!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!

VOORWOORD:

 

MALEDICTUS GENUS HUMANUM !

( Cursed be the human race! )

 

'k Moet eerlijk bekennen dat ik mij steeds weer verbaas over het feit...

Dat het gros van de bevolking steeds weer op diezelfde imbecielen blijven stemmen...

Die Nederland langzaam maar zeker naar de afgrond sturen.

 

De gezondheidszorg en ouderenzorg wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar.

Om maar te zwijgen van de enorme achterstand in diagnoses en operaties.

 

Het onderwijs stelsel komt er ook al bekaaid vanaf.

Ook hier flinke achterstanden, daarbij ook nog eens een lerarentekort.

 

Werkgelegenheid ook al z'n fiasco...

Arbeidsmigranten nemen de banen in van Nederlanders.

De lonen blijven achter terwijl de bedrijven woekerwinsten maken.

 

't Zou anders kunnen zijn...

Wanneer iedereen zich in dienst zou stellen van de gemeenschap!

Gratis gebruik van diensten die door de gemeenschap zijn opgericht ( bank-, internet en telefoon diensten )!

Geen concurrentie maar samenwerking!

Etc.

 

Ik wil ook niet iedereen over één kam scheren...

Maar FEIT is toch dat slechts 20% van de wereldbevolking haar verstand gebruikt.

Niet zomaar gelooft wat de ( r ) overheden verkondigen.

 

Zich niet laten chanteren.

Dan wel op eender welke wijze dan ook...

Onder druk laat zetten om hun gezonde lichamen bloot te stellen aan experimentele vaccins.

Waarvan de werking nooit en te nimmer te bewijzen valt!

 

Vaccins die echter bijwerkingen hebben...

Waarvan sommige ernstig!

 

Slechts weinig mensen schijnen te beseffen dat wanneer iemand zich vaker laat vaccineren...

De stoffen in die vaccins niet alleen de positieve effecten...

( voor zover die er überhaupt zijn )

 

Maar ook negatieve effecten...

Genaamd bijwerkingen versterken!

 

Enfin...

'k Moet eerlijk bekennen dat ik mij het leven anders had voorgesteld.

Mij werd altijd voorgehouden dat IEDEREEN GELIJK zou zijn en IEDEREEN GELIJKE KANSEN zou krijgen.

Naar dat bleken niets meer dan LEUGENS te zijn!

 

KAPITALISME & CONCURRENTIE

Multinationals / Private bedrijfjes / Eenmanszaken / ZZP'ers..

Beconcurreren elkaar in een strijdt om te overleven.

De één z'n dood is de ander z'n brood!

 

WERKNEMERS

Is de hedendaagse term waarmee WERKSLAVEN worden aangeduid.

Mensen die werkzaamheden verrichten onder steeds slechtere arbeidsvoorwaarden...

Voor lonen waar ze amper van rond kunnen komen!

 

POLITICI

Dictators die gehele bevolkingen tegen elkaar ophitsen om de oorlogen van de Elite klasse te kunnen voeren.

Terwijl de bevolkingen zelf te laf zijn zich tegen die oorlogen uit te spreken!

 

VREDE & VRIJHEID

Ook al niets meer dan woorden...

ZONDER

Enige betekenis!

 

Ik bedoel maar te zeggen...

We leven in een steeds onmenselijker wordende kapitalistisch georiënteerde wereld.

Een wereld waar de superrijke Elite klasse de dienst uitmaakt!

Bijgestaan door haar politieke marionetten.

Diens opgestelde regels- en wetten dienen voornamelijk de Elite klasse.

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/politiek

 

D O R P   V E R S U S   S T A D

Ik ben geboren in een overwegend protestants dorpje.

Waar eigenlijk maar weinig te beleven valt!

 

Ondanks dat...

Is er geen haar op mijn hoofd die er aan denkt...

Dit saaie maar ook rustgevende dorpsleven in te ruilen.

 

Voor het bruisende stadsleven.

Met al haar lawaai, luchtvervuiling en hoge criminaliteit!

 

D E    I L L U S I E   V A N

R E F E R E N D U M S   E N   H E T   S T E M M E N !

Een PROTESTANTS dorpje...

Dat door het aangrenzende overwegend KATHOLIEKE stadje werd GEASSIMILEERD!

 

Ondanks...

Dat 77% van de inwoners in een...

R E F E R E N D U M

Te kennen gaf...

TEGEN

Samenvoeging te zijn!

 

WAAROM men besloot een REFERENDUM te houden...

VOOR of TEGEN samenvoeging...

Is voor mij tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel!

 

Aangezien die achterlijke ambtenarij...

De uitkomst van het referendum gewoon heeft genegeerd!

 

Ons dorpje werd gewoon...

GEASSIMILEERD!

En dat zet meteen een streep door het

" DEMOCRATISCHE GEHALTE "

van Nederland!

 

S T E M M E N   H E E F T   G E E N   E N K E L E   Z I N !

Niet de meerderheid van de inwoners maakt de dienst uit...

Maar een handvol achterlijke bureaucraten!

Bureaucraten die zowel op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau...

De bevolking de ILLUSIE voorhouden...

Dat zij mede zeggenschap zouden hebben bij beslissingen die worden genomen!

Beslissingen die een impact hebben op het doen en laten van elke individuele burger.

 

P O L I T I E K

Politici die dankzij een corrupt verkiezingssysteem aan de macht komen en blijven.

Zogenaamd...

DEMOCRATISCH GEKOZEN

Alsof er ook maar iets te kiezen valt...

 

Immers...

NIEMAND heeft ook maar iets te zeggen gehad...

Over WIE er op de kieslijst worden gezet.

 

V E R S T E D E L I J K I N G

Heeft niet alleen een flinke impact op de natuur!

Al het groen wordt vroeg of laat vervangen door beton en steen!

Alle natuur moet wijken...

Voor de bouw van steeds meer commerciële en industriële gebieden.

 

De kleine lokale boeren bedrijven worden verdreven...

Verdrongen door boeren die steeds grootschaliger uitgroeien.

 

Of het nou goed gaat of slecht gaat met datgene wat de politiek onder economie verstaat...

De belastingen blijven maar stijgen en er komen er steeds meer belastingen bij!

 

Inmiddels...

Is men er echter achter dat grootschalige veehouderij schadelijk is voor gezondheid en milieu!

Iets wat ik van begin af aan al heb geclaimd!

 

R E L I G I E

Ik mag dan in een protestants dorpje zijn geboren...

Maar dat wil NIET zeggen of ik al dan niet protestants ben!

 

Ik ben NIET gedoopt!

Vanwege een meningsverschil tussen mijn moeder en de pastoor...

En dat is eigenlijk maar goed ook!

 

Zeker toen ik er later achter kwam...

Dat religie door de eeuwen heen alleen maar dood en verderf heeft gebracht!

 

Van " heksen " verbrandingen tot oorlogen in de zogenaamde " heidense " landen!

 

PEDOFIELE DOOFPOT AFFAIRES

Niet alleen begaan door protestantse maar ook katholieke geestelijken!

De islamitische cultuur is al geen haar beter...

Als je de verhalen leest van FAMILIELEDEN die worden gestenigd...

Dan wel een bijtend zuur in het gezicht worden gegooid!

Alleen maar ze voor een partner kiezen met een andere opvatting dan wel religie!

 

BELASTINGONTWIJKING

Belastingontwijking zou ook strafbaar moeten zijn.

 

Is het heffen van belasting eigenlijk wel legaal?

Zou de belastingbetaler niet mee moeten kunnen beslissen wat er met hun geld gebeurd?

 

De kerken maken in Nederland inmiddels plaats voor moskeeën.

Daarmee verdwijnt een deel van de Nederlandse cultuur.

Voor zover men überhaupt van een Nederlandse cultuur kan spreken!

N E D E R L A N D

Een land met een HOOFDCULTUUR...

Waarin diverse SUBCULTUREN langs elkaar leven!

SUBCULTUREN die voortdurend met elkaar in CONFLICT geraken...

Vanwege cultureel VERSCHILLENDE achtergronden dan wel religieuze overtuigingen!

L E E R P L I C H T :

Iedereen tussen de 5 - 16 jaar is leerplichtig!

Jongeren tussen 16 - 18 jaar zonder START KWALIFICATIE

Oftewel NIET over een HAVO, VWO of MBO diploma op minimaal niveau 2 beschikken...

Zijn kwalificatie plichtig!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht#:~:text=Leerlingen%20van%205%20tot%2016,(niveau%202%20of%20hoger).

De scholen waren in mijn tijd ofwel katholiek dan wel protestants.

En dan had je ook nog eens de

" ZONDAGSCHOOL "

Wordt er zowaar van je verwacht...

Dat je in je "VRIJE WEEKEINDE " op zondag op komt draven...

Om psalmen en verzen op te dreunen.

Waarna je na afloop dan een sinaasappel kreeg voor de moeite!

H E R S E N S P O E L I N G

Achteraf...

Besefte ik eigenlijk pas...

 

Dat scholen eigenlijk niets anders zijn...

Dan instanties die zich bezighouden met het hersenspoelen van jongeren!

 

Taal en rekenen mogen dan nuttig zijn... 

Maar GESCHIEDENIS en MAATSCHAPPIJLEER zijn eigenlijk volkomen flauwekul!

 

De geschiedenis wordt regelmatig herschreven...

Daarbij steeds anders geïnterpreteerd!

 

Terwijl maatschappijleer zich bezigt met de africhting van jongeren...

Oftewel hoe die zich volgens de richtlijnen van de ( r ) overheid dienen te gedragen!

 

Een ( r ) overheid die vaak haar eigen regels niet eens naleeft...

Zelfs meent zelf boven de wet te staan!

L A G E R E   S C H O O L :

Laat daar in mijn tijd nou een SADIST van een leraar zitten...

De Vries...

En laat die EIKEL nou ook nog uit Friesland komen!

 

Je weet wel...

Die AFVALLIGE PROVINCIE in het noorden van Nederland...

Die er prat op gaat...

In haar eigen Friese taal les te mogen geven.

 

Daarbij er een eigen vlag en een eigen volkslied op na houdt!

Zelfs zendtijd op TV in de Friese taal krijgt!

 

Vanwaar die voorkeursbehandeling?

Praat gewoon algemeen beschaafd Nederlands...

Zoals al die andere provincies!

N A T I O N A L I S M E

Nationalistischer kan gewoonweg niet!

 

U heeft waarschijnlijk al wel begrepen...

Dat ik NIETS moet hebben van dat ACHTERLIJKE gezwaai met vlaggetjes...

 

Al moet ik bekennen...

Dat ik daar als kind ook aan mee heb gedaan...

Mijn enige excuus is dat ik in mijn jeugd ook gehersenspoeld ben geweest...

Zodoende niet beter wist!

 

Ik moet echter nog minder hebben...

Van dat HYPOCRIETE VOLKSLIED van het WILHELMUS...

"Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. "

't Lijkt meer op een ode aan NAZI Duitsland.

't heeft niets maar dan ook niets met Nederland zelf te maken!

 

'k Ben ook niet bereidt om mijn leven te geven voor een land dat

GELIJKHEID en VRIJHEID

belooft...

Maar als het erop aan komt...

Haar burgers volkomen willekeurig behandeld!

 

De één met steeds meer plichten opzadelt...

Terwijl de ander steeds meer rechten en subsidies krijgt!

H Y P O C R I S I E

Je zou ook vraagtekens moeten zetten bij de...

" OLYMPISCHE SPELEN "

Het

SONGFESTIVAL

En

VOETBAL !

 

Zeg nou zelf...

Is het niet gewoon een vorm bedrog...

Buitenlanders inzetten opdat die de prijzen in de wacht slepen...

Omdat de eigen bevolking daar niet toe in staat blijkt te zijn?

 

Voetbal is sowieso al flink gedegenereerd...

Tegenwoordig meer een ordinair geweldsspektakel tussen supporters van de verschillende voetbalclubs!

 

Een lucratief gokfestijn opgezet door criminele organisaties...

Met CHANTAGE en OMKOPING van ( TOP ) SPELERS

G L O B A L I S M E   V E R S U S   N A T I O N A L I S M E

Wil de mensheid als ras overleven...

Zal zij zich van die Nationalistische flauwekul moeten afkeren!

 

Leren samen te werken met andere culturen en met elkaar...

In plaats van tegen elkaar op te concurreren en het leven zuur te maken!

 

Hoewel het opheffen van de grenzen...

Geen al te slimme zet bleek te zijn.

 

Als we terugblikken naar al die plunderende bendes...

Die vooral vanuit de " Oost-Europese lidstaten  van de Europese Unie " opereren...

Dan wel de virus uitbraken van de afgelopen tijd!

 

Weliswaar tot nog toe tamelijk onschuldig...

Maar wel flink uitvergroot in de media en door de politiek!

G L O B A L E   V R E D E   E N   S A M E N W E R K I N G ?

Het huidige globaliseringsbeleid...

Dat de Elite klasse over de wereld aan het uitrollen is...

Zal alleen maar meer weerstand oproepen onder de bevolking!

 

Zeker wanneer de Elite klasse haar globalisering...

Middels politiegeweld probeert af te dwingen!

 

Demonstraties worden nu reeds verboden!

Behalve dan die van activisten van o.a. het discriminerende " BLACK LIVES MATTER "

Burgers worden ook nu reeds monddood gemaakt!

 

Enfin...

Terug naar de...

F R I E Z E N   E N   G R O N I N G E R S

Want die waren in die dagen als...

WATER en VUUR

 

Aangezien ons pa uit Groningen kwam...

( Zijn voorouder(s) overigens uit Duitsland )

 

Kreeg ik het steeds te verduren van die Friese leraar.

Hij bleek er genoegen uit te scheppen...

Mij regelmatig met een latje op de vlakke hand te slaan!

 

Mijn ouders beklaagden zich weliswaar bij de directeur...

Maar die Fries bleef gewoon doorgaan!

 

Tegenwoordig...

Is dat gelukkig wel even anders...

Kun je zowaar een rechtszaak tegen zo'n sadist beginnen!

 

'k Had overigens ook niets te zeggen...

Wat betreft mijn vervolgopleiding!

 

Mijn ouders kregen een...

" advies "

Van zo'n ambtelijke kloothommel!

 

Men was van mening...

Dat er op dat moment veel vraag was naar automonteurs.

Dat ik daarom maar beter automonteur moest worden.

 

Zodoende kwam ik op de LTS autotechniek terecht.

Die ik op het hoogste ( C ) niveau heb voltooid!

 

Overigens...

Zonder sadist van een leraar...

Wel een malloot in begeleiding van een kleine posse...

Die het nodig vond iedereen een bijnaam te geven!

 

De zoon van de conciërge.

Zo iemand kon je in mijn tijd beter uit de weg gaan.

 

Gewoon negeren...

Dan gaat de lol er vanzelf af!

 

Hij heeft mij dan ook verder met rust gelaten.

Of het moet zijn...

Dat mijn vurige blikken hem afschrokken!

 

Dat hij zich begon te realiseren...

Dat je sommige leerlingen beter met rust kunt laten!

 

Op het schoolplein mag hij zich dan veilig wanen met z'n vriendjes...

Maar eenmaal van dat schoolplein af...

 

Men heeft er vaak geen erg in...

Dat bepaalde acties...

Of het nou om treiteren gaat of om mishandeling...

 

Vroeg of laat...

Consequenties kunnen hebben...

Vaak op een tijdstip waarop men het niet verwacht!

 

Enfin...

Nadat ik van school af kwam...

Moest ik echter constateren dat die hufters in Den Haag...

inmiddels arbeidsmigranten naar Nederland hadden gehaald!

 

Alle vacatures waren inmiddels opgevuld!

>>>   F U C K   D E   ( R ) O V E R H E I D   <<<

Er zat niets anders op dan door te leren.

Om eerlijk et zijn kwam me dat wel beter uit...

Want ik had allang gemerkt dat het prullen aan auto's eigenlijk niet mijn ding was!

 

Ik wil hierbij alleen maar zeggen...

( R ) overheid bemoei je met je eigen zaken!

Laat iedereen worden...

Zodoende is iedereen ook beter gemotiveerd!

 

Als automonteur...

Elke dag stinkend naar olie en smeer naar huis.

Gatver!

 

De ideale gelegenheid om van carrière te switchen.

Zoals men dat pleegt te noemen.

 

Al moet ik bekennen dat je eigenlijk niet zoveel keus hebt...

Wanneer je eenmaal een technische vooropleiding hebt genoten.

Dan blijft je keus toch beperkt tot een technische opleiding!

 

Zodoende...

Kwam ook deze keer weer zo'n ambtelijke kloothommel...

Om te vertellen dat er op dat moment een tekort was aan Elektro- en Installatie monteurs!

 

Zo gezegd... Zo gedaan!

Het werd MTS elektro in Tilburg.

Laat daar nou ook zo'n asshole van een leraar zitten!

 

Ene Schumacher...

Jawohl

Een Duitser!

 

Nogal zo één die zijn handjes niet thuis kon houden!

Hij deelde zoals hij dat noemde...

PEDAGOGISCHE TIKKEN

uit!

Met die kolenschoppen van handen!

 

De klok tikte intussen gestaag verder...

'k Begon me dan ook zorgen te maken!

W E L   O F   G E E N   V R I E N D I N ?

Meisjes kwam je in mijn tijd NIET tegen op een technische school.

Mijn vrienden waren inmiddels al wel voorzien...

Zodoende zag ik ze steeds minder!

 

Ik was een tamelijk verlegen jongen.

En hield me altijd in de achtergrond op.

 

Ik geef niets om kroegen en disco's...

Ik geef ook niks om rokers- en zuiper typetjes.

 

Het enige wat dan overblijft...

Is om groepjes met meiden achterna te rijden op mijn Zündapp.

In de hoop een gesprek aan te kunnen knopen...

En er ééntje aan de haak te slaan!

 

Dat heb ik tot 3x toe geprobeerd.

In alle 3 de groepen meisjes zat een meisje dat me wel beviel.

Ze stopten en spraken mij aan.

 

Ongelogen waar...

Alle 3 claimden ze te zijn verkracht.

Zodoende geen interesse te hebben in een relatie!

 

Van alle 3 bleek bovendien de vader te zijn overleden.

Ik kan me goed indenken dat er ASSHOLES zijn die daar misbruik van maken!

Geen vader mee die ze beschermt...

Maakt die meisjes nog kwetsbaarder dan ze al zijn!

 

Enfin...

Daar sta je dan......

Zeker voor een verlegen jongen als mij!

Terwijl mijn hersens nog bezig waren om die informatie te verwerken...

Stapten die meisjes alweer op hun fiets en lieten mij beduusd achter!

 

Wat bezielt jongens om meisjes te verkrachten?

Vervloekte hufters!

 

Mijn ouders...

Hebben mij juist geleerd dat je meisjes met RESPECT moet behandelen!

( Kom ik later op terug! )

 

Enfin...

Ik zat nog op de MTS...

Toen er ineens een blauwe envelop van defensie in de brievenbus viel.

>>>   S H I T   <<<

Ik heb met veel moeite uitstel weten te krijgen...

Zodat ik de MTS kon afmaken.

 

Toen ik van school kwam hoorde ik in eerste instantie niets meer van defensie.

Ik hoopte dat ze ze mij vergeten waren en begon met solliciteren!

 

Na een tijdje was ik in een sollicitatiegesprek verwikkeld.

Een baan als onderhoudsmonteur bij een agrarisch bedrijf...

Notabene in de eigen omgeving!

 

Aan het eind was er nog maar één tegen kandidaat over.

De voorkeur ging naar mij omdat ik het dichtst bij woonde...

Zodoende sneller sneller ter plekke kon zijn.

 

Alsof de duivel ermee speelt...

Komt die vervloekte blauwe brief van defensie roet in het eten gooien!

>>>   S H I T   <<<

FUCK DEN HAASG!

Waarom moet ik wel in dienst en een ander niet?

Die vervloekte dienstplicht blijkt op pure willekeur te zijn gebaseerd!

H O E Z O

I E D E R E E N   G E L I J K ?

H O E Z O

I E D E R E E N   G E L I J K E   R E C H T E N ?

In die brief werd ik zowaar gesommeerd...

Mij op die dag om die tijd bij die kazerne te melden!

 

Notabene...

Onder bedreiging van gevangenisstraf mocht ik weigeren...

Wordt je bij weigering zowaar onschuldig als een crimineel in de gevangenis gegooid!

V E R V L O E K T E   D I K T A T U U R

Van afstel wilde men niets weten...

Ik kon die goedbetaalde baan dus op mijn buik schrijven!

>>>   S H I T   S H I T   S H I T   <<<

V E R V L O E K T E   K L O O T Z A K K E N

I N  D E N   H A A G

( Sorry maar ik moet mijn in de jaren opgebouwde frustratie kwijt )

Zeker als je bedenkt dat veel van die ASSHOLES in DEN HAAG zelf niet in dienst hebben gehoeven!

Zoals die minister van defensie FERDINAND GRAPPERHAUS

 

Enfin...

Met de dienstplicht brak een periode van verveling aan.

Een vol jaar van mijn leven verspild aan saai poetswerk...

Het graven van schuttersputjes.

Het opstellen van corvee roosters.

Het voor pinguïn lopen spelen in de kantine.

In de winter in de vrieskou in de sneeuw liggend hopend op een dodelijke longontsteking...

Die mij van die vervloekte op willekeur gebaseerde dienstplicht zou verlossen!

Mij uit deze hypocriete wereld zou bevrijden!

V R I J H E I D ? ! ?

I E D E R E E N   G E L I J K   E N   D E Z E L F D E   K A N S E N . . .

O R D I N A I R E   L E U G E N S !

Endin...

De gekste bevelen opvolgend

Van die machtsgeile kloothommels met streepjes op hun schouders!

 

Ik begon overigens met een sergeantsopleiding.

Maar die heb ik niet afgemaakt!

Sergeants kunnen namelijk 5 JAAR LANGER worden opgeroepen!

" OP HERHALING KOMEN "

Zoals men dat pleegt te noemen!

 

daar had ik dus al helemaal geen zin in!

Zeker niet nadat men mij een goedbetaalde baan door mijn neus had geboord!

daar heb ik ook geen compensatie voor gekregen.

 

Een beetje "soldij "...

En daar worden dan ook nog eens de kosten voor " huisvesting " vanaf getrokken.

Terwijl ik eigenlijk op de kazerne in Tilburg steeds heen en weer heb gereisd!

 

Als je mazzel hebt...

Speel je kiet met al dat op en neer rijden!

Altijd nog liever dan 24 uur lang op die vervloekte kazerne te moeten vertoeven!

V E R V L O E K T E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E

 I N  D E N   H A A G

Dat die vervloekte ( r ) overheid haar eigen oorlogen maar uit vecht!

F E R D I N A N T   G R A P P E R H A U S

Diezelfde gozer die de corona regels aan z'n laars lapte.

Al zou onderhand toch duidelijk moeten zijn dat la die maatregelen niets hebben uitgehaald!

 

Het is bovendien ronduit schandalig dat het gros van de bevolking...

Angst wordt aangepraat voor een nagenoeg onschuldig griepachtig virus!

Daarbij zodanig worden gemanipuleerd om proefkonijntjes te spelen voor experimentele vaccins!

 

Vaccins waarvan zowel de onbewezen " positieve " eigenschappen...

Alsook de bewezen negatieve eigenschappen ook wel bijwerkingen genaamd...

Toenemen naarmate men zich vaker laat vaccineren!

 

Met in het achterhoofd...

Het FEIT dat het GEEN ENKELE vaccin fabrikant is gelukt...

Om al die influenza griep virussen uit te roeien!

Het zal ze dus ook NIET lukken om die corona griep virussen uit te roeien!

 

De steeds hogere toppen van het aantal positieve testuitslagen...

Bij een vaccinatiegraad van ruim 85% zou dat toch op z'n minst duidelijk moeten maken!

BESODEMIETERIJ!

> > > W h a t   T h e   F u c k < < <

Enfin...

Alsof die op pure willekeur gebaseerde dienstplicht nog niet genoeg was...

Wordt je ook nog eens door een eikel van en bodybuilder type tegen de grond geslagen...

Alleen omdat je weigerde ook nog eens zijn spullen te poetsen!

 

Ene "VISSERS" uit tilburg...

Hij gaf aan uitsmijter te willen worden in één of andere club.

 

Wel...

Ik wil hierbij alleen maar aangeven...

Laat je NIET intimideren en voor slaaf gebruiken!

Sla ook NIET terug...

Als je dat doet ga je allebei een weekeinde de gevangenis in om af te koelen.

Zelfs als hij was begonnen!

 

Er werd me wel gevraagd of ik een officiële klacht wilde indienen.

Maar dat heb ik niet gedaan!

 

Hij heeft na een weekeinde in de gevangenis te hebben gezeten om af te koelen...

Nog wel zijn excuses aangeboden en liet mij verder met rust!

>>>   L A A T   J E   N O O I T   I N T I M I D E R E N   <<<

Ik schijn het er echter nog goed af te hebben gebracht...

Als je al die berichten op het internet leest...

Over al die uit de hand gelopen in andere kazernes...

ONTGROENINGEN!

 

Daar heb ik in

ERMELO / HARDERWIJK / DEN HAAG / TILBURG

Gelukkig niets van gemerkt!

 

Na mijn diensttijd te hebben uitgezeten...

Heb ik geruime tijd...

Van het ene tijdelijke baantje naar het andere tijdelijke baantje gezworven!

 

Uiteindelijk raakte ik daar zo gefrustreerd van...

Dat ik me als huisman heb terug getrokken!

Mijn partner verdiende destijds meer dan voldoende voor ons beiden!

J A W E L . . .

U I T E I N D E L I J K

T O C H   N O G   E E N   M E I S S I E . . .

H É H É . . .

Jullie mogen best weten hoe dat ging.

Na die afwijzingen van die 3 verkrachte meisjes probeerde ik het met penvriendinnen!

 

Muziekbladen...

BRAVO en POPFOTO

Hadden in dei tijd speciale correspondentie secties!

 

Je stuurde een pasfoto op en een beknopte omschrijving van jezelf...

Daarna was het wachten tot je in zo'n sectie werd opgenomen.

Ik mocht niet klagen...

Meer dan genoeg reacties...

NEDERLAND - DUITSLAND - NEDERLANDSE ANTILLEN

SURINAME - IERLAND - ISRAEL

 

Ik heb er weliswaar geen partner aan over gehouden...

Maar wel een paar leuke vakanties!

 

1 week Duiitsland

1 Weekeinde Noord Holland

1 Week Ierland!

 

Desalniettemin...

Stond ik op een gegeven moment op het punt er een eind aan te maken...

Ik zou dat jaar 21 worden en was inmiddels zeer depressief.

K O L E R E   S C H O O L A D V I E Z E N !

K O L E R E   D I E N S T P L I C H T !

K O L E R E   P O L I T I E K   B E L E I D !

Ik wil alleen maar zeggen...

De ( r ) overheid heeft de perfecte voedingsbodem gecreëerd om rebellen te kweken!

Zo'n situatie kan iemand tot waanzin brengen.

 

Enfin...

In die periode waarin mijn depressies groteske vormen aannamen...

Vertelde mijn zus dat zij een meisje had gevonden waarvan zij dacht dat die perfect bij mij zou passen!

2 1   F E B R U A R I   C A R N A V A L   1 9 8 2

Ik mag dan inmiddels 60 zijn geworden, maar ik herinner het mij nog goed!

Ik geef eigenlijk niets om carnaval...

'k Moet niets hebben van al dat gezuip en geschreeuw...

 

Maar ik was eigenlijk wel benieuwd...

Met wat voor meisje mijn zus op de proppen zou komen.

 

Ik ging dus met mij  zus mee.

Zij ging naar een andere dansschool in hetzelfde stadje.

Zoals ik eerder al aan gaf was het carnaval, en elk lid mocht 1 introducee meenemen!

 

Bij de dansschool waar ik op zat ging het er allemaal nogal stijfjes aan toe.

Bovendien had ik daar ook al een "blauwtje "opgelopen.

Elke keer dat zoiets gebeurd krijgt mijn zelfvertrouwen een flinke knauw!

E E N   P O T E N T I Ë L E   K A N D I D A T E

Enfin...

Het meisje waar mij  zus mee aan kwam zetten...

Bleek in de hoek aan een tafeltje te zitten helemaal aan de andere kant van de zaal.

 

Mijn zus bracht mij naar de tafel met dat meisje.

Ze had lang donkerblond haar, blauwe ogen en een leuk wipneusje.

Ze zou dat jaar 18 worden en bleek net als ik nogal verlegen!

 

Ik stelde me aan haar voor.

Ging daarna tegenover haar aan tafel zitten, zodat ik haar beter in mij op kon nemen!

D E   S T I L T E   V O O R   D E   S T O R M ?

Mijn zus kwam daarna met 2 glazen jus 'd orange aanzetten.

Eén voor het meisje en 1 voor mij, waarna mijn zus weer in de massa opging!

 

Ondertussen keken het meisje en ik elkaar stilzwijend in de ogen...

In een poging elkaars gedachten te peilen.

 

( De ogen zouden de poort zijn tot de ziel...

Althans dat heb ik ooit in een aantal bladen gelezen. )

 

We wisten kennelijk beide niet goed hoe we een gesprek met elkaar moesten aanknopen.

Was het wellicht de angst iets verkeerds te zeggen?

 

In ieder geval...

Bleven we elkaar een tijd lang aankijken!

H E T   B E G I N   V A N   E E N   R O M A N C E ?

Aangezien er verder niets gebeurde bewoog ik na verloop van tijd mijn hand in haar richting.

Ik hoopte hiermee bij haar een reactie te ontlokken!

Doch toen er geen reactie van haar kant kwam...

Trok ik mijn hand langzaam en ietwat teleurgesteld weer terug!

 

Ik kreeg het benauwde gevoel dat ook deze ontmoeting op niets zou uitlopen.

Dat ook zij niet in mij was geïnteresseerd!

 

Ik stond dan ook op het punt om op te staan en huiswaarts te keren...

Ware het niet dat iets mij daarvan weerhield!

 

Wederom keek ik haar een tijdlang in haar ogen.

Maar nog steeds geen reactie.

 

Voor de tweede keer bewoog ik mijn hand uitnodigend in haar richting.

Ondertussen bleef ik haar indringend in de ogen aankijken.

W O N D E R   B O V E N   W O N D E R . . .

Na een tijdje bewoog zij zowaar haar hand richting die van mij.

Terwijl we elkaar stilzwijgend aan bleven kijken!

 

Ik merkte op dat ik begon te glunderen.

Ik had zoiets van...

Gelukkig ben ik niet naar huis gegaan!

 

 De daarop volgende dagen leek het er zowaar op dat het klikte tussen ons.

We raakten zelfs en beetje aan de praat!

 

Echter...

Na een paar dagen kwam ze echter opeens niet meer opdagen.

Teleurgesteld ging ik die dag naar huis!

V A K A N T I E   I N   I E R L A N D

Frappant...

Kort daarna kreeg ik een brief van mijn Ierse penvriendin.

Ze schreef of ik zin had een weekje vakantie in het Ierse Dublin door te brengen.

 

Aangezien het meisje...

Dat ik via mijn zus op die dansschool had leren kennen...

Niet meer was komen opdagen, maakte ik dankbaar gebruik van die uitnodiging.

Ik heb meteen de koffer gepakt en ben naar Dublin gevlogen!

 

Ik kan niet anders zeggen...

Dan dat ik netjes door één van haar broers van het vliegveld werd afgehaald.

Hij was taxi chauffeur!

 

Ik heb een fijne vakantie gehad bij haar gezellige ( gitaar spelende ) Ierse familie!

Bovendien was die Ierse penvriendin in het echt ook een beeldschone meid!

 

Even dacht ik dat het zelfs zou klikken tussen ons.

haar moeder was een dag weg, en zij gooide mijn vuile was in de wasmachine.

Ik zat er gehurkt bij, toen zij me ineens probeerde te kussen.

 

Ik reageerde daar blijkbaar iets te spontaan op, zodat we met onze hoofden tegen elkaar opbotsten!

'k Had nog nooit eerder een meisje gekust al was ik dan al 20.

Ze trok zich daarop weer terug, nadien gedroeg zij zich jammer genoeg wat gereserveerder!

Dus nog steeds geen kus!

 

Of kwam dat wellicht doordat ze mijn rode t-shirt...

Bij haar favoriete witte blouse met dito broek in de wasmachine had gegooid?

Die kwamen er namelijk rose weer uit, was ze daar misschien wat gepikeerd over?

 

Als jongen...

Had ik immers geen verstand van wasmachines, laat staan waar ik al dan niet op moest letten!

Dat leerde ik namelijk pas jaren later!

 

Of drong het tot haar door dat mocht het tussen ons klikken...

Eén van ons naar en ander land moest verhuizen?

Daarbij familie en vrienden achterlatend!

 

Een land waar je boven dien de taal niet van spreekt

Bovendien het risico dat wanneer de relatie spaak mocht lopen je in een vreemd land achter blijft?

T E R U G   V A N   V A K A N T I E . . .

Enfin...

De vakantie vloog voorbij!

 

Toen ik weer thuis aankwam...

Wist mijn zus mij de reden te vertellen...

Waarom het meisje niet meer was komen opdagen.

 

Haar vader bleek tegen onze relatie te zijn.

Hij wilde niet dat zijn KATHOLIEKE dochter met een PROTESTANTSE jongen om zou gaan

 

Ik had meteen zoiets van...

" Wat krijgen we nou? "

" Is zoiets eigenlijk nog wel van deze tijd? "

D I S C R I M I N A T I E

O P   B A S I S   V A N   G E L O O F ?

O N G E L O O F L I J K !

Mijn zus ging verder met haar verhaal.

De vader van het meisje bleek tijdens mijn vakantie in Ierland te zijn overleden!

P A S T   O P    I E D E R   P O T J E   E E N   D E K S E L T J E ?

Mijn gedachten begonnen af te dwalen.

ik had namelijk de indruk dat het meisje mij uiteindelijk wel zag zitten!

 

Haar vader was weliswaar tegen onze relatie.

Maar die was er nu ineens niet meer...

G E L U K   B I J   E E N   O N G E L U K !

Daarmee was de enige barrière tussen onze relatie als bij toverslag verdwenen.

 

Mijn zus ging verder met haar verhaal...

Het meisje bleek het er namelijk moeilijk mee te hebben dat haar vader plots was overleden.

Ze stond op het punt van instorten.

 

het verlies van haar vader, samen met de druk van school om te presteren...

Werden haar net iets teveel!

 

Ik kon me best indenken...

Dat het meisje juist NU iemand nodig had...

Om haar in deze moeilijke periode te ondersteunen!

 

Een unieke kans om onze relatie verder uit te bouwen!

V E R T E E R D   D O O R   T W I J F E L

Alles goed en wel...

Maar is ze eigenlijk nog wel in mij geïnteresseerd?

Zeker gezien haar vader uitdrukkelijk verbood met mij om te gaan!

 

Zou ze de wil van haar vader trotseren?

Mogelijk zelfs eventueel tegen haar moeder ingaan?

 

Zou ze wel voor mij kiezen?

Immers we kenden elkaar eigenlijk pas enkele dagen.

 

Maarruhhh...

Was er niet een spreekwoord dat zegt: 

" W I E   N I E T   W A A G T ,   D I E   N I E T   W I N T ? "

Ik vroeg mijn zus dan ook om het meisje te zeggen dat ik nog steeds in haar was geïnteresseerd...

En om te vragen of zij ook nog steeds in mij was geïnteresseerd!

 

En ja hoor!

Ze bleek bereid te zijn de wil van haar vader te trotseren.

Daarna ging het steeds beter met onze relatie!

 

Al moet ik bekennen dat ik in het begin toch wel in de rats zat wat betreft haar moeder

Zou zij mij als niet katholiek accepteren als partner van haar dochter?

 

In ieder geval brachten we de meeste tijd bij haar thuis door.

Anders zat haar moeder moederziel alleen.

Terwijl mijn ouders elkaar nog hadden!

 

Ik hielp haar zoveel mogelijk met haar huiswerk.

Al ging dat wel ten koste van mijn huiswerk.

4   J A A R   L A T E R

0 3 - 0 5 - 1 9 8 6

Vierden we onze verloving!

W E E R   2   J A A R   L A T E R

1 9 8 8

Kregen we een hoekwoning toegewezen van de gemeente waar ik woonde.

6   J A A R   L A T E R

0 7 - 1 2 - 1 9 9 4

Gingen we trouwen!

 

Tsja...

Ik denk dat u nu wel een idee heeft...

Hoe we uiteindelijk toch bij elkaar kwamen!

 

Enfin...

Waar was ik ook alweer gebleven?

Uhmmm...

Ik weet het alweer...

 

Na mijn diensttijd kwam ik eigenlijk net meer aan de bak.

Alleen maar omdat die duivelse ( r ) overheid steeds weer arbeidsmigranten naar Nederland haalt!

Die zijn stukken goedkoper en gemakkelijker uit te buiten!

 

Bovendien was mijn kennis in dat ene dienstjaar weer vervlogen.

Na talloze brieven te hebben geschreven heb ik het uiteindelijk maar opgegeven!

V E R V L O E K T E   ( r ) O V E R H E I D !

Ik besloot huisman te worden...

Heb me daarbij volledig uit die hypocriete "SS AMEN LEVING " terug getrokken!

V R I E N D J E S P O L I T I E K

Het heeft me wel aan het denken gezet...

Over de werking van die duivelse ( r ) ov erheid...

Beter gezegd het falen van haar gecorrumpeerde systemen!

 

De één wordt aan alle kanten geholpen...

Terwijl de ander het allemaal maar zelf moet uitzoeken!

I E D E R E E N   G E L I J K ?

I E D E R E E N   G E L I J K W A A R D I G   B E H A N D E L D ?

N I E T S   M E E R

D A N   O R D I N A I R E   L E U G E N S !

 

H U I S M A N   /   H U I S V R O U W

Is over het algemeen maar een ondankbaar beroep!

Dag in  dag uit poets je je het apezuur...

maak je het eten klaar...

( Gelukkig kon ik als man zijnde goed koken! )

L E U K   W E R K

Gelukkig kun je als kok bepalen wat er op tafel komt...

Dat is wel zo gemakkelijk.

Zeker wanneer beide partners hetzelfde lekker vinden!

 

's Avonds nog even de afwas doen, en 1 á 2 keer in de week stofzuigen.

Z W A A R   W E R K

Elke week zware wasmanden sjouwen met kleding boordevol spoelwater.

S A A I   W E R K

helaas maar weinig afwisseling...

Elke dag hetzelfde liedje...

( Geeuw ) Op den duur ontzettend saai ( Geeuw )

 

En baan zonder salaris

Bovendien over het algemeen ook maar weinig waardering!

 

Dus...

Geef haar / hem op z'n tijd een

complimentje.

Het zal de relatie in ieder geval ten goede komen!

 

In ieder geval is mijn haat jegens die hypocriete bende...

Liberale fascisten bij de ( r ) overheid in al die jaren alleen meer verder toegenomen!

Maar ook tegen iedereen die dit vervloekte systeem in stand houden...

Door op die duivels in Den Haag te blijven stemmen!

 

Mijn ouders werden destijds op het verkeerde been gezet...

Wat betreft de keuzes van de beschikbare opleidingen voor hun kinderen .

 

Terwijl men mij verplichtte

Een op pure willekeur gebaseerde dienstplicht te vervullen

Notabene onder bedreiging van een gevangenisstraf bij weigering!

 

Een plicht die mij een goedbetaalde baan door de neus boorde!

 

jarenlang heb ik geduldig gewacht op een kans om wraak te nemen.

Op juridisch gebied wel te verstaan.

 

Ik ben van nature GEEN gewelddadig mens.

Ik dacht dan ook iets in de trend van een aanklacht wegens vrijheidsberoving!

Schadevergoeding voor het saboteren van mijn baan en toekomst!

A R B E I D S M I G R A N T E N

Een arbeidsmarkt verziekt door arbeidsmigranten...

Om maar te zwijgen van al die zogenaamde

" V R I J W I L L I G E R S "

Mensen die denken goed bezig te zijn door voor niets te wilen werken.

Daarbij werklozen het brood uit de mond stelen!

 

Ja...

Wat zijn ze goed bezig?!?

( sarcastisch bedoeld, maar dat had u waarschijnlijk al door )

 

Het zou mooi zijn geweest...

Als ik de Staat aan had kunnen klagen voor al die jaren...

Dat ik zinloze sollicitatiebrieven heb moeten schrijven naar al even zo zinloze parttime baantjes...

Zonder toekomst perspectieven!

Bovendien tegen vergoedingen waar je sowieso niet van rond kunt komen!

 

Dan wel een vorm van smartengeld...

Voor alle gelden geestelijke schade stress en depressies!

 

Is het zo verwonderlijk///

Dat mensen die decennia lang worden benadeeld en geschoffeerd door de ( r ) overheid

Vroeg of laat...

Beginnen te rebelleren tegen haar ronduit perverse systemen?

 

Naarmate steeds meer mensen het dupe worden...

Beseffen zij niet dat dan de kans op een revolutie alleen maar toeneemt?

 

Ik weet alleen niet...

Of ik het nog veel langer uit kan houden!

 

We leven in een tijd waar

G L O B A L I S E R I N G . . .

Er binnen één mensenleven doorheen wordt gejaagd!

P R I V A T I S E R I N G :

Met belastinggeld opgezette infrastructuren

Staatsbedrijven- en diensten...

 

Voor een habbekrats verpatst aan buitenlandse investeringsfondsen...

Die op hun beurt in handen zijn van de Elite klasse...

Wiens macht alleen maar groter wordt!

 

Zij bepalen wie er voor hen mag werken en wie niet!

Zij bepalen tevens voor hoeveel?

 

En dat alles onder het mom van...

" B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R "

(  Al werd deze term pas jaren later officieel in gebruik genomen. )

Staatsbedrijven- en diensten geprivatiseerd!

 

Privatisering wil alleen maar zeggen dat staatsbedrijven- en diensten opgebouwd met belastinggeld

voor een habbekrats direct aan de Elite klasse worden verpatst...

Dan wel indirect door haar investeringsfondsen opgekocht!

 

Als ze die bedrijven- en diensten eenmaal in hun klauwen hebben

Proberen ze op allerlei manieren subsidies los te peuteren.

 

Als je de ( r ) overheid moet geloven...

Werden al die staatsbedrijven- en diensten verpatst omdat de private sector efficiënter zou werken?!?

 

Je zou echter ook kunnen stellen...

Dat de verantwoordelijke politici die staatsbedrijven- en diensten hebben naar de kloten hebben geholpen

Doordat ze simpelweg zelf onbekwame bestuurders hebben aangenomen om dat soort bedrijven  te leiden!

Wat denkt U ?

 

In ieder geval zijn die staatsbedrijven en diensten nu in handen van die Elite klasse.

Zij bepalen wie mag werken en voor hoeveel, en zij bepalen bovendien de productprijzen!

Ondertussen wordt Nederland steeds afhankelijker gemaakt van het buitenland!

Betalen we ons bovendien scheel...

Aan dat bureaucratische geldverslindende en verspillende monster genaamd " Europese Unie "

 

Al de winsten van de staatsbedrijven- en diensten vloeiden vroeger in de staatsschatkist

Sinds de privatisering echter in de zakken van de Elite klasse!

Daar heeft verder NIEMAND wat aan!

D E N K T A N K S   -   U N I V E R S I T E I T E N   -   N G O 'S

Opgezet door de Elite klasse en vaak gesubsidieerd met belastinggeld!

De DENKTANK NGO's van deze Elite klasse worden geraadpleegd door de ( r ) overheid...

De Elite klasse profiteert het meest van de ideeën die hieruit voortvloeien!

De UNIVERSITEITEN van de Elite klasse leiden op tot PR en activisme en verspreiden chaos!

De MEDIA NGO's van de Elite klasse verspreiden leugenachtige propaganda!

 

Wanneer die buitenlandse multinationals denken minder winst te zullen maken...

Pakken die de koffers en verdwijnen met de noorderzon.

Een leeg geplunderd land met een gedesillusioneerde werkloze bevolking achter zich latend!

 

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er de afgelopen decennia over de kop gegaan?

Hoeveel werknemers hebben daarbij hun baan verloren?

Hoeveel bedrijven zijn de afgelopen decennia gefuseerd?

Hoeveel werknemers hebben in de daarop volgende reorganisaties hun baan verloren?

S T A P P E N P L A N   V O O R   E E N   B E T E R E   W E R E L D

( Het kon ook anders...

Ik weet alleen niet of ik daar nog wel aan toe kom / aan toe wil komen

Eén ding is echter al wel zeker...

We moeten van de huidige gecorrumpeerde systemen af! )

 

Enfin...

We hebben kunnen zien wat dat globaliserings- en  privatiserings gedodemieter toe heeft geleidt!

 

Een periode van onzekerheid!

Waarbij steeds meer werd ingezet op flexibiliteit

Parttime baantjes met nul uren contracten

Wel te verstaan!

 

De bonus systemen werden al snel weer afgebroken!

Iedereen moest het met steeds minder geld doen...

Behalve dan de CEO's van die bedrijven...

Die graaiden er pas geleden zelfs nog 40% bij!

 

Daarbij komt het smijten van belastinggeld door de ( r ) overheid!

Zogenaamd om de werkloosheid die door haar eigen wanbeleid was ontstaan aan te pakken.

 

Subsidies om vakkundige ouderen aan het werk te houden...

Daarbij van school afgestudeerde jongeren de kans ontnemend een baan te bemachtigen.

 

Daarna subsidies om onervaren jongeren aan een baan te helpen...

Waarbij de duurdere ouderen werden ontslagen.

 

Toen de ( r ) overheid eenmaal begon met uitdelen van subsidies...

Schoten de uitzendbureaus als paddenstoelen uit de grond!

Ook buitenlandse uitzendbureaus wel te verstaan!

" U I T Z E N D B U R E A U S "

Uitzendbureaus zijn eigenlijk parasieten...

Die voor tussenpersoon willen fungeren tussen bedrijven en werkzoekenden

daarbij een deel van de salarissen afromen van de werkzoekenden!

Vaak ook nog eens gesubsidieerd door de ( r ) overheid!

 

Een systeem van gigantische belastinggeld verkwisting...

Die niets concreets oplevert!

Behalve dan voor de eigenaren en aandeelhouders van al die malafide uitzendbureaus!

 

Die lachten zich inmiddels slap.

Hebben gigantische wagenparken aangelegd met gesubsidieerde elektrische auto;s.

B U I T E N L A N D S E   U I T Z E N D B U R E A U ' S

V E R Z I E K E N   D E   N E D E R L A N D S E   A R B E I D S M A R K T

M E T   H E T   AA N B O D    V A N   G O E D K O P E   A R B E I D S M I G R A N T E N

 

W I E   Z I C H   H I E R I N   V E R D I EP T

K O M T   V A N Z E L F   A R T I K E L E N   T E G E N   V A N

G R O O T S C H A L I G E   C O R R U P T I E

U I T K E R I N G S F R A U D E   E N   H U I S V E S T I N G S F R A U D E !

W E R K E N   V O O R   E E N   H A B B E K R A T S

S T E E D S   M E E R   V A N   O O R S P R O N G   N E D E R L A N D S E   W E R K N E M E R S

H E B B E N   I N M I D D E L S   M E E R D E R E   B A N E N   N O D I G

A L L E E N   M A A R

O M   R O N D   T E   K U N N E N   K O M E N !

 

A L   W A S   H E T   M A A R

O M   A L   D I E   P R I J S S T I J G I N G E N

V A N   D E   A F G E L O P E N   T I J D   T E   C O M P E N S E R E N . . .

D E   J A A R L I J K S   T E R U G K E R E N D E

S T E E D S   H O G E R   W O R D E N D E   W O E K E R B E L A S T I N G E N

H U R E N   -   V E R Z E K E R I N G E N   -   E T C.

 

D A N   W E L

G E D W O N G E N    T E   W E R K E N   V O O R   E E N   S C H A M E L E   U I T K E R I N G

W A A R   J E   A M P E R   V A N   K U N T   R O N D K O M E N

 

B I J N A   N O O I T   M E E R   T H U I S

V E R V R E E M D   V A N   H E T   E I G E N   G E Z I N !

D E   E L I T E   P A R A S I T E

D I T   I N   S C H R I L   C O N T R A S T   T O T   D E   E L I T E   K L A S S E

D I E   A L L E S   D O E T   O M   D E   B E L A S T I N G   T E   O N T W I J K E N . . .

 

H E T   O V E R   D E   W E R E L D   R O N D S L U I Z E N   V A N   H U N   V E R M O G E N S

D A A R   H E E F T   D E   ( R ) O V E R H E I D   Z E L F S   E E N

L E G A L E   S T A T U S

A A N

G E K O P P E L D !

 

D A A R B I J   P A R A S I T E E R T   D E   E L I T E   K L A S S E   O O K   N O G   E E N S

O P   D E   G E M E E N S C H A P . . .

 

I N   D E   V O R M   V A N

E E N   D I V E R S I T E I T   A A N   S U B S I D I E S !

 

E N F I N . . . 

D E   W E R E L D   I S   I N   A L   D I E   J A R E N   S T E E D S   Z A K E L I J K E R

D U S   O N M E N S E L I J K E R   G E W O R D E N !

 

M E N S E N   Z I J N   V E R W O R D E N   T O T   H A N D E L S W A A R   E N   S C H U L D E N A R E N

H A N D E L S W A A R   E N   M E N S E N   M E T   S C H U L D   H E B B E N   G E E N   R E C H T E N !

T O E N   K W A M   C O R O N A

D E   W E R E L D   G I N G   O P   S L O T

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   -   M O N D K A P J E S P L I C H T

Z E L F S   E E N   A V O N D K L O K !

V O O R   E E N   S I M P E L   G R I E P A C H T I G   V I R U S J E   W A A R   R U I M

9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

G E E N   E N K E L E   L A S T   V A N   O N D E R V O N D !

 

I N   T E G E N S T E L L I N G   T O T

D E   B I J W E R K I N G E N   V A N   D I  E   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S

T E   G E K   V O O R   W O O R D E N !

 

G E Z I E N   I K   S I N D S   D E   M O N D K A P J E S P L I C H T

D I E   O P   1   D E C   2 0 2 0   I S   I N G E G A A N

E I G E N L I J K   G E E N   B O O D S C H AP P E N    M E E R   H E B   K U N N E N   D O E N

I N    D E   S U P E R M A R K T

 

O M D A T   I K   S I M P E L W E G   W E I G E R

Z O 'N   Z I N L O O S   M O N D K A P J E   T E    D R A G E N

 

N I E T   Z O Z E E R   V A N W E G E   H E T   F E I T

D A T   I K   H E T   B E N A U W D   K R I J G   M E T   Z O 'N  M O N D K A P J E   O P

A M P E R   K A N   A D E M H A L E N

M E   N I E T   M E E R   K A N   C O N C E N T R E R EN

 

O F   L A S T   H E B   V A N   P A N I E K   A A N V A L L E N

W A A R B I J   M I J N   H A R T   A L S   E E N   B E Z E T E N E   T E   K E E R   G A A T

E N   I K   D R E I G   B E W U S T E L O O S   T E   R A K E N

 

M A A R   M E E R   U I T   P R I N C I P I Ë L E   O V E R W E G I N G

I K   W E I G ER   M E E   T E   D O E N

A A N   E X P E R I M E N T E N   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

D I E   M I J N   G E Z O N D H E I D   S C H A D E   K U N N E N   T O E B R E N G E N !

 

I K   L A A T   M I J   A L   H E L EM A A L   N I E  T   V E R G I F T I G E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S ! !

 

I K   W E I G E R   O P   E E N D E R   W E L K E  W I J Z E   D A N   O O K

M E D E W E R K I N G   T E   V E R L E N E N   A A N   H E T   D O O R V O E R E N   V A N

D E   G E H E I M E   P O L I T I E K E   A G E N D A ! ! !

A C H T E R   D E Z E

E P I D E M I E   /   P A N D E M I E   /   P L A N D E M I E   !

O F T E W E L

H O E   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E

W O R D T   M I S B R U I K T

OM   H E T   G L O B A L I S E R I N G S B E L E I D   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

I N   E E N   H O G E R E   V E R SN E L L I N G   T E   S C H A K E L E N !

 

D E   O P   H A N D E N   Z I J N D E   R E S E T   O F W E L   V E R D E R E   I N T E G R A T I E

V A N   D E

E C O N O M I S C H E-,   F I N A N C I Ë L E-   EN   P O L I T I E K E

S T R U C T U R E N

 

D E   U I T E I N D E L I J K E   C O U P   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

O M   Z I C H   D E   M A C H T   O V E R   D E   "D E M O C R A T I E Ë N"   V A N   D E   W E R E L D

T O E   T E   E I G E N E N

 

( V O O R   Z O V E R   E R   Ü B E R H A U P T   A L   S P R A K E   W A S   V A N   D E M O C R A T I E S _

N I E T   H E T   V O L K   R E G E E R T

M A A R   E E N   H A N D V O L

Z O G E N A A M D   " D E M O C R A T I S C H "   G E K O Z E N   D I C T A T O R S

"R E C H T E N   E N   V R I J H E D E N"

D I E   S T E E D S   M E E R   W O R D E N   O M G E Z E T   I N   P L I C H T E N

 

I N   I E D E R   G E V A L

E E T   I K   S I N D S   1   D E C   2 0 2 0

 

D E   D A G   W A A R O P   D E   M O N D K A P J E S P L I C H T   I S   I N G E G A A N . . .

O N D A N K S   D A T   D E   ( R ) O V E R H E I D   L A N G E   T I J D   O N T K E N D E

D A T   D I T   O O I T   Z O U   G E B E U R E N !

 

E I G E N L I J K   N O G   M A A R   2   D A G E N   I N   D E   W E E K

D E   D A G E N   Z I J N D E   D A T   O N S   M A   ( 8 2 )   E N   I K   ( 5 9 )

O N S   P A   ( 8 5 )   U I T   D A T   V E R V L O E K T E   V E R P L E E G H U I S   O P H A L E N . . .

 

O N S   P A   O V E R L E E D   O V E R I G E N S   N O G   B I N N E N   H E T   J A A R

O P   2 9 - 0 1 - 2 0 2 1   I N   D A T   V E R P L E E G H U I S !

 

L O N G E M B O L I E

(   E E N   V E R S T O P P I N G   V A N   E E N   A D E R   N A A R   D E   L O N G E N

A L D U S   D E    D I A G N O S E )

 

Z U U R S T O F T E K O R T

( M E T   D A G E N   W A A R B I J    E E N   S A T U R A T I E   V A N   6 1   W E R D   G E M E T E N ) . . .

T E R W I J L   D I E   V O O R   G E Z O N D E   M E N S E N

R O N D   D E   9 5   B E H O O R T   T E   Z I J N !

 

A L   C L A I M D E   E E N   L O N G A R T S   O P   H E T   I N T E R N E T

D A T  E E N   S A T U R A T I E   V A N   8 5   O O K   G E E N   R E D E N   T O T   B E Z O R G D H E I D

H O E F T   T E   Z I J N .

 M A A R   W A T   W E E T   D I E   L U L   D A A R   N O U   V A N .

 

D E   G E N E E S K U N S T   S T A A T   N O G   S T E E D S   I N   H A A R   K I N D E R S C H O E N E N

W A N T   H E T   M E N S E L I J K   L I C H A A M   I S   V E E L   C O M P L E X T E R

D A N   M E N   T O T   N U   T O E   H E E F T   A A N G E N O M E N . . .

Z E K E R   O P   H E T  P S Y C H I S C H E   V L A K !

H A R T F A L E N

D U S   N I E T   D O O R   H E T   C O R O N A   V I R U S

D E   P C R- T E S T   G A F   Z E L F S   T O T   3 X   A A N   D A T   H I J   N E G A T I E F   W A S.

 

A L H O E W E L   I N M I D D E L S   B E K E N D   Z O U   M O E T E N   Z I J N

D A T   D E   P C R - T E S T   O N G E S C H I K T   I S

O M   E R   E E N   B E S M E T T I N G   D A N   W E L   B E S M E T T E L I J K H E I D   M E E   T E   M E T E N

 

D E   P C R - T E S T   M E E T   E N K E L   E N   A L L E E N...

O F   B I J   I E M A N D   V I R U S   R N A   I S   V A S T G E S T E L D !

 

E E N   M I C R O S C O P I S C H   K L E I N   D E E L T J E   V A N   H E T   V I R U S

D A T   N I E T   E E N S   B E S M E T T E L I J K   H O E F T   T E   W E Z E N . . .

 

I N   I E D E R   G E V A L   K O M T   D A A R M E E   O O K   E E N   E I N D

A A N   A L   D I E   H E F T I G E   E MO T I O N E L E   U I T B A R S T I N G E N . . .

 

O N T S T A A N   U I T   D E   S C H E I D I N G   V A N   2   M E N S E N   O P   L E E F T I J D

D I E   H U N    L E V E N   L A N G   B I J   E L K A A R   H E B B E N   D O O R G E B R A C H T !

( 5 9   J A A R   G E T R O U W D ! )

E M O T I E S   V A N   V E R D R I E T

O  M D A T   Z E   D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N

N I E T   M E E R   S A M E N

M O C H T E N   D O O R B R E N G E N !

E M O T I E S

V A N   M A C H T E L O Z E   W O E D E   E N   T E L E U R S T E L L I N G

V A N W E G E   H E T   L O C K D O W N    B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

Z O W E L   A L S   D A T   V A N   H E T   V E R P L E E G H U I S   Z E L F

 

A L   D I E   K E R E N   D A T   M E N   O N S   P A

D I E   A A N   E E N   R O L S T O E L   G E K L U I S T E R D   Z I T . . .

T O T   L A A T   I N   D E   M I D D A G  O P   Z ' N   B E D   L I E T E N   L I G G E N

W A N N E E R   H I J   A A N G A F   O N T L A S T I N G   T E   M O E T E N   K R I J G E N .

 

W A N N E E R   D A T   N I E T   S N E L   G E N O E G   G I N G

V E R T R O K K E N   Z I J   E N   K W A M E N   D AN   S O M S   P A S   N A   E E N   U U R   T E R U G

 

T E R W I J L   O N S   P A   I N   A L   D I E   T I J D   I N   Z IJ N   E I G E N   O N T L A S T I N G   L A G

Z I J N   I N C O N T I N E N T I E   M A T E R I A A L   V O L L E D I G   D O O R W E E K T . . .

 

Z I J N   L I C H A A M   V O L   P I J N L I J K E   G E Ï R R I T E E R D E   P L E K K E N

W A A R O V E R   M E N   D A N   E E N   Z A L F J E   M E T   B E S C H E R M L A A G   A A N B R A C H T !

 

V A N W E G E   E E N   T E K O R T   A A N   M A N K R A C H T

S C H R O O M D E   É É N   V E R P L E E G S T E R   E R   Z E L F S   N I E T   V O O R

O M   E E N   D E M E N T E    B E W O O N S T E R   T E   R O N S E L E N   O M   M E E   T E   H E L P E N

B I J   H E T   V E R S C H O N E N   V A N   D E   M E D E B E W O N E R S ? ! ?

 

T O E N   O N S   M A   D A A R   A C H T E R   K W A M

W A R E N   D E   R A P E N   P A S   E C H T   G A A R   /   D E   P O P P E N   E C H T   A A N   H E T   D A N S E N

 

M A A R   J A . . .

D A A R   W A S   H E T   É É N   E N   A N D E R   A A N   V O O R A F   G E G A AN 

D A T Z E L F D E   M E N S   Z A T   ' S N A C H T S   O P   D E   K A M E R   V A N   O N S   P A

D A T   K A N   D U S   E C H T   N I E T   D O O R   D E   B E U G E L !

 

W A N N E E R   U   W E E R   G A A T   S T E M M E N

O N T H O U D T   D A N   G O E D

D A T   D E   K A B I N E T T E N   M A R K   R U T T E   I,   II   en   III

D E

G E Z O N D H E I D S - E N   O U D E R E N Z O R G

T O C H   W E L   D E   M E E S T E   S C H A D E   H E B B E N   T O E G E B R A C H T

M E T   H U N   B E Z U I N I G I N G E N   ( z i e   H O M E   p a g i n a )   !!!

P R I V A T I S E R I N G   E N   M A R K T W E R K I N G . . .

Z I J   Z I J N   E R   D E   O O R Z A A K   V A N

D A T   Z O R G I N S T E L L I N G E N   D R A A I E N   O P   W I N S T M A X I M A L I S A T I E

T E N   K O S T E   V A N   D E   P A T I Ë N T !

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

M E T   H A A R   L O C K D O W N S

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D

M O N D K A P J E S P L I C H T

E E N   B E L E I D   G E R I C H T   O P   T H U I S B L I J V E N

 

E E N   B E L E I D

W A A R M E E    J E   N O O I T   M E E R   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   A F   K O M T

W A A R O N D E R   V I R U S S E N   V R O L I J K   V E R D E R   K U N N E N   M U T E R E N

W A A R D O O R   N I E M A N D   O O I T   N O G   T E R U G   Z A L   K E R E N   N A A R

H E T   O U D E   N O R M A A L !

 

V E E L   M E N S E N   Z I J N   I N M I D D E L S   Z O   B A N G

D A T   Z I J   N I E T   E E N S   M E E R   T E R U G   D U R V E N   N A A R   H E T   O U D E   N O R M A A L !

N O G   E F F E   T E R U G

N A A R   D A T   V E R P L E E G H U I S . . .

E R   W A R E N   G E R E G E L D   P E R I O D E S

W A A R B I J   D E   B E W O N E R S   V A N   D E   V E R P L E E G H U I Z E N

G E E N   E N K E L   B E Z O E K

M E E R   M O C H T E N   O N T V A N G E N !

 

W A A R D O O R   W H A T ' S   A P P   O P   Z O 'N   "S M A R T " P H O N E

D E   E N I G E   M A N I E R   W A S   D I E   N O G   R E S T T E 

O M   T E N M I N S T E   E N K E L E   M I N U T E N   T E   K U N N E  N   C O M M U N I C E R E N

M E T   D E   B E W O N E R S   V A N   H E T   V E R P L E E G H U I S !

 

T E N M I N S T E   A L S   E R   I E M A N D   A A N W E Z I G   W A S

D I E   Ü B E R H A U P T   W I S T

H O E

W H A T 'S   A P P   W E R K T !

 

V R I J W I L L I G E R S   W E R D E N   N A A R   H U I S   G E S T U U R D

Z O D O E N D E

B R A K   V O O R   D E   B E W O N E R S   E E N   T I J D   A A N

V A N

V E R V E L I N G   E  N  E E N Z A A M H E I D !

A N T I   P S Y C H O T I C A   E N   S L A A P M I D D E L E N

O N S   P A   W E R D   O N R U S T I G   I N   H E T   V E R P L E E G H U I S

O M D A T   H I J   S I M P E L W E G   Z I J N   V R O U W   E N   K I N D E R E N   M I S T E

 

D A T   K U N N E N   Z E   I N   Z O 'N   V E R P L E E G H U I S   D U S   N I E T   H E B B E N

A N D E R S   Z O U   D I E   O N R U S T

W E L E E N S   O P   A N D E R E   B E W O N E R S   O V E R   K U N N E N   S L A A N

 

Z O D O E N D E   S P U I T E N   Z E   O N R U S T I G E   M E N S E N   P L A T

M E T   O N D E R   A N D E R E

M I D A Z O L A M !

 

D E   V E R W A R M I N G   S T O N D   Z O    H O O G

D A T   Z E L F S   B E Z O E K E R S   N A   E N I G E   T I J D

I N   S L A A P   T U I M E L D E N !

M E D I C I J N E N

M E D I C I J N E N   K U N N E N   N I E T   G E N E Z E N

A L S   Z E   D A T   W E L   K O N D E N

W A S   D E   G EH E L E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

B I N N E N   D E   K O R T S T E   K E R E N   B A N K R O E T

 

M E D I C I J N E N

D O E N   A L L E E N   A A N   S Y M P T O O M   B E S T R I J D I N G

 

I N   D E   M E E S T E   M E D I C I J N E N

Z I T T EN   S T O F F E N

D I E   D E   S I G N A L E N   V A N   E N   N A A R   D E   H E R S E N E N

B L O K K E R E N

D A A R D O O R   H E B   J E   M I N D E R   L A S T   V A N   D E   G E V O L G E N   V A N

 A F T A K E L I N G   T E N   G E V O L G E   V A N    H E T   O U D E R   W O R D E N !

V E R G I F T I G I N G   D O O R   H E T   W E R K E N   M E T   G I F T I G E   S T O F F E N

D A N   W E L   H E T   I N A D E M E N   V A N   G I F T I G E   S T O F F E N

A F K O M S T I G   U I T   D E

C H E M I S C H E   -   P E T R O C H E M I S C H E   -   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E Ë N

 

O O R D E E L   Z E L F

O V E R   H E T   G E B R U I K   V A N   D I E   Z O G E N A A M D E

A N T I - P S Y C H O T I C A   -   K A L M E R I N G S M I D D E L E N   E N   S L A A P M I D D E L E N

 

D I E   J U I S T   D A T G E N E   D O E N

W A T   Z I J   J U I S T

N I E T

Z O U D E N   M O E T E N   D O E N !

 

Z O   K A M P T E   O N S   P A 

N A D A T   H I J   S T E E D S   H O G E R E   D O S E S   A N T I - P S Y C H O T I C A

K R E E G   T O E G E D I E N D   S T E E D S   V A K E R   M E T   A N G S T   S T O O R N I S S E N . . .

 

Z A G    H I J   S T E E D S   V A K E R   D I N G E N   D I E   E R   N I E T   W A R E N . . .

S P R A K   H I J   S T E E D S   V A K E R    W  A R T A A L . . .

G O O I D E   H I J   S T E E D S   V A K E R   H E T   H E D E N   E N   V E R L E D E N   D O O R   E L K A A R !

 

E N F I N . . .

M E T  H E T    O V E R L I J D E N   V A N   O N S   P A

K A N    I K   M E   E I N D E L I J K   F O C U S S E N   O P   D E   V O O R B E R E I D I N G

V A N   M I J N   E I G E N   D O O D !

I N M I D D E L S   Z I J N   A L   4   1 / 2   J A A R   V E R L O R E N   G E G A A N

V A N   D E   R E S E R V E R I N G   V A N   D E   G R A F R E C H T E N

 

D E   G R A F S T E E N

S T A A T    I N M I D D E L S   O O K   A L   R U I M   4   1 / 2  J A A R

OP G E S L A G E N   B I J   D E   F A B R I K A N T

https://www.eijgelaar.nl/

 

 I K   B E N   N O G   N O O I T   Z O V E E L   A F G E V A L L E N

I N   H E T   G E Z I C H T   D E   A R M E N   E N   D E   B E N E N . . .

 

V A N W E G E   D I E   M O N D K A P J E S P L I C H T

E N   D E   O N T H O U D I N G   V A N   D R I N K E N   E N   V O E D I N G . . .

 

N A   E E R D E R E   M I S L U K T E   P O G I N G E N

M E T

A L C O H O L   -   P I J N S T I L L E R S   -   S L A A P M I D D E L E N

 

D I T   A L L E S   V A N W E G E   D I E   V E R V L O E K T E

H Y P O C R I T I S C H E   E E D   V A N   D E   H U I S A R T S E N !

" D E   E E D   V A N   H I P P O C R A T E S "

https://www.lumc.nl/sub/1060/att/907300228522341.pdf

D A A R M E E   Z W E R E N   Z I J   E E N   M E N S   G E E N   K W A A D   T E   B E R O K K E N E N

 

Z O D O E N D E   I S   I E D E R E E N   M E T   Z E L F M O O R D P L A N N E N

G E D O E M D   T O T   O N M E N S E L I J K   P I J N L I J K E   M I D D E L E N   T E R U G   T E   G RIJ P E N

 

W I L   M E N   U I T   D E Z E   K R A N K Z I N N I G   G E W O R D E N   W E R E L D

K U N N E N   O N T S N A P P E N ?

 

E E N   H Y P O C R I E T E   E E D   I N   D I E   Z I N . . .

D A T   A R T S E N   Z I C H   W E L   D E G E L I J K   S C H U L D I G   M A K E N

A A N   H E T   B E R O K K E N E N   V A N   K W A A D   J E G E N S   H U N   P A T I É N T E N . . .

 

 A L   D I E   P A T I Ë N T E N   D I E   S T I E R V E N

V A N W E G E   D E   A F S C H A L I N G   V A N   D E   Z O R G . . .

V E R O O R Z A A K T E   Z E L F S   O N N O D I G E   A M P U T A T I E S   V A N   L I C H A A M S D E L E N .

Z E L F M O O R D

M E N S E N   D I E   H E T   L E V E N   O M   D E   É É N    O F   A N D E R E   R E D E N

N I E T   M E E R   Z I E N   Z I T T E N . . .

W O R D T   E E N   H U M A N E   D O O D   J U I S T   M I S G U N D

V A N W E G E   D I E   H Y P O C R I E T E   E E D !

 

H E T   A L T E R N A T I E F   I S   I M M E R S

D A T   D E Z E   G R O E P   N O O D G E D W O N G E N   N A A R   M I D D E L E N   G R I J P T . . .

D I E  M E N S E L I J K   L I J D E N   J U I S T   V E R O O R Z A K E N .

 

N I E T   A L L E E N   V O O R   Z I C H Z E L F   M A A R   V A A K   OO K   V O O R   H U N   O M G E V I N G !

M E N S E N   D I E   V A N   E E N   B R U G   O F   G E B O U W

O F   V O O R   E E N   T R E I N   S P R I N G E N

 

D E   M E N S H E I D   I S

E E N   R O N D U I T   N A Ï E F   E N   A C H T E R L I J K   R A S

( U I T Z O N D E R I N G E N   D A A R   G E L A T E N )

 

A C H T E R L I J K   I N   D I E   Z I N

D A T   Z I J   Z I C H   S T E E D S   W E E R   L A A T   B E D R I E G E N   E N   B E S T E L E N

D O O R    D I E   M A R I O N E T T E N   V A N   H E T   K A P I T A A L

I N   D E N  H A A G !

 

B O V E N D I E N

T E G E N   B E T E R   W E T E N   I N

O P   D A T   D U I V E L S G E B R O E D   B L I J F T   S T E M M E N !

 

E N F I N . . .

I K   H E B   I N M I D D E L S   O O K   A L W E E R   2   J A A R   L A N G

A L   D I E   H E F T I G E   E M O T I O N E   U I T S P A T T I N G E N   T U S S E N   M I J N    O U D E R S

O P G E V A N G E N

 

A L   M O E T   I K   B E K E N N E N

D A T   H E T   F I J N   W A S

O M   Z E   Z O   L A N G   M O G EL I J K   B I J E E N   T E   B R E N G E N , , ,

M A A R   I K   B E N   O O K   B L I J   D A T   D A T   E I N D E L I J K   I S   A F G E L O P E N ! 

 

D A T   I K   M I J   W E E R   K A N   F O C U S S E N   O P   H E T   W E E R Z I E N   M E T   M I J N   V R O U W

D I E   O P   0 1 - 1 1 - 2 0 1 7   O P   5 2 - J A R I G E   L E E F T I J D   K W A M   T E   O V E R L I J D E N !

 

D E   U R N   M E T   H A A R   S T O F  F E L I J K   O V E R S C H O T

K R E E G   S I N D S D I E N   E E N   E I G E N   P L E K J E   I N   D E   W O O N K A M E R .

B I J   H E T   L I C H T   E N   D E   W A R M T E

V A N   D A G   E N   N A C H T   B R A N D E N D E   W A X I N E L I C H T J E S !

 

I K   L A A T   M E   N I E T   L A N G E R   M E E R   E M O T I O N E E L   C H A N T E R E N   N O G   L A N G E R

I N   D E Z E   S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E

K A P I T A L I S T I S C H E   W E R E L D . . .

M E T   H A A R   A L   E V E N   Z O   K R A N K Z I N N I G E   S C H U L D E N E C O N O M I E

   R O N D   T E   H A N G E N

 

D E   I N D I V I D U A L I S T I S C H E   E G O Ï S T I S C H E   W E R E L D   V A N   V A N D A A G   D E   D A G

D I E   W E   A A N   D E   L I B E R A L E N   T E   D A N K E N   H E B B E N !

 

E E N   W E R EL D   D I E   D O O R   H E B Z U C H T   E N   E G O Ï S M E   W O R D T   G E V O E D T

E E N   W E R E L D   D I E   G E S T A A G   V E R D E R   V E R L O E D E R D

E E N   W E R E L D   D I E   D O O R   D E   Z W A R E   I N D U S T R I E Ë N   W O R D T   V E R G I F T I G D

 

E E N   W E R E L D   Z I J N D E

W A A R   I K   M I J   S T E E D S   M I N D E R   I N   T H U I S   V O E L !

 


I K   B E N   N U   5 9   J A A R

E N   H E B   I N   A L   D I E   T I J D   A L   H E E L   W A T   V E R A N D E R I N G E N   M E E G E M A A K T

Z O W A T   A L   D I E   V E R A N D E R I N G E N   P A K T E N   V O O R   O N S   N A D E L I G   U I T

 

O N Z E   T O E K O M S T   W E R D   K E E R   O P   K E E R   G E S A B O T E E R D

D O O R   H E T   B E L E I D   V A N   D I E   ( R ) O V E R H E I D

 R A A R   M A A R   W A A R

M I J N   V R O U W   I S   I N   2 0 1 7   O P   5 2   J A R I G E   L E E F T I J D   O V E R L E D E N

I K   Z I T   I N M I D D E L S   A L W E E R   R U I M   4   1 / 2   J A A R   A L L E E N !

I N   E E N   L A N D   M E T   1 7   1 / 2   M I L J O E N   I N W O N E R S ! !

 

D E   T I J D   V L I E G T   V O O R B I J

D A N K Z I J   H E T   C O R O N A   B E L E I D   W O R D T   I K   B O V E N D I E N

G E D I S C R I M I N E E R D   E N   B U I T E N G E S L O T E N

V A N   D E

" S S   A M E N   L E V I N G "

 

S S

S T A A T   D A A R B I J   V O O R   H E T   H E D E N D A A G S   L I B E R A A L   F A S C I S M E

 

A M E N

S T A A T   V O O R   H E T   F E I T   D A T   I E D E R E E N   K L A K K E L O O S

N A A R   D E   P I J P E N   V A N   D I E   D U I V E L D E   ( R ) O V E R H E I D   D A N S T !

 

E N   D A T   A L L E S   V O O R   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E

W A A R   A M P E R   2   P R O C E N T   V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   Z O U   K U N N E N   K R I J G E N . . .

 

D E   L E V E N S J A R E N   V A N   J O N G E R E N   W O R D E N   O P G E O F F E R D

I N   E E N   Z I N L O Z E   P O G I N G

O M   H E T   L E V E N   V A N   O U D E R E N   N O G   W A T   O P   T E   R E K K E N

 

I K   V E R V L O E K   D A N   O O K   D E   D A G   D A T   I K   B E N   G E B O R E N

E N   A L S   E E N   G E V A N G E N E

I N   D I T   T O T A A L   V E R R O T T E   S Y S T E E M   M O E T   D O O R B R E N G E N !

 

B I N N E N K O R T

H O U D T   I K   H E T   T O C H   E C H T   V O O R   G E Z I E N

W A N T   I K   V E R W A C H T   N I E T   D A T   D E   M E N S H E I D   D E   K O M E N D E   J A R E N

H A A R   V E R S T A N D   Z A L   G A A N   G E B R U I K E N

 

I K   H E B   A A N   M I J N   V A D E R   K U N N E N   Z I E N

H O E   H E T   E R   I N   Z O ' N   V E R P L E E G H U I S   A A N   T O E   G I N G

D A A R   L U S T E N   D E   H O N D E N   N O G   G E E N   B R O O D   V A N !

 

I K   Z I T   E R   N I E T   O M   T E   S P R I N G E N

O M   N E T   A L S   M I J N   O U D E R S   8 0 +   T E   W O R D E N

 

I K   W E N S   M I J N   L A A T S T E   L E V E N S J A R E N 

N I E T   A L S   E E N   K A S P L A N T J E   D O O R   T E   B R E N G E N . . .

 

O P G E S L O T E N   E N   P L A T G E S P O T E N

 Z O A L S   D A T   M E T   O N S   P A   I S   G E B E U R D ! !

 

A L S   I K   A L L E E N   M A A R   B E N   G E B O R E N

O M   M E Z E L F   V O O R   E E N   P A A R   L U I Z I G E   R O T C E N T E N

K A P O T   T E   W E R K E N . . .

 

T E R W I J L   D E   B A N K E N

O N D E R T U S S E N   H U N   R E N T E M E C H A N I S M E   G E B R U I K E N

O M   D E   W A A R D E   V A N   D I E   R O T C E N T E N   S T E E D S   V E R D E R   T E   V E R N I E T I G E N

W A A R D O O R   D E   L A S T E N   J A A R L I J K S    D O O R   B L I J V E N   S T I J G E N

D A N   K I E S   I K   T O C H   L I E V E R   V O O R   D E   D O O D !

 

F U C K   D I E

" D E M O C R A T I S C H   G E K O Z E N   D I C T A T O R S "

 D I E   V U L L E N   T O C H   A L L E E N    M A A R   H U N    E I G E N   Z A K K E N

E N   D I E    V A N   H U N   K A P I T A L I S T I S C H E   V R I E N D J E S !

 

I N   D E   V O R M   V A N   S U B S I D I E S

B E L A S T I N G V E R L A G I N G E N

 

B O V E N D I E N   B E N   I K   D A N   O O K   M E T E E N   A F

V A N   D I E   R E P E T E R E N D E   G E E S T D O D E N D E   R E C L A M E   B O O D S C H A P P E N

V O O R   P R O D U C T E N   W A A R   I K   G E E N   B E H O E F T E   A A N   H E B !

 

B E N   I K   O O K   M E T E E N   A F   V A N   A L   D I E   I R R I T A N T E   I N T E R N E T   C O O K I E S

D I E   A L   M I J N   S U R F B E W E G I N G E N   V A S T L E G G E N !

 

G E E F   M I J N   P O R T I E   M A A R   A A N   F I K K I E

Z O ' N   H Y P O C R I E T   W E T J E   Z A L  M I J   E R   N I E T   V A N   K U N N E N   W E E R H O U D E N

O M   N E T   Z O   L A N G   P O G I N G E N   T E   B L I J V E N   O N D E R N E M E N

T O T   I K   E I N D E L I J K    U I T   D E Z E   K R A N K Z I N N I G  G E W O R D E N   W E R E L D

B E N   O N T S N A P T !

 

I K   V E R K I E S   D E   V R I J H E I D   V A N   D E   D O O D

B O V E N   E E N   Z I N L O O S   L E V E N

E N   D I E   S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E

K A P I T A L I S T I S C H E

H E L !

 

I K   K A N   O N D E R H A N D    D A T    G E Z E I K   N I E T   M E E R   A A N H O R E  N

O V E R   H E T   A  A N T A  L   Z O G E N A A M D E   B E S M E T T I N G E N !

O O P S . . .

I K   Z  O U    B I J  N A   D E Z E  L F  D E   F O U T   H E B B E N   G E M A A K T . . .

A L S   H E T   R I V M

 

C O R R E C T I E

E L K E   D A G   D A T   G E Z E I K   O V E R    P O S I T I E V E   T E S T   R E S U L T A T E N . . .

 

V A N   T E S T S   D I E   N I E T   E E N S   K U N N E N   A A N G E V E N

 O F   I E M A N D   O P   H E T   M O M E N T   V A N   M E T E N   B E S M E T T E L I J K   I S   O F   N I E T !

 

I K   B E N   D I E   C O R O N A   L E U G E N S    O N D E R H A N D   M E E R   D A N   K O T S B E U !

 

I K   H E B   N U   A L   V O O R   D E   T W E E D E   K E E R

E E N   1 / 2   J A A R   L A N G   G E E N   B O O D S C H A P P E N   K U N N E N   D O E N

V A N W E G E   D I E   V E R V L O E K T E   O N B E N U L L I G E   M O N D K A P J E S   P L I C H T !

 

I K   L A A T   M E   O O K   N I E T   D O O R   D I E   H Y P O C R I E T E   D U I V E L S   I N   D E N   H A A G

C H A N T E R E N

M E   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N !

 

A L S   A L L E S   G A A T 

Z O A L S   I K   H E T   H E B   G E P L A N D

 

B E N   I K   O P  X X - X X - 2 0 2 2   E I N D E L I J K   V E R L O S T

V A N   D E Z E   S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E

S S   A M E N   L E V I N G

O P D A T   M I J N   Z I E L   E I N D E L I J K   R U S T   K A N   V I N D E N !

A S O 'S

M A K E N   D E   B U U R T   W A A R   I K   W O O N   O N V E I L I G

S C H O R R E M O R R I E

D A T   Z ' N   A F V A L   O V E R   D E   S C H U T T I N G   O P   D E   D A M   G O O I T

E N K E L E   W E K E N   G E L E D E N

V O N D   I K   W E E R   E E N   H A L V E   G R I N D T E G E L    O P   D E   D A M !

 

E E N   A A N T A L   J A R E N   G E L E D E N

W E R D   D E   S C H U T T I N G

V A N   A S O C I A L E   G R A F I T T I   L E U Z E N   V O O R Z I E N

Z U I P L A P P E N

T O E N   W E   H I E R   P A S   K W A M E N   W O N E N

H A D D E N   Z U I P L A P P E N   P L A S T I C   T A S S E N   M E T   L E G E   D R A N K F L E S S E N

I N   D E

" D W E R G C O N I F E R E N "

G E H A N G E N

H E T   W A R E N   W O U D R E U Z E N   G E W O R D E N

V E R V L O E K T E   L E U G E N A C H T I G E   T U I N C E N T R A

M O G E   D E   D U I V E L   O O K   D I E   L E U G E N A A R S   H A L E N !

 

K E N N I S   I S   M A C H T

D E   D O O D

A L S   B E V R I J D I N G !

 

V E R L O S T   V A N   D I E

W O E K E R B E L A S T I N G E N

 

R E P E T E R E N D E

G E E S T D O D E N D E

R E C L A M E S

 

F I L M

H E R H A L I N G E N

 

I R R I T A N T E

I N T E R N E T   C O O K I E S

D I E   H E T   S U R F G E D R A G

V A S T L E G G E N

 

VE R L O S T   V A N   D I E 

 V E R V L O E K T E

M I L I T A I R E

H E L L   C O P T E R S

D I E   Z O W A T   D A G E L I J K S

O V E R V L I E G E N

 

I K   Z I E   D E   D O O D

S T E E D S   M E E R   A L S   E E N

W E L K O M E   V R I E N D

 

D I E 

V R I J H E I D

E N

R U S T

B R E N G T

 

K E N N I S   I S   M A C H T

K E N N I S   I S   M A C H T


I K   H A D   G R A A G   G E Z I E N   D A T

O N S   M A   E N   O N S   P A

>>>   S A M E N   <<<

I N   E E N   B E J A A R D E N C O M P L E X   K O N D E N   W O R D E N   O P G E N O M E N .

D A N   W E L   P A   I N   E E N   V E R P L E E G H U I S . . .

M A   I N   E E N   A A N L E U N W O N I N G .

 

O P D A T   Z E   Z O   D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N

T O C H   N O G   S A M E N   K O N D E N   D O O R B R E N G E N .

 

M A A R   D A T   F E E S T   G I N G   N I E T   D O O R . . .

O M D A T   D I E   V E R V L O E K T E   P O L I T I E K   D E C E N N I A   L A N G

O P   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   D E   B E J A A R D E N Z O R G   H E E F T   B E Z U I N I G D

 

Z O D O E N D E

H E B   I K   O N S   P A   E E N   J A A R   L A N G

2   Á   3   D A G E N   I N   D E   W E E K   ' S M O R G E N S   M E T   Z I J N   R O L S T O E L

N A A R   O N S   M A   M O E T E N   R I J D E N

E N   ' S A V O N D S   W E E R   T E R U G   N A A R   H E T   V E R P L E E G H U I S

 

H E T   I S   R O N D U I T   A S O C I A A L   D A T   B E J A A R D E   E C H T P A R E N

D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N   U I T   E L K A A R   W O R D E N   G E R U K T

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

H E E F T   M I J N   O U D E R S   O O K   A L   G E E N   G O E D   G E D A A N . . .

 

O N S   P A   G E S C H E I D E N   V A N   V R O U W   E N   K I N D E R E N

O P G E S L O T E N   E N   P L A T G E S P O T E N

 

O M D A T   ZI J N   T O E N E M E N D E   O N R U S T

A N D E R S   O P   D E   O V E R I G E   B E W O N E R S   O V E R   Z O U   K U N N E N   S P R I N G E N

 

E E N Z A A M   E N   V E R V E E L D   E N   V E R W A A R L O O S D

T O T D A T

U I T E I N D E L I J K

R I P

 


A F S C H E I D S B R I E F   D . D .   0 1 - 0 6 - 2 0 2 2

B E S T E   M A . . .

 

J E   W E E T   D A T   I K   H E T   E R   M O E I L I J K   M E E   H E B . . .

D A T   M I J N    V R O U W   O P   0 1 - 1 1 - 2 0 1 7   O P   5 2 - J A R I G E   L E E F T I J D

K W A M   T E   O V E R L I J D E N . . .

 

D A T   E R   S I N D S D I E N   E E N    L E E G T E   I N   M I J N   L E V E N   I S   O N T S T A A N

D A T   I K   M I J   E E N Z A A M   V O E L . . .

 

H O E   I S   D A T   I N   H E M E L S N A A M   M O G E L I J K

I N   E E N   L A N D   M E T   1 7   1 / 2   M I L J O E N   M E N S E N ? ! ?

 

I N M I D D E L S   Z I J N   W E   4   1 / 2   J A A R   V E R D E R

D I E   E E N Z A A M H E I D   I S   A L L E E N   M A A R   V E R D E R   T O E G E N O M E N

 

H E T   L I E F S T

W A S   I K   T E G E L I J K   M E T   M I J N   V R O U W

U I T   D E Z E   H Y P O C R I E T E   /   S C H I J N H E I L I G E   W E R E L D   G E S T A P T

 

E E R D E R E   P O G I N G E N    M E T   P I L L E N   E N   D R A N K   W A R E N   M I S L U K  T

Z O D O E N D E   H E B   I K   J O U   E N   O N S   P A

T O E N    D E Z E   N O O D G E D W O N G E N   I N   E E N   V E R P L E E G H U I S

M O E S T   W O R D E N   O P G E N O M E N . . .

 

I N   I E D E R   G E V A L

N O G   E E N   J A A R   S A M E N   K U N N E N   B R E N G E N !

 

D A A R N A   H E B   I K   J O U

N O G   A N D E R H A L F   J A A R   B I J G E S T A A N . . .

T O E N   O N S   P A   N A   E E N   J A A R   I N   H E T   V E R P L E E G H U I S   O V E R L E E D !

 

I K   H E B   J E   H E F T I G E   E M O T I E S   O P G E V A N G E N

E N  D E   B U R E A U C R A T I S C H E   R O M P S L O M P   V O O R   J E   A F G E W E R K T !

 

T S J A . . .

W A T   K A N   I K   Z E G G E N

D E   W E R E L D   G A A T   S T E E D S   V E R D E R   N A A R   D E   K L O T E N

V O O R   M I J   H O E F T   H E T   A L   L A N G   N I E T   M E E R

 

M O C H T   J E   M I J   V I N D E N

C O N T R O L E E R   D A N   E E R S T   O F   I K   O O K   W E R K E L I J K H E I D   D O O D    B E N...

V O O R A L E E R   J E   D E   H U I S A R T S  B E L T

 

I K   V E R T R O U W   E R O P

D A T   J E   D E   I N S T R U C T I E S    B E T R E F F E N D E

M I J N   C R E M A T I E

E N   D E   B E G R A F E N I S   V A N   M I J N   V R O U W   E N   M I J

E X A C T   Z O   U I T V O E R T   Z O A L S   I K   H E T   H E B   B E S C H R E V E N !

 

O N S   S P A A R G E L D  M A A K T  M I J   N I E T   G E L U K K I G !

M I S S C H I E N   D A T   J U L L I E   E R   W A T   P L E Z I E R   A A N   K U N N E N   B E L E V E N !

L I E F S . . .

X X X

 

M A L E D I C T U S   S I T   G E N U S   H U M A N U M

C U R S E D   B E   T H E   H U M A N   R A C E !

B E L L U M   V O B I S   E R I T

W A R   W I L L   B E   U P O N   Y O U ! !

U S Q U E   A D   M O R T E M   S E Q U I T U R

U N T I L   D E A T H   F O L LO W S ! ! !

Maak jouw eigen website met JouwWeb