I S   N E D E R L A N D   E E N   P O L I T I E S T A A T ?

 

S O M S   W O R D T   D E   P O L I T I E   U I T G E D A A G D

R E L S C H O P P E R S

D I E   Z I C H   T U S S E N   V R E E D Z A M E   D E M O N S T R A N T E N   B E V I N D E N

W A C H T E N D   O P   D E   J U I S T E   G E L E G E N H E I D

O M   D E M O N S T R A T I E S   I N   G E W E L D   T E   L A T E N   E S C A L E R E N

 

S O M S

I S   H E T   E C H T E R   D E   P O L I T I E   Z E L F   D I E   O P   E E N Z E L F D E   W I J Z E

C O N F R O N T A T I E S

P R O B E E R T   U I T   T E   L O K K E N

 

 

J E R O E N   H O L T R O P

P R O P A G A N D A   M E D I A   T E L E G R A A F :

D E M O N S T R A N T E N   G A A N   L O S   O P   A G E N T E N   I N   D E N   H A A G

 

E E N   G R O E P J E   M E N S E N   S T A A T   V O O R   D E   2e   K A M E R

O M   H U N   S T E M   T E   L A T E N   H O R E N   T E G E N   D E   S P O E D W E T

Z I J N D E   E E N   V O R M   V A N   D I C T A T U U R

 

D E   P O L I T I E   Z E G T   T E G E N   E E N   V R O U W

D A T   Z E   E E N   B E P A A L D E   K A N T   O P   M O E T

D E   V R O U W   K E E R T   Z I C H   V A N   D E   A G E N T   A F

E N   D E   A G E N T   W I L   H A A R   M E T   D E   W A P E N S T O K   S L A A N

E E N   A N D E R E   V R O U W

W O R D T   B R U T A A L   M E T   E E N   P O L I T I E S C H I L D   T E G E N   D E   G R O N D   G E M E P T

E E N   P O L I T I E B U S J E   K O M T   E R A A N

D A A R   K O M T   E E N   S T E L   H O O L I G A N S   U I T

( d o o r   d e   p o l i t i e   i n g e h u u r d   t u i g )

 

D I E   G O O I E N   2   M E N S E N   O P   D E   G R O N D

J E   M A G   N I E T   M E E R   Z E G G E N   W A T   J E   W I L

W A N T   D A N   W O R D T   J E   V O O R   1 3 a 1 4   U U R   I N   E E N   B U S J E   O P G E S L O T E N

E E N   O U D E   M A N

W O R D T   M E T   E E N   P O L I T I E S C H I L D   T E G E N   D E   V L O E R   G E W E R K T

 


20-07-2022

K O N I N G   O N D E R M I J N T   R E C H T S S T A A T

K O N I N G   W I L L E M   A L L E X A N D E R

G E E F T   D R U G S S M O K K E L A A R   G R A T I E

 

H E T   H A N D E L T   O M   V O O R M A L I G   T V - P R E S E N T A T O R

F R A N K   M A S M E I J E R

 

H I J   W E R D   I N   2 0 1 4   G E A R R E S T E E R D   I N   B E L G I Ë

O P   V E R D E N K I N G   V A N   D R U G S S M O K K E L  E N   B E D R E I G I N G !

 

4 6 7   K I L O   C O C A Ï N E

V A N U I T   C O L O M B I A   N A A R   A N T W E R P E N !   

 

I N   2 0 1 9   W E R D   H I J   I N   H O G E R   B E R O E P

V E R O O R D E E L D   T O T   9   J A A R   C E L !

 

I N   2 0 2 1   W E R D   B E S L O T E N

D A T   H I J   Z I J N   G E V A N G E N I S S T R A F

V E R D E R   I N   N E D E R L A N D   M O C H T    U I T Z I T T E N !

 

K O N I N G   W I L L E M   A L E X A N D E R

V E R L E E N D E   D E   D R U G S S M O K K E L A A R   E C H T E R   G R A T I E !

 

Z O D O E N D E   K O M T   F R A N K   M A S M E Y E R

1   1 / 2   J A A R

E E R D E R   U I T   D E   G E V A N G E N I S !

 

D E   V R I J L A T I N G   W A S   Z E E R   U I T Z O N D E R L I J K

A L D U S   Z I J N   V O O R M A L I G   A D V O C A A T   G E E R T - J A N   K N O O P S

20-07-2022 https://www.nu.nl/achterklap/6213227/oud-presentator-frank-masmeijer-verlaat-cel-na-bijzondere-gratie-door-koning.html

 

F E I T E L I J K

O N D E R M I J N T   D E   K O N I N G   D E   R E C H T S S T A A T !

 

H E T   K O N I N G S H U I S

Z A T   V R O E G E R   O V E R I G E N S   Z E L F   I N   D E   D R U G S H A N D E L . . .

( Z I E   L I N K   O N D E R

E N    B O E K E N   I N F O R M A T I E   V E R D E R   N A A R   O N D E R )

 

B A L I   1 9 8 4

V O C

K O N I N G   W I L L E M    I

O P I U M

 

I N D O N E S I Ë

V O O R H E E N   N E D E R L A N D S   I N D I Ë . . .

 

I N   S I N G A R A Y A   O P   H E T   E I L A N D   B A L I

S T A A T   D E   B E S T E   N E D E R L A N D S E   B I B L I O T H E E K . . .

 

D E   K I R T Y A   L I E F R I N C K   V A N   D E R   T U U K   B I B L I O T H E E K !

L E V E R T   H E T   B EW I J S   V A N   D E   O P I U M H A N D E L   V A N   D E   V O C   E N   D E   O R A N J E S !

 

I N   D E   N E D E R L A N D S E   G E S C H I E D E N I S   B O E K E N . . .

V I N D T   J E   F R A P P A N T   G E N O E G   N I E T S

O V E R   D E   O P I U M H A N D E L   V A N   D E    O R A N J E S !

26-10-2017 https://decorrespondent.nl/7514/nederland-runde-eeuwenlang-een-drugskartel-en-betaalde-er-zijn-oorlogen-mee/

 

L I N K S   O N D E R

H A N S   D E R K S

V E R S L A A F D   A A N   O P I U M

D E   V O C   E N   H E T   H U I S   V A N    O R A N J E

A L S   D R U G S D E A L E R S

N E D E R L A N D   A L S   R O O F S T A A T   A A N   D E   N O O R D Z E E . . .

N E D E R L A N D   I S   D U S   G E E N   L A N D   O M   T R O T S   O P   T E   Z I J N !

09-05-2016 https://www.doorbraak.eu/toen-nederlandse-staat-nog-wereldkampioen-drugshandel-was/

26-04-2013 https://www.knack.be/nieuws/tien-dingen-die-u-nog-niet-wist-over-het-nederlandse-koningshuis/

M I D D E N   B O V E N

P I E T E R   T O P S   E N   J A N   T R O M P

D E   A C H T E R K A N T   V A N   N E D E R L A N D

H O E   O N D E R -   E N   B O V E N W E R E L D   M E T   E L K A A R   V E R S T R E N G E L D   R A K E N !

 

G E M E E N T E H U I Z E N   E N   P O L I T I E W A G E N S

G A A N   I N   V L A M M E N   O P

P O L I T I C I   E N   A M B T E N A R E N   W O R D E N    B E D R E I G D

S C H A T R I J K E   C R I M I N E L E N   F I N A N C I E R E N   S P O R T C L U B S

 

H E T   O N T S T A A N   V A N   E E N   W E E R B A R E   O N D E R K L A S S E

D E   L I B E R A L E   S S   A M E N   L E V I N G

M E T    H A A R   Z E L F R E D Z A A M H E I D S   C R E D O

 

D E   V O C   M E N T A L I T E I T   I S   T E R U G

 

V O C

V E R E N I G D E   O N D E R M I J N E N D E   C R I M I N A L I T E I T

D E    ( R ) O V E R H E I D   H E E F T   H E T   N A K I J K E N !

 

R E C H T S   B O V E N

H A N S   W E R D M Ö L D E R

N E D E R L A N D   N A R C O S T A A T

5 0    J A A R   D R U G S H A N D E L   E N   V E L E   L I Q U I D A T I E S   

 

N E D E R L A N D

L A N D   V A N

K A A S   -   C O K E   -   K I L L E R S

 

N E D E R L A N D   I S   V O O R   D E

I N T E R N A T I O N A L E   G E O R G A N I S E E R D E   D R U G S C R I M I N A L I T E I T . . .

 

E E N   B E L A N G R I J K   D O O R V O E R L A N D

( C O C A Ï N E )

 

E E N   B E L A N G R I J K   P R O D U C T I E L A N D

(C A N N A B I S   E N   S Y N T H E T I S C H E   D R U G S )

 

B R A M   E N D E D I J K

W E   R E G E L E N   H E T   Z E L F

W E L

 

B R A B A N T

D R U G S S C H U U R   V A N   E U R O P A . . .

 

I N   D E   G R E E P   V A N   D E

O N D E R W E R E L D !

 

 

G E R L O F   L E I S T R A

D E   D R U G S M A F F I A

D I C T E E R T

D E   M O O R D   O P   D E R K   W I E R S U M . . .

 

E N   D E   O N D E R M I J N I N G   V A N   O N Z E

R E C H T S S T A A T !

 

G E O R G E   B O E L L A A R D

W I J   W I L L E N   G A N G S T E R   W O R D E N

 

W I E   N I E T   S T E E L T   O F   E R F T

Z A L   W E R K E N   T O T    H I J   /   Z I J   S T E R F T

 

A M S T E R D A M   1 9 6 6   - 1 9 7 7

F R E D D Y   H E I N E K E N

J A N   B O E L L A A R D   -   F R AN S   M E I J E R   -   C O R   V A N   H O U T   -   W I L L E M   H O L L E E D E R

 


N E D E R L A N D

G E L I J K E   R E C H T E N ?   -   G E L I J K E   K A N S E N ?

B U L L S H I T !

D O O R   H E T   ( W A N ) B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

L E V E N   S T E E D S   M E E R   B U R G E R S   I N   A R M O E D E !

 

D E   E N I G E   B A N K    D I E   S T E E D S   M E E R   K L A N T E N   K R I J G T

I S   D E   V O E D I N G S B A N K !

 

V O E D S E L B A N K E N

Z I J N   I N I T I A T I E V E N   V A N   B U R G E R S . . .

N I E T   V A N   D I E   H Y P O C R I E T E   ( R ) O V E R H E I D !

D E   M A A T S C H A P P I J   V E R H A R D

D I E   O N B E K W A M E   Z A K K E N V U L L E N D E   K L O O T H O M M E L S . . .

Z I J N   J U I S T   D E   B R O N   V A N   A L L E   E R G E R N I S !

 

D E   A G R E S S I E   T E G E N   P O L I T I C I

H A A R   A M B T E N A R I J   E N   H A A R    P O L I T I E   A P P A R A A T

N E E M T    N I E T S   V O O R   N I E T S   T O E !

 

T I J D   D A T   Z E   O P R U T T E . . .

T I J D   V O O R   E E N   N I E U W   S Y S T E E M !

W A A R I N   M E N S   E N   M I L I E U   C E N T R A A L   S T A A N ! !

W A A R   B U R G E R S   I N S P R A AK   K R I J G E N   I N   H E T   T E   VO E R E N   B E L E I D ! ! !

 


1 7 - 0 3 - 2 0 2 2

A M E R I K A A N S E   T O E S T A N D E N

I N   N E D E R L A N D

 

E E N   K R I T I S C H E   B L I K

O P   D E

G L O B A L E   M E D I A . . .

 

E N   W E L . . .

D E   W I J Z E   W A A R O P   H E T   D R A M A   I N   W A A L W I J K   W E R D   O M S C H R E V E N

R O N D O M   D E   D O O D   V A N   E E N

V E R D A C H T E

I N   E E N   L O P E N D   D R U G S O N D E R Z O E K !

 

W A S   E R   S P R A K E   V A N   E E N

O N G E L U K

O F  

H E B B E N   W E   H I E R   T E   M A K E N   M E T

S C H I E T G R A G E   C O W B O Y S   B I J   D E   P O L I T I E . . .

C O R R U P T I E

M O G E L I J K   Z E L F S   D E   L I Q U I D A T I E   V A N   E E N   M O G E L I J K E   G E T U I G E

D O O R   C O R R U P T E   A G E N T E N ?

 

W E L L I C H T

D E   Z O V E E L S T E   D O O F P O T  A F F A I R E ?

C R I M I N E L E   O R G A N I S AT I E S

Z I T T E N   H E D E N   T E N   D A G E   I M M E R S   S T E E D S   D I E P E R

I N   D E   S S    A M E N   L E V I N G   G E W O R T E L D !

 

(  B E D R I J V E N - J U S T I T I E - P O L I T I E

Z E L F S   B I N N E N   D E   P O L I T I E K )

D A T   R O E I   J E   N I E T   Z O M A A R   É É N    T W E E   D R I E   U I T . . .

 

J E   Z O U   H E T   S Y S T E E M   D A N   O O K

H E L E M A A L   O P N I E U W   O P   M O E T E N   Z E T T E N !

 

E N F I N . . .

D I T   S O O R T   A R T I K E L E N   L O K T   E I G E N L I J K   A L L E E N   M A A R

S P E C U L A T I E S   E N   C O M P L O T   T H E O R I E Ë N

I N   D E   H A N D . . .

 

L E I D E N   Z O D O E N D E   E I G E N L I J K   A L L E E N    M A A R   S T E E D S   V E R D E R   A F

V A N   D E   W E R K E L I J K H E I D

 

9 1 1 - D E   A A N S L A G E N   O P   H E T   W T C

D E   A A N S L A G E N   I N   D E   M E T R O   I N   L O N D O N

H E T   N E E R H A L E N   V A N   M H - 1 7

 

E R   I S   A L T I J D   W E L   E E N   P A R T I J

D I E   P R O F I T E E R T   V A N   D A T   S O O R T   D R A M A ' S . . .

 

H E T   S L A G   M E N S E N

D A T   E R   N I E T   V O O R   S C H U W T

M E N S E N L E V E N S   O P   T E   O F F E R E N   D A N   W E L   G E N O C I D E   T E   P L E G E N

A L S   Z I J   Z O D O E N D E   H U N   D O E L   B E R E I K E N !

 

E E N   M O N O P O L A I R E   W E R E L D !

W A A R I N   D E Z E   E L I T E   K L A S S E   D E   B A A S   S P E E L T ! !

D E   R E S T   M A G   V O O R   S L A A F   S P E L E N ! ! !

 


01-09-2021

F O U I L L E E R P R O E F   I N   A M S T E R D A M

H E T   I S   E E N   O N G E S C H R E V E N   F E I T

D A T   D E   C R I M I N A L I T E I T   F L O R E E R T

O P   P L E K K E N   W A A R   V E E L   M E N S E N   B I J E E N   K O M E N

Z O A L S   I N   D E   G R O T E   S T E D E N

 

A R M O E D E

B E Z U I N I G I N G E N   O P   H E T   P O L I T I E   A P P A R A A T

O P E N   G R E N Z E N

 

H E B B E N   I N   G R O T E   M A T E   B I J G E D R A G E N

DAT   S T E E D S   M E E R

C R I M I N E L E   O R G A N I S A T I E S

H U N   V O E T E N   I N   N E D E R L A N D S E   A A R D E   H E B B E N   G E K R E G E N

 

V O O R A L S N O G   V O O R B I J G A A N D   A A N

C O R R U P T I E

B I J   J U S T I T I E   E N   B I J   D E   P O L I T I E

 Z E L F S

B I N N E N   D E   P O L I T I E K

 

E N F I N...

V AN   D I T  F E N O M E E N

W A A R   Z I J   O V E R I G E N S   Z E L F   A A N   T O E   H E B B E N   B I J G E D R A G E N

M A K E N   Z I J   N U   G E  ( M I S )   B R U I K

   O M   D E   R E C H T E N   V A N   R E C H T S C H A P E N   B U R G E R S

S T E E D S   V E R D E R   I N   T E   D A M M E N

 

Z O A L S   H E T   I N   H E T   V O L G E N D E   N O S   A R T I K E L   W O R D T   O M S C H R E V E N

W O R D E N   N I E T   A L L E E N   B U R G E R S

D I E   Z I C H    V E R D A C H T   G E D R A G E N

G E F O U I L L E E R D...

 

M A A R   W O R D T

I E D E R E   Z O V E E L S T E   P A S S A N T

D O O R   D E   P O L I T I E

T E   K I J K   G E Z E T   E N   B E T A S T

 

D A T   V I N D   I K   W E L   E R G   V E R   G A A N

M E N S O N T E R E N D

F A S C I S T I S C H

 

W A T   B O V E N D I E N   O P V A L T

I S   H E T   G E B R E K   AA N   V E R T R O U W E N

 

D E   G E M E E N T E   Z E T   N A M E L I J K   4 5   W A A R N E M E R S  I N

D I E   H E T   G E B E U R E N   M O E T E N   C O N T R O L E R E N

 

E N   D I E   W O R D E N   O P   H U N   B E U R T   W E E R

D OO R   W A A R N E M E R S   V A N   D E   P O L I T I E B O N D E N   G E C O N T R O L E E R D

T E   G E K   V O O R   W O O R D E N

 


 

O M R O E P   B R A B A N D :

D E   4 6 - J A R I G E   I N G R I D   L U K K E N

Z O U   D O O R   E E N   A G E N T   M E T   E E N   W A P E N S T O K

T E G E N   H A A R   B O R S T   E N   B E E N   Z I J N   G E S L A G E N

T O E N   Z I J   H E T   P O L I T I E   O P T R E D E N   A A N   H E T   F I L M E N   W A S

 

D E   A G E N T   W I S T E   H E T   F I L M P J E   M E T   B E W I J S M A T E R I A A L

D E   P O L I T I E   O N T K E N D E   I N   E E R S T E   I N S T A N T I E   H E T   G E B E U R E N.

 

M A A R   U I T   E E N   I N T E R N   O N D E R Z O E K   B L E E K   E C H T E R

D A T   H E T   S L A C H T O F F E R   G E L I J K   H A D 

D E   A G E N T   B E K E N D E   D A T   H I J   H E T   F I L M P J E   G E W I S T   H A D

E N   H A A R   M O B I E L T J E   W E G G E G O O I D

 

 

P O W N E D :

A A N G I F T E   T E G E N   P O L I T I E

E E N   J O N G E   K N U L   M E T   E E N   B L A U W   O O G

C L A I M T

D O O R   D E   P O L I T I E

T E G E N   Z I J N   H O O F D   T E   Z I J N   G E S L A G E N   M E T   E E N   W A P E N S T O K

H I J   D O E T   A A N G I F T E   V A N   M I S H A N D E L I N G

 

 

A G E N T E N   D I E   B U I T E N S P O R I G   G E W E L D   G E B R U I K E N

K R I J G E N   L I C H T E R E   S T R A F F E N

A L S   Z E   Ü B E R H A U P T   A L   A A N G E K L A A G D   W O R D E N

 

H E T   E X C U U S   L U I D T :

"A G E N T E N   Z I J N   A N D E R S   D A N   B U R G E R S"

https://www.youtube.com/watch?v=hlELWq14YjY

 

DI P L O M A T E N   W O R D E N   O O K   A N D E R S   B E H A N D E L D

H E B B E N   I M M U N I T E I T   V A N    R E C H T S V E R V O L G I N G

E E N   L I C E N T I E   O M   O V E R A L   O N G E S T R A F T

M E E   W E G   T E   K O M E N

 

E E N   V R I J B R I E F  V O O R

D I E F S T A L   S M O K K E L   M O O R D   V E R K R A C H T I N G

 

W I L L E N   W E   E I G E N L I J K   W E L

 D A T   E R   R E G E L S    E N  W E T T E N   Z I J N

D I E   V O O R   D E   ÉÉ N   W E L

E N   V O O R   D E   A N D E R   N I E T   G E L D E N ?

 

 

M E D I A   P R O P A G A N D A   B E D R I J F

N U:

"Demonstranten vallen agenten aan bij corona demonstratie."

 

O P M E R K I N G:

I K   Z I E   E C H T E R   E E N   A A N T A L   R E L S C H O P P E R S

M E T   W A P E N S T O K K E N

D I E   Z I C H   L A F   I N   E E N   P O L I T I E B U S J E   T E R U G T R E K K E N

P R O V O C A T I E   D O O R   P O L I T I E   H O O L I G A N S

https://www.youtube.com/watch?v=_v_iokoO540

 

W A T   Z I E T   U ?

 

21-06-2020

F A S C I S T I S C H E   L I B E R A L E   D I C T A T O R S

D E M O N S T R A T I E   T E G E N   D E   C O R O N A    M A A T R E G E L E N

O P   H E T   M A L I E V E L D   I N   D E N   H A A G

 

P O L I T I E   H O O L I G A N S   M E T   W A P E N S T O K K E N

K O M E N   U I T   E E N   P O L I T I E B U S J E

T R E D E N   A S O C I A A L   O P   T E G E N   D E   D E M O N S T R A N T E N

 

D A T   I S   N I E T   D E   J U I S T E   M A N I E R

W A A R O P   DE   P O L I T I E   T E   W E R K   Z O U   M O E T E N  G A AN

D I T  S O O R T   T A F E R E L E N

Z A L   W E I N I G   S U P P O R T   K R I J G E N   V A N U I T   D E   S A M E N L E V I N G

 

D E   P O L I T I E   B E H O O R T   D U I D E L I J K   H E R K E N B A A R

A L S   Z O D A N I G   T E   Z I J N   G E K L E E D T 

 

2018

O M R O E P   W E S T

D E M O N S T R A T I E   T E G E N   P O L I T I E G E W E L D

N A   D E   D O O D   V A N   D E   H A A G S E   P A U L   S E L I E R

D E   P O L I T I E   G E B R U I K T   S T E E D S   V A K E R   G E W E L D

E N   D A T   W O R D T   ST E E D S   I N   D E   D O O F P O T   G E S T O P T

 

2015

D E N   H A A G   F M

M I T C H   H E N R I Q U E Z   K O M T   D O O R   P O L I T I E G E W E L D   O M   HE T   L E V E N

5   A G E N T E N   W O R D E N   V E R D A C H T   V A N   B E T R O K K E N H E I D

A A N   D E   D O O D   V A N   M I T C H   H E N R I Q U E Z   T I J D E N S   E E N   A R R E S T A T I E

M I T C H   S T I E R F   D O O R   Z U U R S T O F T E K O R T

D E   5   A G E N T E N   Z I J N   O P   N O N   A C T I E F   G E S T E L D

 


Typ hier jouw vraag

Typ hier jouw vraag

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.