V I R U S S E N

H E T   I S   G E E N   G E H E I M

D A T   L A B O R I A    V E R S P R E I D T   O V E R   D E   W E R E L D

O N D E R Z O E K   D O E N   N A A R   V I R U S S E N . . .

 

H E T   O F F I C I Ë L E   V E R H A A L . . .

O M   V A C C I N S   T E   O N T W I K K E L E N

T E G E N   B E P A A L D E   Z I E K T E B E E L D E N

D I E   D O O R   B A C T E R I Ë N   D A N   W E L   V I R U S S E N

W O R D E N   V E R O O R Z A A K T !

 

D E N K   D A A R B I J   B I J V O O R B E E L D   A A N :

 

I N F L U E N Z A   G R I E P   V I R U S S E N

C O R O N A   G R I E P   V I R U S S E N

M A Z E L E N V I R U S

W A T E R P O K K E N V I R U S

H I V - A I D S V I R U S

E T C.   . . .

 

V E E L   L A B O R A T O R I A

H O U D E N   Z I C H   E C H T E R   B E W U S T   B E Z I G

M E T   D E   O N T W I K K E L I N G   V A N

S T E E D S   B E S M E T T E L I J K E R E   E N   D O D E L I J K E R E

V I R U S   V A R I A N T E N !

 

Z O   O O K   I N   O N S   E I G E N    N E D E R L A N D !

D A A R V O O R   W A R E N   S L E C H T S   5   M U T A T I E S   N O D I G !

25-11-2001 https://www.erasmusmagazine.nl/2011/11/25/erasmus-mc-ontwikkelt-dodelijk-griepvirus/

 

J E   Z O U   J E   D A A R B I J   A F   M O E T E N   V R A G E N

O F   D I T   S O O R T   O N D E R Z O E K

A L   D A N   N I E T

E T I S C H

I S !

 

M O C H T   Z O 'N   V I R U S   U I T   E E N   L A B   O N T S N A P P E N

K A N   D A T   D E S A S T R E U Z E   G E V O L G E N   H E B B E N

VO O R   Z O W E L   M E N S   A L S   D I E R !

 

E N   W A T   D E N K T   D A T   E R   Z O U   G E B E U R E N

 W A N N E E R   T E R R O R I S T I S C H E   O R G A N I S A T I E S

Z O ' N   V I R U S M U T A T I E   I N   H A N D E N   K R I J G T ?

 

W E   H E B B E N   H E T   H I E R   O V E R   P O T E N T I Ë L E

D E S A S T R E U Z E

M A S S A   V E R N I E T I G I N G S   W A P E N S !

D E   G E V O L G E N   Z I J N   N I E T   T E   O V E R Z I E N ! !

C A T A S T R O F A A L ! ! !

 

21-05-2022

V A N   C O R O N A

N A A R   A P E N P O K K E N !

 

D E   L A A T S T E    T I J D

W O R D T   D E   M E N S H E I D   G E T E I S T E R T

D O O R   V I R U S S E N . . .

 

N A   2   J A A R   V A N   C O R O N A   G E Z E I K

( H E T G E E N   I N   D E   K O M E N D E   H E R F S T   P E R I O D E

W A A R S C H I J N L I J K

W E E R

D O O R   M E D I A   E N   P O L I T I E K   W O R D T

O P G E R A K E L T . . . )

 

V E R S C H I J N E N   M O M E N T E E L

S T E E D S   M E E R   B E R I C H T E N   O V E R   E E N

R O N D W A R E N D

A P E N   P O K K E N   V I R U S !

O P V A L L E N D E   T O E N A M E

A P E N   P O K K E N   W E S T - E U R O P A

O O K   G E V A L   I N   V S !

A P E N   P O K K E N

T R E F F E N   V O O R A L   H O M O ' S !

 

D E   V E R S P R E I D I N G

I S   B O V E N D I E N   O N G E B R U I K E L I J K ! !

A L D U S   M A R I O N   K O O P M A N S

19-05-2022 https://nos.nl/artikel/2429439-opvallende-toename-van-apenpokken-in-west-europa-ook-geval-in-vs

 

C I T A A T : "Na besmettingen in onder meer de Verenigde Staten, Spanje en Groot-Brittannië is apenpokken nu ook in België, Duitsland en Frankrijk geconstateerd.

Het virus heeft te maken met een OPVALLENDE TOENAME aan gevallen; apenpokken komt doorgaans ZELDEN BUITEN AFRIKA voor."

20-05-2022 https://nos.nl/artikel/2429552-apenpokken-verspreidt-zich-verder-eerste-gevallen-in-belgie-en-duitsland

5   V R A G E N   O V E R   A P E N P O K K E N

https://nos.nl/artikel/2429596-vlekken-blaasjes-niet-heel-besmettelijk-vijf-vragen-over-apenpokken

M E L D P L I C H T

V O O R

A P E N P O K K E N   P A T I Ë N T E N !

C I T A A T : "In de afgelopen weken is het virus al vastgesteld in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

 

ZO'N GROTE VERSPREIDING is voor het apenpokkenvirus, dat vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt, ONGEWOON.

 

Onder de recente patiënten zitten OPVALLEND veel mannen die SEKS hebben met mannen, schrijft Kuipers aan de Kamer."

21-05-2022 https://nos.nl/artikel/2429671-meldplicht-voor-apenpokken-patienten-inmiddels-enkele-gevallen-in-nederland

O N G E W O NE   V E R S P R E I D I N G

V A N D A A R

D A T   M E N   Z I C H   A F   Z O U   K U N N E N   V R A G E N . . .

" Z I T   H I E R   W E L L I C H T   E E N   L U C H T J E   A A N ? "

https://twitter.com/SWdeRooij/status/1527916967172227073

A P E N   P O K K E N   U I T B R A A K

V L A K   V O O R D A T   N E D E R L A N D

E E N   P A N D E M I E   V E R D R A G   V A N   D E   W H O

O N D E R T E K E N T . . .

 

W A A R M E E   D E   W H O

S T E E D S   M E E R   M A C H T   E N   S U B S I D I E S

N A A R   Z I C H   T O E   T R E K T !

 

B O V E N D I E N

V O N D   N O G   G E E N   J A A R   G E L E D E N

E E N   S I M U L A T I E   P L A A T S

B E T R E F F E N D E . . .

 

U H M . . .

 U   R A A D T   H E T   V A S T   A L   W E L

 

J U I S T . . .

E E N   U I T B R A A K   V A N   P O K K E N !

 

T O E V A L ?

23-11-2021 https://www.nti.org/analysis/articles/strengthening-global-systems-to-prevent-and-respond-to-high-consequence-biological-threats/

 

C I T A A T : " Slechts dagen voordat minister Ernst Kuipers namens Nederland het pandemieverdrag van de WHO ondertekent, en op precies dezélfde dag dat de WHO en de G7-ministers tijdens een oefening een pokkenuitbraak simuleren, worden in Europa en Noord-Amerika gevallen van de ziekte apenpokken gemeld. "

A L D U S   B L C K B X !

https://www.blckbx.tv/gezondheid/apenpokkenpaniek-vlák-voor-ondertekenen-pandemieverdrag-who

 

Onderzoekers Krijgen Bakken Kritiek Nadat Ze Dodelijk Uitgestorven Virus Maken In Labo En Werkwijze Publiceren Het Nieuwsblad Mobile
PDF – 1,6 MB 80 downloads

T H E   G L O B A L   P A N D E M I C   T R E A T Y

W H A T   Y O U   N E E D   T O   K N O W

https://odysee.com/ep417-globaltreaty:25b67d31f813d34fd0738af390c3159d6cf9514a

 

L A T E N

C A N A D E S E   W E T E N S C H A P P E R S

N O U   E E N   U I T E R S T   D O D E L I J K E    V A R I A N T

V A N   E E N   P O K K E N   V I R U S

W E E R   TO T  L E V E N   H E B B E N   G E W E K T ? ! ?

 

H E T   O N D E R  Z O E K

W E R D   G E F I N A N C I E R D   D O O R   H E T

B E U R S G E N O T E E R D E

T O N I X   P H A R M A C E U T I C A L S

https://www.tonixpharma.com/

D A T   I N   F I N A N C I Ë L E  P R O B L E M E N   V E R K E E R T !

H E T   O F F I C I Ë LE   V E R H A A L

O N D E R Z O E K

O M   E E N   V I R U S   T E   K U N N E N   B E S T R I J D E N !

 

N O T A B E N E

E E N    V I R U S   D A T   A L   N I E T   M E E R   B E S T O N D !

 

B O V E N D I E N   W E R D  H E T   O N D E R Z O E K

O P E N L I J K   G E P U B L I C E E R D ! !

https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180126_03322481

 

E L K E

T E R R O R I S T

K A N   M E T   D I E   G E G E V E N S  A A N   D E    H A A L . . .

T E   G E K   V O O R   W O O R D E N ! ! ! !

 

D A T   B E W I J S T   M A A R   W E E R . . .

W E T E N S C H A P P E R S   Z I J N   K R A N K Z I N N I G !

 

V O R M E N

E E N   G E V A A R

V O O R   D E   S A M E N L E V I N G !

 

H E T   I S   M A A R

D A T   U   H E T   W E E T !

 

3

I N V E S T E R I N G S F O N D S E N . . .

B L A C K R O C K   -   V A N G U A R D

S T A T E   S T R E E T

 

H E B B E N   E E N   G E Z A M E N L I J K   V E R M O G E N

V A N

2 0 . 0 0 0   M I L J A R D   E U R O . . .

 

H E B B E N   E E N   M O N O P O L Y

O P   Z O W A T   E L K   B E D R I J F   I N   D E   W E R E L D !

 

W O R D E N   O O K   W E L

D E   4 E   T A K

V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

G E N O E M D ! !

 

B L A C K R O C K   L E E N T   N A M E L I J K   G E L D   U I T

A A N   D E   C E N T R A L E    B A N K E N !

I S   D A A R B I J   T E V E N S   H U N   A D V I S E U R ! !

 

B L A C K R O C K :

 

T O P M A N :

L A R R Y   F I N K

 

G R O O T S T E   A A N D E E L H O U D E R :

V A N G U A R D ?

 

V A N G U A R D

I S   E E N   B E S L O T E N   V E N N OO T S C H A P . . .

 

D E   A A N D E E L H O U D E R S  Z I J N   G E H E I M !

C E N S U U R

Z I J   B E Z I T T E N   O O K

9 0 %

V A N   D E   G L O B A L E   M E D I A ! !

 

Z I J   B E P A L E N   D U S

W E L K   N I E U W S

U   K R I J G T   T E   L E Z E N   O F   T E   Z I E N !

https://www.organicconsumers.org/news/who-owns-world-blackrock-and-vanguard

25-07-2021 https://mijn.beleggen.com/conversations/wie-runt-de-wereld-blackrock-en-vanguard

( ENGELSTALIGE VIDEO )

21-04-2021 https://www.lewrockwell.com/2021/04/bill-sardi/who-runs-the-world-blackrock-and-vanguard/

15-10-2022 https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/record-een-investeerder-bezit-10-van-de-wereldeconomie

B L A C K R O C K   -   V A N G U A R D   -   S T A T E   S T R E E T

D E

G R O O T S T E   V E R V U I L E R S

https://nos.nl/artikel/2415742-grootste-vermogensbeheerders-van-de-wereld-falen-op-milieugebied

 

N O G   E V E N   T E R U G K O M E N D   O P   D E

G L O B A L E   M E D I A

 

P R O J E C T   S Y N D I C A T E

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Syndicate

B I L L   E N   M E L I N D A   G A T E S   F O U N D A T I O N

G E O R G E   S O R O S   O P E N   S O C I E T Y   F O U N D A T I O N S

https://www.gavi.org/vaccineswork/could-covid-19-virus-evade-vaccines

 

S A M E N V A T T I N G !

D E Z E L F D E   F I G U R E N

D I E   D E   W E R E L D   B E S T U R E N . . .

 

D A A R B I J   M E T   H U N   M U L T I - N A T I O N A L S

N A T U U R   -   M E N S   -   D I E R

V E R G I F T I G E N . . .

 

G E V E N   T E   K E N N E N

B E Z O R G D   T E   Z I J N   O M   D E   G E Z O N D H E I D

V A N   D E   W E R E L D B E V O L K I N G ?

 

M A A K   D A T   D E   K A T   W I J S !

 

O V E R I G E N S . . .

I N   D E   O N D E R S T E   L I N K

( g a v i . o r g )

 

K U N N E N   W E   L E Z E N   D A T

V A C C I N A T I E

T E G E N   H E T   C O R O N A   V I R U S

G E E N   E N K E L E   Z I N   H E E F T !

 

C I T A A T : "It is NOW WELL KNOWN that SARS-CoV-2 can MUTATE to EVADE VACCINE PROTECTION against infection."

 

MA A R   D A T   H E B   I K   A L   V A N A F   H E T    B E G I N

V A N   D E

C O R O N A   V I R U S    U I T B R A A K

G E S C H R E V E N !

 

Could The COVID 19 Virus Evade The Vaccines Gavi The Vaccine Alliance
PDF – 10,4 MB 78 downloads

F O L L O W   T H E    M O N E Y

W A T   D E N K T   U . . .

T O E V A L   O F   O P Z E T ?

 

H O E   V E R   D E N K T   U

D A T   E E N   F A R M A C E U T I S C H   B E D R I J F   Z O U   G A A N

( Vervang farmaceutisch bedrijf door " de 3 grootste investeringsfondsen " )

O M   E E N   F A I L L I S E M E N T   T E   V O O R K O M E N ?

 

E E N   P O K K E N   U I T B R A A K

Z O U   U I T K O M S T   K U N N E N   B I E D E N . . .

E N

L A T E N   W E   N O U   N E T

E E N   P O K K E N  U I T B R A A K   H E B B E N . . .

 

K O M T   D A T   E V E N   M O O I   U I T !

 


26-05-2022

A A N T A L   B E S M E T T I N G E N   V E R D U B B E L D !

 

W A T   V E R D E R   O P V A L T   I S   D A T   H E T   V I R U S

Z I C H   V O O R A L   R I C H T   O P   H O M O ' S !

 

W E   Z O U D E N   O N S   O O K   A F   K U N N E N   V R A G E N

H O E   H E T   K O M T   D A T   H E T

A P E N   P O K K E N   V I R U S

Z I C H   A N D E R S   G E D R A A G T   D A N   N O R M A A L ?

( Zoals Marion Koopmans ( OMT ) eerder aangaf. )

B I O W A P E N S ?

A I D S - H I V  ( 1 9 8 1 ) ?

V E R S U S

A P E N P O K K E N   ( 2 0 2 2 )

 

 

B E I D E   V I R U S S E N

W E R D E N   V O O R   H E T   E E R S T

B I J

H O M O ' S

G E C O N S T A T E E R D !

 

B E I D E   V I R U S S E N   W E R D E N   B O V E N D I E N

V O O R   H E T   E E R S T   I N   A F R I K A   G E D E T E C T E E R D !

https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/wat-zijn-hiv-en-aids/geschiedenis-van-hiv-en-aids/

N E T   Z O A L S   M E T   H E T   H I V - A I D S   V I R U S

Z U L L E N

B I - S E K S U E L E N . . .

W A A R S C H I J N L I J K

O O K   H E T

A P E N   P O K K E N   V I R U S

V E R D E R   O V E R   B E I D E   S E K S E N   V E R S P R E I D E N !

 

 ( Tenzij het een gender specifiek virus is...

Al geloof ik niet dat zo'n virus zich op natuurlijke wijze zou ontwikkelen! )

 

V E R G E E T   V O O R A L   N I E T

D A T   C A N A D E S E   W E T E N S C H A P P E R S . . .

( z o a l s   h i e r b o v e n   o m s c h r e v e n )

 

I N   O P D R A C H T   V A N

T O N I X   P H A R M A C E U T I C A L S . . .

 

E E N   R E E D S   L A N G   U I T G E S T O R V E N

D O D E L I J K E

P O K K E N   V A R I A N T

W E E R   T O T   L E V E N   H E B B E N   G E W E K T !

 

B O V E N D I E N

A L L E   G E G E V E N S   O P E N B A A R   G E M A A K T

(  T E R R O R I S M E )

 

W E T E N S C H A P P E R S . . .

" B R I L J A N T

E N

K R A N K Z I N N I G "

T E G E L I J K !

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb