H E T   C O R O N A   B E L E I D   P A K T   D E S A S T R E U S   U I T

V O O R   H E T   M K B . . .

 

Z O W E L

A L S   V O O R   D E

R U I M   1   M I L J O E N   Z Z P ' E R S !

 

H E T   W A T E R . . .

S T A A T   M E N I G E E N   A L   A A N   D E   L I P P E N

 

W I E   H A D   O O I T   G E D A C H T

D A T   D I E   H Y P O C R I E T E   ( R ) O V E R H E I D

Z O U   B E S L U I T E N

H E T   H E L E   L A N D   O P   S L O T   T E   G O O I E N?

 

N O T A B E N E

V O O R   E E N   VI R U S J E   W A A R   R U I M

9 8 %

V A N   D E   B E V O L K I N G

A M P E R   T O T   G E E N   L A S T   V A N   H E E F T ? ! ?

 

I K   B E D O E L   M A A R  T E   Z E G G E N . . .

 

A L   D I E

M U I L K O R V E N

O N D E U G D E L I J K E   T E S T S

O N T S L A G E N   W E R K N E M E R S

E X O R B I T A N T E   P R I J S V E R H O G I N G E N

S U B S I D I E S   A A N   H E T   B E D R I J F S L E V E N

V A C C I N A T I E S

W A R E N   H E L E M A A L   N I E T   N O D I G   G E W E E S T !

 

A L   N A   4   M A A N D E N

B E G I N T   M I J N   K L E D I N G   H A R D   T E   S L I J T E N . . .

 

W E L . . .

O M   E E R L I J K   T E

   Z I J N

H E B   I K   D E  V E R V A N G I N G   S T E E D S   U I T G E S T E L D

T O E N   M I J N   V R O U W   K W A M   T E   O V E R L I J D E N . . .

I N   D E   H O O P   H A A R   S N E L   T E   V O L G E N !

 

O V E R   K W A L I T E I T    G E S P R O K E N . . .

 

O N Z E   M I E L E   W A S A U T O M A A T

H E E F T    H E T   N O T A B E N E   B I N N E N   6   J A A R   B E G E V E N !

 

T E G E N W O O R D I G

 P R O D U C E E R T   M E N   S T E E D S   M E E R

I N F E R I E U R E   P R O D U C T E N !

 

P R O D U C T E N

G E M A A K T   V A N   Z O   G O E D K O O P   M A T E R I A A L

Z O   L A A G   M O G E L I J K E   L O O N K O S T E N

Z O   L A A G    M O G E L I J K E   B E L A S T I N G

( M A D E   I N   C H I N A   O F   T A I W A N )

 

Z O   G O E D K O O P   M O G E L I J K

B E T E K E N D   I M M E R S   M E E R   W I N S T . . .

Z E K E R   W A N N E E R   D E   C O N S U M E N T

Z I J N   P R O D U C T E N   E E R D E R    M O E T   V E R V A N G E N

O O K   N O G   E E N S   M E E R   O M Z E T

 

S L E C H T   V O O R   H E T   M I L I E U

E E N S   R A K E N   O O K   D E   G R O N D S T O F F E N   O P

 

D E   W I N K E L S   Z I T T E N   O P   S L O T !

 

H E T   D U U R T   B O V E N D I E N   M A A N D E N . . .

V O O R A L E E R   J E   E E N   B E S T E L L I N G

V I A   Z O ' N   W E B W I N K E L   T H U I S G E S T U U R D   K R I J G T !

 

A L S   Z E   D E   B E S T E L L I N G

Ü B E R H A U P T   A L   H E B B E N   V E R Z O N D E N ! !

 

M I J N   B E S T E L L I N G

I S   I N    I E D E R   G E V A L   N O O I T   A A N G E K O M E N !

 

D A T   D I E   O N L I N E   W E B W I N K E L S

K U N N E N   D E   K L E R E   K R I J G E N !

I K   K O O P   S O W I E S O   L I E V E R   L O K A A L !

 

D A N   Z I E    J E   T E N M I N S T E   M E T E E N

W A T   J E   K O O P T . . .

E N

O F   J E   D E   J U I S T E   M A A T   H E B T !

G E M A K Z U C H T

D A T   H E E N   E N   W E E R   G E S T U U R

V A N   P A K K E T J E S . . .

 

V E R O O R Z A A K T   N I E T   A L L E N   V E E L   E R G E R N I S . . .

M A A R   I S   B O V E N D I E N

E R G   S C H A D E L I J K   V O O R   H E T   M I L I E U !

 

M A A R   J A . . .

W I E   M A A K T   Z I C H   D A A R   N O U   E C H T   D R U K   O M ?

 


11-08-2022

B E D R I J V E N

W I L L E N   C O R O N A P A S   H O U D E N ?

W E   H E B B E N   E E R D E R   A L   K U N N E N   Z I E N   D A T

A L   D I E   C O R O N A   M A A T R E G E L E N . . .

 

A V O N D K L O K   -   1   1 / 2   M E T E R   -   L O C K D O W N S

C O R O N A   A P P S   E N   C O R O N A   P A S S E N

M O N D K A P J E S   -   V A C C I N A T I E S

 

H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

N I E T   T E R U G   H E B B E N   K U N N E N   D R I N G E N !

 

D A T   H E T   A A N T A L   B E S M E T T I N G E N

J U I S T   S T E E D S   H O G E R E   T O P P E N   L I E T   Z I E N !

 

Z O W E L   D E   E C O N O M I E   A L S O O K   D E    G E Z O N D H E I D

L I E P E N   J U I S T   G R O T E   S C H A D E   O P   V A N W E G E

H E T   C O R O N A   B E L E I D !

 

L O C K D O W N S   -   L A G E R E   P R O D U C T I E   -   O N T S L A G E N

U I T G E S T E L D E   O P E R A T I E S

P S Y C H I S C H E   S C H A D E   -   Z E L F M O O R D E N

 

W A A R O M

B L I J V E N   B E D R I J V E N   T O C H   P L E I T E N

V O O R

D A T   S O O R T   F L A U W E K U L ?

 

M I L J A R D E N

W E G G E G O O I D   B E L A S T I N G   G E L D . . .

 

W A A R O M

B L I J F T   U   E I G E N L I J K   S T E M M E N

O P   D A T

I N C O M P E T E N T E   D U I V E L S G E B R O E D ?

 


22-07-2022

R E N T E   V E R H O G I N G   E C B

N A   D E C E N N I A   V A N   O R D I N A I R E   D I E F S T A L

B E G A A N   D O O R   D E   E C B   E N   D E   B A N K E N

N E G A T I E V E   R E N T E )

 

E N   D E

( R ) O V E R H E I D

( B E L A S T I N G H E F F I N G   O P   F I C T I E V E

D U S   N I E T   B E H A A L D E    R E N D E M E N T E N

O P   S P A A R T E G O E D E N )

 


21-07-2022

C L A I M   C B S

1 , 9   M I L J O E N   M E N S E N

E E N   N I E U W E   B A A N !

 

D A T   Z A L   B E S T   W A A R   Z I J N . . .

 

M A A R   V E R T E L   D A N   O O K   H O E   D A T   K O M T

 

M A S S A   O N T S L A G E N   W E R K N E M E R S

T I J D E N S   C O R O N A   C R I S I S

V E R O O R Z A K T   D O O R   H E T   C O R O N A   B E L E I D

 

W A A G   H E T    N I E T

O M   D A T   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G E

C O R O N A   V I R U S J E   D E   S C H U L D   T E   G E V E N !

 

V E R T E L   E R   V E R D E R   O O K   M A A R  M E T E E N   B I J

D A T   H E T   G R O S

E R   F L I N K   I N   L O O N   O P   A C H T E R U I T   I S   G E G A A N ! !

 

N O T A B E N E

T E R W I J L   H E T   L E V E N

E E N   F L I N K   S T U K   D U U R D E R    I S   G E W O R D E N ! ! !

 


16-07-2022

W H O

C R I M I N E L E   O R G A N I S A T I E

 

Z I J   H E E F T   H A A R   D E F I N I T I E   V A N   E E N   P A N D E M I E . . .

N A   H A A R  F L A T E R   M E T   D E   M E X I C A A N S E   G R I E P

V E R D E R   O M L A A G   G E S C H R O E F D !

 

D A A R D O O R   I S   Z I J   I N   S T A A T   N O G   S N E L L E R

E P I D E M I E Ë N   T O T   P A N D E M I E Ë N

U I T   T E   R O E P E N !

 

O N N O D I G   P A N I E K   Z A A I E N !

 

T E   L O B B Y E N

V O O R   D E   V A C C I N   I N D U S T R I E . . .

I N   R U I L   V O O R   D O N A T I E S !

 

H E T   C O R O N A   V I R U S   I S   N I E T   W E G...

D E   V A C C I N S   A L L A N G   U I T G E W E R K T

V O O R   Z O V E R   D I E   Ü B E R H A U P T   H E B B E N   G E W E R K T

 

D E S A L N I E T T E M I N

H O O R   J E   D E   ( R ) O V E R H E I D   E R   N I E T   M E E R   O V E R

 

P R O B E E R T   Z E K E R   H A A R   W A N B E L E I D

( O N Z I N N I G E   M A A T R E G E L E N   E N   L O C K D O W N S )

I N    D E   D O O F P O T   T E   S T O P P E N !

 

H E T   G R O S   V A N   D E   B U R G E R S

V E R G E E T   S O W I E S O   A L L E S   N A   E E N   T I J D J E . . .

 

Z E K E R   W AN N E E R   H E T   N I E U W S

E E N   T I J D L A N G   O V E R   H E T    O N D E R W E R P

H E E F T   G E Z W E G E N !

 


01-07-2022

S A N C T I E S   T E G E N  R U S L A N D

W E R K E N   A V E R E C H T S !

 

R U S L A N D

 D R A A I T   G A S K R AA N   S T E E D S   V E R D E R   D I C H T

A L S   G E V O L G    V A N   D E   S A N C T I E S !

 

D U I T S E   E N E R G I E  G I G A N T   U N I P E R

M O E T   Z O D O E N D E   E L D E R S   G A S   I N K O P E N

T E G E N   E E N   H O G E R E   P R I J S . . .

 

K A N   D I E   P R I J S S T I J G I N G

E C H T E R   N I E T   A A N   H A A R   K L A N T E N

D O O R B E R E K E N E N . . .

( V A S T E   C O N T R A C T E N )

 

M O E T   N O O D G E D W O N G E N

M I L J A R D E N   S T A A T S L E N I N G   A A N V R A G E N

M O G E L I J K   Z E L F S   D E E L S   N A T O N A L I S E R E N !

 

P R I V A T I S E R I N G

S TA A T S B E D R I J V E N   E N   S T A A T S D I E N S T E N

U I T E I N D E L I J K   N I E T   Z O   S L I M

 

B U R G E R   B E T A A L T   L A S T E N

B E D R I J V E N   A A N   D E   H A A L   M E T   D E    L U S T E N !

 

W A N N E E R   D E   W I N T E R   E E N M A A L   B E G I N T . . .

Z I T T E N   V E E L   E U R O P E S E   B U R G E R S  I N   D E   K O U !

 


19-06-2022

N A V O

S C H U L D   A A N   E X O R B I T A N T E

P R I J S S T I J G I N G E N

D I E   A R M O E D E   E N   H O N G E R   V E R O O R Z A K E N !

W A P E N H A N D E L   F L O R E E R T . . .

B E V O L K I N G   C R E P E E R T !

A L S   H E T   A A N   D E   N A V O   L I G T

G A A T   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

N O G   J A R E N   D U R E N !

 

D E   N A V O   K A N   H E T   W E T E N . . .

Z I J   B L I J F T   W A P E N S   L E V E R E N   A A N   O E K R A Ï N E ! !

 

A L S   Z I J   D A T   N I E T   Z O U   D O E N

 W A S   D I E   O O R L O G   Z O   V O O R B I J ! ! !

 

D A T   R U S L A N D   D E   W E R E L D   W I L   V E R O V E R E N

I S   N I E T   M E E R   D A N   B A N G M A K E R I J ! ! ! !

O U D E R D O M

K O M T   M E T   G E B R E K E N

B A N G M A K E R I J . . .

N E T   Z O A L S   M E T   D I E   C O R O N A   V I R U S S E N !

 

D E   W E R E L D   V E R G R I J S T . . .

 

D U S   K O M E N   E R   S T E E D S   M E E R   O U D E R E N

M E T   G E B R E K E N   B I J . . .

D I E   K O M E N   T E   Z I J N E R   T I J D   T E   O V E R L I J D E N !

E E N   V O L K O M E N   N A T U U R L I J K   V E R S C H I J N S E L ! !

S T E R V E N   M E T   C O R O N A

N I E T

S T E R V E N   D O O R    C O R O N A

W A T  N I E T  N A T U U R L I J K   I S   Z I J N   D E

S L A C H T O F F E R S

V A N   D E   B I J W E R K I N G E N   V A N   D E   V A C C I N S !

A G E N D A   2 1

D E   4 E   I N D U S T R I Ë L E    R E V O L U T I E

B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R

 

J E   K U N T   N I E T   I E T S   N I E U W S   B O U W E N

O P   E E N   O U D E   F U N D E R I N G !

O O R L O G

K A N   I N   Z O 'N   G E V A L   U I T K O M S T   B I E D E N !

G E B R O K E N   B E L O F T E S

A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O

B E L O O F D E N

N I E T   V E R D E R   R I C H T I N G    R U S L A N D   U I T   T E   B R E I D E N

 

N I E T   A L L E E N

B R A K E N   Z E   K E E R   O P   K E E R   D I E   B E L O F T E . . .

M A A R   Z E   P L E E G D E N   O O K   E E N   C O U P   I N   O E K R A Ï N E

 

T E S A M E N   M E T   D I E   B E N D E   C R I M I N E L E N

I N    H E T   E U R O P A R L E M E N T !

 

R U S L A N D   H E E F T   A L   D I E   T I J D

E E N   A F W A C H T E N D E   H O U D I N G   A A N G E H O U D E N

O O R L O G

Z A G   Z I C H   O P   D E N   D U U R   E C H T E R   G E N O O D Z A A K T

I N   T E   G R I J P E N . . .

I N   D E   E E R S T E   P L A A T S

O M   V E R D E R   G E Z I C H T S V E R L I E S   T E   V O O R K O M E N !

 

I N   D E   T W E E D E   P L A A T S

O M D A T   M E T   D E   A M E R I K A A N S E   A S S I M I L A T I E

V A N   D E   R U S S I S C H E   G R E N S S T A T E N . . .

O O K   H A A R   B E S C H E R M E N D E   B U F F E R Z O N E

V E R D W I J N T !

 

O N D E R T U S S E N

B E L E G E R E N   A M E R I K A A N S E   E N   N A V O   T R O E P E N

D E   R U S S I S C H E   G R E N Z E N . . .

 

R U S L A N D

W O R D T   S T E E D S   V E R D E R   V A N   D E   B U I T E N W E R E L D

A F G E S L O T E N . . .

K W E T S B A A R   G E M A A K T !

 

R U S L A N D

M O E S T   D U S   W E L   I N G R I J P E N   I N   O E K R A Ï N E !

 

N I E T   A L L E E N

V A N W E G E   H A A R   K R I M . . .

 

M A A R   O O K   V A N W E G E   D E   D O O R V O E R   R O U T E

V A N   H A A R   V L O O T . . .

 

H A A R   O L I E - E N   G A S   P I J P L E I D I N G E N . . .

 

J E   M O E T   D E Z E   " O O R L O G "  Z I E N   A L S   E E N

B O O D S C H A P

A A N   A M E R I K A   E N   H A A R   N A V O   V E R B A N D . . .

 

W A A R I N   R U S L A N D   T E   K E N N E N   G E E F T

Z I C H   A L S   T W E E D E   K E R N M A C H T   I N   D E   W E R E L D . . .

 

N I E T   Z O N D E R   S L A G   O F   S T O O T

T E   L A T E N   A S S I M I L E R E N !

O P D A T   A M E R I K A   D E   B A A S    K A N   S P E L E N

O V E R   R U S L A N D !

D E   E N I G E

W E R K E N D E   O P L O S S I N G

D E   W A P E N L E V E R A N T I E S

A A N   O E K R A Ï N E   M O E T E N   S T O P P E N . . .

 

V O O R D A T   M A N I A K K E N   A L S   S T O L T E N B E R G

D E   W E R E L D B E V O L K I N G   I N   A R M O E D E   S T O R T E N

 

M E T   D I E   E X O R B I T A N T E   P R I J S S T I J G I N G E N

V O O R   V O E D I N G   E N   E N E R G I E !

W E G

M E T   D E   N A V O !

D A T   G E L D T   T E V E N S   V O O R   H E T   C O R R U P T E

G E L D V E R S P I L L E N D E

B U R E A U C R A T I S C H E   M O N S T E R

G E N A A M D

E U R O P E S E   U N I E

 

M E T   H A A R

V E R S T I K K E N D E   R E G E L G E V I N G ! !

 


09-06-2022

P R I J S O P D R I J V I N G

I N F L A T I E

G E L D O N T W A A R D I N G

A P R I L   9 , 6   P R O C E N T

B RA N D S T O F   2 0 %   D U U R D E R

 

M E I   8 , 8   P R O C E N T

E N E R G I E   2 3 , 8 %   D U U R D E R

 

N I E U W E   T O P   E U R O   O N G E L O O D

2 , 5 0   E U R O   P E R   L I T E R !

V A N W E G E   D E   S A N C T I E S   T E G E N   R U S L A N D

W E L   T E   V E R S T A A N

 

D I E   D U I V E L S E   P O L I T I C I

W E I G E R E N   R U S S I S C H E   O L I E   E N   G A S

H E T G E E N   S C H A A R S T E   V E R O O R Z A A K T . . .

 

M E T

D R A C O N I S C H E   P R I J S S T I J G I N G E N

T O T   G E V O L G !

V O E D I N G

V E R G A A T   H E T   A L   N I E T   V E E L   B E T E R . . .

 

A L S   H E T   W E E R   D E   P R I J Z E N   N I E T   O P D R I J F T

T E   D R O O G   D A N   W E L   T E   N A T !

 

D A N

I S   H E T   W E L   H E T   C O R O N A   B E L E I D

M E T   H A A R   L O C K D O W N S !

S A R S - C O V - 2

N O T A B E    E E N   V I R U S J E

M E T   N A G E N O E G   D E Z E L F D E   E I G E N S C H A P P E N

A L S   E E N

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S !

 

D E   C O R O N A   V I R U S S E N

S A R S - C O V - 1   ( 2 0 0 2 )

M E R S   ( 2 0 1 2 )

 

H E B B E N   I N    H E T    V E R L E D E N   W E R E L D W I J D . . .

A M P E R   S L A C H T O F F E R S   G E M A A K T !

 

( U   V I N D   H E T   V A N Z E L F    T E R U G

O P   M I J N   C O R O N A   P A G I N A ' S

 

G E L O O F T   U   H E T   N I E T . . .

D A N   D A A G   I K   U   U I T

Z E L F   O P   O N D E R Z O E K   YT E    G A A N )

D E   M E D I A :

Z O A L S   G E W O O N L I J K

K R I J G T   P U T I N   W E E R   D E   S C H U L D

 

P E T E R   V I S S E R

D E   A U T E U R   V A N   H E T   N I E U W S A R T I K E L

S T E L T   E N    I K   Q U O T E . . .

 

"De energieprijzen liepen voor de oorlog al op.

Dat had te maken met het post-coronaherstel.

De wereldwijde energiereserves waren erg laag, maar toen de economie aantrok was de vraag naar gas en olie groot.

Normaalgesproken worden die reserves dan aangevuld en neemt de inflatie af”, zegt Van Mulligen.

“MAAR POETIN ZORGT ER NU VOOR DAT DIE NOG WEL EVEN HOOG BLIJFT.”

10-05-2022 https://wnl.tv/2022/05/10/inflatie-blijft-op-hoog-niveau-voedselprijzen-stijgen-explosief-supermarkt-over-hele-linie-duurder/

 

N I E T   P U T I N

M A A R   A L   D I E   D U I V E L S E   P O L I T I C I

D I E   M E T   E L K A A R   Z I J N   O V E R E E N   G E K O M E N

R U S S I S C H   O L I E   E N   G A S   T E   B O Y C O T T E N !

 

L E T   W E L   D E   N E D E R L A N D S E   ( R 0 V E R H E I D )

P R O F I T E E R T    E V E N E E N S

V A N   D I E   D R A C O N I S C H E   P R I J S S T I J G I N G E N

M I D D E L S   H A A R   B T W   I N K O M S T E N !

 

O P M E R K I N G :

V O L G E N S   D E   C I J F E R S   V A N    H E T   C B S

I S   D E   I N F L A T I E   E C H T E R   N  O G   H O G E R !

 

M A A R T   1 1 , 7   P R O C E N T

A P R I L   1 1 , 3   P R O C E N T   I . P . V .   9 , 6   P R O C E N T

 

H E T   V E R S C H I L   V A N   1 , 7   P R O C E N T

Z I T  H E M   I N   D E    G E B R U I K T E   R E K E N M E T H O D E

N E D E R L A N D S   V E R S U S   E U R O P E E S

 

V O E D I N G

P R I J S S T I J G I N G   M A A R T   6 , 2 %

P R I J S S T I J G I N G   A P R I L   8 , 5 %

10-05-2022 https://www.1limburg.nl/inflatie-blijft-april-hoog-door-duurdere-voeding

 


31-05-2022

( R ) O V E R H E I D

K O O P T   A A N D E L E N   B I J

A I R F R A N C E - K L M

A I R F R AN C E - K L M

B R E N G T   M I L J A R D E N   A A N D E L E N   O P   D E   M A R K T . . .

D A A R M E E   W I L   Z I J   H A A R   L E N I N G E N   V A N   D E

F R AN S E   R E G E R I N G   T E R U G   B E T A L E N !

 

D I T   L E V E R T   E E N

A A N Z I E N L I J K E   V E R W A T E R I N G   O P   V A N   H E T

B E S T A A N D E   A A N D E L E N P A K K E T

(  A A N D E L E N   W O R D E N   M I N D E R    W A A R D )

 

N U   WI L   D E   N E D E R L A N D S E   ( R ) O V E R H E I D

A I R F R A N C E - K L M   A A N D E L E N   B I J K O P E N

 

E I G E N L I J K   W O R D T   Z O D O E N D E

D E   N E D E R L A N D S E   S T A A T S K A S   G E P L U N D E R D

O M   D E   F R A N S E   S T A A T S K A S   T E   S P E K K E N !

A A N D E L E N   H O E   W E R K T   D A T ?

A L S   J E   A A N D E L E N   H E B T   I N   E E N   B E D R I J F

D A T   N I E T   G O E D   D R A A I T   K U N   J E   2   D I N G E N   D O E N ;

 

1. A A N D E L E N   B L I J V E N   B I J K O P E N

E N   L A T E R   L I J D Z A A M   T O E Z I E N   H O E   D A T   B E D R I J F

A L S N O G   O V E R   D E   K O P   G A A T

( A L L E   I N V E S T E R I N G E N   K W I J T )

 

2. G E E N   A A N D E L E N   B I J K O P E N

M A A R   A L L E   A A N D E L E N    V A N   D E   H A N D   D O E N

( A C C E P T A B E L E   V E R L I E Z E N   N E M E N )

S T A A T S B E D R I J V E N . . .

E N

S T A A T S D I E N S T E N . . .

   Z I J N

V O L K S E I G E N D O M !

V A N U I T   M I J N   S T A N D P U N T   G E Z I E N

H A D   D E   ( R ) O V E R H E I D   S O W I E S O

N I E T   H E T   R E C H T . . .

 

S T A A T S B E D R I J V E N

O P G E B O U W D   M E T   B E L A S T I N G G E L D

T E   P R I V A T I S E R E N . . .

 

V O O R   E E N   H A B B E K R A T S   T E   V E R P A T S E N   A A N

M U L T I M I L J O N A I R S   /   M U L T I M I L J A R D A I R S

M E T   H U N

" I N V E S T E R I N G S F O N D S E N "

( Z E L F   G R A A I E N   E N   P E R S O N E E L   U I T B U I T E N )

 

Z O N D E R   D E   B E V O L K I N G

D I E   H E T   B E L A S T I N G G E L D   H E E F T   O P G E B R A C H T

O M   D I E   B E D R I J V E N   O P   T E   Z E T T E N

T E V O R E N   T E   R A A D P L E G E N !

K L M

Z O U   1 0 0 ' E N   M I L J O E N E N   A F L O S S E N   V A N   E E N

M I L J A R D E N   S T A A T S L E N I N G

 

E I G E N L I J K   G E L D T   H I E R   H E T Z E L F D E

H E T    P R I N C I P E   V A N   V E R W A T E R I N G

V A N   D E   A A N D E L E N   A I R - F R AN C E / K L M

 

W A A R O M   E E R S T   S T A A T S B E D R I J V E N   P R I V A T I S E R E N

Z O D A T   A N D E R E   L A N D E N   E R M E E   GA A N   S L E E Ë N

 

O M   D A A R N A   C O N T I N U E   B E L A S T I N G   G E L D

I N   D I E   GF E P R I V A T I S E E R D E   B E D R I J V E N

T E   B L I J V E N   P O M P E N ?

 

V E R K W A N S E L I N G

V A N   E I G E N D O M M E N   V A N   D E   B E V O L K I N G

Z O N D E R    D I E N S   T O E S T E M M I N G . . .

 

F E I T E L I J K   H A D   D E   ( R ) O V E R H E I D

D A A R   H E T   R E C H T   N I E T   T O E !

 


12-05-2022

D E   E N I G E   B A N K

D I E   A L S M A A R   B L I J F T   G R O E I E N

I S   D E   V O E D S E L B A N K

M E T   M A A R   L I E F S T

6 . 0 0 0

H U I S H O U D E N S . . .

 

W A A R V A N   S T E E D S   M E E R   M E T   E E N

M O D A A L   I N K O M E N !

 

P O L I T I E K

W A N B E L E I D !

 

W A A R O M

B L I J F T   U   O P   D I E   M A N I A K K E N   S T E M M E N ?

W A N N E E R   W O R D T   U   W A K K E R ?

 


10-05-2022

D E   U I T W A S S E N   V A N

K A P I T A L I S M E   G L O B A L I S M E

P R I V A T I S E R I N G

L I B E R A L I S M E   M A R K T W E R K I N G

O N D E R   D I T   S Y S T E E M

W O R D E N   D E   R I J K E N   S T E E D S   R I J K E R

E N   D E   A R M E N   S T E E D S   A R M E R !

 

M O D A A L

W O R D T   O O K   L A NG Z A A M   M A A R   Z E K E R

D E   A R M O E D E   I N G E Z O G E N !

 


25-03-2022   EN   02-04-2022

N E D E R L A N D E R S   I E T S   A R M E R

A L D U S

M A R K   R U T T E

 

M E T   U I T Z O N D E R I N G   V A N

D E   R I J K E N   W E L   T E   V E R S T A A N . . .

W A N T   D I E   B E T A L E N   F L I N K   M I N D E R   B E L A S T I N G !

R I J K E N    B E T A L E N   2 1   P R O C E N T

B E L A S T I N G

T E G E N

H U I S H O U D E N S   4 0   P R O C E N T !

 

01-03-2022

N A   D I E

M I L J A R D E N   V E R S P I L L I N G E N

A A N

Z I N L O Z E   C O R O N A

M O N D K A P J E S   -   T E S T S   -   V A C C I N S . . .

 

O N D E R Z O E K T   D E   ( R ) O V E R H E I D

N A A R S T I G   N A A R   N I E U W E   M O G E L I J K H E D E N . . .

 

O M   H A A R   B E L A S T I N G I N K O M S T E N

T E   V E R G R O T E N !

V L E E S T A X

W A A R O N D E R

E E N   B E L A S T I N G   O P   V L E E S !

30-03-2022 https://www.vleesmagazine.nl/nieuws/kabinet-onderzoekt-mogelijkheid-tot-vleesbelasting

S U I K E R T A X

E N

E E N   B E L A S T I N G   O P

S U I K E R    H O U D E N D E   D R A N K E N !

16-12-2021 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5274421/suikertaks-btw-groente-fruit-kabinet-regering-rutte

M E N   B E D O E L D    W A A R S C H I J N L I J K

E E N   F L I N K E   B E L A S T I N G   V E R H O G I N G

W A N T   O P   A L   D I E   P R O D U C T E N   Z I T   I M M E R S   A L

2 1 %   B T W !

 

I K   N O E M   Z E   N I E T   V O O R   N I E T S . . .

D E   ( R ) O V E R H E I D ! ! !

E N

D A T   Z I E   J E   V O O R A L   T E R U G

W A N N E E R   I E M A N D   K O M T   T E   O V E R L I J D E N . . .

T O T   W E L

4 0

P R O C E N T . . .

B E L A S T I N G H E F F I N G   O P   E R F E N I S S E N !

R O N D U I T   S C H A N D A L I G ! !

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/tarieven-erfbelasting

V E R G E E T   E C H T E R   N I E T

D A T   U

J A A R L I J K S

E E N   B E P A A L D   B E D R A G

B E L A S T I N G V R I J

M A G

S C H E N K E N !

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/tot-welk-bedrag-belastingvrij-schenken

O U D E R S   A A N   K I N D   ( 2 0 2 2 )

5 . 6 7 7   E U R O

 

K I N D   A A N   O U D E R S   ( 2 0 2 2 )

2 . 2 7 4   E U R O

 

Z O D O E N D E

K U N T   U   D E   E R F B E L A S T I N G   I E T W A T   O M Z E I L E N !

 


01-04-2022

I N F L A T I E

G E L D W A A R D E   V E R M I N D E R I N G

1 2 %

E N E R Z I J D S

V A N W E G E   H E T   C O R O N A   B E L E I D

 

A N D E R Z I J D S

V A  N W E G E   D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E

 

B E I D E

H E B B E N   E X O R B I T A N T E   P R I J S S T I J G I N G E N

T O T   G E V O L G . . .

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D

M E T   H A A R   L O C K D O W N S . . .

 

V E R O O R Z A K E N   P R I J S S T I J G I N G   I N   Z O W A T

E L K E   P R O D U C T I E   T A K   W A A R O N D E R   V O E D I N G !

 

V A N W E G E   V E R L A G I N G   D A N   W E L   S T I L V A L L E N

V A N   P R O D U C T I E   F A C I L I T E I T E N   E N

L O G I S T I E K   /   T R A N S P O R T

 

D E   O O R L O G   I N   O E K R A Ï N E . . .

W O R D T   A L S   E X C U U S   G E B R U I K T

 O O R   P R I J S S T I J G I N G E N   V A N   E N E R G I E !

 


2 1 - 0 3 - 2 0 2 2

P R I J S O P D R I J V I N G

C O R O N A   B E L E I D   E N   O E K R A Ï N E

D E   V O E D S E L B A N K

https://www.nu.nl/binnenland/6189585/voedselbank-ziet-toename-aanmeldingen-vermoedelijk-door-prijsstijgingen.html

Z I E T   E E N   T O E N A M E

V A N   H E T   A A N T A L   A A N V R A G E N

V A N W E G E

D E   R E C E N T E L I J K E   P R I J S   S T I J G I N G E N . . .

 

V O O R A L

E N E R G I E   E N   V O E D I N G

Z I J N   E E N   S T U K   D U U R D E R   G E W O R D E N !

 

O O K   D E   K O M S T   V A N

O E K R A Ï E N S E   " V L U C H T E L I N G E N "

Z O U   E E N   R O L   S P E L E N   B I J   D I E

P R I J S S T I J G I N G E N !

 

H E T   Z A L   I N   E L K   G E V A L

H E T   W O N I N G   T E K O R T   D O E N   T O E N E M E N . . .

 

   B U I T E N L A N D E R S

W O R D E N   V O O R GE T R O K K E N !

 

Z O   M O E S T E N   B I J V O O R B E E L D . . .

D E   B E W O N E R S

V A N   E E N   S T R A A T

I N   D E   B U U R T   V A N   W A A R   M I J N   M O E D E R   W O O N T

H E T   V E L D   R U I M E N

O M D A T   D I E   W O N I N G E N

Z O U D E N   W O R D E N   P L A T G E G O O I D . . .

V A N W E G E   E E N   N I E U W

B E S T E M M I N G S P L A N

Z O A L S   M E N   D A T   P L E E G T   T E   N O E M E N !

 

N U   D E

O O R S P R O N K E L I J K E    B E W O N E R S

Z I J N   G E R U I M D . . .

W O R D E N   D A A R   O E K R A Ï E N E R S   G E H U I S V E S T ? ! ?

 

N O T A B E N E

V O O R   E E N   P E R I O D E   V A N   T E N M I N S T E   5   J A A R !

B E G R I J P T   U   D A T   N O U ? ! ?

 

I N   I E D E R   G E V A L

S T I J G T   H E T   W O N I N G   T E K O R T

D A A R D O O R

W O R D E N   K O O P W O N I N G E N   N O G   D U U R D E R !

 

U I T E R A A R D . . .

S T I J G E N   D E   H U R E N

E N   D E

O N R O E R E N D   G O E D   B E L A S T I N G

M E E !

 

Z O D O E N D E

W O R D E N

N E D E R L A N D E R S

V O O R   D E   Z O V E E L S T E   K E E R

D O O R   H U N   E I G E N   ( R ) O V E R H E I D

G E N A A I D !

 

S I N D S   2 0 0 9   B E S T A A T   E R   Z O I E T S   A L S

3 D   P R I N TE R S . . .

https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/smart-intelligent/3d-printen

D I E  K U N N E N   E E N   C O M P L E E T   W O N I N G S E G M E N T

 K U N N E N   P R I N T E N

V O O R   S L E C H T S   5 . 0 0 0   P E R   S E G M E N T . . .

 

D E   S E G M E N T E N   Z I J N   B O V E N D I E N

G E M A K K E L I J K   T E   K O P P E L E N . . .

Z O W E L   O P

A L S   N A A S T   E L K A A R !

 

I E D E R E E N

E E N   B E T A A L B A R E   W O N I N G

B O V E N D I E N   I N   E L K E   G E W E N S T E   V O R M . . .

W I E   D R O O M T   D A A R   N O U   N I E T   V A N ?

 

W A A R O M   I S   D E   H U I Z E N M A R K T

N O G   S T E E D S   N I E T

G E C R A S H E D ? ! ?

 


0 8 - 0 1 - 2 0 2 2

D E   E C O N O M I E

D R A A I T   A L S   E E N    T I E R E L I E R

E R   S T O N D E N   M I N D E R   W I N K E L P A N D E N   L E E G

D A N   V O R I G   J A A R

D U S   G A A T   H E T   B E T E R   M E T   D E   E C O N O M I E

Z O   W O R D T   G E S T E L D

 

M A A R R U H H H . . .

D A T   E R   M I N D E R   L E E G S T A N D   I S

I S   E I G E N L I J K   N I E T   Z O   V E R W O N D E R L I J K . . .

 

A L S   J E   B E S E F T

D A T   V E E L   W I N K E L P A N D E N

W O R D E N   O M G E B O U W D   T O T   W O N I N G E N !

 

D A A R   Z O U   M E E R   A A N   T E   V E R D I E N E N   Z I J N

W A N T   D E   P R I J Z E N

V O O R   W O N I N G R U I M T E   Z I J N   F L I N K   G E S T E G E N

D A N K Z I J   H E T   G R O T E   W O N I N G T E K O R T !

 

D A T   I S   B A L E N

D A A R   K U N   J E   D U S   N I E T   E C H T   A A N   Z I E N

O F   H ET   A L   D A N   N I E T   G O E D   G A A T

M E T   D E   E C O N O M I E !

O P M E R K I N G :

H O U D T   G O E D   V O O R   O G E N   D A T   W E   D I T

A A N   H E T

L I B E R A A L   P O L I T I E K   B E L E I D

T E   D A N K E N   H E B B E N !

G L O B A L I S E R I N G . . .

M A R K T W E R K I N G . . .

P R I V A T I S E R I N G . . .

W A A R D O O R   B U I T E N L A N D S E

M U L T I N A T I O N A L S

 I N   N E D E R L A N D   V O E T   A A N   D E   G R O N D   K R I J G E N . . .

 

D E   B E L O F T E   D A T

P R O D U C T E N

D O O R   D E   T O E N E M E N D E   C O N C U R R E N T I E

G O E D K O P E R

Z O U D E N   W O R D E N . . .

 

B L I J K T   A L   S N E L   E E N   I L L U S I E !

V A N W E G E

F U S I E S   E N   O V E R N A M E S

W A A R D O O R   D I E   M U L T I N A T I O N A L S

M O N O P O L I E  P O S I T I E S

V E R K R I J G E N . . .

 

Z O D O E N D E   Z I J N   Z I J   I N   S T A A T

D E   P R I J S   T E   B E P A L E N !

V E R B O D E N   P R I J S A F S P R A K E N

S P E L E N   B I J

P R I J S O P D R I J V I N G

V A A K   O O K   E E N   B E L A N G R I J K E   R O L !

H E T   P O L I T I E K   B E L E I D

M A A K T   V A N   Z O W A T   E L K E   B E S T A A N D E   T A K

E E N   S P E E L B A L

V A N   D I E   G R A A I E N D E   E L I T E !

F U S I E S   E N   O V E R N A M E S

H E B B E N   E E N   F L I N K E   I M P A C T   O P   D E

A R B E I D S M A R K T . . .

Z O W E L   A L S   D E

B E D R I J F S M A R K T . . .

M E T   A L S   G E V O L G   D E   E N E   N A   D E   A N D E R E

R E O R G A N I S A T I E !

R E O R G A N I S A T I E S   D R A G E N   B I J   A A N

W E R K L O O S H E I D !

H O E   M E E R   W E R K L O Z E N   H O E   M E E R

A R M O E D E !

A R M O E D E   I S   E E N   O O R Z A A K   V A N   S T I J G E N D E

C R I M I N A L I T E I T

H E T Z E L F D E   G A A T   O P   V O O R   D E

W O N I N G M A R K T

D E   E L I T E   K L A S S E   K O O P T   D E   W O N I N G E N    O P

M A A R   A L L E E N   O M D A T   D E   P O L I T I E K   H E N   E E N

 L U K R A T I E F   V E R D I E N M O D E L

I N   D E   S C H O O T   W E R P T !

S I M P E L W E G

D O O R   E E N   W O N I N G T E K O R T   T E   C R E Ë R E N !

 

O N D E R    A N D E R E . . .

D O O R   H E T   B I N N E N H A L E N   V A N

A S I E L Z O E K E R S

A R B E I D S M I G R A N T E N

" V L U C H T E L I N G E N "

D E   E L I T E   K L A S S E

K O O P T   M I D D E L S   Z O G E N A A M D E

I N V E S T E R I N G S F O N D S E N

W O N I N G E N   O P

D I E   Z I J   D A A R N A   V E R H U U R T

W A A R V O O R   Z I J   W O E K E R   H U R E N   V R A A G T !

 

O N D E R T U S S E N

D R I J F T   H E T   W O N I N G T E K O R T

D E   V R A A G P R I J S   V A N   E E N   K O O P W O N I N G   O P

E N   D E  H U R E N   S T I J G E N   M E E !

 

Z E L F S   D E

B E L A S T I N G D I E N S T

P I K T   E E N   G R A A N T J E   E X T R A   M E E   M I D D E L S   D E

O N R O E R E N D   G O E D   B E L A S T I N G !

 

E E N   G E H A A I D . . .

M A A R   T E G E L I J K E R T I J D   O O K

D U I V E L S   S Y S T E E M !

 


06-01-2022

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G

C O R O N A   V A C C I N S

TSJA . . .

WAT ZAL IK ZEGGEN . . .

 

HET LIJKT MIJ DUIDELIJK DAT HET

ONWENSELIJK

IS . . .

 

WANNEER BELEGGERS

FARMACEUTEN ONDER DRUK ZETTEN

ZO SNEL MOGELIJK EN ZO VEEL MOGELIJK

VACCINS TE VERKOPEN

 

DAT HEEFT NIETS

MAAR DAN OOK NIETS

MET GEZONDHEID TE MAKEN !

 

EERDER

MET PURE HEBZUCHT ! !

 REDEN TE MEER

OM JE JUIST

NIET

TE LATEN VACCIENREN ! ! !

 

ALS DIE VACCINS HADDEN GEWERKT

WAREN WE ALLANG VAN HET CORONA VIRUS AF !

 

NU

BLIJVEN WE ECHTER

DE ENE NA DE ANDER PRIK ZETTEN . . .

 

OMDAT DE WERKING VAN DIE VACCINS

SLECHTS VAN KORTE DUUR BLIJKT TE ZIJN ! !

( VOOR ZOVER VACCINS ÜBERHAUPT HEBBEN GEWERKT ! )

 

3 .  0 0 0

M I L J A R D

IS HET VERMOGEN

DAT DIE

" INSTITUTIONELE BELEGGERS "

IN DE VACCIN INDUSTRIE HEBBEN GESTOKEN !

 

NIET OMDAT ZE ZO BEGAAN ZOUDEN ZIJN

MET DE MENSHEID . . .

 

MAAR VANUIT DE VERWACHTING

DAAR FLINK AAN TE KUNNEN VERDIENEN ! !

 

DE CLAIM

DAT HET CORONA VIRUS

EEN BEDREIGING VORMT VOOR DE WERELDWIJDE ECONOMIEËN . . .

IS FLAUWEKUL !

 

VOOR ZOVER ER AL SPRAKE IS VAN EEN BEDREIGING

GAAT DIE UIT

VAN HET CORONA BELEID VAN DE ( R ) OVERHEDEN ! !

 

DE

ZINLOZE

REPETERENDE LOCKDOWNS ! ! !

 

OPMERKING: 

RUIM 98 PROCENT

VAN DE WERELD BEVOLKING . . .

 

HEEFT SOWIESO ZONDER VACCINATIE . . .

AMPER TOT GEEN LAST VAN HET CORONA VIRUS ! ! ! !

 

LOGISCH GEZIEN

VOLGT DAAR EIGENLIJK AL UIT DAT NIET HET CORONA VIRUS

DE OORZAAK IS . . .

MAAR HET CORONA BELEID !

 


06-01-2022

C O R O N A B E L E I D

O O R Z A A K   P R I J S S T I J G I N G E N ?

DAT DE LONEN

ELKE KEER WEER ACHTER BLIJVEN

WANNEER ZICH PRIJSSTIJGINGEN VOOR DOEN

IS OP ZICH NIETS NIEUWS

 

DIT FENOMEEN

OOK WEL INFLATIE GENOEMD

OFTEWEL 

GELDWAARDE VERMINDERING . . .

 

KOMT VOORNAMELIJK VOOR

WANNEER DE CENTRALE BANKEN STEEDS MEER

GELD

BIJDRUKKEN . . .

 

VANWEGE

HET TOEGENOMEN AANTAL LENINGEN EN HYPOTHEKEN

DIE ZIJ JAARLIJKS VERSTREKKEN !

 

MOCHT U SOMS DENKEN DAT DIE BANKEN

DE RISICO'S VAN HUN EIGEN

NIET INBARE

LENINGEN

OP ZICH NEMEN

DAN HEEFT U EEN VOLKOMEN VERKEERD BEELD VAN HET

BANKWEZEN !

 

DAARVOOR HEBBEN DIE CENTRALE BANKEN IMMERS HET

RENTE MECHANISME

ONTWORPEN !

IK GA DAAR IN DIT ARTIKEL ECHTER NIET VERDER OP IN

P R O D U C T   P R I J S   S T I J G I N G E N

IK VIND HET WEL JAMMER

DAT MAAR WEINGIG MENSEN HET VERBAND LEGGEN

TUSSEN HET CORONA BELEID . . .

 

EN DE EXPORBITANTE PRIJSSTIJGINGEN

VAN DE AFGELOPEN 2 JAAR !

 

PRIJS

STIJGINGEN

ZOU JE KUNNEN ZIEN ALS EEN VORM VAN

INDIRECTE

GELDWAARDE VERMINDERING

 

DEZE DOET ZICH IN DE REGEL VOOR

WANNEER

DE VRAAG NAAR PRODUCTEN HOGER IS DAN HET AANBOD !

 

DOOR HET CORONA BELEID

LIGGEN VEEL PRODUCTIE FACILITEITEN STIL

DAN WEL

DRAAIEN OP EEN LAGER PITJE

 

ZODOENDE RAKEN DE VOORRADEN SNELLER UITGEPUT

EN KRIJG JE VANZELF EEN SITUATIE

WAARIN

DE VRAAG HET AANBOD

OVERTREFT

 

EEN ANDER FENOMEEN

IS

DIRECTE GELDWAARDE VERMINDERING

 

DIE ONTSTAAT WANNEER DE CENTRALE BANKEN

GELD BIJ DRUKKEN !

 

DIT GEBEURD WANNEER MENSEN EN BEDRIJVEN GELD LENEN

EN HEEFT TE MAKEN MET HET

RENTE MECHANISME VAN DE CENTRALE BANKEN !

 

ELKE CENT

DIE BANKEN ALS LENING OF HYPOTHEEK UITGEVEN

MOET DOOR DE CENTRALE BANK WORDEN BIJGEDRUKT

 

HOE MEER GELD ER IN OMLOOP WORDT GEBRACHT

HOE MINDER WAARDE DAT GELD KRIJGT

ZEKER SINDS MEN DE GOUD STANDAARD HEEFT LOS GEKOPPELD

 

NORMAAL GESPROKEN

ZOU HET EXTRA BIJGEDRUKTE VIRTUELE GELD

WEER MOETEN WORDEN VERNIETIGD

ZODRA DE LENINGEN EN HYPOTHEKEN ZIJN VOLDAAN

 

MAAR OF DAT IN DE PRAKTIJK OOK GEBEURD

 IS NOG MAAR DE VRAAG

ZELFS ZEER ONWAARSCHIJNLIJK . . .

 

DE BANKEN MOETEN IMMERS REGELMATIG AFSCHRIJVEN

OP NIET INBARE LENINGEN EN HYPOTHEKEN

 

WAT DENKT U ?

ZULLEN BANKEN DIE SCHADE OP ZICH NEMEN . . .

 

OF ZULLEN ZIJ PROBEREN DIE SCHADE OP DE

" SS AMEN LEVING "

U

TE VERHALEN ?

 

HOE DAN OOK . . .

WE ZIEN OOK HIER

GELDWAARDE VERMINDERING !

 

OVER ENIGE TIJD

STAAT IEDEREEN VOOR NIETS TE WERKEN . . .

VAN IEDEREEN WORDT DAN VERWACHT

BIJ TE DRAGEN AAN DIE

" SS AMEN LEVING "

S L A V E R N I J

V A N   D E   T O E K O M S T

TERWIJL DE ARBEIDERSKLASSE

DE EINDJES AAN ELKAAR PROBEERT TE KNOPEN . . .

OFTEWEL IN ARMOEDE LEEFT !

 

LEEFT DE ELITE KLASSE IN WEELDE

TERWIJL ZIJ DE ARBEIDERSKLASSE BLIJFT MISBRUIKEN !

V I V A   L A   R E V O L U T I O N

WANNEER VINDT OOK U

DAT DIT AFGELOPEN MOET ZIJN ?

 


21-12-2021

C O R O N A   B E L E I D

E N

E C O N O M I E

TIJDENS DE  EERSTE LOCKDOWN

GINGEN VEEL BEDRIJVEN DICHT

 

EEN AANTAL BEDRIJVEN

INVESTEERDEN IN HET CORONA PROOF MAKEN

ZODAT ZE TOCH OPEN KONDEN 

MAAR DAT MOCHT ALLEMAAL NIET BATEN

 

NU ZITTEN ZE MET EEN TWEEDE LOCKDOWN

VEEL BEDRIJVEN BLIJVEN NU ZITTEN MET

VOEDSEL- EN PRODUCT VOORRADEN

OMDAT ZE DIE NIET KUNNEN VERKOPEN

 

83%

VAN DE ONDERNEMERS

 GEEFT AAN TE VREZEN VOOR HET VOORTBESTAAN

VAN HUN BEDRIJF

 


18-12-2021

C O R O N A   B E L E I D

E C O N O M I S C H E   R A M P !

IN DE GLOBALE MEDIA

LEEST U REGELMATIG DAT HET GOED GAAT MET DE ECONOMIE

 

MAARRUHHH . . .

IS DAT WEL ZO ?

I N K O M S T E N D E R V I N G

W I N K E L   S L U I T I N G

E X T R A   I N V E S T E R I N G E N

VEEL ONDERNEMERS

ZIJN DE KLAP VAN DE EERSTE LOCKDOWN

NOG NIET EENS TE BOVEN GEKOMEN

 

HET WATER STAAT MENIG

MKB'ER EN ZZP'ER

REEDS  TOT AAN DE LIPPEN

 

TERWIJL DE VASTE LASTEN ALSMAAR BLIJVEN STIJGEN

DALEN DE INKOMSTEN

 

GRONDSTOFFEN ZIJN EEN STUK DUURDER GEWORDEN

DOORDAT DE PRODUCTIE

OP EEN LAAG PITJE IS KOMEN TE STAAN

 

VEEL VRAAG EN WEINIG AANBOD

LEIDT TOT EXORBITANTE PRIJSSTIJGINGEN

I N F L A T I E

G E L D W A A R D E   V E R M I N D E R I N G

DE INFLATIE

BEDRAAGT MOMENTEEL

5,6%

 

NIET ALLEEN NVANWEGE DE PRIJSSTIJGINGEN

MAAR VOORAL VANWEGE HET RENTEMECHANISME

VAN DE CENTRALE BANKEN

TE WIJTEN AAN

HET OPKOPEN VAN SCHULDEN

DIE LATER MOETEN WORDEN AFGESCHREVEN

16-12-2021 https://nos.nl/artikel/2409675-europese-centrale-bank-worstelt-met-inflatie-rente-en-steun

 

VEEL ONDERNEMERS

HEBBEN TIJDENS DE EERSTE LOCKDOWN

AL FLINK MOETEN INVESTEREN IN AANPASSINGEN

OM OPEN TE KUNNEN

 

KUNNEN

IS ECHTER NIET HETZELFDE ALS

MOGEN

 

HOGERE KOSTEN VERSUS LAGERE INKOMSTEN

STEEDS MINDER RESERVES

VERSUS

STEEDS HOGERE SCHULDEN

 

VEEL ONDERNEMERS

GEVEN DAN OOK AAN TE STOPPEN WANNEER ER EEN

TWEEDE LOCKDOWN AAN ZIT TE KOMEN !

 

LET OP MIJN WOORDEN ! ! !

ALLEEN MULTINATIONALS ZULLEN OVERLEVEN

HAAR MONOPOLIE POSITIES

ZULLEN DE PRIJZEN STEEDS VERDER OPDRIJVEN !

L E V E N   I N   A N G S T

EN DAT ALLES

OMDAT DE ( R ) OVERHEID

ZICH MEE HEEFT LATEN SLEPEN IN DE

ANGST PROPAGANDA

VAN DE ELITE KLASSE VANWEGE EEN SIMPEL

CORONA GRIEP VARIANT

 

( DAN WEL ER BEWUST AAN MEEWERKT

DEZE MARIONETTEN VAN HET KAPITAAL

HEBBEN IMMERS HET GLOBALISERINGSPROCES GEBRUIKT

OM STAATSBEDRIJVEN EN DIENSTEN

OPGEZET MET BELASTINGGELD TE PRIVATISEREN

MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN VOOR DE WERKGELEGENHEID

ZOWEL ALS ALLE FACTOREN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN )

 

ENFIN . . .

PRIKKEN - PRIKKEN - PRIKKEN

EEN LUKRAAK VERDIENMODEL VOOR DE VACCIN INDUSTRIE

VAN DE ELITE KLASSE

ALS BEZITTER ( FABRIKANT ) DAN WEL INVESTEERDER

 

TSJA . . .

ER STAAT HEEL WAT OP HET SPEL

1. DE GELOOFWAARDIGHEID VAN DE ( R ) OVERHEID !

2. HET VERTROUWEN IN DE FAMACEUTISCHE INDUSTRIE

 

DIE IN HET VERLEDEN

REEDS KEER OP KEER HEEFT BEWEZEN

ONBETROUWBAAR TE ZIJN ! !

MEDE

VANWEGE HET VERZWIJGEN VAN ERNSTIGE BIJWERKINGEN

IETS WAAR ZIJ ZICH OOK IN DEZE TIJD NOG STEEDS

SCHULDIG AAN MAAKT ! ! !

T E S T F A S E   V A C C I N S

WERDEN DE VACCINS GOED GETEST . . .

VOORDAT ZE OP DE MARKT WERDEN TOEGELATEN ?

 

( OP DE WEBSITE VAN LAREB

https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins

KOMEN STEEDS MEER MELDINGEN VAN BIJWERKINGEN

WAARVAN EEN AANTAL ERNSTIG )

V A C C I N S   G O E D   G E T E S T ?

NIET DUS !

ER ZIJN SIMPELWEG TE WEINIG GEGEVENS BEKEND

VOORAL OP DE

MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN . . .

DAAR ZOU GEEN ENKELE TWIJFEL OVER MOETEN BESTAAN ! !

 

DE DRUK

OM EEN GOEDWERKEND MAAR VOORAL VEILIG VACCIN TE PRODUCEREN

IS ONTZETTEND HOOG

 

STRESS

OP ZICH EEN RECEPT VOOR HET MAKEN VAN FOUTEN

EN DIE ZULLEN BEST WORDEN GEMAAKT

MAAR NOOIT TOEGEGEVEN . . .

 

ALS DEZE VACCINS NIET WERKEN

DAN WERKEN WAARSCHIJNIJK OK AL DIE ANDERE VACCINS NIET

 

DAN VALT HET DOEK VOOR DE GEHELE VACCIN INDUSTRIE

EN DAT MAG NATUURLIJK NIET

WANT ER GAAT VOOR MILJARDEN IN OM !

16-11-2021 https://www.bd.nl/brabant/werken-die-vaccins-nu-al-niet-meer-viroloog-en-microbioloog-jean-luc-murk-legt-uit~ae8c2e4e/

WAT OPVALT . . .

HET IS VOOR HET EERST

DAT ER IN ZO'N KORTE TIJDSPANNE

AMPER 2 JAAR

ZOVEEL MUTATIES

( 8 - 9 )

VAN EEN VIRUS ZIJN ONTSTAAN ! ! 1

 

MAARRUHHH...

DAT KOMT DIE FARMACEUTEN EVEN GOED UIT

WANT NU KUNNEN ZE DE MUTATIES DE SCHULD GEVEN

VAN HET FALEN VAN HUN VACCINS !

 

MEN HEEFT UITEINDELIJK AL TOEGEGEVEN

DAT VACCCINS SLECHTS KORTE TIJD WERKZAAM ZIJN !

( ALS ZE ÜBERHAUPT AL GEWERKT HEBBEN )

04-11-2021 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/04/iets-minder-effectief-zijn-de-coronavaccins-nog-steeds-effectief-a4064391

ZO BESCHERMD HET VACCIN VAN

JANSSEN

NA EEN 1/2 JAAR NOG MAAR VOOR 13 PROCENT

 

( EVEN DAARGELATEN OF HET VACCIN ÜBERHAUPT AL BESCHERMING BOOD . . .

MOET MEN ZICH DUS ELK HALF JAAR OPNIEUW LATEN PRIKKEN . . .

OM "BESCHERMD " TE BLIJVEN ! )

10-11-2021 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-een-boostervaccin-voor-iedereen-nodig-werking-prik-neemt-af-maar-beschermt-nog-goed-tegen-ernstige-ziekte/

MEN HEEFT ZELFS AL TOEGEGEVEN

DAT DE VACCINS HELEMAAL NIET ZOUDEN WERKEN

BIJ KWETSBARE OUDEREN MET EEN VERZWAKT

IMMUUNSYSTEEM . . .

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Bulletin_2308_p271-275.pdf

ZIJNDE EEN OUDERDOMSVERSCHIJNSEL

DAN WEL

HET GEVOLG VAN DIVERSE ONDERLIGGENDE KWALEN

ONDER ANDERE VANWEGE

ONGEZOND VOEDSEL - VERGIFTIGINGEN - TE WEINIG BEWEGING

 

VANDAAR DE ZOGENAAMDE  " NOODZAAK " VAN

BOOSTER VACCINATIES

 

( ECHTER HOE MEER PRIKKEN

HOE MEER KANS OP BIJWERKINGEN

EN HOE STERKER DE NEGATIEVE EFFECTEN

( BIJWERKINGEN )

VAN DE VACCINS ZULLEN ZIJN )

 

HOEWEL MEN IN HET BEGIN NOG ONDERSCHEID MAAKTE

TUSSEN VACCINATIES MET VERSCHILLENDE VACCINS . . .

 

WORDT ER MERKWAARDIG GENOEG

GEEN ENKEL VERSCHIL

MEER GEMAAKT WANNEER HET GAAT OM DIE

BOOSTER VACCINATIES ? ! ?

 

PRIKKEN IS HET MOTTO

MAAKT NIET UIT WAARMEE OF WAT JE EERDER IS INGESPOTEN

 

OPMERKING:

VOORGAANDE CORONA VIRUSSEN

HEBBEN IN HET VERLEDEN AMPER SLACHTOFFERS GEMAAKT

 

2002

SARS-COV-1 CORONA VIRUS

ZOGENAAMD

WERELDWIJD 8000 BESMETTINGEN EN 774 SLACHTOFFERS

 

IN WERKELIJKHEID

ZIJN ER VEEL MEER BESMETTINGEN GEWEEST

ALLEEN WERDEN DIE NIET GEMELD

OMDAT MEN ER NAGENOEG GEEN LAST VAN KREEG

 

2012

MERS CORONA VIRUS

WERELDWIJD 1800 BESMETTTINGEN EN 640 SLACHTOFFERS

 

HIER GAAT HETZELFDE V ERHAAL OP

OOK HIER WERDEN BESMETTINGEN NIET GEMELD

OMDAT MEN ER GEEN LAST VAN KREEG

 

( IK GEEFT DIT EXPRES EVEN AAN OMDAT NIET

DE BESMETTINGSFACTOR MAAR DE DODELIJKHEIDSFACTOR

ER WERKELIJK TOE DOET !

 

EEN VIRUS KAN BESMETTELIJK ZIJN

MAAR HOEFT NIET PERSÉ DODELIJK TE ZIJN )

 

2019

SARS-COV02 CORONA VIRUS

ZO WORDT GECLAIMD . . .

MILJOENEN SLACHTOFFERS ? ! ?

LAAT ME NIET LACHEN !

 

HET GEHELE TEST- EN REGISTRATIE GEBEUREN

IS OP ZICH AL EEN SCHIJNVERTONING

 

OMDAT AMPER 2% VAN DE BEVOLKING

IN MEER OF MINDERE MATE

ZIEKTE SYMTOMEN ZOU KUNNEN ONTWIKKELEN

 

MET DE NADRUK OP

" ZOU KUNNEN "

WANT DAT HOEFT DUS NIET EENS HET GEVAL TE ZIJN

 

STERVEN MET CORONA ! !

NIET

STERVEN DOOR CORONA ! ! !

 


30-11-2021

C O R O N A

G E L D W A A R D E   V E R M I N D E R I N G

5 , 6 P R O C E N T

INFLATIE

WIL EIGENLIJK NIETS ANDERS ZEGGEN DAN

GELDWAARDE VERMINDERING .

 

ENERZIJDS VANWEGE HET RENTEMECHANISME VAN DE BANKEN !

ANDERZIJDS VANWEGE HET CORONA BELEID ! !

 

DE LOCKDOWNS

HEBBEN PRODUCTIE FACILITEITEN OP EEN LAGER PITJE GEZET

DAN WEL VOLKOMEN STILGELEGD

 

NA VERLOOP VAN TIJD

STIJGT DE VRAAG NAAR PRODUCTEN

VERSLETEN PRODUCTEN MOETEN IMMERS WORDEN VERVANGEN

 

AANGEZIEN VEEL PRODUCTIE FACILITEITEN

OP EEN LAGER PITJE DRAAIEN DAN WEL STILLIGGEN

ZIJN GRONDSTOFTEKORTEN ONTSTAAN

 

WANNNEER TIJDENS DEZE TEKORTEN

DE VRAAG TOENEEMT . . .

 

STIJGT DE PRIJS VAN DE GRONDSTOFFEN

EN DAT ZORGT ER OP HAAR BEURT VOOR DAT PRODUCTEN

DIE VAN DIE GRONDSTOFFEN WORDEN GEMAAKT

EVENEENS DUURDER WORDEN !

 

DUS NIET ALLEEN DE FARMACEUTEN

PROTITEREN VAN HET CORONA BELEID

MAAR OOK DE FABRIKANTEN VAN LEVENSNOODZAKELIJKE

PRODUCTEN

 

TSA...

EN HOE DUURDER DE PRODUCTEN...

HOE MEER BTW OVER DIE PRODUCTEN MOET WORDEN BETAALD

DUS ZELFS DE ( R ) OVERHEID PROFITEERT

VAN HAAR EIGEN CORONA ZELFMOORD BELEID !

 

DAT NIET IEDEREEN PROFITEERT IS DUIDELIJK

DE BURGER

IN HAAR HOEDANIGHEID

ALS KLANT EN BELASTINGBETALER

WORDT GENAAIT !

 

DUURDERE PRODUCTEN / HOGERE BTW AFDRACHT

DE BTW WORDT IMMERS BETAALD OVER DE TOTALE KOSTPRIJS

VAN DE PRODUCTEN !

 


08-11-2021

K A P I T A L I S M E

A A N G E D R E V E N    D O O R   E E N

   S C H U L D E N E C O N O M I E

OP ZICH NOU NIET BEPAALD EEN GOED CONCEPT

OM EEN STABIELE ECONOMIE OP TE BOUWEN

 

376 000 ONDERNEMERSHEBBEN GEBRUIK GEMAAKT

VAN DE CORONA STEUN VAN DE ( R ) OVERHEID

 

NIET BEPAALD EEN VERSTANDIGE INVESTERING

VAN DE ( R ) OVERHEID

 

DE KOMENDE 5 JAAR

MOGEN DIE BEDRIJVEN HUN EVENTUELE WINSTEN

AAN DE ( O ) VERHEID OVERHANDIGEN

ZODOENDE DE ONTVANGEN CORONA STEUN TERUG BETALEN

TENMINSTE

ALS ZE DE KOMENDE 5 JAAR NIET FAILLIET GAAN

 

ACH...

WAT MAAKT HET OOK UIT...

DE BELASTINGBETALER BETAALD UITEINDELIJK DE REKENING !

 


07-10-2021

CORONA   ECONOMIE   GEZONDHEID

MEN CLAIMT DAT HET GOED GAAT MET DE ECONOMIE

TENMINSTE DATGENE WAT ZIJ ONDER ECONOMIE VERSTAAN

DE GROEI VAN HET VERMOGEN VAN DE GRAAIENDE ELITE KLASSE

 

DE KOOPKRACHT VAN DE ARBEIDERSKLASSE IS GEDAALD

INFLATIE 2,7 PROCENT

ENERGIE 19 PROCENT DUURDER !

WONINGEN 14,4 PROCENT  DUURDER !

https://economie.rabobank.com/economisch-kwartaalbericht/

BOODSCHAPPEN ZIJN OOK FLINK DUURDER GEWORDEN ! !

 

BELASTINGEN ZULLEN DE KOMENDE JAREN OOK FLINK STIJGEN

DE STAATSCHULD IS IMMERS FLINK OPGELOPEN

DANKZIJ HET CORONA WAN BELEID ! ! !

ECONOMIE GROEIT KOOPKRACHT NIET

https://www.ad.nl/economie/de-economie-groeit-maar-de-koopkracht-niet~a46710b0/

DE CORONA KOSTEN PER STERFGEVAL

IETS MEER DAN 2,3 MILJOEN PER "VERMEDEN" STERFGEVAL

22-09-2020 https://nos.nl/artikel/2349400-economen-willen-weten-hoeveel-betalen-we-nu-voor-het-redden-van-een-leven

 

OPMERKING 1:

MEN SPREEKT OVER "VERMEDEN" STERFGEVALLEN

MAARRUHHH...

HOEVEEL EXTRA SLACHTOFFERS

HEEFT HET CORONA BELEID WEL NIET GEMAAKT ? ! ?

 

ALS WE DE DECENNIA LANGE BEZUINIGINGEN

IN DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG MEETELLEN...

EN DE AFSCHALING VAN DE REGULIERE ZORG ?

 

CITAAT: "Door uitgestelde zorg gingen 100 tot 400DUIZEND LEVENSJAREN VERLOREN.

De ziekenhuiszorg voor covid-patiënten heeft veel mensenlevens gered, maar HET VERLIES AAN LEVENSJAREN bij andere patiënten IS VEEL GROTER.

Daardoor zullen alleen al in Nederland zeker 10 DUIZEND MENSEN gemiddeld TIEN JAAR EERDER OVERLIJDEN."

21-05-2020 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-andere-rekening-van-de-coronazorg-door-uitgestelde-zorg-gingen-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren~bd73a0d5/

https://gupta-strategists.nl/studies/het-koekoeksjong-dat-covid-heet

 Meer ondernemers stoppen: "We hebben niks meer, alleen elkaar nog!"'

 

Een verhaal over ondernemers die de stekker uit het bedrijf trekken voordat een faillissement moet worden aangevraagd met alle ellende van dien.

In 2019 werden 114.000 bedrijven opgeheven, in 2020 was het aantal gestegen tot 140.000.

 

C I T A A T :

"Failliet betekent: waarschijnlijk drie jaar in de schuldsanering zitten...

Dat het gezin moet rondkomen van 50 euro per week...

En dat je nog jaren wordt achtervolgd door mensen die recht hebben op geld."

 

Het "eigen huis" moest daarbij worden opgeofferd.

Vaak blijf je dan ook nog met een aanzienlijke restschuld zitten!

 

OPHEFFEN is wat anders dan FAILLISSEMENT

Al geldt dan voor beiden dat het personeel op straat komt te staan!

 

23-02-2021 https://nos.nl/artikel/2369899-meer-ondernemers-stoppen-we-hebben-niks-meer-alleen-elkaar-nog.html

 


1/3 VAN DE GEMEENTENVERKEERT IN GELDNOOD!

 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en sociale bijstand.

 

Het DECENTRALISATIE BELEID van de ( r ) overheid...

heeft geleidt tot bezuinigingen bij de 336 gemeenten in Nederland.

 

Inmiddels zijn 120 gemeenten in financiële problemen gekomen...

waarvan 12 gemeenten in een financiële quarantaine zijn geplaatst!

 

01-03-2021 https://nos.nl/artikel/2370752-een-derde-van-gemeenten-verkeert-in-geldnood.html

 


Tientallen winkels

in het Drentse Klazienaveen weer gesloten...

na officiële waarschuwing!

 

 

02-03-2021

IN HET DRENTSE KLAZIENAVEEN

 

OPENDEN VANOCHTEND OM 09:00H

70 WINKELS...

 

UIT ONVREDE OVER HET CORONABELEID VAN DE ( R ) OVERHEID!

 

TOEN DE BURGEMEESTER BEGON TE

DREIGEN MET BOETES VAN 4.000 EURO...

 

 

WERDEN DE WINKELS TOCH MAAR WEER GESLOTEN!

 

CITAAT 1: "De ondernemers zijn helemaal klaar met het destructieve beleid" aldus Van der Velde.

 

CITAAT 2: "Op dezer manier is er straks geen kledingwinkel. kapperszaak of horeca  meer over...

met als gevolg dat ruim 500 medewerkers en veel detaillisten...

moeten aankloppen bij de UWV, FAILLIET gaan of in de SCHULDSANERING terecht komen"

 

02-03-2021 https://nos.nl/artikel/2370905-tientallen-winkels-in-klazienaveen-weer-gesloten-na-officiele-waarschuwing.html

 


Crisis eist zijn tol: veel horecazaken houden het voor gezien!

 

Het CORONA BELEID heft een VERNIETIGENDE werking...

op het bedrijfsleven.

140.000 Ondernemers trokken de stekker uit hun bedrijf...

waaronder 470 restaurants en...

450 cafetaria's, snackbars, ijssalons etc.

 

09-03-2021 https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5218596/cbs-opheffen-bedrijf-corona-horeca

 


19-03-2021

GROTE BEDRIJVEN

 

DIE IN NEDERLAND EEN

NOW UITKERING

ONTVANGEN

 

KEREN 100-EN MILJOENEN UIT

AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

BUITENLANDSE MOEDERBEDRIJVEN

 

EN DIE LAFFE ( R ) OVERHEID LAAT HET

ALLEMAAL TOE !!!

 


Steeds meer ondernemers zoeken hulp vanwege financiële problemen

 

ZO'N 6.000 ONDERNEMERS KAMPEN MET ZWARE FINANCIËLE PROBLEMEN

IN SEPTEMBER 2020 WERD EEN "GELDZORGEN HULPLIJN"  OPGEZET (0800-8115)

HULPDIENSTEN ZIJN VERSNIPPERD

LOKETTEN ZIJN DICHT EN WERKEN NIET EFFICIËNT

 

BEHALVE FINANCIËLE PROBLEMEN

KAMPEN OOK STEEDS MEER MENSEN MET EENZAAMHEID 

ER WODT OOK STEEDS MEER EEN BEROEP GEDAAN OP DE HULPDIENST

ZELFMOORDPREVENTIE ( 113 )

06-04-2021 https://nos.nl/artikel/2375565-steeds-meer-ondernemers-zoeken-hulp-vanwege-financiele-problemen.html

---

Banken bezorgd over verborgen schulden van ondernemers

CITAAT: "Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken gaan ondernemers veel verschillende betalingsregelingen aan, en kunnen ze straks in de problemen komen als ze dat geld moeten terugbetalen."

 

OPMERKING: 'K HEB ME ALTIJD AL GEËRGERD

AAN HET FEIT DAT IEDEREEN ZOMAAR GELD KAN LENEN

DAN WEL HYPOTHEKEN KAN AFSLUITEN...

 

TERWIJL DE ( R ) OVERHEID EN DE BANKEN DROMMELS GOED WETEN

DAT VEEL SCHULDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DIE LENINGEN EN HYPOTHEKEN

NIET INCASSEERBAAR ZIJN

 

EIGENLIJK LEVEN AL DIE MENSEN OP DE POF

OVER DE RUGGEN

VAN AL DIEGENEN DIE ZICH NIET HEBBEN LATEN VERLEIDEN

DOOR DIE GLADDE PRAATJES VAN DE ( R ) OVERHEID

BANKEN EN ANDERE GELDSCHIETERS

DIE LENINGEN EN HYPOTHEKEN AFSLUITEN

 

IK SPREEK HIER OVER DE GELDWAARDEVERMINDERING

VEROORZAAKT DOOR DE RENTEMECHANISMEN VAN DE BANKEN

EN

DE VERBORGEN PRODUCT PRIJS STIJGINGEN

DIE VERDOEZELD WORDEN DOOR SUBSIDIESYSTEMEN

VAN DE ( R ) OVERHEID

( WEGGEMOFFELD IN DE JAARLIJKSE BELASTINGSTIJGINGEN )

27-11-2020 https://nos.nl/artikel/2358268-banken-bezorgd-over-verborgen-schulden-van-ondernemers.html

 


SUPERMARKTKETENS MAKEN RECORDOMZETTEN

TOCH WORDEN REORGANISATIES DOORGEVOERD

 

Honderden Jumbo-medewerkers moeten op zoek naar nieuwe baan

12-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5224806/jumbo-supermarkt-reorganisatie-ontslag

JUMBO

Voert een reorganisatie door waarbij de functies van

AFDELINGSCHEF en 1E MEDEWERKER

Komen te vervallen.

OPMERKING: VERKAPTE BEZUINGING OP LOONKOSTEN VAN 300 MEDEWERKERS

 

Grote reorganisatie Albert Heijn raakt 7500 winkelmanagers

16-04-2021 https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5225465/ah-albertheijn-ahold-reorganisatie-functie-duizenden-banen

ALBERT HEIJN

Voert een reorganisatie door waarbij de functies van

 ASSISTENT SUPERMARKT MANAGER en TEAMLEIDER

Komen te vervallen.

( Voor elke assistent supermarkt manager komen 3 managers terug 

 ( Uiteraard tegen een vel lager salaris ))

OPMERKING: VERKAPTE BEZUINIGING OP LOONKOSTEN VAN 7.500 MEDEWERKERS

 

>>>   STEEDS MINDER LOON   <<<

>>>   STEEDS HOGERE BELASTINGEN HUREN VERZEKERINGEN   <<<

DAT KAN ZO NIET LANGER

 

KOM OP VOOR UW RECHTEN

MASSALE DEMONSTRATIES EN STAKINGEN

WEG MET DE POLITIEK

RICHT GEMEENSCHAPSBEDRIJVEN EN DIENSTEN OP

BRENG BAANZEKERHEID TERUG

UW TOEKOMST STAAT OP HET SPEL


B A N K Z A K E N

BANKEN ZIJN IN DE LOOP DER JAREN VERWORDEN TOT CRIMINELE ORGANISATIES ZIJ HAAR RENTEMECHANISMES VEROORZAKEN GELDWAARDE VERMINDERING

 

HOE HEEFT HEEFT HET ZOVER KUNNEN KOMEN

DAT WE VAN EEN SYSTEEM VAN WERKEN EN SPAREN

WAARBIJ MEN DINGEN KON KOPEN

OMDAT MEN ZICH HET EENVOUDIGWEG KON VEROORLOVEN

 

TERECHT ZIJN GEKOMEN IN EEN SYSTEEM

WAARBIJ MEN DINGEN KOOPT

DIE MEN ZICH EIGENLIJK NIET KAN VEROORLOVEN

ZONDER EERST GELD TE LENEN / EEN SCHULD AAN TE GAAN

 

EN DAT BANKEN VROEGER RENTE OP JE BANKTEGOED GAVEN !

TERWIJL JE TEGENWOORDIG RENTE AAN DE BANK MOET AFDRAGEN ?

DE OMGEKEERDE WERELD

 

HET IS TEGENWOORDIG NIET MEER RENDABEL

OM ÜBERHAUPT NOG EEN SPAARREKENING TE HEBBEN

 

IEDEREEN HEEFT TEGENWOORDIG WEL EEN SCHULD

STUDIESCHULD - HYPOTHEEKSCHULD

DAN WEL EEN ANDERE VORM VAN SCHULD

 

IEDEREEN LEEFT TEGENWOORDIG

DOOR TOEDOEN VAN DE CENTRALE BANKEN

OP DE POF

TEREND OP DE VERMOGENS VAN DIEGENEN DIE VROEGER GELD OPZIJ HADDEN GELEGD

DE LAATSTE DECENIA ZIEN ZIJ HUN VERMOGENS STEEDS SNELLER VERDAMPEN

 

HET IS DANKZIJ DIT SYSTEEM

DAT WE INMIDDELS ZIJN UITGEKOMEN BIJ DE HAMVRAAG

Betalen voor je spaargeld: is dat wel zo raar?

 

CITAAT: "GEEN RENTE ONTVANGEN, maar BETALEN VOOR JE SPAARGELD: het komt STEEDS DICHTERBIJ.

ING en de Volksbank gaan per 1 juli een half procent rente rekenen voor spaargeld boven de 100.000 euro, bij ABN Amro is dat vanaf 150.000 euro.

Tot nu toe werd er alleen bij meer dan 250.000 euro spaargeld negatieve rente gerekend."

 

HET ANTWOORD OP BOVENSTAANDE VRAAG

IS VOOR DIEGENEN DIE HUN LEVEN LANG HEBBEN GESPAARD

JA

HET IS NIET ALLEEN RAAR

MAAR BOVENDIEN CRIMINEEL !

22-04-2021 https://nos.nl/artikel/2377822-betalen-voor-je-spaargeld-is-dat-wel-zo-raar.html

 

SPAARDERS WORDEN HUN SPAARGELD AFGEPAKT

EN DAT ALLEEN MAAR OMDAT DIE CRIMINELE CENTRALE BANKEN

WAARONDER DE ECB

SCHULDPAPIEREN BLEVEN EN BLIJVEN OPKOPEN

WAAR ZOWAT ELK JAAR OPNIEUW OP MOET WORDEN AFGESCHREVEN

OMDAT DIE SCHULDEN ONINBAAR BLIJKEN TE ZIJN

 

GERRIT ZALM ( DESTIJDS MINISTER VAN FINANCIËN )

BELAZERDE DE BOEL MET DE OMREKENKOERS VAN GULDEN NAAR EURO

DAARBIJ WERD DE GULDEN VOOR TENMINSTE 5 - 10% ONDERGEWAARDEERD

EN OOK DE EURO ZELF

HAD AL GAUW HAAR GLANS VERLOREN

02-05-2005 https://radar.avrotros.nl/forum/euro-f35/gulden-was-t-ov-euro-ondergewaardeerd-t28979-s20.html

25-05-2005 https://meervrijheid.nl/?pagina=1211

 

Zoveel armer ben je geworden, als je in de afgelopen 5 jaar €25.000 of €100.000 op de spaarrekening liet staan

CITAAT: "De KOOPKRACHT van het spaargeld kreeg de laatste jaren een FLINKE KNAUW doordat de inflatie structureel boven de spaarrente uitkwam.

Business Insider geeft een indruk hoeveel ARMER je bent geworden als je sinds 2016  25.000 euro of 100.000 euro op de SPAARREKENING onaangeroerd liet staan.

Ook nemen we het effect van de vermogensbelasting in box 3 mee, die vooral vermogende spaarders raakt.

Spaarders gaan in Nederland al vele jaren gebukt onder de DALENDE SPAARRENTES.

Banken betalen inmiddels BIJNA GEEN SPAARRENTE meer en voeren voor rijkere spaarders zelfs NEGATIEVE RENTES in.

Daarnaast ligt de hoogste variabele spaarrente al sinds 2016 ONDER DE INFLATIE.

Daardoor is het NIET goed mogelijk is om de KOOPKRACHT van het spaargeld STABIEL te houden."

01-10-2020 https://www.businessinsider.nl/spaargeld-inflatie-minder-waard-box-3/

 

CONCLUSIE: DE AFGELOPEN 5 JAAR

WERD SPAARGELD DUS FORS MINDER WAARD !!!