET MAAR EEN FRACTIE VAN DE TOTALE BEVOLKING

D E   L E U G E N   R E G E E R T

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL

DE WAAREID ACHTERHAALT HAAR UITEINDELIJK WEL

AL ZAL DAT VOOR HET GROS VAN DE BEVOLKING TE LAAT ZIJN

D U B I E U Z E   W E T E N S C H A P

GEVACCINEERD

OP GROND VAN ONWETENSCHAPPELIJKE

AANNAMES EN SPECULATIES

G E V A C C I N E E R D

V A N W E G E   D E   L E U G E N . . .

D A T   J E   H E T

V O O R   E E N   A N D E R   Z O U   D O E N ! !

VACCINATIES

KUNNEN GEEN BESMETTINGEN VOORKOMEN ! 

 

ZODOENDE KAN EEN GEVACCINEERDE NET ZO GOED

BESMET RAKEN EN ANDEREN BESMETTEN ! !

 

GEVACCINEERDEN WANEN ZICH BESCHERMD

ZODOENDE NEMEN ZIJ OVER HET ALGEMEEN MEER RISICO'S ! ! !

B I J W E R K I N G E N   V A C C I N A T I E S

K U N N E N   E C H T E R   W E L

D E    G E Z O N D H E I D   S C H A D E N ! ! ! !

GEZONDE MENSEN KUNNEN ZIEK WORDEN

DOORDAT HET IMMUUNSYSTEEM VERSTOORT RAAKT

 

DOOR STOFFEN DIE ZICH IN VACCINS BEVINDEN

WAAR ZIJ ALLERGISCH VOOR ZIJN

ZODOENDE KOMT HET WEL EENS VOOR

DAT HET IMMUUNSYSTEEM HET EIGEN LICHAAM AANVALT

 

DE CLAIM DAT VACCINS NIET VERANTWOORDELIJK ZOUDEN ZIJN

IS DUS SLECHTS TEN DELE WAAR

 

ALS DE PERSOON IN KWESTIE NIET GEVACCINERD ZOU ZIJN

ZOU DIE ALLERGISCHE REACTIE IMMERS NIET ZIJN OPGETREDEN

 

OF DE VACCINATIES

OOK CONSEQUENTIE HEBBEN VOOR DE GEZONDHEID

OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN

IS ONBEKEND !

TIP: https://interessantetijden.nl/2021/08/13/victor-sannes-vws-vaccineren-doen-we-niet-voor-elkaar/

E E N   O N E E R L I J K E   R U I L

DE LEVENSJAREN VAN JONGERE MENSEN

DIE NOG EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH GEHAD KUNNEN HEBBEN

 

INGERUILD

VOOR EEN POGING

JAWEL ...

NIETS MEER DAN EEN POGING

 

HET LEVEN VAN OUDEREN

DIE AL EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH HEBBEN

DAARBIJ VAAK AL MET BÉÉN BEEN IN HET GRAF STAAN

NOG IETS TE REKKEN ?

 

VANDAAR DAT IK SPREEK VAN EEN ONEERLIJKE RUIL !

M I S L E I D I N G

WAT HEB JE AAN CORONA TESTS . . .

DIE GEEN BESMETTELIJKHEID KUNNEN AANTONEN ?

HOE KUN JE DAAR ÜBERHAUPT EEN BELEID MEE OPZETTEN ?

https://www.hpdetijd.nl/2020-12-08/waarom-het-nieuwe-massatestbeleid-niet-deugt/

WAT HEB JE AAN . . .

HERSTEL-, TEST- en VACCINATIE

" B E W I J Z E N "

WANNEER DIE FEITELIJK NIETS KUNNEN BEWIJZEN

NIET MEER DAN EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GEVEN

DERHALVE JUIST ZELFS EEN GEVAAR VORMEN ?

 

MENSEN DIE ZICH VEILIG WANEN . . .

NEMEN OVER HET ALGEMEEN MEER RISICO'S !

 

MENSEN DIE VAN HET CORONA VIRUS HERSTELD ZIJN . . .

KUNNEN WEDEROM BESMET RAKEN

EN OOK DIE BESMETTING DOORGEVEN !

 

MENSEN DIE NEGATIEF GETEST  ZIJN. . .

KUNNEN TOCH POSITIEF ZIJN

EN DE BESMETTING DOORGEVEN ! !

 

MENSEN DIE ZIJN GEVACCINERD

KUNNEN OOK NOG STEEDS BESMET RAKEN . . .

EN DIE BESMETTING OOK DOORGEVEN ! ! !

 

DIE QR-CODE's EN APP'S HEBBEN DUS NET ZO WEINIG ZIN

ALS DIE ZOGENAAMDE HERSTEL- TEST- EN VACCINATIE-

"B E W I J Z E N " ? ! ?

 

WANNEER DRINGT EINDELIJK TOT U DOOR ?

DAT U AL DIE TIJD

VOOR DE GEK BENT GEHOUDEN ?

 

WAAROM

DENKT U VOOR DE VERANDERING NIET EENS ZELF NA . . .

IN PLAATS VAN DAT AAN ANDEREN OVER TE LATEN ?

 

WAAROM

GEEFT HET GROS VAN DE BEVOLKING

HAAR PRIVACY EN VRIJHEID OP

VOOR EEN VIRUSJE

WAAR AMPER IEMAND LAST VAN HEEFT ?

 

EEN VIRUSJE

DAT NET ALS AL DIE INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

NOOIT MEER ZAL VERDWIJNEN !

S C H I J N V E I L I G H E I D

ZOALS MET DE PLAATSING VAN CAMERA'S

EEN ZINLOZE EN BOVENDIEN KOSTBARE POGING

OM DE CRIMINALITEIT IN TE DAMMEN !

 

EEN ZINLOZE MAATREGEL

WAT HET LOST DE CRIMINALITEIT NIET OP

MAAR VERPLAATST DIE

BUITEN HET BEREIK VAN DE CAMERA'S ! !

 

ZODOENDE WORDT OOK HIER

EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GECREËERD ! ! !

 

DE ( R ) OVERHEID

VEROORZAAKT IN DE REGEL ALLEEN MAAR PROBLEMEN

BIEDT DAARBIJ ALLEEN SCHIJN OPLOSSINGEN AAN

SCHUIFT DE PROBLEMEN

ALLEEN MAAR DOOR NAAR DE VOLGENDE GENERATIES

H E B Z U C H T

CORONA

IS EEN ZEER LUKRATIEF WINSTMODEL GEWORDEN

VOOR DE FARMACEUTISCHE VACCIN INDUSTRIE

MET HAAR

MILJARDAIRS -  AANDEELHOUDERS - INVESTEERDERS

 

MONSTERS

DIE HUN VERMOGENS IN ZO KORT MOGELIJKE TIJD

PROBEREN TE VERMEERDEREN

MIDDELS DIT VACCINATIE GOKSPEL

 

( EEN GOKSPEL ZONDER RISICO

ZEKER WANNEER JE BEDENKT DAT

DE ( R ) OVERHEID DAAR AAN MEE WERKT

DOOR EVENTUELE SCHADECLAIMS OP ZICH TE NEMEN

LEES

 OP DE BELASTINGBETALER AF TE SCHUIVEN )

 

ZO GAAT HET ER OOK AAN TOE...

IN HET BEDRIJFSLEVEN EN DE WONINGMARKT !

 

ALLEMAAL ZIJN ZIJ VERWORDEN TOT GOKSPELLETJES . . .

WAAR DE ELITE KLASSE VERMOGENS AAN VERDIENT ! !

K A P I T A L I S M E

DE OPOFFERING VAN MENSENLEVENS

OMDAT ER SIMPELWEG GROF GELD MEE VERDIEND KAN WORDEN

 

LAAT U NIET MISLEIDEN

DOOR DE "GIFTEN" VAN DE ELITE KLASSE AAN "GOEDE DOELEN"

DIE ZIJ GROTENDEELS AFTREKKEN VAN DE BELASTING

 

DE LIEFDADIGHEIDSPROJECTEN DIE MET VEEL BOMBARIE

MIDDELS BEROEMDE FIGUREN

DOOR DE GLOBALE MEDIA WORDEN GEPRESENTEERD

 

POPULARITEIT OPWEKKERS

DIE AFLEIDEN VAN DE WERKELIJKE AGENDA

VAN DEZE ELITE KLASSE

 

HET VERGAREN VAN STEEDS MEER

MACHT EN RIJKDOM

TOT ZIJ ALLES EN IEDEREEN BEZITTEN

( ALS WERKGEVER ZOWEL ALS SCHULDEISER )

D E   V A L S E   C L A I M

HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

IS ALS WE DE INGEBOUWDE DOCUMENTAIRE MOGEN GELOVEN . . .

 

VAN DIEN AARD DAT DE ( R ) OVERHEID

NIET VERANTWOORDELIJK WIL WORDEN GEHOUDEN

VOOR HET AANTAL SLACHTOFFERS DAT HET

CORONA VIRUS

ZOGENAAMD ZOU MAKEN . . .

 D E   H Y P O C R I S I E

V A N   H E T   V E R H A A L

DESALNIETTEMIN

EIST HET CORONA BELEID JUIST SLACHTOFFERS !

HET CORONA BELEID

HEEFT ZELFS MEER LEVENSJAREN GEKOST

DAT HET HEEFT OPLEVERT ! !

28-03-2020 https://www.ad.nl/binnenland/coronamaatregelen-veroorzaken-op-langere-termijn-juist-meer-doden~a0f0aa10/

02-08-2021 https://artsencollectief.nl/ambtenaren-ez-tonen-nevenschade-aan-lockdown-kost-ruim-half-miljoen-levensjaren/

ZEKER ALS JE BESEFT DAT DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

DECENNIA LANG HEEFT BEZUINIGD

OP DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG !

 

BOVENDIEN VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE

STEEDS VERDERGAANDE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG

MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN ! !

 

ONDER MEER VANWEGE DIE REDEN MOETEN ZIEKENHUIZEN

NU ZO'N SLORDIGE

180.000 - 200.000

OPERATIES INHALEN ! ! !

 

CITAAT: "Sinds het voorjaar van 2020 zijn er zo'n 400.000 OPERATIES MINDER UITGEVOERD dan gebruikelijk."

 

DAARBIJ MOETEN AMPUTATIES WORDEN UITGEVOERD DIE

NIET

NODIG ZOUDEN ZIJN GEWEEST WANNEER

GEEN AFSCHALING

IN DE REGULIERE ZORG

 ZOU HEBBEN PLAATSGEVONDEN ! ! !

30-09-2021 https://nos.nl/artikel/2399823-zorgautoriteit-ziekenhuizen-moeten-nog-180-000-tot-200-000-operaties-inhalen

F E I T E N       T I P       F E I T E N

GEVOLGEN

VAN DE AFSCHALING VAN DE ZORG

 

CITAAT: "Tijdens de EERSTE CORONAGOLF is gemiddeld 23 PROCENT

Van deze behandelingen NIET doorgegaan.

 

De GEZONHEIDSWINST

Die behandelingen normaal gesproken opleveren is daardoor

NIET BEREIKT.

 

Dit wordt uitgedrukt in

‘VERLOREN GEZONDE LEVENSJAREN’'

Een eenheid die effecten op sterfte en kwaliteit van leven aangeeft.

 

Door de UITGEVALLEN BEHANDELINGEN zijn er
naar schatting 34.000 tot 50.000 MINDER gezonde levensjaren bereikt."

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0183.pdf

 

CITAAT: "In de EERSTE GOLF werd tot wel

75 PROCENT AFGESCHAALD.

Alleen de spoed- en semi-spoedeisende hulp ging door."

75%

REGULIERE ZORG AFGESCHAALD

IK HOOP DAT U BESEFT HOE ERNSTIG DIT IS !

https://www.tergooi.nl/de-intensive-care-voor-coronapatienten-in-tergooi-een-afdeling-onder-hoogspanning/

G E Z O N D H E I D S Z O R G

I N   G E V A A R

DE POLITIEK HEEFT ZWAAR GEFAALD !

HET AANTAL ZIEKENHUIZEND DAT DE SEH

( SPOEDEISENDE HULP AFDELINGEN )

MOETEN SLUITEN LOOPT STEEDS VERDER OP.

 

CITAAT: "Er is TE WEINIG GEKWALIFICEERD PERSONEEL

En het aantal patiënten met complexe problemen stijgt."

11-10-2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2401179-steeds-meer-zorg-stopt-de-politiek-moet-keuzes-maken

STEEDS MEER STRESS

IN DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG !

 

BEHALVE BURNOUT KLACHTEN ! !

 

GESTRESST PERSONEEL

WAARDOOR DE KANS OP FOUTEN TOENEMT ! ! !

 

DE KWALITEIT VAN DE ZORG NEEMT DAARBIJ AF ! ! ! !

Z E L F R E D Z A A M H E I D

DE MEEST ASOCIALE

 BEZUINIGINGSMAATREGEL

DIE OOIT DOOR DE ( R ) OVERHEID INGEVOERD . . .

 

OUDEREN VEEL TE LANG THUIS LAAT WONEN

AAN HUN LOT OVERLATEN !

O N N O D I G   V E E L   E X T R A

S L A C H T O F F E R S

DE ( R ) OVERHEID GAAT NIET VRIJUIT !

HAAR BELEID VEROORZAAKT MEER SLACHTOFFERS

DAN HET VOORKOMT.

 

CITAAT: "IRA HELSLOOT, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, is ervan overtuigd dat de huidige CORONA MAATREGELEN MEER SCHADE aan de VOLKSGEZONDHEID toebrengen dan het aan winst oplevert."

 

HET GEMIDDELDE CORONA SLACHTOFFER IS 80 JAAR...

STAAT VAAK AL MET ÉÉN BEEN IN HET GRAF

K O S T E N   V E R S U S   B A T E N 

DE CORONA MAATREGELEN

KOSTEN MEER LEVENSJAREN DAN ZIJ OPLEVERT  !

 

CITAAT: "Met ALLE MAATREGELEN houden we maar een

BEPERKT AANTAL MENSEN IN LEVEN,

Terwijl je er een VEELVOUD AAN LEVENSJAREN VOOR 'WEGGOOIT'."

 

CITAAT:  "We moeten ook KIJKEN naar al die mensen

Waar je LEVENSJAREN van AFNEEMT."

 

SLACHTOFFERS VAN DE AFSCHALING IN DE ZORG

PSYCHISCHE SCHADE

( STRESS door WERKDRUK en UITSLUITING van de "SS AMEN LEVING" )

ZELFMOORDEN

D E   I L L U S I E   V A N   H E T

C O R O N A   B E L E I D

DE LEVENSJAREN VAN JONGEREN

DIE ANDERS NOG EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH HADDEN GEHAD

INGEROLEN VOOR EEN POGING

OM HET AANTAL LEVENSJAREN VAN OUDEREN

DIE EEN HEEL LEVEN ACHTER ZICH HEBBEN TE VERLENGEN

LIJKT MIJ EEN TAMELIJK BIZARRE RUIL !

28-03-2020 https://www.ad.nl/binnenland/coronamaatregelen-veroorzaken-op-langere-termijn-juist-meer-doden~a0f0aa10/

IK HEB INMIDDELS 2 JAAR VAN MIJN LEVEN GEWIJD

AAN HET VERZAMELEN VAN CORONA NIEUWS ARTIKELEN

DAARBIJ

DE HYPOCRIETE UITSPRAKEN EN LEUGENS

VAN DE ( R ) OVERHEID, HAAR RIVM  MET OMT EN " RED TEAM "

DE WHO EN DE FARMACEUTISCHE MAFFIA

BLOOTGELEGD !

G E H O O R Z A A M H E I D S

E X P E R I M E N T E N

WAT HIER WERKELIJK GAANDE IS

WORDT U VANZELF DUIDELIJK WANNEER U DE

OP DEZE BLOGSITE VERZAMELDE GEGEVENS DOORSPIT !

 

IK KAN ALLEEN MAAR HOPEN DAT HET U DE OGEN OPENT

EN DAT U GEZAMENLIJK ACTIE ZULT ONDERNEMEN

 

AL GELOOF IK NIET

DAT IK DAT ZELF NOG ZAL MEEMAKEN

DE REDEN ZIJNDE

DAT IK HET OVER NIET AL TE LANGE TIJD VOOR GEZIEN HOUDT

IN EEN WERELD ALS DIE VAN VANDAAG DE DAG

WIL IK NIET MEER LEVEN !

 

EENZAAM BINNENSHUIS WEGKWIJNEND

GEDISCRIMINEERD EN BUITENGESLOTEN

FUCK

DEN HAAG

EN EEN IEDER DIE HAAR BELEID STEUNT !

D E   C O R O N A   L E U G E N

I S   N O G   M A A R   H E T   B E G I N !

ALS HET CORONA VIRUS ECHT ZO DODELIJK ZOU ZIJN

ALS STEEDS WORDT BEWEERD . . .

 

WAS DE MENSHEID MET ZO'N BELEID

ALLANG UITGESTORVEN ! !

S C H I J N V E I L I G H E I D

HET MISPLAATSTE VERTROUWEN IN

HERSTEL - TEST - VACCINATIE

" BEWIJZEN "

EN

VACCINATIES

 

VACCINAZIS

V A C C I N   N A Z I 'S

 

( U DOET ER GOED AAN DIT

WOORDGRAPJE

SERIEUS TE NEMEN

ZOWEL UW LEVEN ALS DAT VAN UW NAGESLACHT

HANGT ER VANAF ! )

B O O S T E R

V A C C I N A T I E S

HOE MEER VACCINATIES

HOE HOGER DE KANS OP BIJWERKINGEN . . .

19-06-2021 https://www.destentor.nl/regio/tweede-prik-met-pfizer-of-moderna-veroorzaakt-meer-bijwerkingen-dan-de-eerste-en-dit-is-waarom~a7a1c54b/

 

WAAROM DAT ZO IS

WETEN DE EXPERTS NIET ? ! ?

 

HOEZO

" E X P E R T S "

DAT HADDEN ZE IN IEDER GEVAL MOETEN WETEN

ZEKER NU STEEDS VAKER WORDT GEPRIKT

 

HET BEWIJST WEL . . .

DAT NOG TE WEINIG BEKEND WAS EN NOG STEEDS IS

BETREFFENDE VACCINATIES !

 

BOVENDIEN

EN DAT IS TAMELIJK ZORGWEKKEND TE NOEMEN . . .

 

BLIJKT DAT DE VACCINS TOCH NIET ZO GOED WAREN GETEST

ALS OORSPRONKELIJK WERD GECLAIMD

VOORDAT

ZE WERDEN GOEDGEKEURD EN IN GEBRUIK GENOMEN !

 

HOE MEER VACCINATIES

HOE GROTER DE KANS DAT DE BIJWERKINGEN

ELKAAR VERSTERKEN !

 

OP DIT MOMENT

ZIJN REEDS BIJWERKINGEN BEKEND

WAARBIJ HET IMMUUNSYSTEEM HET EIGEN LICHAAM AANVALT

IN PLAATS VAN REPAREERT !

 

OOK WEL 

AUTO-IMMUUNZIEKTEN

GENOEMD

WAARONDER

ANAFALACTISCHE SHOCK

11-03-2021 https://www.nporadio1.nl/nieuws/gezondheid/539da23f-0cc2-40a6-8cef-934f5dfb107c/met-deze-bijwerkingen-moet-je-rekening-houden-na-een-coronaprik

 

BIJ ELKE INMIDDELS BEKENDE BIJWERKING

WERD STEEDS GECLAIMD DAT HET SLECHTS BIJ

1 OP DE 10.000

GEVACCINEERDEN ZOU VOORKOMEN

 

INMIDDELS

IS DAT AANTAL ALWEER ACHTERHAALT !

2,5 OP DE 10.000

EEN RUIME VERDUBBELING ! !

PER TYPE BIJWERKING WEL TE VERSTAAN ! ! !

 

CITAAT: "Onlangs kwamen onderzoekers in het vakblad JAMA uit op een VEEL HOGER AANTAL: 2,5 keer per 10.000 prikken van Moderna of Pfizer."

A C U T E    A L L E R G I C   R E A C T I O N S

T O

M - R N A   C O V I D - 1 9   V A C C I N E S

08-03-2021 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417

 

RIVM GEVOLGEN AFSCHALING VAN DE ZORG 2020 0183
PDF – 4,4 MB 44 downloads


27-01-2022

D E N E M A R K E N

H E F T   C O R O N A   M A A T R E G E L S   O P

IN NAVOLGING OP HET VERENIGD KONINKRIJK

HEFT OOK DENEMARKEN HAAR CORONA MAATREGELEN OP

GEEN MONDKAPJESPLICHT

WINKELS OPEN ZONDER CORONA BEPERKINGEN

 

ONDANKS HET HOGE AANTAL BBESMETTINGEN . . .

ZOGENAAMD

VANWEGE DE HOGE VACCINATIEGRAAD !

F E I T :

VACCINATIES HOUDEN GEEN BESMETTINGEN TEGEN !

DAT IS DUIDELIJK TE ZIEN AAN DE STEEDS HOGERE TOPPEN

IN DE CORONA GRAFIEKEN

BETREFFENDE HET AANTAL POSITIEVE TEST UITSLAGEN . . .

DAAR KAN MEN NIET MEER OMHEEN !

 

OF VACCINATIES HET ZIEKTEVERLOOP MILDER ZOUDEN MAKEN

VALT NOOIT EN TE NIMMER TE BEWIJZEN . . .

SIMPELWEG

OMDAT RUIM 98 PROCENT VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIE

AMPER TOT GEEN LAST HEEFT VAN HET

CORONA GRIEP VIRUS ! !

L E R E N   L E V E N

M E T   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S

UITEINDELIJK

ZAL MEN TOCH TOE MOETEN GEVEN . . .

 

DAT WE MET HET

CORONA GRIEP VIRUS

MOETEN LEREN LEVEN !

 

ZOALS REEDS HET GEVAL IS MET HET

INFLUENZA GRIEP VIRUS ! !

 

ALS HET EEN ECHT DODELIJK VIRUS ZOU ZIJN GEWEEST

WAS DE MENSHEID AL FLINK UITGEDUND . . .

 

HET EERSTE

WAT NAMELIJK DIENT TE GEBEUREN

WANNEER BEKEND WORDT DAT ER EEN NIEUW VIRUS HEERST . . .

IS

HET SLUITEN VAN

DE GRENZEN EN HET LUCHTRUIM ! !

DAT IS AMPER GEBEURD ! ! !

R A A R   M A A R   W A A R

WEET U

WAT IK OOK ZO RAAR VIND ?

N I E U W E

B E Z U I N I G S R O N D E S

I N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G . . .

U   L E E S T   H E T   G O E D !

I N   P L A A T S   V A N

O P S C H A L I N G

V A N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G ? ! ?

15-12-2021 https://dvhn.nl/binnenland/Nieuw-kabinet-wil-structureel-45-miljard-euro-op-zorg-besparen-27343173.html

 

HET LIJKT MIJ DUIDELIJK . . .

DAT ZE DAAR IN DEN HAAG NERGENS VERSTAND VAN HEBBEN !

 

EN AL HELEMAAL NIET

BEGAAN MET DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING . . .

AL CLAIMEN ZE DAN VAN WEL ! !

 

TERWIJL

DE GEZONDHEID EN MILIEU

JUIST PRIORITEIT ZOUDEN MOETEN KRIJGEN ! ! !

 

OOK

VANDAAG DE DAG

STOTEN BEDRIJVEN NOG STEEDS GIFTIGE STOFFEN UIT . . .

 

DAN WEL

LOZEN ZIJ AL DAN NIET GELEGALISEERD . . .

GIFTIGE STOFFEN IN HET MILIEU !

 

BOVENDIEN

WORDT STEEDS MEER GEROTZOOID MET DE VOEDING ! !

K A P I T A L I S M E

E N

M A R K T W E R K I N G

DIE MARKTWERKING

DIE DE LIBERALEN CLAIMEN NA TE STREVEN . . .

 

MAAKT MEER KAPOT

DAN GOED !

 

ARBEIDSMARKT - BANKWEZEN - WONINGMARKT

GEZONDHEIDSZORG

ETC.

 

ZOWAT ELKE SECTOR . . .

GEDEGENEREERD TOT GOKSPELLETJES

WAAR DE ELITE KLASSE GROF GELD AAN VERDIEND . . .

OVER DE RUGGEN VAN DE ARBEIDSKLASSE WEL TE VERSTAAN !

 

BIJ DEZE . . .

DAAG IK IEDEREEN UIT

OM HET TEGENDEEL TE BEWIJZEN !

 


25-01-2022

( R ) O V E R H E I D

S P R E E K T   V A N   V E R S O E P E L I N G E N

M A A R R U H H H . . .

D A A R   K O M T   I N   D E   P R A K T I J K

W E I N I G   V A N   T E R E C H T

A L S   I K   Z O   E E N S   N A A R   D I E   Z O G E N A A M D E

V E R S O E P E L I N G E N

K I J K

 

N O G   S T E E D S   M O E T E N   D I E   M U I L K O R V E N   O P . . .

T E R W I J L   D I E   A M P E R

E E N   T O E G E V O E G D E   W A A R D E   H E B B E N

W A T   B E T R E F T   H E T   V O O R K O M E N

E N   D E   V E R S P R E I D I N G   V A N   H E T

C O R O N A   G R I E P   V I R U S !

 

( N I E U W E   T O P P E N

H E B B E N   Z I C H   I M M E R S   I N M I D D E L S

R O N D   D E   8 0 . 0 0 0   P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

G E V O R M D . . .

 

T E R W I J L   M E N   T E G E L I J K E R T I J D   A A N G E E F T

E E N   F L I N K E   A C H T E R S T A N D   T E   H E B B E N ! )

 

O O K   D I E   Z O G E N A A M D E   F F P 2   M O N D K A P J E S

Z O U D E N   A M P E R   W E R K E N . . .

 

D I E   W O R D E N   I M M E R S

M E T   N A M E   I N   D E   C H I R U R G I E   G E B R U I K T . . .

A L S   B E S C H E R M I N G   T E G E N   O P S P A T T E N D   B L O E D

T I J D E N S   D E   O P E R A T I E S   E T C .

 

D E

V I R U S S E N

K U N N E N   N O G   S T E E D S

D O O R   D E   P O R I E Ë N   V A N   D E   M O N D M A S K E R S

N A A R   B I N N E N !

 

F F P 3   S T O F M A S K E R S   M E T   V E N T I E L

K U N   J E   S O W I E S O   N I E T   L A N G   O P H O U D E N

W A N T   D I E   B E L E M M E R E N   D E   A D E M H A L I N G !

 

CITAAT: "Mondmaskers helpen ALLEEN tegen luchtverontreiniging!"

A L D U S   J O S   P U T M A N

(   V E I L I G H E I D S K U N D I G E )

 

H I J   W O R D T   D A A R I N   B I J G E S T A A N   D O O R

B E R T   N I E S T E R S

{ H O O G L E R A A R   M I C R O   B I O L O G I E   U M H T )

 

M O N D K A P J E S

G E V E N   E E N   V A L S   G E V O E L   V A N

V E I L I G H E I D !

https://www.arbo-online.nl/20369/mondkapjes-beschermen-niet-tegen-coronavirus

 

T S J A . . .

I K   H E B   O O K   A L   Z O   V A A K   A A N G E G E V E N

W A A R O M

A L   D I E   Z O G E N A A M D E

" B E W I J Z E N "

N I E T   D E U G E N !

 

A L L E E N   E E N   B I J D R A G E   L E V E R E N   A A N   D E

B I G   B R O T H E R

C O N T R O L E   S T A A T

A L A

G E O R G E   O R W E L L   ( 1 9 8 4 )

E E N   R O M A N

W A A R I N   H I J   I N   1 9 4 8   B I G   B R O T H E R   B E S C H R E E F

A L S   Z I J N D E   E E N

O N M E N S E L I J K E   T O T A L I T A I R E   S T A A T !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(George_Orwell)

 

O O R L O G   I S   V R E D E ?

 

V R I J H E I D   I S   S L A V E R N I J ? ?

O N W E T E N D H E I D

I S

M A C H T ! ! !

 


24-01-2022

D E   V E R B O R G E N   P O S I T I E V E N

6 4 . 7 5 7

P O S I T I E V E   T E S T U I T S L A G E N

O N D A N K S

D A T   R U I M   9 4 %   V O L L E D I G   W A S   G E V A C C I N E E R D

E N   5 4 , 9 %   E E N

B O O S T E R P R I K   Z O U   H E B B E N   G E H A A L D !

 

W A N N E E R   E R   M E E R   W O R D T   G E T E S T

 I S   O O K   H E T   L O G I S C H   D A T   J E   M E E R

" B E S M E T T I N G E N "

L E E S

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N

( I N C L U S I E F   F O U T M E L D I N G E N )

T E G E N K O M T

 

I N   E L K   V A C C I N

Z I T T E N   V I R U S   D E E L T J E S

D E Z E   M O E T E N   I M M E R S   E E N   R E A C T I E   O P W E K K E N

V A N   H E T   I M M U U N S Y S T E E M

Z O D A T   D E Z E   H A A R   V E R D E D I G I N G S M E C H A N I S M E N

O P   H E T   V I R U S   A F   K A N   S T E M M E N . . .

 

H E T   Z O U   M I J   D A N   O O K   N I E T S   V E R B A Z E N

W A N N E E R   V A C C I N A T I E S

E V E N E E N S   E E N   B I J D R A G E   L E V E R E N

A A N   D E   S T I J G I N G   V A N   H E T   A A N T A L

P O S I T I E V E   T E S T   U I T S L A G E N !

 

E E R D E R   W E R D   I M M E R S

O . A .   D O O R   M A R I O N   K O O P M A N S

V A N   H E T   R I V M   O M T   T O E G E G E V E N

D A T   C O R O N A   T E S T S

N I E T

A A N   K U N N E N   G E V E N

O F   I E M A N D   O P   H E T   M O M E N T   V A N   M E T E N

B E S M E T T E L I J K   IS . . .

 

M A A R   A L L E E N   A A N   K U N N E N   T O N E N

O F   I E M A N D   D R A G E R   I S   V A N   V I R U S   R N A . . .

 

B E H A L V E   W A N N E E R

I N   E E N   T E   V R O E G   S T A D I U M 

W O R D T   G E M E T E N . . .

W A N T   D A N   Z I T T E N   E R   N O G   V E E L   T E   W E I N I G

V I R U S   D E E L T J E S   I N   H E T   L I C H A A M !

 

V A N D A A R

D A T   V A A K   H E T   A D V I E S   W O R D T   G E G E V E N

O M   E N K E L E   D A G E N   A C H T E R E E N

T E   M E T E N !

 


24-01-2022

O U D E R E N

O P   I L L E G A L E    F E E S T J E S

STEEDS MEER MENSEN

HEBBEN SCHOON GENOEG VAN HET CORONA BELEID

WILLEN ONDERHAND HUN NORMALE LEVEN WEER OPPAKKEN !

 

ZEKER

SINDS AL ENIGE TIJD BLIJKT

DAT HET GEVAAR DAT VAN HET CORONA VIRUS UIT ZOU GAAN

SCHROMELIJK WERD OVERDREVEN ! !

 

EN HET

CORONA BELEID

MEER LEVENSJAREN HEEFT GEKOST DAN OPGELEVERD ! ! !

 


24-01-2022

C O R O N A

W E L   O F   G E E N

P A N D E M I E

2009

UITBRAAK A/H1N1 VARKENSGRIEP VIRUS

OOK WEL  BEKEND ALS DE

MEXICAANSE GRIEP

 

DE WHO VERKLAART DE MEXICAANSE GRIEP

HETZELFDE JAAR NOG TOT

PANDEMIE !

11-06-2009 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/mexicaanse-griep-is-pandemie/

 

HET AANTAL

BESMETTINGEN EN SLACHTOFFERS

DOEN ER IN DIT ARTIKEL EVEN NIET TOE . . .

 

WAAR HET MIJ OM GAAT IS DE VOLGENDE CLAIM . . .

KNOOP DIE GOED IN UW OREN !

 

CITAAT:"Bij STERFGEVALLEN is vaak sprake van een COMBINATIE VAN ÉÉN OF MEERDERE AANDOENINGEN waardoor de patiënt reeds een sterk verminderde gezondheid heeft.

OVERLIJDEN AAN ALLEEN MEXICAANSE GRIEP IS ZELDZAAM."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep

O V E R L I J D E N   A A N   A L L E E N

   M E X I C A A N S E   G R I E P

  IS

ZELDZAAM

EEN CLAIM

WAARIN DESTIJDS EERLIJK WERD TOEGEGEVEN

 

DAT EVENTUELE GEMELDE SLACHTOFFERS . . .

IN HOOFDZAAK

OVERLEDEN

AAN ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

NIET

VANWEGE HET MEXICAANSE GRIEP VIRUS !

 

DIT

IN TEGENSTELLING TOT HET

CORONA GRIEP VIRUS

2019

 

WAARBIJ MEN VOL BLIJFT HOUDEN

DAT HET IN HOOFDZAAK

OM SLACHTOFFERS VAN HET CORONA VIRUS ZOU HANDELEN

 

HET ENIGE VERSCHIL

BESTAAT DAARIN DAT ER

N U

V E E L   M E E R   O U D E R E N

MET ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES ZIJN !

 

LOGISCH GEZIEN

ZOUDEN ER DUS OOK

MEER SLACHTOFFERS MOETEN VALLEN

ONDER DE OUDERE GENERATIE

D E

B A B Y B O O M   G E N E R A T I E

1 9 4 5 - 1 9 5 5

VANAF

2 0 1 1

NEEMT HET AANTAL 65+ ERS DRASTISCH TOE

 

OUDEREN

DIE VROEG OF LAAT EEN BEROEP DOEN

OP  DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG

B E Z U I N I GI N G E N

I N   D E

G E Z O N D H E I D S Z O R G

DOCH

IN PLAATS VAN DAAR REKENING MEE TE HOUDEN . . .

 

VOERT DE ( R ) OVERHEID JUIST

DECENNIA LANG

EEN BELEID VAN BEZUINIGINGEN DOOR

OP DE GEZONDHEIDSZORG ZOWEL ALS DE OUDERENZORG . . .

 

VERANDERT DAARBIJ OOK NOG EENS DE

VERZORGINGSSTAAT

IN EEN

IEDER VOOR ZICHZELF EN GOD VOOR ONS ALLEN SITUATIE

ONBEGRIJPELIJK ? ! ?

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/leren-met-het-cbs/gereedschappen/babyboomers

EEN JAAR LATER

WAS DE PANDEMIE ALWEER VOORBIJ

10-08-2010 https://www.parool.nl/nieuws/mexicaanse-griep-geen-pandemie-meer~b398db20/

 

TIP: DE HYPE VAN DE MEXICAANSE GRIEP

EEN GESPONSORDE PANDEMIE !

EEN ARTIKEL VAN

DR. DICK BIJL

( VOORMALIG HUISARTS EN EPIDEMIOLOOG )

 

"MEDICIJNEN GENEZEN NIET, EEN GEZONDERE LEEFSTIJL WEL !"

 

EN

PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS

( VOORMALIG LID CBG )

( COLLEGE TER BEOORDELING VAN MEDICIJNEN )

 

NA 10 JAAR IN HET CBG TE HEBBEN GEZETEN

VOND HUUB HET WELLETJES . . .

 

HIJ WILDE NIET LANGER DEEL UITMAKEN

VAN EEN SYSTEEM

DAT DE PROBLEMEN VERERGERT

IN PLAATS VAN OP TE LOSSEN !

18-11-2010 https://www.ge-bu.nl/artikel/iii-de-gesponsorde-pandemie-van-de-mexicaanse-griep

 

TIP: DR DICK BIJL:

CITAAT: "DE WERKING VAN CORONA VACCINS

WORDT TE ROOSKLEURIG VOORGESTELD"

31-03-2021 https://www.doq.nl/dr-bijl-mensen-moeten-op-basis-van-eerlijke-informatie-zelf-keuze-kunnen-maken-voor-coronavaccinatie/

 

TIP: PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS:

" DE PERVERSIES VAN HET SYSTEEM "

https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_345825~opgestapt-cbg-lid-huub-schellekens-uit-forse-kritiek-op-de-perversies-van-het-systeem~.html

 

DE ELITE KLASSE

EN

HAAR POLITIEKE MARIONETTEN

VALLEN STEEDS WEER IN HERHALING !

 

HETZELFDE

GEBEURD NAMELIJK MET HET CORONA VIRUS ! !

 

MEN GAAT VOOR HET CORONA BELEID UIT VAN

DOOMSDAY SCENARIO'S ! ! !

 

DIE DOOMSDAY SCENARIO'S

WORDEN DOOR DE GLOBALE MEDIA STERK UITVERGROOT

BOVENDIEN STEEDS WEER HERHAALT ! ! ! !

W E R E L D B E V O L K I N G

D O O R   A N G S T   G E G I J Z E L D

ZO BLIJFT DE ANGST ERIN

ONDER HET GROS VAN DE BEVOLKING

 

BANGE MENSEN

KUN JE GEMAKKELIJKER MANIPULEREN . . .

 

OVERHALEN

OM DINGEN TE DOEN

DIE ZE ANDERS NOOIT ZOUDEN DOEN !

 

ZOALS

ZICH LATEN VACCINEREN

TERWIJL MEN ZICH KERNGEZOND VOELT

DAARBIJ

EVENTUELE RISICO'S / BIJWERKINGEN

VOOR LIEF NEEMT ? ! ?

E I N D   P A N D E M I E   I N   Z I C H T ?

ENFIN . . .

HANS KLUGE

( DIRECTEUR WHO )

GEEFT AAN

DAT HET EINDE VAN DE PANDEMIE IN ZICHT KOMT !

 

( LATER ZAL BLIJKEN

DAT OOK HIER GEEN SPRAKE WAS

VAN EEN ECHTE PANDEMIE

ZOALS TIJDENS DE MEXICAANSE GRIEP ! )

 

DE WHO

ZIJNDE DE ORGANISATIE

DIE BEPAALD

WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN PANDEMIE . . .

 

DE WHO

ZIJNDE DE ORGANISATIE

DIE 2 MAANDEN

VOORDAT DE MEXICAANSE GRIEP UITBRAK . . .

 

DE DEFINITIE VAN

 EEN PANDEMIE VERSOEPELDE

ZODAT MEN EPIDEMIEËN NOG SNELLER TOT

P A N D E M I E

KAN UITROEPEN !

 

IK KAN ME GOED VOORSTELLEN

DAT DE VACCIN FABRIKANTEN BLIJ WAREN

MET DIE VERSOEPELING !

 

CITAAT: "In DE OUDE WHO DEFINITIE van 2005

ging men nog uit van VEEL DODEN EN ZIEKEN bij een pandemie.

DE ERNST VAN HET VIRUS

IS NU

GEEN CRITERIUM MEER !"

 

MARK SPRENGER

( DIRECTEUR ECDC )

( EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL )

 

GAF OP 16 NOV 2010 IN NIEUWSUUR

DE WHO HET ADVIES

 OM HAAR ANGEPASTE DEFINITIE VAN EEN PANDEMIE

TE HEROVERWEGEN . . .

OMDAT HET VERKEERDE ASSOCIATIES OP ZOU ROEPEN !

https://www.skipr.nl/nieuws/who-moet-definitie-pandemie-aanpassen/

16-11-2010 https://www.griepencorona.nl/nieuwsberichten/definitie-pandemie-oorzaak-gekte-mexicaanse-griep/

16-11-2010 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/draai-criteria-pandemie-terug.htm

 

VOOR ZOVER IK WEET

IS DAT ECHTER NOG STEEDS NIET GEBEURD !

 

VANDAAR

DAT WE NU AL 2 JAAR

MET SCHROMELIJK OVERDREVEN MAATREGELEN

EN MILJARDEN AAN ONKOSTEN

OPGESCHEEPT ZITTEN ! !

 

OM UITEINDELIJK OOK HET

CORONA VIRUS

ALS EEN ORDINAIR GRIEP VIRUS TE BESTEMPELEN ! ! !

04-01-2022 https://www.nu.nl/coronavirus/6175178/we-zitten-er-al-22-maanden-in-wanneer-is-een-pandemie-geen-pandemie-meer.html

 

HANS KLUGE MEENT

DAT ER EEN EIND KOMT AAN DE PANDEMIE

DANKZIJ VACCINATIES EN DE VELE BESMETTINGEN ? ! ?

 

WAT VACCINATIES BETREFT . . .

IS HET EINIGE WAT CONCREET TE BEWIJZEN VALT

DE BIJWERKINGEN !

 

DE OPMERKING DAT

DE VELE BESMETTINGEN ZOUDEN HEBBEN BIJGEDRAGEN

AAN HET NADERENDE EINDE VAN DE PANDEMIE . . .

 

WIJST ER JUIST OP

DAT HET CORONA BELEID . . .

 

DAT GERICHT WAS OP HET

VOORKOMEN

VAN BESMETTINGEN . . .

 

JUIST

AVERECHTS HEEFT GEWERKT !

 

VACCINS Dr Bijl Mensen Moeten Op Basis Van Eerlijke Informatie Zelf Een Keuze Kunnen Maken Voor Coronavaccinatie
PDF – 915,9 KB 17 downloads

22-01-2022

C O R O N A   B E L E I D

2 G   E N   3 G

3 G

Q R - C O D E

A L S   J E   V O L L E D I G   B E N T   G E V A C C I N E E R D

 G E N E Z E N

O F   N E G A T I E F   G E T E S T . . .

 

2 G

Q R - C O D E

A L L E E N  A L S   J E   B E N T   G E V A C C I N E E R D

O F   G E N E Z E N

 

C O R O N A   V A C C I N S

M I N D E R   E F F E C T I E F   T E G E N   O M I K R O N   V A R I A N T !

A L D U S   D I E D E R I K   G O M M E R S 

( V E R E N I G I N G   I N T E N S I V E   C A R E )

 

( V O O R S T A N D E R

V O O R   D E   I N V O E R I N G   V A N

1 G

T E S T E N - T E S T E N - T E S T E N

 

D A A R V O O R   I S   E C H T E R

E E N   T E S T   C A P A C I T E I T   N O D I G

V O O R   E E N   P A A R   M I L J O E N   M E N S E N . . .

E E N   O N M O G E L I J K E   O P G A V E ! )

 

1. W A T   K O S T   D I E   F L A U W E K U L ?

2. W I E   D R A A I E N   V O O R   D E   K O S T E N   O P ? ?

3. W I E   V E R D I E N E N   D A A R A A N ? ! !

 

2 G   E N   3 G

( V I D E O F R A G M E N T   0 1 : 0 8 h )

H E B B E N   W E I N I G   E F F E C T

O P   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N ! !

A L D U S

N I E K   M O U T E R

( T U   D E L F T )

 

Z I E K E N H U I S O P N A M E S

( V I D E O F R A G M E N T   0 1 : 5 7 h )

V A L L E N   M E E . . .

A L D U S

A U R A   R I E M E N

R I V M

 


22-01-2022

C O R O N A

W E L   O F   G E E N

G R I E P ?

JAAP VAN DISSEL ( rivm )

GEEFT AAN DAAR NOG STEEDS NIET UIT TE ZIJN ?

 

ALHOEWEL HET CORONA VIRUS

NAGENOEG OVER DEZELFDE EIGENSCHAPPEN BESCHIKT

ALS AL DIE

HEDENDAAGS BEKENDE

CORONA ZOWEL ALS  INFLUENZA

VIRUS VARIANTEN . . .

C O R O N A   V E R S U S   I N F L U E N Z A

BEIDE VIRUS VARIANTEN

HEBBEN NAGENOEG HETZELFDE ZIEKTEBEELD

MET NAGENOEG DEZELFDE SYMPTOMEN !

 

BIJ

ZOWEL HET CORONA VIRUS

ALS HET

INFLUENZA VIRUS . . .

D E   G E B R E K E N

V A N   H E T   O U D E R   W O R D E N

ZIJN HET

DIEGENEN MET EEN VERZWAKT AFWEERSSYSTEEM

( VOORNAMELIJK OUDEREN ) . . .

 

DIE

" MOGELIJK "

LAST ONDERVINDEN

VAN DE STRIJDT

TUSSEN HET VIRUS EN HET IMMUUNSYSTEEM !

 

" MOGELIJK "

WANT OOK VEEL OUDEREN

HEBBEN AMPER LAST VAN HET CORONA VIRUS

G E Z O N D   L E V E N

DAT HANGT IN GROTE MATE AF VAN DE

LICHAAMSGESTELDHEID !

 

GOEDE VOEDING ( vitamines )

GOEDE HYGIËNE

SCHOON DRINKWATER EN VOLDOENDE BEWEGING ! !

 

OOK DE 

LUCHTKWALITEIT

SPEELT DAARBIJ EEN BELANGRIJKE ROL ! ! !

 

ENFIN . . .

AAN WIE DANKEN WE HET CORONA BELEID

ANDERS DAN AAN DIE MALLOTEN IN DEN HAAG . . .

 

HET RIVM . . .

DE ZOGENAAMDE GEZONDHEIDSWAAKHOND

VAN DE ( R ) OVERHEID

C O M P U T E R   R E K E N   M O D E L L E N

DIE EEN

VOORSPELLEND

KARAKTER ZOUDEN HEBBEN . . .

 

REKENMODELLEN

GEPROGRAMMEERD DOOR ENE

J A C C O   W A L L I N G A !

H O O F D

" V I R U S   M O D E L L E U R "

JACCO

GEEFT ZELF AL AAN

DAT WE NOG STEEDS TE WEINIG WETEN OVER VIRUSSEN 

HOE VIRUSSEN ONTSTAAN

EN

HOE VIRUSSEN ZICH VERSPREIDEN

 

DESALNIETTEMIN

HEEFT HIJ EEN COMPUTER PROGRAMMAATJE ONTWIKKELD

DAT OVERIGENS MEER WEG HEEFT VAN EEN

MUZIEK OPNAME STUDIO . . .

 

U WEET WEL . . .

ZO'N KEYBOARD VOL MET KNOPJES

 

ALS JE AAN HET ENE KNOPJE DRAAIT . . .

VERANDERT HET RITME

 

EEN ANDER KNOPJE

VERANDERT DE GOLFLENGTE

 

WEER EEN ANDER KNOPJE

VOEGT ER MEER OF MINDER BAS TOE

ETC. 

 

ZODOENDE

KUN JE EEN BEPAALDE MUZIEKOPNAME

NET ZO LANG VERANDEREN

DAT HET KLINKT ZOALS JE HET WILT HEBBEN !

M A N I P U L A T I E

V A N

G E G E V E N S

EEN AANTAL ONDER U

ZULLEN WAARSCHIJNLIJK AL WEL SNAPPEN

WAAR IK NAAR TOE WIL !

 

VOOR DIEGENEN

DIE HET NOG NIET SNAPPEN . . .

 

HOE IS HET MOGELIJK

OM EEN PROGRAMMA TE ONTWIKKELEN

DAT ZOGENAAMD MOET KUNNEN VOORSPELLEN . . .

 

1. HOEVEEL MENSEN EEN VIRUS KAN BESMETTEN . . .

2. HOE LANG ZO'N VIRUS DAAROVER ZOU KUNNEN DOEN . . .

3. HOEVEEL SLACHTOFFERS ZO'N VIRUS DAARBIJ ZOU MAKEN . . .

 

TERWIJL . . .

AMPER IETS BEKEND IS

OVER HET VIRUS . . .

 

LAAT STAAN WELKE FACTOREN

DAARBIJ EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN ? ! ?

 

GOED...

JE KUNT NET ALS MET DAT

MUZIEK OPNAME STUDIO KEYBOARD

 

VERSCHILLENDE KNOPJES INBOUWEN . . .

EN DAAR NET ZO LANG AAN DRAAIEN TOT ER EEN BEPAALD

" GEWENST RESULTAAT "

UIT

VOORT VLOEIT !

 

MAAR DAT IS NOG ALTIJD

GEEN

GEDEGEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK . . .

EERDER

BESODEMIERIJ ! ! 

 

WANNEER

GAAN U ZO ONDERHAND DE OGEN OPEN ?

 

WANNEER

ZEGT

U:

G E N O E G   I S   G E N O E G ! " 

IK WIL MIJN

" V R I J H E I D "

TERUG !

 

DIE FLAUWEKUL

IS INMIDDELS AL 2 JAAR AAN DE GANG !

 

DUS

LATEN WE ZO ONDERHAND

WEER

" N O R M A A L "

DOEN !

 

AHUMMM...

WAT IS EIGENLIJK

NORMAAL . . .

IN DIE RARE WERELD

WAAR WE VAN VANDAAG DE DAG IN LEVEN ?

 

OF WAS HET . . .

RARE WERELD WAAR WE IN GELEEFD WORDEN ? ! ?

I N B R E U K   P R I V É   S F E E R

DE ( R ) OVERHEID DRINGT IMMERS

STEEDS DIEPER

IN DE

 PERSOONLIJKE SFEER

VAN HAAR BURGERS BINNEN !

 

DICTEERT

DAARBIJ STEEDS MEER

WAT ZIJ

WEL OF NIET

MOGEN !

 

AHUM...

HET WOORDJE

" WEL "

IS HIER EIGENLIJK NIET OP Z'N PLAATS !

V R I J H E I D

W A T   W I L   D A T   Z E G G E N ?

WANT

TERWIJL U STEEDS MINDER MAG . . .

 

MOGEN ZIJ

DANKZIJ AL DIE INGEBOUWDE UITZONDERINGEN

EN

IMMUNITEITS REGELGEVING . . .

EN

HET ZELF NIET NALEVEN VAN HUN EIGEN REGELS

STEEDS MEER ! !

S L O T R E D E

OMIKRON BLIJKT MINDER ZIEKMAKEND . . .

ZOU INMIDDELS OOK

DE ZOGENAAMD DODELIJKERE

DELTA CORONA VARIANT

OVERHEERSEN !

 

WAAROM

DAN NOG STEEDS DIE KLAARBLIJKELIJK

 N I E T

W E R K E N D E

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

E N

L O C K D O W N S

HANDHAVEN ?

 

NOG EVEN TERUG

NAAR DIE VIRUS REKEN MODELLEN

DIE HET RIVM HANTEERT . . .

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen

HET RIVM

MEENT NAMELIJK DAT DIE BIJ ZOUDEN DRAGEN BIJ DE

BESTRIJDING

VAN

VIRUSSEN

 

ALS KRITISCH MENS

DENK IK DAAR ECHTER ANDERS OVER !

 

IK VRAAG MIJ AF

W A A R O M

IEMAND DE BEVOLKING

D O E M   S C E N A R I O ' S

VOOR ZOU WILLEN HOUDEN

DIE VOORTVLOEIEN UIT

COMPUTER GEGENEREERDE REKEN MODELLEN . . .

 

MET DE KANS

DAT DAAROP PANIEK UITBREEKT ONDER DE BEVOLKING

MET WIE WEET WAT VOOR GEVOLGEN !

 

ZEKER ALS EJ BESEFT DAT MEN TEGELIJK AANGEEFT

WEINIG TE WETEN OVER VIRUSSEN . . .

 

DUS OOK

NIET

W E L K E

F A C T O R E N

EVENTUEEL

EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN . . .

BIJ HET ONTSTAAN EN DE VERSPREIDING VAN VIRUSSEN !

 

ZO'N

COMPUTER PROGRAMMA

HEEFT NAMELIJK GEEN ENKELE ZIN . . .

 

ANDERS

DAN WELLICHT

BIJ DE NALEVING VAN ÉÉN OF ANDERE

D U I S T E R E   A G E N D A !

MEN HEEFT HET ZELF EIGENLIJK AL AANGEGEVEN

EEN SOORT VAN

G E H O O R Z A A M H E I D S

O E F E N I N G !

HET CREËREN VAN EEN SCHAAPACHTIG RAS

DAT DE HERDER . . .

 

IN DIT GEVAL DE ( R ) OVERHEID

BLINDELINGS NAAR HET SLACHTHUIS VOLGT !

E E N   K W E S T I E   V A N

V E R T R O U W E N

VERTROUWEN

IN DE

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

 

ALWAAR MILJARDEN WORDEN VERDIEND

AAN AL DAN NIET

VERZONNEN SYNDROMEN EN ZIEKTE VERSCHIJNSELEN . . .

 

EEN INDUSTRIE

DIE ZICH KEER OP KEER HEEFT BEWEZEN ALS ZIJNDE

ONBETROUWBAAR . . .

WAT BETREFT EVENTUELE

BIJWERKINGEN

VAN HUN PRODUCTEN ?

 

ZEG EENS EERLIJK . . .

HOEVEEL VERTROUWEN

HEEFT U IN DE ( R ) OVERHEID ?

P O L I T I E K   B E L E I D

 E N   M A N I P U L A T I E   D O O R

S P I N D O C T O R S

POLITICI ZIJN OVER HET ALGEMEEN GLUIPERIGE WEZENS

GLADJAKKERS EN MOOIPRATERS . . .

DIE KEER OP KEER

VEEL BELOVEN MAAR ZELDEN WOORD HOUDEN !

V E E L   B E L O V E N

E N   W E I N I G   G E V E N . . .

 

D O E T   D E   G E K

I N   V R E U G D E   L E V E N !

DIE VOOR HUN BELEID

VAAK TEN RADE GAN BIJ ZOGENAAMDE

SPINDOCTORS !

 

EEN SPINDOCTOR

IS IEMAND DIE WAT DE POLITIEK BETREFT . . .

 

DEZE ADVISEERT

BIJ HET ZO POSITIEF MOGELIJK OVERBRENGEN

VAN EEN BEPAALD BELEID . . .

 

SPINDOCTORS

ZIJN ZODANIG GETRAIND IN DE LETTERKUNDE . . .

 

DAT ZIJ ZELFS

ANDERS ONRECHTVAARDIG BELEID

ZODANIG WEET OVER TE BRENGEN OP DE BEVOLKING

DAT DIE HET ZONDER MEER ACCEPTEERT !

 


21-01-2022

S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N

( 5 7 . 5 4 9 )

A A N T A L   P O S I T I E V E   U I T S L A G E N

TERWIJL HET AANTAL

CORONA PATIËNTEN IN DE ZIEKENHUIZEN . . .

NOG STEEDS

GESTAAG VERDER AFNEEMT !

 

HET

CORONA BELEID . . .

MET HAAR LOCKDOWNS

HAAR 1 1/2 METER AFSTAND REGELS

HAAR AVONDKLOK

HAAR ONZINNIGE "BEWIJSJES "

EN WEET IK

WAT AL NIET MEER VOOR ONZINNIGE MAATREGELEN . . .

 

2 JAAR LANG

VAN

POLITIEK GEKLOOI . . .

 

HEEFT GEZIEN HET

DRASTISCH STIJGENDE AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

NIETS GEHOLPEN . . .

 

BIJ HET

TERUGDRINGEN VAN

HET AANTAL CORONA BESMETTINGEN !

 

DUS . . .

WORDT HET ZO ONDERHAND NIET EENS TIJD

OM WEER NORMAAL TE DOEN ?

 

AL WAS HET MAAR OM DAT GESMIJT MET

MILJARDEN AAN ZUUR OPGEBRACHT BELASTINGGELD

IN DIE BODEMLOZE

CORONA PUT 

EEN HALT TOE TE ROEPEN . . .

 

MAAR BOVENAL

IEDEREEN Z'N VRIJHEID TERUG TE GEVEN !

 

WEG MET DIE VERVLOEKTE MONDKAPJES . . .

DIE MIJ EN VELEN MET MIJ VERHINDEREN

OM DE DOOR DE WEEKSE BOODSCHAPPEN TE DOEN !

 

GOOI VERDOMME DIE WINKELS OPEN . . .

VOORDAT HET GEHELE

MKB

FAILLISSEMENT AANVRAAGT

EN IEDEREEN IN DE BIJSTAND TERECHT KOMT !

 

WEG MET DIE DUIVELS IN DEN HAAG !

DIE AL DIE TIJD

EEN CORONA BELEID HEBBEN GEVOERD . . .

 

AAN DE HAND VAN

SCHROMELIJK OVERDREVEN

REKEN DOOMSDAY MODELLEN !

 

WEG MET AL DIE

PROPAGANDA MEDIA BEDRIJVEN . . .

 

DIE NU AL 2 JAAR LANG

DE BEVOLKING VOLKOMEN ONTERECHT

EEN ANGST SYNDROOM HEBBEN AANGESMEERD

 

AL DAT LEED . . .

ZOWEL LICHAMELIJK

( UITGESTELDE REGULIERE ZORG )

 

ALS PSYCHISCH

( DEPRESSIES - EENZAAMHEID - STRESS )

HELEMAAL VOOR NIETS !

 

20-01-2022

D E S A S T R E U S   C O R O N A   B E L E I D

DE SUPERMARKTEN

GEVEN BIJ DEZE TE KENNEN . . .

 

DAT WANNEER HET CORONA GESODEMIETER NOG LANG DUURT . . .

DE SCHAPPEN IN DE SUPERMARKTEN LEEG ZULLEN RAKEN !

 

IK NEEM AAN DAT U WEET

WAT ZO'N SCENARAIO VOOR CONSEQUENTIES ZAL HEBBEN

DE PLEURIS BREEKT UIT . . .

 

ONTEVREDENHEID

CHAOS - RELLEN - PLUNDERINGEN

BENDE VORMING

DAARNA

BREEKT DE HEL PAS ECHT LOS !

MOORD - DOODSLAG - VERKRACHTINGEN

 

MET DIT SOORT ZAKEN IN HET VOORUITZICHT

KUN JE WEL ZEGGEN DAT DE

( R ) OVERHEID

ER EEN FLINK ZOOITJE VAN HEEFT GEMAAKT !

 


20-01-2022

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

 

V O O R T V L O E I E N D E

U I T   C O M P U T E R   G E G E N E R E E R D E

M O D E L   B E R E K E N I N G E N

 

D I E   U I T G A A N   V A N

" W O R S T   C A S E   S C E N A R I O 'S "

 

OFTEWEL

IN NORMALE WOORDEN . . .

 

SCHROMELIJK OVERDREVEN

DOOM

SCENARIO'S !

 

BANGMAKERIJ ! !

 

IK KAN ME ZO ONDERHAND WEL VOORSTELLEN

DAT 

GEVACCINEERDEN

ZO ONDERHAND FLINK ZULLEN BALEN . . .

 

NA JAREN VAN AANMODDEREN

MET CORONA LOCKDOWNS EN CORONA MAATREGELEN

IS DE ENIGE OPTIE DIE OVERBLIJFT . . .

E N D E M I S C H E   V I R U S S E N

HET CORONA VIRUS

ENDEMISCH TE VERKLAREN . . .

 

OMDAT

MEN IN 2 JAAR TIJD

NOG GEEN STAP VERDER IS OPGESCHOTEN

WAT

BETREFT

DE ELIMINATIE VAN

HET

CORONA GRIEP VIRUS !

 

MAARRUHHH . . .

DAT WAS EIGENLIJK AL WEL TE VERWACHTEN !

 

HET IS ZE IMMERS TOT OP HEDEN OOK NIET GELUKT

OOK MAAR ÉÉN

VAN DIE

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

TE

ELIMINEREN ! !

 

ENFIN...

GEVACCINEERDEN ZULLEN WAARSCHIJNLIJK WEL BALEN . . .

 

ENERZIJDS VANWEGE HET FEIT

DAT VACCINS GEEN BESMETTINGEN TEGEN KUNNEN HOUDEN !

DAT IS INMIDDELS EEN VASTSTAAND FEIT !

 

ANDERZIJDS

OMDAT NOOIT EN TE NIMMER TE BEWIJZEN VALT

DAT VACCINS HET ZIEKTEVERLOOP MILDER ZOUDEN MAKEN ! !

 

VOOR NIETS

GECHANTEERD EN GEVACCINEERD ! ! !

 

JAAP VAN DISSEL

SPREEKT OOK IN DIT ARTIKEL

OVER

A A N N A M E S

DIE ZOUDEN TE PESSIMISTISCH ZIJN GEWEEST

EN DAT IS NOGAL ZWAK UITGEDRUKT !

A A N N A M E S   E N   S P E C U L A T I E S

O F T E W E L

G O K K E N   EN   H O P E N

IS NOU NIET BEPAALD WAT IK VERSTA ONDER

K E N N I S

V E R K R E G E N

U I T

G E D E G E N

W E T E N S C H A P P E L I J K

O N D E R Z O E K . . .

IK NEEM AAN

DAT U HET DAAR TOCH WEL MEE EENS BENT !

 

EEN ARTIKEL

MET AAN HET EIND

EEN LAF ONTWIJKEND ANTWOORD

VAN

JAAP VAN DISSEL . . .

W I E   B E P A A L T   W E L K E   V R A G E N

R E L E V A N T

Z I J N ?

 OP DE VRAAG :

"WAS DE LOCKDOWN EIGENLIJK WEL NODIG ? "

GAF

JAAP VAN DISSEL

HET VOLGENDE ANTWOORD . . .

"DAT IS NIET RELEVANT ! "

? ! ?

 

MAAR DAT ANTWOORD

LAAT ZICH ZO OOK WEL RADEN . . .

 

NEE . . .

DIE LOCKDOWN WAS EIGENLIJK NIET NODIG GEWEEST !

 

DE REKENMODELLEN DIE MEN HANTEERT

WAREN NIET ALLEEN SCHROMELIJK OVERDREVEN

MAAR DEUGEN SOWIESO NIET !

 

HET IS ONMOGELIJK

OM ALLE FACTOREN TE KENNEN

EN DE ROL DIE ZIJ ZOUDEN KUNNEN SPELEN . . .

 

TIJDENS

HET ONTSTAAN VAN . . .

DAN WEL

BIJ

DE VERSPREIDING VAN . . .

VIRUSSEN !

GEEN ENKEL VIRUS IS EXACT HETZELFDE ! !

ELKE SITUATIE IS ANDERS ! ! !

 


20-01-2022

O P Z E T T E L I J K E   B E S M E T T I N G E N

NOG NIET ZO LANG GELEDEN

HEB IK EEN ARTIKEL ONDER UW AANDACHT GEBRACHT

OVER

BESMETTINGSFEESTJES . . .

 

MET TOT DOEL

MENSEN TE BESMETTEN

ZODAT DIE EEN " HERSTEL BEWIJS " KUNNEN BEMACHTIGEN . . .

 

IN EEN POGING OM

VACCINATIES

EN

UITSLUITING VAN DE SS A MEN LEVING

TE

OMZEILEN !

 

ZO OOK DEZE ZANGERES

WAARVAN DE ECHTGENOOT EN ZOON BESMET WAREN

TERWIJL ZE NOTABENE VOLLEDIG WAREN GEVACCINEERD

 

HET MERKWAARDIGE AAN DIT VERHAAL

ZE ZOU KORT NA DE BESMETTING ZIJN GESTORVEN

ZE ZOU LAST HEBBEN GEHAD VAN HAAR RUG ? ! ?

BOVENDIEN GESTIKT ? ! ?

F A B E L   O F   W E R K E L I J K H E I D ?

ALS ZE AAN HET CORONA VIRUS ZOU ZIJN GESTORVEN

MOET HAAR AFWEERSYETEEM NIET GOED HEBBEN GEWERKT

EN LEED ZE WAARSCHIJNLIJK AL AAN ÉÉN OF MEER

ONDERLIGGENDE ZIEKTES !

 

IK BETWIJFEL

OF RUGPIJN OOK MAAR IETS

MET EEN CORONA BESMETTING TE MAKEN HEEFT

HET WORDT NERGENS VERMELD ALS SYMPTOOM

WEL

GEWRICHTSPIJN - HOOFDPIJN - SPIERPIJN 

 

GESTIKT !

GESTIKT IN VOEDSEL ?

GESTIKT ALS IN VERMOORD . . .

TERWIJL MEN HAAR DOOD OP HET CORONA VIRUS

PROBEERT AF TE WENTELEN ?

 

ENFIN...

DIT MERKWAARDIGE VERHAAL

WORDT NU GEBRUIKT OM MENSEN OVER TE HALEN 

ZICH TE LATEN VACCINEREN !

 

WAT DENKT U ?

BESODEMIETERIJ

OF ZIT ER EEN KERN VAN WAARHEID IN ?

 


20-01-2022

P R I J S O P D R I J V E N D   E F F E C T

C O R O N A   B E L E I D

HET ZAL U WELLICHT NIET ONTGAAN ZIJN

DAT DE BOODSCHAPPEN

EEN FLINK STUK DUURDER ZIJN GEWORDEN !

 

HET CORONA VIRUS

ALS VERSTERKENDE FACTOR VAN ORDINAIRE HEBZUCHT

MET

EXORBITANTE PRIJSVERHOGINGEN

VAN ZO'N SLORDIGE

20% !

A-MERKEN

MAGGI - NESCAFÉ - KITKAT - GARDEN GOURMET - MORA

 

MAARRUHHH . . .

DE

SUPERMARKTEN

HEBBEN VAN HUN EIGEN PRODUCTEN

B-MERKEN

NET ZO GOED DE PRIJS FLINK OPGEDREVEN !

 


19-01-2022

L E E R   M E T   V I R U S S E N   T E   L E V E N

DAT IS DE

BOODSCHAP

VAN DE BRITSE PREMIER JOHNSON

 

U WEET WEL . . .

ÉÉN VAN DIE GOZERS DIE DE BURGERBEVOLKING

CORONA MAATREGELEN OPLEGT . . .

TERWIJL HIJ DIE ZELF STEEDS WEER AAN ZIJN LAARS LAPT !

 

ENFIN . . .

GEEN MUILKORVEN MEER

GEEN CORONA PASSEN OF ANDERE TOEGANGSBEWIJZEN

GEEN ISOLATIEPLICHT NA BESMETTING

C O V I D

EN D E M I S C H   V E R K L A A R D

COVID

VALT NIET MEER UIT DE SAMENLEVING WEG TE DENKEN !

 

AL BLIJFT DIE MALLOOT ECHTER VOLHARDEN

DAT VACCINS EN BOOSTERS

ZOUDEN WERKEN

 

EEN CLAIM

DIE ECHTER NOOIT TE BEWIJZEN VALT !

 


19-01-2022

M I S - C    B I J   K I N D E R E N

MIS-C

IS EIGENLIJK HELEMAAL GEEN ZIEKTE

MAAR EEN

O N T S T E K I N G S R E A C T I E

EEN " ZELDZAME " AANDOENING

1 OP DE 6 000 - 10 000 KINDEREN . . .

VOLGENS DE CLAIM VAN KINDERARTS TACO KUIJPERS

OP DE WEBSITE VAN DE ( R ) OVERHEID ? ! ?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/05/kinderarts-taco-kuijpers-over-zeldzame-ontstekingsziekte-mis-c-bij-kinderen-na-corona

 

OPMERKING: ONGEVEER NET ZO

" ZELDZAAM "

ALS DE CLAIM VAN VACCIN FABRIKANTEN

WAT BETREFT ERNSTIGE BIJWERKINGEN VAN HUN VACCINS . . .

 

EVENEENS ZO'N SLORDIGE

1 OP DE 10 000 PER BIJWERKING

WEL TE VERSTAAN !

O N T S T E K I N G E N

WORDEN O.A. GEVORMD DOOR

OVERREACTIES VAN HET IMMUUNSYSTEEM

OP HET BINNENDRINGEN VAN LICHAAMSVREEMDE STOFFEN . . .

 

DAT KUNNEN BACTERIËN EN VIRUSSEN ZIJN

MAAR OOK

BEPAALDE STOFFEN IN VACCINS

DIE IRRITATIE ALLERGIEËN TRIGGEREN !

MAAR DAT ZAL MEN NOOIT TOE WILLEN GEVEN

VANWEGE HET VERLIES VAN VERTROUWEN

IN DIE FARMACEUTISCHE MILJARDEN ZWENDELAARS . . .

 

MOGELIJKE ZELFS SCHADECLAIMS . . .

AL MOETEN DE SLACHTOFFERS DAAR ZELF AAN MEEBETALEN

 

AANGEZIEN DE ( R ) OVERHEDEN VAAK DEALS SLUITEN

MET FARMACEUTEN

 EN DIE VAAK

IMMUNITEIT VAN RECHTSVERVOLGING

AANBIEDEN !

 

EENZELFDE CORRUPTIE UITLOKKEND SYSTEEM

 ZIEN WE TERUG BIJ DE

EUROPESE CENTRALE BANK !

 

ENFIN . . .

DE CLAIM WAAR HET IN DIT ARTIKEL OM GAAT

IS DAT WANNEER KINDEREN EENMAAL BESMET ZIJN GEWEEST

EN DAARVAN ZIJN HERSTELD

ZIJ BIJ EEN VOLGENDE BESMETTING

MINDER KANS LOPEN OP EEN ERNSTIGE ONTSTEKING

EN DUS

NIET

HOEVEN TE WORDEN GEVACCCINEERD !

 

EEN BULSHIT CONCLUSIE

OMDAT DIE EIGENLIJK VOOR ALLE LEEFTIJDSGROEPEN OPGAAT

DERHALVE HOEFT BIJNA NIEMAND TE WORDEN GEVACCINEERD !

 

NET ZO'N BULLSHIT

ALS DE CLAIM DAT 1 OP DE 4 000 ONGEVACCINEERDE KINDEREN 

KANS ZOUDEN HEBBEN OM ONTSTEKINGEN TE KRIJGEN

 

( EERDER WERD AANGEGEVEN

DAT 1 OP DE 5 000 - 10 000 EEN ONTSTEKING KON KRIJGEN )

 

HET ZOU

" A A N N E M E L I J K "

ZIJN

DAT VACCINATIE TEGEN ONTSTEKINGEN ZOU BESCHERMEN ? ! ?

 

AANNEMELIJK ? ! ?

NIET BEPAALD WETENSCHAPPELIJK !

 

AL DIE ZOGENAMDE EXPERTS . . .

DIE MET DAT SOORT KRETEN KOMEN AANDRAVEN

ZOUDEN EIGENLIJK MOETEN WORDEN BERISPT

EN HOREN ZEKER NIET THUIS

OP EEN WEBSITE VAN DE ( R ) OVERHEID !

 


2018-01-2022

W E I N I G   A N I M O

B O O S T E R

V A C C I N A T I E S

 

TERWIJL HET AANTAL " BESMETTINGEN " DE AFGELOPEN TIJD

STEEDS HOGERE TOPPEN ZETTEN . . .

 

( FRAPPANT IS DAT NIEMAND ZICH DAARBIJ AFVRAAGT . . .

OF DIE EXPLOSIEVE STIJGING MOGELIJK DOOR DE VACCINATIES

 WORDT VEROORZAAKT )

 

EN INMIDDELS BEKEND IS

DAT DIE VACCINS

EEN KORTE WERKINGSDUUR SCHIJNEN TE HEBBEN . . .

 

BOVENDIEN

SNEL AAN EFFECTIVITEIT SCHIJNEN IN TE BOETEN

VANWEGE DE

" NOODZAAK "

VAN ZOGENAAMDE BOOSTER VACCINATIES . . .

 

BEGINNEN INMIDDELS TEEDS MEER MENSEN

ZICH AF TE VRAGEN

OF DIE VACCINS EIGENLIJK WEL WERKEN !

 

OF HET EIGENLIJK WEL EEN GOED IDEE IS

OM KINDEREN TE VACCINEREN . . .

 

BEZINNEN ZICH WELLICHT OOK AF TE VRAGEN

OF LAREB WEL ALLE BIJWERKINGEN MELDT !

 

IK BEDOEL 1 OP DE 10.000 MOGELIJKE ERNSTIGE BIJWERKINGEN

PER VACCINATIE . . .

 

TERWIJL

SLECHTS EEN ENKELING SPORADISCH

IN HET NIEUWS KOMT  ! ?

 


18-01-2022

2 G   E N   3 G

M I N I M A A L   E F F E C T

C O R O N A   B E S M E T T I N G E N

EIGENLIJK

GEEFT MEN HIER TOE . . .

V A C C I N A T I E S

DAT

VACCINS

NAUWELIJKS EFFECT HEBBEN !

 

DAT VACCINS ZOUDEN WERKEN

IS OVERIGENS NIET DE ENIGE ONBEWIJSBARE CLAIM ! !

M O N D K A P J E S P L I C H T

DE MONDKAPJES PLICHT

HEEFT OOK HELEMAAL GEEN ZIN !

 

LOGISCH GEZIEN . . .

KAN ZO'N MONDKAPJE U BIJ LANGDURIG GEBRUIK

ZELFS ZIEK MAKEN ! !

 

U ADEMT IMMERS

STOFDEELTJES EN BACTERIËN IN

DIE ZICH IN HET MONDMASKER OPHOPEN . . .

NAARMATE U HETZELFDE MASKER BLIJFT GEBRUIKEN

M O N D M A S K E R S

O N G E Z O N D E   M U I L K O R V E N

WINKEL IN . . .

MONDKAPJE OP !

 

WINKEL UIT . . .

MONDKAPJE AF !

 

MONDKAPJE

VERDWIJNT IN BROEKZAK OF JASZAK

 

WINKEL IN . . .

MONDKAPJE UIT BROEK- OF JASZAK

MONDKAPJE WEER OP . . .

MONDKAPJES

WAAR ZICH STOF UIT DE ZAKKEN HEEFT AANGEHECHT

WINKEL UIT . . .

ETC.

 

DE ENIGE UITZONDERING DAAROP

IS WANNEER U DENKT DIE NIET MEER NODIG TE HEBBEN

WANT DAN EINDIGT DIE

SMERIGE MUILKORF

WAARSCHIJNLIJK

ALS ZWERFVUIL OP STRAAT !

 

ENFIN . . .

AL DIE ROTZOOI DIE ZICH IN DE MUILKORF HEEFT GENESTELD

KAN VROEG OF LAAT . . .

IN UW LONGEN  TERECHT KOMEN !

 

IRRITATIE EN ONTSTEKINGEN

VEROORZAKEN . . .

WELLICHT WORDT U EERDAAGS WAKKER IN ZO'N IC BED !

 

AAN

A D E M H A L I N G S A P P A R A T U U R . . .

VAN

PHILIPS !

 

LAAT PHILIPS NOU IN DE LOOP DER JAREN

MILJOENEN APPARATEN TERUG HEBBEN MOETEN ROEPEN . . .

OMDAT ZE NIET DEUGDEN !

 


17-01-2022

P S Y C H I S C H E   S C H A D E

D O O R   S L U I T I N G   S C H O L E N

https://www.nu.nl/nujij/6178171/psychische-schade-door-sluiting-scholen-kabinet-rutte-iv.html

O N D E R W I J S

LAAT IK VOOROP STELLEN

DAT IK BLIJ BEN

DAT MIJN  SCHOOLJAREN

TOT HET VERRE VERLEDEN BEHOREN . . .

 

IK ZOU ONDANKS DE LEERPLICHT

SOWIESO NIET MEER NAAR SCHOOL ZIJN GEGAAN

ALS IK DAARVOOR

GETEST - GEVACCINEERD - GEMUILKORFD

DIEN TE WORDEN !

 

IK LAAT MIJ NIET VOOR DE GEK HOUDEN

DAN WEL VOOR JOKER TE GEBRUIKEN !

 

FEIT IS DAT HET CORONA BELEID

VEEL PSYCHISCH LEED VEROORZAAKT

DAT WORDT VAAK ONDERSCHAT

 

HET BETREFT NIET ALLEEN LEERLINGEN

MAAR NET ZO GOED VEREENZAAMDE OUDEREN

 

BOVENDIEN 2 MILJOEN ONGEVACCINEERDEN

DIE NERGENS MEER NAAR TOE KUNNEN !

C O R O N A   C R I S I S

EN ZELFS TIJDENS DE

CORONA CRISIS

 

ONTSTAAN DOOR HET

CORONA BELEID

 

DUS NIET DOOR HET

CORORNA VIRUS

 

WETEN DIE DUIVELS IN DEN HAAG

MILJARDEN TE BEZUINIGINGEN

OP DE GEZONDHEIDSZORG . . .

A G R E S S I E

AL DIE AGRESSIE VANUIT HET VOLK

DE

SCHELDWOORDEN

DOODSBEDREIGINGEN

BEKOGELING MET TOMATEN EN EIEREN . . .

 

HEEFT DIE VERVLOEKTE POLITIEK

DAN ECHT NIETS GELEERD ?

IS DAT ZOOITJE IN DEN HAAG ECHT ZO ACHTERLIJK ?

 

NEEM HET VOLK

VOOR DE VERANDERING IS SERIEUS

VERTEGENWOORDIG HAAR BELANGEN !

 

NIET DE BELANGEN VAN DIE

GELDGIERIGE GRAAIENDEA

NUTTELOZE

MONDKAPJES - CORONA TESTS - CORONA VACCIN

FABRIKANTEN !

 


17-01-2022

H E T   C O R O N A   V I R U S

IK HEB 3 GRAFIEKEN VOOR U

WAAR HEBBEN WE HET EIGENLIJK OVER ? ! ?

 

GRAFIEK 1

AANTAL NIEUWE

" BESMETTINGEN "

AHUM

DIE GASTEN VAN HET RIVM

SCHIJNEN HET MAAR NIET TE LEREN . . .

 

POSITIEVE TESTS - GEEN BESMETTINGEN - MAAR POSITIEVE TESTS

STELLETJE DEBIELEN !

ENFIN . . .

 

GRAFIEK 2

ZOGENAAMD AANTAL CORONA PATIENTEN IN HET ZIEKENHUIS

AANGEZIEN DEZE GRAFIEK EEN ANDERE SCHAAL HEEFT

BEN IK ZO VRIJ GEWEEST

OM BEIDE GRAFIEKEN IN ÉÉN GRAFIEK ONDER TE BRENGEN

 

 

GRAFIEK 3

AANTAL POSITIEVE TESTS

EN

AANTAL CORONA PATIËNTEN

IN ÉÉN GRAFIEK ONDERGEBRACHT

TREK ZELF UW CONCLUSIES !

 

 

LAAT IK VOOR DE GRAP DEZE KEER OOK MAAR METEEN

DE WAARDEN MEENEMEN

VAN HET AANTAL POSITIEVE TESTUITSLAGEN

4 2 . 4 2 7

 

STEEDS HOGERE TOPPEN

ONDANKS DAT 84 PROCENT WAS GEVACCINEERD

 

WAT METEEN OPVIEL . . .

WAS DAT MEN HET

PROCENTUELE AANTAL GEVACCINEERDEN . . .

HEEFT VERVANGEN DOOR HET

PROCENTUELE AANTAL BOOSTERPRIKKEN !

4 9 , 6 %

 


17-02-2022

N E D E R L A N D

Z A T   E E N   M A A N D   I N   L O C K D O W N

W A S   D A T   W E L   N O D I G ?

DE REDEN DAT NEDERLAND OP SLOT GING

SCHIJNT VOORT TE KOMEN UIT EEN COMPUTER SIMULATIE . . .

DIE JACCO WALLINGA

VOOR HET RIVM PROGRAMMEERDE !

V I R T U E L E   R E K E N   M O D E L L E N

LAAT HET AAN

WETENSCHAPPERS EN PROGRAMMEURS

OVER . . .

 

OM REKENMODELLEN TE MAKEN DIE JE DE ERGSTE

DOOM SCENARIO'S

VOOR WETEN TE SPIEGELEN !

 

DOCH

DIE ARROGANTE

WETENSCHAPPERS EN PROGRAMMEURS

BEGRIJPEN NIET EENS

WAT EEN VIRUS IS . . .

 

DAN WEL

WAT EEN VIRUS DOET . . .

 

LAAT STAAN

ALLE FACTOREN KENNEN

DIE EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN

BIJ HET ONTSTAAN EN DE VERSPREIDING VAN VIRUSSEN !

DAT SOORT " MEDISCHE WETENSCHAP ' IS EEN FARCE ! !

NEPPERIJ !

 

CITAAT: "In het OMT-overleg van 17 december zijn GUNSTIGE SCENARIO'S WEL BESPROKEN.

We hebben ongeveer TWINTIG VERSCHILLENDE SCENARIO'S gezien, aldus Bonten.

MAAR VOOR HET BELEID KIES JE EEN HEEL SLECHT SCENARIO,

WANT DAAR MOET JE JE OP VOORBEREIDEN."

 

IK BEDOEL MAAR . . .

AL DIE FLAUWEKUL EN ONTBERINGEN . . .

VOOR EEN NAGENOEG ONSCHULDIG GRIEPACHTIG VIRUSJE . . .

DAT  MET BEHULP VAN EEN COMPUTER VIRUS SIMULATOR

ALS EEN DODELIJKE BEDREIGING

VOOR HET VOORTBESTAAN VAN DE MENSHEID

WERD AANGEPREZEN !

 

OVERIGENS

WERD GISTEREN OOK BEKEND GEMAAKT

DAT DE POLITIEK

VERKEERDE GRAFIEKEN BIJ HAAR PRESENTATIES GEBRUIKT

" E X P E R T S "

G O E D   D A T   D E   P O L I T I E K

G R A F I E K E N   G E B R U I K T

M A A R   K IE S   W E L   D E   J U I S T E

https://nos.nl/artikel/2413130-experts-goed-dat-kabinet-grafieken-gebruikt-maar-kies-wel-de-juiste

CIJFERS, GRAFIEKEN EN TABELLEN

EEN KWESTIE VAN ZODANIG BLIJVEN MANIPULEREN

TOTDAT HET VERHAALTJE KLOPT !

 

IK SCHREEF VROEGER AL ENKELE STUKKEN

OVER DE WIJZE WAAROP DE POLITIEK GOOCHELT MET GETALLEN

BETREFFENDE: 

DE ECONOMIE - DE WERKLOOSHEID - ETC.

" VOORSPELLINGEN "

MET VERGELIJKBARE COMPUTER REKENMODELLEN

 

IN DE PRAKTIJK

KLOPT DAAR NOOIT EEN REET VAN . . .

BLIJKEN ER ALTIJD MEER GEDUPEERDEN TE ZIJN

DAN VOORHEEN GECLAIMD !

 


17-02-2022

D E M O N S T R A T I E S

T E G E N   C O R O N A   M A A T R E G E L E N

https://nos.nl/artikel/2413259-zij-demonstreren-vanmiddag-tegen-de-corona-maatregelen

17-01-2021

" NEDERLAND IN VERZET "

1.000-EN DEMONSTRANTEN

KWAMEN OP HET MUSEUMPLEIN BIJEEN

OM KOFFIE TE DRINKEN

 

VANMIDDAG

WORDT ER WEER GEDEMONSTREERD

D I L Y S   D E R K S E N   ( 4 4 )

U I T   K A M P E N

W E R K Z A A M   I N   D E   Z O R G S E C T O R

A L S   O R G A N I S A T I E   A D V I S E U S E

ER WORDT GEWAARSCHUWD

VOOR EEN RONDWAREND CORONA VIRUS

DAT BESMETTELIJK EN DODELIJK ZOU ZIJN . . .

 

MAAR IK ZIE GEEN LIJKEN OP STRAAT !

VOOR MIJN GEVOEL IS ER NIETS AAN DE HAND

WEL GEK DAT ER ALLEMAAL RESTRICTIES WORDEN OPGELEGD

EN DAT DE ( R ) OVERHEID BEPAALD

WAT IK IN MIJN EIGEN HUIS DOE !

 

ZE GAAT DAN OOK BIJNA ELKE WEEK

NAAR EEN DEMONSTRATIE GERICHT TEGEN HET CORONA BELEID

 

DE REGERING LEGT ALLES STIL

MENSEN WORDEN BANG GEMAAKT

HET CORONA BELEID ZORGT VOOR VEEL ONDERLIGGEND LEED

DEPRESSIEVE JONGEREN EN EENZAME OUDEREN

 

HET AANTAL DEMONSTRANTEN NEEMT GESTAAG TOE . . .

MENSEN DIE DACHTEN DOOR TE VACCINEREN

EINDELIJK VAN HET BELEID AF TE ZIJN

EN EEN NORMAAL LEVEN TE KUNNEN LEIDEN . . .

KWAMEN BEDROGEN UIT !

SLUITEN ZICH BIJ DE DEMONSTRANTEN AAN . . .

 

W A L T E R   L U D W I G   ( 6 7 )

U I T   A M S T E R D A M

DE

CORONA MAATREGELEN

ZIJN

BUITEN PROPORTIONEEL

EN

WE GAAN NAAR EEN

CONTROLE MAATSCHAPIJ

TOE

 

DE LOCKDOWNS

GAAN TEN KOSTE VAN

DE ECONOMIE EN HET WELZIJN VAN DE MENSEN

 

GEZIEN HET HOGE AANTAL " BESMETTINGEN "

POSITIEVE TESTUITSLAGEN

IS HET

STERFTECIJFER

BETREKKELIJK LAAG !

 

HIJ VERTROUWT DE CIJFERS

BETREFFENDE ZIEKENHUIS BEZETINGEN NIET

IN DE WINTER LIGGEN DIE SOWIESO HOGER DAN NORMAAL

DE AANTALLEN WORDEN VAAK DOOR DE MEDIA OVERDREVEN

DE GLOBALE MEDIA DOET AAN OVERHEIDSPROPAGANDA

 

HIJ GAAT ALLEEN NAAR DE GROTE DEMONSTRATIES

WANT DE KLEINE DEMONSTRATIES

KUNNEN DE BOODSCHAP NIET DOORGEVEN

M I C H E L   K A M P H U I S   ( 4 3 )

U I T   V L I S S I N G E N

HIJ IS HET NIET EENS MET HET BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

DE CIJFERS VAN HET RIVM

KLOPPEN NIET MET DE SITUATIE IN DE ZIEKENHUIZEN

WE WORDEN VOOR DE GEK GEHOUDEN

 

IEDEREEN DIE ONDERZOEK DOET NAAR DIT FENOMEEN

EN EEN ANDERE MENING IS TOEGEDAAN

WORDT VOOR COMPLOT THEORIST AANGEMERKT

 

VEEL

" COMPLOTTEN "

BLIJKEN LATER ECHTER EEN KERN VAN

WAARHEID

TE

BEVATTEN . . .

 

IN NEDERLAND

GEBEUREN WEL MEER RARE DINGEN !

 

DEMONSTRATIES

ZIJN ER OM MENSEN WAKKER TE SCHUDDEN !

 

ALS EEN DIRECTIE NIET GOED FUNCTIONEERT

WORDT DIE ONTSLAGEN . . .

 

WAAROM GAAT DAT EIGENLIJK NIET OP

VOOR NIET GOED FUNCTIONERENDE POLITICI ?

 

WE WORDEN GEACHT

IN EEN VRIJ LAND TE LEVEN . . .

WAAR IEDEREEN

RECHT HEEFT OP EEN EIGEN MENING !

 


17-01-2022

F R A N K R I J K

E M M A N U E L   M A C R O N

H O U D T   Z I J N   W O O R D

EERDER

GAF DE FRANSE PERSIDENT EMMANUEL MACRON

OP OPRUIENDE WIJZE

AAN

DAT HIJ ONGEVACCINEERDEN ZOU TREITEREN . . .

 

FRANKRIJK VOERT DE ZOGENAAMDE 

2 G   P A S

IN !

 

ONGEVACCINEERDEN

WORDEN ZODOENDE IN HUN DAGELIJKSE LEVEN BELEMMERD

 

KRIJGEN

GEEN TOEGANG MEER

TOT ZOWAT ALLE OPENBARE FACILITEITEN

BIOSCOPEN - CULTURELE INSTELINGEN - RESTAURANTS

ETC . . .

 

JE SNAPT GEWOONWEG NIET

HOE DIT SOORT

SMERIGE FASCISTEN . . .

 

STEEDS WEER HERKOZEN WORDEN . . .

TERWIJL STEEDS MEER STEMMEN VANUIT DE BEVOLKING

AANGEVEN

ZO IEMAND UIT HET POLITIEK THEATER TE WILLEN GOOIEN !

 

NEDERLAND ZIT MET IETS VERGELIJKBAARS

IN DE VORM VAN

MARK RUTTE

 

WIE IK OOK TEGENKOM

NIEMAND CLAIMT OP HEM TE HEBBEN GESTEMD

DUS

HOE KOMT HET . . .

DAT DIE GOZER NOG STEEDS PREMIER IS ?

 

HOE KOMT HET . . .

DAT AL DIE FALENDE POLITI

GEWOON EEN ANDERE FUNCTIE KRIJGEN BINNEN DE POLITIEK

IN PLAATS VAN ONTSLAG ? ! ?

 


17-01-2022

P A N D E M I E

A L S   L U K R A T I E F   V E R D I E N M O D E L

ALS ER AL IEMAND WIJZER IS GEWORDEN

VAN DIE ZOGENAAMDE CORONA PANDEMIE . . .

DAN ZIJN HET WEL DE MILJARDAIRS !

 

DAT GRAAIEND KAPITALISTISCH GESPUIS

VERDIENT MILJARDEN

AAN

ZINLOZE

MONDKAPJES - TESTEN  - VACCINS

 

ENFIN . . .

2

VAN DIE MILJARDAIRS

WORDEN MET NAAM GENOEMD . . .

 

JEFF BEZOS EN ELON MUSK

ZOUDEN SAMEN

MEER DAN 1 MILJARD EURO PER DAG VERDIENEN

TIJDENS DEZE

CORONA "PANDEMIE"

 

ELON MUSK VERDIENT DAT VERMOGEN

NIET

MET DE VERKOOP VAN ZIJN ELEKTRISCHE

TESLA VOERTUIGEN

MAAR MET DE HANDEL IN EMISSIERECHTEN !

23-07-2020 https://www.dagelijksauto.nl/autonieuws/tesla-maakt-weer-winst/

 

EMISSIERECHTEN

DIE IN HET LEVEN ZIJN GEROEPEN

OM ZOGENAAMD DE KLIMAATVERANDERING TE STOPPEN

CO2 IS ECHTER NIET DE BOOSDOENER . . .

MAAR DE HEBZUCHT VAN DE GRAAIENDE ELITE !

 

DIE EMISSIERECHTEN

ZORGEN NIET VOOR EEN BETER KLIMAAT

 

HET VERHINDERT JUIST

DAT DE MEEST VERVUILENDE BEDRIJVEN

IN SCHONERE PRODUCTIE MOGELIJKHEDEN INVESTEREN !

 

HET KOPEN VAN EMISSIERECHTEN

EN ZELFS DE BOETES

KOSTEN DAT SOORT BEDRIJVEN VEEL MINDER . . .

DAN DE AANPASSINGEN DIE ZE ZOUDEN MOETEN MAKEN

OM SCHONER TE KUNNEN PRODUCEREN !

 


16-01-2022

H E T    N I E U W E   K A B I N E T

I S   G E V O R M D

IK GAF EERDER AL AAN

DAT DIT KABINET NOG HETZELFDE JAAR ZAL VALLEN

WANNEER ER NIETS VERANDERT AAN HET BELEID

 

GEMEENTE RAADSLEDEN

WORDEN STEEDS VAKER BEDREIGD

https://nos.nl/artikel/2413325-verdrievoudiging-van-bedreigingen-en-geweld-tegen-gemeenteraadsleden

IK KAN ME DAAR WEL IETS BIJ VOORSTELLEN !

 

DE AANLEG VAN

WINDMOLEN PARKEN -  ZONNEPANEEL PARKEN

ASIELZOEKERSCENTRA - ZENDMASTEN

EN DE OVERLAST DIE DAT MET ZICH MEEBRENGT . . .

 

DE PURE WILLEKEUR

WAARMEE DE ÉÉN WEL EEN

DAKKAPEL - ANTENNE - SCHOTEL

OP Z'N WONING KAN PLAATSEN EN DE ANDER NIET !

 

DINGEN DIE DE BEVOLKING BEGINNEN TE IRRITEREN

OMDAT ZE WEINIG TOT GEEN INSPRAAK KRIJGEN

IN DIE ZOGENAAMDE

" DEMOCRATIE "

 

DAN WEL

HET CORONA BELEID

EN DE IRRITATIE EN STRESS DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN

A G R E S S I E

ONLINE SCHELDPARTIJEN EN BEDREIGINGEN

BESMEURDE WONINGEN EN VUURWERKBOMMEN

VOORTVLOEIENDE UIT FRUSTRATIE

VANUIT DE BEVOLKING

 

STEEDS MEER

REGELS WAAR DE BURGER ZICH AAN DIENT TE HOUDEN

WAAR DE MAKERS ZELF ZICH WEINIG VAN AANTREKKEN !

 

" ZE MOETEN JE KAPOT SCHIETEN "

" ZE MOETEN DE DARMEN UIT JE BUIK SNIJDEN "

 

GROF TAALGEBRUIK

WAARUIT DE FRUSTRATIE EN WOEDE VAN MENIG BURGER BLIJKT

 

HET MAG DAN NIET LEUK ZIJN

MAAR HET IS VAAK DE ENIGE NOG OVERGEBLEVEN

GEWELDLOZE

OPTIE !

 

BESEF WEL

DAT HET POLITIEK BELEID

ZOWEL OP

GEMEENTELIJK - PROVINCIAAL - LANDELIJK

NIVEAU

IMPACT HEEFT OP DE INWONERS . . .

 

ELK BELEID

VEROORZAAKT SLACHTOFFERS

WANNEER MEN DAAR GEEN AANDACHT AAN GEEFT

ZOU DAT UITEINDELIJK IN GEWELD KUNNEN ONTAARDEN !

 

WIE NIET NIET LUISTEREN WIL . . .

MOET MAAR VOELEN !

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4024266/ze-moeten-de-darmen-uit-je-buik-snijden-agressie-tegen-lokale-politici

 

2 MILJOEN MENSEN

WORDEN SOWIESO AL DOOR HET CORONA BELEID BENADEELD

GEDISCRIMINEERD

BUITEN GESLOTEN VAN DE

SS AMEN LEVING

VANWEGE EEN SIMPELE GRIEP VIRUS VARIANT

 

DE POLITIEK ZAL NIET GAUW TOEGEVEN

DAT HAAR BELEID VERKEERD WAS

WANT DAARMEE LIJDT ZIJ

GEZICHTSVERLIES

 

DESALNIETTEMIN

WORDT STEEDS DUIDELIJKER

DAT HET CORONA BELEID MEER LEVENSJAREN KOST

DAN DAT HET OPLEVERT !

 

DOOR

DIE POPPENKAST

TOCH VOL TE BLIJVEN HOUDEN

EN DAARMEE DE BURGER EEN NORMAAL LEVEN TE ONTZEGGEN

ZAL DE BEVOLKING DAT DE

POLITIEK

ZEKER NIET IN DANK AFNEMEN . . .

 

ALS ZE MET VUUR BLIJVEN SPELEN

ZOU HET MIJ NIET VERBAZEN WANNEER ER

VROEG OF LAAT

ZELFS KOPPEN ZULLEN ROLLEN !

 


15-02-2022

( S T O F F E N )

M O N D K A P J E S

W E R K E N   N I E T !

DAT WISTEN ZE IN DEN HAAG AL LANG

DESALNIETTEMIN

WERDEN ZE VERPLICHT

 

OOK DE MEDISCHE MONDKAPJES

ZULLEN HET VIRUS NIET KUNNEN STOPPEN !

 

CITAAT: "De VERSCHILLEN tussen niet-medische en medische mondmaskers zijn NIHIL, zegt onderzoeker Ruud Verdaasdonk.

En dat geldt OOK voor de zogeheten FFP2-maskers.

"Pas met een toevoeging op het masker is er wat verschil qua effectiviteit."

11-01-2022 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/type-2-niet-medisch-of-ffp2-zo-verschillen-de-soorten-mondkapjes-van-elkaar/

 

MEDISCHE FFP2 MONDKAPJES

WORDEN VEELAL IN DE CHIRURGIE GEBRUIKT

MOETEN DE CHIRURG BESCHERMEN

TEGEN

 OPSPATTEND

BLOED

 

DE TEST VAN RUUD VERDAASDONK . . .

GEEFT AAN DAT OOK DE FFP2 MASKERS ONGESCHIKT ZIJN

OM ER VIRUSSEN MEE TEGEN TE HOUDEN !

C O R O N A   T E S T S

TESTS

MET EEN TESTSYSTEEM

DAT ONGESCHIKT IS

OM ER BESMETTINGEN MEE TE METEN

HALEN OOK NIETS UIT !

 

BOVENDIEN

ZULLEN MENSEN DIE BESMET ZIJN . . .

MAAR DAAR VERDER NIETS VAN MERKEN

( WE HEBBEN HET OVER ZO'N RUIME 98% VAN DE BEVOLKING )

ZULLEN ZICH OOK NIET LATEN TESTEN !

 

LEER MET VIRUSSEN TE LEVEN ZOALS DAT REEDS GEBEURD BIJ

INFLUENZA GRIEP VIRUSSEN

 

WAAROM DAN NIET OOK BIJ

CORONA GRIEP VIRUSSEN

NAGENOEG DEZELFDE SYMPTOMEN EN ZIEKTEBEELDEN

LONGONTSTEKINGEN

 

HET IMMUUNSYSTEEM VAN GEZOND MENS

KAN DIE VIRUSSEN

OOK ZONDER VACCINATIES

GOED AAN . . .

 

MOGELIJK ZELFS BETER

DAN WANNEER JE BENT GEVACCINEERD . . .

 

VIRUSSEN WORDEN OP NATUURLIJKE WIJZE GEVORMD 1

( TENZIJ ERMEE IS GEËXPERIMENTEERD IN EEN LABORATORIUM )

 

VACCINS BEVATTEN SOWIESO ONNATUURLIJKE STOFFEN !

DIE ONNATUURLIJKE STOFFEN

 KUNNEN HEFTIGERE REACTIES VAN HET IMMUUNSYSTEEM

VEROORZAKEN !

" LEVEN MET COVID "

DE BRITTEN HEBBEN DAT INMIDDELS EINDELIJK BEGREPEN . . .

NU DE REST VAN DE WERELD NOG !

V E R E N I G D   K O N I N K R I J K

S C H R A P T

V E R P L I C H T E   Z E L F I S O L A T I E

N A

C O R O N A   B E S M E T T I N G !

2 JAAR LANG

IS DE

VRIJHEID

VAN DE BRITTEN INGEPERKT GEWEEST

IN EEN POGING

HET CORONA VIRUS TE STOPPEN !

 

HET HOGE AANTAL

POSITIEVE TESTUITSLAGEN . . .

LAAT ECHTER ZIEN

DAT AL DIE MAATREGELEN

BITTER WEINIG HEBBEN UITGEHAALD !

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5281548/vk-schrapt-verplichte-zelfisolatie-na-coronabesmetting

 

WANNEER WORDT U WAKKER !

 


15-01-2022

A F S C H A L I N G

R E G U L I E R E   Z O R G

W E E R

O P G E S C H A A L D

IN FEITE

WAS HET NIET NODIG GEWEEST

OM DE REGULIERE ZORG AF TE SCHALEN

 

ALS DIE DUIVELSE POLITIEK NIET DECENNIA LANG

HAD BEZUINIGD OP

DE GEZONDHEIDSZORG EN OUDERENZORG

 

DIE AFSCHALING

HEEFT OOK LEVENSJAREN GEKOST

 

LEKKER TOCH

DAT OPERATIES NIET DOOR KONDEN GAAN

VANWEGE DE INKRIMPING VAN HET AANTAL

ZIEKENHUIS BEDDEN

 

LEKKER TOCH

THUIS LIGGEN CREPEREN

( UITERAARD SARCASTISCH BEDOELD )

 

HEUP EN LIESBREUK OPERATIES

 UITGESTELD . . .

 

DAN DENK IK TOCH AL GAUW AAN

PATIËNTEN

DIE GEDURENDE LANGERE TIJD ONNODIG PIJN MOESTEN LIJDEN

VANWEGE ONBEZONNEN BEZUINIGINGEN

VAN DE ( R ) OVERHEID

 

BOTTEN

DIE MOGELIJK VERKEERD AANGROEIDEN

EN

EVENTUEEL OPNIEUW GEBROKEN MOETEN WORDEN

OM ZE WEER RECHT TE KUNNEN ZETTEN

 

FUCK

HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID

 


12-01-2022

C O R O N A   N I E U W S

HET ZAL NIEMAND VERBAZEN

DAT HET

CORONA VIRUS . . .

 

IK

BEDOEL

CORONA BELEID . . .

 

DE

" SS AMEN LEVING "

IN 2 KAMPEN

HEEFT OPGESPLITST . . .

 

VOORSTANDERS - TEGENSTANDERS

 

IN BEIDE KAMPEN

BEVINDEN ZICH BEHALVE GEWONE BURGERS

OOK

MEDISCH SPECIALISTEN

 

DE

GLOBALE MEDIA

IS ALLANG NIET MEER ZO ONAFHANKELIJK ALS IEDEREEN DENKT

ZIJ IS VERWORDEN TOT EEN

DOORGEEFLUIK

VAN

DUBIEUZE INFORMATIE . . .

 

WAT BETREFT HET CORONA VIRUS . . .

AFKOMSTIG UIT DE FARMACEUTISCHE MILJARDEN INDUSTRIE

EN

DE ( R ) OVERHEID

MET HAAR GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDS WAAKHONDEN

RIVM - OMT

 

ALLE INFORMATIE

DIE INDRUIST TEGEN DATGENEWAT ZIJ VOOR

WAARHEID VERKONDIGEN . . .

 

WORDT VERWIJDERD

DAN WEL ONTOEGANKELIJK GEMAAKT . . .

 

UIT DE ZOEKOPDRACHTEN

VAN ZOEKMACHINES ALS BING EN GOOGLE WEGGELATEN . . .

 

DAN WEL

ERGENS ACHTERIN VERSTOPT

ALS DUBIEUZE DAN WEL GEÏNFECTEERDE WEBSITES AANGEMERKT

GECENSUREERD !

 

DE VOOR SOCIAAL DOOR MOETEN GAANDE

WEBSITES

FACEBOOK -TWITTER - SKYPE - LINKED IN - YOUTUBE

ETC. 

DOEN VROLIJK MEE

AAN AAN DEZE VORM VAN CENSUUR BEDRIJVEN !

 

LAAT IK VOOROP STELLEN

DAT HET NIEUWS OP DEZE BLOGSITE

IN HOOFDZAAK DIRECT UIT DE GLOBALE MEDIA KOMT

IK DOE NIET AAN CENSUUR !

 

DAT WIL ZEGGEN . . .

DE ENIGE VORM VAN CENSUUR

DIE U OP DEZE WEBSITE TEGEN ZOU KUNNEN KOMEN . . .

 

IS DE VERVANGING VAN GROF TAALGEBRUIK

IN EVENTUELE REACTIES . . .

DOOR

. . . . . . . . . .

U ZIET HET GOED

STIPPELTJES

 

HOE ZOU HET TOCH KOMEN

DAT

TELKENS WEER KABINETTEN WORDEN GEVORMD

MET PARTIJEN EN PERSONEN

DIE DOOR DE BEVOLKING ZIJN AFGESTRAFT ?

 

IK BEDOEL . . . MARK RUTTE IV ?

TERWIJL EEN RUIME MEERDERHEID VAN DE BEVOLKING

IN EEN EERDER ARTIKEL AANGAF . . .

https://nos.nl/artikel/2410140-van-sprankje-hoop-tot-diepe-teleurstelling-reacties-op-regeerakkoord

WEINIG TOT GEEN

VERTROUWEN

TE HEBBEN IN HET NIEUW TE VORMEN KABINET . . .

ZO'N KABINET ZOU HETZELFDE JAAR NOG KUNNEN OMVALLEN !

 

HUGO DE JONGE

VAN GEZONDHEID NAAR WONINGBELEID

OP GEZONDHEID BAKTE DIE GOZER ER AL NIETS VAN

WAT WIL HIJ DOEN TEGEN AL DIE MILJARDAIRS

MET HUN ZOGENAAMDE INVESTERINGSFONDSEN

DIE NEDERLANDSE WONINGEN OPKOPEN

EN WOEKERHUREN REKENEN ?

 

HET ASIEL- EN IMMIGRATIE BELEID IS OOK AL EEN ZOOITJE

DAT MOET TOCH ALLEMAAL NIET KUNNEN ? ! ?

DENK DAAR MAAR EENS OVER NA !

 


11-01-2022

D E

R E K E N I N G

V A N   2   J A A R   G E S M I J T   M E T

B E L A S T I N G G E L D

SINDS DE UITBRAAK VAN HET CORONA VIRUS

ZIJN WE INMIDDELS 2 JAAR VERDER . . .

 

WAT HEEFT HET GESMIJT MET BELASTINGGELD

DE BURGER CONCREET OPGELEVERD ?

 

NIETS !

HELEMAAL NIETS ! !

 

DAT IS NIET HELEMAAL WAAR . . .

TOCH ?

 

WE HEBBEN ER IMMERS EEN AARDIGE

REKENING

AAN OVER GEHOUDEN !

 

EEN

R E K E N I N G

DIE DE

K O M E N D E   G E N E R A T I E S

OP MOGEN HOESTEN ! !

https://nos.nl/artikel/2412673-kabinet-schuift-forse-lasten-door-naar-toekomstige-generaties

EN DAT TIJDENS DE

T R A N S I T I E

NAAR

 D E   V I E R D E

I N D U S T R I Ë L E   R E V O L U T I E ! ! !

WAARBIJ

HONDERDEN MILJOENEN BANEN

OP DE TOCHT LIGGEN / ZULLEN VERDWIJNEN ! ! !

GEEN GEMAKKELIJKE OPGAVE

 

TSJA . . .

WAT HET

C O R O N A   V I R U S

BETREFT . . .

WANT DAAR GING HET VOLGENS DE POLITIEK IMMERS OM . . .

 

DAT RAKEN WE

N O O I T   ME E R   V A N A F

EN DAT WAS

VAN BEGIN AF AAN

EIGENLIJK AL WEL TE VERWACHTEN !

 

DEZE BLOG

BEN IK JUIST OM DIE REDEN BEGONNEN . . .

 

IN DE EERSTE PLAATS

DE

ZINLOOSHEID

VAN AL DIE MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

AANTONEN !

 

MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

DIE BOVENDIEN 

MEER LEVENSJAREN HEBBEN GEKOST

 DAN OPGEBRACHT . . .

 

IN DE TWEEDE PLAATS

DE

VERKWISTING

VAN ONS ZUUR OPGEBRACHTE BELASTINGGELD

AAN DE KAAK STELLEN ! !

 

IN DE DERDE PLAATS

DE

ONNODIGE ANGST EN COMMOTIE

RONDOM EEN SIMPEL GRIEPACHTIG VIRUSJE

AAN DE KAAK STELLEN . . .

ZOALS DAT NOG NIET ZO LANG GELEDEN

TEN TIJDE VAN

DE MEXICAANSE GRIEP

GEBEURDE . . .

 

WAT DAARBIJ OPVIEL

WAS DAT DIE DUIVELS VOORTDUREND IN HERHALING VALLEN . . .

ALS HET EROM GAAT

HUN VERBORGEN AGENDA ER DOOR TE DRUKKEN . . .

 

ZIJNDE

E E N

W E R E L D R E G E R I N G

WAARIN ZIJ DE BAAS KUNNEN SPELEN !

 

DAT DOET MIJ

 AAN HITLER EN CONSORTEN DENKEN

"EIN VOLK - EIN REICH - EIN FÜHRER "

 

DAT HEEFT NIETS

MAAR DAN OOK HELEMAAL NIETS

MET EENDER WELKE VORM VAN

" DEMOCRATIE "

TE

MAKEN ! !

 

ENFIN . . .

AL DIE MAATREGELEN EN LOCKDOWNS

 VOOR EEN SIMPEL

GRIEPACHTIG VIRUSJE

WAAR WE NOOIT MEER VANAF KOMEN . . .

HETGEEN ZIJ ZELF AL ENKELE MALEN HEBBEN AANGEGEVEN ! ! !

 

VACCINS

DIE HET KEER OP KEER LATEN AFWETEN . . .

 

NA 2 VACCINATIES

EN EEN BOOSTER VACCINATIE . . .

ZITTEN ER DIT JAAR

NOG 2 VACCINATIES AAN TE KOMEN . . .

 

WAARSCHIJNLIJK

GEVOLGD DOOR NOG MEER BOOSTER VACCINATIES . . .

 

WANNEER HOUDT DAT OP ?

 

AL DIE FLAUWEKUL OVER

" DE VOORDELEN DIE ZOUDEN OPWEGEN TEGEN DE NADELEN "

TERWIJL

DE GEVAREN

OFTEWEL DE BIJWERKINGEN VAN HET VACCINS

EN DE SLACHTOFFERS MET HUN FAMILIE- DAN WEL GEZINSLEDEN

VOLKOMEN WORDEN GENEGEERD !

 

FUCK

DE FARMACIE - DE POLITIEK - DE GLOBALE MEDIA

 

BIJ ELKE VACCINATIE

VERSTERKEN DE ZOGENAAMDE

" EFFECTIEVE STOFFEN "

IN DE VACCINS

WELISWAAR DE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN

VAN HET VACCIN

 

MAAR OOK DE 

NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN

OOK WEL BIJWERKINGEN GENOEMD

VAN HET VACCIN

 

BOVENDIEN NEEMT KANS OP BIJWERKINGEN TOE

BIJ ELKE VACCINATIE

 

EEN VAN DE STOFFEN

DIE WE IN VACCINS TEGEN KUNNEN KOMEN IS

P O L Y E T H Y L E E N G L Y C O L

OOK WEL

P E G

GENOEMD

 

EEN STOF DIE

" O V E R G E V O E L I G H E I D S R E A C T I E S "

KAN VEROORZAKEN

https://www.ntvg.nl/artikelen/overgevoeligheidsreacties-op-covid-19-vaccins

EN DAT KAN IK ME GOED VOORSTELLEN

ALS JE BESEFT DAT DIT MIDDEL O.A. WORDT GEBRUIKT

IN ZETPILLEN EN LAXEERMIDDELLEN

( SCHIJTEN )

 

BOVENDIEN

ALS CONSERVEERMIDDEL VAN

HOUT !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyethyleenglycol

 

IK KAN ME OOK DE

ERGERNIS

ONDER DE GEVACCINEERDE BEVOLKING

VOORSTELLEN . . .

 

TOEN BLEEK DAT

VACCINATIES HELEMAAL GEEN BESCHERMING BODEN TEGEN

HET OPLOPEN VAN EEN BESMETTING . . .

 

IN HET BEGIN

GING HET OFFICIËLE VERHAAL

DAT WANNEER IEMAND ZICH ZOU LATEN VACCINEREN

MEN BESCHERMD ZOU ZIJN TEGEN BESMETTING MET HET VIRUS

 

AL GAUW WERD HET OFFICIËLE VERHAAL AANGEPAST

EN WERD ER MEER OP DE EMOTIES

VAN DE BEVOLKING

INGESPEELD

 

IEMAND DIE ZICH NU LIET VACCINEREN

DEED DAT OM DE KWETSBARE OUDEREN TE BESCHERMEN

WANT DE VACCINATIES BLEKEN

NIET

OF MINDER EFFECTIEF

TE WERKEN

BIJ DE KWETSBARE OUDEREN

 

HET IMMUUNSYSTEEM VAN DE MEESTE OUDEREN

IS VANWEGE OUDERDOMSVERSCHIJNSELEN NIET MEER IN STAAT

HAAR WERK NAAR BEHOREN UIT TE VOEREN . . .

 

TERWIJL VACCINS

( VOOR ZOVER DIE ÜBERHAUPT HEBBEN GEWERKT )

JUIST AFHANKELIJK ZIJN

VAN EEN GOED FUNCTIONEREND

IMMUUNSYSTEEM

OMDAT DEZE ANDERS GEEN REACTIE KUNNEN OPWEKKEN

 

ENFIN . . .

ERGERNIS

OMDAT DE POLITIEK

DE INMIDDELS GEVACCINEERDE BEVOLKING

HAD VOORGELOGEN . . .

 

TOEN DEZE CLAIMDE

 DAT WANNEER MEN ZICH ZOU LATEN VACCINEREN

MEN DAARMEE DE KWETSBARE OUDEREN

VOOR BESMETTING ZOU BEHOEDEN !

 

ERGERNIS

OOK

OMDAT DE POLITIEK DE

S P E L R E G E L S

V A N   H E T   V A C C I N E R E N

TIJDENS HET SPELEN BLIJFT VERANDEREN ! !

ZODAT EERDER GEDANE BELOFTES

 BETREFFENDE

M E E R   V R I J H E D E N

NET ZO SNEL WEER KWAMEN TE

V E R V A L L E N   ! ! !

VRIJHEDEN

DIE NU PAS WORDEN GEGUND

WANNEER DE GEVACCINEERDEN OOK EEN

B O O S T E R   V A C C I N A T I E

HALEN ! ! ! !

 

WANNEER

HOUDT DAT GEZEIK NOU EENS OP ?

 

INMIDDELS IS ER ÉÉN ZEKERHEID

DIE PAAR MILJOEN

DIE DE ( R ) OVEHEID DACHT TE KUNNEN BESPAREN . . .

 

DOOR TE BEZUINIGEN

OP DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG . . .

KOST DE BURGER NU MILJARDEN !

 

DE ( R ) OVERHEID BLIJKT ECHTER HARDLEERS TE ZIJN . . .

EN VERVALT VOORTDUREND IN HERHALING !

 

NOG 5 MILJARD

AAN

BEZUINIGINGEN

OP DE GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG

ZIT ER AAN TE KOMEN !

19-12-2021 https://nos.nl/artikel/2410140-van-sprankje-hoop-tot-diepe-teleurstelling-reacties-op-regeerakkoord

 

DENK DAAR OOK MAAR EENS GOED OVER NA ! !

WANNEER U DE VOLGENDE KEER WEER GAAT STEMMEN ! ! !

WEG MET DE ( R ) OVERHEID !

 


10-01-2022

V R I J H E I D S B E P E R K I N G EN

Z E T T E N   D O O R

VAN DE LAATSTE ZOGENAAMDE CORONA MUTATIE

OMIKRON

IS INMIDDELS BEKEND

 DAT DEZE WELISWAAR BESMETTELIJKER ZOU ZIJN

MAAR VERDER TAMELIJK ONSCHULDIG !

 

DE BESMETTINGEN MOGEN DAN WEL HARD OPLOPEN . . .

MAAR HET AANTAL PATIËNTEN OP DE IC'S . . .

DAALT GESTAAG VERDER ! !

R A . . . R A . . .

 

DESALNIETTEMIN

ACHT HET OMT HET NODIG . . .

 

OM DE BEVOLKING OOK

BUITEN

TE MUILKORVEN !

 

VAN DIE MUILKORFPLICHT

ZIJN WE DUS NOG LANG NIET AF !

 

VANDAAG NOG

HOORDE IK IEMAND OPBIECHTEN

DAT ZIJ HAAR WEGWERP MONDKAPJE AL

ANDERHALVE WEEK GEBRUIKT ? ! ?

 

DIE MUILKORF

ZAL INMIDDELS AL WEL VOL BACTERIËN EN STOF ZITTEN

HET LIJKT MIJ NIET ZO GEZOND

OM AL DIE VIEZIGHEID STEEDS WEER IN TE ADEMEN !

YUCK ! ! !

 

ANDEREN GAVEN TE KENNEN DAT ZIJ BLIJ WAREN

DAT DIE MUILKORF WEER AF MOCHT ZODRA ZE BUITEN WAREN

"EINDELIJK WEER FRISSE LUCHT !"

 

IK KAN ME DAN OOK NIET INDENKEN

DAT DE BEVOLKING OP EEN MUILKORFPLICHT VOOR BUITEN

ZIT TE WACHTEN !

 

EN DAN HEB IK HET NOG NIET EENS GEHAD OVER DE

FRUSTRATIE . . .

DIE BIJ AL DIE GEVACCINEERDEN MOET ZIJN ONTSTAAN

VANWEGE DE INMIDDELS LOZE BELOFTES

VAN DE ( R ) OVERHEID . . .

 

GEVACCINEERDEN

WERD IMMERS TOEGSTAAN ZICH VRIJ TE BEWEGEN

DE KROEG - HET RESTAURANT - DE BIOSCOOP

DIERENPARKEN - EVENEMENTEN

ETC.

 

TEN OPZICHTE VAN

ONGEVACCINEERDEN

DIE ALS HET WARE OPGESLOTEN ZITTEN . . .

TUSSEN 4 MUREN !

 

GEDISCRIMINEERD

DOOR HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEID . . .

 

TERWIJL

GEVACCINEERDEN

OOK NOG STEEDS BESMET KUNNEN RAKEN

EN ANDEREN AANSTEKEN . . .

 

MAAR DAT IS MET DIT CORONA VIRUS NIET ZO ERG !

 

GEVACCINEERDEN

WORDEN NU OOK HUN BELOOFDE VOORDEELTJES

DOOR DIEZELFDE ( R ) OVERHEID

DOOR DE NEUS GEBOORD . . .

WANNEER ZIJ GEEN BOOSTER VACCINATIE HALEN !

 

WANNEER SLAAN BIJ U DE STOPPEN DOOR ?

WANNEER VIND OOK U . . .

DAT DIE FLAUWEKUL LANG GENOEG HEEFT GEDUURD ?

O V E R S T E R F T E   O N D E R    O U D E R E N

VERDER WORDT ER EEN HOGERE OVERSTERFTE GEMELD

ONDER OUDEREN

" E E N Z A A M H E I D

   M O G E L I J K   O O R Z A A K

O V E R S T E R F T E "

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4021676/eenzaamheid-mogelijke-oorzaak-oversterfte-kbo-brabant-wil-onderzoek

DAARBIJ WORDT EENZAAMHEID ALS BOOSDOENER AANGEWEZEN

EENZAAMHEID VEROORZAAKT DOOR HET CORONA BELEID

VAN DE ( R ) OVERHEID

 

OPMERKING: 

EEN MEER REËLE REDEN

VOOR DIE OVERSTERFTE ZOU OUDERDOM KUNNEN ZIJN

 

DE

BABYBOOM GENERATIE

HEEFT INMIDDELS EEN ZODANIGE LEEFTIJD BEREIKT

DAT . . .

( Vul zelf maar in )

 

HET IS GOED MOGELIJK DAT AL DIE VACCINATIES

MET

BOOSTERPRIKKEN

DAARBIJ EEN ROL SPELEN !

 

BIJ MEERDERE VACCINATIES

VERSTERKEN DE

" WERKZAME STOFFEN "

IMMERS

NIET ALLEEN

DE VOORDELEN

MAAR OOK

DE NADELEN OFTEWEL BIJWERKINGEN

 

DE VOORDELEN VALLEN NIET TE BEWIJZEN

OMDAT RUIM 98% VAN DE BEVOLKING

OOK ZONDER VACCINATIES . . .

AMPER TOT GEEN LAST ONDERVINDT

VAN HET CORONA VIRUS !

 

DE BIJWERKINGEN DAARENTEGEN ZIJN ECHTER

WEL

AANTOONBAAR !

 

DIE WORDEN IMMERS GEMELD BIJ

LAREB

 

DEZE LAATSTE THEORIE

OVER VACCINATIE SLACHTOFFERS

ZOU WEL EENS HET DICHTST BIJ DE WAARHEID KUNNEN ZITTEN

OVER HET WAAROM LEEST U OP

( KLIK LINK ) >>>  9 FOR NIEUWS <<< ( KLIK LINK )

R E I N E R   F Ü L L M I C H

G E E F T   U P D A T E   O V E R

" N E U R E N B E R G   2 . 0 " :

INTERNATIONAAL STRAFPROCES

" OVER ENKELE WEKEN "

VAN START !

 

EEN ONDERZOEKSJURY MOET AANKLACHTEN ONDERZOEKEN

TEGEN BEKENDE KOPSTUKKEN WAARONDER:

B I L L   G A T E S

( OPRICHTER MICROSOFT )

ONTWERPER VAN DE COMPUTER BESTURINGS SOFTWARE

ONTWERPER VAN VOORSPELLENDE

COMPUTER GEGENEREERDE

VIRUS PROGRAMMA'S

BOUWER VAN 9 VACCIN FABRIEKEN

C H R I S T I A N   D R O S T E N

( DUITSE VIROLOOG )

DE " ONTDEKKER " VAN HET CORONA VIRUS

DE " UITVINDER " VAN DE PCR-TEST

DE " AUTEUR " VAN HET CORMAN-DROSTEN PAPER

 

STELLING:

ALDUS DROSTEN SAMEN MET 26 COLLABORENDE COLLEGAE

"We stand together to strongly condemn conspiracy theories suggesting that COVID-19 does not have a natural origin."

 

DE STELLING GEEFT OP ZICH

GEEFT EIGENLIJK AANLEIDING TOT TWIJFEL

OVER HET ONTSTAAN EN DE HERKOMST

VAN HET CORONA VIRUS MET AL HAAR

" MUTATIES " !

 

DE "ONTDEKKING" EN DE "TESTMETHIODE"

HEBBEN DROSTEN INMIDDELS VEEL BEKENDHEID GEGEVEN

 

MAAR WAT ALS HIJ FOUTEN HEEFT GEMAAKT ?

IS HIJ DAN OOK BEREID ZIJN FOUTEN TOE TE GEVEN ?

IK DENK HET NIET . . .

 

HET CORMAN-DROSTEN PAPER

ZIT BOORDEVOL FOUTEN !

 

EEN COLLECTIEF VAN MEDISCH SPECIALISTEN

IS AL ENIGE TIJD BEZIG HET PAPER INGETROKKEN TE KRIJGEN !

 

WANNEER DAT LUKT

ZAL DAT ZIJN CARRIËRE ZEKER GEEN GOED DOEN !

A N T H O N Y   F A U C I

( A M E R I K A A N S E   I M M U N O L O O G )

DE PANIEKZAAIER RONDOM DE MEXICAANSE GRIEP

DE PANIEKZAAIER RONDOM HET CORONA VIRUS

T E D R O S

A B H A N O M   G H E B R E Y E S U S

( WHO )

 

G L O B A L   H E A L T H   L E A D E R S

L A U C H   D E C A D E   O F   V A C C I N E S

 C O L L A B O R A T I O N

B I L L   &   M E L I N D A   G A T E S

F O U N D A T I O N

T H E   G L O B A L   V A C C I N A T I O N   P L A N