!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!

VOORWOORD:

 

MALEDICTUS GENUS HUMANUM !

( Cursed be the human race! )

 

'k Moet eerlijk bekennen dat ik mij steeds weer verbaas over het feit...

Dat het gros van de bevolking steeds weer op dezelfde maniakken blijft stemmen...

Die Nederland langzaam maar zeker de afgrond in storten.

 

De gezondheidszorg en ouderenzorg wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar.

Om maar te zwijgen van de enorme achterstand in diagnoses en operaties.

 

Het onderwijs stelsel komt er al net zo bekaaid vanaf.

Uit een steekproef onder 225 scholen presteert 1:5 oftewel 20% onvoldoende.

17-04-2024 https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2024/04/17/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2024

 

Behalve flinke leerachterstanden is er ook een tekort aan leerkrachten.

Tijdelijke ingehuurde leerkrachten (113,-) kosten zelfs 2x zoveel als een gewone leerkracht (58,-).

24-04-2024 https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2024/04/24/ingehuurde-docent-op-middelbare-school-is-fors-duurder-dan-docent-in-loondienst

 

Werkgelegenheid nogal zo'n fiasco...

Arbeidsmigranten pikken de banen in van Nederlanders.

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen voor hetzelfde werk.

En enkele sectoren kampen met flinke loonachterstanden terwijl bedrijven woekerwinsten maken.

 

't Kan ook anders...

Wanneer iedereen zich IN DIENST zou stellen VAN DE GEMEENSCHAP!

GRATIS GBRUIK VAN DIENSTEN die door de gemeenschap zijn opgericht.

(bankdiensten, internet, openbaar vervoer en telefoon etc.)!

Geen concurrentie meer maar samenwerking!

 

Ik wil ook niet iedereen over één kam scheren...

Maar FEIT is toch dat hooguit 20% van de wereldbevolking haar verstand gebruikt.

Slechts 20 procent durft zich kritisch tegenover de (r) overheid op te stellen.

 

Slechts 20% liet zich niet chanteren.

Dan wel op eender welke wijze dan ook onder druk zetten...

Om hun gezonde lichamen bloot te stellen aan experimentele vaccins!

 

Vaccins waarvan niet alleen de werking nooit en te nimmer te bewijzen valt.

Maar waarvan wel bewezen kan worden dat ze bijwerkingen hebben, waarvan sommige ernstig van aard!

 

Slechts weinig mensen schijnen te beseffen dat wanneer iemand zich vaker laat vaccineren...

Alle stoffen in die vaccins...

Dus niet alleen de positieve effecten...

(voor zover daar überhaupt sprake van is.)

Maar ook de negatieve effecten...

Beter bekend als bijwerkingen elkaar versterken!

 

Hoe meer vaccinaties, hoe meer kans op...

Juist...

Laat dat vooral goed op u inwerken.

 

Enfin...

'k Moet eerlijk bekennen dat ik mij het leven anders had voorgesteld.

Mij werd altijd voorgehouden dat IEDEREEN GELIJK zou zijn en IEDEREEN GELIJKE KANSEN zou krijgen.

Maar ik ben er inmiddels achter dat het niets meer dan ORDINAIRE LEUGENS zijn!

 

KAPITALISME & CONCURRENTIE

Multinationals / Private bedrijfjes / Eenmanszaken / ZZP'ers..

Beconcurreren elkaar in een strijdt om te overleven.

De één z'n dood is de ander z'n brood!

 

WERKNEMERS

De hedendaagse term waarmee WERKSLAVEN worden aangeduid.

Mensen die werkzaamheden verrichten onder steeds slechtere arbeidsvoorwaarden...

Bovendien vaak voor lonen waar ze amper van rond kunnen komen.

 

POLITICI

Dictators die gehele bevolkingen tegen elkaar ophitsen om de oorlogen van de Elite klasse te kunnen voeren.

Terwijl de bevolkingen zelf te laf zijn zich tegen die oorlogen uit te spreken!

Laat staan in opstand durven te komen tegen die politieke dictators.

 

VREDE & VRIJHEID

Niets meer dan woorden...

ZONDER

Enige betekenis!

 

Ik bedoel maar te zeggen...

We leven in een steeds onmenselijker wordende kapitalistisch georiënteerde wereld.

Een wereld waar de superrijke Elite klasse de dienst uitmaakt!

Bijgestaan door haar politieke marionetten.

Wiens opgestelde regels- en wetten voornamelijk de Elite klasse ten goede komen.

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/politiek

 

D O R P   V E R S U S   S T A D

Ik ben geboren in een overwegend protestants dorpje.

Waar eigenlijk maar weinig te beleven valt!

 

Ondanks dat...

Is er geen haar op mijn hoofd die er aan denkt...

Dit saaie maar ook rustgevende dorpsleven in te ruilen.

 

Voor het bruisende stadsleven.

Met al haar lawaai, luchtvervuiling en hoge criminaliteit!

 

(Althans dit verhaal ging op voordat die imbecielen in Den Haag besloten...

Om werklozen over te halen ZZP'er te worden...

En die ZZP'ers verstoren op hun beurt de rust binnen de woonwijken met werkvoorbereidingen.

FUCK DEN HAAG!

 

D E    I L L U S I E   V A N

R E F E R E N D U M S   E N   H E T   S T E M M E N !

Een PROTESTANTS dorpje...

Dat door een aangrenzende overwegend KATHOLIEK stadje werd GEASSIMILEERD!

 

Notabene ondanks dat een overgrote meerderheid van 77 procent...

Tijdens een gehouden referendum te kennen gaf.

TEGEN

Samenvoeging te zijn!

 

WAAROM men besloot een REFERENDUM te houden...

Waarbij de inwoners aan mochten geven VOOR of TEGEN samenvoeging te zijn.

Is voor mij dan ook tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel!

 

Zeker gezien die achterlijke ambtenarij...

De uitkomst van het referendum gewoon heeft genegeerd!

 

Ons dorpje werd zoals ik eerder al aan gaf door het aangrenzende stadje geassimileerd...

Tot zover het "DEMOCRATISCHE GEHALTE" van Nederland!

S T E M M E N   H E E F T   D U S   G E E N   E N K E L E   Z I N !

Niet de meerderheid van de inwoners maakt de dienst uit...

Maar een handvol bureaucratische dictators.

 

Dictators die zowel op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau de bevolking de ILLUSIE voorhouden...

Dat zij medezeggenschap zouden hebben bij beslissingen...

Die door gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau worden genomen!

Beslissingen die een flinke impact kunnen hebben op het leven van elke individuele burger.

P O L I T I E K

Politici die dankzij een gecorrumpeerd verkiezingssysteem aan de macht komen...

En aan de macht blijven.

Notabene op zogenaamd "democratische" wijze gekozen.

Alsof er ook maar iets te kiezen valt.

 

NIEMAND

Heeft immers ook maar iets te zeggen gehad over...

WIE

Er op die kieslijst terecht moeten komen.

 

V E R S T E D E L I J K I N G

Heeft niet alleen een flinke impact op de natuur!

Immers al het groen wordt vroeg of laat vervangen door beton, cement en steen...

Omdat steden steeds verder willen uitbreiden.

Moet er steeds meer plaats komen voor commerciële, industriële- en woongebieden.

 

De kleine lokale boeren bedrijven worden van hun land verdreven...

Verdrongen door boeren die toestemming hebben om steeds grootschaliger uit te breiden.

 

En of het nou goed of slecht gaat met wat de politiek onder economie verstaat.

Terwijl er tegelijkertijd ook steeds meer belastingen bijkomen!

 

Inmiddels...

Is men er echter achter dat grootschalige veehouderij schadelijk is voor gezondheid en milieu!

Iets waar ik van begin af aan al voor heb gewaarschuwd!

Op hyves en eerdere websites en blogsites die inmiddels spoorloos zijn verdwenen.

 

R E L I G I E

Ik mag dan in een protestants dorpje zijn geboren...

Maar dat wil NIET zeggen dat ik ook protestants ben!

 

Ik ben namelijk NIET gedoopt!

Mijn moeder had een meningsverschil met de pastoor.

En dat is maar goed ook.

 

(Ouders zouden hun kinderen zelf moeten laten beslissen...

Of ze al dan niet tot een religieuze gemeenschap willen behoren.)

 

Enfin...

Zeker toen ik er later achter kwam...

Dat religie door de eeuwen heen alleen maar dood en verderf heeft gebracht!

 

Zo kwamen mensen die van "hekserij werden beticht op de brandstapel terecht of werden verzopen.

(Mensen die zich in de geneeskundige eigenschappen van kruiden en planten hadden verdiept.)

Om maar te zwijgen van die "heilige" doch zinloze crusades in zogenaamde "heidense" islamitische landen!

 

PEDOFIELE DOOFPOT AFFAIRES

Niet alleen begaan door protestantse maar ook katholieke geestelijken!

De islamitische cultuur is overigens geen haar beter...

Als je de barbaarse verhalen leest van mensen die worden gestenigd...

Dan wel een bijtend zuur in het gezicht worden gegooid.

Alleen maar omdat ze voor een partner kiezen met een afwijkende opvatting dan wel religie!

 

BELASTINGONTWIJKING

Zelfs de katholieke paus doet eraan mee om z'n enorme vermogens voor de belasting veilig te stellen.

Het zou eigenlijk strafbaar moeten zijn.

Zou de belastingbetaler overigens niet mee moeten kunnen beslissen wat er met z'n belastinggeld gebeurd?

 

Nederlandse kerken maken inmiddels plaats voor moskeeën.

Daarmee verdwijnt ook een deel van de Nederlandse cultuur, voor zover men  daarvan kan spreken.

 

N E D E R L A N D

Één van de vele landen met een HOOFDCULTUUR met daarin talloze SUBCULTUREN die langs elkaar leven.

SUBCULTUREN die regelmatig zowel onderling alsook met de HOOFDCULTUUR in CONFLICT geraken...

Juist vanwege de culturele verschillen dan wel religieuze overtuigingen.

De wereld zou beter af zijn als ook RELIGIE wordt afgeschaft!

 

S C H O L E N   E N   L E E R P L I C H T :

Iedereen tussen de 5 - 16 jaar is leerplichtig!

 

Jongeren tussen 16 - 18 jaar zonder start kwalificatie...

Oftewel die niet over een HAVO, VWO of MBO diploma op minimaal niveau 2 beschikken...

Zijn kwalificatie plichtig!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht#:~:text=Leerlingen%20van%205%20tot%2016,(niveau%202%20of%20hoger).

Scholen waren in mijn tijd ofwel katholiek dan wel protestants.

En dan had je ook nog de...

"ZONDAGSCHOOL".

 

Wordt er zowaar van je verwacht...

Dat je ook nog eens in je "VRIJE WEEKEINDE " op zondag op komt draven.

Om wat psalmen en verzen op te dreunen.

Na afloop kreeg je dan een sinaasappel in de hand gedrukt als beloning voor je aanwezigheid.

FLAUWEKUL

 

Rekenen en Taal oké.

Zonder taal kun je niet met elkaar communiceren.

Zonder rekenen naaien ze je een oor aan, vooral wat betreft geldzaken.

 

Geschiedenis is echter flauwekul...

Aangezien geschiedenis afhankelijk is van de interpretatie...

Van diegenen die de geschiedenis hebben geschreven dan wel herschreven.

 

Aardrijkskunde is eveneens flauwekul.

Waarom zou ik me druk maken over landen waar ik in mijn leven niets mee te maken krijg?

 

En kom nou niet met flauwekul aanzetten als een mogelijke oorlog.

Oorlogen worden gevoerd door dictators (zelfbenoemd dan wel democratisch gekozen...

En gefinancierd door de Elite klasse met haar banken.

Met de vermogens van diegenen met een betaal- en/of spaarrekening bij die banken als onderpand.

Zodra zo'n dictator oorlog wil voeren moet je hem gewoon afzetten.

 

POLITICI VERGETEN ZODRA ZE ZIJN AANGESTELD DAT ZIJ IN DIENST STAAN VAN DE BURGERS...

EN NIET ANDERSOM!

S C H O L I N G   I S   F E I T E L I J K   H E R S E N S P O E L I N G

Achteraf...

Besefte ik eigenlijk pas dat scholen eigenlijk niets anders zijn...

Dan (r) overheidsinstanties die zich bezighouden met het hersenspoelen van jongeren!

Ze schromen er zelfs niet voor om jongeren tegen hun eigen ouders op te hitsen.

 

Maatschappijleer is niet alleen flauwekul, maar een hersenspoelprogramma.

Jongeren worden in deze lessen een "politiek gewenst gedragspatroon" aangeleerd.

Zodat die jongeren zich gedragen volgens de richtlijnen die de (r) overheid heeft opgesteld!

Richtlijnen waar politici zich zelf vaak niet eens aan houden.

Omdat ze simpelweg menen boven de wet te staan.

D E   L A G E R E   S C H O O L :

't Begon al meteen goed...

Laat daar in mijn tijd nou een SADIST van een leraar zitten, genaamd De Vries.

Laat die EIKEL ook nog uit Friesland komen!

 

Je weet wel...

Die AFVALLIGE PROVINCIE in het NOORDEN van Nederland...

Alwaar scholen in een Fries dialect les mogen geven van de (r) overheid...

in plaats van in het Algemeen Beschaafd Nederlands zoals in elke andere provincie.

 

Een provincie met niet alleen een eigen vlag en een eigen volkslied...

Maar ook nog eens flink wat zendtijd in de Friese taal op TV!

 

Vanwaar die voorkeursbehandeling vanuit Den Haag?

Praat verdomme gewoon algemeen beschaafd Nederlands, zoals in alle andere provincies.

 

N A T I O N A L I S M E

U heeft waarschijnlijk al wel begrepen...

Dat ik NIETS moet hebben van dat ACHTERLIJKE gezwaai met vlaggetjes...

Al moet ik bekennen...

Dat ik daar als kind ook aan mee heb gedaan.

 

Mijn enige excuus daarbij is dat ik in mijn jeugd net als ieder ander ben gehersenspoeld.

Zodoende wist ik destijds niet beter.

 

'k Heb ook een bloedhekel aan het VOLKSLIED van WILHELMUS.

"Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. "

 

't Heeft meer weg van een patriottistische ode aan Nationalistisch Hitler Duitsland.

Hitler was overigens niet eens van Duitse afkomst, hij is in 1889 in Oostenrijk geboren.

Het Nederlandse volkslied heeft eigenlijk ook maar weinig met Nederland te maken.

Want dan zou er "Nederlandsen bloed" hebben gestaan.

 

Over waar het "Duitsen bloed" in het Wilhelmus uiteindelijk vandaan moet zijn gekomen...

Is men het tot op de dag van vandaag nog steeds niet eens.

(Een mooi voorbeeld van verschillende interpretaties/meningen over geschiedenis periodes.)

Vandaar dat ik weinig waarde aan geschiedenis hecht.

K O N I N G E N   E N   K E I Z E R S

Zijn eigenlijk ook niet meer van deze tijd.

Hun bloed is overigens niet blauw maar net zo rood als dat van de rest van de bevolking.

 

'k Ben ook niet bereidt om mijn leven te geven voor een land dat...

VRIJHEID en GELIJKHEID

Predikt...

Terwijl de bevolking NAAR PURE WILLEKEUR wordt behandeld.

De werkenden worden voornamelijk plichten voorgeschoteld...

Terwijl de rijken voornamelijk van de rechten profiteren!

D E   H Y P O C R I S I E   VA N   H E T   N A T I O N A L I S M E

Je zou ook vraagtekens moeten zetten bij...

"OLYMPISCHE SPELEN"

SONGFESTIVAL

VOETBAL !

 

Zeg nou zelf...

Handelt het hier niet gewoon om een vorm bedrog?

Zeker wanneer buitenlanders worden ingezet om prijzen en aanzien voor een land in de wacht te slepen.

Omdat niemand binnen de eigen bevolking daartoe in staat blijkt te zijn?!?

 

Voetbal is inmiddels gedegenereerd tot een ordinair geweldsspektakel...

Tussen supporters van de verschillende voetbalclubs onderling.

Om van vandalisme maar te zwijgen.

 

Welke sport je ook, kiest...

Het zijn stuk voor stuk lucratieve gokfestijnen opgezet door criminele organisaties.

BEDREIGING - CHANTAGE - OMKOPING SPELERS - STEROIDS Etc.

G L O B A L I S M E   V E R S U S   N A T I O N A L I S M E

Wil de mensheid als ras overleven...

Zal zij zich in de eerste plaats ban die Nationalistische flauwekul af moeten keren!

Leren samenwerken met elkaar zowel als met andere culturen.

In plaats van tegen elkaar op te concurreren en elkaar het leven onmogelijk te maken!

 

Het opheffen van de grenzen bleek ook al  geen al te slimme zet.

Als we terugblikken naar al die plunderende bendes.

Die vooral vanuit de "Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie " opereren.

 

Dan wel de virus uitbraken van de afgelopen tijd!

Die tot nu toe vrij onschuldig verliepen.

Hoewel politiek en de media van een vlieg een olifant probeerden te maken.

G L O B A L E   V R E D E   E N   S A M E N W E R K I N G ?

Het huidige globaliseringsbeleid...

Dat de Elite klasse over de wereld aan het uitrollen is...

Zal op den duur alleen maar meer weerstand oproepen onder de bevolking!

Zeker wanneer de Elite klasse haar globalisering middels politiegeweld probeert af te dwingen!

 

Demonstraties worden nu reeds verboden!

Behalve dan die van activisten van o.a. het discriminerende " BLACK LIVES MATTER "

Worden burgers ook nu reeds monddood gemaakt!

 

 

Enfin...

Terug naar de...

D E   F R I E Z E N   E N   D E   G R O N I N G E R S

Want die waren in die dagen als...

WATER en VUUR

 

Aangezien ons pa uit Groningen kwam...

( Zijn voorouder(s) overigens uit Duitsland )

Kreeg ik het steeds te verduren van die Friese leraar.

 

Hij bleek er genoegen uit te scheppen...

Mij regelmatig met een latje op de vlakke hand te slaan.

Hoewel ouders zich beklaagden bij de directeur van de lagere school...

Bleef die Fries gewoon doorgaan met mishandelen!

 

Tegenwoordig...

Is dat gelukkig wel even anders...

Kun je zowaar een rechtszaak tegen zo'n smerige sadist beginnen!

 

'k Had overigens ook niets te zeggen wat betreft mijn vervolgopleiding!

Mijn ouders kregen een...

"ADVIES"

Van zo'n ambtelijke kloothommel!

Daarbij werd medegedeeld dat er op dat moment veel vraag was naar automonteurs.

Dat ik daarom maar beter automonteur kon worden.

Zodoende kwam ik op de LTS autotechniek terecht, die ik op het hoogste (C) niveau heb voltooid!

 

Gelukkig zonder sadist van een leraar.

Wel een malloot met wat volgelingen die het schijnbaar leuk vond iedereen een bijnaam te geven!

Notabene de zoon van de conciërge.

 

Zo iemand kon je in mijn tijd beter uit de weg gaan.

Gewoon negeren, dan gaat de lol er vanzelf af, en laat hij je verder met rust.

Of het moet zo zijn dat de vurige blikken die ik hem nu en dan toewierp hem voldoende afschrikten.

Mogelijk realiseerde hij zich dat je sommige mensen beter met rust kunt laten.

W I E   K A A T S T   K A N   D E   B A L   V E R W A C H T E N

Op het schoolplein mag hij zich dan veilig wanen met z'n vriendjes.

Maar als hij eenmaal van het schoolplein af is...

 

De meeste bullebakken hebben er vaak geen erg in dat bepaalde acties.

Als ze al niet direct tot consequenties leiden...

Mogelijk pas tot in de verre toekomst kunnen ontaarden. 

 

Enfin...

Nadat ik van school af kwam moest ik echter constateren dat die hufters in Den Haag...

Inmiddels arbeidsmigranten naar Nederland hadden gehaald.

Zodoende waren alle vacatures inmiddels opgevuld!

>>>   F U C K   D E   (R) O V E R H E I D   <<<

Er zat niets anders op dan door te leren.

Maar om eerlijk te zijn kwam me dat wel beter uit.

Ik had allang gemerkt dat het prullen aan auto's eigenlijk niet mijn ding was!

 

Automonteur...

Elke dag stinkend naar olie en smeer naar huis.

'k Kan me indenken dat een eventuele partner daar nou niet echt op zit te wachten.

 

Ik wil hierbij alleen maar zeggen...

(R) overheid bemoei je verdomme met je eigen zaken!

 

Laat iedereen zelf bepalen wat ze willen worden...

Ze zijn dan ook gemotiveerder en dus ook productiever!

 

Enfin...

De ideale gelegenheid om een zogenaamde carrière switch te maken.

Zoals men dat pleegt te noemen.

 

Al moet ik bekennen dat wanneer je eenmaal een technische achtergrond hebt...

Je eigenlijk niet zoveel keus hebt.

Anders dan een andere technische opleiding te volgen.

 

En ja hoor...

Ook nu kwam zo'n kloothommel van de (r) overheid met een sprookje aanzetten.

Er zou een tekort zijn aan Elektro- en Installatie monteurs!

 

Zo gezegd... Zo gedaan!

Het werd MTS elektro in Tilburg.

Laat daar nou ook zo'n ASSHOLE van een leraar zitten!

 

Ene Schumacher...

Jawohl

Deze keer was het een echte Duitser!

 

Wederom ging het om iemand die zijn handjes niet thuis kon houden!

Schumacher deelde PEDAGOGISCHE TIKKEN uit met die kolenschoppen van handen!

Ondertussen tikte de klok gestaag verder en begon ik mij serieus zorgen te maken.

H O E   K O M   I K   A A N   E E N   V R I E N D I N ?

In mijn tijd zaten er immers geen meisjes op technische scholen.

Die paar vrienden die ik had waren reeds voorzien en met hun nieuwe relatie bezig.

 

Daar zat ik dan...

Een van nature verlegen jongen...

'k geef niets om lawaaierige kroegen en disco's met hun irritante epilepsie veroorzakende lichteffecten..

'k Moet niets hebben van grieten die roken of zuipen.

En al helemaal niet van grieten die HET met iedereen doen.

 

Dan maar wat groepjes meiden achterna rijden...

In de hoop er ééntje te treffen die er leuk uitzag en nog geen vriendje had.

Het bleef echter bij 3 pogingen, 'k werd tot 3 keer toe aangehouden en toegesproken.

 

Ongelogen waar...

Alle 3 de keren zat er een meisje bij dat geen vriendje had.

Maar alle 3 de keren bleek het om een meisje te zijn dat claimde te zijn verkracht...

En daardoor geen interesse te hebben in een relatie.

Wat mij daarbij vooral opviel...

Ws dat van alle 3 de meisjes de vader op jonge leeftijd was overleden.

 

Ik kan me best wel indenken dat er SMEERLAPPEN zijn die daar misbruik van maken.

Geen vader die de meisjes beschermt tegen misbruik maakt die meisjes nog kwetsbaarder dan ze al zijn!

 

Enfin...

't Is best wel klote als je zo gauw geen antwoord weet te vinden op zo'n onthulling.

Terwijl mijn hersens nog bezig waren om die informatie te verwerken...

Waren die meisjes alweer op hun fiets gestapt en weggereden.

Mij beduusd achterlatend.

 

Wat bezielt jongens überhaupt om meisjes te verkrachten?

Wat is dit toch voor kolere ras.

 

Mijn ouders...

Hebben mij juist geleerd dat je meisjes met RESPECT moet behandelen!

( Kom ik later op terug! )

 

Enfin...

Ik zat nog op de MTS...

Toen er ineens een BLAUWE ENVELOP van DEFENSIE in de brievenbus viel.

>>>   S H I T   <<<

Ik heb met veel moeite uitstel weten te krijgen...

Zodat ik de MTS kon afmaken.

 

Toen ik van school kwam hoorde ik in eerste instantie niets meer van defensie.

Ik hoopte dat ze mij inmiddels waren vergeten en begon te solliciteren!

 

Na een tijdje was ik in een sollicitatiegesprek verwikkeld.

Voor een baan als onderhoudsmonteur bij een agrarisch bedrijf...

Notabene in de eigen woonplaats!

 

Aan het eind waren er nog maar 2 kandidaten over.

De voorkeur ging naar mij omdat ik het dichtst bij woonde...

Waardoor ik sneller ter plekke kon zijn om eventuele technische mankementen op te lossen.

 

Alsof de DUIVEL ermee speelt...

Komt een 2e blauwe brief van defensie roet in het eten gooien!

>>>   S H I T   SHIT  <<<

FUCK DEN HAAG!

Waarom moet ik wel in dienst terwijl een ander dat niet hoeft?

Die vervloekte dienstplicht is sowieso op pure willekeur gebaseerd.

H O E Z O

I E D E R E E N   G E L I J K ?

H O E Z O

I E D E R E E N   G E L I J K E   R E C H T E N ?

In die brief werd ik zowaar gesommeerd...

Mij op die dag om die tijd bij die kazerne te melden!

 

Notabene...

Onder bedreiging van gevangenisstraf bij weigering.

 

Wordt je bij weigering als onschuldige in een gevangenis met criminelen gegooid!

Wat zijn dat voor vervloekte praktijken?

V E R V L O E K T E   D I K T A T U U R

Van afstel wilde Den haag niets weten...

En ik kon die goedbetaalde baan als onderhoudsmonteur in eigen omgeving verder op mijn buik schrijven!

>>>   S H I T   S H I T   S H I T   <<<

V E R V L O E K T E   D U I V E L S

I N  D E N   H A A G

(Sorry maar ik moet mijn in de jaren opgebouwde frustratie ergens kwijt.)

Zeker als je bedenkt dat veel van die ASSHOLES in DEN HAAG zelf niet in dienst hebben gehoeven!

Zoals notabene die minister van defensie FERDINAND GRAPPERHAUS

 

Enfin...

Met de vervulling van die op pure willekeur gebaseerde dienstplicht brak tevens een periode van verveling aan.

Een heel jaar van mijn leven verspild aan saai poetswerk.

Het graven van schuttersputjes.

Het opstellen van corvee roosters.

Voor pinguïn lopen spelen in de kantine.

In de winter in de vrieskou van een schuttersputje in de sneeuw liggend...

Hopend op een dodelijke longontsteking die maar niet kwam.

V R I J H E I D ? ! ?

I E D E R E E N   G E L I J K   E N   D E Z E L F D E   K A N S E N . . .

N I E T S   M E E R   D A N   O R D I N A I R E   L E U G E N S !

Enfin...

De gekste bevelen opvolgend...

Van die machtsgeile kloothommels met streepjes op hun schouders!

 

Ik ben overigens met een sergeantsopleiding begonnen.

Maar die heb ik niet afgemaakt!

Sergeants kunnen namelijk 5 JAAR LANGER OP HERHALING worden opgeroepen dan normale soldaten.

Gelukkig is mij dat tenminste bespaard gebleven.

 

'k Zou waarschijnlijk een rechtszaak zijn begonnen tegen dat gespuis in den Haag.

Al verwacht ik niet dat iemand zo'n rechtszaak wint.

Het gehele juridische systeem is immers door diezelfde DUIVELS in Den Haag opgezet.

 

Een armzalig beetje "SOLDIJ" waarvan je een deel meteen weer terug moet geven aan huisvesting.

ERMELO / HARDERWIJK  Sergeantsopleiding - DEN HAAG Administratie - TILBURG Kantine

Als je mazzel hebt kun je net kiet spelen met al dat op en neer rijden.

Desalniettemin doe ik dat liever dan 24 uur lang op die vervloekte kazernes rond te blijven hangen.

V E R V L O E K T E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E

 I N  D E N   H A A G

Dat die vervloekte liberalen hun eigen oorlogen maar uitvechten!

F E R D I N A N T   G R A P P E R H A U S

Één van die politieke hufters die de corona regels aan z'n laars lapte.

Al zou onderhand toch duidelijk moeten zijn dat al die maatregelen niets hebben uitgehaald!

 

Het is bovendien ronduit misdadig...

Om de bevolking angst aan te praten voor een nagenoeg onschuldig griepachtig virusje!

Daarbij zodanig te manipuleren om proefkonijntje te spelen voor experimentele vaccins met bijwerkingen!

 

Vaccins waarvan zowel de onbewezen " positieve " eigenschappen...

Alsook de bewezen negatieve eigenschappen ook wel bijwerkingen genaamd...

Toenemen naarmate men zich vaker met diezelfde stoffen laat injecteren!

 

Met in het achterhoofd...

Het FEIT dat het GEEN ENKELE vaccin fabrikant is GELUKT...

Een vaccin te ontwikkelen om die simpele influenza griep virussen uit te roeien!

Dat zal ze dus zeker niet lukken bij die corona griep virussen!

 

De steeds hogere toppen van het aantal positieve testuitslagen...

Bij een vaccinatiegraad van ruim 85% zou dat toch op z'n minst duidelijk moeten maken!

BESODEMIETERIJ!

> > > W h a t   T h e   F u c k < < <

Enfin...

Alsof die op pure willekeur gebaseerde dienstplicht nog niet genoeg was...

Wordt je ook nog eens door een eikel van een bodybuilder type tegen de grond geslagen...

Alleen omdat je weigert zijn spullen te poetsen!

 

Ene "VISSERS" uit tilburg...

Hij gaf aan uitsmijter te willen worden in één of andere club.

 

Ik wil hierbij alleen maar aangeven...

Dat je je NIET moet laten intimideren en je je al helemaal NIET voor slaaf moet laten gebruiken!

 

Sla vooral NIET terug...

Als je dat doet ga je zelf ook een weekeinde de gevangenis in om af te koelen.

Zelfs als duidelijk is dat hij is begonnen!

 

Er werd me wel gevraagd of ik een officiële aanklacht wilde indienen.

Maar dat heb ik NIET gedaan!

 

Hij heeft na een weekeinde in de gevangenis te hebben doorgebracht om af te koelen...

Zijn excuses aangeboden en mij verder met rust gelaten!

>>>   L A A T   J E   D U S   N O O I T   I N T I M I D E R E N   <<<

Ik schijn het er echter nog goed af te hebben gebracht...

Als je al die berichten op het internet leest.

Over al die uit de hand gelopen ONTGROENINGEN in andere kazernes...

 

Daar heb ik in

ERMELO / HARDERWIJK / DEN HAAG / TILBURG

Gelukkig niets van gemerkt!

 

Na mijn diensttijd te hebben uitgezeten...

Heb ik geruime tijd...

Van het ene tijdelijke baantje naar het andere tijdelijke baantje gezworven!

 

Uiteindelijk raakte ik daar zo gefrustreerd van dat ik me als huisman heb terug getrokken!

Mijn PARTNER verdiende destijds meer dan voldoende voor ons beiden!

J A W E L . . .

U   L E E S T   H E T   G O E D.

T O C H   N O G   E E N   M E I S S I E . . .

H É H É . . .

Jullie mogen best weten hoe dat ging.

Na die afwijzingen van die 3 verkrachte meisjes probeerde ik het eerst nog met penvriendinnen!

 

Muziekbladen...

BRAVO en POPFOTO

Hadden in die tijd speciale correspondentie secties!

Je stuurt een pasfoto met een beknopte omschrijving van jezelf op...

En daarna is het afwachten of je in die correspondentiesectie wordt geplaatst.

 

Ik mocht niet klagen...

Meer dan genoeg reacties.

 

NEDERLAND - DUITSLAND - NEDERLANDSE ANTILLEN

SURINAME - IERLAND - ISRAEL

 

Ik heb er weliswaar geen partner aan over gehouden...

Maar wel een paar leuke vakanties!

 

1 week Duitsland

1 Weekeinde Noord Holland

1 Week Ierland!

 

Desalniettemin...

Zag ik het op en gegeven moment niet meer zitten.

Ik zou dat jaar 21 worden en was inmiddels  al behoorlijk depressief geraakt.

Ik at weinig, was somber gestemd en kwam zelfs mijn slaapkamer zelfs al niet meer uit.

K O L E R E   S C H O O L A D V I E Z E N !

K O L E R E   D I E N S T P L I C H T !

K O L E R E   P O L I T I E K !

Ik wil alleen maar zeggen...

De ( r ) overheid heeft de perfecte voedingsbodem gecreëerd om vijanden op eigen bodem te kweken!

Dit soort situaties kunnen menigeen tot waanzin brengen.

 

Enfin...

In die periode waarin mijn depressies groteske vormen aan begonnen te nemen...

Vertelde mijn zus dat zij iemand had gevonden waarvan zij dacht dat die perfect bij mij zou passen.

2 1   F E B R U A R I   C A R N A V A L   1 9 8 2

Ik mag dan inmiddels 61 zijn, maar ik herinner mij die periode nog goed!

Eigenlijk geef ik niets om carnaval.

'k Moet niets hebben van al dat gezuip, geschreeuw en gezwaai met vlaggetjes.

 

Bij dansschool Grijsbach waar ik op zat ging het er allemaal nogal stijfjes aan toe.

De sfeer was er ook al niet zo geweldig.

Bovendien had ik daar ook een "blauwtje "opgelopen.

Elke keer dat zoiets gebeurd krijgt je zelfvertrouwen toch maar weer een flinke knauw te verwerken.

Dus daar kwam ik ook al niet meer.

 

Mijn zus zat bij dansschool Lizan.

Lizan gaf eerst les bij Grijsbach en begon later voor zichzelf.

Het was carnaval en mijn zus mocht een introducee meenemen.

 

Nou moet ik toegeven dat ik best wel nieuwsgierig was...

Met wat voor type meisje mijn zus op de proppen zou komen.

Vandaar dat ik besloot nog een laatste gokje te wagen.

V R I E N D I N   J A   O F   N E E

Bij aankomst bleek het meisje dat mijn zus aan mij wilde voorstellen...

Aan een tafeltje te zitten in de hoek aan de andere kant van de zaal.

 

Mijn zus begeleidde mij naar het tafeltje met het meisje.

Ze had lang donkerblond haar, blauwe ogen en een leuk wipneusje.

Ze zou over een paar maanden 18 worden en bleek net als ik tamelijk verlegen te zijn!

 

Ik stelde me aan haar voor.

En ging daarna tegenover haar aan tafel zitten.

Op die manier zouden we eerst wat aan elkaar kunnen wennen.

En hoefde ik niet bang te zijn dat mijn aanwezigheid haar zou afschrikken.

D E   S T I L T E   V O O R   D E   S T O R M ?

Mijn zus kwam daarna met 2 glazen jus 'd orange aanzetten.

Eén voor het meisje en 1 voor mij, waarna mijn zus weer in de massa opging!

 

Ondertussen keken het meisje en ik elkaar stilzwijgend in de ogen...

Mogelijk in een poging elkaars gedachten te kunnen peilen.

 

(De ogen zouden de poort zijn tot de ziel...

Althans dat heb ik ooit in één of ander tijdschrift gelezen.)

 

We wisten kennelijk beide niet goed hoe we een gesprek met elkaar moesten aanknopen.

Wellicht was het de angst iets verkeerds te zeggen.

 

In ieder geval...

Bleven we elkaar zo een tijd lang aankijken!

W A S   D I T   H E T   B E G I N   V A N   E E N   R O M A N C E ?

Aangezien er verder niets gebeurde bewoog ik na verloop van tijd mijn hand in haar richting.

Ik hoopte hiermee bij haar een reactie te ontlokken!

 

Doch toen er geen reactie van haar kant kwam...

Trok ik mijn hand langzaam en ietwat teleurgesteld weer terug!

 

Ik kreeg het benauwde gevoel dat ook deze ontmoeting op niets zou uitlopen.

Dat ook zij niet in mij geïnteresseerd zou zijn!

 

Ik stond dan ook op het punt om op te staan en weer huiswaarts te keren...

Ware het niet dat iets mij daarvan weerhield!

 

Wederom keek ik haar een tijdlang in haar ogen.

Maar nog steeds geen reactie.

 

Voor de tweede keer bewoog ik mijn hand uitnodigend in haar richting.

Terwijl ik haar indringend in de ogen bleef aankijken.

W O N D E R   B O V E N   W O N D E R

Na een tijdje bewoog zij zowaar haar hand richting die van mij.

Terwijl we elkaar stilzwijgend aan bleven kijken!

 

Ik begon te glunderen en had zoiets van...

Gelukkig ben ik niet naar huis gegaan!

 

 De daarop volgende dagen leek het er zowaar op dat het klikte tussen ons.

We raakten zelfs al een klein beetje aan de praat!

 

Echter...

Na een paar dagen kwam ze opeens niet meer opdagen.

Teleurgesteld ging ik die dag naar huis!

V A K A N T I E   I N   I E R L A N D

Frappant...

Kort daarop kreeg ik een brief van mijn Ierse penvriendin.

Ze schreef of ik zin had om een weekje in het Ierse Dublin door te brengen.

 

Aangezien het meisje dat ik via mijn zus op haar dansschool had leren kennen.

Niet meer was komen opdagen...

Maakte ik dankbaar gebruik van die uitnodiging, want ik had wat afleiding nodig.

'k Heb meteen de koffer gepakt en ben naar Dublin gevlogen!

Alwaar ik netjes werd opgevangen door één van haar broers die taxichauffeur was.

 

Ik heb een fijne vakantie gehad in Dublin.

Die broer woonde op zichzelf en speelde gitaar.

En die Ierse penvriendin was ook een lust voor het oog.

 

Even dacht ik dat het zou klikken tussen ons.

Haar moeder was een dag weg, en zij gooide mijn vuile was bij die van haar in de wasmachine.

Ik zat er gehurkt bij te kijken, toen zij me ineens probeerde te kussen.

 

Daar reageerde ik blijkbaar iets te spontaan op...

Waardoor we met onze hoofden tegen elkaar op botsten!

Waarop zij zich meteen weer terug trok.

Nadien gedroeg zij zich jammer genoeg wat meer gereserveerd!

 

Wellicht was ze wat gepikeerd omdat ik niets had gezegd toen zij mijn rode t-shirt...

Bij haar favoriete witte broek en shirt had gedaan waardoor die rose uit de wasmachine kwamen.

 

Zeg nou zelf...

Hoe moet ik als jongen nou weten waar je bij een wasmachine op moet letten ?!?

Dat legde leerde ik pas jaren later.

 

Of wellicht drong het tot haar door dat mocht het klikken tussen ons...

Eén van ons naar een ander land zou moeten verhuizen?

Daarbij familie en vrienden achterlatend!

 

Een land waar je bovendien de taal niet van spreekt.

Met het risico dat wanneer de relatie spaak loopt je mogelijk ook niet meer terug kunt naar je eigen land.

Omdat de financiële middelen daartoe mogelijk ontoereikend zijn.

T E R U G   V A N   V A K A N T I E . . .

Enfin...

De vakantie vloog voorbij!

 

Toen ik weer thuis aankwam...

Wist mijn zus mij de reden te vertellen waarom het meisje niet meer was komen opdagen.

Haar vader bleek namelijk tegen onze relatie te zijn.

Hij wilde niet dat zijn KATHOLIEKE dochter met een PROTESTANTSE jongen om zou gaan.

 

Ik had meteen zoiets van...

"Wat krijgen we nou?

 

"Is zoiets eigenlijk nog wel van deze tijd?"

Blijkbaar speelt dat in sommige families echter nog steeds een grote rol.

D I S C R I M I N A T I E

O P   B A S I S   V A N   G E L O O F   ? ! ?

Mijn zus ging vervolgde haar verhaal.

De vader van het meisje bleek tijdens mijn vakantie in Ierland te zijn overleden!

P A S T   O P   I E D E R   P O T J E   E E N   D E K S E L T J E ?

Mijn gedachten begonnen af te dwalen.

Ik had namelijk de indruk dat het meisje mij uiteindelijk wel zag zitten!

Haar vader was weliswaar tegen onze relatie, maar kon die in ieder geval niet meer tegenhouden.

G E L U K   B I J   E E N   O N G E L U K !

Mijn zus ging verder met haar verhaal.

Het meisje bleek het er moeilijk mee te hebben dat haar vader plots was overleden.

Ze stond zelfs op het punt van instorten.

 

Het verlies van haar vader, samen met de druk vanuit school om te presteren...

Werden haar net iets teveel!

 

Ik kon me goed voorstellen...

Dat ze juist nu iemand nodig had om haar door die moeilijke periode heen te helpen.

Dat soort steun hoefde ze niet van haar moeder verwachten.

Die had immers gelijktijdig haar man verloren.

 

Een uitzonderlijke situatie...

Waarin mij de kans werd geboden om mijn relatie met het meisje nieuw leven in te blazen.

V E R T E E R D   D O O R   T W I J F E L

Alles goed en wel...

Maar is ze eigenlijk nog wel in mij geïnteresseerd?

Zeker gezien haar vader haar uitdrukkelijk had verboden met mij om te gaan!

 

Zou ze tegen de wens van haar vader in durven gaan?

En hoe zat het met haar moeder?

 

Zou die zich ook tegen mij keren, en zo ja, zou ze ook haar eigen moeder trotseren...

Notabene voor een relatie met iemand die ze amper een paar dagen kent?

Zou ze eigenlijk nog wel voor mij durven kiezen?

 

Van de andere kant...

" W I E   N I E T   W A A G T ,   D I E   N I E T   W I N T "

En

" N O O I T   G E S C H O T E N   I S   A L T I J D   M I S "

Ik vroeg mijn zus dan ook...

Om tegen het meisje te zeggen dat ik nog steeds in haar was geïnteresseerd.

En om er meteen bij te vragen of dat wederzijds was!

 

En ja hoor!

Ze bleek bereid de wil van haar vader te trotseren.

In  de jaren daarop groeide onze relatie steeds sterker.

 

Al moet ik bekennen dat ik in het begin toch wel in de rats zat wat betreft haar moeder.

Zou zij iemand die niet katholiek is accepteren als partner van haar dochter?

 

We brachten in ieder geval de meeste tijd door bij haar thuis.

Anders zat haar moeder moederziel alleen, terwijl mijn ouders elkaar nog hadden!

Ik hielp haar ook zoveel mogelijk met haar huiswerk, al ging dat wel ten koste van dat van mijzelf.

4   J A A R   L A T E R   V I E R D E N   W E   O N Z E   V E R L O V I N G

0 3 - 0 5 - 1 9 8 6

2   J A A R   L A T E R   G I N G E N   W E   O P   O N S Z E L F   W O N E N

1 9 8 8

6   J A A R   L A T E R   T R A D E N   W E   I N   H  E T   H U W E L I J K

0 7 - 1 2 - 1 9 9 4

Tsja...

Ik denk dat u nu wel een idee heeft hoe we uiteindelijk toch bij elkaar kwamen.

 

Enfin...

Waar was ik ook alweer gebleven?

 

Na mijn diensttijd kwam ik eigenlijk niet meer aan de bak.

Alleen maar omdat die duivelse (r) overheid keer op keer arbeidsmigranten naar Nederland bleef halen!

Die zijn namelijk stukken goedkoper en gemakkelijker uit te buiten!

 

Even buiten beschouwing gelaten dat veel arbeidsmigranten zich schuldig maken aan oplichting.

Ze wonen met een hoop op een kluitje op hetzelfde adres.

Of ze gaan terug naar eigen land en nemen uitkeringen mee waar ze geen recht op hebben

Ze besodemieteren uitkeringsinstanties en de belastingdienst etc.

 

Bovendien was mijn kennis in dat ene rampdienstjaar grotendeels alweer vervlogen.

Na talloze brieven te hebben geschreven naar steeds opnieuw geplaatste personeelsadvertenties...

Heb ik het uiteindelijk maar opgegeven!

V E R V L O E K T E   (r )  O V E R H E I D !

Ik besloot noodgedwongenhuisman te worden...

'k Heb me meteen maar volledig uit die hypocriete "SS AMEN LEVING " terug getrokken!

V R I E N D J E S   P O L I T I E K

Het heeft me in ieder geval wel aan het denken gezet.

De rol die de duivelse (r) overheid speelt, en het falen van haar corrupte systemen!

De één wordt aan alle kanten geholpen, terwijl de ander het allemaal maar zelf moet uitzoeken!

En dan durven die duivels in Den Haag nog hardop vol te houden...

D A T   I E D E R E E N   G E L I J K   I S

I E D E R E E N   G E L I J K W A A R D I G   B E H A N D E L D

A L L E M A A L   O R D I N A I R E   L E U G E N S !

- - -

H U I S M A N   /   H U I S V R O U W

Is over het algemeen maar een ondankbaar beroep!

Dag in dag uit poets je je het apezuur...

Maak je het eten klaar...

(Gelukkig kon ik als man zijnde vrij goed koken!)

L E U K   W E R K

En als je voor kok speelt bepaal jij wat er op tafel komt.

Dat is wel zo gemakkelijk.

Zeker wanneer beide partners hetzelfde lekker vinden!

's Avonds nog even de afwas doen, en 1 á 2 keer in de week stofzuigen.

Z W A A R   W E R K

Elke week zware wasmanden sjouwen met zeiknatte kleding.

S A A I   W E R K

Bovendien biedt dit "beroep" maar weinig afwisseling.

Elke dag hetzelfde liedje.

( Geeuw )

 

Een baan zonder salaris...

Bovendien over het algemeen ook weinig waardering!

 

Dus...

Geef haar / hem op z'n tijd een

complimentje.

Het zal de relatie in ieder geval ten goede komen!

 

In ieder geval is mijn haat jegens die hypocriete bende liberale fascisten bij de ( r ) overheid...

In al die jaren alleen meer verder toegenomen!

 

Maar ook tegen iedereen die dit vervloekte oneerlijke systeem in stand proberen te houden.

Door simpelweg op die duivels in Den Haag te blijven stemmen!

Alleen maar omdat ze er ook wat broodkruimels van mee kunnen pikken.

 

Mijn ouders werden destijds op het verkeerde been gezet...

Wat betreft de beschikbare beroepskeuze opleidingen voor hun kinderen.

 

Terwijl men mij bovendien verplichtte...

Een op pure willekeur gebaseerde dienstplicht te vervullen.

Notabene onder bedreiging van een gevangenisstraf bij weigering!

 

Een plicht die mij een goedbetaalde baan met toekomstperspectieven door de neus heeft geboord!

jarenlang heb ik geduldig gewacht op een kans om wraak te nemen.

Op juridisch gebied wel te verstaan.

 

Ik ben van nature GEEN gewelddadig mens.

Ik dacht aan een aanklacht wegens vrijheidsberoving!

En schadevergoeding voor het saboteren van mijn baan en toekomst!

Justitie en politie zijn systemen die door diezelfde duivels in Den haag zijn opgezet.

Ik verwacht daar dus niet al te veel hulp van.

A R B E I D S M I G R A N T E N

Een arbeidsmarkt verziekt door arbeidsmigranten...

Om maar te zwijgen van al die zogenaamde

" V R I J W I L L I G E R S "

Mensen die denken goed bezig te zijn door voor niets te willen werken.

Daarbij werklozen van een betaalde baan beroven!

 

Tsja...

Den Haag is wat dat betreft goed bezig.

(Sarcastisch bedoeld.)

Maar dat had u waarschijnlijk al door.

 

Het zou mooi zijn geweest als ik de Staat aan had kunnen klagen voor al die jaren...

Dat ik zinloze sollicitatiebrieven heb moeten schrijven naar al even zo zinloze parttime baantjes...

Baantjes die geen enkel toekomst perspectief bieden met vergoedingen waar je amper van rond kunt komen!

 

Dan wel een vorm van smartengeld...

Voor geleden geestelijke schade, stress en jarenlange depressies!

 

Is het zo verwonderlijk...

Dat mensen die decennia lang worden benadeeld en geschoffeerd door de ( r ) overheid...

Zich vroeg of laat tegen de (r) overheid en haar perverse systemen keren?

 

Naarmate steeds meer mensen het dupe worden, neemt de kans op een revolutie steeds meer toe.

Ik weet alleen niet of ik het zelf nog veel langer uithoudt.

 

We leven in een tijd waar

G L O B A L I S E R I N G . . .

Er binnen één mensenleven doorheen wordt gejaagd!

P R I V A T I S E R I N G :

Waarbij met belastinggeld opgezette infrastructuren

(Staatsbedrijven- en diensten.)

Voor een habbekrats werden verpatst aan buitenlandse investeringsfondsen...

Die op hun beurt in handen zijn van de Elite klasse, wiens macht zodoende alleen maar groter wordt!

Zij bepalen wie er voor hen mag werken en wie niet, en wat zij verdienen.

En dat alles onder het mom van...

" B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R "

(Al werd deze term pas jaren later officieel in gebruik genomen.)

Eerst proberen zij zoveel mogelijk staatsbedrijven- en diensten over te nemen.

En als ze die bedrijven- en diensten eenmaal in hun klauwen hebben...

Proberen ze op allerlei manieren subsidies los te peuteren.

 

Als je de (r) overheid moet geloven...

Werden al die staatsbedrijven- en diensten verpatst omdat de private sector efficiënter zou werken.

Je zou echter ook kunnen stellen...

Dat de verantwoordelijke politici de staatsbedrijven- en diensten naar de kloten hebben geholpen.

Ofwel waren ze zelf onbekwaam dan wel namen zij onbekwame bestuurders in dienst.

Wat denkt U ?

 

In ieder geval zijn die staatsbedrijven en diensten nu in handen van de Elite klasse.

Zij bepalen wie mag werken en voor hoeveel, en zij bepalen bovendien de productprijzen.

 

Ondertussen wordt Nederland steeds afhankelijker gemaakt van het buitenland!

En betalen we ons bovendien scheel...

Aan dat bureaucratische geld verslindende en geld verspillende monster genaamd

"Europese Unie"

 

Al de winsten van de staatsbedrijven- en diensten vloeiden vroeger in de schatkist van de Staat.

Sinds de privatisering vloeien die winsten echter in de zakken van de Elite klasse!

Daar heeft verder NIEMAND wat aan!

D E N K T A N K S   -   U N I V E R S I T E I T E N   -   N G O 'S

Opgezet door de Elite klasse bovendien vaak gesubsidieerd met ons belastinggeld!

Zowel de DENKTANKS als de NGO's van deze Elite klasse worden geraadpleegd door de (r) overheid.

 

De Elite klasse profiteert uiteraard zelf het meest van de ideeën die hieruit voortvloeien!

De UNIVERSITEITEN van de Elite klasse leiden op tot PR en activisme en verspreiden chaos!

De MEDIA en de NGO's van de Elite klasse verspreiden halve waarheden en leugenachtige propaganda!

 

Wanneer die buitenlandse multinationals denken minder winst te zullen maken...

Pakken ze de koffers en verdwijnen met de noorderzon.

Een leeg geplunderd land met een gedesillusioneerde werkloze bevolking achter zich latend!

 

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er de afgelopen decennia over de kop gegaan?

Hoeveel werknemers hebben daarbij hun baan verloren?

Hoeveel bedrijven zijn de afgelopen decennia gefuseerd?

Hoeveel werknemers hebben in de daarop volgende reorganisaties hun baan verloren?

S T A P P E N P L A N   V O O R   E E N   B E T E R E   W E R E L D

(Het kon ook anders...

Ik weet alleen niet of ik daar nog wel aan toe kom / aan toe wil komen

Eén ding is echter al wel zeker...

We moeten van de huidige corrupte systemen af!)

 

Enfin...

We hebben kunnen zien waar dat globaliserings- en  privatiseringsbeleid toe heeft geleidt!

 

Een periode van onzekerheid!

Waarbij steeds meer werd ingezet op flexibiliteit en parttime baantjes met nul uren contracten...

Wel te verstaan!

 

De bonus systemen werden al snel weer afgebroken!

Iedereen moest het met steeds minder geld doen, behalve dan de CEO's van die kolere bedrijven...

Die graaiden er pas geleden zelfs nog 40% bij!

 

Daarbij komt het smijten van belastinggeld door de (r) overheid!

Zogenaamd om de werkloosheid die door haar eigen wanbeleid was ontstaan aan te pakken.

'k Vraag mij af hoeveel van die miljoenen er spoorloos in de zakken van die duivels zelf verdwijnen.

 

Subsidies om vakkundige ouderen aan het werk te houden...

Daarbij van school afgestudeerde jongeren de kans ontnemend een baan te bemachtigen.

 

Daarna subsidies om onervaren jongeren aan een baan te helpen...

Waarbij de duurdere ervaren ouderen werden ontslagen.

Een ronduit achterlijk beleid van belastinggeld in bodemloze putten smijten.

 

Toen de ( r ) overheid eenmaal begon met uitdelen van subsidies...

Schoten uitzendbureaus als paddenstoelen uit de grond!

Buitenlandse uitzendbureaus pikten maar wat graag een graantje mee!

" U I T Z E N D B U R E A U S "

Uitzendbureaus zijn eigenlijk parasieten...

Die voor tussenpersoon willen fungeren tussen bedrijven en werkzoekenden.

Daarbij een deel van de salarissen afromen van de werkzoekenden!

Vaak ook nog eens gesubsidieerd door de ( r ) overheid met belastinggeld wel te verstaan!

 

Een systeem van gigantische belastinggeld verkwisting...

Die niets concreets oplevert!

Behalve dan voor de eigenaren en aandeelhouders van al die malafide uitzendbureaus!

 

Die lachen zich inmiddels slap.

Hebben zelfs gigantische wagenparken aangelegd met gesubsidieerde elektrische auto's.

B U I T E N L A N D S E   U I T Z E N D B U R E A U ' S

Verzieken de Nederlandse arbeidsmarkt

Met hun aanbod van goedkope uitbuitbare arbeidsmigranten.

 

Wie zich hierin verdiept...

Komt vanzelf artikelen tegen van grootschalige corruptie...

Belastingfraude - Huisvestingsfraude - Uitkeringsfraude

W E R K E N   V O O R   E E N   H A B B E K R A T S

Werknemers hebben steeds meer banen nodig om rond te kunnen komen.

Al was het maar om die exorbitante prijsstijgingen  van de afgelopen jaren te compenseren.

Dan wel de jaarlijks terugkerende steeds verder verhoogde woekerbelastingen, huren, verzekeringen etc.

Dan wel gedwongen te werken voor een schamele uitkering waar je amper van rond kunt komen.

 

Bijna nooit meer thuis.

Volkomen vervreemd van het eigen gezin.

D E   E L I T E   P A R A S I T E

Dit in schril contrast tot de Elite klasse die alles doet om de belasting te ontwijken.

Het over de wereld rondsluizen van vermogens waar de (r) overheid zelfs een legale status aan heeft gekoppeld.

Daarbij parasiteert de Elite klasse ook nog eens op de gemeenschap.

Enerzijds strijken zij een diversiteit aan subsidies op.

Anderzijds maken zij gebruik van alle voorzieningen die door de gewone werknemers zijn bekostigd.

De wereld is in al die jaren steeds zakelijker en zodoende onmenselijker geworden.

Mensen zijn verworden tot handelswaar.

Aan handelswaar worden geen rechten ontleend.

T O E N   K W A M   C O R O N A

D E   W E R E L D   G I N G   O P   S L O T

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   -   M O N D K A P J E S P L I C H T

Z E L F S   E E N   A V O N D K L O K !

Oftewel hoe de (r) overheid  de bevolking in haar greep hield...

Vanwege een simpel griep virusje waar 98% van de bevolking notabene zonder te zijn ingeënt.

Geen enkele last ondervind.

Diegenen die zich wel lieten vaccineren  kampten met de bijwerkingen van de vaccins.

 

Vanwege de mondkapjesplicht die inging op 01-12-2020 heb ik geen boodschappen meer kunnen doen.

Omdat ik simpelweg weiger zo'n zinloze gezondheid schadende muilkorf op te doen.

 

Niet zozeer omdat ik het benauwd krijg van zo'n mondkapje...

Amper kan ademhalen en me niet meer kan concentreren.

Dan wel last krijg van paniekaanvallen...

Waarbij mijn hart als en bezetene te keer gaat en ik bewusteloos dreig te raken.

 

Maar uit principiële overweging.

Ik weiger mee te doen aan experimenten van de (r) overheid die mijn gezondheid kunnen schaden.

Ik laat me ook niet als proefkonijn gebruiken voor experimentele vaccins.

E P I D E M I E   /   P A N D E M I E   /   P L A N D E M I E   !

Oftewel hoe een nagenoeg onschuldig virusje wordt misbruikt...

Om het globaliseringsbeleid van de Elite klasse in een hogere versnelling om te zetten.

Evenals de op handen zijnde reset oftewel verdere integratie van de...

Economische-, Financiële-,  en Politieke structuren.

 

De uiteindelijke coup van de Elite klasse.

Om zich de macht van de "democratieën" van de wereld toe te eigenen.

(voor zover men überhaupt van democraties kan  spreken...

Want niet  het volk regeert...

Maar een handvol zogenaamd "democratisch gekozen" dictators

"R E C H T E N   E N   V R I J H E D E N"

Worden steeds vaker omgezet in plichten.

 

In ieder geval eet ik sinds 01-12-2020, de datum waarop de mondkapjesplicht is ingegaan...

Eigenlijk nog maar 2 dagen in de week.

De dagen dat ons ma (82) en ik (50) ons pa (85) uit dat vervloekte verpleeghuis ophalen.

 

Ons pa overleed overigens binnen een jaar en wel op 29-01-2021 in dat vervloekte verpleeghuis.

Platgespoten met kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen en antipsychotica.

H A R T F A L E N

Dus niet door het corona virus.

De PCR test gaf zelfs tot 3x toe aan dat hij negatief was.

Alhoewel inmiddels bekend zou moeten zijn dat de PCR-test ongeschikt is om besmettingen dan wel besmettelijkheid mee aan  te tonen.

 

De PCR-test geeft alleen aan of bij iemand virus rna is gevonden.

De PCR-test kan niet aantonen of iemand besmettelijk is.

E M O T I E S   V A N   V E R D R I E T

Omdat ze de laatste jaren van hun leven niet samen mochten doorbrengen.

E M O T I E S

V A N   M A C H T E L O Z E   W O E D E   E N   T E L E U R S T E L L I N G

Vanwege het lockdown beleid van de (r) overheid zowel als van het verpleeghuis zelf.

Al die keren dat men ons pa, die aan een rolstoel gekluisterd zit...

Tot laat in de middag in z'n eigen ontlasting lieten liggen.

 

Wanneer ons pa aangaf naar het toilet te moeten, en het ging niet snel genoeg...

Vertrokken de verzorgers en kwamen pas na een uur terug.

 

Ondertussen lag ons pa in z'n eigen ontlasting.

Zijn incontinentie materiaal volkomen doorweekt.

Zijn lichaam vol geïrriteerde en pijnlijke plekken waarover men en zalfje met een beschermlaag over aanbracht.

 

V A N W E G E   E E N   T E K O R T   A A N   M A N K R A C H T

S C H R O O M D E   É É N   V E R P L E E G S T E R   E R   Z E L F S   N I E T   V O O R

O M   E E N   D E M E N T E    B E W O O N S T E R   T E   R O N S E L E N   O M   M E E   T E   H E L P E N

B I J   H E T   V E R S C H O N E N   V A N   D E   M E D E B E W O N E R S ? ! ?

 

T O E N   O N S   M A   D A A R   A C H T E R   K W A M

W A R E N   D E   R A P E N   P A S   E C H T   G A A R   /   D E   P O P P E N   E C H T   A A N   H E T   D A N S E N

 

M A A R   J A . . .

D A A R   W A S   H E T   É É N   E N   A N D E R   A A N   V O O R A F   G E G A AN 

D A T Z E L F D E   M E N S   Z A T   ' S N A C H T S   O P   D E   K A M E R   V A N   O N S   P A

D A T   K A N   D U S   E C H T   N I E T   D O O R   D E   B E U G E L !

 

W A N N E E R   U   W E E R   G A A T   S T E M M E N

O N T H O U D T   D A N   G O E D

D A T   D E   K A B I N E T T E N   M A R K   R U T T E   I,   II   en   III

D E

G E Z O N D H E I D S - E N   O U D E R E N Z O R G

T O C H   W E L   D E   M E E S T E   S C H A D E   H E B B E N   T O E G E B R A C H T

M E T   H U N   B E Z U I N I G I N G E N   ( z i e   H O M E   p a g i n a )   !!!

P R I V A T I S E R I N G   E N   M A R K T W E R K I N G . . .

Z I J   Z I J N   E R   D E   O O R Z A A K   V A N

D A T   Z O R G I N S T E L L I N G E N   D R A A I E N   O P   W I N S T M A X I M A L I S A T I E

T E N   K O S T E   V A N   D E   P A T I Ë N T !

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

M E T   H A A R   L O C K D O W N S

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D

M O N D K A P J E S P L I C H T

E E N   B E L E I D   G E R I C H T   O P   T H U I S B L I J V E N

 

E E N   B E L E I D

W A A R M E E    J E   N O O I T   M E E R   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   A F   K O M T

O P D A T   V I R U S S E N   V R O L I J K   V E R D E R   K U N N E N   M U T E R E N

W A A R D O O R   N I E M A N D   O O I T   N O G   T E R U G   Z A L   K E R E N   N A A R

H E T   O U D E   N O R M A A L !

 

V E E L   M E N S E N   Z I J N   I N M I D D E L S   Z O   B A N G

D A T   Z I J   N I E T   E E N S   M E E R   T E R U G   D U R V E N   N A A R   H E T   O U D E   N O R M A A L !

N O G   E F F E   T E R U G

N A A R   D A T   V E R P L E E G H U I S . . .

E R   W A R E N   G E R E G E L D   P E R I O D E S

W A A R B I J   D E   B E W O N E R S   V A N   D E   V E R P L E E G H U I Z E N

G E E N   E N K E L   B E Z O E K

M E E R   M O C H T E N   O N T V A N G E N !

 

Z O D A T   W H A T ' S   A P P   O P   Z O ' N   K O L E R E   "S M A R T " P H O N E

D E   E N I G E   M A N I E R   W A S   D I E   N O G   R E S T T E 

O M   T E N M I N S T E   E N K E L E   M I N U T E N   T E   K U N N E  N   C O M M U N I C E R E N

M E T   D E   B E W O N E R S   V A N   H E T   V E R P L E E G H U I S !

 

T E N M I N S T E   A L S   E R   P E R S O N E E L   A A N W E Z I G   W A S

D A T   Ü B E R H A U P T   W I S T

H O E

W H A T ' S   A P P   W E R K T !

 

V R I J W I L L I G E R S   W E R D E N   N A A R   H U I S   G E S T U U R D

Z O D O E N D E

B R A K   V O O R   D E   B E W O N E R S   E E N   T I J D   A A N

V A N

V E R V E L I N G   E  N  E E N Z A A M H E I D !

A N T I   P S Y C H O T I C A   E N   S L A A P M I D D E L E N

O N S   P A   W E R D   O N R U S T I G   I N   H E T   V E R P L E E G H U I S

O M D A T   H I J   S I M P E L W E G   Z I J N   V R O U W   E N   K I N D E R E N   M I S T E

 

D A T   K U N N E N   Z E   I N   Z O 'N   V E R P L E E G H U I S   D U S   N I E T   H E B B E N

A N D E R S   Z O U   D I E   O N R U S T

W E L E E N S   O P   A N D E R E   B E W O N E R S   O V E R   K U N N E N   S L A A N

 

Z O D O E N D E   W E R D   O N S   P A   P L A T G E S P O T E N

M E T   O N D E R   A N D E R E

M I D A Z O L A M !

 

D E   V E R W A R M I N G   S T O N D   Z O    H O O G

D A T   Z E L F S   D E   B E Z O E K E R S   N A   E N I G E   T I J D

I N   S L A A P   T U I M E L D E N !

M E D I C I J N E N

M E D I C I J N E N   K U N N E N   N I E T   G E N E Z E N

A L S   Z E   D A T   W E L   K O N D E N

W A S   D E   G EH E L E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

B I N N E N   D E   K O R T S T E   K E R E N   B A N K R O E T

 

M E D I C I J N E N

D O E N   A L L E E N   A A N   S Y M P T O O M   B E S T R I J D I N G

 

I N   D E   M E E S T E   M E D I C I J N E N

Z I T T EN   S T O F F E N

D I E   D E   S I G N A L E N   V A N   E N   N A A R   D E   H E R S E N E N

B L O K K E R E N

 

D A A R D O O R   H E B   J E   M I N D E R   L A S T

V A N   D E   G E V O L G E N   V A N   A F T A K E L I N G

T E N   G E V O L G E   V A N    H E T   O U D E R   W O R D E N !

 

O O R D E E L   Z E L F

O V E R   H E T   G E B R U I K   V A N   D I E   Z O G E N A A M D E

A N T I - P S Y C H O T I C A   E N   K A L M E R I N G S M I D D E L E N   E N   S L A A P M I D D E L E N

 

D I E   J U I S T   D A T G E N E   D O E N

W A T   Z I J   J U I S T

N I E T

Z O U D E N   M O E T E N   D O E N !

 

Z O   K A M P T E   O N S   P A 

N A D A T   H I J   S T E E D S   H O G E R E   D O S E S   A N T I - P S Y C H O T I C A

K R E E G   T O E G E D I E N D   S T E E D S   V A K E R   M E T   A N G S T   S T O O R N I S S E N . . .

 

Z A G    H I J   S T E E D S   V A K E R   D I N G E N   D I E   E R   N I E T   W A R E N . . .

S P R A K   H I J   S T E E D S   V A K E R    W  A R T A A L . . .

G O O I D E   H I J   S T E E D S   V A K E R   H E T   H E D E N   E N   V E R L E D E N   D O O R   E L K A A R !

 

E N F I N . . .

M E T  H E T    O V E R L I J D E N   V A N   O N S   P A

K A N    I K   M E   E I N D E L I J K   F O C U S S E N   O P   D E   V O O R B E R E I D I N G

V A N   M I J N   E I G E N   D O O D !

I N M I D D E L S   Z I J N   A L   4   1 / 2   J A A R   V E R L O R E N   G E G A A N

V A N   D E   R E S E R V E R I N G   V A N   D E   G R A F R E C H T E N

 

D E   G R A F S T E E N

S T A A T    I N M I D D E L S   O O K   A L   5   J A A R

" OP G E S L A G E N "   B I J   D E   F A B R I K A N T .

 

E I G E N L I J K   W A S   D E   G R A F S T E E N   O N V I N D B A A R . . .

M A A R   Z E   H E B B E N   N E T J E S   E E N   N I E U W E   G E M A A K T !

T O P P I E ! ! !

https://www.eijgelaar.nl/

 

 I K   B E N   N O G   N O O I T   Z O V E E L   A F G E V A L L E N

I N   H E T   G E Z I C H T   D E   A R M E N   E N   D E   B E N E N . . .

 

V A N W E G E   D I E   M O N D K A P J E S P L I C H T

E N   D E   O N T H O U D I N G   V A N   D R I N K E N   E N   V O E D I N G . . .

 

N A   E E R D E R E   M I S L U K T E   P O G I N G E N

M E T

A L C O H O L   -   P I J N S T I L L E R S   -   S L A A P M I D D E L E N

 

D I T   A L L E S   V A N W E G E   D I E   V E R V L O E K T E

H Y P O C R I E T E   E E D   V A N   H U I S A R T S E N !

" D E   E E D   V A N   H I P P O C R A T E S "

https://www.lumc.nl/sub/1060/att/907300228522341.pdf

D A A R M E E   Z W E R E N   Z I J   E E N   M E N S   G E E N   K W A A D   T E   B E R O K K E N E N

 

Z O D O E N D E   D O E M E N   Z I J   I E D E R E E N   M E T   Z E L F M O O R D P L A N N E N

J U I S T   T O T   P I J N L I J K E   M I D D E L E N   T E R U G   T E   G R I J P E N

 

W I L   M E N   U I T   D E Z E   K R A N K Z I N N I G   G E W O R D E N   W E R E L D

K U N N E N   O N T S N A P P E N ?

 

E E N   H Y P O C R I E T E   E E D   I N   D I E   Z I N . . .

D A T   A R T S E N   Z I C H   W E L   D E G E L I J K   S C H U L D I G   M A K E N

A A N   H E T   B E R O K K E N E N   V A N   K W A A D   J E G E N S   H U N   P A T I É N T E N . . .

 

 A L   D I E   P A T I Ë N T E N   D I E   S T I E R V E N

V A N W E G E   D E   A F S C H A L I N G   V A N   D E   Z O R G . . .

V E R O O R Z A A K T E   Z E L F S   O N N O D I G E   A M P U T A T I E S   V A N   L I C H A A M S D E L E N .

Z E L F M O O R D

M E N S E N   D I E   H E T   L E V E N   O M   D E   É É N    O F   A N D E R E   R E D E N

N I E T   M E E R   Z I E N   Z I T T E N . . .

W O R D T   E E N   H U M A N E   D O O D   J U I S T   M I S G U N D

V A N W E G E   D I E   H Y P O C R I E T E   E E D !

 

H E T   A L T E R N A T I E F   I S   I M M E R S

D A T   D E Z E   G R O E P   N O O D G E D W O N G E N   N A A R   M I D D E L E N   G R I J P T . . .

D I E  M E N S E L I J K   L I J D E N   J U I S T   V E R O O R Z A K E N .

 

N I E T   A L L E E N   V O O R   Z I C H Z E L F   M A A R   V A A K   OO K   V O O R   H U N   O M G E V I N G !

M E N S E N   D I E   V A N   E E N   B R U G   O F   G E B O U W

O F   V O O R   E E N   T R E I N   S P R I N G E N

 

D E   M E N S H E I D   I S

E E N   R O N D U I T   N A Ï E F   E N   A C H T E R L I J K   R A S

( U I T Z O N D E R I N G E N   D A A R   G E L A T E N )

 

A C H T E R L I J K   I N   D I E   Z I N

D A T   Z I J   Z I C H   S T E E D S   W E E R   L A A T   B E D R I E G E N   E N   B E S T E L E N

D O O R    D I E   M A R I O N E T T E N   V A N   H E T   K A P I T A A L

I N   D E N  H A A G !

 

B O V E N D I E N

T E G E N   B E T E R   W E T E N   I N

O P   D A T   D U I V E L S G E B R O E D   B L I J F T   S T E M M E N !

 

E N F I N . . .

I K   H E B   I N M I D D E L S   O O K   A L W E E R   2   J A A R   L A N G

A L   D I E   H E F T I G E   E M O T I O N E   U I T S P A T T I N G E N   T U S S E N   M I J N    O U D E R S

O P G E V A N G E N

 

A L   M O E T   I K   B E K E N N E N

D A T   H E T   F I J N   W A S

O M   Z E   Z O   L A N G   M O G EL I J K   B I J E E N   T E   B R E N G E N , , ,

M A A R   I K   B E N   O O K   B L I J   D A T   D A T   E I N D E L I J K   I S   A F G E L O P E N ! 

 

D A T   I K   M I J   W E E R   K A N   F O C U S S E N   O P   H E T   W E E R Z I E N   M E T   M I J N   V R O U W

D I E   O P   0 1 - 1 1 - 2 0 1 7   O P   5 2 - J A R I G E   L E E F T I J D   K W A M   T E   O V E R L I J D E N !

 

D E   U R N   M E T   H A A R   S T O F  F E L I J K   O V E R S C H O T

K R E E G   S I N D S D I E N   E E N   E I G E N   P L E K J E   I N   D E   W O O N K A M E R .

B I J   H E T   L I C H T   E N   D E   W A R M T E

V A N   D A G   E N   N A C H T   B R A N D E N D E   W A X I N E L I C H T J E S !

 

I K   L A A T   M E   N I E T   L A N G E R   M E E R   E M O T I O N E E L   C H A N T E R E N   N O G   L A N G E R

I N   D E Z E   S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E

K A P I T A L I S T I S C H E   W E R E L D . . .

M E T   H A A R   A L   E V E N   Z O   K R A N K Z I N N I G E   S C H U L D E N E C O N O M I E

   R O N D   T E   H A N G E N

 

D E   I N D I V I D U A L I S T I S C H E   E G O Ï S T I S C H E   W E R E L D   V A N   V A N D A A G   D E   D A G

D I E   W E   A A N   D E   L I B E R A L E N   T E   D A N K E N   H E B B E N !

 

E E N   W E R EL D   D I E   D O O R   H E B Z U C H T   E N   E G O Ï S M E   W O R D T   G E V O E D T

E E N   W E R E L D   D I E   G E S T A A G   V E R D E R   V E R L O E D E R D

E E N   W E R E L D   D I E   D O O R   D E   Z W A R E   I N D U S T R I E Ë N   W O R D T   V E R G I F T I G D

 

E E N   W E R E L D   Z I J N D E

W A A R   I K   M I J   S T E E D S   M I N D E R   I N   T H U I S   V O E L !

 

'


I K   B E N   N U   5 9   J A A R

E N   H E B   I N   A L   D I E   T I J D   A L   H E E L   W A T   V E R A N D E R I N G E N   M E E G E M A A K T

Z O W A T   A L   D I E   V E R A N D E R I N G E N   P A K T E N   V O O R   O N S   N A D E L I G   U I T

 

O N Z E   T O E K O M S T   W E R D   K E E R   O P   K E E R   G E S A B O T E E R D

D O O R   H E T   B E L E I D   V A N   D I E   ( R ) O V E R H E I D

 R A A R   M A A R   W A A R

M I J N   V R O U W   I S   I N   2 0 1 7   O P   5 2   J A R I G E   L E E F T I J D   O V E R L E D E N

I K   Z I T   I N M I D D E L S   A L W E E R   R U I M   4   1 / 2   J A A R   A L L E E N !

I N   E E N   L A N D   M E T   1 7   1 / 2   M I L J O E N   I N W O N E R S ! !

 

D E   T I J D   V L I E G T   V O O R B I J

D A N K Z I J   H E T   C O R O N A   B E L E I D   W O R D T   I K   B O V E N D I E N

G E D I S C R I M I N E E R D   E N   B U I T E N G E S L O T E N

V A N   D E

" S S   A M E N   L E V I N G "

 

S S

S T A A T   D A A R B I J   V O O R   H E T   H E D E N D A A G S   L I B E R A A L   F A S C I S M E

 

A M E N

S T A A T   V O O R   H E T   F E I T   D A T   I E D E R E E N   K L A K K E L O O S

N A A R   D E   P I J P E N   V A N   D I E   D U I V E L S E   ( R ) O V E R H E I D   D A N S T !

 

O N D E R   A N D E R E   V O O R   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E

W A A R   A M P E R   2   P R O C E N T   V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   Z O U   K U N N E N   K R I J G E N . . .

 

D E   L E V E N S J A R E N   V A N   J O N G E R E N   W E R D E N   O P G E O F F E R D

I N   E E N   Z I N L O Z E   P O G I N G

O M   H E T   L E V E N   V A N   O U D E R E N   N O G   W A T   T E   R E K K E N

 

I K   V E R V L O E K   D A N   O O K   D E   D A G   D A T   I K   B E N   G E B O R E N

E N   A L S   E E N   G E V A N G E N E

I N   D I T   T O T A A L   V E R R O T T E   S Y S T E E M   M O E T   D O O R B R E N G E N !

 

B I N N E N K O R T

H O U D T   I K   H E T   T O C H   E C H T   V O O R   G E Z I E N

W A N T   I K   V E R W A C H T   N I E T   D A T   D E   M E N S H E I D   D E   K O M E N D E   J A R E N

H A A R   V E R S T A N D   Z A L   G A A N   G E B R U I K E N

 

I K   H E B   A A N   M I J N   V A D E R   K U N N E N   Z I E N

H O E   H E T   E R   I N   Z O ' N   V E R P L E E G H U I S   A A N   T O E   G I N G

D A A R   L U S T E N   D E   H O N D E N   G E E N   B R O O D   V A N !

 

I K   Z I T   E R   N I E T   O M   T E   S P R I N G E N

O M   N E T   A L S   M I J N   O U D E R S   8 0 +   T E   W O R D E N

 

I K   W E N S   M I J N   L A A T S T E   L E V E N S J A R E N 

N I E T   A L S   E E N   K A S P L A N T J E   D O O R   T E   B R E N G E N

 

O P G E S L O T E N   E N   P L A T G E S P O T E N

 Z O A L S   D A T   M E T   O N S   P A   I S   G E B E U R D ! !

 

A L S   I K   A L L E E N   M A A R   B E N   G E B O R E N

O M   M E Z E L F   V O O R   E E N   P A A R   L U I Z I G E   R O T C E N T E N

K A P O T   T E   W E R K E N

 

T E R W I J L   D E   B A N K E N

O N D E R T U S S E N   H U N   R E N T E M E C H A N I S M E   G E B R U I K E N

O M   D E   W A A R D E   V A N   D I E   R O T C E N T E N   S T E E D S   V E R D E R   T E   V E R N I E T I G E N

W A A R D O O R   D E   L A S T E N   J A A R L I J K S    D O O R   B L I J V E N   S T I J G E N

D A N   K I E S   I K   T O C H   L I E V E R   V O O R   D E   D O O D !

 

F U C K   D I E

" D E M O C R A T I S C H   G E K O Z E N   D I C T A T O R S "

 D I E   V U L L E N   T O C H   A L L E E N    M A A R   H U N    E I G E N   Z A K K E N

E N   D I E   V A N   H U N   K A P I T A L I S T I S C H E   V R I E N D J E S !

 

I N   D E   V O R M   V A N   S U B S I D I E S

B E L A S T I N G V E R L A G I N G E N

 

B O V E N D I E N   B E N   I K   D A N   O O K   M E T E E N   A F

V A N   D I E   R E P E T E R E N D E   G E E S T D O D E N D E   R E C L A M E   B O O D S C H A P P E N

V O O R   P R O D U C T E N   W A A R   I K   G E E N   B E H O E F T E   A A N   H E B !

 

B E N   I K   O O K   M E T E E N   A F   V A N   A L   D I E   I R R I T A N T E   I N T E R N E T   C O O K I E S

D I E   A L   M I J N   S U R F B E W E G I N G E N   V A S T L E G G E N !

 

G E E F   M I J N   P O R T I E   M A A R   A A N   F I K K I E

Z O ' N   H Y P O C R I E T   W E T J E   Z A L  M I J   E R   N I E T   V A N   K U N N E N   W E E R H O U D E N

O M   N E T   Z O   L A N G   P O G I N G E N   T E   B L I J V E N   O N D E R N E M E N

T O T   I K   E I N D E L I J K    U I T   D E Z E   K R A N K Z I N N I G E   W E R E L D   B E N   O N T S N A P T !

 

I K   V E R K I E S   D E   V R I J H E I D   V A N   D E   D O O D

B O V E N   E E N   Z I N L O O S   L E V E N

E N   D I E   S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E

K A P I T A L I S T I S C H E

H E L !

 

I K   K A N   O N D E R H A N D   D A T   G E Z E I K   N I E T   M E E R   A A N H O R E  N

O V E R   H E T   A A N T A  L   Z O G E N A A M D E   B E S M E T T I N G E N !

O O P S . . .

I K   Z O U    B I J N A   D E Z E L F D E   F O U T   H E B B E N   G E M A A K T . . .

A L S   H E T   R I V M

 

C O R R E C T I E

E L K E   D A G   D A T   G E Z E I K   O V E R    P O S I T I E V E   T E S T   R E S U L T A T E N . . .

 

V A N   T E S T S   D I E   N I E T   E E N S   K U N N E N   A A N G E V E N

 O F   I E M A N D   O P   H E T   M O M E N T   V A N   M E T E N   B E S M E T T E L I J K   I S   O F   N I E T

I K   B E N   D I E   C O R O N A   L E U G E N S    D A N   O O K   M E E R   D A N   K O T S B E U !

 

I K   H E B   N U   A L   V O O R   D E   T W E E D E   K E E R

E E N   1 / 2   J A A R   L A N G   G E E N   B O O D S C H A P P E N   K U N N E N   D O E N

V A N W E G E   D I E   V E R V L O E K T E   O N B E N U L L I G E   M U I L K O R F   P L I C H T !

 

I K   L A A T   M E   O O K   N I E T   D O O R   D I E   H Y P O C R I E T E   D U I V E L S   I N   D E N   H A A G

C H A N T E R E N

M E   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N !

 

A L S   A L L E S   G A A T 

Z O A L S   I K   H E T   H E B   G E P L A N D

 

B E N   I K   O P  0 1 - 1 1 - 2 0 2 3   E I N D E L I J K   V E R L O S T...

( A H U M . . . 0 1 - 1 1 - 2 0 2 4 . . .

W A N T   O N S   M A   V E R Z O C H T   O M   M I J   O M   NOG   1   J A A R   U I T S T E L )

V A N   D E Z E   S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E

S S   A M E N   L E V I N G

Z O D A T   M I J N   Z I E L   E I N D E L I J K   R U S T   K A N   V I N D E N !

A S O 'S

M A A K T E N   D E   B U U R T   W A A R   I K   W O O N   O N V E I L I G

S C H O R R E M O R R I E

D A T   Z ' N   A F V A L   O V E R   D E   S C H U T T I N G   O P   O N Z E   D A M   G O O I T

E N K E L E   W E K E N   G E L E D E N

V O N D   I K   W E E R   E E N   H A L V E   G R I N D T E G E L   O P   D E   D A M !

 

E E N   A A N T A L   J A R E N   G E L E D E N

W E R D   D E   S C H U T T I N G

V A N   A S O C I A L E   G R A F I T T I   L E U Z E N   V O O R Z I E N

Z U I P L A P P E N

T O E N   W E   H I E R   P A S   K W A M E N   W O N E N

H A D D E N   Z U I P L A P P E N   P L A S T I C   T A S S E N   M E T   L E G E   D R A N K F L E S S E N

I N   D E

" D W E R G C O N I F E R E N "

G E H A N G E N

H E T   W A R E N   I N M I D D E L S   W O U D R E U Z E N   G E W O R D E N

V E R V L O E K T E   L E U G E N A C H T I G E   T U I N C E N T R A

M O G E   D E   D U I V E L   O O K   D I E   L E U G E N A A R S   H A L E N !

 

K E N N I S   I S   M A C H T

D E   D O O D

A L S   B E V R I J D I N G !

 

V E R L O S T   V A N   D I E

W O E K E R B E L A S T I N G E N

 

R E P E T E R E N D E

G E E S T D O D E N D E

R E C L A M E S

 

F I L M

H E R H A L I N G E N

 

I R R I T A N T E

I N T E R N E T   C O O K I E S

D I E   H E T   S U R F G E D R A G

V A S T L E G G E N

 

VE R L O S T   V A N   D I E 

 V E R V L O E K T E

M I L I T A I R E

H E L L   C O P T E R S

D I E   Z O W A T   D A G E L I J K S

O V E R V L I E G E N

 

I K   Z I E   D E   D O O D

S T E E D S   M E E R   A L S   E E N

W E L K O M E   V R I E N D

 

D I E 

V R I J H E I D

E N

R U S T

B R E N G T

 

K E N N I S   I S   M A C H T

K E N N I S   I S   M A C H T


I K   H A D   G R A A G   G E Z I E N   D A T

O N S   M A   E N   O N S   P A

>>>   S A M E N   <<<

I N   E E N   B E J A A R D E N C O M P L E X   K O N D E N   W O R D E N   O P G E N O M E N .

D A N   W E L   P A   I N   E E N   V E R P L E E G H U I S . . .

E N   M A   I N   E E N   A A N L E U N W O N I N G .

 

O P D A T   Z E   Z O   D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N

T O C H   N O G   S A M E N   K O N D E N   D O O R B R E N G E N .

 

M A A R   D A T   F E E S T   G I N G   N I E T   D O O R . . .

O M D A T   D I E   V E R V L O E K T E   P O L I T I E K   D E C E N N I A   L A N G

O P   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   D E   B E J A A R D E N Z O R G   H E E F T   B E Z U I N I G D

 

Z O D O E N D E

H E B   I K   O N S   P A   E E N   J A A R   L A N G

2   Á   3   D A G E N   I N   D E   W E E K   ' S M O R G E N S   M E T   Z I J N   R O L S T O E L

N A A R   O N S   M A   M O E T E N   R I J D E N

E N   ' S A V O N D S   W E E R   T E R U G   N A A R   H E T   V E R P L E E G H U I S

 

H E T   I S   R O N D U I T   A S O C I A A L   D A T   B E J A A R D E   E C H T P A R E N

D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N   U I T   E L K A A R   W O R D E N   G E R U K T

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

H E E F T   M I J N   O U D E R S   O O K   A L   G E E N   G O E D   G E D A A N . . .

 

O N S   P A   G E S C H E I D E N   V A N   V R O U W   E N   K I N D E R E N

O P G E S L O T E N   E N   P L A T G E S P O T E N

 

O M D A T   ZI J N   T O E N E M E N D E   O N R U S T

A N D E R S   O P   D E   O V E R I G E   B E W O N E R S   O V E R   Z O U   K U N N E N   S L A A N

 

E E N Z A A M   E N   V E R V E E L D   E N   V E R W A A R L O O S D

T O T D A T

U I T E I N D E L I J K

R I P

R E S T   I N   P E A C E


A F S C H E I D S B R I E F   D . D .   0 1 - 0 6 - 2 0 2 2

B E S T E   M A . . .

 

J E   W E E T   D A T   I K   H E T   E R   M O E I L I J K   M E E   H E B . . .

D A T   M I J N    V R O U W   O P   0 1 - 1 1 - 2 0 1 7   O P   5 2 - J A R I G E   L E E F T I J D

K W A M   T E   O V E R L I J D E N . . .

 

D A T   E R   S I N D S D I E N   E E N    L E E G T E   I N   M I J N   L E V E N   I S   O N T S T A A N

D A T   I K   M I J   E E N Z A A M   V O E L . . .

 

H O E   I S   D A T   I N   H E M E L S N A A M   M O G E L I J K

I N   E E N   L A N D   M E T   1 7   1 / 2   M I L J O E N   M E N S E N ? ! ?

 

I N M I D D E L S   Z I J N   W E   6   J A A R   V E R D E R

D I E   E E N Z A A M H E I D   I S   A L L E E N   M A A R   V E R D E R   T O E G E N O M E N

 

H E T   L I E F S T

W A S   I K   T E G E L I J K   M E T   M I J N   V R O U W

U I T   D E Z E   H Y P O C R I E T E   /   S C H I J N H E I L I G E   W E R E L D   G E S T A P T

 

E E R D E R E   P O G I N G E N    M E T   P I L L E N   E N   D R A N K   M I S L U K T E N

Z O D O E N D E   H E B   I K   J O U   E N   O N S   P A

T O E N    D E Z E   N O O D G E D W O N G E N   I N   E E N   V E R P L E E G H U I S

M O E S T   W O R D E N   O P G E N O M E N . . .

 

I N   I E D E R   G E V A L

N O G   E E N   J A A R   S A M E N   K U N N E N   B R E N G E N !

 

T O E N   O N S   P A   N A   E E N   J A A R   I N   H E T   V E R P L E E G H U I S   O V E R L E E D !

H E B   I K   J O U   N O G   3   J A A R   J A A R   B I J G E S T A A N . . .

 

I K   H E B   J E   H E F T I G E   G R I L L E N   E N   E M O T I E S   O P G E V A N G E N

D E   B U R E A U C R A T I S C H E   R O M P S L O M P   V O O R   J E   A F G E W E R K T !

 

T S J A . . .

W A T   K A N   I K   Z E G G E N

D E   W E R E L D   G A A T   S T E E D S   V E R D E R   N A A R   D E   K L O T E N

V O O R   M I J   H O E F T   H E T   A L   L A N G   N I E T   M E E R

 

M O C H T   J E   M I J   V I N D E N

C O N T R O L E E R   D A N   E E R S T   O F   I K   O O K   W E R K E L I J K H E I D   D O O D    B E N

V O O R A L E E R   J E   D E   H U I S A R T S  B E L T

 

I K   V E R T R O U W   E R O P

D A T   J E   D E   I N S T R U C T I E S    B E T R E F F E N D E

M I J N   C R E M A T I E

 

E N   D E   B E G R A F E N I S   V A N   M I J N   V R O U W   E N   M I J

E X A C T   Z O   U I T V O E R T   Z O A L S   I K   H E T   H E B   B E S C H R E V E N !

 

O N S   S P A A R G E L D  M A A K T  M I J   N I E T   G E L U K K I G !

M I S S C H I E N   D A T   J U L L I E   E R   P L E Z I E R   A A N   B E L E V E N !

 

L I E F S . . .

X X X

 

M A L E D I C T U S   G E N U S   H U M A N U M

C u r s e d   b e   t h e   h u m a n   r a c e

B E L L U M   V O B I S   H E R I T

W a r   w i l l   b e   u p o n   y o u

I N D I V I D U A L I T A S   V U L N E R A B L E   F A C I A M   E A M

I n d i v i d u a l i t y   m a k e s   h e r   v u l n e r a b l e

A V A R I T I A   E R I T   R U I N A   E I U S

G r e e d   w i l l   b e   h e r   d o w n f a l l