!!! W E R K   I N   U I T V O E R I N G !!!

VOORWOORD:

 

MALEDICTUS GENUS HUMANUM !

( Cursed be the human race! )

 

'k Moet eerlijk bekennen dat ik mij steeds weer verbaas over het feit...

Dat het gros van de bevolking steeds weer op dezelfde maniakken blijft stemmen...

Die Nederland langzaam maar zeker in de afgrond storten.

 

De gezondheidszorg en ouderenzorg wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar.

Om maar te zwijgen van de enorme achterstand in diagnoses en operaties.

 

Het onderwijs stelsel komt er al net zo bekaaid vanaf.

Ook hier flinke achterstanden...

Bovendien een tekort aan leerkrachten.

 

Werkgelegenheid nogal zo'n fiasco...

Arbeidsmigranten pikken de banen in van Nederlanders.

Verder hebben we te maken met flinke loonachterstanden terwijl bedrijven woekerwinsten maken.

 

't Kan ook anders...

Wanneer iedereen zich in dienst zou stellen van de gemeenschap!

Gratis gebruik van diensten die door de gemeenschap zijn opgericht.

( bankdiensten, internet, openbaar vervoer en telefoon etc. )!

Geen concurrentie meer maar samenwerking!

 

Ik wil ook niet iedereen over één kam scheren...

Maar FEIT is toch dat hooguit 20% van de wereldbevolking haar verstand gebruikt.

Slechts 20 procent durft zich kritisch tegenover de (r) overheid op te stellen.

 

Liet zich niet chanteren.

Dan wel op eender welke wijze dan ook onder druk zetten...

Om hun gezonde lichamen bloot te stellen aan experimentele vaccins.

 

Vaccins waarvan niet alleen de werking nooit en te nimmer te bewijzen valt.

Maar waarvan tevens is bewezen dat ze bijwerkingen hebben, waarvan sommige ernstig van aard!

 

Slechts weinig mensen schijnen te beseffen dat wanneer iemand zich vaker laat vaccineren...

De stoffen in die vaccins niet alleen de positieve effecten...

( voor zover daar überhaupt sprake van is )

Maar ook de negatieve effecten, beter bekend als bijwerkingen versterken!

 

Enfin...

'k Moet eerlijk bekennen dat ik mij het leven anders had voorgesteld.

Mij werd altijd voorgehouden dat IEDEREEN GELIJK zou zijn en IEDEREEN GELIJKE KANSEN zou krijgen.

Naar dat bleken niets meer dan ORDINAIRE LEUGENS te zijn!

 

KAPITALISME & CONCURRENTIE

Multinationals / Private bedrijfjes / Eenmanszaken / ZZP'ers..

Beconcurreren elkaar in een strijdt om te overleven.

De één z'n dood is de ander z'n brood!

 

WERKNEMERS

De hedendaagse term waarmee WERKSLAVEN worden aangeduid.

Mensen die werkzaamheden verrichten onder steeds slechtere arbeidsvoorwaarden...

Voor lonen waar ze amper van rond kunnen komen!

 

POLITICI

Dictators die gehele bevolkingen tegen elkaar ophitsen om de oorlogen van de Elite klasse te kunnen voeren.

Terwijl de bevolkingen zelf te laf zijn zich tegen die oorlogen uit te spreken!

 

VREDE & VRIJHEID

Niets meer dan woorden...

ZONDER

Enige betekenis!

 

Ik bedoel maar te zeggen...

We leven in een steeds onmenselijker wordende kapitalistisch georiënteerde wereld.

 

Een wereld waar de superrijke Elite klasse de dienst uitmaakt!

Bijgestaan door haar politieke marionetten.

Wiens opgestelde regels- en wetten voornamelijk de Elite klasse ten goede komen.

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/politiek

 

D O R P   V E R S U S   S T A D

Ik ben geboren in een overwegend protestants dorpje.

Waar eigenlijk maar weinig te beleven valt!

 

Ondanks dat...

Is er geen haar op mijn hoofd die er aan denkt...

Dit saaie maar ook rustgevende dorpsleven in te ruilen.

 

Voor het bruisende stadsleven.

Met al haar lawaai, luchtvervuiling en hoge criminaliteit!

 

D E    I L L U S I E   V A N

R E F E R E N D U M S   E N   H E T   S T E M M E N !

Een PROTESTANTS dorpje...

Dat door het aangrenzende overwegend KATHOLIEKE stadje werd GEASSIMILEERD!

 

Notabene ondanks dat een overgrote meerderheid van 77 procent...

Tijdens een gehouden referendum te kennen gaf.

TEGEN

Samenvoeging te zijn!

 

WAAROM men besloot een REFERENDUM te houden...

Waarbij de inwoners aan mochten geven VOOR of TEGEN samenvoeging te zijn.

Is voor mij tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel!

 

Zeker gezien die achterlijke ambtenarij...

De uitkomst van het referendum gewoon heeft genegeerd!

 

Ons dorpje werd gewoon door het aangrenzende stadje geassimileerd...

Tot zover het "DEMOCRATISCHE GEHALTE" van Nederland!

S T E M M E N   H E E F T   D U S   G E E N   E N K E L E   Z I N !

Niet de meerderheid van de inwoners maakt de dienst uit...

Maar een handvol achterlijke bureaucraten.

 

Bureaucraten die zowel op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau de bevolking de ILLUSIE voorhouden...

Dat zij mede zeggenschap zou hebben bij beslissingen die door de gemeente worden genomen!

Beslissingen die desalniettemin een flinke impact kunnen hebben op het leven van elke individuele burger.

P O L I T I E K

Politici die dankzij een gecorrumpeerd verkiezingssysteem aan de macht komen en aan de macht blijven.

Notabene op zogenaamd democratische wijze, alsof er ook maar iets te kiezen valt.

 

NIEMAND

Heeft immers ook maar iets te zeggen gehad over...

WIE

Er op die kieslijst terecht komt dan wel komen.

 

V E R S T E D E L I J K I N G

Heeft niet alleen een flinke impact op de natuur!

Al het groen wordt vroeg of laat vervangen door beton, cement en steen!

 

Steeds meer natuur moet wijken...

Voor de bouw van steeds meer commerciële en industriële gebieden.

 

De kleine lokale boeren bedrijven van hun land verdreven...

Verdrongen door boeren...

Die van corrupte ambtenaren toestemming hebben om steeds grootschaliger uit te breiden.

 

Of het nou goed gaat of slecht gaat...

Met datgene wat de politiek onder economie verstaat.

De belastingen blijven maar stijgen en er komen ook steeds meer belastingen bij!

 

Inmiddels...

Is men er echter achter dat grootschalige veehouderij schadelijk is voor gezondheid en milieu!

Iets waar ik van begin af aan al voor heb gewaarschuwd!

 

R E L I G I E

Ik mag dan in een protestants dorpje zijn geboren...

Maar dat wil NIET zeggen of ik al dan niet protestants ben!

 

Ik ben namelijk NIET gedoopt!

Mijn moeder had een meningsverschil met de pastoor.

En dat is maar goed ook.

 

Zeker toen ik er later achter kwam...

Dat religie door de eeuwen heen alleen maar dood en verderf heeft gebracht!

Van "heksen" verbranding en verzuiping...

( Mensen die zich de eigenschappen van geneeskundige kruiden en planten meester hadden gemaakt )

Tot zinloze crusades in de zogenaamde "heidense" islamitische landen!

 

PEDOFIELE DOOFPOT AFFAIRES

Niet alleen begaan door protestantse maar ook katholieke geestelijken!

De islamitische cultuur is al geen haar beter...

Als je de verhalen leest van FAMILIELEDEN die worden gestenigd...

Dan wel een bijtend zuur in het gezicht worden gegooid!

Alleen maar ze voor een partner kiezen met een andere opvatting dan wel religie!

 

BELASTINGONTWIJKING

Zelfs de katholieke paus doet eraan mee om haar enorme vermogens voor de belasting veilig te stellen.

Het zou eigenlijk strafbaar moeten zijn.

Zou de belastingbetaler niet ook mee moeten kunnen beslissen wat er met hun belastinggeld gebeurd?

 

Nederlandse kerken maken inmiddels plaats voor Oosterse moskeeën.

Daarmee verdwijnt ook een deel van de Nederlandse cultuur.

Voor zover men überhaupt van een Nederlandse cultuur kan spreken!

 

N E D E R L A N D

Één van de vele landen met een HOOFDCULTUUR...

Waarin diverse SUBCULTUREN langs elkaar leven.

 

SUBCULTUREN die zowel onderling alsook met de hoofdcultuur in CONFLICT geraken...

Vanwege culturele verschillen dan wel religieuze overtuigingen.

 

S C H O L E N   E N   L E E R P L I C H T :

Iedereen tussen de 5 - 16 jaar is leerplichtig!

 

Jongeren tussen 16 - 18 jaar zonder start kwalificatie...

Oftewel die niet over een HAVO, VWO of MBO diploma op minimaal niveau 2 beschikken...

Zijn kwalificatie plichtig!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht#:~:text=Leerlingen%20van%205%20tot%2016,(niveau%202%20of%20hoger).

Scholen waren in mijn tijd ofwel katholiek dan wel protestants.

En dan had je ook nog de...

"ZONDAGSCHOOL".

 

Wordt er zowaar van je verwacht...

Dat je ook nog eens in je "VRIJE WEEKEINDE " op zondag op komt draven.

 

Waar je dan psalmen en verzen op moet dreunen.

Na afloop kreeg je dan een sinaasappel in de hand gedrukt als beloning voor je aanwezigheid.

S C H O L I N G   I S   H E R S E N S P O E L I N G

Achteraf...

Besefte ik eigenlijk pas dat scholen eigenlijk niets anders zijn...

Dan (r) overheidsinstanties die zich bezighouden met het hersenspoelen van jongeren!

Ze deinzen er zelfs niet voor terug om jongeren tegen hun eigen ouders op te hitsen.

 

Taal en rekenen mogen dan nuttig zijn.

Maar GESCHIEDENIS en MAATSCHAPPIJLEER zijn flauwekul!

 

Zo wordt de geschiedenis regelmatig herschreven...

Waarbij deze steeds weer net iets anders wordt geïnterpreteerd!

 

Terwijl maatschappijleer bezigt zich met het africhten van jongeren...

Zodat deze zich gedragen volgens de richtlijnen die de (r) overheid heeft opgesteld!

Richtlijnen waar de (r) overheid zelf zich vaak niet eens aan houdt.

Omdat sommige politici menen boven de wet te staan.

D E   L A G E R E   S C H O O L :

't Begon al meteen goed...

Laat daar in mijn tijd nou een SADIST van een leraar zitten, genaamd De Vries.

Laat die EIKEL ook nog uit Friesland komen!

 

Je weet wel...

Die AFVALLIGE PROVINCIE in het noorden van Nederland...

Alwaar scholen in het Friese dialect lesgegeven i.p.v. in beschaafd Nederlands.

 

Een provincie die er niet alleen een eigen vlag en een eigen volkslied op na houdt!

Maar ook nog eens zendtijd op Tv-kanaal notabene in de Friese taal!

 

Vanwaar die voorkeursbehandeling?

Praat gewoon algemeen beschaafd Nederlands, zoals in al die andere provincies gebeurd.

 

N A T I O N A L I S M E

U heeft waarschijnlijk al wel begrepen...

Dat ik NIETS moet hebben van dat ACHTERLIJKE gezwaai met vlaggetjes...

Al moet ik bekennen...

Dat ik daar als kind ook aan mee heb gedaan.

 

Mijn enige excuus daarbij is dat ik in mijn jeugd ook gehersenspoeld ben geweest.

Zodoende wist ik niet beter.

 

Zo heb ik ook een bloedhekel aan het VOLKSLIED van WILHELMUS.

"Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. "

 

't Heeft meer weg van een patriottische ode aan Nationalistisch Hitler Duitsland.

Dit volkslied heeft niets, maar dan ook niets, met Nederland te maken.

Want dan zou er "Nederlandsen bloed" hebben gestaan.

K O N I N G E N   E N   K E I Z E R S

Zijn eigenlijk ook niet meer van deze tijd.

Hun bloed is overigens niet blauw maar net zo rood als dat van de rest van de bevolking.

 

'k Ben ook niet bereidt om mijn leven te geven voor een land dat

VRIJHEID en GELIJKHEID

Predikt...

Terwijl de bevolking naar willekeur wordt behandeld.

De één ( werkenden ) wordt met plichten opgezadeld, en de ander ( rijken ) profiteren van de rechten!

D E   H Y P O C R I S I E   VA N   H E T   N A T I O N A L I S M E

Je zou ook vraagtekens moeten zetten bij...

"OLYMPISCHE SPELEN"

SONGFESTIVAL

VOETBAL !

 

Zeg nou zelf...

Handelt het hier niet gewoon om een vorm bedrog?

Zeker wanneer buitenlanders worden ingezet om prijzen en aanzien voor een land in de wacht te slepen.

Omdat niemand binnen de eigen bevolking daartoe in staat blijkt te zijn?

 

Voetbal is inmiddels gedegenereerd tot een ordinair geweldsspektakel...

Tussen supporters van de verschillende voetbalclubs onderling.

Om van vandalisme maar te zwijgen.

 

Al met al...

Lucratieve gokfestijnen opgezet door criminele organisaties.

Al dan niet met CHANTAGE dan wel OMKOPING van ( TOP ) SPELERS

G L O B A L I S M E   V E R S U S   N A T I O N A L I S M E

Wil de mensheid als ras overleven...

Zal zij zich van die Nationalistische flauwekul af moeten keren!

Leren samenwerken met andere culturen en elkaar...

In plaats van tegen elkaar op te concurreren en elkaar het leven zuur te maken!

 

Het opheffen van de grenzen bleek ook al  geen al te slimme zet.

Als we terugblikken naar al die plunderende bendes...

Die vooral vanuit de " Oost-Europese lidstaten  van de Europese Unie " opereren.

 

Dan wel de virus uitbraken van de afgelopen tijd!

Weliswaar tot nog toe tamelijk onschuldig.

desalniettemin flink uitvergroot in de media en door de politiek!

G L O B A L E   V R E D E   E N   S A M E N W E R K I N G ?

Het huidige globaliseringsbeleid...

Dat de Elite klasse over de wereld aan het uitrollen is...

Zal alleen maar meer weerstand oproepen onder de bevolking!

 

Zeker wanneer de Elite klasse haar globalisering...

Middels politiegeweld probeert af te dwingen!

 

Demonstraties worden nu reeds verboden!

Behalve dan die van activisten van o.a. het discriminerende " BLACK LIVES MATTER "

Burgers worden ook nu reeds monddood gemaakt!

 

 

Enfin...

Terug naar de...

F R I E Z E N   E N   G R O N I N G E R S

Want die waren in die dagen als...

WATER en VUUR

 

Aangezien ons pa uit Groningen kwam...

( Zijn voorouder(s) overigens uit Duitsland )

 

Kreeg ik het steeds te verduren van die Friese leraar.

Hij bleek er genoegen uit te scheppen...

Mij regelmatig met een latje op de vlakke hand te slaan!

 

Hoewel ouders zich beklaagden bij de directeur van de lagere school...

Bleef die Fries gewoon doorgaan met mij te mishandelen!

 

Tegenwoordig...

Is dat gelukkig wel even anders...

Kun je zowaar een rechtszaak tegen zo'n smerige sadist beginnen!

 

'k Had overigens ook niets te zeggen wat betreft mijn vervolgopleiding!

 

Mijn ouders kregen een...

"ADVIES"

Van zo'n ambtelijke kloothommel!

 

Waarbij werd medegedeeld dat er op dat moment veel vraag was naar automonteurs.

Dat ik daarom maar beter automonteur kon worden.

 

Zodoende kwam ik op de LTS autotechniek terecht, die ik op het hoogste (C) niveau heb voltooid!

 

Overigens zonder sadist van een leraar.

Wel een malloot in begeleiding van een kleine posse die schijnbaar leuk vond iedereen een bijnaam te geven!

De zoon van de conciërge...

Zo iemand kon je in mijn tijd beter uit de weg gaan.

Gewoon negeren, dan gaat de lol er vanzelf af en laat hij je verder met rust.

Of het moet zo zijn dat de vurige blikken die ik hem toewierp hem zodanig hebben afgeschrikt.

Dat hij zich realiseerde dat je sommige mensen beter met rust kunt laten.

 

Op het schoolplein mag hij zich dan veilig wanen met z'n vriendjes.

Maar als hij eenmaal van het schoolplein af is...

 

De meeste bullebakken hebben er vaak geen erg in dat bepaalde acties.

Vroeg of laat consequenties kunnen hebben.

 

Enfin...

Nadat ik van school af kwam moest ik echter constateren dat die hufters in Den Haag...

Inmiddels arbeidsmigranten naar Nederland hadden gehaald.

Zodoende waren alle vacatures inmiddels opgevuld!

>>>   F U C K   D E   (R) O V E R H E I D   <<<

Er zat niets anders op dan door te leren.

Maar om eerlijk te zijn kwam me dat wel beter uit.

Ik had allang gemerkt dat het prullen aan auto's eigenlijk niet mijn ding was!

 

Automonteur...

Elke dag stinkend naar olie en smeer naar huis.

'k Kan me indenken dat de partner daar nou niet echt op zit te wachten.

 

Ik wil hierbij alleen maar zeggen...

(R) overheid bemoei je verdomme met je eigen zaken!

Laat iedereen zelf bepalen wat ze willen worden...

Ze zijn dan ook gemotiveerder en dus ook productiever!

 

Enfin...

De ideale gelegenheid om een zogenaamde carrière switch te maken.

Zoals men dat pleegt te noemen.

 

Al moet ik bekennen dat wanneer je eenmaal een technische achtergrond hebt...

Je eigenlijk niet zoveel keus hebt.

Anders dan een andere technische opleiding te volgen.

 

En ja hoor...

Ook nu kwam er zo'n kloothommel van de (r) overheid met het sprookje...

Dat er een tekort zou zijn aan Elektro- en Installatie monteurs!

 

Zo gezegd... Zo gedaan!

Het werd MTS elektro in Tilburg.

Laat daar nou ook zo'n ASSHOLE van een leraar zitten!

 

Ene Schumacher...

Jawohl

Deze keer was het een echte Duitser!

 

Wederom ging het om iemand die zijn handjes niet thuis kon houden!

Die Duitser deelde PEDAGOGISCHE TIKKEN uit met die kolenschoppen van handen!

 

Ondertussen tikte de klok gestaag verder en begon ik mij serieus zorgen te maken.

W E L   O F   G E E N   V R I E N D I N ?

In mijn tijd zaten er geen meisjes op technische scholen.

Mijn vrienden waren inmiddels al voorzien en druk bezig met hun nieuwe relatie.

 

Daar zat ik dan...

Een van nature verlegen jongen.

Iemand die zich voornamelijk in de achtergrond ophield.

Ik geef niets om lawaaierige kroegen en disco's met hun irritante flitsende lampen..

'k Moet dus ook niet hebben van grieten die roken of zuipen.

 

Vandaar dat ik enkele pogingen waagde...

Met het achterna rijden van groepjes meisjes op m'n Zundapp.

In de hoop een gesprek aan te kunnen knopen en er zo één aan de haak te slaan!

 

Het bleef echter bij 3 pogingen.

In alle 3 de groepen meisjes zat een meisje dat me wel beviel.

Tot 3 keer toe werd ik aangesproken.

 

Ongelogen waar...

Alle 3 de meisjes claimden te zijn verkracht en geen interesse te hebben in een relatie!

Wat mij daarbij vooral opviel was dat van alle 3 de meisjes de vader op jonge leeftijd was overleden.

 

Ik kan me best wel indenken dat er SMEERLAPPEN bestaan die daar misbruik van maken.

Geen vader meer die de meisjes kunnen beschermen, maakt die meisjes nog kwetsbaarder dan ze al zijn!

 

Enfin...

't Is best wel klote als je zo gauw geen antwoord weet te vinden op zo'n onthulling.

Terwijl mijn hersens nog bezig zijn om die informatie te verwerken...

Stapten de meisjes alweer op hun fiets en lieten mij beduusd achter.

 

Wat bezielt jongens überhaupt om meisjes te verkrachten?

Wat is dit toch voor achterlijk ras.

 

Mijn ouders...

Hebben mij juist geleerd dat je meisjes met RESPECT moet behandelen!

( Kom ik later op terug! )

 

Enfin...

Ik zat nog op de MTS...

Toen er ineens een BLAUWE ENVELOP van DEFENSIE in de brievenbus viel.

>>>   S H I T   <<<

Ik heb met veel moeite uitstel weten te krijgen...

Zodat ik de MTS kon afmaken.

 

Toen ik van school kwam hoorde ik in eerste instantie niets meer van defensie.

Ik hoopte dat ze ze mij inmiddels vergeten waren en begon met solliciteren!

 

Na een tijdje was ik in een sollicitatiegesprek verwikkeld.

Een baan als onderhoudsmonteur bij een agrarisch bedrijf, notabene in de eigen omgeving!

 

Aan het eind waren er nog maar 2 kandidaten over.

De voorkeur ging naar mij omdat ik het dichtst bij woonde.

Zodoende kon ik sneller ter plekke zijn om eventuele technische mankementen op te lossen.

 

Alsof de duivel ermee speelt...

Komt die vervloekte blauwe brief van defensie ineens roet in het eten gooien!

>>>   S H I T   <<<

FUCK DEN HAAG!

Waarom moet ik wel in dienst terwijl een ander dat niet hoeft?

Die vervloekte dienstplicht is op pure willekeur gebaseerd!

H O E Z O

I E D E R E E N   G E L I J K ?

H O E Z O

I E D E R E E N   G E L I J K E   R E C H T E N ?

In die brief werd ik zowaar gesommeerd...

Mij op die dag om die tijd bij die kazerne te melden!

 

Notabene...

Onder bedreiging van gevangenisstraf bij weigering.

Wordt je bij weigering zowaar onschuldig als een crimineel in de gevangenis gegooid!

Wat zijn dat verdomme voor streken?

V E R V L O E K T E   D I K T A T U U R

Van afstel wilde Den haag niets weten...

Ik kon die goedbetaalde baan als onderhoudsmonteur in de eigen omgeving dus op mijn buik schrijven!

>>>   S H I T   S H I T   S H I T   <<<

V E R V L O E K T E   K L O O T Z A K K E N

I N  D E N   H A A G

( Sorry maar ik moet mijn in de jaren opgebouwde frustratie kwijt )

Zeker als je bedenkt dat veel van die ASSHOLES in DEN HAAG zelf niet in dienst hebben gehoeven!

Zoals die minister van defensie FERDINAND GRAPPERHAUS

 

Enfin...

Met de vervulling van die op pure willekeur gebaseerde dienstplicht brak tevens een periode van verveling aan.

Een vol jaar van mijn leven verspild aan saai poetswerk.

Het graven van schuttersputjes.

Het opstellen van corvee roosters.

Voor pinguïn lopen spelen in de kantine.

In de winter in de vrieskou in de sneeuw liggend hopend op een dodelijke longontsteking.

V R I J H E I D ? ! ?

I E D E R E E N   G E L I J K   E N   D E Z E L F D E   K A N S E N . . .

N I E T S   M E E R   D A N   O R D I N A I R E   L E U G E N S !

Enfin...

De gekste bevelen opvolgend...

Van die machtsgeile kloothommels met streepjes op hun schouders!

 

Ik ben overigens met een sergeantsopleiding begonnen.

Maar die heb ik niet afgemaakt!

 

Sergeants kunnen namelijk 5 JAAR LANGER worden opgeroepen dan normale soldaten.

"OP HERHALING KOMEN"

Gelukkig is mij dat tenminste bespaard gebleven.

 

'k Zou waarschijnlijk een rechtszaak zijn begonnen tegen dat gespuis in den Haag.

Al verwacht ik niet dat iemand zo'n rechtszaak wint.

Het rechtssysteem is immers door datzelfde gespuis in Den Haag opgezet.

 

Een armzalig beetje "SOLDIJ" waarvan je een deel meteen weer terug moet geven aan huisvesting.

ERMELO / HARDERWIJK  Sergeantsopleiding - DEN HAAG Administratie - TILBURG Kantine

Als je mazzel hebt kun je net kiet spelen met al dat op en neer rijden.

Desalniettemin doe ik dat liever dan 24 uur lang op die vervloekte kazernes rondhangen.

V E R V L O E K T E   L I B E R A L E   F A S C I S T E N   B E N D E

 I N  D E N   H A A G

Dat die vervloekte liberalen hun eigen oorlogen maar uitvechten!

F E R D I N A N T   G R A P P E R H A U S

Diezelfde politieke hufter die de corona regels aan z'n laars lapte.

Al zou onderhand toch duidelijk moeten zijn dat al die maatregelen niets hebben uitgehaald!

 

Het is bovendien ronduit misdadig...

Om de bevolking angst aan te praten voor een nagenoeg onschuldig griepachtig virusje!

Daarbij zodanig te manipuleren om proefkonijntje te spelen voor experimentele vaccins met bijwerkingen!

 

Vaccins waarvan zowel de onbewezen " positieve " eigenschappen...

Alsook de bewezen negatieve eigenschappen ook wel bijwerkingen genaamd...

Toenemen naarmate men zich vaker met diezelfde stoffen laat injecteren!

 

Met in het achterhoofd...

Het FEIT dat het GEEN ENKELE vaccin fabrikant is gelukt...

Om al die influenza griep virussen uit te roeien!

Het zal ze dus ook NIET lukken om die corona griep virussen uit te roeien!

 

De steeds hogere toppen van het aantal positieve testuitslagen...

Bij een vaccinatiegraad van ruim 85% zou dat toch op z'n minst duidelijk moeten maken!

BESODEMIETERIJ!

> > > W h a t   T h e   F u c k < < <

Enfin...

Alsof die op pure willekeur gebaseerde dienstplicht nog niet genoeg was...

Wordt je ook nog eens door een eikel van een bodybuilder type tegen de grond geslagen...

Alleen omdat je weigert zijn spullen te poetsen!

 

Ene "VISSERS" uit tilburg...

Hij gaf aan uitsmijter te willen worden in één of andere club.

 

Wel...

Ik wil hierbij alleen maar aangeven...

Laat je NIET intimideren en je voor slaaf gebruiken!

 

Sla ook NIET terug...

Als je dat doet ga je zelf ook een weekeinde de gevangenis in om af te koelen.

Zelfs als duidelijk aangetoond kan worden dat hij is begonnen!

 

Er werd me wel gevraagd of ik een officiële klacht wilde indienen.

Maar dat heb ik niet gedaan!

 

Hij heeft na een weekeinde in de gevangenis te hebben gezeten om af te koelen...

Zijn excuses aangeboden en heeft mij verder met rust gelaten!

>>>   L A A T   J E   D U S   N O O I T   I N T I M I D E R E N   <<<

Ik schijn het er echter nog goed af te hebben gebracht...

Als je al die berichten op het internet leest.

Over al die uit de hand gelopen ONTGROENINGEN in andere kazernes...

 

Daar heb ik in

ERMELO / HARDERWIJK / DEN HAAG / TILBURG

Gelukkig niets van gemerkt!

 

Na mijn diensttijd te hebben uitgezeten...

Heb ik geruime tijd...

Van het ene tijdelijke baantje naar het andere tijdelijke baantje gezworven!

 

Uiteindelijk raakte ik daar zo gefrustreerd van dat ik me als huisman heb terug getrokken!

Mijn partner verdiende destijds meer dan voldoende voor ons beiden!

J A W E L . . .

U I T E I N D E L I J K

T O C H   N O G   E E N   M E I S S I E . . .

H É H É . . .

Jullie mogen best weten hoe dat ging.

Na die afwijzingen van die 3 verkrachte meisjes probeerde ik het met penvriendinnen!

 

Muziekbladen...

BRAVO en POPFOTO

Hadden in die tijd speciale correspondentie secties!

 

Je stuurt een pasfoto op en een beknopte omschrijving van jezelf...

Daarna is het wachten tot je in zo'n sectie wordt opgenomen.

 

Ik mocht niet klagen...

Meer dan genoeg reacties.

 

NEDERLAND - DUITSLAND - NEDERLANDSE ANTILLEN

SURINAME - IERLAND - ISRAEL

 

Ik heb er weliswaar geen partner aan over gehouden...

Maar wel een paar leuke vakanties!

 

1 week Duitsland

1 Weekeinde Noord Holland

1 Week Ierland!

 

Desalniettemin...

Stond ik op een gegeven moment op het punt er een eind aan te maken.

Ik zou dat jaar 21 worden en was inmiddels zeer depressief.

K O L E R E   S C H O O L A D V I E Z E N !

K O L E R E   D I E N S T P L I C H T !

K O L E R E   P O L I T I E K !

Ik wil alleen maar zeggen...

De ( r ) overheid heeft de perfecte voedingsbodem gecreëerd om vijanden op eigen bodem te kweken!

Dit soort situaties kunnen menigeen tot waanzin brengen.

 

Enfin...

In die periode waarin mijn depressies groteske vormen aan begonnen te nemen...

Vertelde mijn zus dat zij een meisje had gevonden waarvan zij dacht dat die perfect bij mij zou passen.

2 1   F E B R U A R I   C A R N A V A L   1 9 8 2

Ik mag dan inmiddels 60 zijn, maar ik herinner het mij nog goed!

Eigenlijk geef ik niets om carnaval.

'k Moet niets hebben van al dat gezuip en geschreeuw.

 

Bij de dansschool waar ik op zat ging het er allemaal nogal stijfjes aan toe.

Bovendien had ik daar ook al een "blauwtje "opgelopen.

Elke keer dat zoiets gebeurd krijgt je zelfvertrouwen toch een flinke knauw te verwerken.

 

Enfin...

Ik was eigenlijk wel benieuwd...

Met wat voor type meisje mijn zus op de proppen zou komen.

 

Zodoende besloot ik om met haar mee te gaan.

Mijn zus zat op een andere dansschool in hetzelfde aangrenzende stadje.

 

't Was dus carnaval...

Elk lid mocht 1 introducee meenemen.

E E N   P O T E N T I Ë L E   K A N D I D A T E

Het meisje dat mijn zus voor mij had uitgekozen...

Bleek aan een tafeltje te zitten in de hoek helemaal aan de andere kant van de zaal.

 

Mijn zus begeleidde mij naar het tafeltje met dat meisje.

Ze had lang donkerblond haar, blauwe ogen en een leuk wipneusje.

Ze zou over een paar maanden 18 worden en bleek net als ik tamelijk verlegen!

 

Ik stelde me aan haar voor.

En ging daarna tegenover haar aan tafel zitten.

Op die manier zouden we eerst wat aan elkaar kunnen wennen.

En hoefde ik niet bang te zijn dat mijn aanwezigheid haar zou afschrikken.

D E   S T I L T E   V O O R   D E   S T O R M ?

Mijn zus kwam daarna met 2 glazen jus 'd orange aanzetten.

Eén voor het meisje en 1 voor mij, waarna mijn zus weer in de massa opging!

 

Ondertussen keken het meisje en ik elkaar stilzwijgend in de ogen...

Mogelijk in een poging elkaars gedachten te kunnen peilen.

 

( De ogen zouden de poort zijn tot de ziel...

Althans dat heb ik ooit in één of ander tijdschrift gelezen. )

 

We wisten kennelijk beide niet goed hoe we een gesprek met elkaar moesten aanknopen.

Wellicht was het de angst iets verkeerds te zeggen.

 

In ieder geval...

Bleven we elkaar zo een tijd lang aankijken!

W A S   D I T   H E T   B E G I N   V A N   E E N   R O M A N C E ?

Aangezien er verder niets gebeurde bewoog ik na verloop van tijd mijn hand in haar richting.

Ik hoopte hiermee bij haar een reactie te ontlokken!

 

Doch toen er geen reactie van haar kant kwam...

Trok ik mijn hand langzaam en ietwat teleurgesteld weer terug!

 

Ik kreeg het benauwde gevoel dat ook deze ontmoeting op niets zou uitlopen.

Dat ook zij niet in mij geïnteresseerd zou zijn!

 

Ik stond dan ook op het punt om op te staan en huiswaarts te keren...

Ware het niet dat iets mij daarvan weerhield!

 

Wederom keek ik haar een tijdlang in haar ogen.

Maar nog steeds geen reactie.

 

Voor de tweede keer bewoog ik mijn hand uitnodigend in haar richting.

Terwijl ik haar indringend in de ogen bleef aankijken.

W O N D E R   B O V E N   W O N D E R

Na een tijdje bewoog zij zowaar haar hand richting die van mij.

Terwijl we elkaar stilzwijgend aan bleven kijken!

 

Ik begon te glunderen.

'k Had zoiets van...

Gelukkig ben ik niet naar huis gegaan!

 

 De daarop volgende dagen leek het er zowaar op dat het klikte tussen ons.

We raakten zelfs al een klein beetje aan de praat!

 

Echter...

Na een paar dagen kwam ze opeens niet meer opdagen.

Teleurgesteld ging ik die dag naar huis!

V A K A N T I E   I N   I E R L A N D

Frappant...

Kort daarop kreeg ik een brief van mijn Ierse penvriendin.

Ze schreef of ik zin had een weekje in het Ierse Dublin door te brengen.

 

Aangezien het meisje dat ik via mijn zus op haar dansschool had leren kennen.

Niet meer was komen opdagen...

Maakte ik dankbaar gebruik van die uitnodiging.

Heb meteen de koffer gepakt en naar Dublin gevlogen!

Alwaar ik netjes werd opgevangen door haar broer die taxichauffeur was.

 

Ik heb een fijne vakantie gehad in Dublin.

Haar broer woonde op zichzelf en speelde gitaar.

En die Ierse penvriendin was zelf ook een lust voor het oog.

 

Even dacht ik dat het tussen ons zou klikken.

Haar moeder was een dag weg, en zij gooide mijn vuile was in de wasmachine.

Ik zat er gehurkt bij te kijken, toen zij me ineens probeerde te kussen.

 

Daar reageerde ik blijkbaar iets te spontaan op...

Waardoor we met onze hoofden tegen elkaar op botsten!

 

Waarop zij zich meteen weer terug trok.

Nadien gedroeg zij zich jammer genoeg wat meer gereserveerd!

 

Wellicht was ze wat gepikeerd omdat ik niets had gezegd toen zij mijn rode t-shirt...

Bij haar favoriete witte broek en shirt had gedaan waardoor die rose uit de wasmachine kwamen.

 

Zeg nou zelf...

Hoe moet ik als jongen nou weten waar je bij een wasmachine op moet letten ?!?

Dat leerde ik pas jaren later!

 

Of wellicht drong het tot haar door dat mocht het klikken tussen ons...

Eén van ons naar een ander land zou moeten verhuizen?

Daarbij familie en vrienden achterlatend!

 

Een land waar je bovendien de taal niet van spreekt.

Met het risico dat wanneer de relatie spaak loopt je mogelijk ook niet meer terug naar je eigen land kunt.

Omdat de financiële middelen daartoe ontoereikend zijn.

T E R U G   V A N   V A K A N T I E . . .

Enfin...

De vakantie vloog voorbij!

 

Toen ik weer thuis aankwam...

Wist mijn zus mij de reden te vertellen waarom het meisje niet meer was komen opdagen.

 

Haar vader bleek namelijk tegen onze relatie te zijn.

Hij wilde niet dat zijn KATHOLIEKE dochter met een PROTESTANTSE jongen om zou gaan.

 

Ik had meteen zoiets van...

"Wat krijgen we nou? 

"Is zoiets eigenlijk nog wel van deze tijd?"

Blijkbaar speelt dat in sommige families nog steeds.

D I S C R I M I N A T I E

O P   B A S I S   V A N   G E L O O F   ? ! ?

Mijn zus ging verder met haar verhaal.

De vader van het meisje bleek tijdens mijn vakantie in Ierland te zijn overleden!

P A S T   O P   I E D E R   P O T J E   E E N   D E K S E L T J E ?

Mijn gedachten begonnen af te dwalen.

Ik had namelijk de indruk dat het meisje mij uiteindelijk wel zag zitten!

Haar vader was weliswaar tegen onze relatie, maar kon die in ieder geval niet meer tegenhouden.

G E L U K   B I J   E E N   O N G E L U K !

De enige barrière die onze relatie kon verhinderen was als bij toverslag verdwenen.

 

Mijn zus ging verder met haar verhaal.

Het meisje bleek het er moeilijk mee te hebben dat haar vader plots was overleden.

Ze stond zelfs op het punt van instorten.

 

Het verlies van haar vader, samen met de druk vanuit school om te presteren...

Werden haar net iets teveel!

 

Ik kon me best in haar situatie verplaatsen.

Ik kon me goed voorstellen dat ze juist nu iemand nodig had om haar door die moeilijke periode heen te helpen.

 

Dat soort steun hoefde ze niet van haar moeder verwachten.

Die had immers gelijktijdig haar man verloren.

 

Deze uitzonderlijke situatie...

Waarin mij de kans werd geboden om mijn relatie met het meisje nieuw leven in te blazen.

V E R T E E R D   D O O R   T W I J F E L

Alles goed en wel...

Maar is ze eigenlijk nog wel in mij geïnteresseerd?

Zeker gezien haar vader haar uitdrukkelijk had verboden met mij om te gaan!

 

Zou ze de wil van haar vader durven trotseren?

En hoe zat het met haar moeder?

Zou die zich ook tegen mij keren, en zo ja, zou ze zich ook tegen haar eigen moeder keren?

 

Zou ze eigenlijk nog wel voor mij durven kiezen?

We kenden elkaar eigenlijk immers pas enkele dagen.

 

Van de andere kant...

" W I E   N I E T   W A A G T ,   D I E   N I E T   W I N T "

En

" N O O I T   G E S C H O T E N   I S   A L T I J D   M I S "

Ik vroeg mijn zus dan ook...

Om tegen het meisje te zeggen dat ik nog steeds in haar was geïnteresseerd.

En om er meteen bij te vragen of dat wederzijds was!

 

En ja hoor!

Ze bleek bereid de wil van haar vader te trotseren.

Daarna groeide onze relatie steeds sterker.

 

Al moet ik bekennen dat ik in het begin toch wel in de rats zat wat betreft haar moeder.

Zou zij iemand die niet katholiek is accepteren als partner van haar dochter?

 

We brachten in ieder geval de meeste tijd door bij haar thuis.

Anders zat haar moeder moederziel alleen, terwijl mijn ouders elkaar nog hadden!

Ik hielp haar zoveel mogelijk met haar huiswerk, al ging dat wel ten koste van dat van mijzelf.

4   J A A R   L A T E R

0 3 - 0 5 - 1 9 8 6

Vierden we onze verloving!

W E E R   2   J A A R   L A T E R

1 9 8 8

Kregen we een hoekwoning toegewezen van de gemeente waar ik woonde.

 N O G   E E N S   6   J A A R   L A T E R

0 7 - 1 2 - 1 9 9 4

Gingen we trouwen!

 

Tsja...

Ik denk dat u nu wel een idee heeft hoe we uiteindelijk toch bij elkaar kwamen.

 

Enfin...

Waar was ik ook alweer gebleven?

Uhmmm...

Ik weet het alweer...

 

Na mijn diensttijd kwam ik eigenlijk niet meer aan de bak.

Alleen maar omdat die duivelse (r) overheid keer op keer arbeidsmigranten naar Nederland bleef halen!

Die zijn namelijk stukken goedkoper en gemakkelijker uit te buiten!

 

Even buiten beschouwing gelaten dat velen de kluit besodemieteren.

Ze wonen met veel man op een kluitje op hetzelfde adres.

Besodemieteren uitkeringsinstanties etc.

 

Bovendien was mijn kennis in dat ene dienstjaar grotendeels alweer vervlogen.

Na talloze brieven te hebben geschreven naar steeds opnieuw geplaatste personeelsadvertenties...

Heb ik het uiteindelijk maar opgegeven!

V E R V L O E K T E   ( r ) O V E R H E I D !

Ik besloot huisman te worden...

'k Heb me daarbij volledig uit die hypocriete "SS AMEN LEVING " terug getrokken!

V R I E N D J E S P O L I T I E K

Het heeft me in ieder geval wel aan het denken gezet.

De rol die de duivelse (r) overheid speelt, en het falen van haar corrupte systemen!

De één wordt aan alle kanten geholpen, terwijl de ander het allemaal maar zelf moet uitzoeken!

En dan durven die duivels in Den Haag nog hardop vol te houden...

D A T   I E D E R E E N   G E L I J K   Z O U   Z I J N

I E D E R E E N   G E L I J K W A A R D I G   B E H A N D E L D

A L L E M A A L

O R D I N A I R E   L E U G E N S !

 

H U I S M A N   /   H U I S V R O U W

Is over het algemeen maar een ondankbaar beroep!

Dag in dag uit poets je je het apezuur...

Maak je het eten klaar...

( Gelukkig kon ik als man zijnde vrij goed koken! )

L E U K   W E R K

En gelukkig kun je als kok bepalen wat er op tafel komt.

Dat is wel zo gemakkelijk...

Zeker wanneer beide partners hetzelfde lekker vinden!

's Avonds nog even de afwas doen, en 1 á 2 keer in de week stofzuigen.

Z W A A R   W E R K

Elke week zware wasmanden sjouwen met kleding boordevol spoelwater.

S A A I   W E R K

Helaas biedt dit "beroep" maar weinig afwisseling.

Elke dag hetzelfde liedje.

( Geeuw )

 

Een baan zonder salaris...

Bovendien over het algemeen ook maar weinig waardering!

 

Dus...

Geef haar / hem op z'n tijd een

complimentje.

Het zal de relatie in ieder geval ten goede komen!

 

In ieder geval is mijn haat jegens die hypocriete bende liberale fascisten bij de ( r ) overheid...

In al die jaren alleen meer verder toegenomen!

 

Maar ook tegen iedereen die dit vervloekte oneerlijke systeem in stand proberen te houden.

Door simpelweg op die duivels in Den Haag te blijven stemmen!

 

Mijn ouders werden destijds op het verkeerde been gezet...

Wat betreft de beschikbare beroepskeuze opleidingen voor hun kinderen.

 

Terwijl men mij bovendien verplichtte...

Een op pure willekeur gebaseerde dienstplicht te vervullen.

Notabene onder bedreiging van een gevangenisstraf bij weigering!

 

Een plicht die mij een goedbetaalde baan met toekomstperspectieven door de neus boorde!

 

jarenlang heb ik geduldig gewacht op een kans om wraak te nemen.

Op juridisch gebied wel te verstaan.

 

Ik ben van nature GEEN gewelddadig mens.

Ik dacht dan ook iets in de trend van een aanklacht wegens vrijheidsberoving!

Schadevergoeding voor het saboteren van mijn baan en toekomst!

 

Doch aangezien justitie en politie tot die systemen behoren die door die duivels in Den haag zijn opgezet...

Verwacht ik daar niet al te veel hulp van, en heb ik die optie maar uit mijn hoofd gezet.

A R B E I D S M I G R A N T E N

Een arbeidsmarkt verziekt door arbeidsmigranten...

Om maar te zwijgen van al die zogenaamde

" V R I J W I L L I G E R S "

Mensen die denken goed bezig te zijn door voor niets te willen werken.

Daarbij werklozen het brood uit de mond stelen!

 

Tsja...

Den Haag is wat dat betreft goed bezig.

( Sarcastisch bedoeld )

Maar dat had u waarschijnlijk al door.

 

Het zou mooi zijn geweest als ik de Staat aan had kunnen klagen voor al die jaren...

Dat ik zinloze sollicitatiebrieven heb moeten schrijven naar al even zo zinloze parttime baantjes....

Baantjes die geen enkel toekomst perspectief bieden met vergoedingen waar je amper van rond kunt komen!

 

Dan wel een vorm van smartengeld...

Voor geleden geestelijke schade, stress en depressies!

 

Is het zo verwonderlijk...

Dat mensen die decennia lang worden benadeeld en geschoffeerd door de ( r ) overheid...

Vroeg of laat tegen de (r) overheid en haar perverse systemen beginnen te rebelleren?

 

Naarmate steeds meer mensen het dupe worden, neemt de kans op een revolutie steeds meer toe?

Ik weet alleen niet of ik het zelf nog veel langer uit kan houden.

 

We leven in een tijd waar

G L O B A L I S E R I N G . . .

Er binnen één mensenleven doorheen wordt gejaagd!

P R I V A T I S E R I N G :

Waarbij met belastinggeld opgezette infrastructuren

Staatsbedrijven- en diensten...

 

Voor een habbekrats worden verpatst aan buitenlandse investeringsfondsen...

Die op hun beurt in handen zijn van de Elite klasse, wiens macht alleen maar groter wordt!

Zij bepalen wie er voor hen mag werken en wie niet, en zij bepalen voor hoeveel.

 

En dat alles onder het mom van...

" B U I L D I N G   B A C K   B E T T E R "

(  Al werd deze term pas jaren later officieel in gebruik genomen. )

 

De privatisering van Staatsbedrijven- en diensten!

Privatisering wil eigenlijk alleen maar zeggen dat staatsbedrijven- en diensten opgebouwd met belastinggeld...

Voor een habbekrats direct aan de Elite klasse worden verpatst, dan wel door haar investeringsfondsen!

 

Als ze die bedrijven- en diensten eenmaal in hun klauwen hebben...

Proberen ze op allerlei manieren subsidies los te peuteren.

 

Als je de (r) overheid moet geloven...

Werden al die staatsbedrijven- en diensten verpatst omdat de private sector efficiënter zou werken.

 

Je zou echter ook kunnen stellen...

Dat de verantwoordelijke politici de staatsbedrijven- en diensten naar de kloten hebben geholpen.

Doordat ze onbekwame bestuurders hebben aangenomen om dat soort bedrijven te leiden!

Wat denkt U ?

 

In ieder geval zijn die staatsbedrijven en diensten nu in handen van de Elite klasse.

Zij bepalen wie mag werken en voor hoeveel, en zij bepalen bovendien de productprijzen.

 

Ondertussen wordt Nederland steeds afhankelijker gemaakt van het buitenland!

Betalen we ons bovendien scheel...

Aan dat bureaucratische geldverslindende en verspillende monster genaamd " Europese Unie "

 

Al de winsten van de staatsbedrijven- en diensten vloeiden vroeger in de schatkist van de Staat.

Sinds de privatisering vloeien die echter in de zakken van de Elite klasse!

Daar heeft verder NIEMAND wat aan!

D E N K T A N K S   -   U N I V E R S I T E I T E N   -   N G O 'S

Opgezet door de Elite klasse en vaak gesubsidieerd met belastinggeld!

De DENKTANK NGO's van deze Elite klasse worden geraadpleegd door de (r) overheid.

 

De Elite klasse profiteert het meest van de ideeën die hieruit voortvloeien!

De UNIVERSITEITEN van de Elite klasse leiden op tot PR en activisme en verspreiden chaos!

De MEDIA NGO's van de Elite klasse verspreiden halve waarheden en leugenachtige propaganda!

 

Wanneer die buitenlandse multinationals denken minder winst te zullen maken...

Pakken die de koffers en verdwijnen met de noorderzon.

Een leeg geplunderd land met een gedesillusioneerde werkloze bevolking achter zich latend!

 

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er de afgelopen decennia over de kop gegaan?

Hoeveel werknemers hebben daarbij hun baan verloren?

Hoeveel bedrijven zijn de afgelopen decennia gefuseerd?

Hoeveel werknemers hebben in de daarop volgende reorganisaties hun baan verloren?

S T A P P E N P L A N   V O O R   E E N   B E T E R E   W E R E L D

( Het kon ook anders...

Ik weet alleen niet of ik daar nog wel aan toe kom / aan toe wil komen

Eén ding is echter al wel zeker...

We moeten van de huidige gecorrumpeerde systemen af! )

 

Enfin...

We hebben kunnen zien waar dat globaliserings- en  privatiseringsbeleid toe heeft geleidt!

 

Een periode van onzekerheid!

Waarbij steeds meer werd ingezet op flexibiliteit en parttime baantjes met nul uren contracten...

Wel te verstaan!

 

De bonus systemen werden al snel weer afgebroken!

Iedereen moest het met steeds minder geld doen, behalve dan de CEO's van die bedrijven...

Die graaiden er pas geleden zelfs nog 40% bij!

 

Daarbij komt het smijten van belastinggeld door de (r) overheid!

Zogenaamd om de werkloosheid die door haar eigen wanbeleid was ontstaan aan te pakken.

 

Subsidies om vakkundige ouderen aan het werk te houden...

Daarbij van school afgestudeerde jongeren de kans ontnemend een baan te bemachtigen.

 

Daarna subsidies om onervaren jongeren aan een baan te helpen...

Waarbij de duurdere ervaren ouderen werden ontslagen.

 

Toen de ( r ) overheid eenmaal begon met uitdelen van subsidies...

Schoten de uitzendbureaus als paddenstoelen uit de grond!

Waaronder ook veel buitenlandse uitzendbureaus wel te verstaan!

" U I T Z E N D B U R E A U S "

Uitzendbureaus zijn eigenlijk parasieten...

Die voor tussenpersoon willen fungeren tussen bedrijven en werkzoekenden

daarbij een deel van de salarissen afromen van de werkzoekenden!

Vaak ook nog eens gesubsidieerd door de ( r ) overheid!

 

Een systeem van gigantische belastinggeld verkwisting...

Die niets concreets oplevert!

Behalve dan voor de eigenaren en aandeelhouders van al die malafide uitzendbureaus!

 

Die lachten zich inmiddels slap.

Hebben gigantische wagenparken aangelegd met gesubsidieerde elektrische auto;s.

B U I T E N L A N D S E   U I T Z E N D B U R E A U ' S

V E R Z I E K E N   D E   N E D E R L A N D S E   A R B E I D S M A R K T

M E T   H E T   AA N B O D    V A N   G O E D K O P E   A R B E I D S M I G R A N T E N

 

W I E   Z I C H   H I E R I N   V E R D I EP T

K O M T   V A N Z E L F   A R T I K E L E N   T E G E N   V A N

G R O O T S C H A L I G E   C O R R U P T I E

U I T K E R I N G S F R A U D E   E N   H U I S V E S T I N G S F R A U D E !

W E R K E N   V O O R   E E N   H A B B E K R A T S

S T E E D S   M E E R   V A N   O O R S P R O N G   N E D E R L A N D S E   W E R K N E M E R S

H E B B E N   I N M I D D E L S   M E E R D E R E   B A N E N   N O D I G

A L L E E N   M A A R

O M   R O N D   T E   K U N N E N   K O M E N !

 

A L   W A S   H E T   M A A R

O M   A L   D I E   P R I J S S T I J G I N G E N

V A N   D E   A F G E L O P E N   T I J D   T E   C O M P E N S E R E N . . .

D E   J A A R L I J K S   T E R U G K E R E N D E

S T E E D S   H O G E R   W O R D E N D E   W O E K E R B E L A S T I N G E N

H U R E N   -   V E R Z E K E R I N G E N   -   E T C.

 

D A N   W E L

G E D W O N G E N    T E   W E R K E N   V O O R   E E N   S C H A M E L E   U I T K E R I N G

W A A R   J E   A M P E R   V A N   K U N T   R O N D K O M E N

 

B I J N A   N O O I T   M E E R   T H U I S

V E R V R E E M D   V A N   H E T   E I G E N   G E Z I N !

D E   E L I T E   P A R A S I T E

D I T   I N   S C H R I L   C O N T R A S T   T O T   D E   E L I T E   K L A S S E

D I E   A L L E S   D O E T   O M   D E   B E L A S T I N G   T E   O N T W I J K E N . . .

 

H E T   O V E R   D E   W E R E L D   R O N D S L U I Z E N   V A N   H U N   V E R M O G E N S

D A A R   H E E F T   D E   ( R ) O V E R H E I D   Z E L F S   E E N

L E G A L E   S T A T U S

A A N

G E K O P P E L D !

 

D A A R B I J   P A R A S I T E E R T   D E   E L I T E   K L A S S E   O O K   N O G   E E N S

O P   D E   G E M E E N S C H A P . . .

 

I N   D E   V O R M   V A N

E E N   D I V E R S I T E I T   A A N   S U B S I D I E S !

 

E N F I N . . . 

D E   W E R E L D   I S   I N   A L   D I E   J A R E N   S T E E D S   Z A K E L I J K E R

D U S   O N M E N S E L I J K E R   G E W O R D E N !

 

M E N S E N   Z I J N   V E R W O R D E N   T O T   H A N D E L S W A A R   E N   S C H U L D E N A R E N

H A N D E L S W A A R   E N   M E N S E N   M E T   S C H U L D   H E B B E N   G E E N   R E C H T E N !

T O E N   K W A M   C O R O N A

D E   W E R E L D   G I N G   O P   S L O T

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D   -   M O N D K A P J E S P L I C H T

Z E L F S   E E N   A V O N D K L O K !

V O O R   E E N   S I M P E L   G R I E P A C H T I G   V I R U S J E   W A A R   R U I M

9 8 %   V A N   D E   B E V O L K I N G

G E E N   E N K E L E   L A S T   V A N   O N D E R V O N D !

 

I N   T E G E N S T E L L I N G   T O T

D E   B I J W E R K I N G E N   V A N   D I  E   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S

T E   G E K   V O O R   W O O R D E N !

 

G E Z I E N   I K   S I N D S   D E   M O N D K A P J E S P L I C H T

D I E   O P   1   D E C   2 0 2 0   I S   I N G E G A A N

E I G E N L I J K   G E E N   B O O D S C H AP P E N    M E E R   H E B   K U N N E N   D O E N

I N    D E   S U P E R M A R K T

 

O M D A T   I K   S I M P E L W E G   W E I G E R

Z O 'N   Z I N L O O S   M O N D K A P J E   T E    D R A G E N

 

N I E T   Z O Z E E R   V A N W E G E   H E T   F E I T

D A T   I K   H E T   B E N A U W D   K R I J G   M E T   Z O 'N  M O N D K A P J E   O P

A M P E R   K A N   A D E M H A L E N

M E   N I E T   M E E R   K A N   C O N C E N T R E R EN

 

O F   L A S T   H E B   V A N   P A N I E K   A A N V A L L E N

W A A R B I J   M I J N   H A R T   A L S   E E N   B E Z E T E N E   T E   K E E R   G A A T

E N   I K   D R E I G   B E W U S T E L O O S   T E   R A K E N

 

M A A R   M E E R   U I T   P R I N C I P I Ë L E   O V E R W E G I N G

I K   W E I G ER   M E E   T E   D O E N

A A N   E X P E R I M E N T E N   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

D I E   M I J N   G E Z O N D H E I D   S C H A D E   K U N N E N   T O E B R E N G E N !

 

I K   L A A T   M I J   A L   H E L EM A A L   N I E  T   V E R G I F T I G E N

M E T   E X P E R I M E N T E L E   V A C C I N S ! !

 

I K   W E I G E R   O P   E E N D E R   W E L K E  W I J Z E   D A N   O O K

M E D E W E R K I N G   T E   V E R L E N E N   A A N   H E T   D O O R V O E R E N   V A N

D E   G E H E I M E   P O L I T I E K E   A G E N D A ! ! !

A C H T E R   D E Z E

E P I D E M I E   /   P A N D E M I E   /   P L A N D E M I E   !

O F T E W E L

H O E   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E

W O R D T   M I S B R U I K T

OM   H E T   G L O B A L I S E R I N G S B E L E I D   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

I N   E E N   H O G E R E   V E R SN E L L I N G   T E   S C H A K E L E N !

 

D E   O P   H A N D E N   Z I J N D E   R E S E T   O F W E L   V E R D E R E   I N T E G R A T I E

V A N   D E

E C O N O M I S C H E-,   F I N A N C I Ë L E-   EN   P O L I T I E K E

S T R U C T U R E N

 

D E   U I T E I N D E L I J K E   C O U P   V A N   D E   E L I T E   K L A S S E

O M   Z I C H   D E   M A C H T   O V E R   D E   "D E M O C R A T I E Ë N"   V A N   D E   W E R E L D

T O E   T E   E I G E N E N

 

( V O O R   Z O V E R   E R   Ü B E R H A U P T   A L   S P R A K E   W A S   V A N   D E M O C R A T I E S _

N I E T   H E T   V O L K   R E G E E R T

M A A R   E E N   H A N D V O L

Z O G E N A A M D   " D E M O C R A T I S C H "   G E K O Z E N   D I C T A T O R S

"R E C H T E N   E N   V R I J H E D E N"

D I E   S T E E D S   M E E R   W O R D E N   O M G E Z E T   I N   P L I C H T E N

 

I N   I E D E R   G E V A L

E E T   I K   S I N D S   1   D E C   2 0 2 0

 

D E   D A G   W A A R O P   D E   M O N D K A P J E S P L I C H T   I S   I N G E G A A N . . .

O N D A N K S   D A T   D E   ( R ) O V E R H E I D   L A N G E   T I J D   O N T K E N D E

D A T   D I T   O O I T   Z O U   G E B E U R E N !

 

E I G E N L I J K   N O G   M A A R   2   D A G E N   I N   D E   W E E K

D E   D A G E N   Z I J N D E   D A T   O N S   M A   ( 8 2 )   E N   I K   ( 5 9 )

O N S   P A   ( 8 5 )   U I T   D A T   V E R V L O E K T E   V E R P L E E G H U I S   O P H A L E N . . .

 

O N S   P A   O V E R L E E D   O V E R I G E N S   N O G   B I N N E N   H E T   J A A R

O P   2 9 - 0 1 - 2 0 2 1   I N   D A T   V E R P L E E G H U I S !

 

L O N G E M B O L I E

(   E E N   V E R S T O P P I N G   V A N   E E N   A D E R   N A A R   D E   L O N G E N

A L D U S   D E    D I A G N O S E )

 

Z U U R S T O F T E K O R T

( M E T   D A G E N   W A A R B I J    E E N   S A T U R A T I E   V A N   6 1   W E R D   G E M E T E N ) . . .

T E R W I J L   D I E   V O O R   G E Z O N D E   M E N S E N

R O N D   D E   9 5   B E H O O R T   T E   Z I J N !

 

A L   C L A I M D E   E E N   L O N G A R T S   O P   H E T   I N T E R N E T

D A T  E E N   S A T U R A T I E   V A N   8 5   O O K   G E E N   R E D E N   T O T   B E Z O R G D H E I D

H O E F T   T E   Z I J N .

 M A A R   W A T   W E E T   D I E   L U L   D A A R   N O U   V A N .

 

D E   G E N E E S K U N S T   S T A A T   N O G   S T E E D S   I N   H A A R   K I N D E R S C H O E N E N

W A N T   H E T   M E N S E L I J K   L I C H A A M   I S   V E E L   C O M P L E X T E R

D A N   M E N   T O T   N U   T O E   H E E F T   A A N G E N O M E N . . .

Z E K E R   O P   H E T  P S Y C H I S C H E   V L A K !

H A R T F A L E N

D U S   N I E T   D O O R   H E T   C O R O N A   V I R U S

D E   P C R- T E S T   G A F   Z E L F S   T O T   3 X   A A N   D A T   H I J   N E G A T I E F   W A S.

 

A L H O E W E L   I N M I D D E L S   B E K E N D   Z O U   M O E T E N   Z I J N

D A T   D E   P C R - T E S T   O N G E S C H I K T   I S

O M   E R   E E N   B E S M E T T I N G   D A N   W E L   B E S M E T T E L I J K H E I D   M E E   T E   M E T E N

 

D E   P C R - T E S T   M E E T   E N K E L   E N   A L L E E N...

O F   B I J   I E M A N D   V I R U S   R N A   I S   V A S T G E S T E L D !

 

E E N   M I C R O S C O P I S C H   K L E I N   D E E L T J E   V A N   H E T   V I R U S

D A T   N I E T   E E N S   B E S M E T T E L I J K   H O E F T   T E   W E Z E N . . .

 

I N   I E D E R   G E V A L   K O M T   D A A R M E E   O O K   E E N   E I N D

A A N   A L   D I E   H E F T I G E   E MO T I O N E L E   U I T B A R S T I N G E N . . .

 

O N T S T A A N   U I T   D E   S C H E I D I N G   V A N   2   M E N S E N   O P   L E E F T I J D

D I E   H U N    L E V E N   L A N G   B I J   E L K A A R   H E B B E N   D O O R G E B R A C H T !

( 5 9   J A A R   G E T R O U W D ! )

E M O T I E S   V A N   V E R D R I E T

O  M D A T   Z E   D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N

N I E T   M E E R   S A M E N

M O C H T E N   D O O R B R E N G E N !

E M O T I E S

V A N   M A C H T E L O Z E   W O E D E   E N   T E L E U R S T E L L I N G

V A N W E G E   H E T   L O C K D O W N    B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

Z O W E L   A L S   D A T   V A N   H E T   V E R P L E E G H U I S   Z E L F

 

A L   D I E   K E R E N   D A T   M E N   O N S   P A . . .

D I E   A A N   E E N   R O L S T O E L   G E K L U I S T E R D   Z I T .

T O T   L A A T   I N   D E   M I D D A G  O P   Z ' N   B E D   L I E T E N   L I G G E N . . .

W A N N E E R   H I J   A A N G A F   O N T L A S T I N G   T E   M O E T E N   K R I J G E N .

 

W A N N E E R   D A T   N I E T   S N E L   G E N O E G   G I N G

V E R T R O K K E N   Z I J   E N   K W A M E N   D AN   S O M S   P A S   N A   E E N   U U R   T E R U G

 

T E R W I J L   O N S   P A   A L   D I E   T I J D   I N   Z IJ N   E I G E N   O N T L A S T I N G   L A G

Z I J N   I N C O N T I N E N T I E   M A T E R I A A L   V O L L E D I G   D O O R W E E K T . . .

 

Z I J N   L I C H A A M   V O L   P I J N L I J K E   G E Ï R R I T E E R D E   P L E K K E N

W A A R O V E R   M E N   D A N   E E N   Z A L F J E   M E T   B E S C H E R M L A A G   A A N B R A C H T !

 

V A N W E G E   E E N   T E K O R T   A A N   M A N K R A C H T

S C H R O O M D E   É É N   V E R P L E E G S T E R   E R   Z E L F S   N I E T   V O O R

O M   E E N   D E M E N T E    B E W O O N S T E R   T E   R O N S E L E N   O M   M E E   T E   H E L P E N

B I J   H E T   V E R S C H O N E N   V A N   D E   M E D E B E W O N E R S ? ! ?

 

T O E N   O N S   M A   D A A R   A C H T E R   K W A M

W A R E N   D E   R A P E N   P A S   E C H T   G A A R   /   D E   P O P P E N   E C H T   A A N   H E T   D A N S E N

 

M A A R   J A . . .

D A A R   W A S   H E T   É É N   E N   A N D E R   A A N   V O O R A F   G E G A AN 

D A T Z E L F D E   M E N S   Z A T   ' S N A C H T S   O P   D E   K A M E R   V A N   O N S   P A

D A T   K A N   D U S   E C H T   N I E T   D O O R   D E   B E U G E L !

 

W A N N E E R   U   W E E R   G A A T   S T E M M E N

O N T H O U D T   D A N   G O E D

D A T   D E   K A B I N E T T E N   M A R K   R U T T E   I,   II   en   III

D E

G E Z O N D H E I D S - E N   O U D E R E N Z O R G

T O C H   W E L   D E   M E E S T E   S C H A D E   H E B B E N   T O E G E B R A C H T

M E T   H U N   B E Z U I N I G I N G E N   ( z i e   H O M E   p a g i n a )   !!!

P R I V A T I S E R I N G   E N   M A R K T W E R K I N G . . .

Z I J   Z I J N   E R   D E   O O R Z A A K   V A N

D A T   Z O R G I N S T E L L I N G E N   D R A A I E N   O P   W I N S T M A X I M A L I S A T I E

T E N   K O S T E   V A N   D E   P A T I Ë N T !

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

M E T   H A A R   L O C K D O W N S

1   1 / 2   M E T E R   A F S T A N D

M O N D K A P J E S P L I C H T

E E N   B E L E I D   G E R I C H T   O P   T H U I S B L I J V E N

 

E E N   B E L E I D

W A A R M E E    J E   N O O I T   M E E R   V A N   H E T   C O R O N A   V I R U S   A F   K O M T

O P D A T   V I R U S S E N   V R O L I J K   V E R D E R   K U N N E N   M U T E R E N

W A A R D O O R   N I E M A N D   O O I T   N O G   T E R U G   Z A L   K E R E N   N A A R

H E T   O U D E   N O R M A A L !

 

V E E L   M E N S E N   Z I J N   I N M I D D E L S   Z O   B A N G

D A T   Z I J   N I E T   E E N S   M E E R   T E R U G   D U R V E N   N A A R   H E T   O U D E   N O R M A A L !

N O G   E F F E   T E R U G

N A A R   D A T   V E R P L E E G H U I S . . .

E R   W A R E N   G E R E G E L D   P E R I O D E S

W A A R B I J   D E   B E W O N E R S   V A N   D E   V E R P L E E G H U I Z E N

G E E N   E N K E L   B E Z O E K

M E E R   M O C H T E N   O N T V A N G E N !

 

Z O D A T   W H A T ' S   A P P   O P   Z O ' N   K O L E R E   "S M A R T " P H O N E

D E   E N I G E   M A N I E R   W A S   D I E   N O G   R E S T T E 

O M   T E N M I N S T E   E N K E L E   M I N U T E N   T E   K U N N E  N   C O M M U N I C E R E N

M E T   D E   B E W O N E R S   V A N   H E T   V E R P L E E G H U I S !

 

T E N M I N S T E   A L S   E R   P E R S O N E E L   A A N W E Z I G   W A S

D A T   Ü B E R H A U P T   W I S T

H O E

W H A T ' S   A P P   W E R K T !

 

V R I J W I L L I G E R S   W E R D E N   N A A R   H U I S   G E S T U U R D

Z O D O E N D E

B R A K   V O O R   D E   B E W O N E R S   E E N   T I J D   A A N

V A N

V E R V E L I N G   E  N  E E N Z A A M H E I D !

A N T I   P S Y C H O T I C A   E N   S L A A P M I D D E L E N

O N S   P A   W E R D   O N R U S T I G   I N   H E T   V E R P L E E G H U I S

O M D A T   H I J   S I M P E L W E G   Z I J N   V R O U W   E N   K I N D E R E N   M I S T E

 

D A T   K U N N E N   Z E   I N   Z O 'N   V E R P L E E G H U I S   D U S   N I E T   H E B B E N

A N D E R S   Z O U   D I E   O N R U S T

W E L E E N S   O P   A N D E R E   B E W O N E R S   O V E R   K U N N E N   S L A A N

 

Z O D O E N D E   W E R D   O N S   P A   P L A T G E S P O T E N

M E T   O N D E R   A N D E R E

M I D A Z O L A M !

 

D E   V E R W A R M I N G   S T O N D   Z O    H O O G

D A T   Z E L F S   D E   B E Z O E K E R S   N A   E N I G E   T I J D

I N   S L A A P   T U I M E L D E N !

M E D I C I J N E N

M E D I C I J N E N   K U N N E N   N I E T   G E N E Z E N

A L S   Z E   D A T   W E L   K O N D E N

W A S   D E   G EH E L E   F A R M A C E U T I S C H E   I N D U S T R I E

B I N N E N   D E   K O R T S T E   K E R E N   B A N K R O E T

 

M E D I C I J N E N

D O E N   A L L E E N   A A N   S Y M P T O O M   B E S T R I J D I N G

 

I N   D E   M E E S T E   M E D I C I J N E N

Z I T T EN   S T O F F E N

D I E   D E   S I G N A L E N   V A N   E N   N A A R   D E   H E R S E N E N

B L O K K E R E N

 

D A A R D O O R   H E B   J E   M I N D E R   L A S T

V A N   D E   G E V O L G E N   V A N   A F T A K E L I N G

T E N   G E V O L G E   V A N    H E T   O U D E R   W O R D E N !

 

O O R D E E L   Z E L F

O V E R   H E T   G E B R U I K   V A N   D I E   Z O G E N A A M D E

A N T I - P S Y C H O T I C A   E N   K A L M E R I N G S M I D D E L E N   E N   S L A A P M I D D E L E N

 

D I E   J U I S T   D A T G E N E   D O E N

W A T   Z I J   J U I S T

N I E T

Z O U D E N   M O E T E N   D O E N !

 

Z O   K A M P T E   O N S   P A 

N A D A T   H I J   S T E E D S   H O G E R E   D O S E S   A N T I - P S Y C H O T I C A

K R E E G   T O E G E D I E N D   S T E E D S   V A K E R   M E T   A N G S T   S T O O R N I S S E N . . .

 

Z A G    H I J   S T E E D S   V A K E R   D I N G E N   D I E   E R   N I E T   W A R E N . . .

S P R A K   H I J   S T E E D S   V A K E R    W  A R T A A L . . .

G O O I D E   H I J   S T E E D S   V A K E R   H E T   H E D E N   E N   V E R L E D E N   D O O R   E L K A A R !

 

E N F I N . . .

M E T  H E T    O V E R L I J D E N   V A N   O N S   P A

K A N    I K   M E   E I N D E L I J K   F O C U S S E N   O P   D E   V O O R B E R E I D I N G

V A N   M I J N   E I G E N   D O O D !

I N M I D D E L S   Z I J N   A L   4   1 / 2   J A A R   V E R L O R E N   G E G A A N

V A N   D E   R E S E R V E R I N G   V A N   D E   G R A F R E C H T E N

 

D E   G R A F S T E E N

S T A A T    I N M I D D E L S   O O K   A L   5   J A A R

" OP G E S L A G E N "   B I J   D E   F A B R I K A N T .

 

E I G E N L I J K   W A S   D E   G R A F S T E E N   O N V I N D B A A R . . .

M A A R   Z E   H E B B E N   N E T J E S   E E N   N I E U W E   G E M A A K T !

T O P P I E ! ! !

https://www.eijgelaar.nl/

 

 I K   B E N   N O G   N O O I T   Z O V E E L   A F G E V A L L E N

I N   H E T   G E Z I C H T   D E   A R M E N   E N   D E   B E N E N . . .

 

V A N W E G E   D I E   M O N D K A P J E S P L I C H T

E N   D E   O N T H O U D I N G   V A N   D R I N K E N   E N   V O E D I N G . . .

 

N A   E E R D E R E   M I S L U K T E   P O G I N G E N

M E T

A L C O H O L   -   P I J N S T I L L E R S   -   S L A A P M I D D E L E N

 

D I T   A L L E S   V A N W E G E   D I E   V E R V L O E K T E

H Y P O C R I E T E   E E D   V A N   H U I S A R T S E N !

" D E   E E D   V A N   H I P P O C R A T E S "

https://www.lumc.nl/sub/1060/att/907300228522341.pdf

D A A R M E E   Z W E R E N   Z I J   E E N   M E N S   G E E N   K W A A D   T E   B E R O K K E N E N

 

Z O D O E N D E   D O E M E N   Z I J   I E D E R E E N   M E T   Z E L F M O O R D P L A N N E N

J U I S T   T O T   P I J N L I J K E   M I D D E L E N   T E R U G   T E   G R I J P E N

 

W I L   M E N   U I T   D E Z E   K R A N K Z I N N I G   G E W O R D E N   W E R E L D

K U N N E N   O N T S N A P P E N ?

 

E E N   H Y P O C R I E T E   E E D   I N   D I E   Z I N . . .

D A T   A R T S E N   Z I C H   W E L   D E G E L I J K   S C H U L D I G   M A K E N

A A N   H E T   B E R O K K E N E N   V A N   K W A A D   J E G E N S   H U N   P A T I É N T E N . . .

 

 A L   D I E   P A T I Ë N T E N   D I E   S T I E R V E N

V A N W E G E   D E   A F S C H A L I N G   V A N   D E   Z O R G . . .

V E R O O R Z A A K T E   Z E L F S   O N N O D I G E   A M P U T A T I E S   V A N   L I C H A A M S D E L E N .

Z E L F M O O R D

M E N S E N   D I E   H E T   L E V E N   O M   D E   É É N    O F   A N D E R E   R E D E N

N I E T   M E E R   Z I E N   Z I T T E N . . .

W O R D T   E E N   H U M A N E   D O O D   J U I S T   M I S G U N D

V A N W E G E   D I E   H Y P O C R I E T E   E E D !

 

H E T   A L T E R N A T I E F   I S   I M M E R S

D A T   D E Z E   G R O E P   N O O D G E D W O N G E N   N A A R   M I D D E L E N   G R I J P T . . .

D I E  M E N S E L I J K   L I J D E N   J U I S T   V E R O O R Z A K E N .

 

N I E T   A L L E E N   V O O R   Z I C H Z E L F   M A A R   V A A K   OO K   V O O R   H U N   O M G E V I N G !

M E N S E N   D I E   V A N   E E N   B R U G   O F   G E B O U W

O F   V O O R   E E N   T R E I N   S P R I N G E N

 

D E   M E N S H E I D   I S

E E N   R O N D U I T   N A Ï E F   E N   A C H T E R L I J K   R A S

( U I T Z O N D E R I N G E N   D A A R   G E L A T E N )

 

A C H T E R L I J K   I N   D I E   Z I N

D A T   Z I J   Z I C H   S T E E D S   W E E R   L A A T   B E D R I E G E N   E N   B E S T E L E N

D O O R    D I E   M A R I O N E T T E N   V A N   H E T   K A P I T A A L

I N   D E N  H A A G !

 

B O V E N D I E N

T E G E N   B E T E R   W E T E N   I N

O P   D A T   D U I V E L S G E B R O E D   B L I J F T   S T E M M E N !

 

E N F I N . . .

I K   H E B   I N M I D D E L S   O O K   A L W E E R   2   J A A R   L A N G

A L   D I E   H E F T I G E   E M O T I O N E   U I T S P A T T I N G E N   T U S S E N   M I J N    O U D E R S

O P G E V A N G E N

 

A L   M O E T   I K   B E K E N N E N

D A T   H E T   F I J N   W A S

O M   Z E   Z O   L A N G   M O G EL I J K   B I J E E N   T E   B R E N G E N , , ,

M A A R   I K   B E N   O O K   B L I J   D A T   D A T   E I N D E L I J K   I S   A F G E L O P E N ! 

 

D A T   I K   M I J   W E E R   K A N   F O C U S S E N   O P   H E T   W E E R Z I E N   M E T   M I J N   V R O U W

D I E   O P   0 1 - 1 1 - 2 0 1 7   O P   5 2 - J A R I G E   L E E F T I J D   K W A M   T E   O V E R L I J D E N !

 

D E   U R N   M E T   H A A R   S T O F  F E L I J K   O V E R S C H O T

K R E E G   S I N D S D I E N   E E N   E I G E N   P L E K J E   I N   D E   W O O N K A M E R .

B I J   H E T   L I C H T   E N   D E   W A R M T E

V A N   D A G   E N   N A C H T   B R A N D E N D E   W A X I N E L I C H T J E S !

 

I K   L A A T   M E   N I E T   L A N G E R   M E E R   E M O T I O N E E L   C H A N T E R E N   N O G   L A N G E R

I N   D E Z E   S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E

K A P I T A L I S T I S C H E   W E R E L D . . .

M E T   H A A R   A L   E V E N   Z O   K R A N K Z I N N I G E   S C H U L D E N E C O N O M I E

   R O N D   T E   H A N G E N

 

D E   I N D I V I D U A L I S T I S C H E   E G O Ï S T I S C H E   W E R E L D   V A N   V A N D A A G   D E   D A G

D I E   W E   A A N   D E   L I B E R A L E N   T E   D A N K E N   H E B B E N !

 

E E N   W E R EL D   D I E   D O O R   H E B Z U C H T   E N   E G O Ï S M E   W O R D T   G E V O E D T

E E N   W E R E L D   D I E   G E S T A A G   V E R D E R   V E R L O E D E R D

E E N   W E R E L D   D I E   D O O R   D E   Z W A R E   I N D U S T R I E Ë N   W O R D T   V E R G I F T I G D

 

E E N   W E R E L D   Z I J N D E

W A A R   I K   M I J   S T E E D S   M I N D E R   I N   T H U I S   V O E L !

 

'


I K   B E N   N U   5 9   J A A R

E N   H E B   I N   A L   D I E   T I J D   A L   H E E L   W A T   V E R A N D E R I N G E N   M E E G E M A A K T

Z O W A T   A L   D I E   V E R A N D E R I N G E N   P A K T E N   V O O R   O N S   N A D E L I G   U I T

 

O N Z E   T O E K O M S T   W E R D   K E E R   O P   K E E R   G E S A B O T E E R D

D O O R   H E T   B E L E I D   V A N   D I E   ( R ) O V E R H E I D

 R A A R   M A A R   W A A R

M I J N   V R O U W   I S   I N   2 0 1 7   O P   5 2   J A R I G E   L E E F T I J D   O V E R L E D E N

I K   Z I T   I N M I D D E L S   A L W E E R   R U I M   4   1 / 2   J A A R   A L L E E N !

I N   E E N   L A N D   M E T   1 7   1 / 2   M I L J O E N   I N W O N E R S ! !

 

D E   T I J D   V L I E G T   V O O R B I J

D A N K Z I J   H E T   C O R O N A   B E L E I D   W O R D T   I K   B O V E N D I E N

G E D I S C R I M I N E E R D   E N   B U I T E N G E S L O T E N

V A N   D E

" S S   A M E N   L E V I N G "

 

S S

S T A A T   D A A R B I J   V O O R   H E T   H E D E N D A A G S   L I B E R A A L   F A S C I S M E

 

A M E N

S T A A T   V O O R   H E T   F E I T   D A T   I E D E R E E N   K L A K K E L O O S

N A A R   D E   P I J P E N   V A N   D I E   D U I V E L S E   ( R ) O V E R H E I D   D A N S T !

 

O N D E R   A N D E R E   V O O R   E E N   N A G E N O E G   O N S C H U L D I G   V I R U S J E

W A A R   A M P E R   2   P R O C E N T   V A N   D E   B E V O L K I N G

L A S T   V A N   Z O U   K U N N E N   K R I J G E N . . .

 

D E   L E V E N S J A R E N   V A N   J O N G E R E N   W E R D E N   O P G E O F F E R D

I N   E E N   Z I N L O Z E   P O G I N G

O M   H E T   L E V E N   V A N   O U D E R E N   N O G   W A T   T E   R E K K E N

 

I K   V E R V L O E K   D A N   O O K   D E   D A G   D A T   I K   B E N   G E B O R E N

E N   A L S   E E N   G E V A N G E N E

I N   D I T   T O T A A L   V E R R O T T E   S Y S T E E M   M O E T   D O O R B R E N G E N !

 

B I N N E N K O R T

H O U D T   I K   H E T   T O C H   E C H T   V O O R   G E Z I E N

W A N T   I K   V E R W A C H T   N I E T   D A T   D E   M E N S H E I D   D E   K O M E N D E   J A R E N

H A A R   V E R S T A N D   Z A L   G A A N   G E B R U I K E N

 

I K   H E B   A A N   M I J N   V A D E R   K U N N E N   Z I E N

H O E   H E T   E R   I N   Z O ' N   V E R P L E E G H U I S   A A N   T O E   G I N G

D A A R   L U S T E N   D E   H O N D E N   G E E N   B R O O D   V A N !

 

I K   Z I T   E R   N I E T   O M   T E   S P R I N G E N

O M   N E T   A L S   M I J N   O U D E R S   8 0 +   T E   W O R D E N

 

I K   W E N S   M I J N   L A A T S T E   L E V E N S J A R E N 

N I E T   A L S   E E N   K A S P L A N T J E   D O O R   T E   B R E N G E N

 

O P G E S L O T E N   E N   P L A T G E S P O T E N

 Z O A L S   D A T   M E T   O N S   P A   I S   G E B E U R D ! !

 

A L S   I K   A L L E E N   M A A R   B E N   G E B O R E N

O M   M E Z E L F   V O O R   E E N   P A A R   L U I Z I G E   R O T C E N T E N

K A P O T   T E   W E R K E N

 

T E R W I J L   D E   B A N K E N

O N D E R T U S S E N   H U N   R E N T E M E C H A N I S M E   G E B R U I K E N

O M   D E   W A A R D E   V A N   D I E   R O T C E N T E N   S T E E D S   V E R D E R   T E   V E R N I E T I G E N

W A A R D O O R   D E   L A S T E N   J A A R L I J K S    D O O R   B L I J V E N   S T I J G E N

D A N   K I E S   I K   T O C H   L I E V E R   V O O R   D E   D O O D !

 

F U C K   D I E

" D E M O C R A T I S C H   G E K O Z E N   D I C T A T O R S "

 D I E   V U L L E N   T O C H   A L L E E N    M A A R   H U N    E I G E N   Z A K K E N

E N   D I E   V A N   H U N   K A P I T A L I S T I S C H E   V R I E N D J E S !

 

I N   D E   V O R M   V A N   S U B S I D I E S

B E L A S T I N G V E R L A G I N G E N

 

B O V E N D I E N   B E N   I K   D A N   O O K   M E T E E N   A F

V A N   D I E   R E P E T E R E N D E   G E E S T D O D E N D E   R E C L A M E   B O O D S C H A P P E N

V O O R   P R O D U C T E N   W A A R   I K   G E E N   B E H O E F T E   A A N   H E B !

 

B E N   I K   O O K   M E T E E N   A F   V A N   A L   D I E   I R R I T A N T E   I N T E R N E T   C O O K I E S

D I E   A L   M I J N   S U R F B E W E G I N G E N   V A S T L E G G E N !

 

G E E F   M I J N   P O R T I E   M A A R   A A N   F I K K I E

Z O ' N   H Y P O C R I E T   W E T J E   Z A L  M I J   E R   N I E T   V A N   K U N N E N   W E E R H O U D E N

O M   N E T   Z O   L A N G   P O G I N G E N   T E   B L I J V E N   O N D E R N E M E N

T O T   I K   E I N D E L I J K    U I T   D E Z E   K R A N K Z I N N I G E   W E R E L D   B E N   O N T S N A P T !

 

I K   V E R K I E S   D E   V R I J H E I D   V A N   D E   D O O D

B O V E N   E E N   Z I N L O O S   L E V E N

E N   D I E   S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E

K A P I T A L I S T I S C H E

H E L !

 

I K   K A N   O N D E R H A N D   D A T   G E Z E I K   N I E T   M E E R   A A N H O R E  N

O V E R   H E T   A A N T A  L   Z O G E N A A M D E   B E S M E T T I N G E N !

O O P S . . .

I K   Z O U    B I J N A   D E Z E L F D E   F O U T   H E B B E N   G E M A A K T . . .

A L S   H E T   R I V M

 

C O R R E C T I E

E L K E   D A G   D A T   G E Z E I K   O V E R    P O S I T I E V E   T E S T   R E S U L T A T E N . . .

 

V A N   T E S T S   D I E   N I E T   E E N S   K U N N E N   A A N G E V E N

 O F   I E M A N D   O P   H E T   M O M E N T   V A N   M E T E N   B E S M E T T E L I J K   I S   O F   N I E T

I K   B E N   D I E   C O R O N A   L E U G E N S    D A N   O O K   M E E R   D A N   K O T S B E U !

 

I K   H E B   N U   A L   V O O R   D E   T W E E D E   K E E R

E E N   1 / 2   J A A R   L A N G   G E E N   B O O D S C H A P P E N   K U N N E N   D O E N

V A N W E G E   D I E   V E R V L O E K T E   O N B E N U L L I G E   M U I L K O R F   P L I C H T !

 

I K   L A A T   M E   O O K   N I E T   D O O R   D I E   H Y P O C R I E T E   D U I V E L S   I N   D E N   H A A G

C H A N T E R E N

M E   T E   L A T E N   V A C C I N E R E N !

 

A L S   A L L E S   G A A T 

Z O A L S   I K   H E T   H E B   G E P L A N D

 

B E N   I K   O P  0 1 - 1 1 - 2 0 2 3   E I N D E L I J K   V E R L O S T...

( A H U M . . . 0 1 - 1 1 - 2 0 2 4 . . .

W A N T   O N S   M A   V E R Z O C H T   O M   M I J   O M   NOG   1   J A A R   U I T S T E L )

V A N   D E Z E   S T E E D S   O N M E N S E L I J K E R   W O R D E N D E

S S   A M E N   L E V I N G

Z O D A T   M I J N   Z I E L   E I N D E L I J K   R U S T   K A N   V I N D E N !

A S O 'S

M A A K T E N   D E   B U U R T   W A A R   I K   W O O N   O N V E I L I G

S C H O R R E M O R R I E

D A T   Z ' N   A F V A L   O V E R   D E   S C H U T T I N G   O P   O N Z E   D A M   G O O I T

E N K E L E   W E K E N   G E L E D E N

V O N D   I K   W E E R   E E N   H A L V E   G R I N D T E G E L   O P   D E   D A M !

 

E E N   A A N T A L   J A R E N   G E L E D E N

W E R D   D E   S C H U T T I N G

V A N   A S O C I A L E   G R A F I T T I   L E U Z E N   V O O R Z I E N

Z U I P L A P P E N

T O E N   W E   H I E R   P A S   K W A M E N   W O N E N

H A D D E N   Z U I P L A P P E N   P L A S T I C   T A S S E N   M E T   L E G E   D R A N K F L E S S E N

I N   D E

" D W E R G C O N I F E R E N "

G E H A N G E N

H E T   W A R E N   I N M I D D E L S   W O U D R E U Z E N   G E W O R D E N

V E R V L O E K T E   L E U G E N A C H T I G E   T U I N C E N T R A

M O G E   D E   D U I V E L   O O K   D I E   L E U G E N A A R S   H A L E N !

 

K E N N I S   I S   M A C H T

D E   D O O D

A L S   B E V R I J D I N G !

 

V E R L O S T   V A N   D I E

W O E K E R B E L A S T I N G E N

 

R E P E T E R E N D E

G E E S T D O D E N D E

R E C L A M E S

 

F I L M

H E R H A L I N G E N

 

I R R I T A N T E

I N T E R N E T   C O O K I E S

D I E   H E T   S U R F G E D R A G

V A S T L E G G E N

 

VE R L O S T   V A N   D I E 

 V E R V L O E K T E

M I L I T A I R E

H E L L   C O P T E R S

D I E   Z O W A T   D A G E L I J K S

O V E R V L I E G E N

 

I K   Z I E   D E   D O O D

S T E E D S   M E E R   A L S   E E N

W E L K O M E   V R I E N D

 

D I E 

V R I J H E I D

E N

R U S T

B R E N G T

 

K E N N I S   I S   M A C H T

K E N N I S   I S   M A C H T


I K   H A D   G R A A G   G E Z I E N   D A T

O N S   M A   E N   O N S   P A

>>>   S A M E N   <<<

I N   E E N   B E J A A R D E N C O M P L E X   K O N D E N   W O R D E N   O P G E N O M E N .

D A N   W E L   P A   I N   E E N   V E R P L E E G H U I S . . .

E N   M A   I N   E E N   A A N L E U N W O N I N G .

 

O P D A T   Z E   Z O   D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N

T O C H   N O G   S A M E N   K O N D E N   D O O R B R E N G E N .

 

M A A R   D A T   F E E S T   G I N G   N I E T   D O O R . . .

O M D A T   D I E   V E R V L O E K T E   P O L I T I E K   D E C E N N I A   L A N G

O P   D E   G E Z O N D H E I D S Z O R G   E N   D E   B E J A A R D E N Z O R G   H E E F T   B E Z U I N I G D

 

Z O D O E N D E

H E B   I K   O N S   P A   E E N   J A A R   L A N G

2   Á   3   D A G E N   I N   D E   W E E K   ' S M O R G E N S   M E T   Z I J N   R O L S T O E L

N A A R   O N S   M A   M O E T E N   R I J D E N

E N   ' S A V O N D S   W E E R   T E R U G   N A A R   H E T   V E R P L E E G H U I S

 

H E T   I S   R O N D U I T   A S O C I A A L   D A T   B E J A A R D E   E C H T P A R E N

D E   L A A T S T E   J A R E N   V A N   H U N   L E V E N   U I T   E L K A A R   W O R D E N   G E R U K T

 

H E T   C O R O N A   B E L E I D   V A N   D E   ( R ) O V E R H E I D

H E E F T   M I J N   O U D E R S   O O K   A L   G E E N   G O E D   G E D A A N . . .

 

O N S   P A   G E S C H E I D E N   V A N   V R O U W   E N   K I N D E R E N

O P G E S L O T E N   E N   P L A T G E S P O T E N

 

O M D A T   ZI J N   T O E N E M E N D E   O N R U S T

A N D E R S   O P   D E   O V E R I G E   B E W O N E R S   O V E R   Z O U   K U N N E N   S L A A N

 

E E N Z A A M   E N   V E R V E E L D   E N   V E R W A A R L O O S D

T O T D A T

U I T E I N D E L I J K

R I P

R E S T   I N   P E A C E


A F S C H E I D S B R I E F   D . D .   0 1 - 0 6 - 2 0 2 2

B E S T E   M A . . .

 

J E   W E E T   D A T   I K   H E T   E R   M O E I L I J K   M E E   H E B . . .

D A T   M I J N    V R O U W   O P   0 1 - 1 1 - 2 0 1 7   O P   5 2 - J A R I G E   L E E F T I J D

K W A M   T E   O V E R L I J D E N . . .

 

D A T   E R   S I N D S D I E N   E E N    L E E G T E   I N   M I J N   L E V E N   I S   O N T S T A A N

D A T   I K   M I J   E E N Z A A M   V O E L . . .

 

H O E   I S   D A T   I N   H E M E L S N A A M   M O G E L I J K

I N   E E N   L A N D   M E T   1 7   1 / 2   M I L J O E N   M E N S E N ? ! ?

 

I N M I D D E L S   Z I J N   W E   6   J A A R   V E R D E R

D I E   E E N Z A A M H E I D   I S   A L L E E N   M A A R   V E R D E R   T O E G E N O M E N

 

H E T   L I E F S T

W A S   I K   T E G E L I J K   M E T   M I J N   V R O U W

U I T   D E Z E   H Y P O C R I E T E   /   S C H I J N H E I L I G E   W E R E L D   G E S T A P T

 

E E R D E R E   P O G I N G E N    M E T   P I L L E N   E N   D R A N K   M I S L U K T E N

Z O D O E N D E   H E B   I K   J O U   E N   O N S   P A

T O E N    D E Z E   N O O D G E D W O N G E N   I N   E E N   V E R P L E E G H U I S

M O E S T   W O R D E N   O P G E N O M E N . . .

 

I N   I E D E R   G E V A L

N O G   E E N   J A A R   S A M E N   K U N N E N   B R E N G E N !

 

T O E N   O N S   P A   N A   E E N   J A A R   I N   H E T   V E R P L E E G H U I S   O V E R L E E D !

H E B   I K   J O U   N O G   3   J A A R   J A A R   B I J G E S T A A N . . .

 

I K   H E B   J E   H E F T I G E   G R I L L E N   E N   E M O T I E S   O P G E V A N G E N

D E   B U R E A U C R A T I S C H E   R O M P S L O M P   V O O R   J E   A F G E W E R K T !

 

T S J A . . .

W A T   K A N   I K   Z E G G E N

D E   W E R E L D   G A A T   S T E E D S   V E R D E R   N A A R   D E   K L O T E N

V O O R   M I J   H O E F T   H E T   A L   L A N G   N I E T   M E E R

 

M O C H T   J E   M I J   V I N D E N

C O N T R O L E E R   D A N   E E R S T   O F   I K   O O K   W E R K E L I J K H E I D   D O O D    B E N

V O O R A L E E R   J E   D E   H U I S A R T S  B E L T

 

I K   V E R T R O U W   E R O P

D A T   J E   D E   I N S T R U C T I E S    B E T R E F F E N D E

M I J N   C R E M A T I E

 

E N   D E   B E G R A F E N I S   V A N   M I J N   V R O U W   E N   M I J

E X A C T   Z O   U I T V O E R T   Z O A L S   I K   H E T   H E B   B E S C H R E V E N !

 

O N S   S P A A R G E L D  M A A K T  M I J   N I E T   G E L U K K I G !

M I S S C H I E N   D A T   J U L L I E   E R   P L E Z I E R   A A N   B E L E V E N !

 

L I E F S . . .

X X X

 

M A L E D I C T U S   G E N U S   H U M A N U M

C u r s e d   b e   t h e   h u m a n   r a c e

B E L L U M   V O B I S   H E R I T

W a r   w i l l   b e   u p o n   y o u

I N D I V I D U A L I T A S   V U L N E R A B L E   F A C I A M   E A M

I n d i v i d u a l i t y   m a k e s   h e r   v u l n e r a b l e

A V A R I T I A   E R I T   R U I N A   E I U S

G r e e d   w i l l   b e   h e r   d o w n f a l l